LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                      PROTOKOLAS NR.52(113)

 

                      1993 m. birželio 8 d.

 

                         Rytinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a :

     1993 m. birželio 8 d. darbotvarkė

     Užsiregistravo 108 Seimo nariai.

     Posėdžio pirmininkas  perskaitė Seimo narių grupės raštą dėl

Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl Seimo  nario K.Bobelio

įgaliojimų   nutraukimo"   projekto   įrašymo   į   šios   dienos

darbotvarkę.

     Šis klausimas automatiškai įrašomas į sesijos darbų programą

ir į savaitės darbotvarkę.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys T.Lideikis.

     Dėl šio papildomo klausimo įrašymo į šios dienos darbotvarkę

kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Albertynas,  J.Katkus,  P.Vitkevičius,

T.Lideikis.

     Balsuota dėl  šio papildomo  klausimo įrašymo  į šios dienos

darbotvarkę: už  - 36,  prieš -  50, susilaikė 4. Šis klausimas į

šios dienos darbotvarkę neįrašomas.

N u t a r t a :

     Patvirtinti  1993  m.  birželio  8  d.  darbotvarkę  (iš  12

pagrindinių ir 7 rezervinių klausimų) (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Klausimas dėl  nepasitikėjimo pareiškimo  laikinai  einančiu

Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalu

     Kalbėjo  ir   į  klausimus   atsakė  Seimo  narys  K.Skrebys

(atšaukimo iniciatorių - Laisvės frakcijos vardu).

     Klausė Seimo nariai: J.Bernatonis, N.Germanas, A.Bendinskas,

G.Paviržis, A.Salamakinas.

     Replikavo Seimo nariai: A.Kunčinas, K.Bobelis, E.Jarašiūnas.

     Kalbėjo  ir  į  klausimus  atsakė  laikinai  einantis  Seimo

Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas.

     Klausė   Seimo   nariai:   J.Katkus,   K.Uoka,   A.Kubilius,

A.Baležentis, V.Žiemelis, K.Dirgėla.

     Kalbėjo    Seimo    nariai:    J.Karosas,    A.Endriukaitis,

J.Bernatonis, Z.Šličytė, A.Albertynas, A.Bendinskas.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė Z.Šličytė.

     Kalbėjo  Seimo   nariai:  V.Žiemelis,   R.Dagys,  K.Dirgėla,

V.Andriukaitis, A.Vaišnoras,  E.Bičkauskas,  A.Kunčinas,  K.Uoka,

A.Endriukaitis.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

     Užsiregistravo 82 Seimo nariai.

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl pavedimo Lietuvos

Respublikos  Vyriausybei   pasirašyti  Lietuvos   Respublikos  ir

Kanados eksporto  vystymo korporacijos  susitarimą  dėl  kredito"

projektas (trečiasis svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas -  finansų ministras E.Vilkelis

     Kalbėjo Seimo  nariai: F.Kolosauskas  (Biudžeto  ir  finansų

komiteto vardu), P.Miškinis, V.Bulovas.

N u t a r t a :

     Priimti  šį  nutarimą.  Balsavo:  už  -  70,  prieš  nebuvo,

susilaikė 3.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl leidimo panaudoti

lėšas iš  Respublikinio privatizavimo  fondo" projektas (pirmasis

ir antrasis svarstymas)

     Kalbėjo Seimo  nariai: F.Kolosauskas  (Biudžeto  ir  finansų

komiteto vardu), A.Albertynas.

N u t a r t a :

     Pritarti  šio  nutarimo  projektui  po  pirmojo  ir  antrojo

svarstymo (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

pilietybės  įstatymo   pakeitimo  ir   papildymo"   ir   Lietuvos

Respublikos   Seimo    nutarimų   "Dėl    Lietuvos    Respublikos

Aukščiausiosios  Tarybos   nutarimo  "Dėl   Lietuvos  Respublikos

pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos" pakeitimo ir papildymo"

bei "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų pakeitimo ir

papildymo" projektai (pirmojo svarstymo tęsinys)

     Pranešėjas - Seimo narys R.Markauskas

     Kalbėjo  Seimo   nariai:  A.Kubilius,   V.Plečkaitis   (LSDP

frakcijos  vardu),   E.Jarašiūnas,  S.Malkevičius,   A.Vaišnoras,

P.Vitkevičius,  V.Bulovas,   J.Katkus,  A.Patackas,  J.Beinortas,

A.Albertynas, E.Zingeris.

     Baigiamąjį   žodį    pasakė   pranešėjas   -   Seimo   narys

R.Markauskas.

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo   Seimo  nariai:  A.Baskas,

R.Žurinskas.

     Užsiregistravo 110 Seimo narių.

     Balsuota  dėl   pritarimo  po   pirmojo  svarstymo  Lietuvos

Respublikos  įstatymo   "Dėl  Lietuvos   Respublikos   pilietybės

įstatymo pakeitimo  ir papildymo" projektui: už - 39, prieš - 42,

susilaikė  16.   Šio  įstatymo  projektui  po  pirmojo  svarstymo

nepritarta.

N u t a r t a :

     1. Tobulinti  Lietuvos Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos

Respublikos pilietybės  įstatymo pakeitimo ir papildymo" projektą

(be balsavimo).

     2.  Pritarti   Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo  "Dėl

Lietuvos  Respublikos   piliečio  paso   nuostatų  pakeitimo   ir

papildymo"  projektui   po  pirmojo   ir  antrojo  svarstymo  (be

balsavimo).

     3.  Pritarti   Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo  "Dėl

Lietuvos  Respublikos   Aukščiausiosios  Tarybos   nutarimo  "Dėl

Lietuvos Respublikos  pilietybės įstatymo  įgyvendinimo  tvarkos"

pakeitimo  ir   papildymo"  projektui   po  pirmojo   ir  antrojo

svarstymo. Balsavo: už - 55, prieš - 27, susilaikė 12.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Klausimas dėl  nepasitikėjimo pareiškimo  laikinai  einančiu

Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalu (svarstymas)

     Baigiamąjį žodį  pasakė Seimo  nariai: K.Skrebys  (atšaukimo

iniciatorių  -   Laisvės  frakcijos   vardu),  laikinai  einantis

Lietuvos  Respublikos   Seimo  Pirmininko   pavaduotojo  pareigas

A.Sakalas.

     Kalbėjo Seimo nariai: K.Uoka, M.Stakvilevičius, Č.Juršėnas.

N u t a r t a :

     Patvirtinti slapto  balsavimo biuletenį  "Dėl nepasitikėjimo

pareiškimo  laikinai   einančiu  Seimo   Pirmininko   pavaduotojo

pareigas A.Sakalu". Balsavo: už - 87, prieš nebuvo, susilaikiusių

nebuvo.

     Replikavo Seimo nariai: A.Vaišnoras, J.Bernatonis.

     Dėl posėdžio  vedimo  tvarkos  kalbėjo  Seimo  narys  K.Uoka

(Tėvynės Santaros vardu).

     Posėdis baigtas.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė