Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO

NR. 511 ,,DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a :

1. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2009, Nr. 100-4185) 4 priedą šia 5 pastaba:

5. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų, atliekančių funkcijas ne Lietuvos Respublikoje, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras