1Siunčiami       

RAŠTAS

 


          

 

 

RAŠTAS

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius,  tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,

el. p.  [email protected], http://www.socmin.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

     

Nr. (13.5-51) SD - 

Į      

     

        

     

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo pakeitimo   

 


                     Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).
                     Nutarimo projektas parengtas, atsižvelgiant į 2011 m. gruodžio 1 d. priimtą Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-1771, paskelbtą Valstybės žiniose 2011 m. gruodžio 20 d. (Žin., 2011, Nr. 155-7352) (toliau – Įstatymas) bei vykdant Ministro Pirmininko kanclerio 2011 m. gruodžio 22 d. pavedimą Nr. 62-5461.

Nutarimo projekto tikslas – atsižvelgiant į priimtą įstatymą, suteikti institucijoms, atsakingoms už šio įstatymo įgyvendinimą, įgaliojimus.

Atsižvelgiant į tai, kad socialinėms įmonėms teikiamos valstybės pagalbos dydžiai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3519; 2011, Nr. 155-7352), o Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-261 „Dėl valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 172-6355) reglamentuoja  valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarką, nutarimo projekte panaikinamas įgaliojimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašą derinti su Finansų ministerija.

Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos nuostatoms.

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264) reikalavimus.

Nutarimo projekto teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes nutarimo projektu atliekami redakcinio ir techninio pobūdžio pakeitimai.

Priėmus nutarimo projektą, teisės aktų keisti nereikės.

Išvados dėl nutarimo projekto buvo gautos iš Finansų ministerijos, Teisingumo ministerijos. Finansų ministerija pastabų nutarimo projektui neturėjo. Į Teisingumo ministerijos pastabas atsižvelgta.

Nutarimo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai nėra įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kadangi projekte nėra vartojamos naujai apibrėžiamos sąvokos.

Nutarimo projekto rengimą koordinavo viceministrė Audra Mikalauskaitė, tel. 266 42 02, projektą tiesiogiai rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyr. specialistė Kristina Ščerbickaitė, tel. 266 81 46 (Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas, tel. 266 42 85, Darbo rinkos skyriaus vedėjas Vytautas Gumuliauskas, tel. 266 42 57).

PRIDEDAMA.

1.      Nutarimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.

2.      Finansų ministerijos 2012-01-11 raštas Nr. (1.15-0202)-5K-1131596, 1 lapas;

3.      Teisingumo ministerijos 2012-01-17 raštas Nr. (1.6.)2T-73, 2 lapai.

 

 

 

 


Ministras

Donatas Jankauskas

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kristina Ščerbickaitė, tel. 2668146, el. p. [email protected]