1Siunčiami       

RAŠTAS

 


          

 

 

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius,  tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,

el. p.  [email protected], http://www.socmin.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai

 

     

Nr. (19.2-33) SD - 

Į 2012-07-27

Nr. SR-3784

        

     

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo projekto derinimo   

 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertino Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro reorganizavimo“ (toliau – nutarimas) projektą ir teikia šias pastabas:

1.   Nutarimo projektą, kuriuo pritariama įstaigų reorganizavimui, siūlome tikslinti pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatas (įvardinti konkrečias funkcijas, po reorganizavimo savininko teises įgyvendinančias įstaigas ir kt.).

2.   Siūlome nutarimo projekto 4 punkte įtvirtintą pavedimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tikslinti ir išdėstyti jį taip:

„4. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

2.1.  iki 2012 m. rugsėjo 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti Gerontologijos ir reabilitacijos centro nuostatus ir pateikti juos ir kitus pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui;

2.2.  iki 2012 m. lapkričio 1 d.  teisės aktų nustatyta tvarka paskirti Gerontologijos ir reabilitacijos centro vadovą.

3.        Nutarimo projekto 4.2. punktą, siūlytume išdėstyti atskiru 5 punktu, buvusį 5 punktą laikyti 6 punktu.  

4.   Valstybinio Mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro reorganizavimo sąlygų aprašas teikiamas kartu su Vyriausybės nutarimo projektu, tačiau vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies nuostatomis, Vyriausybei priėmus nutarimą reorganizuoti biudžetinę įstaigą, reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų vadovai parengia biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašą, todėl abejotina, ar šis aprašas turėtų būti tvirtinamas tuo pačiu Vyriausybės nutarimu, kuriuo pritariama reorganizavimui. Be to, atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 563 3 punktu, Inovatyvios medicinos centro reorganizavimo skaidymo būdu, padalijant į Valstybinį mokslinių tyrimų institutą Inovatyvios medicinos centrą ir Gerontologijos ir reabilitacijos centrą, sąlygų aprašą parengti, jį viešai paskelbti buvo pavesta Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriui.

5.   Siūlome tikslinti reorganizavimo sąlygų aprašo projektą:

5.1.       aprašo IV dalyje numatyti teisės aktuose viešojo sektoriaus subjektų reorganizavimo metu aprašytas būtinas parengti finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas, informacijos derinimus, informacijos pateikimą  ir kitus įvairius finansinius bei buhalterinės apskaitos dalykus (pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, Finansų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-152 53-54 punktus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 2.3.2, 2.4 punktus, Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnį, 14 Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standarto 14 punkto bei kitų galiojančių ir šiuos dalykus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus), aiškiai įvardinant kas, kokiai datai, kam ir kada parengia, praneša, derina  ir teikia teisės aktuose reikalaujamą informaciją ir ataskaitas;

5.2.  „priėmimo – perdavimo“ aktus,  nurodytus 8 ir 18 punktuose vadinti  „perdavimo – priėmimo“ aktais;

5.3.  patikslinti 16.1 punkte, kokia  konkreti turto ataskaita turės būti parengta liepos   1 d. duomenimis;

5.4.  sutvarkyti numeraciją.

6.   Siūlome tikslinti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymos struktūrą pagal Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244, 33 punkte įtvirtintą struktūrą.

 

 

 


Viceministras

Dalius Bitaitis

 


 

 

 

 

 


Almira Gecevičiūtė, tel. 2668141, el. p. Almira.gecevičiūtė@socmin.lt

Gintarė Vizbaraitė, tel. 2664243, el. p. Gintare.vizbaraite@socmin.lt

Marija Kastanauskienė, tel. 2668101, el.p. Marija.kastanauskiene@socmin.lt