LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga    Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius    Tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178

Faks. (8 5)  271 8551   El. p. [email protected]    Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 188601464    PVM mokėtojo kodas  LT886014610

 

 

Finansų ministerijai

 

 

 

 

 

2011-09-       Į 2011-08-16

Nr. 1D-           (3)

Nr. (7.29-04)-6K-1109303

     )

 

 

 

DĖL ĮSTATYMų PROJEKTų

 

 

Išnagrinėję Jūsų 2011 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. (7.29-04)-6K-1109303 pateiktus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 17318, 184, 224, 2591 ir 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 17322 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 3, 4, 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“, Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1.                   Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 1 straipsnyje keičiamo Lietuvos Respublikos lošimų įstatymo (toliau – Projektas) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte dėstoma uždavinio formuluotė apima tolesniuose minėto straipsnio punktuose dėstomus uždavinius, todėl Projekto 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas uždavinys laikytinas valstybės lošimų kontrolės politikos tikslu. Siūlytina minėtą punktą išdėstyti taip: „1. Valstybės lošimų kontrolės politikos tikslas – riboti lošimų prieinamumą, užtikrinti, kad lošimų veikla nebūtų užsiimama neteisėtais tikslais, mažinti piktnaudžiavimą lošimais ir dėl jo atsiradusią žalą žmonių sveikatai, taip pat socialinę ir ekonominę žalą valstybei.“ Atitinkamai turėtų būti pakeistas ir minėto straipsnio pavadinimas „Valstybės lošimų kontrolės politikos tikslas ir uždaviniai“.

2.                   Projekto 10 straipsnio 3 dalyje nurodoma: „Informaciją apie nepriekaištingą reputaciją bendrovė, Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės bendrovės filialas, ketinantys gauti lošimų veiklos licenciją, lošimų organizatorius gali gauti iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro šio registro nuostatų nustatyta tvarka.“ Atkreipiame dėmesį, kad Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-291, duomenys apie nepriekaištingą reputaciją netvarkomi. Siūlome tikslinti.

3.                   Projekto 13 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūlome patikslinti, kokių dienų (kalendorinių ar darbo dienų) terminas nustatomas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikti atsakymą Lošimų priežiūros tarnybai. Ta pati pastaba taikytina ir šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktams, taip pat 16 straipsnio 6 daliai ir 24 straipsnio 1 dalies 2–7, 9–14 punktams, to paties straipsnio 8 daliai, 50 straipsnio 1 daliai, 80 straipsnio 2 daliai, 82 straipsnio 6 daliai, 83 straipsnio 4 daliai, 85 straipsnio 1 daliai, 90 straipsnio 3 daliai, 93 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 95 straipsnio 1 ir 2 dalims, 98 straipsnio 4 daliai.

4.                   Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį savivaldybė – „įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas“, todėl Projekto 20 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje siūlytina rašyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme vartojamą terminą „savivaldybės teritorija“.

5.                   Projekto 20 straipsnio 5 dalyje siūlytina nurodyti, kaip savivaldybės taryba turi informuoti Lošimų priežiūros tarnybą. Taip pat Projekto 22 straipsnio 7 dalyje, 24 straipsnio 4 ir 9 dalyse, 25 straipsnio 8 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje siūlytina nurodyti, kaip Lošimų priežiūros tarnyba praneša valstybės ir savivaldybių institucijoms apie išduotą lošimų veiklos leidimą, lošimų veiklos leidimo galiojimo sustabdymą, lošimų veiklos leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą, lošimų veiklos leidimo patikslinimą ir lošimų veiklos leidimo galiojimo panaikinimą.

6.                   Neaišku, kas tvirtina Projekto 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas programas. Siūlome tikslinti.

7.                   Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalį „asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti“ vadinamas skundu, tikslintina Projekto 81 straipsnio 1 dalis nurodant, kad lošėjas dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo lošimų organizatoriui gali pateikti ne prašymą, o skundą. Atitinkamai tikslintinos ir kitos susijusios Projekto nuostatos.

8.                   Projekto 87 straipsnio 2 dalyje prieš žodį „juridinis“ siūlome įrašyti žodį „viešasis“. Kadangi Projekte vartojama Lošimų priežiūros tarnybos darbuotojo sąvoka, Projekto 87 straipsnio 6 dalyje siūlytina įvesti trumpinį „darbuotojai“, kuris apimtų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Projekto 90 straipsnio 3 dalyje minimas „Priežiūros tarnybos administracijos darbuotojas“, o Projekto 92 straipsnio 4 dalyje – „Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai“, nors visame Projekte vartojama sąvoka „Priežiūros tarnybos darbuotojas“ (apimanti tiek valstybės tarnautojus, tiek darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis), todėl siūlytina šias sąvokas suvienodinti. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme vartojamas sąvokas, Projekto 87 straipsnio 5 dalyje vietoj sąvokos „į pareigas skiria“ siūlome vartoti sąvoką „į pareigas priima“.

9.                   Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Projekto 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžio „vykdant“ siūlome vartoti žodį „įgyvendinant“.

10.               Siekiant aiškumo ir apibrėžtumo Projekto 95 straipsnio 1 dalyje siūlytina aiškiai apibrėžti, kas laikoma patikrinimo pradžia, nuo kurios skaičiuojamas terminas.

11.               Atsižvelgdami į tai, kad Projekte numatyta pakeisti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pavadinimą į Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Projekto aiškinamajame rašte siūlome nurodyti, kad priėmus Projektą turės būti keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1561 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

12.               Atsižvelgdami į tai, kad Projekto 2 straipsnio 67, 68, 73, 74, 76 dalyse, 43 straipsnio 3 dalies 12 punkte ir 53 straipsnio 8 ir 9 dalyse reglamentuojama su sporto sritimi susijusi veikla, siūlome Projektą suderinti ir su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Dėl Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 17318, 184, 224, 2591 ir 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 17322 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 3, 4, 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“, Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pastabų ir pasiūlymų pagal kompetenciją neturime.

 

 

 

Vidaus reikalų viceministras

                    

 

                   Mindaugas Ladiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jašinskas, tel. 271 8465, el. p. [email protected]

A. Storpirštienė, tel. 271 8492, el. p. ausrine.storpirstiene@vrm.lt