LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga    Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius    Tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178

Faks. (8 5)  271 8551   El. p. [email protected]    Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 188601464    PVM mokėtojo kodas  LT886014610

 

 

Ūkio ministerijai

 

 

 

 

 

2011-12-29

Į 2011-12-16

 Nr. 1D-8938 (3)

 Nr. (28.2-83)-3-6757

 

 

 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijoje pakartotinai išnagrinėti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 18914, 2141 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1.      Neatsižvelgta į Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 1D-5541(3) teiktą 3 pastabą. Pakartotinai pažymime, kad įstatymo projekte nauja redakcija dėstomo Reklamos įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte Įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4 dalių reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą pavedama atlikti savivaldybės vykdomosioms institucijoms, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, saugomos teritorijos direkcijai arba regiono aplinkos apsaugos departamentui, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, tačiau šių institucijų kompetencijos ribos Įstatyme aiškiai nenustatomos. Todėl, mūsų nuomone, tokios Įstatymo nuostatos gali sudaryti sąlygas tiek dubliuoti priežiūrą atliekančių institucijų veiklą, tiek vengti atlikti teisės aktuose nustatytas priežiūros funkcijas. Derinimo pažymoje motyvuojant neatsižvelgimą į šią Vidaus reikalų ministerijos pastabą nurodoma, kad įstatymo projekte nustatyta, jog šios institucijos priežiūrą atlieka pagal kompetenciją. Atkreipiame dėmesį, kad tokia formuluotė nėra pakankama, nes kompetencijos ribos lieka aiškiai neatribotos. Tad siekdami teisinio reguliavimo aiškumo pakartotinai siūlome Įstatyme aiškiai diferencijuoti, kurių iš Įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą kuri institucija turėtų atlikti (t. y. siūlome šiuo metu Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodomus tris priežiūrą atliekančius subjektus dėstyti atskiruose Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies punktuose, ties kiekvienu subjektu nurodant konkrečias įstatymo nuostatas, kurių įgyvendinimo priežiūra šiam subjektui pavedama).

2.      Įstatymo 16 straipsnyje vartojama formuluotė „tarnybiniai ir koviniai ginklai“, tačiau iš jos nesuprantama, apie kokius ginklus kalbama. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatas ginklai yra skirstomi į kategorijas, tačiau neskirstomi į tarnybinius ir kovinius. Todėl Įstatymo 16 straipsnyje siūlome išbraukti žodžius „tarnybinių ir kovinių“.

3.      Kadangi Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte kalbama ne apie vienos savivaldybės vykdomąją instituciją, o iš esmės apie visų savivaldybių vykdomąsias institucijas, siūlome šiame punkte žodį „savivaldybės“ keisti žodžiu „savivaldybių“.

 

 

 

Vidaus reikalų viceministras

Sigitas Šiupšinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Domarkas, tel. 271 8881, el. p. [email protected]

T. Lobodienė, tel. 271 8961, el. p. [email protected]