LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 38 STRAIPSNIO papildymo IR pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ yra įtvirtinta šeimos instituto paskirtis ir reikšmė, tačiau Konstitucijos tekste nėra atskleistas šeimos sąvokos turinys. Tuo tarpu galiojančiuose įstatymuose, reguliuojančiuose tam tikras su šeima susijusių santykių sritis, tiesiogiai ar netiesiogiai įtvirtintos šeimos sąvokos yra skirtingos.

Šiuo įstatymo projektu siekiama nustatyti, kad šeima yra pirminė ir pamatinė visuomenės ląstelė. Konstitucijos 18 straipsnis nustato, kad „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės”. Saugodama šeimą valstybė pirmiausiai turi saugoti prigimtinę šeimos struktūrą. Prigimtinė šeimos struktūra remiasi santuoka ir giminystės arba kraujo ryšiais. Šeimos santykiai natūraliai kyla iš tėvus, vaikus bei artimuosius giminaičius siejančių kraujo bei giminystės ryšio. Šeimos ryšys taip pat gali būti sukuriamas asmenų nesusijusių giminystės ar kraujo ryšiais sudarant santuoką. Vyro ir moters santuoka sukuriama šeima atitinka pamatinį prigimtinį kiekvieno vaiko poreikį turėti vienas kitam ir savo šeimai įsipareigojusius tėvą ir motiną. Todėl, kaip ir šeima, santuoka yra prigimtinis visuomenės institutas. Valstybė, saugodama prigimtinę šeimos struktūrą, tuo pačiu apsaugo vaiko teises augti jo prigimtinius poreikius atitinkančioje šeimos bendruomenėje.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime pripažino, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas ,,Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ tiek, kiek juo patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos (toliau – ir Koncepcija) nuostatose yra įtvirtintos tik santuokos pagrindu sukurtos (buvusios sukurtos) darnios šeimos, daugiavaikės šeimos, išplėstinės šeimos, krizę išgyvenančios šeimos, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šeimos ir šeimos sąvokos, prieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 1 daliai (šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas), 2 daliai (valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę).

Konstitucinis Teismas aiškindamas Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalį paminėtame nutarime suformulavo tokią šeimos sampratą: „<...> konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.“

Akivaizdu, kad nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios gyvuojantis vyro ir moters bendro gyvenimo modelis, kuriant santuoką, geriausiai atitinka Konstitucinio Teismo atskleistos šeimos sampratą. Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime taip pat pripažino neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį, nurodė, kad toks šeimos modelis neabejotinai turi išskirtinę vertę visuomenės gyvenime, užtikrina Tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą.

Konstitucinio Teismo teisėja Ramutė Ruškytė 2011 m. spalio 3 d. atskirojoje nuomonėje ,,Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstitucinės justicijos byloje Nr. 21/2008“ taip pat pažymėjo, kad šeimą Konstitucija saugo tokią, kokia kyla iš santuokos - laisvo vyro ir moters sutarimo. Tuo tarpu apie kitas šeimos formas Konstitucijoje nekalbama, nors Konstitucija nedraudžia egzistuoti ir kitoms šeimos formoms.

 

2. Projekto tikslai ir uždaviniai

Įstatymo projekto tikslas – Konstitucijoje aiškiai  įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos, kuri suprantama kaip laisvas vyro ir moters susitarimas.

 

3. Dabartinis įstatymo projekte aptariamų klausimų teisinis reglamentavimas.

Šiuo metu galiojančiame Konstitucijos 38 straipsnyje šeimos sąvokos turinys nėra tiesiogiai

atskleistas, tačiau akivaizdu, kad pagrindinė ir esminė šeimos forma yra santuoka, kuriai paminėtame straipsnyje yra skirtos net keturios dalys. Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją konstitucinė šeimos samprata yra kildinama ne tik iš santuokos instituto, įtvirtinto Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalies nuostatose, t.y. santuoka yra pripažįstama kaip viena iš egzistuojančių šeimos formų, tačiau nevienintelė.

 

4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Projekto tikslas pripažinti neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį įtvirtinant, kad šeima sukuriama laisvu vyro ir moters sutarimu sudarius santuoką.

 

5. Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamos įstatymo projekto priėmimo pasekmės nenumatomos.

 

6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Įstatymas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Įstatymas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą

Nereikės.

 

9. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projekto nuostatos neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms bei Europos Sąjungos dokumentams.

 

10. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų lydimųjų aktų – kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys

Nereikės

 

11. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas

Priimto įstatymo nuostatų įgyvendinimas nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų.

 

12. Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė

Seimo narių grupė.

 

13. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc

„šeima“, „santuoka“.

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

1.      Rimantas Jonas Dagys

2.      Rima Baškienė

 

3.      Rita Tamašunienė

4.      Algimantas Dumbrava

5.      Kęstutis Bartkevičius

6.      Jolita Vaickienė

7.      Vytautas Kamblevičius

8.      Petras Gražulis

9.      Vanda Kravčionok

10.  Jaroslav Narkevič

11.  Irina Rozova

12.  Michal Mackevič

13.  Leonard Talmont

14.  Aurelija Stancikienė

15.  Valdas Vasiliauskas

16.  Jonas Varkala

17.  Povilas Urbšys

18.  Remigijus Ačas

19.  Mečislovas Zasčiurinskas

20.  Valentinas Bukauskas

21.  Remigijus Žemaitaitis

22.  Petras Čimbaras

23.  Petras Narkevičius

24.  Larisa Dmitrijeva

25.  Sergej Dmitrijev

26.  Sergej Ursul

27.  Valerijus Simulik

28.  Edvardas Žakaris

29.  Gediminas Jakavonis

30.  Jonas Kondrotas

31.  Vilija Filipovičienė

32.  Zita Žvikienė

33.  Raimundas Paliukas

34.  Darius Ulickas

35.  Ričardas Sargūnas

36.  Aleksandras Zeltinis

37.  Arvydas Mockus (atšaukė parašą 2013-11-26)

38.  Audronė Pitrėnienė

39.  Dangutė Mikutienė

40.  Kęstas Komskis

41.  Zbignev Jedinskij

42.  Bronius Bradauskas

43.  Bronius Pauža

44.  Albinas Mitrulevičius

45.  Valentinas Stundys

46.  Audronius Ažubalis

47.  Andrius Kubilius

48.  Rasa Juknevičienė

49.  Vytautas Juozapaitis

50.  Arimantas Dumčius

51.  Stasys Šedbaras

52.  Sergejus Jovaiša

53.  Kazys Starkevičius

54.  Rytas Kupčinskas

55.  Vida Marija Čigriejienė

56.  Kazimieras Kuzminskas

57.  Antanas Matulas

58.  Pranas Žeimys

59.  Mantas Adomėnas

60.  Algis Strelčiūnas

61.  Vincė Vaidevutė Margevičienė

62.  Donatas Jankauskas

63.  Vitalijus Gailius

64.  Paulius Saudargas

65.  Arvydas Vidžiūnas

66.  Vilija Aleknaitė Abramikienė

67.  Edmundas Jonyla

68.  Kristina Miškinienė

69.  Alma Monkauskaitė

70.  Povilas Gylys

71.  Virginija Baltraitienė

72.  Viktoras Fiodorovas

73.  Valdas Skarbalius

74.  Vytautas Saulis

75.  Algimantas Salamakinas

76.  Kazys Grybauskas

77.  Liutautas Kazlavickas

78.  Gintautas Mikolaitis

79.  Andrius Palionis

80.  Juzef Kvetkovskij

81.  Raminta Popovienė

82.  Milda Petrauskienė

83.  Domas Petrulis

84.  Arūnas Dudėnas

85.  Irena Degutienė

86.  Jurgis Razma

87.  Kęstutis Masiulis

88.  Dainius Kreivys

89.  Arvydas Anušauskas

90.  Agnė Bilotaitė

91.  Mindaugas Bastys

92.  Vytautas Gapšys

93.  Kęstutis Daukšys

94.  Algirdas Patackas

95.  Raimundas Markauksas

96.  Darius Petrošius

97.  Antanas Nesteckis

98.  Naglis Puteikis

99.  Valentinas Mazuronis

100.   Loreta Graužinienė

101.   Dalia Teišerskytė

102.   Eugenijus Gentvilas

103.   Egidijus Vareikis

104.   Artūras Skardžius

105.   Viktoras Uspaskich

106.   Emanuelis Zingeris

107.   Šarūnas Birutis