LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                         PROTOKOLAS NR.6

 

                      1992 m. gruodžio 1 d.

 

                        Vakarinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

     Kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

     Seimo  narys   J.Bernatonis  LDDP  frakcijos  vardu  pasiūlė

Lietuvos  Respublikos   Prezidento  rinkimų   įstatymo   projektą

svarstyti skubesne tvarka.

     Kalbėjo   Seimo    nariai:    A.Endriukaitis,    B.Genzelis,

A.Patackas,    K.Antanavičius,    V.Jarmolenka,    S.Malkevičius,

V.Andriukaitis, K.Uoka, P.Giniotas.

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo komitetų" projektas

     Nustatyta, kad  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos

Reglamentas,  kiek   jis  neprieštarauja   Lietuvos   Respublikos

Konstitucijai, ir  šis įstatymas  "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo

komitetų",  laikomi  Seimo  laikinuoju  Reglamentu  (pritarta  be

balsavimo).

     Kalbėjo    Seimo     nariai:    V.Jarmolenka,    V.Žiemelis,

S.Pečeliūnas, A.Kubilius,  A.Kunčinas, V.Landsbergis, P.Giniotas,

A.Baležentis.

 

     Užsiregistravo 120 Seimo narių.

     Balsuota  už   šių  Seimo   komitetų  įrašymą   į   Lietuvos

Respublikos įstatymo  "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų" 2

straipsnį:

     1) Agrarinis komitetas

     Už - 95, prieš - 1, susilaikė 5;

     2) Biudžeto ir finansų komitetas

     Už - 104, prieš - 2, susilaikė 1;

     3) Ekonomikos komitetas

     Seimo  narys   A.Baležentis  siūlė   steigti   Pramonės   ir

Ekonomikos reformos komitetus.

     Alternatyvus balsavimas: už vieną komitetą balsavo 84, už du

komitetus 17, susilaikė 37

     Nutarta steigti vieną Ekonomikos komitetą.

     4) Gamtos apsaugos komitetas

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  J.Beinortas,

K.Antanavičius, A.Kunčinas.

     Seimo narys  E.Jarašiūnas  Sąjūdžio  frakcijos  vardu  siūlė

daryti pertrauką šio klausimo svarstyme.

N u t a r t a:

     Daryti pertrauką šio klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo projektas

     Kalbėjo   Seimo    nariai:   S.Pečeliūnas,    L.Linkevičius,

V.Jarmolenka,     V.Plečkaitis,      K.Snežko,     S.Malkevičius,

V.Andriukaitis,    J.Beinortas,     A.Ražauskas,    E.Jarašiūnas,

P.Giniotas,   M.Stakvilevičius,   J.Žebrauskas,   A.Ivaškevičius,

A.Vaišnoras, A.Gricius.

     Balsuota:

     Skubesnės svarstymo  tvarkos taikymas  Lietuvos  Respublikos

Prezidento rinkimų įstatymo projektui:

     Už - 101, prieš - 30, susilaikė 3.

     Pakartotinio balsavimo  rezultatai: už  - 82,  prieš  -  30,

susilaikė 6.

     Kalbėjo Seimo nariai: V.Žiemelis, A.Sakalas.

N u t a r t a:

     Iš frakcijų atstovų sudaryti komisiją šio įstatymo projektui

tobulinti (pritarta be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos atstovų Baltijos Valstybių Taryboje" projektas

     Pranešėjas - Seimo narys P.Gylys

     Kalbėjo Seimo  nariai: K.Antanavičius, A.Rudys, J.Beinortas,

V.Jarmolenka, V.Žiemelis.

N u t a r t a :

     Priimti šį nutarimą su pataisom.

     Balsavimo rezultatai: už - 114, prieš - 1, susilaikė 4.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo komitetų" projektas

N u t a r t a :

     LDDP frakcijos  reikalavimu  daryti  5  min.  pertrauką  šio

klausimo svarstyme.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

pinigų išleidimo įstatymo pakeitimo" projektas

     Pranešėjas - Seimo narys L.Jaskelevičius

     Klausė   ir    kalbėjo    Seimo    nariai:    V.Landsbergis,

K.Antanavičius  (Socialdemokratų  frakcijos  vardu),  V.Žiemelis,

A.Kubilius, G.Vagnorius, K.Skrebys.

N u t a r t a :

     Įtraukti šį  įstatymo projektą  į darbų  programą ir pradėti

svarstymo procedūrą (pritarta be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo komitetų" projektas (tęsinys)

     Kalbėjo Seimo narys V.Landsbergis.

     Balsuota  už   šių  Seimo   komitetų  įrašymą   į   Lietuvos

Respublikos įstatymo  "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų" 2

straipsnį:

     1) Gamtos apsaugos komitetas

     Už - 103, prieš 4, susilaikė 7.

     2) Nacionalinio saugumo komitetas

     Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V.Astrauskas.

     Užsiregistravo 128 Seimo nariai.

     Alternatyvinis balsavimas  dėl Nacionalinio saugumo komiteto

arba Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komiteto.

     Už -88, prieš - 33, susilaikė 2.

N u t a r t a :

     Įrašyti Nacionalinio saugumo komitetą.

     3) Piliečių ir tautybių reikalų komitetas

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo   Seimo  nariai:  R.Ozolas,

V.Andriukaitis, B.Genzelis.

N u t a r t a :

     Atidėti šio klausimo sprendimą.

     4) Savivaldybių komitetas

     Už - 112, prieš nebuvo, susilaikė 5.

     5) Sveikatos, socialinės saugos ir darbo komitetas

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai: V.Andriukaitis,

K.Kuzminskas,    P.Giniotas,     A.Baležentis,     V.Landsbergis,

V.Astrauskas, M.Čobotas, R.Ozolas.

N u t a r t a :

     Atidėti šio klausimo sprendimą.

     6) Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

     Už - 110, prieš nebuvo, susilaikė 4.

     7) Užsienio reikalų komitetas

     Už - 112, prieš nebuvo, susilaikė 2.

     8) Valstybės ir teisės komitetas

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai  A.Eigirdas,

V.Petrauskas.

N u t a r t a :

     Atidėti šio klausimo sprendimą.

     Kalbėjo   Seimo    nariai:    S.Pečeliūnas,    A.Baležentis,

M.Stakvilevičius, V.Žiemelis, L.Linkevičius, P.Giniotas.

 

N u t a r t a :

     Pratęsti Seimo komitetų svarstymo klausimą (be balsavimo).

     1) Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komitetas

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  S.Pečeliūnas,

R.Ozolas, A.Baskas, B.Rupeika, P.Vitkevičius, A.Rudys.

     Balsuota dėl šio komiteto padalinimo į kelis komitetus. Už -

26, prieš - 84. Siūlymas nepriimtas.

     Balsuota už  Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų

komitetą.

     Balsavimo rezultatai: už - 83, prieš - 13, susilaikė 8.

     2) Valstybės ir teisės komitetas

     Už - 98, prieš - 5, susilaikė 7.

     3) Sveikatos, socialinės saugos ir darbo komitetas

     Alternatyvinis balsavimas  dėl  šio  komiteto  padalinimo  į

kelis komitetus.  Už -  41, prieš  -  75,  susilaikė  3.  Nutarta

neskaldyti.

     Alternatyvinis  balsavimas   dėl  komiteto   pavadinimo:  už

Sveikatos,  socialinių   reikalų  ir  darbo  komitetą  -  89,  už

Sveikatos, socialinės saugos ir darbo - 7, susilaikė 10.

N u t a r t a :

     Pavadinti Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetu.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo komitetų" 5 punktas (komitetai ar komisijos)

     Kalbėjo Seimo  nariai: R.Ozolas,  A.Albertynas, V.Zimnickas,

A.Ivaškevičius, A.Kunčinas,  S.Pečeliūnas, V.Žiemelis, A.Sakalas,

A.Kubilius,        V.Jarmolenka,         V.Aleknaitė-Abramikienė,

M.Stakvilevičius.

N u t a r t a :

     Atidėti šio klausimo svarstymą.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Vyriausybės   įstatymo   projektas

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys K.Antanavičius

     Klausė Seimo nariai: A.Kubilius, K.Skrebys, L.Jaskelevičius,

V.Zimnickas, V.Jarmolenka,  P.Giniotas, A.Basakas,  A.Baležentis,

J.Janonis.

     Seimo narys  K.Antanavičius Socialdemokratų  frakcijos vardu

pasiūlė svarstyti šį įstatymą skubesne tvarka.

     Dėl skubesnės  šio įstatymo svarstymo tvarkos LDDP frakcijos

vardu kalbėjo Seimo narys J.Bernatonis.

N u t a r t a :

     1. Įtraukti  šį įstatymo projektą į darbų pogramą ir pradėti

svarstymo procedūrą.

     Balsavimo rezultatai: už - 111, prieš nebuvo, susilaikė 1.

     2.  Taikyti   šiam  įstatymo  projektui  skubesnę  svarstymo

tvarką.

     Balsavimo rezultatai: už - 81, prieš - 17, susilaikė 8.

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Gricius,

L.Jaskelevičius.

     Seimo narys  A.Sakalas pasiūlė  balsuoti už  Socialdemokratų

frakcijos siūlytą protokolinį nutarimą.

S v a r s t y t a :

     Protokolinis    nutarimas  "Dėl  1992  m.  lapkričio  19  d.

Lietuvos Respublikos įstatymo Nr.I-3073 "Dėl Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos  deputatų ir Vyriausybės narių socialinių

garantijų"

N u t a r t a :

     Sustabdyti išmokėjimus iki 1992 m. gruodžio 15 d.

     Balsavimo rezultatai: už - 108, prieš nebuvo, susilaikė 7.

 

S v a r s t y t a :

     Preliminari 1992 m. gruodžio 2 d. posėdžio darbotvarkė.

N u t a r t a :

     Patvirtinti šią preliminarę darbotvarkę.

     Balsavimo rezultatai: už - 90, prieš - 3, susilaikė 7.

 

     Posėdis baigtas.

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Č.Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė