LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTOS ISTORINĖS ATMINTIES

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2012-07-11  Nr. XIP-4631

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir juridinės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsnyje teigiama, kad įstatymas nustato valstybės politikos, įprasminančios Lietuvai svarbaus istorinio paveldo atminimą, formavimo ir įgyvendinimo principus. Tuo tarpu toliau projekte kalbama apie valstybės atmintinų metų nustatymo principus (5 straipsnis), minimi, tačiau neatskleidžiami valstybės istorinio paveldo atminimo įprasminimo ir įgyvendinimo principai (8 straipsnis),  Tautos istorinės atminties politika (9 straipsnis, 12 straipsnio 6 dalis). Siekiant teisinio aiškumo, minėtos sąvokos projekte turėtų būti suderintos.

2. Projekto 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžiant atmintinos dienos sąvoką, ji be kitą ko siejama ir su kultūros vertybių ir gyvosios istorijos išsaugojimu. Tuo tarpu projekto 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, kuriose atmintinos dienos grupuojamos pagal pasirinktus kriterijus, kultūros vertybių ir gyvosios istorijos išsaugojimas neminimas.

3. Projekto 2 straipsnio 7 dalyje pateikiama valstybės šventės sąvoka, o projekto 3 straipsnio 1 dalyje jos išvardijamos. Įteisinant valstybės šventės sąvoką reikėtų atsižvelgti į tai, kad Darbo kodekso 162 straipsnyje ir kituose  straipsniuose, taip pat kituose įstatymuose vartojami žodžiai „švenčių dienos“ ar „šventė“, neišskiriant   valstybės švenčių ir tradicinių švenčių,  kaip pagal projektą. Atsižvelgiant į tai ir siekiant išvengti painiavos, minėtos sąvokos turėtų būti suderintos.

4. Projekto 3 straipsnio pavadinime minimos tradicinės šventės, tačiau projekte nepateikiama jų sąvoka. Šio straipsnio pavadinimas neatitinka jo turinio, nes 3 dalyje minimos ir atmintinos dienos.

5. Pastebėtina, kad projekto 3 straipsnio 4 dalies pirmajame sakinyje  pateikiamas darbo santykių reguliavimas švenčių dienomis neturėtų dubliuoti Darbo kodekso 162 straipsnio 2 dalies nuostatų.

6. Projekto 4 straipsnio 3 dalies 10 ir 11 punktuose įrašytas tą pačią mėnesio dieną minimas atmintinas dienas tikslinga juridinės technikos pažiūriu sujungti į vieną punktą. Be to ir dabar galiojančio Atmintinų dienų įstatymo 1  straipsnio 2 dalies 32 punkte Jūros diena ir Žvejų diena yra įrašytos kartu.

7. Projekto 5 straipsnio pavadinime naudojamą žodį „valstybės“ reikėtų išbraukti, derinant su 2 straipsnio 2 dalyje pateikiama sąvoka „atmintini metai“.

8. Projekto 5 straipsnio 4 punkte siūloma nuostata „ <...> visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys <...> savanoriškai dalyvauja valstybės atmintinų metų renginiuose. Už šių nuostatų nepaisymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka“ teisinės atsakomybės aspektu nėra aiški. Nagrinėjamu atveju atsakomybė nėra detalizuota nei projekte nei galiojančiuose įstatymuose.

9. Diskutuotinas  projekto 5 straipsnio 5 punkte pateikiamas teisėtumo principo turinys. Paprastai jis suvokiamas kaip principas, reikalaujantis, kad valdžios institucijų priimami sprendimai būtų pagrįsti teisės normomis, o jų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarimą ir kt.).

10. Projekte stinga 6 ir 7 straipsnių.

11. Iš projekto 8 straipsnio turinio neaišku, kaip, kokia forma būtų apibrėžiami valstybės istorinio paveldo atminimo įprasminimo ir įgyvendinimo principai dalyvaujant šiame straipsnio 1 – 4 punktuose  nurodytoms institucijoms.

12. Tikslintina projekto 9 straipsnio 3 punkto redakcija, nes priėmus Tautos istorinės atminties įstatymą, Seimas jo  straipsnius reglamentuojančius  valstybės šventes, atmintinas dienas ir kitus Tautos istorinės atminties objektus keistų bendra tvarka, o ne „pagal šio įstatymo nustatytą kompetenciją“.

13. Projekto 11straipsnio 2 punkte teigiama, kad „Vyriausybė  <...>  skelbia Tautos istorinės atminties objektus“. Tokia nuostata nedera su projekto 9 straipsnio 3 ir 4 punktų  redakcija. Be to pastebėtina, kad Seimo priimti įstatymai ar nutarimai būtų skelbiami vadovaujantis įstatymo Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos nuostatomis.

14. Atsižvelgiant į tai, jog projekte numatytas asignavimų (lėšų) skyrimas Tautos istorinės atminties įamžinimo ir paskelbtų atmintinų metų minėjimo programoms įgyvendinti bei formuluojami Vyriausybės įgaliojimai nustatant Tautos istorinės atminties objektus, tikslinga gauti Vyriausybės, kaip valstybės biudžeto planuotojos ir vykdytojos  nuomonę dėl šio projekto. 

 

 

Teisės departamento direktorius                                                                    Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vėgelis