LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                      PROTOKOLAS NR.34(95)

 

                      1993 m. gegužės 4 d.

 

                         Rytinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

 

S v a r s t y t a:

     1993 m. gegužės 4 d. plenarinių posėdžių darbotvarkė.

     4  klausimas   (Lietuvos  Respublikos  Seimo  nutarimo  "Dėl

Lietuvos  Respublikos   Aukščiausiosios  Tarybos   nutarimo  "Dėl

Lietuvos Respublikos  valstybinio  turto  pirminio  privatizavimo

įstatymo įsigaliojimo" 8 pnkto papildymo" projektas) išbraukiamas

iš šios  dienos darbotvarkės  ir perkeliamas į ketvirtadienio (93

05 06) darbotvarkę.

     Užsiregistravo 91 Seimo narys.

     Dėl 3  klausimo (Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimo  "Dėl

išeitinių  pašalpų   išmokėjimo  A.Eigirdui,   R.Hofertienei   ir

J.Janoniui"  projekto)   kalbėjo  Seimo   nariai:   J.Bernatonis,

G.Vagnorius, A.Albertynas, V.Petrauskas.

     Balsuota dėl  3 klausimo  įrašymo į  darbotvarkę: už  -  47,

prieš -  29, susilaikė  2. Pakartotinai  balsuota dėl  3 klausimo

įrašymo į  darbotvarkę: už  - 61,  prieš -  37,  susilaikė  1.  3

klausimas įrašomas į darbotvarkę.

     Dėl 11  klausimo (Lietuvos  Respublikos  Seimo  rezoliucijos

"Dėl užsienio  prekybos apribojimų panaikinimo" projekto) kalbėjo

Seimo    nariai:    E.Kunevičienė,    V.Zimnickas,    S.Burbienė,

G.Vagnorius.

     Balsuota dėl  11 klausimo  įrašymo į  darbotvarkę: už  - 31,

prieš - 41, susilaikė 4. 11 klausimas neįrašomas į darbotvarkę.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G.Vagnorius.

     Dėl 14  klausimo (Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimo "Dėl

Seimo laikinosios  užsienio valstybių specialiųjų tarnybų veiklos

tyrimo komisijos"  projekto) kalbėjo  Seimo nariai: A.Albertynas,

P.Vitkevičius, A.Vaišnoras, A.Bendinskas.

     Balsuota dėl  14 klausimo  įrašymo į  darbotvarkę: už  - 34,

prieš - 35, susilaikė 7. 14 klausimas neįrašomas į darbotvarkę.

     Dėl posėdžio  vedimo tvarkos  kalbėjo Seimo narys A.Kubilius

(prašė perbalsuoti dėl 14 klausimo).

     Pakartotinai balsuota dėl 14 klausimo įrašymo į darbotvarkę:

už -  39, prieš  - 48,  susilaikė 7.  14 klausimas  neįrašomas  į

darbotvarkę.

     Papildomi  klausimai  -  dėl  tiesioginio  valdymo  Visagino

gyvenvietėje pratęsimo  ir dėl Lietuvos banko įstatymo ir statuto

pakeitimų (Respublikos  Prezidento  teikimu)  -  įrašomi  į  šios

dienos darbotvarkę be balsavimo.

     Dėl papildomo  klausimo -  dėl rinkimų  Vilniaus  rajone  ir

Vyriausiosios  rinkimų   komisijos  -   kalbėjo   Seimo   nariai:

J.Dringelis, R.Maceikianecas, A.Kubilius, A.Salamakinas.

     Balsuota dėl  šio papildomo  klausimo įrašymo  į šios dienos

darbotvarkę: už  - 36,  prieš -  50, susilaikė  5. Šis papildomas

klausimas neįrašomas į šios dienos darbotvarkę.

N u t a r t a:

     Patvirtinti  patikslintą   93  05   04  dienos   darbotvarkę

(išbraukus 4, 11 ir 14 klausimus ir papildžius dviem klausimais).

Balsavo: už - 57, prieš - 36, susilaikiusių nebuvo.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

K.Jaskelevičius, A.Kubilius.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   laikinosios

komisijos Lietuvos  Respublikos Seimo laikinojo statuto pažeidimų

faktams  ištirti   išvadų"  projektas  (trečiasis  svarstymas  ir

balsavimas)

     Kalbėjo Seimo  nariai:  P.Giniotas,  A.Kubilius,  V.Butėnas,

A.Vaišnoras.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

P.Giniotas, V.Landsbergis.

     Užsiregistravo 86 Seimo nariai.

N u t a r t a:

     Priimti šį nutarimą. Balsavo: už - 46, prieš - 36, susilaikė

1.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl išeitinių pašalpų

išmokėjimo A.Eigirdui,  R.Hofertienei  ir  J.Janoniui"  projektas

(svarstymas ir balsavimas)

     Kalbėjo Seimo  nariai: A.Kubilius,  P.Giniotas,  N.Germanas,

J.Tartilas, V.Mačiulis, A.Katkus, A.Salamakinas V.Petrauskas.

     Kovo  11-osios   akto   signatarė   R.Hofertienė   perskaitė

A.Eigirdo, R.Hofertienės ir J.Janonio pareiškimą (pridedamas).

     Dėl posėdžio vedimo tvarko kalbėjo Seimo nariai: V.Žiemelis,

A.Kubilius.

     Kalbėjo Seimo nariai: G.Vagnorius, Č.Juršėnas, A.Baležentis.

N u t a r t a:

     Priimti  šį  nutarimą.  Balsavo:  už  -  47,  prieš  nebuvo,

susilaikė 2.

     Replikavo Seimo narys K.Skrebys.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  Seimo  statuto  II  dalies  projektas

(antrasis svarstymas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

T.Lideikis, J.Bernatonis.

     Kalbėjo Kovo 11-osios akto signatarė R.Hofertienė.

     Kalbėjo Seimo narys A.Baskas.

     Seimo narys L.Alesionka pateikė informaciją.

     Seimo  narys  V.Landsbergis  perskaitė  paklausimą  užsienio

reikalų ministrui P.Gyliui (pridedamas).

     Seimo  narys   V.Petrauskas  perskaitė   Lietuvos  demokratų

partijos prezidiumo pareiškimą Lito komitetui (pridedamas).

     Seimo  narys   V.Butėnas  perskaitė   LDDP  frakcijos  narių

pareiškimą (pridedamas).

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas

     Seimo   narys   A.Vaišnoras   perskaitė   Tėvynės   Santaros

pareiškimą (pridedamas).

     Seimo narys R.Bloškys perskaitė pareiškimą (pridedamas).

     Seimo  narys   A.Kunčinas  LDDP  frakcijos  vardu  perskaitė

pareiškimą (pridedamas).

     AB "Suvalkijos  linai" linininkų piketo atstovė I.Kudirkaitė

perskaitė pareiškimą (pridedamas).

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos  Respublikos  Seimo  statuto  II  dalies  projektas

(antrasis svarstymas)

     Kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, P.Giniotas, A.Salamakinas.

     Baigiamąjį   žodį    pasakė   pranešėjas   -   Seimo   narys

J.Bernatonis.

     Užsiregistravo 77 Seimo nariai.

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Kunčinas,

J.Bernatonis, P.Giniotas, A.Baskas.

N u t a r t a:

     Pritarti  Seimo  statuto  II  dalies  projektui  po  antrojo

svarstymo. Balsavo: už - 45, prieš - 20, susilaikė 6.

 

     Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  nutarimo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

įstojimo į Europos Tarybą" projektas (svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Sakalas

N u t a r t a:

     Svarstyti šį  nutarimo projektą  ypatingos skubos tvarka (be

balsavimo).

     Priimti  šį  nutarimą.  Balsavo:  už  -  86,  prieš  nebuvo,

susilaikiusių nebuvo.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Prezidento, Seimo  Pirmininko, Ministro  Pirmininko ir  oficialių

svečių apsaugos  departamento" projektas  (pirmasis  ir  antrasis

svarstymas)

     Pranešėjas - Seimo narys E.Bičkauskas

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja laikinai  einantis  Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas

     Kalbėjo Seimo narys P.Miškinis.

     Nutarta baigti šio klausimo svarstymą 13.15 val.

     Kalbėjo ir  klausė  Seimo  nariai:  V.Žiemelis,  A.Kubilius,

K.Antanavičius, N.Germanas, A.Katkus, A.Navickas, G.Paviržis.

     Į klausimus  atsakė ir  baigiamąjį žodį  pasakė pranešėjas -

Seimo narys E.Bičkauskas.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P.Giniotas.

     Kalbėjo Seimo  narys K.Jaskelevičius  (Biudžeto  ir  finansų

komiteto vardu).

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai:  V.Petkevičius,

V.Landsbergis.

     Užsiregistravo 91 Seimo narys.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai:  F.Kolosauskas,

N.Germanas, K.Antanavičius  (siūlė daryti  pertrauką šio klausimo

svarstyme), K.Jaskelevičius.

N u t a r t a:

     Pritarti  šio   įstatymo  projektui  po  antrojo  svarstymo.

Balsavo: už - 61, prieš - 5, susilaikė 21.

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

K.Antanavičius.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl  Lietuvos  Aukščiausiojo

Teismo sudėties" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Aukščiausiojo Teismo pirmininkas M.Lošys

     Klausė Seimo nariai: P.Vitkevičius, G.Paviržis

N u t a r t a:

     Įrašyti šį  įstatymo projektą  į sesijos  darbų programą (be

balsavimo).

     Svarstyti šį  įstatymo projektą  ypatingos skubos tvarka (be

balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl  Lietuvos  Aukščiausiojo

Teismo sudėties" projektas (balsavimas)

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Petrauskas,

J.Beinortas, P.Miškinis, K.Jaskelevičius.

     Užsiregistravo 70 Seimo narių.

N u t a r t a:

     Priimti įstatymą.  Balsavo: už - 59, prieš nebuvo, susilaikė

6.

 

     Posėdis baigtas.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė