LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                        PROTOKOLAS NR.24

 

                     1992 m. gruodžio 23 d.

 

                         Rytinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

     Seimo   narys   L.Linkevičius   perskaitė   LDDP   frakcijos

pareiškimą (pridedamas).

     Seimo  narys   A.Kubilius   perskaitė   Sąjūdžio   frakcijos

pareiškimą laikinai  einančiam  Respublikos  Prezidento  pareigas

A.Brazauskui (pridedamas).

S v a r s t y t a:

     1992 m. gruodžio 23 d. darbotvarkė

     Užsiregistravo 111 Seimo narių.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

     Dėl 10  darbotvarkės klausimo (Lietuvos Respublikos įstatymo

"Dėl  Lietuvos   Respublikos  įstatymo  "Dėl  piliečių  teisės  į

išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 8 ir 21

straipsnių pakeitimo" projekto) kalbėjo Seimo nariai: P.Miškinis,

K.Antanavičius.

     Balsuota dėl  10 klausimo įrašymo į šios dienos darbotvarkę:

už -  62, prieš  - 27,  susilaikė 7.  10 klausimas  į šios dienos

darbotvarkę įrašomas.

     Dėl   12   darbotvarkės   klausimo   (Lietuvos   Respublikos

valstybinio turto  privatizavimo įstatymo projekto) kalbėjo Seimo

nariai: A.Baskas,  K.Antanavičius. 12  klausimas įrašomas  į šios

dienos darbotvarkę be balsavimo.

N u t a r t a :

     Patvirtinti šios dienos darbotvarkę iš 14 klausimų.

     Balsavimo rezultatai: už - 73, prieš - 2, susilaikė 19.

 

     Seimo narys  V.Juškus perskaitė  LDDP  frakcijos  pareiškimą

(pridedamas).

     Seimo narys  J.Janonis perskaitė  pareiškimą ir Sąjūdžio bei

LKDP frakcijų paklausimą Ministrui Pirmininkui.

     Energetikos  ministras   L.Ašmantas  atsakė  į  Seimo  narių

paklausimus.

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja laikinai  einantis  Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas

     Klausė Seimo  nariai: J.Katkus, L.Jaskelevičius, T.Lideikis,

V.Zimnickas,  A.Raškinis,  A.Kubilius,  A.Vaišnoras,  G.Paviržis,

V.Briedienė, S.Malkevičius, K.Skrebys, A.Baležentis, A.Stasiškis,

V.Liutikas,   L.Milčius,    P.Katilius,   K.Dirgėla,   R.Bloškys,

I.Uždavinys.

     Asmeniniu klausimu kalbėjo Seimo narys G.Vagnorius.

     Seimo narys  A.Rudys  informavo  apie  Lietuvos  Respublikos

Seimo ryšių su Šiaurės šalių parlamentarais grupės sukūrimą.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas A.Sakalas

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  Seimo rezoliucijos  "Dėl šilto vandens

tiekimo gyventojams  ir  prekybos  naftos  produktais"  projektas

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys G.Vagnorius

     Klausė Seimo narys A.Ivaškevičius.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

     Klausė   Seimo    nariai:    J.Pangonis,    K.Kubertavičius,

J.Nekrošius, G.Paviržis.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  Seimo  rezoliucijos  "Dėl  tarifų  už

gyvenamųjų patalpų apšildymą" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys K.Antanavičius

     Klausė Seimo  nariai: M.Treinys,  P.Giniotas,  A.Baležentis,

J.Pangonis, G.Paviržis, L.Milčius.

     Kalbėjo Seimo narys P.Giniotas.

     Replikavo Seimo nariai: A.Rudys, J.Beinortas.

     Baigiamąjį   žodį    pasakė   pranešėjas   -   Seimo   narys

K.Antanavičius.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl miesto herbų tvirtinimo"

projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Dringelis

     Klausė Seimo nariai: A.Baležentis, B.Genzelis.

N u t a r t a :

     Įrašyti šį  įstatymo projektą  į sesijos  darbų programą  ir

taikyti  jam   skubesnio   svarstymo   procedūrą   (pritarta   be

balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Seimo  pirmosios  sesijos  darbų  programos  (sesijos

darbo tęsiniui)" projektas

     Pranešėjas - Seimo narys Č.Juršėnas

N u t a r t a :

     Pritarti po pateikimo.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo "Dėl kai kurių Lietuvos

Respublikos Seimo  komitetų pavaduotojų  patvirtinimo"  projektas

(svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  G.Vagnorius

(Tėvynės santaros vardu), A.Rudys, K.Antanavičius.

     Baigiamąjį   žodį    pasakė   pranešėjas   -   Seimo   narys

J.Bernatonis.

     Užsiregistravo 99  Seimo nariai. Pakartotinai užsiregistravo

106 Seimo nariai.

     Balsuota dėl  Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų

pavaduotojų:

     Agrarinio komiteto  - J.Pangonis:  už -  66,  prieš  nebuvo,

susilaikė 4. Kandidatūrai pritarta.

     Agrarinio komiteto  - A.Vaižmužis:  už -  69, prieš  nebuvo,

susilaikiusių nebuvo. Kandidatūrai pritarta.

     Biudžeto ir  finansų komiteto  - A.Rudys:  už  -  68,  prieš

nebuvo, susilaikė 1. Kandidatūrai pritarta.

     Ekonomikos komiteto  - V.V.Zimnickas: už - 68, prieš nebuvo,

susilaikė 1. Kandidatūrai pritarta.

     Nacionalinio  saugumo   komiteto   -   S.Pečeliūno   nebuvo.

Balsavimas atidėtas.

     Savivaldybių  komiteto   -   P.Papovo   nebuvo.   Balsavimas

atidėtas.

     Sveikatos, socialinių  reikalų ir  darbo komiteto - M.Čoboto

nebuvo. Balsavimas atidėtas.

     Švietimo,  mokslo   ir  kultūros   komiteto  -  A.J.Raškinis

atsisakė.  Komitetui   pasiūlyta   išsirinkti   kitą   pirmininko

pavaduotoją.

     Užsienio reikalų  komiteto -  L.Linkevičius: už  - 68, prieš

nebuvo, susilaikiusių nebuvo. Kandidatūrai pritarta.

     Užsienio reikalų  komiteto -  A.Saudargo nebuvo.  Balsavimas

atidėtas.

     Valstybės ir teisės komiteto - E.Jarašiūnas atsisakė.

     Žmogaus ir  piliečio teisių  bei tautybių reikalų komiteto -

A.Eigirdas atsisakė.

     Dėl procedūros kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

N u t a r t a :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl kai kurių

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pavaduotojų patvirtinimo" (su

pataisom)

     Balsavimo rezultatai:  už -  69, prieš nebuvo, susilaikiusių

nebuvo.

    

     Į  Seimo   narių  paklausimus  atsakė  Lietuvos  Respublikos

Ministras Pirmininkas B.Lubys.

     Nutarta pratęsti posėdį (pritarta be balsavimo).

     Klausė Seimo nariai: V.Bulovas, E.Kunevičienė, V.Šumakaris.

 

     Posėdis baigtas.

 

 

 

Laikinai einantis

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pareigas                      Česlovas Juršėnas

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė