LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                        PROTOKOLAS NR.27

 

                     1992 m. gruodžio 29 d.

 

                        Neeilinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos   Seimo   nutarimo   "Dėl   Valstybės

kontrolieriaus" projektas (svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas  -   laikinai  einantis   Respublikos  Prezidento

pareigas A.Brazauskas

     Kalbėjo  kandidatas   į  Valstybės  kontrolieriaus  pareigas

V.Kundrotas.

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

A.Endriukaitis.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos saugumo  tarnybos vadovo"  projektas  (svarstymas  ir

balsavimas)

     Pranešėjas  -   laikinai  einantis   Respublikos  Prezidento

pareigas A.Brazauskas

     Klausė Seimo  nariai: A.Endriukaitis, J.Dringelis, J.Katkus,

A.Kubilius, S.Pečeliūnas.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Eigirdas.

     Kalbėjo kandidatas  į Lietuvos  Respublikos saugumo tarnybos

vadovo pareigas J.Jurgelis.

     Klausė    Seimo     nariai:     B.Rupeika,     A.Baležentis,

A.Endriukaitis, T.Lideikis, V.Mačiulis, V.Liutikas, E.Jarašiūnas,

L.Milčius.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Rudys.

     Klausė Seimo narys K.Paukštys.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

A.Endriukaitis, J.Pangonis, A.Kubilius, S.Pečeliūnas.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl atstovų skyrimo į

Europos Tarybos  parlamentinę asamblėją" projektas (svarstymas ir

balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys L.Linkevičius

     Klausė   Seimo    nariai:   M.Stakvilevičius,    A.Kubilius,

A.Baležentis.

     Kalbėjo Seimo nariai: A.Eigirdas, Z.Semenovič.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl atstovų skyrimo į

Europos Tarybos  parlamentinę asamblėją" projektas (svarstymas ir

balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys L.Linkevičius

     Kalbėjo Seimo nariai: V.Zimnickas, R.Maceikianec.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  E.Jarašiūnas,

A.Raškinis, A.Rudys, K.Kubertavičius, N.Germanas.

N u t a r t a :

     Daryti pertrauką šio klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  protokolinis  nutarimas  "Dėl

Lietuvos  demokratų  partijos  frakcijos  įregistravimo  Lietuvos

Respublikos Seime"

N u t a r t a :

     Priimti tokį protokolinį nutarimą:

     "Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

     Padaryti išimtį,  remiantis  Reglamento  26  straipsniu,  ir

įregistruoti  Lietuvos   Respublikos  Seime   Lietuvos  demokratų

partijos frakciją."

     Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš nebuvo, susilaikė 18.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl  pakartotinio

rinkimų  skelbimo   į  Vilniaus  ir  Šalčininkų  rajonų  tarybas"

projektas

     Pranešėjas - Seimo narys R.Maceikianec

     Klausė Seimo nariai: A.Eigirdas, S.Pečeliūnas, A.Raškinis.

     Kalbėjo Seimo nariai: E.Jarašiūnas, S.Pečeliūnas.

N u t a r t a :

     Daryti pertrauką šio klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Prezidento  rinkimų komisijos patvirtinimo" projektas

(svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - J.Karosas

     Kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, A.Kubilius, A.Nesteckis,

Z.Adomaitis, A.Baskas, J.Bernatonis (2 kartus).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

tarptautinių  ekonominių   santykių   ministerijos   panaikinimo"

projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Ministras Pirmininkas B.Lubys

     Klausė  Seimo   nariai:   K.Uoka,   A.Baskas,   J.Beinortas,

J.Karosas, V.Mačiulis.

     Seimo  narys   A.Kunčinas  LDDP   frakcijos  vardu   pasiūlė

svarstyti šį įstatymo projektą skubesne tvarka.

N u t a r t a :

     Įrašyti šį  įstatymo projektą  į darbų  programą ir  pradėti

svarstymo procedūrą.

     Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 1, susilaikė 13.

     Taikyti šiam įstatymo projektui skubesnę svarstymo tvarką.

     Balsavimo rezultatai: už - 77, prieš - 1, susilaikė 14.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Prezidento rinkimų komisijos patvirtinimo" projektas

     Burtų keliu  iš 6  Lietuvos  teisininkų  draugijos  pateiktų

kandidatūrų išrinkti: T.Birmontienė, G.Fišas, V.Gineika.

     Kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos  Seimo   statuto  struktūros   ir  priėmimo  tvarkos"

projektas (svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys Č.Juršėnas

     Kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

N u t a r t a :

     Priimti šį nutarimą.

     Balsavimo rezultatai: už - 82, prieš nebuvo, susilaikė 6.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo laikinojo Reglamento" projektas (pateikimo tęsinys)

     Pranešėjas - Seimo narys Č.Juršėnas

     Kalbėjo Seimo  nariai: A.Kubilius,  S.Pečeliūnas (2 kartus),

A.Salamakinas, A.Rudys, A.Eigirdas, A.Baskas, J.Bernatonis.

N u t a r t a :

     Įrašyti šį  įstatymo projektą  (išbraukus  12  straipsnį)  į

darbų  programą  ir  pradėti  svarstymo  procedūrą  (pritarta  be

balsavimo).

 

     Posėdžio pirmininkas perskaitė nepristačiusių darbo knygelių

Seimo narių sąrašą.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

     Užsiregistravo 72 Seimo nariai.

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   Respublikos

Prezidento rinkimų komisijos sudarymo" projektas

     Seimo narys  L.Linkevičius LDDP  frakcijos vardu  paprašė 10

min. pertraukos šio klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl atstovų skyrimo į

Europos Tarybos  parlamentinę asamblėją" projektas (svarstymas ir

balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys L.Linkevičius

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  S.Pečeliūnas,

P.Miškinis, A.Gricius, F.Kolosauskas.

     Užsiregistravo 90 Seimo narių.

     Alternatyvus balsavimas  dėl delegacijos formavimo principų:

už LDDP,  LSDP,  Lenkų  sąjungos  frakcijų  ir  Tėvynės  santaros

atstovus balsavo  57, už  LDDP, LSDP,  Krikščionių  demokratų  ir

Sąjūdžio frakcijų atstovus - 27. Priimtas 1 variantas.

N u t a r t a :

     Paruošti atitinkamą nutarimo projektą.

 

     Kalbėjo Seimo narys P.Katilius (Tėvynės santaros vardu).

     Seimo narys  R.Maceikianec Lenkų  sąjungos  frakcijos  vardu

prašė  padaryti  5  min.  pertrauką  Lietuvos  Respublikos  Seimo

nutarimo "Dėl  Respublikos Prezidento rinkimų komisijos sudarymo"

projekto svarstyme.

     Posėdžio pirmininkas  perskaitė lietuvių  kalbos specialistų

pastebėtas ir ištaisytas Seimo narių kalbos klaidas.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   Respublikos

Prezidento rinkimų  komisijos sudarymo"  projektas (svarstymas ir

balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Karosas

     2 punktas priimtas be balsavimo.

N u t a r t a :

     Priimti šį nutarimą.

     Balsavimo rezultatai: už - 72, prieš - 4, susilaikė 9.

 

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo nariai: A.Rudys, S.Pečeliūnas.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos saugumo tarnybos vadovo" projektas

     Kalbėjo Seimo  nariai: M.Stakvilevičius (Žmogaus ir piliečio

teisių  bei   tautybių  reikalų   komiteto  vardu),   A.Eigirdas,

P.Vitkevičius (Valstybės  ir teisės komiteto vardu), N.Medvedevas

(LSDP frakcijos vardu), J.Karosas (LDDP frakcijos vardu).

     Klausė Seimo narys S.Pečeliūnas.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys M.Stakvilevičius.

     Kalbėjo Seimo narys A.Endriukaitis.

     Replikavo Seimo narys R.Dagys.

     Kalbėjo Seimo nariai: K.Antanavičius, K.Jaskelevičius.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Kalbėjo    Seimo     nariai:     J.Pangonis,     A.Kubilius,

M.Stakvilevičius,  R.Dagys,  S.Pečeliūnas  (Nacionalinio  saugumo

komiteto   vardu),    L.Milčius   (Laisvės    frakcijos   vardu),

A.Endriukaitis.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Baigiamąjį žodį pasakė J.Jurgelis.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

N u t a r t a :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl  Lietuvos

Respublikos saugumo tarnybos vadovo".

     Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 16, susilaikė 2.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Replikavo Seimo nariai: R.Ozolas, A.Gricius, V.Žiemelis.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Asmeniniu klausimu kalbėjo Seimo narys A.Endriukaitis.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

R.Maceikianec (Lenkų sąjungos frakcijos vardu), M.Stakvilevičius.

     Balsuota  dėl   posėdžio   pratęsimo   iki   bus   išspręsti

darbotvarkės klausimai: už - 48, prieš - 17, susilaikė 3. Posėdis

pratęstas.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     LDDP frakcija  prašė  padaryti  5  min.  pertrauką  Lietuvos

Respublikos Seimo  nutarimo "Dėl  pakartotinio rinkimų skelbimo į

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų tarybas" projekto svarstyme.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl  pakartotinio

rinkimų  skelbimo   į  Vilniaus  ir  Šalčininkų  rajonų  tarybas"

(svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - R.Maceikianec

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Kubilius,

A.Eigirdas, M.Stakvilevičius,  S.Pečeliūnas, B.Genzelis, R.Dagys,

A.Plokšto, B.Rupeika, P.Papovas, Č.Juršėnas.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl  pakartotinio

rinkimų  skelbimo   į  Vilniaus  ir  Šalčininkų  rajonų  tarybas"

projektas (svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - R.Maceikianec

     Kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas (2 kartus).

N u t a r t a :

     Daryti pertrauką šio klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl  Respublikos Prezidento"

projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

     Klausė ir  kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, P.Vitkevičius

(Valstybės ir  teisės komiteto  vardu),  G.Paviržis,  T.Lideikis,

A.Kubilius, L.Milčius.

     Kalbėjo Seimo  nariai: S.Pečeliūnas, Č.Juršėnas, G.Paviržis,

A.Eigirdas, A.Vaišnoras.

     Baigiamąjį   žodį    pasakė   pranešėjas   -   Seimo   narys

J.Bernatonis.

     Seimo narys  A.Kunčinas LDDP frakcijos vardu siūlė svarstyti

šį įstatymo projektą skubesne tvarka.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  S.Pečeliūnas,

A.Kubilius.

N u t a r t a :

     Svarstyti Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Respublikos

Prezidento" projektą skubesne tvarka.

     Balsavimo rezultatai: už - 51, prieš - 14, susilaikė 12.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos   Seimo   nutarimo   "Dėl   komisijos

Vyriausiosios rinkimų  komisijos veiklai, pažeidžiančiai Lietuvos

Respublikos Konstituciją, ištirti sudarymo" projektas

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

N u t a r t a :

     Pranešėjo siūlymu atidėti šio klausimo pateikimą.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

įstatymo "Dėl  piliečių teisės  į  išlikusį  nekilnojamąjį  turtą

atstatymo tvarkos  ir sąlygų"  8, 14  ir 21 straipsnių pakeitimo"

projektas (antrasis svarstymas)

     Pranešėjas - Seimo narys K.Antanavičius

     Klausė   Seimo    nariai:    K.Jaskelevičius,    P.Miškinis,

V.Zimnickas, A.Baležentis, A.Vaišnoras, J.Bastys.

     Dėl  procedūros   kalbėjo  Seimo   nariai:  S.Pečeliūnas  (2

kartus), A.Baležentis.

     Kalbėjo Seimo  nariai: G.Paviržis, A.Sadkauskas, T.Lideikis,

A.Baležentis.

     Dėl   procedūros   kalbėjo   Seimo   nariai:   S.Pečeliūnas,

K.Antanavičius.

     Užsiregistravo 57 Seimo nariai.

     Balsuota dėl  pertraukos antrajame svarstyme: už - 20, prieš

- 33, susilaikė 2. Pertrauka nedaroma.

N u t a r t a :

     Pritarti šiam  įstatymo projektui  po antrojo  svarstymo  ir

paskirti trečiąjį svarstymą.

     Balsavimo rezultatai: už - 41, prieš - 12, susilaikė 2.

 

     54  Seimo  narių  raštišku  reikalavimu  neeilinis  Lietuvos

Respublikos Seimo posėdis įvyks 1993 m. sausio 4 d. 15 val.

     Kalbėjo laikinai  einantis Respublikos  Prezidento  pareigas

A.Brazauskas.

 

     Posėdis baigtas.

 

 

Laikinai einantis

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pareigas                              Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė