Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 787 „DĖL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720; 2009, Nr. 36-1388; 2010, Nr. 68-3408, Nr. 125-6427; 2011, Nr. 79-3871, Nr. 116-5467):

1. Išdėstyti III skyriaus „Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų regionų projektams, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų asignavimų valdytojų ir regionų“ lentelę taip:

 

 


(litais)

Veiksmų programos prioritetas

Asigna­vimų valdytojas

Veiksmų prog­ramos priemo­nės (-ių) pavadi­nimas (-ai)

Regionai

Iš viso

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijam-polės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija

vandens telkinių būklės gerinimas

6251861

14745070

14488048

9691907

14116614

16872784

8041071

8337135

7460919

9600734

109606143

praeityje užterš­tų teritorijų tvarkymas

3306377

13281431

844441

2029189

2959958

7480704

5475817

762695

1398137

15851288

53390037

Ūkio ministerija

viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

70000000

Vidaus reikalų ministerija

regioninių eko­nomikos augimo centrų plėtra*

103639508

0

0

70948409

0

0

42286581

106796463

91717848

0

415388809

probleminių teritorijų plėtra*

12669789

13141024

6168891

0

18453125

24771955

9060559

0

5312101

20688617

110266061

daugiabučių na­mų atnaujinimas pirmiausia didi­nant jų energijos vartojimo efek­tyvumą*

4985867

5903619

36552126

4953173

5827160

0

19894426

31092193

35691791

10494841

39576340

6996561

8925520

163471047

169862384

socialinio būsto plėtra ir jo koky­bės gerinimas*

4188945

3271193

4344243

2039301

1165314

 

0

6097470

8189900

3590302

2995607

5468107

1753227

2623710

37700510

31309173

prielaidų spar­tesnei ūkinės veiklos diversi­fikacijai kaimo vietovėse sudarymas

36422275

26362789

25322153

37809790

27750305

39197305

47869276

33994123

47869276

24281517

346878809

Iš viso

 

178464622

115426683

60816007

127479295

96271898

134604841

133223752

201934863

169508069

88971386

1306701416

2. Viešųjų paslaugų kokybė ir pri­einamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

nestacionarių so­cialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

6623601

31511820

18631746

8795775

13874379

19090656

8627508

6149394

6776571

32888550

152970000

Sveikatos apsaugos ministerija

psichikos dienos stacionarų (cent­rų) įkūrimas

2497810

6971700

1143000

1135280

4157900

3231300

1206300

3791310

1595500

5990200

31720300

krizių interven­cijos centrų įkūrimas

0

1420200

1492000

0

1387500

1700000

0

0

0

1049350

7049050

visuomenės sveikatos prie­žiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

1150000

1600000

1350000

1150000

1250000

1350000

1100000

1150000

1150000

1750000

13000000

Švietimo ir mokslo ministerija

universalių dau­giafunkcių cent­rų kaimo vieto­vėse steigimas

4874632

12655104

6862601

6114475

7825132

9069620

5045240

4771179

5160040

12251977

74630000

investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

6211222

9952922

8755578

6211222

7483400

8755578

5013878

5013878

7483400

9952922

74834000

Iš viso

 

21357265

64111746

38234925

23406752

35978311

43197154

20992926

20875761

22165511

63882999

354203350

3. Aplinka ir darnus vystymasis

Ūkio ministerija

viešosios paskir­ties pastatų renovavimas regioniniu lygiu

14977729

53329379

29765866

14842306

23075994

28519978

10779631

14598546

14490208

66465363

270845000

Iš viso

214799616

232867808

128816798

165728353

155326203

206321973

164996309

237409170

206163788

219319748

1931749766“

 


2. IV skyriaus „Prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės“:

2.1. III skirsnyje „VP3-1.1-VRM-03-R priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“:

2.1.1. išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose

skaičius

4100

10000

papildomas rodiklis, skirtas daugiabučių namų atnaujinimui įvertinti

Produkto

atnaujinti daugiabučiai namai

skaičius

150

300

veiksmų programos rodiklis

 

probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai

skaičius

125

130

veiksmų programos rodiklis“

 

2.1.2. poskirsnyje „Finansavimo planas“:

2.1.2.1. išdėstyti lentelę „Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius“ taip:

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

163471047

169862384

0

0

0

28847832

29975715

192318879

199838099

 

2.1.2.2. išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

35029504

35029511

23353008

23353008

23353008

29744345

23353008

163471047

169862384

1.

Akmenės r.

0

3664085

3664087

2442725

2442725

2442725

3460331

2442725

17099072 18116678

2.

Druskininkų

0

290745

290745

193830

193830

193830

193830

1356810

3.

Ignalinos r.

0

1499262

1499263

999509

999509

999509

999509

6996561

4.

Jonavos r.

0

7832600

7832598

5221732

5221732

5221732

5221732

36552126

5.

Joniškio r.

0

1544799

1544802

1029868

1029868

1029868

3311860

1029868

7209073

9491065

6.

Jurbarko r.

0

2248894

2248895

1499263

1499263

1499263

1499263

10494841

7.

Kelmės r.

0

1453723

1453725

969150

969150

969150

2269150

969150

6784048

8084048

8.

Lazdijų r.

0

777654

777655

518437

518437

518437

1436189

518437

3629057

4546809

9.

Mažeikių r.

0

8480644

8480644

5653763

5653763

5653763

5653763

39576340

10.

Pasvalio r.

0

1646388

1646387

1097591

1097591

1097591

1097591

7683139

11.

Rokiškio r.

0

2616702

2616705

1744470

1744470

1744470

1744470

12211287

12.

Skuodo r.

0

1061395

1061394

707596

707596

707596

1581583

707596

4953173

5827160

13.

Šalčininkų r.

0

220686

220686

147124

147124

147124

147124

1029868

14.

Švenčionių r.

0

1691927

1691925

1127950

1127950

1127950

1127950

7895652

 

2.1.2.3. išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes“ taip:

 „(litais)

Eil. Nr.

Savival-

dybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

46706007

23353008

23353008

 

23353008

25483455

23353008

25483453

23353008

25483453

163471047

169862384

1.

Akme-

nės r.

0

0

0

4885447

2442725

2442725

2442725

2781927

2442725

2781927

2442725

2781927

17099072 18116678

2.

Druski-

ninkų

0

0

0

387660

193830

193830

193830

193830

193830

1356810

3.

Ignali-

nos r.

0

0

0

1999016

999509

999509

999509

999509

999509

6996561

4.

Jonavos r.

0

0

0

10443466

5221732

5221732

5221732

5221732

5221732

36552126

5.

Joniškio r.

0

0

0

2059733

1029868

1029868

1029868

1790532

1029868

1790532

1029868

1790532

7209073

9491065

6.

Jurbarko r.

0

0

0

2998526

1499263

1499263

1499263

1499263

1499263

10494841

7.

Kelmės r.

0

0

0

1938298

969150

969150

969150

1402484

969150

1402483

969150

1402483

6784048

8084048

8.

Lazdijų r.

0

0

0

1036872

518437

518437

518437

824355

518437

824354

518437

824354

3629057

4546809

9.

Mažeikių r.

0

0

0

11307525

5653763

5653763

5653763

5653763

5653763

39576340

10.

Pasvalio r.

0

0

0

2195184

1097591

1097591

1097591

1097591

1097591

7683139

11.

Rokiškio r.

0

0

0

3488937

1744470

1744470

1744470

1744470

1744470

12211287

12.

Skuodo r.

0

0

0

1415193

707596

707596

707596

998925

707596

998925

707596

998925

4953173

5827160

13.

Šalčinin-

kų r.

0

0

0

294248

147124

147124

147124

147124

147124

1029868

14.

Švenčio-nių r.

0

0

0

2255902

1127950

1127950

1127950

1127950

1127950

7895652

 

 

 

 

 

2.2. IV skirsnyje „VP3-1.1-VRM-04-R priemonė „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“:

2.2.1. išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą probleminėse teritorijose

skaičius

550

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti

Produkto

probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai

skaičius

40

35

veiksmų programos rodiklis

naujai įrengti socialiniai būstai

skaičius

300

290

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti

atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai

skaičius

250

200

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti“

 

2.2.2. poskirsnyje „Finansavimo planas“:

2.2.2.1. išdėstyti lentelę „Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius“ taip:

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

37700510

31309173

0

6653031

5525148

0

0

44353541

36834321

 

2.2.2.2. išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

8078682

5429573

8078680

5429575

5385787

7809905

5385787

3619716

5385787

4991431

5385787

4028973

37700510

31309173

1.

Akmenės r.

0

508806

0*

508803

0*

339202

577581*

339202

0*

339202

570810

3392023

208420

2374417

1356811

2.

Druskininkų

0

440496

440496

293664

293664

293664

293664

2055648

3.

Ignalinos r.

0

375691

375692

250461

250461

250461

250461

1753227

4.

Jonavos r.

0

930910

930909

620606

620606

620606

620606

4344243

5.

Joniškio r.

0

549090

0*

549087

0*

366058

280417*

366058

0*

366058

0

366058

0

2562409

280417

6.

Jurbarko r.

0

641915

641916

427944

427944

427944

427944

2995607

7.

Kelmės r.

0

697087

0*

697087

0*

464725

951332*

464725

0*

464725

800905

464725

200837

3253074

1953074

8.

Lazdijų r.

0

457134

0*

457135

0*

304757

1215545*

304757

0*

304757

0

304757

0

2133297

1215545

9.

Mažeikių r.

0

1171738

1171737

781158

781158

781158

781158

5468107

10.

Pasvalio r.

0

593752

593750

395833

395833

395833

395833

2770834

11.

Rokiškio r.

0

712849

712851

475234

475234

475234

475234

3326636

12.

Skuodo r.

0

436992

0*

436993

0*

291329

1165314*

291329

0*

291329

0

291329

0

2039301

1165314

13.

Švenčionių r.

0

562222

562224

374816

374816

374816

374816

2623710

*Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma.“

 

 

2.2.2.3. išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes“ taip:

 „(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

10771575

8388187

5385787

6533271

5385787

4178009

5385787

4069902

5385787

4069902

5385787

4069902

37700510

31309173

1.

Akmenės r.

0

0

0

678407

312053*

339202

251978*

339202

193515

339202

199755

339202

199755

339202

199755

2374417

1356811

2.

Druskininkų

0

0

0

587328

293664

293664

293664

293664

293664

2055648

3.

Ignalinos r.

0

0

0

500922

250461

250461

250461

250461

250461

1753227

4.

Jonavos r.

0

0

0

1241213

620606

620606

620606

620606

620606

4344243

5.

Joniškio r.

0

0

0

732119

0*

366058

280417*

366058

0

366058

0

366058

0

366058

0

2562409

280417

6.

Jurbarko r.

0

0

0

855887

427944

427944

427944

427944

427944

2995607

7.

Kelmės r.

0

0

0

929449

0*

464725

951332*

464725

250449

464725

250431

464725

250431

464725

250431

3253074

1953074

8.

Lazdijų r.

0

0

0

609512

35895*

304757

1065321*

304757

114329

304757

0

304757

0

304757

0

2133297

1215545

9.

Mažeikių r.

0

0

0

1562317

781158

781158

781158

781158

781158

5468107

10.

Pasvalio r.

0

0

0

791669

395833

395833

395833

395833

395833

2770834

11.

Rokiškio r.

0

0

0

950466

475234

475234

475234

475234

475234

3326636

12.

Skuodo r.

0

0

0

582656

800807*

291329

364507*

291329

0

291329

0

291329

0

291329

0

2039301

1165314

13.

Švenčionių r.

0

0

0

749630

374816

374816

374816

374816

374816

2623710

*Nurodyta faktiškai panaudota ES fondų lėšų suma.“

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Finansų ministras