LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga    Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius    Tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178

Faks. (8 5)  271 8551   El. p. [email protected]    Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 188601464    PVM mokėtojo kodas  LT886014610

 

 

Aplinkos ministerijai

 

 

 

 

 

2011-09-

Į 2011-09-08

Nr. 1D-            (3)

Nr. (5-1)-D8-8081

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL įsakymų projektų DERINIMO

 

 

Vidaus reikalų ministerija, pakartotinai išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ projektą (toliau – įsakymo projektas), informuoja, kad dėl įsakymo projekto pastabų ir pasiūlymų neturi. Teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

Dėl projekto:

1. Projekto 1 punktu tvirtinamų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų saugos nuostatų (toliau – nuostatai) 2 punkte apibrėžiant sąvoką „Registro tvarkymo įstaiga“ įsivestas trumpinys „Registro tvarkytojas“ apima Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, savivaldybių administracijas ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą, tačiau nuostatų 8 punkte nustatoma, kad „Registro tvarkytojais“ yra tik savivaldybių administracijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Siekiant išvengti nurodytos kolizijos, nuostatų 2 punkte siūlytina atsisakyti trumpinio „(toliau – Registro tvarkytojai)“.

2. Pažymėtina, kad nuostatų 5.1 punkte įrašytas nepilnas sakinys. Siūlome tikslinti.

3. Nuostatų 10.3 ir 10.5 punktuose siūlome tikslinti, apie kieno centrinę duomenų bazę (-es) kalbama, jei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (toliau – registras), tuomet taip ir rašytina. Ši pastaba taikytina ir nuostatų 15.1 punktui.

4. Nuostatų 12.3 punkte tikslintina, apie kieno techninę, programinę įrangą kalbama, jei apie registro, tuomet taip ir rašytina.

5. Atsižvelgiant į Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952, (toliau – Bendrieji reikalavimai) 6 punkto nuostatas, nuostatų 12.6 punkte po žodžio „Nuostatuose“ įrašytinas žodis „kituose“, nes nuostatai taip pat yra saugos politiką įgyvendinantis dokumentas. Ši pastaba taikytina ir nuostatų 15.2 punktui. Taip pat nuostatų 12.6 punkte vietoj „Registro saugos įgaliotinio“ sąvokos vartotina nuostatų 2 punkte apibrėžta „Saugos įgaliotinio“ sąvoka. Nuostatų 12.6 punkte siūlytina tikslinti, jog nurodymai ir pavedimai yra susiję su registro duomenų naudojimu ir sauga.

6. Nuostatų 14.4 punkte prieš žodį „komponentus“ įrašytinas žodis „Registro“.

7. Nuostatų 15.2 punkte tikslintina, apie kieno technines saugos priemones kalbama. Jei apie registro, tai taip ir rašytina.

8. Nuostatų 15.5 punktą siūlytina dėstyti analogiškai nuostatų 14.5 punktui, t. y. 15.5 punkte išbraukiant žodžius „ir perduoda“, nes informacijos atskleidimas apima ir jos perdavimą.

9. Atsižvelgus į Bendrųjų reikalavimų 38.2 punktą, nuostatų 23.2 punktą siūlytina išdėstyti taip: „23.2. inventorizuojama Registro techninė ir programinė įranga;“.

10. Siūlome tikslinti nuostatų 34 punktą, nes jame nurodyti metodai, vadovaujantis Saugos dokumentų turinio gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172, (toliau – Gairės) 3.3.6 punktu, turi būti nustatyti nuostatų III skyriuje, o ne atskiru vadovaujančios Registro tvarkymo įstaigos vadovo sprendimu.

11. Nuostatų 35 punkte prieš žodžius „kopijų darymas“ įrašytini žodžiai „informacijos atsarginių“.

12. Nuostatų 36 punkte tikslintina, apie kieno atkūrimą ir kieno atsargines kopijas kalbama.

13. Atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų 16 punktą, nuostatų 39 ir 40 punktuose vietoj sąvokos „elektroninės informacijos saugos principai“ vartotina sąvoka „elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principai“.

14. Atsižvelgiant į Gairių 3.5 punktą, nuostatų 43 punktą siūlytina išbraukti kaip ne nuostatų V skyriaus reguliavimo dalyką.

15. Pažymėtina, kad vadovaujantis Gairių 3.5 punktu nuostatų 44 punkte turi būti nurodytas asmuo, atsakingas už registro naudotojų supažindinimą su saugos dokumentais, o ne asmuo, kuris organizuoja registro naudotų supažindinimą su saugos dokumentais. Siūlome tikslinti. Be to, nuostatų 44 punkte vietoj žodžio „šių“ įrašytini žodžiai „juose nustatytų“.

 

 

 

Vidaus reikalų viceministras

Gintaras Steponas Vyšniauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Cicėnas, tel. 271 8521, el. p. [email protected]