Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 3, 6, 13, 16, 20, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 IR 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165,  Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525, Nr. 51-2480, 2011,  Nr. 52-2500, Nr. 52-2504)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 14 ir 15 dalių pakeitimas

1. 3 straipsnio 14 dalyje išbraukti žodžius „seniūnijos aptarnaujamos teritorijos“, po žodžio „vietovės“ įrašyti žodžius „ar jos dalies“  ir šią dalį išdėstyti taip:

„14. Seniūnaitisseniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas.“

2. 3 straipsnio 15 dalyje išbraukti žodžius „seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų“, vietoj žodžio „sueiga“ įrašyti žodį „susirinkimas“, vietoj žodžio „sprendžianti“  įrašyti žodžius „kuriame sprendžiami“, vietoj žodžio „nustatytus klausimus“ įrašyti žodžius „nustatyti klausimai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„15. Sueiga – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių sueiga susirinkimas, sprendžianti kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatytus klausimus nustatyti klausimai.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 27 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27) adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimas ir keitimas;“.

27) adresų žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą, pobūdį) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms bei pavadinimų gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ar panaikinimas;“.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio 8 dalies pakeitimas

13 straipsnio 8 dalyje po žodžio „bendruomene“ įrašyti žodžius „taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi apklausos rezultatai ar klausimai dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi apklausos rezultatai ar klausimai dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44) sprendimų skelbti vietos gyventojų apklausą priėmimas;

44) šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytais būdais vykdomos vietos gyventojų apklausos tvarkos tvirtinimas;“.

 

5 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies 13 punkto pakeitimas

20 straipsnio 2 dalies 13 punkte išbraukti žodžius „ir ją organizuoja“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„13) kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai ir ją organizuoja;“.

 

6 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

33 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „seniūnijos aptarnaujamos teritorijos“, žodžius „rengia seniūnas ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui. Šį projektą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Iš seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijų sudarymo projektą rengia seniūnas ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui. Šį projektą tvirtina savivaldybės taryba savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.“

 

7 straipsnis. 35 straipsnio 1 ir  3 dalių pakeitimas

1. 35 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „seniūnijos aptarnaujamos teritorijos“, po žodžio „vietovių“ įrašyti žodžius „ar jų dalių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1.  Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių. Sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.“

2. 35 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „seniūnijos aptarnaujamoje“ įrašyti žodžius „seniūnaitijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Sueigoje seniūnaičiai sprendžia dėl projektų (kaimo plėtros programų ir kt.), kuriuos teikia seniūnijos aptarnaujamoje seniūnaitijos teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo.“

 

8 straipsnis. 37 straipsnio 1 dalies pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „sutartines“, dalį papildyti nauju sakiniu, dėl kurių būtina rengti vietos gyventojų apklausas prieš priimant sprendimus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias ir sutartines funkcijas. Savivaldybės taryba reglamente gali numatyti klausimus, dėl kurių būtina rengti vietos gyventojų apklausas prieš priimant sprendimus.“

 

9 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1.             38 straipsnio 1 dalies 4 punkte išbraukti žodį „atrankinė“, vietoje žodžio „telefonu“ įrašyti žodžius „apklausos dalyvių būstuose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„4)atrankinė gyventojų apklausa telefonu apklausos dalyvių būstuose.“

2.             38 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „taryba“ įrašyti žodžius „administracijos direktorius“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Apklausos būdą pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima savivaldybės taryba administracijos direktorius, atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir aplinkybes.“

3. 38 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusiu galios:

„3. Savivaldybės taryba patvirtina nustatytu būdu daromos apklausos tvarką ir apklausos komisijos įgaliojimus.“

 

10 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

39 straipsnyje po žodžio „teritorijose“ įrašyti žodžius „ar jos (jų) dalyse“, išbraukti žodžius „kelių gyvenamųjų vietovių“, po žodžio teritorijoje įrašyti žodžius „ar jos dalyje“, išbraukti antrąjį sakinį, papildyti šią dalį nauju sakiniu ir visą straipsnį išdėstyti taip:

„39 straipsnis. Apklausos teritorija

„Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės (kelių gyvenamųjų vietovių) teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija negali būti mažesnė kaip gyvenamosios vietovės teritorija. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai.“

 

11 straipsnis. 40 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir papildymas 4 dalimi

1.             40 straipsnio 1 dalyje po žodžio „tarybai“ įrašyti žodžius „ir seniūnui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams,  savivaldybės tarybai ir seniūnui.“

2.             40 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „10“ įrašyti skaičių „5“, vietoj žodžio „procentų“ įrašyti žodį „procentai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 10 5 procentų procentai apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, reikalavimu.“

3.      Papildyti 40 straipsnį 4 dalimi:

4. Seniūnas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina reglamento nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 41 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalių pakeitimas

1.              41 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „asmeniškai“, vietoje žodžio „merui“ įrašyti žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 gyventojų, turinčių teisę rinkti savivaldybės tarybą. Grupės atstovas asmeniškai pateikia merui savivaldybės administracijos direktoriui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę.“

2. 41 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „koordinatorius (koordinatoriai)“ įrašyti žodžius „atstovas (atstovai)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas ir iniciatyvinės grupės koordinatorius (koordinatoriai) atstovas (atstovai). Be to, iniciatyvinės grupės prašyme gali būti pasiūlyta apklausos teritorija. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.“

3. 41 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „merui“ įrašyti žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas yra preliminarus, grupės atstovo (-ų) prašymu savivaldybės administracija suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstą. Galutinį klausimo (klausimų) tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas merui savivaldybės administracijos direktoriui.“

4. 41 straipsnio 4 dalyje išbraukti pirmąjį sakinį, vietoj skaičių „5“ atitinkamai įrašyti skaičius „3“ ir „2“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Meras paveda savivaldybės administracijos direktoriui spręsti iniciatyvinės grupės įregistravimo klausimą. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą, ne vėliau kaip per 5 3 darbo dienas įregistruoja iniciatyvinę grupę ir ne vėliau kaip per 5  2 darbo dienas nuo jos įregistravimo išduoda vidaus reikalų ministro patvirtintos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapus.“

5.             41 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „vieno mėnesio“ įrašyti žodžius „dviejų mėnesių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„5. Gyventojų iniciatyvos paskelbti apklausą teisei įgyvendinti nustatomas vieno mėnesio dviejų mėnesių laikotarpis. Jis skaičiuojamas nuo gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapų išdavimo dienos.“

 

13 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „42 straipsnis. Sprendimo paskelbti apklausą priėmimas

1. Jeigu per šio įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimų pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos savivaldybės taryba administracijos direktorius privalo priimti sprendimą  paskelbti apklausą.

2. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimų pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos priima sprendimą paskelbti apklausą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius privalo paskelbti apklausą, kai apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina savivaldybės taryba, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

3. Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs reglamento nustatyta tvarka pateiktą seniūno iniciatyvą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali paskelbti apklausą.

3. 4. Sprendime Įsakyme paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą.

4. 5. Savivaldybės tarybos administracijos direktoriaus sprendimas įsakymas paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose vykdoma apklausa, skelbimų lentose.

 

14 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

44 straipsnyje vietoj žodžio „meras“ įrašyti žodžius „savivaldybės administracijos direktorius“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

„44 straipsnis. Apklausos organizavimas

„Apklausą organizuoja meras savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“

 

15 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„45 straipsnis. Apklausų rezultatų nustatymas ir paskelbimas

„1. Apklausa laikoma įvykusia Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 25 procentai 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Savivaldybės taryba, tvirtindama vietos gyventojų apklausos tvarką, gali numatyti ir mažesnę nei šioje dalyje nustatyta procentinę dalį, kada ji privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus).  Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.

2. Savivaldybės taryba privalo svarstyti klausimą (klausimus), pateiktą (pateiktus) atrankinei apklausai.

 3. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose buvo vykdoma apklausa, skelbimų lentose.“

 

16 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas ir papildymas

 46 straipsnio 1 dalyje po žodžio „svarstomi“ įrašyti žodį „artimiausiame“, straipsnį papildyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

„46 straipsnis. Apklausai teiktų klausimų sprendimas

„1. Apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatyta tvarka ir į juos gali būti atsižvelgiama priimant sprendimą dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

2. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje buvo vykdoma apklausa, skelbimų lentose. Jei priimant sprendimą dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimų į apklausos rezultatus nėra atsižvelgiama, jame turi būti nurodomi neatsižvelgimo motyvai.

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Savivaldybių tarybos iki 2012 m. gruodžio 31 d. parengia ir patvirtina šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti būtinus savivaldybių tarybų veiklos reglamentų pakeitimus.

2. Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

            Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS