LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NEEILINĖS SESIJOS

RYTINIO plenarinio posėdžio NR. 404

STENOGRAMA

 

2012 m. sausio 17 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė I. DEGUTIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. ČAPLIKAS

 

 


 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Svei­ki su­si­rin­kę 2012 m. Pra­de­da­me 2012 m. sau­sio 17 d. ple­na­ri­nį po­sė­dį ir ne­ei­li­nę se­si­ją.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi pra­si­de­da mū­sų ne­ei­li­nė se­si­ja, o tarp Ka­lė­dų ir ne­ei­li­nės se­si­jos ke­li mū­sų ko­le­gos Sei­mo na­riai šven­tė sa­vo ju­bi­lie­jus, tai, jums lei­dus, aš ei­siu į tri­bū­ną ir ban­dy­siu mū­sų vi­sų var­du juos pa­svei­kin­ti.

Pir­miau­sia no­riu pa­kvies­ti čia ir pa­svei­kin­ti Ja­ros­la­vą Nar­ke­vi­čių – ko­le­gą, ku­ris šven­čia la­bai gra­žų vy­riš­ką ju­bi­lie­jų. Rim­tas vy­ras, rim­tas po­li­ti­kas. Ger­bia­ma­sis Ja­ros­la­vai, tik­rai nuo­šir­džiai jus svei­ki­nu kaip žmo­gų, ku­ris esa­te vi­sa­da prin­ci­pin­gas, ko­vin­gas. Svar­biau­sia, kad la­bai ža­viuo­si ju­mis kaip šei­mos tė­vu, ka­dan­gi te­ko gar­bė pa­žin­ti ir jū­sų duk­rą, – už­au­gi­no­te ir iš­auk­lė­jo­te tik­rai do­rus vai­kus. Lin­kiu jums kuo ge­riau­sios kū­ry­bi­nės, po­li­ti­nės sėk­mės, na ir, aiš­ku, sėk­mės jū­sų šei­mo­je. (Plo­ji­mai)

Dar vie­nas gra­žus jau­no vy­ro – tai Lai­mon­to Di­niaus ju­bi­lie­jus. Ger­bia­ma­sis Lai­mon­tai, sa­vo ir vi­so Sei­mo var­du ir­gi no­riu jus pa­svei­kin­ti, pa­lin­kė­ti, kad dar­bų ar­ba sri­ties pa­kei­ti­mas, to­kiam ži­no­mam kū­ry­bin­gam žmo­gui į kū­ry­bin­gos po­li­tikos liū­ną įsi­ver­žus… kad to­liau siek­tu­mė­te tų tiks­lų ir ei­tu­mė­te tuo ke­liu, ku­rį pats esa­te pa­si­rin­kęs ir ku­rio pats no­ri­te. No­riu pa­lin­kė­ti jums svar­biau­sia ge­ros svei­ka­tos ir tos ener­gi­jos, ku­rią jūs tu­ri­te. (Plo­ji­mai)

L. DINIUS (LSF*). La­bai jums vi­siems ačiū. Po­li­ti­ko­je esu dau­giau kaip 15 me­tų, kū­ry­bo­je bu­vau ir lik­siu vi­sa­da. Su­si­tik­si­me ki­tą ka­den­ci­ją. (Juo­kas, plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dar vie­nas rim­tas vy­ras šven­tė sa­vo pu­siau ju­bi­lie­jų, ir vi­sai ne­se­niai, – tai Sta­nis­lo­vas Gied­rai­tis, ir­gi po­li­ti­ko­je ne pir­mus me­tus. Ju­bi­lie­jus gra­žus, bet iš­si­lai­kęs la­bai tvir­tai ir, sa­ky­čiau, už­tik­rin­tai. Vi­sa­da juo­kiuo­si: jei­gu vy­ras at­ro­do toks už­grū­din­tas ir gy­ve­ni­mo, ir po­li­ti­kos, tai, ma­tyt, yra an­tra pu­sė la­bai ryš­ki, to­kia, ku­ri vy­rą taip už­lai­kė. Ger­bia­ma­sis Sta­nis­lo­vai, no­riu jums pa­lin­kė­ti ge­ros svei­ka­tos, iš­lik­ti to­kiam pa­čiam ener­gin­gam ir vi­sa­da to­kiam žmo­gui, ku­ris ban­do ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų ir tai­kiu bū­du iš­spręs­ti vi­sas pro­ble­mas, ku­rios iš­ky­la ir čia, mū­sų kas­die­ni­nia­me Sei­mo dar­be. Tai­gi kuo ge­riau­sios jums klo­ties ir ge­ros svei­ka­tos. (Plo­ji­mai)

Na, ir mū­sų pats jau­niau­sias ko­le­ga, ku­ris ir­gi jau šven­čia ju­bi­lie­jų, – Jus­ti­nas Ur­ba­na­vi­čius. Mū­sų my­li­mas Sei­mo na­rys, miš­ki­nin­kas, žmo­gus, ku­ris my­li gam­tą, my­li ir žmo­nes. Ir taip iš­ėjo, kad šven­čia to­kį gra­žų jau­no žmo­gaus ju­bi­liejų, bet per šią ka­den­ci­ją su­ge­bė­jo su­si­lauk­ti ir dau­giau vai­ku­čių, tai­gi jau yra dvie­jų vai­kų tė­vas. Ger­bia­ma­sis Jus­ti­nai, vis­ko dar tik­tai pra­džia. Aš tau lin­kiu vi­so­ke­rio­pos sėk­mės. Pra­dė­jai po­li­ti­nę kar­je­rą tvir­tai sto­vė­da­mas ant že­mės, nes vi­sa­da bu­vai gam­to­je. To­liau my­lė­ki gam­tą ir mū­sų miš­ką, puo­se­lėk ir sau­gok. Lin­kiu tau kuo ge­riau­sios po­li­ti­nės sėk­mės, tik­rai kar­je­ros laip­tais tu­ri ga­limy­bę ženg­ti la­bai pla­čiai. Na, ir ne­su­stok, du vai­kai – tai ne trys. Aš ma­nau, kad vis­kas prieš akis, nes ju­bi­lie­jus la­bai jau­nas, pir­mas toks rim­tes­nis. Tau lin­kiu vi­so to, ko ta­vo šir­dis gei­džia. (Plo­ji­mai)

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, už jū­sų svei­ki­ni­mus ir lin­kė­ji­mus. Nuo pat ma­žens sva­jo­jau tap­ti miš­ki­nin­ku, rū­pin­tis gam­ta. Aš jums vi­siems tu­riu vie­ną pra­šy­mą, kad ir šis, ir at­ei­nan­tys Sei­mai sau­go­tų ir my­lė­tų mū­sų ža­li­ą­jį rū­bą – miš­kus. La­bai ačiū. (Plo­ji­mai)

 

10.10 val.

2012 m. sau­sio 17 d. (ant­ra­die­nio) ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKĖ. Šven­ti­nę pro­gra­mą bai­gė­me, o da­bar 2012 m. sau­sio 17 d. ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ka­dan­gi tai yra ne­ei­li­nė se­si­ja ir pa­gal Sta­tu­tą ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bo­tvarkę siū­lo ini­cia­to­riai, tai ko nors nau­jo siū­ly­ti mes ne­be­ga­li­me, ta­čiau ko­re­guo­ti dar­bo­tvarkę ga­li­me. Jei­gu nė­ra dau­giau jo­kių pa­siū­ly­mų, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti dar­bo­tvarkei? Ga­li­me. Tik­tai dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, ka­dan­gi Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo pra­šy­mas, kad Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko V. Va­si­liaus­ko pra­ne­ši­mas bū­tų 11.45 val., o ne 15 val., tai aš, kaip ir ža­dė­jau Se­niū­nų su­ei­go­je, šiaip taip su­si­skam­bi­nau su V. Va­si­liaus­ku. Ta­čiau pas juos jau da­bar vyks­ta val­dy­bos po­sė­dis, ku­ris už­si­tęs maž­daug iki 13 val., ir tik­rai jis ne­ga­li pa­keis­ti lai­ko. Ta­da, kaip su­pran­tu, mes tu­ri­me pa­lik­ti taip, kaip iš anks­to su juo bu­vo su­de­rin­ta. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? J. Ši­mė­nas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

J. ŠIMĖNAS (TS-LKDF). Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį – ar čia klai­de­lė yra, ar taip nu­spręs­ta, kad dėl 2-3.22 klau­si­mo – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIP-3848 pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ski­ria­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas?

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, čia pa­grin­di­nis yra In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos įsta­ty­mas, čia es­mės nė­ra, čia yra vi­sos struk­tū­ros per­tvar­ky­mas. Čia yra tik pa­va­di­ni­mų pa­kei­ti­mas, dėl to ir bu­vo Se­niū­nų su­ei­go­je vien­bal­siai pri­tar­ta, kad pa­grin­di­nis yra In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos įsta­ty­mas, vi­si ki­ti yra ly­din­tie­ji įsta­ty­mai, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, be­veik dėl vi­sų pa­pil­do­mas yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, o to­liau dėl ki­tų yra dar kai ku­rių pa­siū­ly­mų dėl ki­tų pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ne­no­rė­čiau dau­giau kal­bė­ti apie ko­mi­te­tus, nes da­bar mes kal­ba­me tik­tai apie dar­bo­tvarkę. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti dar­bo­tvarkę? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Dė­ko­ju.

To­liau pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Čap­li­kas.

 

10.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tas Nr. XIP-4031 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS (A. ČAPLIKAS, LiCSF). Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tas Nr. XIP-4031. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo Pir­mi­nin­kė I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad, va­do­vau­jan­tis Sei­mo sta­tu­to 86 straips­niu, at­si­žvel­giant į 47 Sei­mo na­rių siū­ly­mą, bu­vo iš­leis­tas po­tvar­kis dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos su­šau­ki­mo. Jums da­bar yra tei­kia­mas Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“. Dar­bų pro­gra­ma yra su­ra­šy­ta su­de­ri­nus pa­gal tai, ko­kią pro­gra­mą pa­tei­kė ini­cia­to­riai, t. y. 47 pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai. Tik no­riu pri­min­ti, kad pra­di­nia­me eta­pe bu­vo dvi gru­pės par­la­men­ta­rų: vie­no­je gru­pė­je – 50, ki­to­je – 47. Jie bu­vo pa­tei­kę šiek tiek skir­tin­gus pro­jek­tus, to­dėl po Se­niū­nų su­ei­gos pa­si­ta­ri­mo bu­vo nu­spręs­ta pa­da­ry­ti iš dvie­jų ini­cia­to­rių gru­pių ben­drą pro­gra­mą, to­dėl jums da­bar ir tei­kia­ma to­kia Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­ma, ko­kia bu­vo su­da­ry­ta bu­vu­sių dvie­jų ini­cia­to­rių gru­pių, su­de­ri­nus tiek su vie­na, tiek su ki­ta.

Tai­gi yra dvi Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo re­dak­ci­jos, Kė­dai­nių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos ir Pa­ne­vė­žio lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mai, ku­rie yra grą­žin­ti Pre­zi­den­tės. Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo li­kęs tik pri­ėmi­mas. To­liau, In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas su ke­lio­li­ka ly­din­čių­jų, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. To­liau, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko V. Va­si­liaus­ko pra­ne­ši­mas ir Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių ban­kų prie­žiū­ros efek­ty­vu­mo ir si­tu­a­ci­jos lik­vi­duo­ja­mo­je ak­ci­nė­je ben­dro­vė­je ban­ko „Sno­ras" iš­si­aiš­ki­ni­mo su­da­ry­mo“ ir ener­ge­ti­kos mi­nist­ro A. Sek­mo­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to pa­teik­tus klau­si­mus. Tai­gi yra to­kia ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­ma, pa­teik­ta 47 Sei­mo na­rių, pa­tvir­tin­ta jų pa­ra­šais. To­dėl pra­šau pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“.

PIRMININKAS. Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti 4 Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia V. Ged­vi­las.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 7, 11, 21, 22, 69 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIP-4025. Sa­ky­ki­te, ar lo­giš­ka yra įtrauk­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me tik ma­žas seg­men­tas yra pa­im­tas iš Kon­s­titu­cinio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir tik ke­le­tas straips­nių ban­do­ma pa­keis­ti? Tai vi­siš­kai ne­lo­giš­ka. Tuo tar­pu yra už­re­gist­ruo­tas ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kur vi­si Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo straips­niai yra pa­lies­ti. Ačiū.

I. DEGUTIENĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš jau jums sa­kiau, kad dė­l kom­pro­mi­so yra įtrauk­ti ir vie­nas, ir ki­tas pro­jek­tas, nes vie­na ini­cia­to­rių gru­pė bu­vo įtrau­ku­si jū­sų mi­ni­mą pro­jek­tą Nr. XIP-4025, ki­ta ini­cia­to­rių gru­pė bu­vo įtrau­ku­si pro­jek­tą Nr. XIP-1688. To­dėl tik pats Sei­mas, svars­ty­da­mas po pa­tei­ki­mo vie­ną ir ki­tą pro­jek­tą, ap­si­spręs, ku­ris yra tin­ka­mas, ar po pa­tei­ki­mo abiem pri­tars ir po to svars­ty­mo sta­di­jo­je su­jungs. Su­kvie­tus se­niū­nus ir ap­ta­rus tuos ga­li­mus pro­jek­tus ir ga­li­mą dar­bo­tvarkę, bu­vo nu­spręs­ta ir vie­ną, ir ki­tą įtrauk­ti. To­kia yra ini­cia­to­rių nuo­sta­ta, ir aš ją pri­va­lau vyk­dy­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ve­sel­ka.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, per­skai­čiau vi­są pro­gra­mą ir gal­vo­ju: kas po ši­tų dvie­jų po­sė­džių, po tų vi­sų svars­ty­mų Lie­tu­vo­je to­kio įvyks, kad ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti – įvy­ko es­mi­nis po­sū­kis. Ar elek­tros kai­na su­ma­žės, ar val­di­nin­kus nau­jus pa­skir­sim in­fra­struk­tū­rai, kur čia, taip sa­kant, ta šer­dis šios ne­ei­li­nės se­si­jos? Ne­supra­tau.

I. DEGUTIENĖ. Ger­bia­ma­sis Ju­liau, jūs iš es­mės esa­te vi­siš­kai tei­sus, tur­būt daug kam toks klau­si­mas ky­la, bet yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­tas, ku­ria­me yra pa­ra­šy­ta: „Ne­ei­li­nės se­si­jos su­šau­ki­mas“. Su­rin­ko 47 pa­ra­šus, man juos įtei­kė, jei­gu jūs pri­si­me­na­te, iš kar­to sau­sio 2 ar 3 die­ną aš bu­vau kal­ti­na­ma, kad ne­kvie­čiu ne­ei­li­nės se­si­jos, nors tai ne ma­no… aš iš dan­gaus ne­ga­liu nu­kris­ti ir pa­ti nu­spręs­ti su­si­kvies­ti. Kai bū­na įteik­ti pa­ra­šai, kai bū­na pa­siū­ly­ta kon­kre­ti pro­gra­ma, to­liau aš vyk­dau ir iš­lei­džiu po­tvar­kį at­si­žvelg­da­ma į 47 Sei­mo na­rių pra­šy­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ge­nys tu­ri spe­cia­lią kau­ko­lės san­da­rą, kad kai ka­la, nesu­si­tren­kia sme­ge­nų. Da­bar su In­fra­struk­tū­rų tar­ny­bos įsta­ty­mu, ma­no skai­čia­vi­mu, jau penk­tą kar­tą į tą pa­tį duo­dam ir duo­dam. Ko­dėl ji­sai yra ne­ei­li­nė­je mū­sų se­si­jo­je? Tai yra nor­ma­lus klau­si­mas nor­ma­liai se­si­jai.

I. DEGUTIENĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar kar­tą at­si­vers­ki­te Sei­mo sta­tu­tą ir pa­skai­ty­ki­te, jei­gu yra 47 ini­cia­to­rių pa­ra­šai ir siū­ly­mas įtrauk­ti į pro­gra­mą, va­di­na­si, aš ne­ga­liu nei iš­brauk­ti, nei ki­taip pa­da­ry­ti, tai ne ma­no ju­ris­dik­ci­ja. Se­niū­nų su­ei­go­je mes tik­tai nu­spren­dė­me tiek: pa­da­ry­ki­me pa­tei­ki­mą, o to­liau iki pa­va­sa­rio se­si­jos tik­rai yra la­bai daug ly­din­čių­jų įsta­ty­mų, svars­to­me ir pa­va­sa­rio se­si­jo­je bus svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Bet tai bu­vo ini­cia­to­rių siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Klum­bys.

E. KLUMBYS (TTF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, jūs, kal­bė­da­ma apie ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, iš es­mės iš­var­di­no­te vi­sus klau­si­mus, ku­rie yra šios die­nos dar­bų pro­gra­mo­je. Sa­ky­ki­te, ar ket­vir­ta­die­nį re­a­liai bus po­sė­dis, ar ne?

I. DEGUTIENĖ. Taip, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, bus.

PIRMININKAS. Ačiū Pir­mi­nin­kei. No­rin­čių dau­giau klaus­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Prieš­ta­rau­jan­čių ne­gir­džiu. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Svars­ty­mas. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už – 103, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Po­nas Č. Jur­šė­nas.

Č. JURŠĖNAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Čia vie­nas ko­le­ga klau­sė, ko­dėl rei­kė­jo šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją? Dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, ku­ria­me yra la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, aš trum­pą sa­ki­nį pa­ci­tuo­siu. „To­kia si­tu­a­ci­ja, ku­ri da­bar, tai yra iki Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, bu­vo su­si­klos­čiu­si, to­kia si­tu­a­ci­ja ga­li­ma tik la­bai trum­pą lai­ką. Įsta­ty­mų lei­dė­jui ky­la pa­rei­ga ne­del­siant už­pil­dy­ti su­si­da­riu­sį tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo va­ku­u­mą.“ Ne­del­siant. Štai dėl to ir yra se­si­ja.

PIRMININKAS. Ačiū.

To­liau pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­kė I. De­gu­tie­nė.

 

10.22 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 7, 11, 21, 22, 69 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-4025 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ). Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 7, 11, 21, 22, 69 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-4025. Į tri­bū­ną kvie­čiu G. Ste­po­na­vi­čių, Sei­mo na­rį ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rą.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). Po­nia Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties tai svar­bus klau­si­mas, ku­ris rei­ka­lau­ja spren­di­mų. Po pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 22 d. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo dėl da­lies Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­su­ti­ki­mo su Kon­sti­tu­ci­ja šian­dien, pa­si­ta­rę su tei­si­nin­kais ir aka­de­mi­nė­mis ben­druo­me­nė­mis, tei­kia­me bū­ti­nus mi­ni­ma­lius pa­kei­ti­mus. Jie rei­ka­lin­gi tam, kad bū­tų aukš­to­jo moks­lo rim­tis, o po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo ne­kil­tų di­des­nių klau­si­mų, kaip gy­vuo­ti aukš­to­sioms mo­kyk­loms, ko­kia in­for­ma­ci­ja ir ko­kia tei­si­ne ba­ze va­do­vau­tis tiek aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vams, tiek stu­den­tams.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties esa­me dvie­jų al­ter­na­ty­vių spren­di­mų aki­vaiz­do­je. Na­tū­ra­lu, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­si­sa­kė tik dėl ne­di­de­lės da­lies Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tų, o jei­gu tiks­liau, tai dėl de­vy­nių straips­nių. Šian­dien mes siū­lo­me ko­rek­ty­vas tų straips­nių, kur yra, vie­na ver­tus, ar­ba aki­vaiz­dūs spren­di­mai, ar­ba rei­kia už­pil­dy­ti tei­si­nį va­ku­u­mą, ar­ba nu­sta­ty­ti žai­di­mo tai­syk­les, pa­si­bai­gus pa­va­sa­rio se­mest­rui, pa­si­bai­gus ru­dens se­mest­rui ir pra­si­de­dant pa­va­sa­rio se­mest­rui dėl stu­den­tų ro­ta­ci­jos.

Tai­gi ei­lės tvar­ka apie kiek­vie­ną iš ši­tų te­mų, ku­rios ga­li bū­ti, kaip aš ir mi­nė­jau, su­skirs­ty­tos į tris gru­pes. Trys straips­niai – 7, 11 ir 69 – yra ko­re­guo­ja­mi. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė, kad tu­ri bū­ti la­biau pa­tiks­li­nan­čios nuo­sta­tos, ir ar­ba iš­brau­kia­mas punk­tas, ar­ba įtvir­ti­na­mas 7 ir 11 straips­nių at­ve­ju ne tik vals­ty­bi­nių, bet ir ne­vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir moks­lo ins­ti­tu­tų at­skai­tin­gu­mas.

Dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo mo­de­lio ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mas yra tei­kia­mas su­pran­tant, kad tai yra lai­ki­nas siū­ly­mas, lei­džian­tis iš­spręs­ti nau­jų fi­nan­si­nių me­tų pra­džio­je rū­pi­mas pro­ble­mas, pir­miau­sia aukš­tų­jų mo­kyk­lų vi­du­je pa­si­tvir­ti­nant iš­lai­dų ir pa­ja­mų są­ma­tas. Šie tei­kia­mi pa­kei­ti­mai yra iš es­mės su­si­ję su aukš­tų­jų mo­kyk­lų se­na­tų ar­ba aka­de­mi­nių ta­ry­bų įga­lio­ji­mu tu­rė­ti kom­pe­ten­ci­ją to­kias są­ma­tas tvir­tin­ti. Ly­giai taip pat 22 straips­ny­je prie rek­to­riaus kom­pe­ten­ci­jos yra pa­ko­re­guo­ja­ma, kad jis tei­kia tvir­tin­ti tiek ata­skai­tas, tiek pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­tas ne ta­ry­bai, o se­na­tui.

Dėl ro­ta­ci­jos. Pa­si­ta­rę su aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis ir tu­rė­da­mi tik­rai gan pla­tų pri­ta­ri­mą tiek iš aukš­tą­sias mo­kyk­las vie­ni­jan­čios LAMA BPO aso­cia­ci­jos, tiek iš stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jų, siū­lo­me ko­re­guo­ti po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo ro­ta­ci­jos daž­nį taip, kad jis bū­tų sie­ja­mas su vie­ne­rių me­tų stu­di­jų lai­ko­tar­piu.

Ar­gu­men­tai, ko­dėl mes va­do­va­vo­mės to­kia nuo­sta­ta, yra ke­le­rio­pi. Vie­na ver­tus, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne sy­kį kal­bė­jo apie pe­ri­odi­nį ži­nių pa­tik­ri­ni­mą, kaip pa­grin­dą pa­sie­ki­mams ver­tin­ti ir vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, kar­tu šian­dien yra to­kia re­a­ly­bė, kad da­lis aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­di­jas or­ga­ni­zuo­ja taip, kad se­mest­ras ne­su­tam­pa su aka­de­mi­nio mo­ky­mo­si lai­ko­tar­piu, už stu­di­jas at­si­skai­to­ma už vi­sus stu­di­jų me­tus, pa­grin­di­nės stu­di­jos pa­tik­ros re­zul­ta­tas yra fik­suo­ja­mas stu­di­jų me­tų pa­bai­go­je. Stu­di­jų me­tai šiuo at­ve­ju bū­tų aiš­kiau­sias stu­di­jų lai­ko­tar­pis, ku­rio nu­sta­ty­mas ne­pa­žeis­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­miš­kai or­ga­ni­zuo­ja­mo stu­di­jų pro­ce­so.

Ko­le­gos, mes ma­ny­tu­me, kad įtvir­ti­nus to­kį ro­ta­ci­jos prin­ci­pą bū­tų ga­li­ma ne tik iš­spręs­ti tei­si­nę po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, bet ir pa­si­rin­kus me­tų, o ne se­mest­ro, lai­ko­tar­pį iš­veng­ti kas se­mest­rą lau­kian­čios stu­den­to įtemp­tos si­tu­a­ci­jos, so­cia­li­nio ne­apib­rėž­tu­mo ir ap­skri­tai įtam­pos, ku­ri jau­nam stu­di­juo­jan­čiam žmo­gui ne­bū­ti­nai ga­li su­teik­ti ge­riau­sius re­zul­ta­tus.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, api­ben­drin­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­si­rin­ko­me ke­lią ko­re­guo­ti tai, kas bū­ti­na ko­re­guo­ti, o to­les­ni žings­niai – po Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to spren­di­mo de­le­guo­ti ar­ba pa­siū­ly­ti to­les­nį ke­lią, kaip ruoš­ti ati­tin­ka­mas rim­tes­nes pa­tai­sas dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo mo­de­lio. Sei­me tu­rė­tų bū­ti su­bur­ta dar­bo gru­pė, į ku­rią bū­tų įtrauk­ti tiek opo­zi­ci­jos, tiek dau­gu­mos at­sto­vai, tiek uni­ver­si­te­tų, tiek stu­den­tų ly­de­riai, ir kar­tu at­ras­tu­me ge­riau­sius spren­di­mus.

Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad sis­te­mi­niai, ne­ap­svars­ty­ti, ne­iš­dis­ku­tuo­ti pa­siū­ly­mai, ku­rie yra tei­kia­mi kaip al­ter­na­ty­va, kaip tik su­kel­tų moks­lo sis­te­mos cha­o­są ir ne­už­tik­rin­tu­mą. Šis mū­sų siū­lo­mas va­rian­tas yra tik­rai at­sa­kin­gai pa­sver­tas, jis siū­lo keis­ti tai, kas yra bū­ti­na, už­pil­dant tei­si­nį va­ku­u­mą ir spren­džiant ak­tu­a­liau­sius po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo iš­ky­lan­čius klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re, už pa­tei­ki­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji klau­sia B. Vė­sai­tė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis Gin­ta­rai Ste­po­na­vi­čiau, ar jūs ne­jau­čia­te gė­dos, kal­tės ir at­sa­ko­my­bės už tai, kad kaž­ka­da ne­įsi­klau­sė­te į opo­zi­ci­jos per­spė­ji­mus, kad iš tie­sų mes pa­žei­džia­me Kon­sti­tu­ci­ją ir dėl to mes čia esa­me vi­si su­kvies­ti į ne­ei­li­nę se­si­ją? Ar ne­ma­no­te, kad bū­tų gar­bin­giau­sia pa­lik­ti mi­nist­ro kė­dę ir at­si­sta­ty­din­ti?

G. STEPONAVIČIUS (LSF). La­bai ačiū. Ma­nau, kad mes į ne­ei­li­nę se­si­ją su­si­rin­ko­me spręs­ti ki­tų klau­si­mų. Aš jau­čiu sa­vo at­sa­ko­my­bę už tuos dar­bus, ku­riuos pra­dė­jau, ir pa­da­ry­ti taip, kad jie bū­tų pa­baig­ti su vyks­tan­čiais ko­ky­bi­niais po­ky­čiais, ku­rie de­šimt­me­čius ne­bu­vo pra­dė­ti aukš­ta­ja­me moks­le. Taip, sa­vo at­sa­ko­my­bę aš su­pran­tu, ir klai­das, tiek sa­vo, tiek ben­drai pra­dė­tas, mes tu­ri­me pa­tai­sy­ti. Ta­čiau nė­ra nė vie­no žmo­gaus šio­je že­mė­je ar­ba šia­me Sei­me, ku­ris bū­tų ga­lė­jęs už­tik­rin­tai pa­sa­ky­ti dėl vie­nų ar ki­tų nuo­sta­tų kon­sti­tu­cin­gu­mo. Daug ie­čių bu­vo lau­žy­ta dėl Aukš­to­jo moks­lo anks­tes­nio įsta­ty­mo, jis bu­vo tai­sy­tas. Taip vyks­ta ir dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo, ku­ris da­bar po dve­jų su pu­se me­tų yra pir­mą kar­tą ko­re­guo­ja­mas. Ir aš ne­ma­tau tra­ge­di­jos, kad dėl de­vy­nių ar de­šim­ties straips­nių pa­kei­ti­mo įvyks kas nors dra­ma­tiš­ko.

Ma­nau, bū­tų dra­ma­tiš­kiau, jei­gu be jo­kios di­s­ku­si­jos su aka­de­mi­ne ben­druo­me­ne bū­tų griau­na­ma vi­sa be­nu­sis­to­vin­ti sis­te­ma pri­imant Moks­lo ir stu­di­jų lai­ki­ną­jį įsta­ty­mą. Šį veiks­mą aš lai­ky­čiau ne­at­sa­kin­go cha­o­so įve­di­mu į moks­lo ir stu­di­jų sis­te­mą. O tai, ką mes siū­lo­me, yra iš­ties mi­ni­ma­lūs ir rei­ka­lin­gi pa­kei­ti­mai, lei­sian­tys spręs­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų šian­die­ni­nės si­tu­a­ci­jos klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Bas­tys.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs jau tur­būt su­si­pa­ži­no­te su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, pa­sta­ba dėl ge­rai be­si­mo­kan­čių stu­den­tų ro­ta­ci­jos. Ten at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad tas vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pis ga­li vėl prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai. Tai­gi ar jūs ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų iš kar­to pa­teik­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris ne­kel­tų jo­kių abe­jo­nių tais klau­si­mais, ku­riais yra kal­bė­jęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas? Dė­ko­ju.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). La­bai ačiū. Klau­si­mas vi­siš­kai lo­giš­kas ir tei­sė­tas, ypač žiū­rint ta pras­me, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dėl šios nuo­sta­tos pa­sa­kė ir pri­pa­ži­no, kad dve­jų me­tų ro­ta­cijos lai­ko­tar­pis ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos. Bet ly­giai taip pat aš no­riu pa­sa­ky­ti. Mes prieš re­gist­ruo­da­mi pa­tai­sas, aš jau apie tai bu­vau už­si­mi­nęs, tu­rė­jo­me vi­są sa­vai­tę kon­sul­ta­ci­jų ne tik su aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vais ir stu­den­tų at­sto­vais, bet ir su tei­sinin­kais. Iš­ties mū­sų vi­sų, kaip įsta­ty­mų lei­dė­jų, pa­rei­ga yra at­ras­ti ke­lius, lei­sian­čius at­spin­dė­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą ir spren­di­mus, ku­rie bū­tų tin­ka­miau­si mū­sų aukš­to­jo moks­lo sis­te­mai.

Dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti. Mes ma­to­me, kad in­ter­pre­ta­vi­mo erd­vės tai­kant ir ro­ta­ci­jos klau­si­mą yra. To­dėl at­si­ra­do vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ar­gu­men­tus aš pa­si­sten­giau iš­dės­ty­ti, nes dar kar­tą pri­me­nu, kad aukš­to­sios mo­kyk­los tai­ko skir­tin­gas at­si­skai­ty­mo for­mas.

Ką dar ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti? Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas mi­ni, kad kre­di­tai, ku­rie yra kaip at­si­skai­ty­mo for­ma, sie­ja­mi ne su se­mest­rais, o su vi­sais moks­lo me­tais. To­dėl mes tik­rai ma­no­me, kad šian­dien yra pa­teik­ta Sei­mui ap­si­spręs­ti dėl nor­ma­laus ir vi­siš­kai ci­vi­li­zuo­to pa­siū­ly­mo.

Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos aš ga­liu tik tiek pa­sa­ky­ti. Ga­vus to­kias de­par­ta­men­to iš­va­das, kad klau­si­mas at­si­dur­tų dar­bo­tvarkėje, tu­ri bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Šian­dien mes tu­ri­me šio ry­to Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą, tei­gian­čią, kad ko­mi­te­tas ne­ma­to prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai dėl ši­tų pa­teik­tų pa­sta­bų.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (TTF). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, iš tie­sų man ne­la­bai sma­gu jus čia ma­ty­ti šian­dien ry­te tri­bū­no­je taip ne­sma­giai ir ne­jau­kiai be­si­jau­čian­tį. Ma­tau, jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo fak­tiš­kai žo­dis žo­din tą, ką opo­zi­ci­ja čia, iš šios tri­bū­nos, ne vie­ną ir ne du kar­tus šne­kė­jo pri­imant vi­są aukš­to­jo moks­lo re­for­mą. Su­pras­da­mas tą, jūs, ma­tyt, su­pran­ta­te ir dar vie­ną da­ly­ką, kad tai, ką jūs šian­dien tei­kia­te, jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas pil­do Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo nuo­sta­tas tik iš la­bai ma­žos da­lies. Jūs pats sa­ko­te, kad tai yra lai­ki­na, pri­ima­me ką nors, kad at­seit pri­ėmė­me, kol pa­gal­vo­si­me, pa­si­tar­si­me ir pri­im­si­me iš tie­sų tai, kas ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą.

Ar jūs ne­ma­no­te, kad toks po­žiū­ris tam tik­ra da­li­mi yra ne­są­ži­nin­gas ne tik Sei­mo na­rių, čia su­si­rin­ku­sių šian­dien, at­žvil­giu, bet ir vi­sų stu­den­tų at­žvil­giu?

Kal­bant apie ro­ta­ci­ją, man bū­tų la­bai įdo­mu su­ži­no­ti, su ko­kiais stu­den­tais jūs ta­rė­tės dėl me­ti­nės ro­ta­ci­jos, kai eg­za­mi­nai yra kas pu­sę me­tų. Gal ta­da ir eg­za­mi­nus kas me­tus pa­da­ry­ki­me. Nes iš tų stu­den­tų, ku­rie man ra­šė, elek­tro­ni­nių laiš­kų to­kios po­zi­ci­jos, kad kas nors pri­ta­ria me­ti­nei ro­ta­ci­jai, aš tik­rai ne­ma­čiau.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). La­bai ačiū. Dėl ma­no lai­ky­se­nos už­tik­rin­tu­mo ga­li­te bū­ti ra­mus. Aš čia sto­viu ži­no­da­mas, ką tei­kiu ir ko­kius prin­ci­pus gi­nu. Ly­giai kaip tą da­rau ir da­ry­siu per vi­są aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ką.

Dėl da­ly­kų, ką dar ša­lia to, kas šian­dien yra pa­siū­ly­ta Sei­mo ne­ei­li­nei se­si­jai kaip bū­ti­ni ne­ati­dė­lio­ti­ni spren­di­mai, rei­kia keis­ti. Tai iš es­mės lie­ka du klau­si­mai: val­dy­mo mo­de­lio da­lis, su­si­ju­si su tri­mis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo straips­niais, ir ne­vals­ty­bi­nių mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas, ku­ris yra su­si­jęs su vie­nu straips­niu. Štai dėl šių dvie­jų klau­si­mų, ne­ap­ta­rus ir de­ta­liau ne­iš­dis­ku­ta­vus, kol kas sis­te­miš­kai nė­ra tei­kia­ma Sei­mui ap­si­spręs­ti. Ko­vo mė­ne­sio pra­džio­je, aš ma­nau, mes su tais spren­di­mais at­ei­si­me. Aš ma­nau, yra nor­ma­lu, kad mes tai, kas yra aki­vaiz­du ir bū­ti­na tei­si­nio va­ku­u­mo už­pil­dy­mo pras­me, ar­ba aiš­ku, kas keis­ti­na, tei­kia­me da­bar. O sun­kes­ni klau­si­mai tu­ri bū­ti su tei­sės eks­per­tais ir vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis ap­tar­ti, iš­dis­ku­tuo­ti ir ta­da pa­teik­ti.

At­sa­kant dar į pas­ku­ti­nę jū­sų klau­si­mo da­lį. Aš bu­vau su­si­ti­kęs su Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos ta­ry­ba. Pri­ta­ri­mas dėl vie­ne­rių me­tų yra iš­sa­ky­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­tų stu­den­tų at­sto­vy­bės, ku­ri yra kaip at­ski­ra vei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Taip pat bu­vau su­si­ti­kęs su Stu­den­tų at­sto­vy­bių są­jun­ga, ku­ri iš­ties nuo pat pra­džių pa­si­sa­kė už daž­nes­nį ro­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį, nei iki tol ga­lio­jęs dve­jų me­tų, ir aš ma­nau, kad tai yra nor­ma­li dis­ku­si­ja. Bet pa­brė­žiu dar sy­kį – su ga­nė­ti­nai pla­čiu ra­tu su­in­te­re­suo­tų ša­lių prieš teik­da­mi pa­tai­sas mes su­si­ti­ko­me ir dis­ku­ta­vo­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ged­vi­las. Bet aš no­riu per­spė­ti: klaus­ti – 1 min., mi­nist­re, at­sa­ky­ti – 2 min.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš su­pran­tu, kad į kiek­vie­ną klau­si­mą jūs tu­ri­te at­sa­ky­mą. Ta­čiau ar jums ne­at­ro­do, kad nė­ra ga­nė­ti­nai rim­ta teik­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą tik at­si­žvel­giant į ke­le­tą straips­nių dėl la­bai ma­žo seg­men­to, t. y. ro­ta­ci­jos da­ly­kų. Ko­dėl jūs ne­pa­tei­kia­te?.. Jūs tu­ri­te mi­nis­te­ri­jo­je, aš ma­nau, pa­kan­ka­mai jė­gos, tu­ri­te pa­kan­ka­mai eks­per­tų pa­teik­ti vi­są įsta­ty­mo pro­jek­tą iš kar­to po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Gal­būt opo­zi­ci­jai ne­bū­tų bu­vę jo­kio rei­ka­lo re­gist­ruo­ti ir rink­ti pa­ra­šus dėl at­ski­ros se­si­jos. Jūs ga­lė­jo­te ši­tą da­ly­ką pa­da­ry­ti. Tie­siog po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mų jūs iš kar­to tu­rė­jo­te pri­im­ti spren­di­mus, iš kar­to su­da­ry­ti dar­bo gru­pę ir pa­keis­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Taip, kaip jūs kal­ba­te apie tai, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no tik šiaip ką nors to­kio ne­reikš­min­go, aš su tuo ne­su­tin­ku. Aš ma­nau, kad iš prin­ci­po rei­kia keis­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą. Kaip jūs ma­no­te?

G. STEPONAVIČIUS (LSF). Aš ma­nau, kad dėl da­lies svar­bių nuo­sta­tų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no įsta­ty­mą prieš­ta­rau­jan­čiu, ir čia at­sa­ky­mus, ypač dėl val­dy­mo da­lies, mes tu­rė­si­me ras­ti. Bet dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti. Už­si­ė­mi­mas im­pro­vi­za­ci­jo­mis tei­kiant 94 straips­nių įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį šian­dien jūs, opo­zi­ci­ja, ke­ti­na­te siū­ly­ti pri­im­ti per ne­ei­li­nę se­si­ją, yra de­struk­ty­vus veiks­mas. Mes tiks­liai ži­no­me, dėl ko Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­si­sa­kė, ir tai yra de­vy­ni straips­niai. Iš­ties še­šių straips­nių pa­kei­ti­mus mes jau siū­lo­me da­bar. Kaip mi­nė­jau, dėl da­lies su­dė­tin­ges­nių at­sa­ky­mus po dis­ku­si­jos mes tu­rė­tu­me ras­ti. To­dėl aš dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti, kad sis­te­ma yra pa­sta­ty­ta ant tei­sin­gų bė­gių, ir aš ne­ma­tau pras­mės vis­ką per­žiū­rė­ti, net jei­gu jums to ir la­bai no­rė­tų­si.

Ko­le­gos, yra ir tei­sė­ti lū­kes­čiai, ku­riuos mes tu­ri­me at­spin­dė­ti. Sis­te­ma per­si­tvar­ko ir iš­ties vyks­ta daug po­zi­ty­vių jos po­ky­čių. Ne­sa­kau, kad vis­kas leng­va. Bet aš dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti: tai­so­me tai, kas bū­ti­na. Ir tik­rai ne­ple­čia­me ra­to, ku­rio ne­rei­kia plės­ti, nes pa­pras­tai re­zul­ta­to ne­bus. Aš tik pri­me­nu, kad Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, ku­ris da­bar yra pri­im­tas Sei­me, bu­vo dis­ku­tuo­ja­mas dve­jus me­tus. O jūs no­ri­te be dis­ku­si­jų per sa­vai­tę klau­si­mą iš­trau­kę iš po sta­lo pri­im­ti. Aš ne­lai­kau to kon­struk­ty­viu veiks­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Dum­čius.

A. DUMČIUS (TS-LKDF). Dė­kui. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, la­bai ge­rai, aiš­ku, kad at­ku­ria­ma reikš­mė ir se­na­to, ir ypač stu­den­tų fi­nan­sa­vi­mas. Bet štai ko­kį tu­riu klau­si­mą. Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė to­kią pa­sta­bė­lę, kad nuo­sta­ta, kad vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos ne­ten­ka stu­den­tas, jei­gu ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu jo stu­di­jų re­zul­ta­tų vi­dur­kis yra dau­giau kaip 20 pro­cen­ti­nių punk­tų… At­seit ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos. Pa­aiš­kin­ki­te tą mo­men­tą.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). At­si­pra­šau, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, šios nuo­sta­tos mes ne­siū­lo­me keis­ti, ji ga­lio­jo ir anks­tes­nia­me įsta­ty­me. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dėl šios nuo­sta­tos nie­kaip ne­bu­vo pa­si­sa­kęs, kad tai prieš­ta­rau­jan­ti nuo­sta­ta, bet iš­ties tai yra laip­tas, ku­ris ro­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu le­mia, ar stu­den­tas pa­ten­ka į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą, ar iš­kren­ta iš jos. Bet ši­ta nuo­sta­ta nė­ra ver­tin­ti­na kaip vie­na at­ski­ra, o yra ir ki­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Tar­ki­me, kom­pen­sa­ci­jų ge­rai be­si­mo­kan­tiems, iš sa­vo ki­še­nės mo­kė­ju­siems. Pri­me­nu, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je 10 % stu­den­tų to­kias kom­pen­sa­ci­jas ga­vo. Tai­gi yra vi­su­ma prie­mo­nių, ku­rios lei­džia sa­vo lė­šo­mis stu­di­juo­jan­tiems ma­ty­ti bar­je­rą, ku­rį jie tu­ri įveik­ti, kad per­ei­tų į ne­mo­ka­mą vie­tą, bet kar­tu yra ir kom­pen­sa­ci­niai me­cha­niz­mai, ku­rie lei­džia jam stu­di­juo­ti tu­rint mo­ty­va­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Lai­kas klau­si­mams bai­gė­si. Da­bar vie­nas – už, vie­nas – prieš. V. Stun­dys – už.

V. STUNDYS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės sie­kia sku­bos tvar­ka už­pil­dy­ti tam tik­rus tei­si­nio va­ku­u­mo da­ly­kus moks­lo ir stu­di­jų sri­ty­je, kad ir kaip ver­tin­tu­me, ar jie yra, ar jų nė­ra. Ta­čiau Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­ko, jei­gu įsta­ty­mo lei­dė­jas ma­to, tu­ri sku­bos tvar­ka tą pa­da­ry­ti. Tam, kad ne­su­trik­tų fi­nan­si­nės pro­ce­dū­ros uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se, įver­tin­da­mi Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą mes ši­tuos pa­tai­sy­mus siū­lo­me. Taip pat siū­lo­me dis­ku­tuo­ti ir ro­ta­ci­jos da­ly­ką, apie ku­rį Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs. Tie­siog kvie­čiu ir ra­gi­nu, kad šia­me eta­pe to­kių pa­tai­sų iš tik­rų­jų pa­kan­ka, tą pa­tvir­ti­na ir aka­de­mi­nių ben­druo­me­nių at­sto­vai, o to­liau dar­bo tvar­ka Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pa­tei­kus iš­va­dą dar­bo gru­pė vi­sa ap­im­ti­mi ver­tins Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą ir jo re­a­li­za­vi­mą. Tie­siog siū­ly­čiau elg­tis ra­cio­na­liai, iš­min­tin­gai, nes to­kio spren­di­mo, ma­no su­pra­ti­mu ir ma­no ži­nio­mis, ti­ki­si aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės ir uni­ver­si­te­tų stu­den­tų są­jun­gos ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos. Ki­tu at­ve­ju, jei­gu ei­tu­me ko­kiu ki­tu ke­liu, ne­abe­jo­ti­nai bū­tų kur kas dau­giau su­maiš­ties. Pro­ce­sai uni­ver­si­te­tuo­se po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo vyks­ta nor­ma­lia dar­bi­ne tvar­ka. Mes tu­rė­tu­me tą nor­ma­lią dar­bi­nę tvar­ką tie­siog pa­lai­ky­ti šian­dien bal­suo­da­mi. Ačiū.

PIRMININKĖ. V. Ged­vi­las – prieš.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aiš­ku, man la­bai gai­la, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma iš­lai­ko tą pa­čią po­zą ir ne­re­a­guo­ja į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus. Ten yra vi­sa krū­va straips­nių, ku­riuos jums rei­kė­tų pa­keis­ti. Aš ma­nau, da­bar ne­rei­kė­tų vie­niems prieš ki­tus mai­vy­tis, bet pri­im­ti ben­drą spren­di­mą ir pa­tai­sy­ti vi­są ši­tą Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­ris yra vi­siš­kai iš­ba­lan­suo­tas. Kal­bė­ti apie tai, kad da­bar­ti­niu me­tu vis­kas yra ge­rai ir aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se vyks­ta re­for­ma, na, tie­siog bū­tų keis­ta. Aš tu­riu pa­siū­ly­mą. Vie­no­kiu ar ki­to­kiu at­ve­ju bus tei­kia­mas ir ant­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris yra kur kas pla­tes­nis, ku­rio pa­grin­du bū­tų ga­li­ma teik­ti įvai­rius pa­siū­ly­mus dėl įvai­rių straips­nių ir to­kiu bū­du pa­va­sa­rio se­si­jo­je mes pri­im­tu­me nor­ma­lų Mo­ks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­ris ne­pri­eš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai.

 Šiaip no­riu at­kreip­ti vi­sų ko­le­gų dė­me­sį, kad tam, ką siū­lo val­dan­čio­ji dau­gu­ma, prieš­ta­rau­ja ir mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­tas, ku­ris taip pat sa­ko, kad yra ga­li­my­bė, kad prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Ne­ga­li bū­tų ro­ta­ci­jos po me­tų, kai Kon­sti­tu­ci­jo­je aiš­kiai sa­ko­ma, kad po kiek­vie­nos pa­tik­ros yra kei­čia­ma ro­ta­ci­ja. Da­bar pa­im­ti ma­žą frag­men­tą iš vi­so Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir teik­ti jį yra pa­pras­čiau­siai ne­at­sa­kin­ga. Mes iš­ba­lan­sa­vo­me vi­są aukš­to­jo moks­lo sis­te­mą ir da­bar pa­tys aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės žmo­nės ne­ži­no, ką da­ry­ti dėl jū­sų vi­sų per­tvar­kų.

Aš ne­pri­tar­siu ši­to­kiam įsta­ty­mui, ku­ris to­liau prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te bu­vo svars­to­mas ši­tas pro­jek­tas ir ten bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­giai: 5 bu­vo už, 5 – prieš. Ne­rei­kia kal­bė­ti, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas vien­bal­siai nu­bal­sa­vo už tai, kad tai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Ne­ga­li­ma bal­suo­ti už ši­to­kį pa­tei­kia­mą pro­jek­tą, nes jūs dar kar­tą prieš­ta­rau­si­te Kon­sti­tu­ci­jai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mui Nr. XIP-4025, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių, už – 63, prieš – 26, su­si­lai­kė 29. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

 Siū­lau svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad šis klau­si­mas bū­tų svar­s­to­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, tai bū­tų ket­vir­ta­die­nį, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: už – 61, prieš – 49, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta ypa­tin­gai sku­bai.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Gap­šys.

V. GAPŠYS (DPF). Na­tū­ra­lu, kad Sei­mas tu­ri to­kią tei­sę ap­si­spręs­ti dėl ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos, ta­čiau tur­būt ne­ži­no ir Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kai svars­tė ši­tą klau­si­mą. Svars­ty­mo me­tu bu­vo nu­spręs­ta, kad ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ta­čiau bu­vo iš­sa­ky­tos tam tik­ros abe­jo­nės. To­dėl yra dis­ku­tuo­ja­ma, kad bū­tų ga­li­ma kreip­tis nu­ta­ri­mo iš­aiš­ki­ni­mo į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Tai jau šiek tiek ne­si­de­ri­na su ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. To­dėl aš tik­rai siū­ly­čiau la­bai rim­tai pa­dis­ku­tuo­ti, nes nu­tiks taip, kad jei­gu val­dan­tie­ji sa­vo bal­sais ir pri­ims to­kį įsta­ty­mą, ne­abe­jo­ti­nai bus kreip­ta­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą vėl dėl prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai ir po dvie­jų sa­vai­čių vėl su­si­rink­si­me. Man at­ro­do, čia rei­kia šiek tiek pa­sver­ti ba­lan­są.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tą dar ga­li­ma bus pa­da­ry­ti ir ket­vir­ta­die­nį, nes ry­toj yra ko­mi­te­to po­sė­dis, kaip jie ten spręs. V. Ged­vi­las.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu kreip­tis į sa­vo ko­le­gas, tiek į po­zi­ci­ją, tiek į opo­zi­ci­ją. Vie­ną kar­tą at­si­pei­kė­ki­me. Dar kar­tą tei­kia­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Pra­eis pu­sė me­tų ir bus ta pa­ti si­tu­a­ci­ja. Po pu­sės me­tų ga­lė­si­te pa­klau­sy­ti ste­nog­ra­mą, bus tas pats. Kai mes pri­ėmė­me ši­tą Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, aš dėl tų straips­nių, ku­rie prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, re­gist­ra­vau įsta­ty­mo pa­tai­sas, bet jūs joms ne­pri­ta­rė­te. Da­bar ne­bū­tų jo­kių pro­ble­mų su kon­sti­tu­cin­gu­mu ir tas įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­lio­tų. Dar kar­tą jus kvie­čiu ne­da­ry­ti ne­są­mo­nių.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš, at­vi­rai pa­sa­kius, ne­la­bai su­pran­tu, apie ką jūs da­bar šne­ka­te, nes Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je nė­ra to­kio sa­ki­nio, kad ši­tas pro­jek­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Tei­sės de­par­ta­men­to sa­kau, o ne Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, nė­ra to­kio sa­ki­nio, kad da­bar pa­teik­tos pa­tai­sos prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Rei­kia tik nu­sta­ty­ti šiuo eta­pu tvar­ką. Jie tą ir siū­lo. Jūs vie­ni ki­tų čia ne­klai­din­ki­te. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, kaip tik Tei­sės de­par­ta­men­tas ir pa­tei­kė dėl šio įsta­ty­mo sa­vo pa­sta­bas, ku­rias šian­dien ry­te svars­tė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Dėl da­lies jų vi­siems, tiek ko­mi­te­to na­riams, tiek mums, ku­rie bu­vom pa­kvies­ti į ko­mi­te­to po­sė­dį, iš­ki­lo klau­si­mų, dėl ku­rių Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­siū­lė ben­dru ko­mi­te­to su­ta­ri­mu kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl iš­aiš­ki­ni­mo. Štai ko­kia šian­dien bu­vo ry­ti­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­džio svars­ty­mo ei­ga ir mes, ten da­ly­va­vę, su­pra­to­me, kad po šio pa­tei­ki­mo bus pa­siū­ly­mas Sei­mui kreip­tis dėl šio iš­aiš­ki­ni­mo. Be abe­jo, tie žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, ga­li kreip­tis in­di­vi­du­a­liai. Aš ma­nau, jie tu­rės tą pa­da­ry­ti, bet ko­mi­te­te aš su­pra­tau, kad ko­mi­te­te dėl to yra ben­dras su­ta­ri­mas. To­dėl gal­būt ir bu­vo to­kie bal­sa­vi­mai. Ir net­gi po ko­mi­te­to po­sė­džio kai ku­rie gar­bin­gi val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai bu­vo pri­ėję prie mū­sų, kaip tik apie tai ir kal­bė­jo, nes dėl ro­ta­ci­jos po se­mest­ro, dėl nau­jų pri­im­tų…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, trum­pin­ki­te sa­vo pa­si­sa­ky­mą. Čia yra re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

J. OLEKAS (LSDPF). Ne. Čia yra pa­aiš­ki­ni­mas, ką aš gir­dė­jau…

PIRMININKĖ. Tai yra re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

J. OLEKAS (LSDPF). …dėl ko bu­vau pa­kvies­tas į ko­mi­te­tą. Ko­mi­te­te…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ne­tu­riu jo­kio do­ku­men­to, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ką nors svars­tė. Aš tu­riu tik­tai Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ku­rio­je nė­ra nė vie­no žo­džio, kad pa­teik­tas pro­jek­tas Nr. XIP-4025 prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

Ki­tas da­ly­kas, čia yra tik­tai pa­tei­ki­mas. Iki svars­ty­mo sta­di­jos, t. y. iki ket­vir­ta­die­nio, Sei­mo na­rių va­lia teik­ti įvai­rius pa­siū­ly­mus. Aš ma­nau, tai, ką da­bar gir­dė­jau iš J. Ole­ko, jūs ir pa­da­ry­si­te. Ir bai­gia­me šias ne­rei­ka­lin­gas dis­ku­si­jas, ku­rios man pa­na­šios į pils­ty­mą iš tuš­čio į kiau­rą ir sa­vęs de­monst­ra­vi­mą.

S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, trum­pa in­for­ma­ci­ja. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je iš tie­sų taip, kaip yra pa­gal Sta­tu­tą, nė­ra įra­šy­ta kon­kre­čiai, kad pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, bet ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį­ryt, nes tam tik­rų abe­jo­nių bu­vo. Ir bal­sa­vi­mo me­tu ko­mi­te­te ne­bu­vo pri­tar­ta, jog kai ku­rios nuo­sta­tos ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai. Tai­gi nė­ra jo­kių kliū­čių pa­teik­ti ir svars­ty­ti, kas ir yra pa­da­ry­ta. Iš tie­sų dėl kai ku­rių nuo­sta­tų dis­ku­si­jo­se bu­vo tam tik­rų abe­jo­nių, ir jei­gu ko­mi­te­te svars­tant jos iš­lik­tų, tai ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad bū­tų ga­li­ma gau­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą. Bet jei­gu šių nuo­sta­tų ne­liks pro­jek­te svars­ty­mo me­tu, tai ap­skri­tai ne­liks jo­kių pro­ble­mų, ku­rias iš tie­sų ap­ra­šė Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­vo iš­va­do­je. Štai ir vis­kas.

PIRMININKĖ. V. P. An­driu­kai­tis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio ir Sei­mo Pir­mi­nin­ke, iš­ties, ma­no nuo­mo­ne, gal­būt da­bar mums bū­tų la­bai ge­ra pro­ga pra­šy­ti Tei­sės de­par­ta­men­to, kad jis su­vie­no­din­tų sa­vo iš­va­das, kad bū­tų la­bai aiš­ku, ką reiš­kia (ci­tuo­ju): „Be to, svars­ty­ti­na, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai ir nuo­sta­ta dėl ge­rai be­si­mo­kan­čių stu­den­tų nu­sta­ty­mo.“ Ci­tuo­ju da­bar Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą: ar ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tei­sės de­par­ta­men­tas nie­ka­dos ne­pa­sa­ko, kad prieš­ta­rau­ja. Jis ga­li sa­ky­ti – ga­li­mai prieš­ta­rau­ja ar pa­na­šiai, bet ar ne­pri­eš­ta­rau­ja.

Taip pat svars­ty­ti­na, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ju­ris­prudencijai. Taip pat pa­ra­šy­ta, ar tai ati­tin­ka iš­dės­ty­tos kon­sti­tu­ci­nės dok­tri­nos rei­ka­la­vi­mus. Tai­gi, aš ma­nau, kad mums bū­tų lai­kas gau­ti iš Tei­sės de­par­ta­men­to aiš­kes­nes iš­va­das, kad mes ga­lė­tu­me pa­teik­ti iš­sklai­dę abe­jo­nes. To­kios in­ter­pre­ta­ci­jos iš­ties lei­džia teig­ti, kad prieš­ta­ra­vi­mai Kon­sti­tu­ci­jai eg­zis­tuo­ja.

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, ko­le­gos, svars­tant Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, tiek dis­ku­tuo­jant dėl ge­rai be­si­mo­kan­čio­jo są­vo­kos, ku­ri pa­gal šį pro­jek­tą (kaip ir prieš tai pri­im­tą Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą) nu­sta­to­ma, kad ge­rai be­si­mo­kan­ty­sis – tai tas, ku­rio vi­dur­kis yra ne ma­žes­nis kaip 20 % nuo ben­dro­jo mo­ky­mo­si vi­dur­kio, tiek dėl to, kad ne­su­tam­pa… Pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą yra, kad į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas pa­ten­ka­ma pa­gal stu­di­jų lai­ko­tar­pio re­zul­ta­tus, o ne stu­di­jų me­tų re­zul­ta­tus, kaip yra šia­me pro­jek­te. Nors au­to­riai šio pro­jek­to, ku­riam ką tik bu­vo pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, aiš­ki­no ki­taip, mes ta­da sa­kė­me, kad ta­da rei­kės kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl iš­aiš­ki­ni­mo. Bū­tent ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu bu­vo pa­siū­ly­ta taip da­ry­ti, jei­gu bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo šiam pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, man at­ro­do, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas aiš­kiai pa­sa­kė, po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė­me, o svars­ty­mo sta­di­jo­je gal iš vi­so pa­si­keis pro­jek­tas ir bus at­si­žvelg­ta, ir ką da­bar J. Sa­ba­taus­kas sa­kė, jau tos nuo­sta­tos ne­be­liks. Mes iš tik­rų­jų da­bar iš anks­to a pri­ori apie kaž­ką kal­bam, nors ne­ži­nom, koks po svars­ty­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te bus tas teks­tas ir kaip skam­bės tie po­ky­čiai. To­dėl da­bar no­riu tik in­for­muo­ti, kad pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas, o nu­ma­to­ma svars­ty­ti sau­sio 19 d. Tai­gi šį klau­si­mą ir bai­gė­me.

 

10.57 val.

Moks­lo ir stu­di­jų lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-1688(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar – ki­tas Moks­lo ir stu­di­jų lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pro­jek­tas, re­gist­ra­ci­jos Nr. XIP-1688(2). Pra­ne­šė­jas – V. P. An­driu­kai­tis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad anuo klau­si­mu pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu tu­rė­tų bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, nes abe­jo­nių dėl kon­sti­tu­cin­gu­mo lie­ka. Štai ko­dėl aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti re­pli­ką ir pa­siū­ly­ti pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą. Gai­la, kad jūs ne­iš­gir­do­te šio pa­siū­ly­mo, bet jis da­bar ga­lio­ja, nes aš ma­nau, kad Sei­mas tu­rė­tų įver­tin­ti vi­sus as­pek­tus, ku­riuos Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­kė­lė.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Kon­sti­tu­ci­nio Tei­s­mo nu­ta­ri­muo­se ne kar­tą yra kon­sta­tuo­ta, kad jeigu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mai pri­pa­ži­no tei­sės ak­tą (ar jo da­lį) ne­kons­ti­tu­cin­gu, tai to­kia nu­ta­ri­mo ga­lia ne­ga­li bū­ti pa­keis­ta pa­kar­to­ti­nai pri­ėmus to­kį pa­tį ak­tą ar jo da­lį, ar pa­na­šų tei­sės ak­tą, ar iš­vis ig­no­ruo­jant Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą. Šian­dien tai, ką mes da­rė­me pir­muo­ju bal­sa­vi­mu, tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mai Sei­me nė­ra ana­li­zuo­ja­mi ir į juos nė­ra at­si­žvel­gia­ma. Bet vis tiek pa­brė­žiu, kad jei­gu kar­tais at­si­tiks taip, kad iš­liks tos nuo­sta­tos, ku­rios prieš tai bu­vo pa­teik­tos, jos iš­ties ne­pa­neigs Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu su­for­mu­luo­tos aukš­to­jo moks­lo kon­cep­ci­jos.

Ant­ras da­ly­kas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas la­bai aiš­kiai pa­sa­kė: aki­vaiz­du, kad to­kia si­tu­a­ci­ja, kai su­si­da­ro tei­si­nis va­ku­u­mas, ga­li­ma la­bai trum­pą lai­ką. Įsta­ty­mų lei­dė­jui ky­la pa­rei­ga ne­del­siant už­pil­dy­ti su­si­da­riu­sį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mo va­ku­u­mą, ki­taip ga­li bū­ti su­trik­dy­tas vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­­kyk­lų val­dy­mas.

Teis­mas taip pat pa­sa­kė, kad jei­gu tam pri­reik­tų dau­giau lai­ko, Sei­mui ky­la pa­rei­ga įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti lai­ki­ną tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį, at­si­žvel­giant į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me pa­teik­tas nuo­sta­tas, įsta­ty­mais bū­tų nu­sta­ty­ti aukš­tojo moks­lo or­ga­ni­za­ci­nės ir val­dy­mo struk­tū­ros pa­grin­dai ir jie bū­tų lai­ki­nai pa­tai­sy­ti. Štai ko­dėl va­do­vau­da­mie­si Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu mes pa­siū­lė­me lai­ki­ną­jį Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­ris yra iš es­mės tas pats da­bar ga­lio­jan­tis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, tik­tai ja­me yra iš­tai­sy­tos 36 tei­si­nės nuo­sta­tos, ku­rios prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, taip pat iš­tai­sy­tos dvi le­gis­la­ty­vi­nės omi­si­jos ir taip pat pa­siū­ly­ta ke­le­tas re­dak­ci­nių pa­tai­sų, pa­tiks­li­nan­čių straips­nius, nes jie pa­si­lie­ka ne­aiš­kios in­ter­pre­ta­ci­jos, ir įra­šy­ta tik la­bai ne­daug ino­va­ci­jų.

Svar­biau­sias da­ly­kas – mes siū­lo­me val­dy­mo sis­te­mą nu­sta­ty­ti taip, kaip nu­sta­tė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Bū­tent, kad se­na­tas yra aukš­čiau­sia sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja uni­ver­si­te­tuo­se ir kad se­na­tas at­lie­ka vi­sas funk­ci­jas, ku­rias mes pa­siū­lė­me sa­vo įsta­ty­me taip, kaip jas ap­ra­šė Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas.

Taip pat mes aiš­kiai api­brė­žia­me ge­rai be­si­mo­kan­čio pi­lie­čio tei­sę į ne­mo­ka­mą moks­lą vals­ty­bi­nė­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Šiuo at­ve­ju vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad ge­rai be­si­mo­kan­tis pi­lie­tis ne­mo­ka už moks­lą, jei­gu jis ati­tin­ka ge­ro mo­ky­mo­si kri­te­ri­jus, nu­sta­ty­tus įsta­ty­mu, jei­gu jis stu­di­juo­ja pa­gal vals­ty­bės už­sa­ky­mą ir jei­gu jo stu­di­jų pa­tik­ra at­lie­ka­ma re­gu­lia­riai, t. y. kaip pa­pras­tai – kas se­mest­rą, ar­ba jei­gu aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri šiek tiek ki­to­kį pa­tik­ros mo­de­lį, tai vis tiek jis pri­ly­gin­ti­nas re­gu­lia­riam at­si­skai­ty­mui kas se­mest­rą.

Ver­tin­da­mi šiuos pa­grin­di­nius mū­sų siū­ly­mus, mes dar kar­tą no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad jie vi­si su­for­mu­luo­ti tiks­liai at­sklei­džiant Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną. Kad bū­tų Sei­mui leng­viau, šian­dien mes pa­ren­gė­me ir iš­pla­ti­no­me Sei­mo na­riams su­ves­ti­nes tiek dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo ir au­to­no­mi­jos, dėl ko yra pa­si­sa­kę kon­sti­tu­ci­niai teis­mai nuo pat 1994 me­tų, tiek ir dėl ge­rai stu­di­juo­jan­čių pi­lie­čių ne­mo­ka­mo moks­lo, ką taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne vie­ną kar­tą yra iš­aiš­ki­nęs. Aiš­ku, man keis­ta gir­dė­ti, kad šian­dien da­lis Sei­mo na­rių ke­lia šios su­dė­ties Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pro­ble­mas, už­mirš­da­mi, kad net tri­jų su­dė­čių kon­sti­tu­ci­niai teis­mai apie ne­mo­ka­mą aukš­tą­jį moks­lą ir moks­lo au­to­no­mi­ją pa­si­sa­kė iš es­mės vie­no­dai.

Mes, rem­da­mie­si Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mais, dar 2009 m. gruo­džio 23 d. po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo iš­pla­ti­no­me ofi­cia­lų raš­tą Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rui ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms aiš­kiai nu­ro­dy­da­mi, ko­kiais kri­te­ri­jais rei­kia va­do­vau­tis, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja. Ir štai ga­li­me pa­ci­tuo­ti, ką mes ra­šė­me ir ad­re­sa­vo­me A. Ku­bi­liui ir mi­nist­rui G. Ste­po­na­vi­čiui 2009 m.: ge­rai be­si­mo­kan­tiems stu­den­tams lai­duo­ja­mas moks­las vals­ty­bės už­sa­ky­mu, ten­ki­nant pa­gal iš anks­to pa­skelb­tus skai­čius jos nu­sta­ty­tą ati­tin­ka­mų sri­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kį; ge­ro mo­ky­mo­si kri­te­ri­jai tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti įsta­ty­mu; ge­rai be­si­mo­kan­čių pi­lie­čių aukš­to­jo moks­lo iš­lai­dos ne­ga­li bū­ti jo­kia for­ma už­krau­tos šiems as­me­nims; pi­lie­čių, stu­di­juo­jan­čių vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se pa­gal vals­ty­bės įsta­ty­mą, mo­ky­mo re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mas tu­ri bū­ti re­gu­lia­rus po kiek­vie­nos aka­de­mi­nio lai­ko­tar­pio ži­nių pa­tik­ros; pi­lie­čiams, ku­rie pri­ima­mi stu­di­juo­ti pa­gal vals­ty­bės už­sa­ky­mą į aukš­tą­sias mo­kyk­las, iki pir­mo­sios jų stu­di­juo­ja­mų da­ly­kų pa­grin­di­nės ži­nių pa­tik­ros, tiks­liau sa­kant, nuo sto­ji­mo iki pir­mo­jo se­mest­ro tu­ri bū­ti lai­duo­ja­mas ne­mo­ka­mas moks­las.

Štai ši­tos pa­grin­di­nės, ker­ti­nės nuo­sta­tos yra tei­kia­mos mū­sų įsta­ty­me ir da­bar. Jas mes kar­to­jo­me 2009 me­tais. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas šį kar­tą vėl pa­kar­to­jo fak­tiš­kai tas pa­čias po­zi­ci­jas. Aš no­riu ger­bia­mą­jį Sei­mą įspė­ti, kad mes iš­ties ne­tu­ri­me tei­sės ig­no­ruo­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo ir bū­ti­ny­bės jį įgy­ven­din­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga, už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji – B. Vė­sai­tė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ma­ne do­mi­na toks klau­si­mas: ar uni­ver­si­te­tai ne­pri­trūks lė­šų da­bar vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą? Jei­gu mes įver­ti­na­me, kad ge­rai be­si­mo­kan­čių ba­las yra 8, kaip jums at­ro­do, kaip ši­tas klau­si­mas bus spren­džia­mas? Jis prak­ti­nis, bet vis dėl­to svar­bus.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ga­liu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad da­bar ga­lio­jan­čio Moks­lo stu­di­jų įsta­ty­mo 94 straips­nio 5 da­lis tai­ko­ma per­ei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui, jo­je yra nu­sta­ty­ta, kad ge­rai be­si­mo­kan­čiu stu­den­tu lai­ko­mas stu­den­tas, ku­rio ver­ti­ni­mo ba­las yra 8 per ati­tin­ka­mą pa­tik­ros pe­ri­odą. Šią nuo­sta­tą mes pa­ban­dė­me iš­si­aiš­kin­ti da­bar­ti­nia­me Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad aš­tuo­nių ba­lų nuo­sta­ta ati­tin­ka ge­rai be­si­mo­kan­čio stu­den­to kri­te­ri­jus ir ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Nuo 2008 me­tų ši nuo­sta­ta bu­vo tai­ko­ma aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir, kaip mi­nė­jau, ga­lio­ja ir da­bar. Va­di­na­si, tai lei­džia pa­sa­ky­ti, kad nuo 2008 me­tų pa­gal ši­tą for­mu­lę lė­šų ne­pri­trū­ko. Ir anks­čiau, ir da­bar fi­nan­sa­vi­mas bu­vo pa­kan­ka­mas, kai rei­kė­da­vo vyk­dy­ti šią kon­sti­tu­ci­nę nuo­sta­tą. Da­bar šio se­mest­ro pro­ble­ma, per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio pro­ble­ma – ar da­bar­ti­nia­me biu­dže­te pa­kan­ka lė­šų? Ma­no nuo­mo­ne, pa­kan­ka, bet iš­ties Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų pa­tiks­lin­ti, ir jei­gu, tar­ki­me, lė­šų pri­trūk­tų, pa­tiks­lin­ti, ka­dan­gi A. Ku­bi­lius kal­bė­jo apie tai, kad šių me­tų biu­dže­tas ga­li­mai bus tiks­li­na­mas bir­že­lio mė­ne­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Sta­ne­vi­čius.

J. STANEVIČIUS (KPF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs nuo­lat de­kla­ruo­ja­te sa­vo Kon­sti­tu­ci­jos, tei­sės ži­nias. Gal ga­lė­tu­mė­te iš­aiš­kin­ti 681 straips­nį, ku­ris pa­sa­ko ne­mo­ka­mo aukš­to­jo moks­lo ge­rai be­si­mo­kan­tiems pi­lie­čiams vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se lai­da­vi­mo prin­ci­pus. For­mu­luo­tė­se jūs ne­at­si­sa­ko­te žo­džio „vals­ty­bi­nė­se“ ir su­ku­ria­te ne­vie­no­das ga­li­my­bes sto­jan­tiems ir stu­di­juo­jan­tiems, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kias aukš­tą­sias mo­kyk­las, vals­ty­bi­nes ar pri­va­čias, sto­jan­ty­sis pa­si­ren­ka. Ar jūs ne­pa­žei­džia­te ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­po?

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kaip tik dėl to pa­si­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Mes dėl to ir krei­pė­mės. Teis­mas pa­sa­kė, kad ge­rai stu­di­juo­jan­tiems stu­den­tams vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se pa­gal vals­ty­bės už­sa­ky­mą, pa­gal iš anks­to su­for­mu­luo­tus kri­te­ri­jus lai­duo­ja­mas ne­mo­ka­mas moks­las. Ir to­liau Teis­mas pa­si­sa­ko (ci­tuo­ju): „Ga­li­mi at­ve­jai, kai vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se to­kie spe­cia­lis­tai nė­ra ren­gia­mi, tuo at­ve­ju vals­ty­bė ga­li vals­ty­bės už­sa­ky­mą pa­teik­ti ir ne­vals­ty­bi­nėms aukš­to­sioms mo­kyk­loms ir tuo­met su­da­ry­ti su­tar­tį su ne­vals­ty­bi­nė­mis aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis, ir tuo­met skir­ti pi­ni­gus, jei­gu ir ten stu­den­tai mo­ky­da­mie­si ati­tiks ge­ro mo­ky­mo­si kri­te­ri­jus.“ Tai­gi vi­siš­kai tiks­liai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas jau šiuo klau­si­mu yra pa­sisa­kęs.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Jo­ny­la.

E. JONYLA (LSDPF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga Vy­te­ni, aš tik­rai no­riu pa­gir­ti už jū­sų ini­cia­ty­vą, at­kak­lu­mą ir ne­abe­jin­gu­mą tam, kas vyks­ta per­tvar­kant aukš­tą­jį moks­lą. Aš no­riu pa­klaus­ti. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas at­ėmė ga­na daug tei­sių ta­ry­boms, na, o da­bar aukš­to­sioms mo­kyk­loms rei­kia pa­tvir­tin­ti ki­tų me­tų są­ma­tas. Sa­ky­ki­te, ar tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu? Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad di­des­nės tei­sės tu­rė­tų bū­ti su­teik­tos se­na­tui. Ačiū.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Taip, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Mes kaip tik mū­sų įsta­ty­me se­na­tui su­tei­kia­me vi­sas tei­ses, ko­kias jie pri­va­lo tu­rė­ti: ir dėl lė­šų, ir dėl są­ma­tos, ir dėl ki­tų da­ly­kų, ir dėl rek­to­rių rin­ki­mo, ir t. t. Jei­gu da­bar su­si­da­ry­tų si­tu­a­ci­ja, kad bū­tų pri­tar­ta tik prieš tai bu­vu­siam pro­jek­tui, kur pa­siū­ly­ta tik vie­na funk­ci­ja dėl są­ma­tos, kas at­si­tik­tų? Uni­ver­si­te­tai pri­va­lė­tų tiks­lin­ti sa­vo sta­tu­tus ir teik­ti juos Sei­mui tvir­tin­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Tuo­met Sei­mas vėl dis­ku­tuos dėl ki­tų val­dy­mo as­pek­tų. Ir tuo­met, jei­gu Sei­mas pri­ims pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą ir ki­tus val­dy­mo klau­si­mus iš­spręs taip, kaip nu­ro­dė Teis­mas, aukš­to­sios mo­kyk­los vėl tu­rės po to, kai Sei­mas dar kar­tą pri­ims įsta­ty­mą, siū­ly­ti tvir­tin­ti sa­vo sta­tu­tus Sei­me. Aš no­riu pa­klaus­ti ko­le­gos G. Ste­po­na­vi­čiaus – ar jis no­ri vi­sus uni­ver­si­te­tus įtrauk­ti į ši­to­kią per­ma­nen­ti­nę sta­tu­tų tvir­ti­ni­mo Sei­me ma­ši­ną? Aki­vaiz­du, kad mes pa­siū­lė­me vi­sas se­na­to funk­ci­jas, ir tai vi­siš­kai ne­su­dė­tin­gas klau­si­mas. Ir jį kaip tik da­bar lai­ki­no­jo­je se­si­jo­je ga­li­ma vi­siš­kai pri­im­ti, kad šiuo me­tu se­na­tai jau ga­lė­tų iš­spręs­ti vi­sas val­dy­mo funk­ci­jas taip, kaip Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra nu­ro­dęs.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Šiau­lie­nė.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga Vy­te­ni, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ar api­brė­žiant ge­rai be­si­mo­kan­čio stu­den­to są­vo­ką, kaip nu­sta­tė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, kad vi­dur­kis yra aš­tuo­ni?.. Ir dėl vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos. Ar jums yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na for­mu­luo­tė, ku­rią pa­siū­lė mi­nist­ras G. Ste­po­na­vi­čius, kad stu­den­tas ne­tek­tų to­kios fi­nan­suo­ja­mos vie­tos, jei­gu jo vi­dur­kis bū­tų dau­giau kaip 20 pro­cen­ti­nių punk­tų ma­žes­nis ne­gu aukš­to­sios mo­kyk­los ati­tin­ka­mų stu­di­jų pro­gra­mos vi­dur­kis? Ar jums vi­siš­kai to­kia for­mu­luo­tė bū­tų ne­pri­im­ti­na?

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, ir šian­dien dis­ku­tuo­jant Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, la­bai tiks­liai šią pro­ble­mą su­for­mu­la­vo Sei­mo na­rys V. Gap­šys pa­čia­me ko­mi­te­te, rem­da­ma­sis 2008 m. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, ku­ria­me Teis­mas pri­pa­ži­no, kad pro­cen­ti­nės iš­raiš­kos ne­ati­tin­ka aiš­kių ir nu­sta­ty­tų ge­ro mo­ky­mo­si kri­te­ri­jų. Tarp kit­ko, apie tai da­bar už­si­me­na ir sa­vo iš­va­do­je Tei­sės de­par­ta­men­tas. Kai mes krei­pė­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl kri­te­ri­jų šio­je by­lo­je, Teis­mas pa­si­sa­kė, kad aš­tuo­ni ati­tin­ka ge­ro mo­ky­mo­si kri­te­ri­jus, nes ta nor­ma, t. y. 94 straips­nio 5 da­lis, da­bar ga­lio­ja. Tai da­bar ky­la klau­si­mas, ar ga­li­ma nu­neig­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną? Ma­no at­sa­ky­mas – ne. Aki­vaiz­du, kad at­ski­ruo­se pro­fi­liuo­se, at­ski­ro­se sri­ty­se ga­li bū­ti ki­to­kie ver­ti­ni­mų kri­te­ri­jai, bet dėl to rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti pri­imant nau­ją Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, taip pat nu­sta­tant tam tik­rą per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, nes da­bar stu­den­tai ne­už­tik­rin­ti dėl jų tei­sė­tų lū­kes­čių, jei­gu stai­ga tas da­bar ga­lio­jan­tis aš­tuo­nių ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bū­tų nu­neig­tas. To­kiu at­ve­ju mes su­kel­tu­me tik­rai ne­ma­žą tei­si­nę su­maiš­tį.

PIRMININKĖ. A. Ma­zu­ro­nis. Nė­ra An­driaus sa­lė­je. Ta­da klau­sia V. Ged­vi­las.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs pa­tei­kė­te nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­ko­re­guo­tą pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti dėl 18 straips­nio – aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus. Jūs kaž­ka­da, kai mes pri­imi­nė­jo­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bu­vo­te ar­šus šios ins­ti­tu­ci­jos opo­nen­tas. Da­bar sa­vo pa­teik­ta­me pa­siū­ly­me jūs pa­li­ko­te šį kon­tro­lie­rių. Ar jūs taip pa­da­rė­te pa­pras­čiau­siai dėl to, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad bū­tų ta kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba? Kaip jūs ma­no­te, da­bar ji­nai rei­ka­lin­ga ar ne?

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ka­dan­gi mes tei­kia­me lai­ki­ną­jį įsta­ty­mą, tai šiuo at­ve­ju tik­rai ne­no­rė­čiau da­bar siū­ly­ti tų pa­tai­sų, ku­rios nai­kin­tų jau esa­mos ins­ti­tu­ci­jos kū­ri­mą. Nau­ja­me įsta­ty­me gal­būt rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti dėl ga­li­mų eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lės for­mų, bet da­bar mes šį įsta­ty­mą pa­pil­do­me tik vie­na nuo­sta­ta, kad šio kon­tro­lie­riaus spren­di­mai ga­li bū­ti ap­skun­džia­mi teis­mui, ko dar ne­bu­vo anks­tes­nia­me įsta­ty­me. O šiaip tei­s­mas pa­si­sa­kė, kad šio kon­tro­lie­riaus nu­brėž­ti už­da­vi­niai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. M. Čig­rie­jie­nė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jū­sų pro­jek­te yra la­bai daug nau­jų siū­lo­mų for­mu­luo­čių. Ar jums ne­at­ro­do, kad stin­ga jų pa­grįs­tu­mo, ir ko­kios ga­li­mos pa­sek­mės? Pa­vyz­džiui, ma­ne la­bai do­mi­na vie­nas da­ly­kas. Jūs ra­šo­te, kad vals­ty­bi­nio uni­ver­si­te­to auk­ščiau­sia aka­de­mi­nė sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja yra se­natas, vie­nur ra­šo­te „se­na­to ta­ry­ba“, ki­tur ra­šo­te „aka­de­mi­nė ta­ry­ba“. Tai kaip yra iš tik­rų­jų, nes se­na­tas yra aukš­čiau­sias aukš­to­sios mo­kyk­los or­ga­nas, o ta­ry­ba yra vi­siš­kai ki­tas da­ly­kas. Ir ra­šo­te, kad „for­muo­ja­ma rei­ka­lui esant“. Ne­aiš­ku, ar iš se­na­to na­rių, ar siū­lo ben­druo­me­nė, kaip jums at­ro­do šis klau­si­mas?

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji ko­le­ge. Kai jūs mi­ni­te aka­de­mi­nę ta­ry­bą, tai kal­ba­ma apie ko­le­gi­jų aka­de­mi­nę ta­ry­bą. Šiuo at­ve­ju, kai kal­ba­ma apie se­na­tą, se­na­tas yra aukš­čiau­sias or­ga­nas. Bet se­na­tai, ma­no nuo­mo­ne, ga­lė­tų tu­rė­ti ir ma­žes­nį­jį sa­vo or­ga­ną ope­ra­ty­ves­niems or­ga­nams svars­ty­ti, tai bū­tent se­na­to ta­ry­bą. Tarp kit­ko, no­riu pa­ci­tuo­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­ria­me yra aiš­kiai pa­sa­ky­ta dėl to, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ga­li tu­rė­ti (ci­tuo­ju): „Įsta­ty­mų lei­dė­jas ga­li nu­sta­ty­ti įvai­rius aukš­tų­jų mo­ky­klų val­dy­mo struk­tū­ros mo­de­lius, in­ter alia nu­maty­ti vie­ną tie­sio­giai aka­de­mi­nei ben­druo­me­nei at­sto­vau­jan­čią ir jos sa­vi­val­dą įgy­ven­di­nan­čią ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri bū­tų įga­lio­ta spręs­ti vi­sus svar­biau­sius klau­si­mus, su­si­ju­sius su aka­de­mi­ne ir ins­ti­tu­ci­ne au­to­no­mi­ja, ke­lias to­kias ins­ti­tu­ci­jas at­ski­rai su aka­de­mi­ne ir su ins­ti­tu­ci­ne au­to­no­mi­ja su­si­ju­siems svar­biau­siems klau­si­mams spręs­ti.“ Ki­taip sa­kant, yra įsta­ty­mo lei­dė­jo dis­kre­ci­ja, kai ga­li­mas tik vie­nas se­na­tas, o ga­li bū­ti ke­lios ins­ti­tu­ci­jos…

PIRMININKĖ. Lai­kas se­niau­siai bai­gė­si!

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). …su­si­ju­sios su aka­de­mi­ne ir ins­ti­tu­ci­ne au­to­no­mi­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga, la­bai il­gai at­sa­ki­nė­jo­te, to­dėl už­tę­sė­me net 12 mi­nu­čių.

Da­bar po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. V. Ged­vi­las – už.

V. GEDVILAS (DPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, kad šis lai­ki­na­sis įsta­ty­mas tu­ri tam tik­ros lo­gi­kos to­dėl, kad mums rei­kia kaip nors žy­giuo­ti į prie­kį ir rei­kia tai­sy­ti įsta­ty­mo spra­gas, ku­rias mums nu­ro­dė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Aš ma­nau, kad mes ne­tu­rė­tu­me tu­rė­ti ko­kių nors di­de­lių am­bi­ci­jų (tiek pozi­ci­ja, tiek opo­zi­ci­ja), ir ka­dan­gi ger­bia­mo­jo V. P. An­­driu­kai­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pla­tus ir jis ban­do pa­tai­sy­ti vi­sas spra­gas, ku­rias iš­aiš­ki­no Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, aš ma­nau, kad to­kiam lai­ki­na­jam įsta­ty­mo pro­jek­tui bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti, ir tą ga­lė­tų pa­da­ry­ti ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Ne­rei­kė­tų sku­bė­ti, ne­rei­kė­tų lauk­ti jo­kios sku­bos tvar­kos, gal­būt pa­va­sa­rio, tu­ri bū­ti su­da­ry­ta dar­bi­nė gru­pė, ku­ri per­žiū­rė­tų šį lai­ki­ną­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Aš la­bai no­rė­čiau vi­sų pa­pra­šy­ti, kad dar kar­tą ne­pri­skal­dy­tu­me mal­kų ir dar kar­tą ne­rei­kė­tų kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl įsta­ty­mo kon­sti­tu­cin­gu­mo, pa­pras­čiau­siai tu­rė­ti šiek tiek lai­ko, nes tai nė­ra pa­pras­ti da­ly­kai ir nė­ra taip pa­pras­tai kei­čia­ma, kad pa­imi, vie­ną va­ka­rą at­si­sė­di ir pa­tai­sai vi­są Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­rį ruo­šė vi­sa krū­va žmo­nių.

To­dėl aš ma­nau, bū­tų lo­giš­ka pri­tar­ti V. An­driu­kai­čio pa­teik­tam lai­ki­na­jam įsta­ty­mui, nes jis daug pla­čiau ir daug at­sa­kin­giau pa­si­žiū­rė­jo į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą. Mes tu­ri­me ga­li­my­bių Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te pa­svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tu­rė­tu­me lai­ko, ka­da teik­ti pa­siū­ly­mus dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. To­dėl aš pa­lai­kau po pa­tei­ki­mo lai­ki­ną­jį įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Prieš – V. Stun­dys.

V. STUNDYS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Pir­miau­sia no­rė­čiau re­a­guo­ti į emo­ci­nes re­pli­kas, kad jei­gu kas nors mal­kas ir skal­do, tai pir­miau­sia tie, ku­rie pa­tei­kė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­me ne­nu­ro­do tiek spra­gų, kiek pa­siū­ly­mų nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pa­vi­da­lu tei­kia šio pro­jek­to ini­cia­to­riai. Tai vie­na. An­tra, ga­na aki­vaiz­du, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra re­ak­ci­ja į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą ir iš es­mės re­a­li­zuo­ja po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, pa­ma­čius jo tu­ri­nį, ne­iš­si­pil­džiu­sias įsta­ty­mą ap­skun­du­sių­jų sva­jo­nes ir lū­kes­čius su­stab­dy­ti vi­są moks­lo ir stu­di­jų re­for­mą. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas rei­ka­lau­ja tiks­lin­ti at­ski­ras re­for­mos tei­si­nes nuo­sta­tas ne­stab­dy­da­mas pa­ties pro­ce­so.

An­tra, į ką at­krei­piu dė­me­sį, ką la­bai aiš­kiai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­ra­šo sa­vo nu­ta­ri­me. Jis pa­ra­šo, kad ga­li su­si­da­ry­ti tam tik­ras tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, su­si­ju­sio su aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mu, va­ku­u­mas. Aki­vaiz­du, kad to­kia si­tu­a­ci­ja ga­li bū­ti trum­pą lai­ką, taip, dėl to mes tei­kia­me trum­pą­jį va­rian­tą tai­sy­ti. To­liau, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­ko, kad mi­nė­tas tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo va­ku­u­mas ga­li bū­ti vi­siš­kai lik­vi­duo­tas tik Sei­mui pa­da­rius ati­tin­ka­mus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir pa­pil­dy­mus, bet jei­gu tai rei­ka­lau­tų il­ges­nio lai­ko ir di­des­nio dar­bo, ta­da rei­kia lai­ki­no­jo įsta­ty­mo, ku­ris nu­sta­ty­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų or­ga­ni­za­ci­nės ir val­dy­mo struk­tū­ros prin­ci­pus ir pa­grin­dus. Tik tiek. Tai­gi, ko­le­gos, jūs da­ro­te ne tai, ko rei­ka­lau­ja Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs da­ro­te…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. STUNDYS (TS-LKDF). …iš tik­rų­jų dar­bą, ku­ris iš es­mės reiš­kia re­for­mos per­žiū­rė­ji­mą ir jos stab­dy­mą.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te pro­jek­tui Nr. XIP-1688, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 110: už – 55, prieš – 30, su­si­lai­kė 25. Ly­gu. (Triukš­mas sa­lė­je)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me iš nau­jo. Ly­gu. (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Moks­lo ir stu­di­jų lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Triukš­mas sa­lė­je) Ne­rė­ki­te! Ko­dėl jūs taip rė­kia­te vi­si? Tai­gi ne tvar­tas.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 59, prieš – 33, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi pa­tys siū­lė­te. Pa­tys siū­lė­te. Mes siū­lė­me sau­sio 19 die­ną, jūs sa­vo kal­bo­se, kon­kre­čiai V. Ged­vi­las pa­siū­lė pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

E. Klum­bys.

E. KLUMBYS (TTF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes lai­ky­ki­mės ele­men­ta­rios lo­gi­kos. Pir­mą­jį – G. Ste­po­na­vi­čiaus pro­jek­tą mes ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka ke­ti­na­me svars­ty­ti, o čia yra, pa­sa­ky­čiau, tam tik­ra pras­me al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas. Tai jis ir­gi tu­ri ei­ti pa­ra­le­liai ir po to iš tų dvie­jų bus pa­si­rink­tas vie­nas. Da­bar mes tik­rai pa­da­ry­si­me vi­siš­ką cha­o­są.

PIRMININKĖ. Ge­rai, sau­sio 19 d. svars­ty­mas. Tin­ka? (Bal­sas iš sa­lės: „Tin­ka.“)

 

11.25 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-2656(3)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar Elek­tros ener­geti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-2656. Pri­ėmi­mas. Bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Fak­tiš­kai mes dar nie­ko ne­pra­dė­jo­me da­ry­ti, tai­gi bus pa­straips­niui. Kvie­čiu K. Ma­siu­lį, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, į tri­bū­ną.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­de­da­me pa­straips­niui. Pir­ma­sis skir­snis, 1 straips­nis. Pa­tai­sų nė­ra. Pri­im­tas. 2 straips­nis. Yra Sei­mo na­rio R. Ži­lins­ko siū­ly­mas. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria­te, kad pra­dė­tu­me svars­ty­ti šį klau­si­mą? Nė­ra 29, tai­gi ne­svars­to­me. To­liau yra Sei­mo na­rio K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys, kad pra­dė­tu­me svars­ty­ti? Yra 29. Tai­gi K. Ma­siu­lį pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ban­dau at­kur­ti tą pra­di­nę įsta­ty­mo nor­mą, kad iš tik­rų­jų šia­me įsta­ty­me bū­tų įves­ta vi­sa kon­ku­ren­ci­ja. Mes ku­ria­me rin­ką. Įsta­ty­mas… jo in­ten­ci­ja ku­ria­me rin­ką elek­tros ener­gi­jos sek­to­riu­je ir čia, nors ir kaip bū­tų keis­ta, li­be­ra­lų siū­ly­mu, bu­vo įves­ta pel­no nor­mos re­gu­lia­vi­mo idė­ja, ku­ri prieš­ta­rau­ja ben­drai dva­siai. Į vi­są ener­ge­ti­kos sek­to­rių mes įve­da­me rin­kos in­stru­men­tus, o da­bar kaž­ko­dėl vie­na­me sek­to­riu­je to ne­be­lie­ka. Tai aš siū­lau (…) iš­brau­kiant pa­čią nor­ma­ty­vi­nio pel­no idė­ją.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tam.

PIRMININKĖ. Ne­pri­ta­rė. Da­bar K. Dauk­šys, ne­pri­ta­rian­tis pa­tai­sai.

K. DAUKŠYS (DPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tas rin­kos da­ry­mas Lie­tu­vos elek­tros rin­ko­je, kai tu­ri­me fak­tiš­kai vie­ną par­da­vė­ją su vie­nu sa­vo pa­skir­tu pir­kė­ju, yra keis­tas da­ly­kas, ir iš es­mės vals­ty­bė tu­ri rin­kos kai­nas mo­no­po­lis­tams re­gu­liuo­ti. Šiuo at­ve­ju 5 % pel­no mar­ža yra la­bai ge­ras skai­čius, ku­ris pa­ro­do, kad ne­bus pik­tnau­džiau­ja­ma. Vi­si ki­ti da­ly­kai: kal­bė­ji­mas apie rin­ką, apie ki­tus da­ly­kus, ve­da tik prie vie­no – prie elek­tros kai­nų ki­li­mo ir api­plė­ši­mo vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

PIRMININKĖ. A. Ku­bi­lius – už pa­tai­są.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ma­ne šiek tiek ste­bi­na K. Dauk­šio taip iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai, nes iš tik­rų­jų tai, ką pa­siū­lė K. Ma­siu­lis ir ką siū­lė Vy­riau­sy­bė, vi­suo­se ener­ge­ti­kos sek­to­riuo­se (ir du­jų, ir elek­tros, ir ki­tuo­se sek­to­riuo­se) jau yra pa­da­ry­ta – tai su­da­ry­ti nor­ma­lias ga­li­my­bes įmo­nėms veik­ti, in­ves­tuo­ti, už­si­dirb­ti ir teik­ti ge­riau­sias pa­slau­gas. Ben­dra eko­no­mi­nė lo­gi­ka vei­kia vi­sur. Aiš­ku, su­pran­tu, kad ar­tė­jant rin­ki­mams vi­siems no­ri­si la­bai re­gu­liuo­ti, net ir dėl tų 5 %, rei­kia at­si­min­ti, elek­tros ūkis nie­kaip iki šiol to­kių pel­nų ne­pa­sie­kė. Bet pa­čios lo­gi­kos grio­vi­mas įsta­ty­me, ypač kai tą pro­pa­guo­ja to­kie pa­ty­rę eko­no­mi­kos ži­no­vai kaip K. Dauk­šys, ma­ne la­bai ste­bi­na, nes tai ro­do, kad kaž­kas yra blo­gai su pa­čiu eko­no­mi­niu ir lo­gi­niu mąs­ty­mu. Kvie­čiu pri­tar­ti K. Ma­siu­lio vi­siš­kai lo­giš­kai pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te K. Ma­siu­lio siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 92: už – 46, prieš – 11, su­si­lai­kė 35. Ly­gu. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­jam dar kar­tą. Kas pri­ta­ria­te K. Ma­siu­lio siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­laiko­te.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Vi­suo­se ki­tuo­se ener­ge­ti­kos įsta­ty­muo­se yra, čia vie­nin­te­lis. Bū­ti­nai rei­kia pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 47, prieš – 14, su­si­lai­kė 29. Pri­tar­ta K. Ma­siu­lio siū­ly­mui.

To­liau yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti. Du siū­ly­mai, tiks­liau sa­kant. Abiem pri­tar­ta. Ir to­liau yra Sei­mo na­rio R. Ži­lins­ko siū­ly­mas. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys R. Ži­lins­ko siū­ly­mą, kad ga­lė­tu­me pra­dė­ti svars­ty­mą? Nė­ra 29. Ne­svars­to­me. Ar ga­li­me 2 straips­nį pri­im­ti? Pri­im­tas. 3 straips­nis. Pri­im­tas.

Ant­ra­sis skir­snis, 4 straips­nis. Jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Pri­im­tas. 5 straips­nis. Pri­im­tas.

6 straips­nis. Sei­mo na­rių K. Dauk­šio, K. Ma­siu­lio siū­ly­mas. Ar yra 29?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Nė­ra čia to­kio, aš ne­ma­tau.

PIRMININKĖ. Dėl 6 straips­nio yra K. Dauk­šio, K. Ma­siu­lio siū­ly­mas. Ar yra 29, kad pra­dė­tu­me svars­ty­ti?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia mū­sų pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Kęs­tu­ti, ne­klai­din­ki­te Sei­mo na­rių. Yra pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra. Pa­gal pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą Sei­mas pir­miau­sia tu­ri ap­si­spręs­ti, ar yra 29, kad bū­tų pa­lai­ky­ta pra­dė­ti svars­ty­mą, o tik ta­da mes svars­ty­si­me.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ku­rią jūs…

PIRMININKĖ. Ne­kal­ba­te da­bar. Yra dau­giau kaip 29 Sei­mo na­riai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tie­siog no­riu jums pri­min­ti Sta­tu­tą, dar kar­tą. Ka­da per pri­ėmi­mo sta­di­ją yra tei­kia­mi Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, tai mes pir­miau­sia tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar mes svars­to­me, ar ne­svars­to­me tuos siū­ly­mus, ir tam rei­kia 29 Sei­mo na­rių pri­ta­ri­mo. Jei­gu yra 29, pra­de­da­me svars­ty­mą, jei­gu nė­ra, kaip bu­vo prieš tai R. Ži­lins­ko siū­ly­mas, ir vi­sai ne­svars­to­me. O da­bar kat­ras? K. Dauk­šys pri­sta­to ar K. Ma­siu­lis?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, aš…

PIRMININKĖ. 6 straips­nis. Jū­sų siū­ly­mas dėl 1 da­lies. Ga­li­te pa­teik­ti siū­ly­mą?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš tik­rai ne­ran­du. Aš ma­tau J. Raz­mos…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos… Kęs­tu­ti Dauk­šy, pa­tei­ki­te.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Jūs tu­ri­te ome­ny, kur…

PIRMININKĖ. K. Dauk­šys, tuo­jau.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi prem­je­ras ma­ne iš­va­di­no ne­svei­ku, tai man da­bar la­bai sun­ku ką nors pa­teik­ti, bet aš pa­si­steng­siu. Čia pa­siū­ly­mas yra toks, kad Vy­riau­sy­bė tvir­tin­tų vals­ty­bės ir (…) kai­nų nu­sta­tymo prin­ci­pus. To­kiu bū­du Vy­riau­sy­bė bū­tų at­sakin­ga, o ne mi­nist­ras, kaip tos kai­nos yra nu­stato­mos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė to­kiai nuo­mo­nei. Ar mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Kaip, ga­li­me? Ga­li­me. Ge­rai. K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio siū­ly­mui pri­tar­ta.

To­liau yra Sei­mo na­rio J. Raz­mos – įsta­ty­mo pro­jek­to 6 straips­nio 1 da­lies pa­pil­dy­mas 5 ir 6 punk­tais, o bu­vu­sį 5 punk­tą ati­tin­ka­mai lai­ky­ti 7 punk­tu. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pa­lai­ko, kad ga­lė­tu­me pra­dė­ti svars­ty­ti J. Raz­mos siū­ly­mą?

Yra dau­giau kaip 29. Ger­bia­ma­sis Jur­gi, pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Šia pa­tai­sa aš siū­lau nu­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bei dvi pa­pil­do­mas funk­ci­jas. Pir­mo­ji, ga­li­ma sa­ky­ti, bū­tų per­ke­lia­ma iš Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, nes ma­nau, kad tai yra svar­bi funk­ci­ja tvir­tin­ti vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų są­ra­šą ir jų tei­ki­mo tvar­ką. Ap­im­tis to VIAP’o, ži­no­me, yra 700 mln. Lt, gal ir dau­giau, tai ge­riau, kad tai tvir­tin­tų Vy­riau­sy­bė, o ne mi­nis­te­ri­ja. Taip pat yra ant­ras siū­ly­mas dėl funk­ci­jos Vy­riau­sy­bei, kad ji skir­tų VIAP’o lė­šų ad­mi­nis­t­rato­rių.

PIRMININKĖ. B. Vė­sai­tė, pa­lai­kan­ti J. Raz­mos siū­ly­mą, nes ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai iš tik­rų­jų pa­lai­ky­ti­na pa­tai­sa. Aiš­ku, bū­tų ge­riau­sia, kad VIAP’o dy­dį tvir­tin­tų Sei­mas, bet kol kas to­kio siū­ly­mo ne­bu­vo. Bet tai yra vis tiek pa­žan­giau, ne­gu ener­ge­ti­kos mi­nist­ras vie­na­ša­liš­kai tvir­ti­na VIAP’ą, ku­ris sie­kia tik­rai dau­giau ar ma­žiau kaip 700 mln. O dėl ad­mi­nist­ra­to­riaus, tai, tie­są sa­kant, yra abe­jo­nių, bet gal bus ko pa­klaus­ti. Šiaip iš es­mės pa­lai­ky­ti­nos pa­tai­sos.

PIRMININKĖ. J. Ve­sel­ka – prieš.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kas čia toks gud­rus su­gal­vo­jo, kad VIAP’as yra ta­da, kai elek­tros ener­gi­jos kai­ną di­di­ni. Pa­vyz­džiui, da­bar kiek­vie­nas žmo­ge­lis, skur­džiai gy­ve­nan­tis ir skai­čiuo­jan­tis cen­tus dėl elek­tros, tu­ri 7,1 ct už ki­lo­vat­va­lan­dę su­mo­kė­ti, kad mi­nist­ras ar nau­ja pa­rei­gy­bė – ad­mi­nist­ra­to­rius ga­lė­tų tuos virš 700 mln. Lt kaž­kam ati­duo­ti. Ši­tas VIAP’as ma­ži­na žmo­nių per­ka­mą­jį pa­jė­gu­mą, ma­ži­na vi­daus rin­kos vys­ty­mą­si, ma­ži­na kon­ku­ren­ci­nį Lie­tu­vos pa­jė­gu­mą, ir tai pa­va­di­no vie­šuo­ju in­te­re­su. Kon­sti­tu­ci­ją skai­ty­ki­te, vie­ša­sis in­te­re­sas yra at­virkš­čiai, o ne taip, kad bū­tų di­di­na­ma ener­gi­jos kai­na. Pa­tį dy­dį – 7 ct, 700 mln. nu­sta­to ne Sei­mas. Čia juk ar­ba ak­ci­zas, ar­ba PVM, tas pats 700 mln. nu­sta­ty­tas kaip mo­kes­tis kiek­vie­nam į kaž­ko­kį fon­dą.

Ger­bia­mie­ji, ką mes da­ro­me, ko­dėl mes pa­klu­so­me ener­ge­ti­kų ma­fi­jai ir ne­ku­ria­me kon­ku­ren­tiš­kos ener­ge­ti­kos, o bū­tent įvai­rias nuo­lai­das tai­ko­me? To­dėl aš ir pa­čiam prin­ci­pui ne­pri­ta­riu, ir tai for­mai. Koks skir­tu­mas, ar mi­nist­ras, ar ka­bi­ne­tas? Jį su­da­ro dau­gu­ma tų pa­čių val­dan­čių­jų. Sei­me bent yra po­zi­ci­ja ir opo­zi­ci­ja, kur ga­li­ma aiš­kiau… O čia da­bar, koks skir­tu­mas? Įtei­sin­ti aukš­tes­niu ly­giu plė­ši­ka­vi­mą. Aš ne­ga­liu tam pri­tar­ti. Siū­lau… Ki­ti, ku­rie su­pran­ta, kad vie­ša­sis in­te­re­sas kaip tik yra tai, kad žmo­nėms bū­tų ge­riau, o ne at­ski­rai gru­puo­tei bū­tų ge­riau.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te J. Raz­mos siū­ly­mui, ku­riam ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 74, prieš – 6, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta J. Raz­mos siū­ly­mui. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Č. V. Stan­ke­vi­čius.

Č. V. STANKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti trum­pą re­pli­ką, re­a­guo­da­mas į tai, ką pa­sa­kė ko­le­ga J. Ve­sel­ka. Ši­tas rei­ka­la­vi­mas ati­tin­ka tai, ko pa­gei­da­vo pra­mo­nės at­sto­vai, Pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja ir ki­ti, kad bū­tų skaid­ru­mas, są­ra­šas vie­šų­jų pa­slau­gų, kad ne­bū­tų sub­jek­ty­vu­mo, mi­nist­rui skirs­tant ne­aiš­kiais kri­te­ri­jais.

PIRMININKĖ. Dė­kui už re­pli­ką. Dar vie­na re­pli­ka – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ma­to­me, kas da­ro­si ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Už ši­lu­mą žmo­nės gau­na mil­ži­niš­kas są­skai­tas, at­si­ra­do dar kaž­koks VIAP’as. Ap­skri­tai tą VIAP’ą rei­kia nai­kin­ti. Dar 7 ct pa­pil­do­mai žmo­nėms mo­kė­ti už ki­lo­vat­va­lan­dę. Kas da­ro­si mū­sų vals­ty­bėj? Kam tie pi­ni­gai nu­ei­na? Ga­li­ma sa­ky­ti, ener­ge­ti­kų ma­fi­jai. Aš ma­nau, ga­lų ga­le pra­dė­ki­te rū­pin­tis žmo­nė­mis. Jau pu­sė tau­tos emig­ra­vo, ne­su­ge­ba, da­bar va­žiuo­ja į už­sie­nį dirb­ti, kad su­mo­kė­tų už šil­dy­mą čia, Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. To­liau pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Čap­li­kas.

PIRMININKAS (A. ČAPLIKAS, LiCSF). Ki­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas – tai 4 straips­nio, įsta­ty­mo pro­jek­to 9 straips­nio, 3 da­lies pa­pil­dy­mas 8, 9 (…) punk­tais. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, kad šis pa­siū­ly­mas bū­tų nag­ri­nė­ja­mas?

52 – už. Ko­mi­te­tas yra nu­ta­ręs pri­tar­ti iš da­lies. Pra­šom. Žo­dis – J. Raz­mai.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai ma­ne pri­ta­ri­mas iš da­lies ab­so­liu­čiai ten­ki­na, nes ko­mi­te­te yra su­tvar­ko­ma tik punk­to nu­me­ra­ci­ja, o tu­ri­nys, kad Vy­riau­sy­bė tvir­ti­na VIAP’o lė­šų ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, iš­lie­ka tiek ma­no, tiek ko­mi­te­to re­dak­ci­jo­je. Ko­mi­te­to re­dak­ci­ja for­ma­li­ą­ja pras­me yra tiks­les­nė dėl punk­to nu­me­rio.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pa­tai­sos ini­cia­to­rius su tuo su­tin­ka. Ar ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ne. No­rė­tų žo­dį prieš – J. Ve­sel­ka.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaž­kaip mes pra­de­da­me blū­di­nė­ti. Pa­gal šią sis­te­mą, ku­rią siū­lo ger­bia­ma­sis J. Raz­ma, tu­rė­tų bū­ti PVM ad­mi­nist­ra­to­rius, ak­ci­zų ad­mi­nist­ra­to­rius, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius, pa­pil­do­mų at­si­tik­ti­nių pa­ja­mų ad­mi­nist­ra­to­rius, ir pri­steig­si­me daug ad­mi­nist­ra­to­rių. Tai kas čia da­bar? Su­kur­ti ge­rą dar­bo vie­tą, ku­ri 700 mln… Ger­bia­ma­sis Raz­ma, ko­dėl nė­ra at­ski­rai PVM ad­mi­nist­ra­to­riaus? Aš su ma­lo­nu­mu ei­čiau vyk­dy­ti ši­tas pa­rei­gas. To­dėl bai­ki­te plė­ši­kau­ti, įvai­rius da­ly­kus keis­da­mi dar vie­ną pa­rei­gy­bę steig­ti, dar vie­ną al­gą. Iš vie­nos pu­sės, at­ima­te, kad ne mi­nist­ras tvar­ky­tų, o Vy­riau­sy­bė, iš ki­tos, kad pi­ni­gus tvar­ky­tų, – nau­jas eta­tas su nau­jo­mis funk­ci­jo­mis. Ne­są­mo­nė ir vis­kas!

PIRMININKAS. Ma­tau, J. Raz­ma dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ap­gai­les­tau­ju, ko­le­ga ko­men­tuo­ja ne tą nuo­sta­tą. Šiuo punk­tu siū­lo­ma, kad Vy­riau­sy­bė pri­va­lė­tų pa­tvir­tin­ti VIAP’o lė­šų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą. Jie ne ko­kią nors čia ins­ti­tu­ci­ją, ne kaž­ką, ne apie tai dis­ku­tuo­ja­me. Ar ne­no­ri Ju­lius, kad bū­tų tvar­ka, kaip tas VIAP’as nau­do­ja­mas? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­no­ri?! Na…“)

PIRMININKAS. Gal­būt da­bar ga­lė­tu­me po J. Raz­mos pa­tiks­li­ni­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl J.Raz­mos pa­siū­ly­mo, apie ku­rį ką tik kal­bė­jo­me.

Už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui.

To­liau – dėl 7 punk­to Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­suo­ti dėl jo ne­rei­kia. To­liau yra Sei­mo na­rių J. Ve­sel­kos, R. Sin­ke­vi­čiaus, D. Bud­rio ir ki­tų pa­siū­ly­mas. Vėl­gi tu­rė­tu­me bal­suo­ti. Jam, iš kar­to sa­kau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar yra 29 Sei­mo na­riai pa­lai­kan­tys, kad šis siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas? Už čia.

Už – 59, prieš nė­ra. Su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta, kad bū­tų svars­to­ma. Da­bar ku­ris iš ini­cia­to­rių? Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal ga­lė­tu­me su­tau­py­ti lai­ko ir tie­siog pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui, jei­gu po­nas K. Ma­siu­lis ne­pri­eš­ta­rau­ja, nes nė­ra ne­su­ta­ri­mų. Pri­tar­ta Sei­mo na­rių J. Ve­sel­kos, R. Sin­ke­vi­čiaus, D. Bud­rio ir ki­tų pa­siū­ly­mui dėl 6 straips­nio pa­pil­dy­mo.

Da­bar 6 straips­nis, 9 pus­la­pis. Jau ver­čia­me to­liau. Ir štai yra vėl 2 punk­tas – Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja. Čia mes tu­ri­me Sei­mo na­rių J. Ve­sel­kos, R. Sin­ke­vi­čiaus, D. Bud­rio ir ki­tų pa­siū­ly­mą, ku­riam… (Bal­sai sa­lė­je) Jau ap­si­spren­dė­me. Ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Bet mes jau bal­sa­vo­me, kad Vy­riau­sy­bė, o ne jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja nu­sta­to…

PIRMININKAS. Čia jau esa­me ap­si­spren­dę ir bal­suo­ti ne­rei­kia. Ir lie­ka re­dak­ci­ja, kad yra Vy­riau­sy­bė. Ge­rai. Da­bar tin­ka. Dau­giau tik­rai ne­rei­kia bal­suo­ti.

Da­bar yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti žo­dį „nu­sta­to“, įra­šy­ti žo­dį „tvir­ti­na“. Čia ir­gi jau bal­sa­vo­me, bal­suo­ti ne­rei­kia.

To­liau yra Sei­mo na­rio J. Raz­mos siū­ly­mas iš 6 straips­nio 2 da­lies iš­brauk­ti 2 punk­tą. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Su­si­jęs su ki­tais. Su­ta­ri­mas yra, ne­bal­suo­ja­me. Pri­tar­ta. Vi­są 6 straips­nį jau iš­nag­ri­nė­jo­me.

Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 6 straips­niui? Pri­tar­ta.

7 straips­nis. Iš kar­to yra Sei­mo na­rių K. Dauk­šio, K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas (aš grei­ti­nu lai­ką), ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Aš žiū­riu, su­si­ję tar­pu­sa­vy­je, ma­tau, pra­ne­šė­jas ne­pri­eš­ta­rau­ja, ga­li­ma pri­tar­ti.

To­liau – Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas įsta­ty­mo pro­jek­to 7 straips­nį pa­pil­dy­ti nau­ju 3 punk­tu, o bu­vu­sius 3, 14 punk­tus ati­tin­ka­mai lai­ky­ti 4, 15 punk­tais. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ap­si­spren­dė, bal­suo­ti ne­rei­kia. Pri­tar­ta ir šiam pa­siū­lymui. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl 7 straips­nio nė­ra gau­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti 7 straips­niui? Pri­tar­ta.

8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta 8 straips­niui.

9 straips­nis. Dėl 9 straips­nio vėl yra gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Jau esa­me bal­sa­vę, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia, pri­tar­ta.

Vėl­gi ki­tas pa­siū­ly­mas jau dėl 8-ojo, 3 da­lį pa­pil­dy­ti 8 ir 9 punk­tais. Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ir čia mes esa­me jau ir­gi ap­si­spren­dę? Ir­gi. Ge­rai, bal­suo­ti ne­rei­kia, esa­me ap­si­spren­dę.

Ke­liau­ja­me to­liau. Sei­mo na­rių K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­tarė, mes ir­gi esa­me ap­si­spren­dę ir bal­suo­ti dėl jų ne­be­rei­kia. Taip? Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl 9 strai­ps­nio nė­ra gau­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me 9 straips­niui.

10 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­rį ko­mi­te­tas įver­ti­no iš da­lies. Dėl jo bal­suo­ti ne­rei­kia.

To­liau yra Sei­mo na­rio R. Ži­lins­ko pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą 5 straips­nio 3 da­li­mi, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. To­dėl tu­ri­me da­bar bal­suo­ti. Ar yra 29 Sei­mo na­riai pa­lai­kan­tys, kad šis pa­siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas?

Už – 16, prieš – 1, su­si­lai­kė 19. Nė­ra. Pa­siū­ly­mas ne­svars­to­mas. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti 10 straips­niui? Pri­tar­ta.

11 straips­nis. Pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų nė­ra. Pri­tar­ta. 12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta.

13 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­rį ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. 13 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

14 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­tar­ta.

15 straips­nis. Čia yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­rį ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė. Ir čia to­liau ei­na ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas per­re­da­guo­ti, ma­tyt, po­ne Ma­siu­li, pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą. Dau­giau pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų nė­ra gau­ta. 15 straips­niui pri­tar­ta.

16 straips­nis. Štai čia yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Vie­nas, ant­ras, ku­riuos ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė, dėl jų bal­suo­ti ne­rei­kia, su­re­da­guo­tas va­rian­tas yra pa­teik­tas. Tai­gi pri­ta­ria­me ir 16 straips­niui.

17 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta. 18 straips­nis. Pri­tar­ta. 19 straips­nis. Pri­tar­ta. 20 strai­ps­nis. Pri­tar­ta.

Dėl 20 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė. 21 strai­ps­nis, la­bai at­si­pra­šau. 21 straips­nį ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė. Bal­suo­ti ne­rei­kia. Ga­li­ma pri­tar­ti 21 straips­niui. 22 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta. 23 straips­nis. Pri­tar­ta. 24 straips­nis. Pri­tar­ta. 25 straips­nis. Pri­tar­ta. 26 straips­nis. Pri­tar­ta. 27 straips­nis. Pri­tar­ta. 28 straips­nis. Pri­tar­ta. 29 straips­nis. Pri­tar­ta. 30 straips­nis. Pri­tar­ta. 31 straips­nis. Pri­tar­ta. 32 straips­nis. Pri­tar­ta. 33 straips­nis. Pri­tar­ta. 34 straips­nis. Pri­tar­ta. 35 straips­nis. Pri­tar­ta. 36 straips­nis. Pri­tar­ta. 37 straips­nis. Pri­tar­ta. 38 straips­nis. Pri­tar­ta.

Dėl 39 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas įver­ti­no ir pri­ta­rė. Su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu pri­tar­ta 39 straips­niui.

40 straips­nis. Pri­tar­ta. 41 straips­nis. Pri­tar­ta. 42 straips­nis. Pri­tar­ta. 43 straips­nis. Pri­tar­ta. 44 straips­nis. Pri­tar­ta. 45 straips­nis. Pri­tar­ta. 46 strai­ps­nis. Pri­tar­ta. 47 straips­nis. Pri­tar­ta. 48 straips­nis. Pri­tar­ta. 49 straips­nis. Pri­tar­ta. 50, 51 straips­niai. Pri­tar­ta. 52 straips­nis. Pri­tar­ta.

Dėl 53 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas įver­ti­no ir jam pri­ta­rė. Su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu pri­tar­ta 53 straips­niui. 54 straips­nis. Čia yra vėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė ir ga­li­ma pri­tar­ti su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu. 54 straip­s­niui pri­tar­ta.

55, 56, 57, 58 straips­niai. Pri­tar­ta.

59 straips­nis. Pir­ma­sis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Čia aš kal­bu… Bu­vo du pa­siū­ly­mai, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia. Pri­ta­rus iš da­lies ga­li­ma pri­tar­ti 59 straips­niui.

60 straips­nis. Pri­tar­ta. 61 straips­nis. Pri­tar­ta. 62 straips­nis. Pri­tar­ta. 63 straips­nis. Pri­tar­ta. 64 straips­nis. Pri­tar­ta. 65 straips­nis. Pri­tar­ta. 66 strai­ps­nis. Pri­tar­ta.

67 straips­nis. Sei­mo na­rio R. Ži­lins­ko pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Bal­suo­ja­me, ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys, kad šis pa­siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas. Nė­ra 29 Sei­mo na­rių, ku­rie pa­lai­ky­tų, kad šis pa­siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas, to­dėl ne­svars­to­me.

Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl 67 strai­ps­nio 5 da­lies, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia. Lie­ka re­dak­ci­ja, ku­rią nu­ma­tė ko­mi­te­tas. 67 straips­nis. Pri­tar­ta.

68 straips­nis. Sei­mo na­rių K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal grei­ti­nam, nė­ra prieš­ta­ra­vi­mų, yra ir 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys šį pa­siū­ly­mą, kad nag­ri­nė­tų… Kal­bė­ti, ma­tyt, no­rin­čių nė­ra, nes vi­si esam ra­dę su­ta­ri­mą. Pri­tar­ta K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mui. 68 straips­nis pri­im­tas.

69 straips­nis. Čia yra K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ir yra Sei­mo na­rio D. Bud­rio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Bet mes pri­ta­rė­me jau anks­čiau.

PIRMININKAS. Jau anks­čiau esa­me pri­ta­rę K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mui. Ge­rai. Sa­ko, kad bal­suo­ti ne­rei­kia. Pri­tar­ta K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mui. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­ne in­for­muo­ja, jog prieš tai svars­tant bu­vo pri­tar­ta K. Ma­siu­lio ana­lo­giš­kam pa­siū­ly­mui, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia tam, kad ne­bū­tų dvie­jų prie­šin­gų nuo­sta­tų.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra dėl 69 straips­nio 3 da­lies. K. Ma­siu­lio ir K. Dauk­šio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ma­ny­ti, kad yra 29 Sei­mo na­riai, ir pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Mi­nu­tė­lę. Ar pa­bai­gėm straips­nį? Ge­rai. Tai yra 69 straips­nis. Dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau. Po­nas K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų ko­mi­te­tas bu­vo pri­ta­ręs D. Bud­rio pa­siū­ly­mui, ir aš ma­ny­čiau, kad mes dėl jo tu­rė­tu­me bal­suo­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Kęs­tu­ti, mes jau ap­si­spren­dė­me bal­suo­da­mi.

K. DAUKŠYS (DPF). Aš vis­ką su­pran­tu. Būk ge­ras, ne­versk ma­nęs ap­si­spręs­ti (…) dėl vi­so įsta­ty­mo. Aš la­bai no­rė­čiau, kad Sei­mas dar kar­tą pa­sa­ky­tų sa­vo nuo­mo­nę dėl D. Bud­rio pa­siū­ly­mo, ir man pas­kui bus la­bai leng­va bal­suo­ti dėl vi­so.

PIRMININKAS. Aš no­rė­čiau kreip­tis į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Jei­gu jau prieš tai pri­tar­ta vie­nai bu­vu­sių įsta­ty­mo straips­nių re­dak­ci­jai, jei­gu įvy­ko bal­sa­vi­mas, o, taip sa­ko Sta­tu­tas, vie­ną kar­tą Sei­mui ap­si­spren­dus ir ma­ne in­for­muo­ja, kai pir­mi­nin­ka­vo Sei­mo Pir­mi­nin­kė, tai bu­vo nu­tar­ta, jau kar­tą bu­vo bal­suo­ta ir bu­vo nu­tar­ta jau ne­be­grįž­ti prie bal­sa­vi­mo, nes prie­šin­gu at­ve­ju ga­li­me tu­rė­ti… Žo­dis D. Bud­riui.

D. BUDRYS (LiCSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų tai jau bu­vo ap­si­spręs­ta ir ma­no pa­siū­ly­mas ana­lo­giš­kas E. Ta­ma­šaus­ko ir E. Ma­siu­lio prieš tai bu­vu­siam. De­ja, Sei­me mes jau ap­si­spren­dė­me ki­taip ir ma­no yra tik re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pir­mi­nin­kas in­for­ma­vo, kad yra ap­si­spręs­ta, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia. Ir dar yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bu­vo du pa­siū­ly­mai dėl 69 strai­ps­nio, ku­riuos ko­mi­te­tas įver­ti­no ir jiems abiem pri­ta­rė. Ar ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 69 straips­niui? Pri­tar­ta.

70 straips­nis. Pri­tar­ta. 71 straips­nis. Pri­tar­ta. 72 straips­nis. Pri­tar­ta. 73 straips­nis. Pri­tar­ta.

74 straips­nis. Čia yra net vie­nas, du, trys, ke­tu­ri Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mai. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas dėl įsta­ty­mo 74 straips­nio 1 da­lies, iš­brau­kiant žo­džius ir t. t. Pra­džio­je tu­ri­me ap­si­sprę­s­ti, ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys, kad šį pa­siū­ly­mą nag­ri­nė­tu­me. Ar yra pri­ta­rian­tys 29 Sei­mo na­riai, kad šį pa­siū­ly­mą ga­lė­tu­me nag­ri­nė­ti? Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) 54. Aš iš kar­to at­krei­piu dė­me­sį, kad čia yra J. Ra­z­mos siū­ly­mas iš­brauk­ti „ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja“. Sei­mas jau yra bal­sa­vęs ir ap­si­spren­dęs, to­dėl bal­suo­ti ne­rei­kia. Mes iš­brau­kia­me žo­džius „ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja“. Taip, po­ne Ma­siu­li, ga­li­me ne­bal­suo­ti, yra pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Žo­dis J. Raz­mai.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šiuo pa­siū­ly­mu aš at­li­kau tik kuk­lią tei­si­nę mi­si­ją – pa­ra­šiau punk­tus taip, kaip jie pa­ra­šy­ti At­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos iš­tek­lių įsta­ty­me. Ma­nau, kad tu­ri su­tap­ti įsta­ty­mo nor­mos vie­no ir ki­to įsta­ty­mo, kur kal­ba­ma, kas įei­na į VIAP’ą, ir šiuo at­ve­ju tam pri­ski­ria­mo at­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos iš­tek­lių ga­mi­ni­mo, pri­jun­gi­mo ir ba­lan­sa­vi­mo rei­ka­lų. Ko­mi­te­tas, gai­la, ne­pri­ta­rė, bet, jei­gu jis ne­pri­ta­rė, tai jis tu­ri įsi­pa­rei­go­ti, kad tai­sys At­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos iš­tek­lių įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Gal žo­dis ta­da po­nui K. Ma­siu­liui. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Iš tik­ro svars­tant ko­mi­te­te bu­vo pa­teik­ta to­kia nuo­mo­nė, kad čia per daug iš­plės­tu­me VIAP’ą.

PIRMININKAS. Rei­kia bal­suo­ti, ar J. Raz­ma at­si­i­ma sa­vo pa­siū­ly­mą? Tuoj, mi­nu­tė­lę.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ban­džiau pa­sa­ky­ti, kad šian­dien taip yra pa­ra­šy­ta ki­ta­me, jau įsi­ga­lio­ju­sia­me įsta­ty­me. Ko­mi­te­tas da­bar pri­ima­me įsta­ty­me no­ri pa­ra­šy­ti ki­taip. Man sun­ku pri­im­ti min­tį, kad du įsta­ty­mai ne­vie­no­dai…

PIRMININKAS. Ge­rai. Žo­dis dėl ve­di­mo tvar­kos – K. Dauk­šiui. Pra­šau.

K. DAUKŠYS (DPF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti ger­bia­ma­jam Jur­giui, kad jei­gu šia­me įsta­ty­me tai ne­bus pa­ra­šy­ta, o ki­ta­me yra pa­ra­šy­ta, tai ga­lės ga­lio­ti to įsta­ty­mo nuo­sta­ta, bet at­krei­piu vi­sų ko­le­gų dė­me­sį, kad jei­gu mes įra­šo­me tai, ką pa­ra­šė J. Raz­ma, tai reiš­kia, kad mums elek­tra dar ma­žiau­siai ko­kiu cen­tu ar dviem bran­giau kai­nuos. Jei­gu jūs to no­ri­te, bal­suo­ki­te už to­kią nuo­sta­tą.

PIRMININKAS. Ge­rai. Žiū­rė­ki­te, nė­ra su­ta­ri­mo. Ar vis dėl­to… (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Bal­suo­jan­tys už bal­suo­ja… Dar yra no­rin­čių kal­bė­ti. Jūs dėl šio pa­siū­ly­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. Žo­dis po­nui K. Kuz­mins­kui dėl šio pa­siū­ly­mo.

K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas šian­dien nuo ry­to svars­tė šį klau­si­mą ir aš bu­vau vie­nas iš tų, ku­rie pa­si­sa­kė, kad rei­kia pri­tar­ti, nes mums rei­kia su­de­rin­ti ati­tin­ka­mus įsta­ty­mus – tiek At­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos, tiek šį įsta­ty­mą. Ko­dėl po to mes dar tu­rė­tu­me grįž­ti?

Dėl kai­nų pa­kė­li­mo ne­gąs­din­ki­me žmo­nių ir t. t. Ei­ki­me į at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką ir ei­ki­me drą­siai. Ačiū. Siū­lau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Gal aš įjung­siu B. Vė­sai­tę. Ga­li­te ir prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no. Pra­šau. Nuo­mo­nė prieš.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jūs esa­te gir­dė­ję ką nors apie kryž­mi­nį sub­si­di­ja­vi­mą? Jau yra at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos rė­mi­mas pa­gal ta­ri­fą, tai dar no­ri­te, kad vi­sos bo­bu­tės su­mo­kė­tų ver­sli­nin­kams ir už at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos pri­jun­gi­mą bei ba­lan­sa­vi­mą? Tie­są sa­kant, ne­la­bai etiš­ka. Aš ma­ny­čiau, net­gi nu­si­kals­ta­ma.

PIRMININKAS. Ge­rai. Su­ta­ri­mo nė­ra. Dėl 29 mes jau bu­vo­me ap­si­spren­dę prieš tai. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­jan­tys už pri­ta­ria J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, bal­suo­jan­tys prieš ar­ba su­si­lai­kę re­mia ko­mite­tą.

Už – 30, prieš – 15, su­si­lai­kė 38. Ne­pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui.

Ki­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas dėl 74 straips­nio 2 da­lies, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ma­tyt, ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dar vie­nas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas – 74 straips­nio pa­pil­dy­mas nau­ja 3 da­li­mi, o bu­vu­sias 3, 5 ati­tin­ka­mai lai­ky­ti 4, 6 da­li­mis. Ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė. Pri­tar­ta.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Su­si­ję…

PIRMININKAS. Taip, su­si­ję. To­liau ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti 74 straips­niui.

75 straips­nis. At­si­pra­šau. J. Ši­mė­nas.

J. ŠIMĖNAS (TS-LKDF). Se­niai sto­viu. Iš tik­rų­jų Sei­mo na­riai bu­vo su­klai­din­ti dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo. Kaip kal­bė­jo Sei­mo na­rė B. Vė­sai­tė dėl dvi­gu­bos pa­ra­mos ar­ba dvi­gu­bo sub­si­di­ja­vi­mo, tai iš tik­rų­jų to nė­ra. Bū­tent 12 me­tų ta­ri­fas ir at­si­ran­da to­dėl, kad jis mo­ka­mas iš VIAP’o lė­šų, ne iš jo­kių ki­to­kių lė­šų. Iš VIAP’o lė­šų. Ger­bia­mie­ji, da­bar du įsta­ty­mai skir­tin­gai in­ter­pre­tuo­ja tą da­ly­ką. Tik­rai taip ne­ga­li bū­ti. Aš ma­nau, kad K. Ma­siu­lis tu­rė­tų pra­šy­ti per­trau­kos, kad su­de­rintų dvie­jų… Vėl tas pats, kaip prieš me­tus. At­sinau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos Lie­tu­vai ne­rei­kia. Iš VIAP’o rem­si­me tik­tai iš du­jų ir iš naf­tos ga­mi­na­mą ener­gi­ją. (Bal­sai sa­lė­je) Štai ką pa­da­rė­me!

PIRMININKAS. Sei­mas jau bal­sa­vo, ap­si­spren­dė, to­dėl ne­be­grįž­ki­me. Ap­si­spręs­ta dėl… (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas, jau ap­si­spręs­ta. 74 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

75 straips­nis. Gau­ti ke­li Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Dviem iš jų ko­mi­te­tas pri­ta­rė, vie­nam ne­pri­ta­rė. Tai­gi bal­suo­ti ne­rei­kia. Su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mais tiems, ku­riems ne­pri­ta­rė… Ko­mi­te­to re­dak­ci­ja: pri­tar­ta 75 straips­niui.

76 straips­nis. Pri­tar­ta. 77 straips­nis. Pri­tar­ta. 78 straips­nis. Sei­mo na­rių K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ma­ny­ti, jog yra 29 pa­lai­kan­tys Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė ir ga­li­ma šiam pa­siū­ly­mui pri­tar­ti. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė. Tai­gi su K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio bei Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu, ku­riam ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė, pri­ima­me ir 78 straips­nį.

79 straips­nis. Pri­tar­ta. 80 straips­nis. Pri­tar­ta. 81 straips­nis. Pri­tar­ta. 82 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė. Ga­li­ma pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir 82 straips­nį pri­im­ti. 83 straips­nis. Čia vėl K. Dauk­šio ir K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Yra 29 pa­lai­kan­tys. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ir kar­tu 83 straips­niui? Pri­tar­ta 83 straips­niui. 84 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė. Ga­li­ma pri­tar­ti 84 straips­niui taip, kaip jį su­re­da­ga­vo Sei­mo ko­mi­te­tas. 85 straips­nis. Pri­tar­ta.

Ir įgy­ven­di­ni­mo tei­sės ak­tai. 2 straips­nis. Čia jau ima­me vi­so įsta­ty­mo 2 straips­nį. Tai­gi mes ga­li­me sa­ky­ti, kad nau­jo­jo įsta­ty­mo re­dak­ci­jos 1 strai­­­ps­niui yra pri­tar­ta. Įsta­ty­mo 2 straips­niui pri­tar­ta ir įsta­ty­mo 3 straips­niui yra…

Pra­šau. Žo­dis jums.

D. BUDRYS (LiCSF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, bū­tent dėl 3 straips­nio mes ko­mi­te­te šian­die­ną svars­tė­me ir ten yra įra­šy­ta da­ta nuo 2012 m. sau­sio 1 d. Mes no­rė­tu­me, kad jam Sei­mas ne­pri­tar­tų, ir ta­da, kai Pre­zi­den­tė pa­si­ra­šys, jis ir įsi­ga­lios.

PIRMININKAS. Tei­sin­gai. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog čia pa­ra­šy­ta, kad įsi­ga­lio­ja 2012 m. sau­sio 1 d. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri‑mu pri­tar­ti ne­pri­ta­ri­mui? Be 3 straips­nio įsi­ga­lio­ja nuo pa­skel­bi­mo da­tos. Ga­li­me bal­suo­ti, jei­gu no­ri­te. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad iš­brauk­tu­me 3 straips­nį? Bal­suo­ja­me.

Už – 89, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mo 3 straips­nis iš­brauk­tas.

Da­bar ke­tu­rios nuo­mo­nės už, ke­tu­rios prieš dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Ne­ma­tau. Dėl vi­so įsta­ty­mo. Pir­ma­sis E. Pu­pi­nis – nuo­mo­nė už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tik­rai bu­vo il­gas svars­ty­mas, daug gin­čų. Tur­būt vi­sa­da gin­čuo­se gims­ta tie­sa ir gal­būt ne vi­sos nuo­mo­nės yra iš­klau­sy­tos, ta­čiau taip jau yra po­li­ti­ko­je, kad dau­gu­ma taip pat tu­ri pri­ėmi­mo tei­sę. Aš no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti dėl kai ku­rių pri­im­tų spren­di­mų po il­gų gin­čų, kad vėl iš­lai­kė­me iš es­mės tas pa­čias po­zi­ci­jas dėl že­mės ūkio dar­buo­to­jų. Bu­vo ne­ma­žai dis­ku­si­jų, ta­čiau no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad mes su­ta­rė­me dėl pa­grin­di­nių nuo­sta­tų, t. y. dėl to, kad ir ūki­nin­kams virš 14 eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­tų iš­lie­ka ga­li­my­bė vėl­gi tik­tai ga­lios mo­kes­tį tai­ky­ti tris mė­ne­sius, kai jie tvar­ko, taip pat ir ki­tų da­ly­kų. Tai yra že­mę dir­ban­tys ir kai­me gy­ve­nan­tys taip pat iš­lai­ko ga­li­my­bę iki 14 eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­tų ne­mo­kė­ti ga­lios mo­kes­čio, ku­ris tu­rė­tų bū­ti ne­pa­grįs­tas, o mo­kė­ti kaip bui­ti­niai var­to­to­jai. Aš ma­ny­čiau, kad ga­li­me pri­tar­ti toms nuo­sta­toms, dėl ku­rių šian­dien bal­sa­vo­me, ir pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad Sei­mas bu­vo pa­ren­gęs be­veik su­ba­lan­suo­tą Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mą. Jei­gu ne K. Ma­siu­lio pa­tai­sa, pa­nai­ki­nan­ti 5 % ri­bą mo­no­po­lis­tų pel­nui, šis įsta­ty­mas, ma­ny­čiau, ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš pa­vyz­džių, kaip rei­kia dirb­ti Sei­me. Bet ka­dan­gi ta ri­ba yra pa­nai­kin­ta ir da­bar su­da­ry­ta ga­li­my­bė, kad kaž­kas ga­lė­tų dau­giau pi­ni­gų už­si­dirb­ti tam, kad juos ga­lė­tų bir­žo­je iš­leis­ti, ga­lė­tų iš­leis­ti ko­kioms nors ne­aiš­kioms sta­ty­boms, aš to­kiam įsta­ty­mui ne­ga­liu pri­tar­ti. Tai yra Lie­tu­vos žmo­nių nu­skur­di­ni­mo įsta­ty­mas. Aš su­pran­tu, kad Vy­riau­sy­bei la­bai ge­rai pa­im­ti pi­ni­gus ne iš biu­dže­to, bet iš ener­ge­ti­kos įmo­nių, bet į tas ener­ge­ti­kos įmo­nes su­neš vi­si Lie­tu­vos žmo­nės mo­kė­da­mi už elek­trą. Da­ry­da­mi mo­no­po­lis­tams nuo­lai­dą, da­ry­da­mi tai, kad jie pel­no ga­li tu­rė­ti dau­giau pro­cen­tų (ga­li ir šim­tą pro­cen­tų tu­rė­ti), jūs da­ro­te pa­slau­gą Lie­tu­vos žmo­nėms. La­bai tvar­kin­gai be 21 % PVM dar pa­kel­ki­te elek­tros kai­ną, dar ki­tus da­ly­kus pa­da­ry­ki­te. Vien tik­tai dėl to iš tik­rų­jų yra sun­ku bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mą. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad Sei­mas prie šio įsta­ty­mo dir­bo la­bai dar­bin­gai. Dė­kin­gas ir K. Ma­siu­liui už tai, kad jis de­da daug pa­stan­gų. Bet štai ši­ta pa­tai­sa kaip tas de­gu­to šaukš­tas su­ga­di­no vi­są me­daus sta­ti­nę.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš be­veik ga­lė­čiau pa­kar­to­ti vis­ką, ką pa­sa­kė K. Dauk­šys, iš­sky­rus vie­ną sa­ki­nį. Tai iš tik­rų­jų yra sis­te­mi­nis įsta­ty­mas, Sei­mas ge­rai pa­dir­bė­jo, vi­sus da­ly­kus su­dė­lio­jo. Tai įsta­ty­mas, ku­ris leis kur­tis ir ben­drai Bal­ti­jos rin­kai, ir Lie­tu­vai jo­je in­ten­sy­viai da­ly­vau­ti, ir kar­tu in­teg­ruo­tis į Šiau­rės Bal­ti­jos re­gio­no ben­drą rin­ką. Jis iš tik­rų­jų brė­žia il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą. To­je il­ga­lai­kė­je per­spek­tyvo­je tik­rai ne­rei­kė­tų pa­si­duo­ti ko­kioms nors de­ta­lėms, ku­rios gal­būt la­biau yra su­­sie­tos su rin­kimais ne­gu su ben­dra eko­no­mi­ne lo­gi­ka. Man ga­na sun­ku su­pras­ti K. Dauk­šį, ku­rio iš­min­tį tik­rai ger­biu.

No­riu pri­min­ti, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, ku­rio na­rys yra ir K. Dauk­šys, ne­bu­vo pri­ta­ręs E. Ma­siu­lio pa­tai­sai dėl va­di­na­mo­jo nor­mi­nio pel­no re­gu­lia­vi­mo. Tik čia, Sei­mo sa­lė­je, prieš Ka­lė­das, na, gal pa­si­da­vus tam tik­roms emo­ci­joms, to­kia nuo­sta­ta bu­vo pri­im­ta. Tai ta iš­min­tis, ku­ri bu­vo de­monst­ruo­ja­ma ko­mi­te­te, taip pat ir to­kių pa­ty­ru­sių žmo­nių kaip K. Dauk­šys, na, ne­tu­rė­tų bū­ti taip pa­pras­tai su­nai­ki­na­ma čia, šio­je Sei­mo sa­lė­je. To­dėl aš ra­gi­nu ir K. Dauk­šį per­si­gal­vo­ti ir bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – J. Ve­sel­ka.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, liuks įsta­ty­mas – dar kar­tą įtei­si­na­me ener­ge­ti­kos ma­fi­jos vi­sas tei­ses. Ir la­bai ge­rai kon­ser­va­to­rius Č. V. Stan­ke­vi­čius pa­sa­kė, kad pra­mo­ni­nin­kai pra­šė. Pa­si­žiū­rė­ki­te į sa­vo prie­sai­ką, pa­si­žiū­rė­ki­te į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, ar Sei­mas ga­li tar­nau­ti tik vie­nai da­liai? Ger­bia­mie­ji, 7,1 ct už kiek­vie­ną ki­lo­vat­va­lan­dę mo­ka kiek­vie­nas. Iš kur jūs pa­da­rė­te iš­va­dą, kad VIAP’as tu­ri bū­ti tik iš elek­tros kai­nos? Ko­dėl ne iš tar­šos par­da­vi­mo? Ko­dėl kiek­vie­nas tu­ri mo­kė­ti už… tai yra tar­šos… Jei­gu, pa­vyz­džiui, at­si­nau­ji­nan­tys ener­ge­ti­kos šal­ti­niai iš tik­rų­jų to­kie ge­ri ir mums nau­din­gi, tai iš tar­šos lei­di­mų juos fi­nan­suo­ki­me. Bet vi­sos eko­no­mi­kos, vi­sos smul­kaus ver­slo (…) ūki­nin­kų, ne­žlug­dy­ki­me ir kiek­vie­no pi­lie­čio. Tai yra es­mi­nis klau­si­mas. Ar VIAP’as tai yra tas, kam rei­kia… tai yra elek­tros ener­gi­jos kai­nos di­di­ni­mas, pri­deng­tas vie­šų­jų pa­slau­gų po­žiū­riu. Na, ne­ga­li ši­taip bū­ti.

To­liau. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu ko­kiems ši­zo­fre­nikams at­ro­do, kad Lie­tu­vos ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė – tai tik bran­giai kai­nuo­jan­ti elek­tra, o ka­dan­gi yra kon­ku­ren­tas, sa­ky­si­me, ta pa­ti Ru­si­ja, ku­ri ga­li pi­giau par­duo­ti, rei­kia nuo jos at­si­jung­ti, tai ne­jau­gi Sei­mas tu­ri pa­gal ši­zo­fre­nikus tvar­ky­ti vi­są ener­ge­ti­ką? Ger­bia­mie­ji, štai kur yra pa­grin­di­nės bė­dos!

To­liau. La­bai ty­liai pra­stū­mė­te dar vie­ną VIAP’o ad­mi­nist­ra­to­rių, dar vie­ną ge­rą pa­rei­gy­bę! Pel­no mar­žos ne­ri­bo­ja­te. Kaip vis­kas vyks­ta? Kol ne tie bu­vo prie ener­ge­ti­kos di­de­lio ka­ti­lo pi­ni­gų, tol rei­kė­jo ap­ri­bo­ti. Da­bar pa­sky­rei sa­vus…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. VESELKA (TTF). …ne­be­rei­kia ap­ri­bo­ti pel­no mar­žos. Ne­ga­li­ma to­kio an­ti­kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pri­im­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­ro mes at­li­ko­me la­bai di­de­lį dar­bą, ir aš ti­kiuo­si, kad sėk­min­gai pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mą. La­bai dė­ko­ju taip pat sa­vo ruož­tu K. Dauk­šiui už ge­rą ko­le­giš­ką dar­bą, dėl dau­ge­lio nuo­sta­tų vi­siš­kai su­tar­da­mi ra­do­me kom­pro­mi­sus. Įsta­ty­mas su­de­ri­na la­bai daug in­te­re­sų. Žem­dir­bių in­te­re­sas yra įskai­ty­tas, pra­mo­ni­nin­kų in­te­re­sas yra įskai­ty­tas, var­to­to­jų in­te­re­sas yra įskai­ty­tas la­biau­siai, nes var­to­to­jų in­te­re­sas yra rin­ka ir že­mos kai­nos. Nie­kas ki­tas ne­ga­li že­mų kai­nų ga­ran­tuo­ti kaip vei­kian­ti rin­ka. Mes net­gi at­si­lie­ka­me nuo Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, ku­rio­se Šiau­rės rin­kos tai­syk­lės elek­tros sek­to­riu­je jau vei­kia, o mes jų dar čia ne­tu­rė­jo­me.

Mes, stra­te­giš­kai žvel­giant, už­bai­gė­me di­džiu­lius dar­bus, ku­rie įvyk­dy­ti du­jų sek­to­riu­je, tas pats ir elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je da­ro­ma, nes šiuo­se abie­juo­se sek­to­riuo­se, pri­ėmus šiuos įsta­ty­mus, ga­li­ma įves­ti rin­kos tai­syk­les. Rin­ka – tai reiš­kia ga­li­my­bę gau­ti že­miau­sią var­to­to­jams kai­ną tei­sin­go­mis są­ly­go­mis.

Pel­no nor­mos re­gu­lia­vi­mas rin­ko­je yra ne­ci­vi­li­zuo­tas bū­das, fak­tiš­kai su­nai­ki­nan­tis rin­ką. Ką reiš­kia pel­no nor­mos re­gu­lia­vi­mas? Tai reiš­kia, kad į rin­ką įei­ti efek­ty­viam žai­dė­jui ne­ap­si­mo­ka. Tar­ki­me, aš ga­liu per­pus pi­giau pa­teik­ti rin­ko­je sau elek­trą ir už­dirb­ti 100 % pel­no dėl to, kad rin­ko­je kai­nos yra di­des­nės. Ga­liu įei­ti su že­mo­mis kai­no­mis į rin­ką? Ne­ga­liu, nes man rei­kės in­ves­tuo­ti, bet ne­tu­rė­siu iš ko.

PIRMININKAS. Lai­kas. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Man at­ro­do, kad ger­bia­ma­sis K. Ma­siu­lis net ne­su­pra­to, apie ką ir kal­bė­jo. Apie sa­vo lais­vą­ją rin­ką. Tai, be abe­jo, jų Die­vas yra li­be­ra­lų lais­va rin­ka. Ir ma­to­me, kur nu­ve­dė ta lais­vo­ji rin­ka. Nu­ve­dė taip, kad tau­tai nu­mo­vė kel­nes. Jūs da­bar vėl mo­no­po­lis­tams ener­ge­ti­kams su­ra­do­te ga­li­my­bę di­din­ti pel­ną. Bu­vo nu­ma­ty­ta 5 % mar­ža, o da­bar ką jie da­rys? Gi ši­tos veis­lės go­du­mas yra mil­ži­niš­kas. Ką jie da­rys? Jie kels kai­nas, kad pel­nai ir virš­pel­niai bū­tų mil­ži­niš­ki. Mū­sų tau­ta, ku­ri gau­na po 1000 Lt at­ly­gi­ni­mo, bi­jo da­bar lem­pu­tę už­si­deg­ti, nes ne­su­ge­ba su­si­mo­kė­ti už elek­trą. Ir ką jūs, po­nai krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, pa­da­rė­te? Jūs lei­do­te mo­no­po­lis­tams di­din­ti kai­nas! Pa­žiū­rė­ki­te, kas da­ro­si su tau­ta. Ne­jau­gi jūs są­ži­nės ne­tu­ri­te? Kur jū­sų są­ži­nė? Mes tu­rė­tu­me rū­pin­tis, kad ma­žė­tų vi­sų ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nos – elek­tros, ši­lu­mos, van­dens. Jūs ei­na­te at­virkš­čiu ke­liu. Jūs iš­gu­ja­te tau­tą iš Lie­tu­vos, va­ro­te sve­tur, nes čia žmo­nės ne­su­du­ria ga­lo su ga­lu. Ne­jau­gi jums ne­pra­bun­da są­ži­nė dėl jū­sų vyk­do­mos po­li­ti­kos? Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie nu­ma­ty­ti ener­ge­ti­kų at­ly­gi­ni­mai! Ma­žiau­sias at­ly­gi­ni­mas – 10 tūkst. Lt. Ir tai ge­rai? Bu­vo nu­ma­ty­ti dar prie­dai, tai, ačiū Die­vui, bent jau prie­dų at­si­sa­kė­me. Jūs da­bar lei­do­te per vi­so­kias tant­je­mas, per vis­ką dar iš­si­mo­kė­ti šim­tus mi­li­jo­nų li­tų, kaip lei­džia­te da­bar N. H. Co­o­pe­riui, ad­mi­nist­ra­to­riui, jo pa­ta­rė­jas 100 tūkst. eu­rų per va­lan­dą už­dir­ba. Ką jūs da­ro­te? Kaip jūs ga­li­te ši­to­kius įsta­ty­mus pri­im­ti? Ar ne­ma­to­te, jūs ati­trū­ko­te nuo re­a­ly­bės, ne­ma­to­te, kaip tau­ta gy­ve­na, kad tau­ta skurs­ta?

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (TTF). Ir jūs tą skur­dą nuo­lat di­di­na­te. Di­di­na­te so­cia­li­nę di­fe­ren­cia­ci­ją. Są­ži­nės jūs ne­tu­ri­te. Ne­ga­li­ma bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – L. Grau­žinienė.

L. GRAUŽINIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Tik­rai rei­kia pri­pa­žin­ti, kaip vi­si sa­kė, kad ko­mi­te­te bu­vo įdė­ta daug pa­stan­gų ir tvar­ky­tas įsta­ty­mas. Pa­teik­ta­me įsta­ty­me yra daug tei­gia­mų da­ly­kų. Di­džio­ji įsta­ty­mo da­lis tik­rai yra ge­ra ir rei­kė­tų bal­suo­ti už. Ta­čiau man šiek tiek ne­su­pran­ta­mi ko­le­gų ar­gu­men­tai. Jei­gu kal­ba­me apie lais­vą­ją rin­ką, tai ta­da ne­rei­kia kal­bė­ti apie VIAP’us, jei­gu jau ei­na­me ta lin­kme. Jei­gu lais­vo­ji rin­ka, tai lais­vo­ji rin­ka. Mes pa­tys sau šiek tiek prieš­ta­rau­ja­me.

Pa­grin­di­nis da­ly­kas, dėl ko ky­la klau­si­mas, kaip bal­suo­ti, tai yra šio­je sa­lė­je ki­lu­si dis­ku­si­ja dėl įsta­ty­mo prieš­ta­ra­vi­mų. Va­di­na­si, vėl Sei­mas, ma­ty­da­mas, kad yra prieš­ta­rau­ja­ma pri­im­tam įsta­ty­mui… nuo­sta­tos, da­ro tą pa­čią klai­dą ir pri­ima prie­šin­gą nuo­sta­tą. Tai mū­sų, kaip įsta­ty­mų lei­dė­jų, pa­rei­ga vis dėl­to to­kius da­ly­kus su­tvar­ky­ti ir ne­pri­im­ti to­kio įsta­ty­mo.

Ki­tas klau­si­mas – dėl vir­šu­ti­nės kai­nos ri­bos pa­nai­ki­ni­mo. Ne­rei­kia kal­bė­ti apie lais­vą­ją rin­ką. Čia la­bai pa­pras­tai ga­li­me. Aš su­pran­tu, kad įkal­ku­lia­vus į kai­ną, pa­di­di­nus elek­tros kai­ną var­to­to­jams bus sta­to­ma nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė. Tai mes taip tie­siai ir pa­sa­ky­ki­me žmo­nėms, kad jie sta­tys. To­kiu at­ve­ju ne­ma­tau skir­tu­mo, kam rei­kė­jo ar­dy­ti LEO LT, nors aš ne­bu­vau jos ša­li­nin­kė, nes ten me­cha­niz­mas bu­vo ly­giai toks pat nu­ma­ty­tas per var­to­to­jų kai­ną. Tai šio­je vie­to­je klau­si­mų yra. Ma­nau, kad tik­rai Sei­mas šiek tiek ne­įsi­gi­li­no pa­ša­lin­da­mas vir­šu­ti­nę kai­nos ri­bą, bet pats įsta­ty­mas su­tvar­ky­tas ga­nė­ti­nai ne­blo­gai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – B. Vė­sai­tė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų šis įsta­ty­mas tai ma­žas žings­ne­lis į prie­kį. Rei­kia bū­ti ob­jek­ty­viems. Bet yra ir daug trū­ku­mų. Aš no­riu pri­min­ti ger­bia­mie­siems kon­ser­va­to­riams, ku­rie pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je la­bai en­tu­zias­tin­gai pa­si­sa­kė už ener­ge­ti­kų pel­no mar­žos re­gu­lia­vi­mą. Dėl du­jų, pa­vyz­džiui, aš esu la­bai skep­tiš­ka, nes mes tu­ri­me vie­ną tie­kė­ją. Bet elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mas tai yra, ger­bia­mie­ji, vie­šo­ji pa­slau­ga, kur yra kon­ku­ren­ci­ja, ir iš tik­rų­jų pel­no mar­žos re­gu­lia­vi­mas tu­rė­jo čia iš­lik­ti.

Da­bar dėl ža­lio­sios ener­ge­ti­kos plėt­ros. Žiū­rė­ki­te, žo­džiais jūs esa­te už, o iš tik­rų­jų veiks­mais tai esa­te la­bai prieš. Dar iki šiol nė­ra pa­tvir­tin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je bū­tent at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ta­ri­fai. Pa­nai­kin­ki­te biu­ro­kratines kliū­tis, kad bū­tent že­mės ūky­je dir­ban­tys žmo­nės ga­lė­tų už­si­im­ti šia ener­ge­ti­ka. Pa­ga­liau biu­dže­te ne­drį­so­te šiek tiek dau­giau duo­ti bio­ma­sės ka­ti­lams. Vie­na de­kla­ruo­ja­te, o ki­ta da­ro­te. Aš ma­ny­čiau, kad tik­rai ne­pa­da­rė­te vis­ko, ką tu­rė­jo­te pa­da­ry­ti, bet, ne­pai­sant to, vis tiek ju­dė­si­me į prie­kį. Šian­dien, aiš­ku, įsta­ty­mas yra ge­res­nis, bet bū­tų dar ge­riau, kad VIAP’ą mes vis dėl­to ap­tar­tu­me Sei­me ir Sei­me nu­sta­ty­tu­me ben­drai bal­suo­da­mi, ne­pa­lik­tu­me tik­tai Vy­riau­sy­bei. Tai­gi kol kas aš ra­mia šir­di­mi ne­ga­liu bal­suo­ti už, juo la­biau jei­gu mes ei­na­me į Bal­ti­jos vals­ty­bių elek­tros bir­žą, o to­liau į Šiau­rės bir­žą, tai ma­ny­čiau, kad yra ten­den­ci­ja, kad kai­nos elek­tros ener­gi­jos…

PIRMININKAS. Dvi mi­nu­tės!

B. VĖSAITĖ (LSDPF). …vis dėl­to…

PIRMININKAS. Bi­ru­te, lai­kas!

B. VĖSAITĖ (LSDPF). …gy­ven­to­jams kils.

PIRMININKAS. Lai­kas! Lai­kas! Ačiū. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­jan­tys už bal­suo­ja už šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, o ki­tą nuo­mo­nę tu­rin­tys bal­suo­ja ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už – 58, prieš – 6, su­si­lai­kė 44. Įsta­ty­mas pri­im­tas.

Da­bar re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Č. V. Stan­ke­vi­čius. Pra­šau.

Č. V. STANKEVIČIUS (TS-LKDF). Ne­dis­ku­tuo­siu su re­vo­liu­ci­nė­mis kal­bo­mis, ku­rios čia skam­ba. Bet dėl to, kad bu­vo pa­mi­nė­ta ma­no pa­var­dė ir tai sie­ja­si su VIAP’u, aš vis dėl­to tu­riu pa­sa­ky­ti: ab­sur­diš­ka tvir­tin­ti, kad pra­mo­nė yra su­in­te­re­suo­ta, kad bū­tų VIAP’as. Bet pra­mo­ni­nin­kai, įmo­nių ad­mi­nist­ra­ci­jos no­rė­jo tik vie­no, ir jų pa­gei­da­vi­mas bū­tų, kad bū­tų aiš­ku, kad tai yra tik­rai tik vie­šo­sios pa­slau­gos, kad tą pri­pa­žin­tų. Ir šian­dien pri­pa­žin­tas įsta­ty­mas tą aiš­ku­mą, skaid­ru­mą įtvir­ti­na. Tai ne­reiš­kia, kad čia da­bar kaž­kas įvy­ko, kas spe­cia­liai tar­nau­ja. Ab­sur­das, kad VIAP’o mo­kes­tis yra nau­din­gas įmo­nėms. Joms yra su­pran­ta­ma, kad rei­kia to­kią naš­tą pri­si­im­ti, bet jos no­ri, kad ji bū­tų pa­grįs­ta ir skaid­ri. Tai ne­rei­kia aukš­tyn ko­jom ap­vers­ti da­ly­kų.

PIRMININKAS. Dar ma­tau, A. Ku­bi­lius. Pra­šau, Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu pa­dė­ko­ti už šį pri­im­tą spren­di­mą ir už tai, kad ko­mi­te­te di­džio­ji da­lis klau­si­mų bu­vo ra­cio­na­liai svars­to­ma. Tik­tai bū­tų ge­rai ir čia, sa­lė­je, kad tas įkarš­tis kar­tais ne­pra­si­lenk­tų su tie­sa. O tie­sa yra to­kia, kad per­tvar­kant elek­tros ūkį per pas­ku­ti­nius tre­jus me­tus yra pa­vy­kę pa­siek­ti daug efek­ty­ves­nio skirs­ty­mo ir per­da­vi­mo pa­slau­gų. La­bai aki­vaiz­dūs skai­čia­vi­mai ro­do, kad dėl to var­to­to­jai per tre­jus me­tus elek­tros ūkio pa­slau­gų tie­kė­jams yra su­mo­kė­ję maž­daug 800 mln. Lt ma­žiau sa­vo kaš­tų. Tai 800 mln. Lt iš per­tvar­kos yra su­tau­py­ta, ir tai tu­ri ži­no­ti ir J. Ve­sel­ka, ir P. Gra­žu­lis, ir vi­si ki­ti, ku­rie čia la­bai karš­tai kal­ba apie žlun­gan­čią Lie­tu­vą.

PIRMININKAS. B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad vis dėl­to val­dan­tie­ji nie­ka­da ne­su­ge­ba iki ga­lo iš­spręs­ti pro­ble­mų, ku­rios yra, su­sto­ja­me kaž­kur pu­siau­ke­lė­je ar­ba ne­pri­ėję 25 % dis­tan­ci­jos. Ir šį kar­tą šia­me įsta­ty­me, iš­sky­rus kai ku­riuos tei­gia­mus spren­di­mus, vis dėl­to li­ko daug ne­iš­spręs­tų pro­ble­mų, ne­pa­ža­bo­tas ener­ge­ti­kų ga­li­mas sa­vi­va­lia­vi­mas ir ne­pa­ža­bo­ta ga­li­my­bė kel­ti kai­nas var­to­to­jams. To­dėl aš ma­nau, kad tik­rai ne­ga­lė­jau bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį tik­rai rei­kia to­bu­lin­ti. Aš ma­nau, ne­del­siant. Ačiū.

PIRMININKAS. J. Ve­sel­ka pas­ku­ti­ny­sis kalbės.

J. VESELKA (TTF). Kaip yra, taip yra, nie­ko ne­pa­da­ry­si. Jei­gu prem­je­ras sa­ko, kad var­to­to­jai per tą lai­ko­tar­pį lai­mė­jo 800 mln. Lt, kai kas­met elek­tros kai­na bu­vo di­di­na­ma, tai apie ką čia kal­bė­ti?! Ko­kio vel­nio mes al­gas gau­na­me? 800 mln. pa­skai­čia­vo, kad jei­gu bū­tų dar di­des­nė kai­na, ta­da bū­tų su­mo­kė­ję, bet juk kai­na tu­ri bū­ti to­kia, ko­kia ji tu­ri bū­ti. Ir iš kur prem­je­ras 800?.. Tai štai taip vals­ty­bė ir val­do­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. To­liau pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­kė I. De­gu­tie­nė.

12.29 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-4024 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar aš siū­lau pa­teik­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Čap­li­ką.

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ru­dens se­si­jo­je mes žen­gė­me tik­rai re­vo­liu­ci­nį žings­nį tvar­ky­da­mi Par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mą ir su­ta­rė­me, kad rei­kia už­draus­ti ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­suo­ti po­li­ti­nes par­ti­jas. Ta­čiau įgy­ven­di­nant šį įsta­ty­mą iš­ki­lo tam tik­rų ne­aiš­ku­mų ar­ba abe­jo­nių, to­dėl ma­no tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas leis­tų, ma­no ma­ny­mu, par­ti­joms tei­sin­gai ruoš­tis rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, tei­sin­gai gy­vuo­ti ir skaid­riai, efek­ty­viai nau­do­ti lė­šas. Be abe­jo, ga­li kil­ti klau­si­mų, ar čia pats ge­riau­sias spren­di­mas? Ne­ma­nau, kad par­ti­jos tu­rė­tų įver­tin­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, pa­si­ruoš­ti ad­mi­nist­ruo­ti lė­šas ir gal­būt at­ei­ty­je gy­ven­ti tru­pu­tė­lį ki­taip. Ta­čiau šian­dien tei­kiu to­kį siū­ly­mą, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, leis­tų mums tin­ka­mai ir efek­ty­viai ruoš­tis ar­tė­jan­tiems rin­ki­mams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti de­šimt Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia S. Sto­ma.

S. STOMA (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Taip, tai su­si­da­ro toks vaiz­das, kad kai šis įsta­ty­mas pa­lie­čia par­ti­jas, tai mes ir su­si­rū­pi­na­me. Ar vis dėl­to ne­rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kad rei­kia da­ry­ti pla­tes­nes pa­tai­sas, nes iš tik­rų­jų ir dėl ban­kų tu­rė­jo­me pro­ble­mų, kai Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ver­čia rink­tis pi­giau­sią pa­slau­gą, o iš tik­rų­jų ji­nai ne­bū­na ge­riau­sia, tai gal rei­kia šiek tiek kom­plek­siš­kai, kon­cep­tu­a­liai pa­si­žiū­rė­ti? Ačiū.

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Iš da­lies aš pri­ta­riu jums, tik­rai gal­būt rei­kė­tų įver­tin­ti kai ku­rias si­tu­a­ci­jas, nes gy­ve­ni­mas yra la­bai įvai­rus, ir nu­ma­ty­ti vien tik­tai vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras dėl vals­ty­bei rei­ka­lin­gų pa­slau­gų su­dė­tin­ga. Ta­čiau šiuo at­ve­ju yra ne­ei­li­nė se­si­ja, spren­džia­me vie­ną ne­di­de­lę pro­ble­mą, ku­rią rei­kė­tų, mū­sų ma­ny­mu, iš­spręs­ti, o pa­va­sa­rio se­si­jo­je, be abe­jo, bū­tų ga­li­ma žiū­rė­ti pla­čiau. Bet čia jau tam yra ir ki­ti Sei­mo na­riai, yra ir Au­di­to ko­mi­te­tas, yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, ku­ris ga­lė­tų įver­tin­ti, kiek efek­ty­viai vei­kia da­bar­ti­nis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (TS-LKDF). O ar ga­lės par­ti­jos nau­do­tis cen­tri­ne pir­ki­mo or­ga­ni­za­ci­ja?

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Aš ma­nau, kad tik­rai nė­ra už­draus­ta, ir kiek­vie­na par­ti­ja ga­lės tik­rai pa­si­nau­do­ti da­bar vei­kian­čio­mis struk­tū­ro­mis, bet tai ne­bū­tų prie­vo­lė tai da­ry­ti. Juk įvai­riai gi mū­sų sek­re­to­ria­tai yra pa­si­ren­gę tam ad­mi­nist­ra­vi­mui, vie­ni tu­ri kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių, ki­ti… Abe­jo­nė to­kia la­bai pa­pras­ta, juk net­gi mi­nis­te­ri­jos, ku­rios tu­ri tik­rai stip­rius tei­sės de­par­ta­men­tus, reng­da­mos kon­kur­si­nes me­džia­gas, ir tai įklimps­ta į teis­mus. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad mes, kaip par­ti­niai žmo­nės, ne­sa­me pa­si­ruo­šę šian­dien kaip par­ti­jos tei­sin­gai, kva­li­fi­kuo­tai or­ga­ni­zuo­ti šiuos kon­kur­sus. O kad tu­rės ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti – be abe­jo, tai ne­bus prie­vo­lė, bet to­kią tei­sę ir ga­li­my­bę par­ti­jos tu­rės.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Ta­ma­šaus­kas. Ne­ma­tau. Klau­sia D. Kuo­dy­tė.

D. KUODYTĖ (LSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ar šių pa­tai­sų tei­ki­mas reiš­kia, kad jūs siū­lo­te Sei­mui at­si­sa­ky­ti to skaid­ru­mo prin­ci­po, už ku­rį taip vie­nin­gai bu­vo bal­suo­ja­ma svars­tant Pre­zi­den­tės pa­teik­tą įsta­ty­mą?

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Aš ger­biu, Da­lia, jū­sų po­zi­ci­ją. Jūs nuo­sek­liai lai­kė­tės tos nuo­mo­nės, kad ne­rei­kia draus­ti ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­suo­ti par­ti­jas. Ma­nau, kad šios įsta­ty­mo pa­tai­sos tei­kia­mos tam, kad jau da­bar Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas ga­lė­tų gy­vuo­ti. Aš už skaid­ru­mą, bet tam, kad ga­lė­tų gy­vuo­ti, ma­no ma­ny­mu, rei­ka­lin­gos šios pa­tai­sos. Ki­ta ver­tus, ko­mi­te­tas nag­ri­nė­da­mas ga­lės įver­tin­ti, ar tik­rai pa­si­rin­ko pa­tį ge­riau­sią ke­lią.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. A. Ru­čys.

R. A. RUČYS (TTF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­riu pa­klaus­ti, ar šis įsta­ty­mas tai­ko­mas kur ki­tur Eu­ro­pos Są­jun­go­je ar ki­to­se ša­ly­se?

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Ži­no­ki­te, negir­dė­jau, kad ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se par­ti­jos veik­tų kaip pa­pras­ta biu­dže­ti­nė įstai­ga, or­ga­ni­za­ci­ja. Juk pri­imant įsta­ty­mą dau­ge­lis iš mū­sų iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad per­ei­nant prie biu­dže­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo, ar­ba tai­kant biu­dže­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą, par­ti­jos ne­tu­ri tap­ti biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis ar­ba or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Ki­taip mes tik­rai ga­li­me pa­tek­ti į di­džiu­lę po­li­ti­nę bė­dą. To­kios iš­ly­gos vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du, be abe­jo, yra tai­ko­mos ir ki­to­se šaly­se.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Bu­ce­vi­čius. Nė­ra. V. Bu­kaus­kas.

V. BUKAUSKAS (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Gap­šy, pa­ro­dy­ki­te V. Bu­kaus­ką.

V. BUKAUSKAS (DPF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ar mes ne­su­da­ry­si­me pre­ce­den­to, nes ne taip se­niai esa­me pri­ėmę, kas su­si­ję su Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mu, ką Pre­zi­den­tė yra pa­si­ra­šiu­si. Ir mes da­bar, pa­ma­tę kaž­ko­kią ne­ge­ro­vę, sku­bos tvar­ka ban­do­me tai­sy­ti ir tai­ky­ti. Ar tai ne­bus pre­ce­den­tas? Ki­ta ver­tus, ar spė­si­me, nes še­ši mė­ne­siai iki rin­ki­mų pa­gal įsta­ty­mą, pui­kiai ži­no­me, mes ne­ga­li­me teik­ti jo­kių po­įsta­ty­mi­nių tei­sės ak­tų, su­si­ju­sių su rin­ki­mi­ne kam­pa­ni­ja, nes pra­si­dės rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja.

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Aš ma­nau, kad mes spė­jam ir nie­kur ne­vė­luo­jam. Ar tei­siš­kai tvar­kin­ga ši įsta­ty­mo pa­tai­sa, tu­rės įver­tin­ti Tei­sės de­par­ta­men­tas, tu­rės įver­tin­ti ir ko­mi­te­tas, ku­ris nag­ri­nės. Po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja bus pa­skelb­ta apie ba­lan­džio mė­ne­sį, tai­gi dar nė­ra nu­sta­ty­ta po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos pra­džia. Mes ga­li­me ruoš­tis rin­ki­mams. Juk čia keis­čiau­sia, kad tai su­si­ję ne tik su rin­ki­mais, bet ir su mū­sų par­ti­jų kas­die­ni­niu gy­ve­ni­me. Tai ir­gi yra ne­iš­ven­gia­ma. Kaip pa­vyz­dį aš kar­tą sa­kiau: mes vi­si da­ro­me šei­mos par­ti­nes sto­vyk­las. Tai ko­kiu bū­du Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu va­do­vau­da­mie­si mes ją or­ga­ni­zuo­si­me, kai yra tra­di­ci­nės vie­tos, yra tie­siog su­si­klos­čiu­si to­kia tra­di­ci­ja, ko­kia yra. Man la­bai su­dė­tin­ga, yra to­kių smul­kme­nų. Tie­siog Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­ga­li mū­sų įrė­min­ti į tą tvar­ką. Ma­no pa­siū­ly­mas toks. O ar tei­siš­kai tvar­kin­ga ir tei­sin­ga, ko­mi­te­tas ga­lės tai įver­tin­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia Ž. Šil­ga­lis.

Ž. ŠILGALIS (MSG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs pa­mi­nė­jo­te, kad par­ti­jos ne­tu­ri tap­ti biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis. Tai na­tū­ra­lu, kad jos ir ne­tap­tų biu­dže­ti­nė­mis įtai­go­mis, jei­gu jos ne­pre­ten­duo­tų tik į biu­dže­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad nau­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos su­da­ro ga­li­my­bių gau­ti lė­šas ne tik iš biu­dže­to, yra pa­lik­tas ir 1 %. Jei­gu par­ti­jos dau­giau dirb­tų su rin­kė­jais ir pa­tei­sin­tų rin­kė­jų lū­kes­čius, tai yra ti­ki­my­bė, kad jos su­rink­tų dau­giau nei 50 % to, ką gau­na iš biu­dže­to, ir ta­da, na­tū­ra­lu, tas įsta­ty­mas ne­bū­tų tai­ko­mas. Tai ar ne­bū­tų tei­sin­giau ei­ti šiuo ke­liu? Jis bū­tų lo­giš­kas, tei­sin­gas ir ne­iš­krei­pian­tis ben­dros sis­te­mos.

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Aš ma­nau, kad tais me­tais, kai ne­bus rin­ki­mų, taip ir įvyks. Ne­rin­ki­mi­niais me­tais par­ti­jos, siek­da­mos pa­lan­ku­mo, dirb­da­mos su sa­vo par­ti­jos na­riais, su sa­vo sim­pa­ti­kais, su­rinks rei­kia­mą su­mą pi­ni­gų ir iš biu­dže­to ji­nai bus ski­ria­ma kur kas ma­žes­nė ne­gu da­bar. Bet rin­ki­mi­niais me­tais aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip bus ga­li­ma gy­ven­ti ki­taip.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Ve­sel­ka.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, la­bai ačiū, kad są­ži­nin­gai pri­si­pa­ži­no­te, ko sie­kia­te. Jūs pa­sa­kė­te, kad ši­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos leis par­ti­joms tin­ka­mai ir efek­ty­viai pa­si­ruoš­ti rin­ki­mams (aš tik de­du kab­le­lį), bet ku­ria kai­na lai­mė­ti rin­ki­mus. Vis dėl­to ko­dėl vi­siems ki­tiems skaid­ru­mo, tei­sin­gu­mo prin­ci­pai yra bū­ti­ny­bė, kad nor­ma­liai funk­cio­nuo­tų vals­ty­bė, o tiems, ku­rie va­do­vau­ja tai vals­ty­bei, skaid­ru­mo ir tei­sin­gu­mo prin­ci­pai jau yra kliu­vi­nys? Pa­aiš­kin­ki­te man su­ma­ny­mo es­mę. Gal su­kly­do­te sa­ky­da­mas?

A. ČAPLIKAS (LiCSF). Ger­bia­ma­sis Ju­liau, jei­gu aš teik­čiau šią įsta­ty­mo pa­tai­są vie­nos par­ti­jos nau­dai, ar­ba la­bui, tai aš su­pras­čiau, kad ga­lė­tu­me abe­jo­ti, bet mes, ma­tyt, kal­ba­me apie vi­są po­li­ti­nę sis­te­mą, apie vi­sas par­ti­jas. Tai ne tik vie­nai, tai vi­soms tai­ko­ma. Ir mes vi­si su tuo su­tin­ka­me, kad yra bė­dų, yra pro­ble­mų, jas rei­kia kaž­kaip iš­spręs­ti. Aš ne­man­dra­vo­da­mas, na, ne­ban­dy­da­mas tuš­čia­žo­džiau­ti, vi­sai at­vi­rai kal­bu, kaip, ma­no ma­ny­mu, rei­kia iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. O kad at­vi­rai ir skaid­riai – tai, be abe­jo, taip ir bus pa­da­ry­ta, aš net ne­abe­jo­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Da­bar po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. Už – S. Bu­ce­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau kal­bė­ti per vi­du­rė­lį, ma­tyt, kaip su­si­lai­kęs. Aš taip bal­suo­siu, ma­nau. Bet ko­dėl A. Čap­li­kas ke­lia šį klau­si­mą, tai vi­siems yra su­pran­ta­ma. Ka­da kal­ba, kad vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos, vi­sų var­du. Ma­tyt, kiek yra čia Sei­mo na­rių, ger­bia­ma­sis Al­gi, vi­si tu­rė­si­me mes sa­vo nuo­mo­nę. Ir ką J. Ve­sel­ka pa­sa­kė, ko­dėl mums bus tai­ko­mi vi­sai ki­ti stan­dar­tai, tai taip pat man ke­lia daug pa­grįs­tų abe­jo­nių, ma­tyt, nesu­si­pra­ti­mas. Gau­si­me mes, kaip po­li­ti­kai, daug at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus tai­ky­ti ir po­li­ti­nėms par­ti­joms taip pat, kaip ir ki­tur.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs kal­bė­jo­te prieš. R. J. Da­gys – už.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes no­ri­me su­kur­ti se­ną so­vie­ti­nę sis­te­mą, kai vis­kas ei­na iš biu­dže­to. Par­ti­jų biu­dže­tai yra tos pa­čios biu­ro­kratinės struk­tū­ros, su­au­gu­sios su vals­ty­be. Žiū­rė­ki­me, ką mes siū­lo­me ir ko­kia lin­kme da­bar pa­siū­ly­ta. Nė­ra jo­kios lais­vės. Žmo­nės ga­lų ga­le dėl smul­kme­nų… Pa­pras­čiau­siai par­ti­jos na­riai ne­ži­nos, kaip elg­tis, net kaip pa­rem­ti vie­ną ar ki­tą čia pat, vie­to­je, or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį. Tai mes su­kū­rė­me to­kią sis­te­mą. Pa­siū­ly­tos pa­tai­sos lei­džia nor­ma­liai su­tvar­ky­ti vi­są sis­te­mą. Jei­gu di­die­ji ko­kie nors pir­ki­mai ar ko­kie ren­gi­niai, ga­li­ma nau­do­tis ta ofi­cia­lia vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ra, bet yra to­kių vie­tų, ku­rių ne­ga­li­ma… Kai su­au­ko­tos lė­šos, ne­bū­ti­nai gau­tos iš biu­dže­to, kaip jas to­liau ad­mi­nist­ruo­ti? To­kiu at­ve­ju mes da­ro­me biu­ro­kratinę struk­tū­rą iš par­ti­jų ir įtei­si­nam jas kaip vals­ty­bės da­lį, vals­ty­bės tar­ny­bos, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų da­lį, o par­ti­ja vis dėl­to yra po­li­ti­nė struk­tū­ra, lais­vai be­si­bu­rian­ti. To­kiu at­ve­ju, ma­nau, kad kai ką rei­kia pa­tai­sy­ti taip, kad ne­ding­tų žmo­nių ga­li­my­bė lais­vai bur­tis į or­ga­ni­za­ci­jas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš – 9, su­si­lai­kė 6. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Siū­lau šį klau­si­mą svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­to­mas sau­sio 19 die­ną.

Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – L. Grau­ži­nie­nė? Ne. B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tie, ku­rie čia skel­bia­te la­bai di­de­lį skaid­ru­mą! Kaip pa­va­din­ti? Smul­kus me­las vis tiek yra me­las. Smul­ki va­gys­tė vis tiek yra va­gys­tė. Tas smul­kus me­las įvyk­dy­tas, ka­da už­si­ra­šai kal­bė­ti už, o kal­bi prieš. Tai koks čia skaid­ru­mas? Jau čia pat, sa­lė­je, mes esa­me ne­skaid­rūs. To­dėl bai­ki­me, dar rin­ki­mai to­li, ir ne­pra­dė­ki­me iš kar­to jau da­bar rin­ki­mi­nės kam­pa­nijos. Ne­są­mo­nė bė­gio­ti, kon­kur­sus skelb­ti, kur nors laik­raš­ty­je kaž­ko­kį at­spaus­dins straips­ne­lį ar pa­na­šiai, ar pa­na­šiai… Gal­vo­ki­te, už ką jūs čia agi­tuo­ja­te.

PIRMININKĖ. J. Ve­sel­ka – re­pli­ka po bal­savi­mo.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, pa­sa­ky­ki­te, kuo čia dė­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas? Kur čia yra eko­no­mi­ka? Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kur to­kie da­ly­kai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ar­ba Au­di­to ko­mi­te­tas. Kuo čia mes dė­ti, kur čia eko­no­mi­ka?

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Ju­liau, at­si­vers­ki­te Sta­tu­tą, ten vis­kas pa­ra­šy­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Bet ten, kaip sa­ko­ma, par­la­men­ti­nė kon­tro­lė pa­gal Sta­tu­tą yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Aš nie­ko ne­ga­liu ki­taip pa­da­ry­ti, kaip yra pa­ra­šy­ta. L. Grau­žinie­nė.

L. GRAUŽINIENĖ (DPF). Ačiū. Aš tik­rai ma­nau, kad eko­no­mi­ka vi­sa­da no­ri svars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, tai leis­ki­me jiems tai da­ry­ti ir ap­svars­tys grei­tai. Aš tik vie­ną pa­sta­bą… (Bal­sas sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis Ju­liau! Aš dar tik vie­ną pa­sta­bą no­riu pa­sa­ky­ti, kad tei­sin­gai pa­teik­tas pa­siū­ly­mas, nes jei­gu pa­lik­si­me vie­šuo­sius pir­ki­mus, tai kol per rin­ki­mus per­eis, pa­vyz­džiui, skun­di­mo pro­ce­dū­ros, tai ir pa­si­baigs rin­ki­mai. Tik­rai la­bai svar­bu pa­tai­sy­ti.

PIRMININKĖ. D. Kuo­dy­tė.

D. KUODYTĖ (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tru­pu­tė­lį juo­kin­gai at­ro­do ši­tos dis­ku­si­jos, jos tu­rė­jo vyk­ti ta­da, kai bu­vo svars­to­mas Par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mas. Da­bar mes ban­do­me apei­ti, tai­sy­ti ki­tus įsta­ty­mus, da­ry­ti kaž­ko­kias iš­im­tis, ati­da­ro­me Pan­do­ros skry­nią, da­bar gal­būt Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo dar kur nors ga­li­me ne­tai­ky­ti. Tai iki ko­kio ab­sur­do nu­ei­si­me.

PIRMININKĖ. L. Grau­ži­nie­nė.

L. GRAUŽINIENĖ (DPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pa­aiš­kin­ti ko­le­goms, kad čia vi­siš­kai nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja Po­li­ti­nių par­ti­jų ir kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mui. Ten yra vis­kas ge­rai. Tai yra pro­ce­dū­ros, pir­ki­mo at­li­ki­mo pro­ce­dū­ros, ka­dan­gi po­li­ti­nės par­ti­jos nė­ra biu­dže­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ar­ba joms pri­ly­gin­tos, jos ne­ga­li pirk­ti per cen­tri­nę pro­jek­tų pir­ki­mo val­dy­mo… per CPVA, va­di­na­si, aš ir sa­kau, yra tam tik­rų ki­tų niu­an­sų. Tarp kit­ko, ten tie du kri­te­ri­jai dar yra la­bai abe­jo­ti­nai pri­trau­kia­mi, to­dėl įsta­ty­me la­bai aiš­kiai rei­kia pa­ra­šy­ti.

 

12.44 val.

Kė­dai­nių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mas Nr. XIP-3787GR, Pa­ne­vė­žio lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mas Nr. XIP-3984GR (Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­ti Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Šį klau­si­mą bai­gia­me, da­bar Kė­dai­nių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo pro­jek­tas, Pre­zi­den­tės gra­žin­tas. Pra­ne­šė­jas – N. Ud­rė­nas, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas. Pra­šau. Abu pri­sta­to­te? Ir Pa­ne­vė­žio lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo pro­jek­tas.

N. UDRĖNAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, esu įpa­rei­go­tas jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­ziden­tės dek­re­tus dėl Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Ka­dan­gi jie sa­vo tu­ri­niu pa­na­šūs, tai leis­ki­te juos pri­sta­ty­ti kar­tu.

Tai­gi pa­grin­di­niai mo­ty­vai, ku­rie su­si­ję su po­rei­kiu tiks­lin­ti mi­nė­tų įsta­ty­mų nuo­sta­tas. Pir­miau­sia no­rė­tu­me pa­žy­mė­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad zo­nos val­dy­mo ben­dro­vė yra ju­ri­di­nis as­muo, vei­kian­tis pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mą. Ta­čiau tiek Kė­dai­nių, tiek Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mo 8 straips­nio 3 da­lis nu­sta­to, kad zo­nos val­dy­mo ben­dro­vė ga­li bū­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ja, ar įmo­nė, ar vie­šo­ji įstai­ga „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“. To­dėl tai prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo 6 straips­nio 1 da­liai.

An­tra. Tiek Kė­dai­nių, tiek Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mo 6 straips­nio 2 da­li­mi nu­sta­ty­ta, kad tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti vi­si fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, taip pat ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so ne­tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos ir jų pa­da­li­niai, kaip ir nu­ma­to Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mas. Ta­čiau tiek Kė­dai­nių, tiek Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mais įtvir­ti­na­mas toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­gal ku­rį lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos val­dy­mo ben­dro­vės įstei­gi­mas tam­pa re­a­liai ne­įma­no­mas tuo at­ve­ju, jei­gu tarp­tau­ti­nį kon­kur­są lai­mė­tų fi­zi­nis as­muo, pri­va­tus ju­ri­di­nis as­muo ar­ba ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so ne­tu­rin­ti or­ga­ni­za­ci­ja ar jos pa­da­li­nys, ku­rie ne­tu­ri tei­sės steig­ti vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ar įmo­nių.

Tre­čia. Tiek Kė­dai­nių, tiek Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­ta, kad zo­nos val­dy­mo ben­dro­vė tu­ri tu­rė­ti vi­suo­ti­nį da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mą, vie­nas­me­nį val­dy­mo or­ga­ną – va­do­vą ir ko­le­gia­lų val­dy­mo or­ga­ną – val­dy­bą. Ta­čiau pa­žy­mė­ti­na, kad nei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos, nei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės ne­tu­ri to­kio val­dy­mo or­ga­no kaip vi­suo­ti­nis da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas. Tai yra vie­šų­jų įstai­gų val­dy­mo or­ga­nas. Tai­gi įsta­ty­muo­se nu­sta­čius, kad zo­nos val­dy­mo ben­dro­vė tu­ri tu­rė­ti vi­suo­ti­nį da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mą, yra ap­ri­bo­ja­mos ga­li­my­bės taip pat vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms tap­ti lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos val­dy­mo ben­dro­ve. Be to, nuo­sta­ta, kad lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos val­dy­mo ben­dro­vė ga­li bū­ti vie­šo­ji įstai­ga „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, taip pat tam­pa prak­tiš­kai ne­įgy­ven­di­na­ma, nes jau įsteig­tos įstai­gos an­trą kar­tą įsteig­ti ne­ga­li­ma. Tai­gi tiek Kė­dai­nių, tiek Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mų vyk­dy­mas tam­pa ne­įma­no­mas.

Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos veik­los sėk­min­gu­mas ma­tuo­ja­mas pri­trauk­tų in­ves­ti­ci­jų, su­kur­tų dar­bo vie­tų, su­kur­tos pri­dė­ti­nės ver­tės, su­mo­kė­tų mo­kes­čių kie­kiu. Anks­čiau iš­var­din­tos prie­žas­tys su­ku­ria di­de­lę ri­zi­ką, kad Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų val­dy­mo ben­dro­vės ne­bus įsteig­tos. Tai su­stab­dy­tų in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą į šias lais­vą­sias eko­no­mi­nes zo­nas. Po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai bū­tų at­bai­dy­ti ne­apib­rėž­tu­mo, o ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas, ku­ris yra svar­bus šio re­gio­no gy­ven­to­jams, bū­tų ne­pa­siek­tas. Be to, lai­ku ne­pra­dė­jus veik­ti lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai ar kon­kre­čiai šioms dviem zo­noms ga­li tek­ti grą­žin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šas, pa­nau­do­tas in­fra­struk­tū­rai su­kur­ti.

Kad šie įsta­ty­mai ga­lė­tų bū­ti prak­tiš­kai įgy­ven­di­na­mi be vi­di­nių prieš­ta­ra­vi­mų ir bū­tų su­de­ri­na­mi su šią sri­tį re­gu­liuo­jan­čiais tei­sės ak­tais ir kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pais, ne­už­ker­tant ga­li­my­bės pa­si­rink­ti ge­riau­sią pa­siū­ly­mą dėl šių zo­nų val­dy­mo, ne­disk­ri­mi­nuo­jant tiek vie­šų­jų, tiek ju­ri­di­nių as­me­nų ar sub­jek­tų pa­teik­ti to­kius pa­siū­ly­mus, siū­ly­čiau pri­tar­ti Pre­zi­den­tės tei­kia­moms pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma tai­ky­ti to­kį pat re­gu­lia­vi­mą, koks yra nu­sta­ty­tas ki­tų Lie­tu­vos lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų at­ve­ju. La­bai ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­ri pa­klaus­ti 8 Sei­mo na­riai. B. Vė­sai­tė, ne­ma­tau. Klau­sia M. Bas­tys.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar prieš svars­tant ve­tuo­ti šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus bu­vo kal­ba­ma, dis­ku­tuo­ja­ma apie tai, kad vis dėl­to ši­to­se lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se bū­tų su­tei­kia­ma ga­li­my­bė tik toms įmo­nėms, ku­rios iš­skir­ti­nai už­si­i­ma tik eks­por­tu, ar­ba toms ga­myk­loms, sta­ty­boms, ku­rios iš­skir­ti­nai ga­mi­na tik tuos pro­duk­tus, ku­rie šian­die­ną nė­ra ga­mi­na­mi Lie­tu­vo­je, ar apie tai bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma? Dė­ko­ju.

N. UDRĖNAS. Be abe­jo­nės, Lie­tu­va yra la­bai lais­va ir at­vi­ra eko­no­mi­ka, mū­sų eks­por­to san­ty­kis su BVP yra virš 60 %. Ir Lie­tu­va tu­ri tą stip­rią pra­mo­ni­nę ba­zę – maž­daug iki 20 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to yra iš pra­mo­nės, dėl to Lie­tu­vai yra la­bai svar­bu vys­ty­ti tą pra­mo­ni­nę ba­zę, ir lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos yra vie­nas iš tų in­stru­men­tų, kaip tą pa­da­ry­ti. Tai­gi, ren­giant kon­kur­sus dėl zo­nos val­dy­mo, tik­rai bū­ti­na ak­cen­tuo­ti, kad tos įmo­nės bū­tų kiek įma­no­ma orien­tuo­tos į eks­por­tą, kiek įma­no­ma, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, ga­min­tų pro­duk­tus, skir­tus eks­por­tui, o di­džiau­sia pri­dė­ti­nė ver­tė bū­tų ku­ria­ma čia, Lie­tu­vo­je, bū­tų ku­ria­mos dar­bo vie­tos. Tie jū­sų pa­ste­bė­ti as­pek­tai yra tik­rai la­bai svar­būs ir vyk­dant ši­tų zo­nų kon­kur­sus tik­rai rei­kia ak­cen­tuo­ti ir at­si­žvelg­ti, kad tai bū­tų tik­rai sten­gia­ma­si įgy­ven­din­ti. La­bai ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Dauk­šys, bet jo ne­ma­tau. Ta­da klau­sia J. Ve­sel­ka.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, toks klau­si­mas. Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta, ne­ži­nau, ku­ris straips­nis ir gal ne­tiks­liai: vals­ty­bė sau­go są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vę. Da­bar pa­sa­ky­ki­te, ko­kia čia kon­ku­ren­ci­jos lais­vė ir ly­gy­bė, jei­gu vie­nas už sa­vo pi­ni­gus su­si­tvar­kė in­fra­struk­tū­rą, pa­sta­tė, na, ti­piš­ką ma­čiau… san­dė­lį. Ki­tas gud­ru­tis, ne­ži­nau, kaip pra­mu­šė, ne­pra­mu­šė, pa­si­sta­tė to­kį pat san­dė­lį ar­ba to­kią pa­čią ga­myk­lą, to­kias pat pa­slau­gas tei­kia lais­vo­jo­je zo­no­je. Vie­nas nuo pir­mos veik­los die­nos mo­ka vi­sus mo­kes­čius sa­vo pi­ni­gais ar­ba kre­di­tu, mo­ka vi­sus mo­kes­čius, ki­tas pen­ke­rius me­tus vi­siš­kai ne­mo­ka pel­no mo­kes­čio ir dar pen­ke­rius me­tus mo­ka per­pus ma­žes­nį… Kaip ši­tai de­ri­na­ma su Kon­sti­tu­ci­jo­je įtei­sin­tu są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pu? Aš įsi­vaiz­duo­ju, kai mes kū­rė­me, tai bu­vo taip. Jei­gu ku­ri nau­ją ga­my­bą, ku­ri ne­iš­krei­pia kon­ku­ren­ci­jos Lie­tu­vo­je, eks­por­tui ar kur, ta­da su­pran­tu, vis­kas aiš­ku. Vals­ty­bė pa­de­da, o tu ku­ri dar­bo vie­tas. Bet da­bar – są­ži­nin­gą žlug­do, o gud­ru­tis gau­na pri­vi­le­gi­jas iš vals­ty­bės. Ar tuo as­pek­tu jūs nag­ri­nė­jo­te?

N. UDRĖNAS. Ži­no­ma. Po­ne Ve­sel­ka, la­bai ačiū už klau­si­mą. Kaip vi­sa­da, jūs už­čiuo­pia­te ak­tu­a­lią pro­ble­mą dėl kon­ku­ren­ci­jos ko­ky­bės, kaip už­tik­rin­ti kon­ku­ren­ci­ją. Iš tie­sų tai yra tam tik­ra sek­to­ri­nė prie­mo­nė, ku­ria vals­ty­bė sten­gia­si pa­ska­tin­ti pra­mo­nės dar­bo vie­tų kū­ri­mą, ku­ri tam tik­ru as­pek­tu tas kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas šiek tiek ir iš­krai­po. Ta­čiau at­si­žvel­giant į šią si­tu­a­ci­ją ir į mū­sų da­bar­ti­nės eko­no­mi­nės si­tu­a­ci­jos re­a­li­jas svar­bu pa­žy­mė­ti, kad mums tik­rai rei­kia dar­bo vie­tų. Kal­bant apie tas kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas 2007–2013 me­tų lai­ko­tar­piu dau­giau nei 11 mlrd. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų yra vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du skir­ti ver­slui ska­tin­ti, pro­duk­ty­vu­mo įmo­nėms di­din­ti, įmo­nėms aug­ti ir plės­tis. Tai­gi tas prie­mo­nes, ku­rias vals­ty­bė tai­ko įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mui stip­rin­ti, ir­gi ga­li­ma lai­ky­ti kaip tam tik­ros kon­ku­ren­ci­jos iš­krai­py­mu.

Ki­tas as­pek­tas, nag­ri­nė­ti­nas iš Eu­ro­pos ben­dro­sios rin­kos nuo­sta­tų, kad ir di­rek­ty­vo­se, ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nė­ra nu­sta­ty­tų drau­di­mų Lie­tu­vai steig­ti LEZ’us. O va­do­vau­jan­tis 2008 m. pa­tvir­tin­tu Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos reg­la­men­tu, ku­ris re­gu­liuo­ja vals­ty­bės pa­gal­bos tei­ki­mą, ga­li­ma vals­ty­bės pa­gal­ba ga­li su­da­ry­ti iki 50 % in­ves­ti­ci­jų ver­tės ir tai yra su­de­ri­na­ma su Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­drą­ja rin­ka. Tai­gi tie tam tik­ri nei­gia­mi as­pek­tai, ką jūs ir mi­nė­jo­te, yra at­sve­ria­mi ga­li­mos nau­dos, kad mes iš­sau­go­me ir ku­ria­me nau­jas dar­bo vie­tas Lie­tu­vo­je. Ir tai su­stip­ri­na tų įmo­nių, ku­rios ku­ria­si Lie­tu­vo­je, kon­ku­ren­ci­ją, taip pat san­ty­kius su vi­sa Eu­ro­pos rin­ka.

PIRMININKĖ. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Kaip pa­ša­lin­ti grės­mę, kai pri­va­ti­nin­kai, val­dy­da­mi LEZ’ą, pa­žei­di­nė­ja įsta­ty­mus? Aš tu­riu du pa­vyz­džius. Klai­pė­dos LEZ’o val­dy­bo­je tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vas, ta­čiau pri­va­ti įmo­nė, val­dan­ti šią LEZ’o įmo­nę, vi­siš­kai nie­ko ne­da­ro ir aš ma­nau, kad tai yra vie­na iš prie­žas­čių, kai ne­sant Vy­riau­sy­bės at­sto­vo vyks­ta ne­kon­tro­liuo­ja­mi da­ly­kai. LEZ’o val­dy­ba pri­trau­kė į Klai­pė­dos LEZ’ą kenks­min­gą che­mi­nę pra­mo­nę ir kon­kre­čiai ruo­šia­si de­gin­ti ne­rū­šiuo­tas šiukš­les, o teis­mai ne­pri­ima jo­kių pa­reiš­ki­mų, pro­ku­ra­tū­ra taip pat ne­pri­ima pa­reiš­ki­mų. Fak­tiš­kai val­dant pri­va­ti­nin­kui į Klai­pė­dos LEZ’ą ne­tram­do­mai plūs­ta tos ga­my­bos, ku­rių at­si­sa­ko Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lys.

N. UDRĖNAS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų rei­kia pa­žy­mė­ti, kad pa­gal LEZ’o pa­grin­dų įsta­ty­mą lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se ne­ga­li­ma jo­kia ap­lin­kai ža­lin­ga veik­la. Kiek­vie­nas in­ves­tuo­to­jas tu­ri gau­ti ati­tin­ka­mus lei­di­mus sa­vo ūki­nei veik­lai. Sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, ku­rie da­ly­vaus ko­mi­si­jo­se dėl kon­kre­čių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos val­dy­mo kon­kur­sų, tu­ri vi­sas ga­li­my­bes kon­kur­sų są­ly­go­se nu­ma­ty­ti, ko­kių sri­čių in­ves­ti­ci­jų rei­kia, ir tam teik­ti pri­ori­te­tą. Tai­gi čia yra tos įgy­ven­di­ni­mo ly­gio pro­ble­mos, į ku­rias ačiū, kad krei­pia­te dė­me­sį. Rei­kia už­tik­rin­ti, kad in­ves­ti­ci­jos bū­tų kuo di­des­nės pri­dė­ti­nės ver­tės ir kuo dau­giau kur­tų ge­ro­vės Lie­tu­vos vals­ty­bei ir tam re­gio­nui, taip pat už­tik­rin­ti, kad tai bū­tų il­ga­lai­kės ir tva­rios in­ves­ti­ci­jos. Be abe­jo, mes pa­lai­ko­me tas min­tis ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ga­lės už­tik­rin­ti šiuo­se kon­kur­suo­se, kad bū­tų at­si­žvelg­ta į jų in­te­re­sus.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Bu­ce­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš pa­teik­siu to­kį pa­vyz­dį. Pra­šom pa­sa­ky­ti. Ak­me­nės eko­no­mi­nė zo­na taip pat yra pa­tvir­tin­ta ir vie­nas iš to­kių pa­vyz­džių. Įmo­nė, tu­rin­ti ga­my­bą, ne­ga­lės per­kel­ti į tą lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną, ku­ri jai bus nu­ma­ty­ta, sa­vo pra­mo­nės. Ta­me pa­čia­me LEZ’e su­si­kurs ly­giai to­kia pa­ti pra­mo­nės ša­ka. Sa­ky­ki­te, jei­gu jie kreip­sis dėl kon­ku­ren­ci­nės tar­ny­bos, jū­sų ma­ny­mu, ar ne­bus pa­žeis­ti tei­sin­gu­mo ir vi­si ki­ti prin­ci­pai? Pra­šom at­sa­ky­ti.

N. UDRĖNAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Tik­rai kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju tai bū­tų Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­mo klau­si­mas, ar ne­iš­krai­po­ma kon­ku­ren­ci­ja, kas yra ta rin­ka, kaip tą rin­ką api­brėž­ti. Ir, kaip mi­nė­jau, tai nė­ra to­bu­las in­stru­men­tas. Mes gal no­rė­tu­me, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je bū­tų vie­no­di įsta­ty­mai, Lie­tu­vos pra­mo­nė bū­tų kon­ku­ren­cin­ga ir steig­tų­si kuo dau­giau. Ta­čiau pa­gal in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, kaip mes ži­no­me, Lie­tu­va yra vie­na iš ma­žiau­siai in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ku­sių vals­ty­bių. Taip pat ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų, žiū­rint į ne­tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų da­lį. Kaip ir vi­si ana­li­ti­kai pa­brė­žė, mes pri­trau­kia­me ir su­ku­ria­me ma­žiau. Tuo tar­pu pa­na­ši sa­vo dy­džiu Ai­ri­ja, yra vi­sai ne­se­nas pas­ku­ti­nių­jų me­tų są­ra­šas, kiek jie pri­trau­kia už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, t. y. virš 600 ben­dro­vių. Pa­gal su­mi­nę ver­tę per me­tus lai­ko pri­trauk­ta per 40 mln. JAV do­le­rių in­ves­ti­ci­jų. Tai­gi mes tu­ri­me steng­tis di­din­ti sa­vo pra­mo­ni­nį po­ten­cia­lą. Nors te­ori­ne pras­me gal­būt yra ne pats to­bu­liau­sias in­stru­men­tas, bet jis yra la­bai svar­bus už­tik­ri­nant mū­sų kon­ku­ren­cin­gu­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia Ž. Šil­ga­lis.

Ž. ŠILGALIS (MSG). Ger­bia­ma­sis Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jau, tur­būt čia dau­ge­lis sa­lė­je pri­si­me­na, ko­kios aud­rin­gos dis­ku­si­jos bu­vo šiais, at­ro­do, iš pir­mo žvilgs­nio pa­pras­tais klau­si­mais. Ne­iš­ven­gė­me ir įžei­di­nė­ji­mų vie­nas ki­to at­žvil­giu, ir, aiš­ku, la­bai skam­bių epi­te­tų ver­slo at­žvil­giu. Bu­vo sa­ko­ma, kad ver­slo at­sto­vai yra Lie­tu­vos va­gys, ko­rum­puo­ti ir pa­na­šiai. Aš ne­abe­jo­jau, kad jūs sto­vė­si­te šio­je tri­bū­no­je, nes, na­tū­ra­lu, ne­ga­li skir­tin­go­se vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­se ga­lio­ti skir­tin­gos są­ly­gos. Sei­mo na­riai bu­vo dėl to per­spė­ti. Ir, aiš­ku, vi­sa ta si­tu­a­ci­ja vis­ką su­vė­lė ir su­gai­ši­no mums daug bran­gaus lai­ko.

Sa­ky­ki­te, kaip Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas eko­no­mi­kos klau­si­mais, kaip jūs ver­ti­na­te to­kias po­li­ti­kų kal­bas apie Lie­tu­vos ver­slą, ku­ris iš es­mės yra tas, ku­ris ku­ria ben­drą­jį vi­daus pro­duk­tą, ir kaip jūs ver­ti­na­te to­kius po­li­ti­kus, ku­rie vie­nu klau­si­mu su­ge­ba tris kar­tus skir­tin­gai bal­suo­ti? Vie­ną kar­tą vie­na­me ra­jo­ne bal­suo­ja vie­naip, ki­tą kar­tą – ki­taip, da­bar po Pre­zi­den­tės ve­to, ne­abe­jo­ju, da­lis vėl bal­suos dar ki­taip. Ką jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti to­kiems po­li­ti­kams?

N. UDRĖNAS. At­si­pra­šau. No­rė­čiau su­si­lai­ky­ti nuo šių ver­ti­ni­mų. No­rė­čiau kon­cen­truo­tis ties šio įsta­ty­mo rai­de ir tais prin­ci­pais, ku­riuos sten­gia­mės įgy­ven­din­ti. Bet ben­dras, ma­nau, vi­sų – ir Sei­mo, ir Pre­zi­den­tės, ir Vy­riau­sy­bės in­te­re­sas yra tas, kad bū­tų stei­gia­ma kuo dau­giau dar­bo vie­tų, kad jos bū­tų kuo ge­res­nės ir kad tai už­tik­rin­tų tva­rų mū­sų eko­no­mi­kos au­gi­mą. Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos yra skir­tos tam, kad pir­miau­sia pri­trauk­tų ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus, ir tas nau­jas pra­mo­nės ša­kas, ku­rio­se gal­būt ri­zi­ka yra šiek tiek di­des­nė. Jos pri­si­de­da prie ši­to ir tik­rai rei­kia vi­so­mis pa­stan­go­mis to siek­ti. Juo­lab kad ži­no­me ir pa­ly­gi­na­mą­ją sta­tis­ti­ką: Lat­vi­ja tu­ri 4 LEZ’us, Len­ki­ja – 14 ir dar įvai­rių tam tik­rų fi­lia­lų. Tos ša­lys vi­sa­me re­gio­ne tai­ko pa­na­šius me­to­dus sie­kiant pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas. Iš tie­sų tai vie­nas iš svar­biau­sių mū­sų už­da­vi­nių – kad in­ves­ti­ci­jų bū­tų dau­giau, dar­bo vie­tų bū­tų dau­giau, ta­da ir mo­kes­čių bū­tų dau­giau su­mo­kė­ta, ir ati­tin­ka­mai vie­šo­sios pa­slau­gos ge­riau fi­nan­suo­ja­mos ir gy­ve­ni­mo ge­ro­vė ir ko­ky­bė čia, Lie­tu­vo­je, bū­tų dar ge­res­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu per­skai­ty­ti Sta­tu­to 165 straips­nio 2 da­lį, kaip mes už­si­ra­šo­me kal­bė­ti ir kaip bal­suo­si­me. „Ne vė­liau kaip ki­tą po­sė­džių die­ną Sei­mas bal­sa­vi­mu tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo (tie kal­ba ir bal­suo­si­te už), ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu (tie bal­suo­si­te ir kal­bė­si­te prieš).“ Tai­gi B. Vė­sai­tė už Pre­zi­den­tės, be­je, siū­lo­mą va­rian­tą svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų nuo­sta­tos tu­ri bū­ti vie­no­dos vi­so­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je, ne­svar­bu, ar LEZ’as yra Ak­me­nė­je, ar Pa­ne­vė­žy­je. Be to, jūs ži­no­te, kad la­biau­siai in­ves­ti­ci­joms ir ver­slui plė­to­ti truk­do Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas. O bū­tent šiuo­se LEZ’uose šios pro­ble­mos jau yra iš­spręs­tos. Aš ne­ma­tau kliū­čių, ko­dėl mes tu­rė­tu­me vie­niems LEZ’ams pri­tar­ti, ki­tiems ne. Te­gul tik tie in­ves­tuo­to­jai at­ei­na ir te­gul tik ku­ria­si tie ver­slai. Žo­džiu, pri­ta­riu ir ma­nau, kad rei­kia tai­sy­ti tuos spren­di­mus, ku­riuos ma­no ko­le­gos, pa­da­ry­da­mi klai­dą, pri­ėmė pra­ėju­sia­me po­sė­dy­je. Pri­ta­riu Pre­zi­den­tei.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. N. Pu­tei­kis tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę.

N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Kai pri­va­ti­nin­kai gau­na ne­mo­ka­mai val­dy­ti di­džiu­lį vals­ty­bės že­mės plo­tą, Klai­pė­dos LEZ’e kon­kre­čiai, jie pik­tnau­džiau­ja, jie ne­pa­ski­ria Vy­riau­sy­bės at­sto­vo į val­dy­bą ir tuo pa­žei­džia įsta­ty­mą, jie jau pu­sę me­tų to ne­tai­so. Be to, jie čia pri­trau­kia la­bai kenks­min­gą ne­rū­šiuo­tų šiukš­lių de­gi­ni­mą ir vi­siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į vals­ty­bės in­te­re­sus.

Tai­gi čia pa­vyz­dys, ku­ris ro­do, kad pri­va­ti­nin­kas, bent jau kon­kre­čiai Klai­pė­dos LEZ’e, pik­tnau­džiau­ja. To­dėl aš pa­si­sa­kau, kad LEZ’us kon­tro­liuo­tų vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė.

PIRMININKĖ. V. Ma­tu­zas – už.

V. MATUZAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­ma­sis kai­my­ne iš de­ši­nės, aš siū­ly­čiau per­skai­ty­ti vi­sus še­šis straips­nius, dėl ko Pre­zi­den­tė iš­var­dino, ko­kie yra ne­su­ta­pi­mai su da­bar ga­lio­jan­čiu pa­grin­di­niu LEZ’ų įsta­ty­mu. Mes, be jo­kios abe­jo­nės, šian­dien tu­ri­me su­vie­no­din­ti. Jei­gu jūs tu­rite pre­ten­zi­jų dėl Klai­pė­dos zo­nos vei­ki­mo, aš ma­nau, kad tai yra ne šio įsta­ty­mo svars­ty­mo su­bjek­tas.

Pri­tar­da­mas tam, ką kal­bė­jo ger­bia­mo­ji Bi­ru­tė, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kvies­čiau šian­dien pa­mąs­ty­ti ir, įver­ti­nus tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri su­si­klos­tė po ne vi­sai gal­būt sėk­min­go mū­sų spren­di­mo pri­ėmi­mo gruo­džio pa­bai­go­je, su­grįž­ti į pra­di­nę si­tu­a­ci­ją ir pa­žiū­rė­ti, kaip dek­re­te yra iš­dės­ty­tas 2 straips­nis, 8 straips­nis, kad ne­bū­tų prieš­ta­ra­vi­mų su ki­to­mis lais­vo­sio­mis eko­no­mi­nė­mis zo­no­mis. Su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę ir šiuo­se dvie­juo­se mies­tuo­se kom­pa­ni­joms dirb­ti, kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas, o žmo­nėms su­si­ras­ti dar­bo. Ti­kiuo­si jū­sų su­pra­ti­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. J. Ve­sel­ka – prieš.

J. VESELKA (TTF). Kaž­kaip tas mū­sų dog­ma­tiz­mas… Per­kū­nas ži­no, kei­kiam kei­kiam ko­mu­nis­tus, kad bu­vo dog­ma­ti­kai, bet da­bar dvi­de­šimt me­tų kvie­čiam, kvie­čiam in­ves­tuo­to­jus, da­rom vi­so­kias leng­va­tas, tai lais­va, tai ne lais­va zo­na, bet nė­ra jų. (Bal­sai sa­lė­je) Kas yra? Žmo­nės bė­ga iš Lie­tu­vos, su­skai­čiuo­kim be­dar­bius. Mi­li­jo­nas žmo­nių ne­tu­ri dar­bo ir yra pa­bė­gę. Na, nė­ra. Ir vis tiek mes da­ro­me dėl in­ves­tuo­to­jų.

Da­bar dėl in­ves­tuo­to­jų. At­ei­na są­ži­nin­gas in­ves­tuo­to­jas. Sa­ky­sim, per­nai at­ėjo, su­kū­rė dar­bo vie­tų – nuo pir­mos die­nos mo­ki vi­sus mo­kes­čius. Ki­tas pa­lau­kia, jau ke­lios nau­jos zo­nos, ran­da ten sau vie­tą ir tą są­ži­nin­gą, ku­ris sa­vo pi­ni­gus da­vė, nu­kon­ku­ruo­ja. Ir sa­ko: tai­gi mes ir struk­tū­ri­nius fon­dus pa­nau­do­jo­me pa­ra­mai…

Iš tik­rų­jų mi­li­jar­dus iš­švais­to­me. O pa­grin­di­nis vals­ty­bės da­ly­kas yra koks? Kuo dau­giau už­im­tų­jų, kuo aukš­tes­nis at­ly­gi­ni­mas. Du tiks­lai.

Tai štai, ger­bia­mie­ji, da­ry­ki­me. Kur ver­slui nau­din­giau­sia, jei­gu jis įstei­gia dar­bo vie­tų – 10, 20 ar 30, mes jam tai­ky­ki­me leng­va­tas. Jei­gu jis pa­di­di­no at­ly­gi­ni­mą dir­ban­tiems (pa­ja­mos į biu­dže­tą), tai­ky­ki­me leng­va­tas. O da­bar eik už tos tvo­ros, kur yra ma­no tė­vo­ni­ja, kur aš įdė­jau tru­pu­tį pi­ni­gų, ten tu ga­lė­si nu­kon­ku­ruo­ti tą, ku­ris yra ne tė­vo­ni­jo­je. Ger­bia­mie­ji, kas čia per… Ne­ži­nau nei kaip pa­sa­ky­ti. Yra ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius. Mes se­niai Sei­me ir ma­to­me, kad ne­ina mū­sų eko­no­mi­nė po­li­ti­ka, ne­ina. Žmo­nės bė­ga, be­dar­bių mil­ži­niš­kai daug, ket­vir­ta­da­lis gau­na mi­ni­ma­lias al­gas. Ir štai sė­di. Žiū­riu į ta­ve. Na, ar tu su­pran­ti, kad tik pi­ni­gus skirs­tom ir sa­vo struk­tū­ras (…)? To­dėl aš ka­te­go­riš­kai prieš kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pų iš­krei­pi­mą pa­gal te­ri­to­ri­nį prin­ci­pą.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, du kal­bė­jo už, du prieš. Bal­suo­jam. Kas už tai, kad svars­ty­tu­me grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, bal­suo­ja­te už, o tie, kas lai­kys įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 8. Tai­gi po pa­tei­ki­mo Kė­dai­nių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo pro­jek­tui ir Pa­ne­vė­žio lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta – svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Au­di­to, Biu­dže­to ir fi­nan­sų, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tai. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti abu įsta­ty­mus sau­sio 19 d.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ry­ti­nės dar­bo­tvarkės vi­si klau­si­mai baig­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Abiem, abiem.

Dar no­riu per­skai­ty­ti gru­pės Sei­mo na­rių pareiš­ki­mą dėl par­la­men­ti­nės gru­pės „Už vai­ko tei­ses“ su­da­ry­mo. „Pra­šom in­for­muo­ti Sei­mo na­rius apie ini­cia­ty­vą su­da­ry­ti par­la­men­ti­nę gru­pę „Už vai­ko tei­ses“.“ Pa­si­ra­šo S. Sto­ma, A. Bau­kutė, G. Son­gai­la, A. Zuo­kie­nė, R. Baš­kie­nė ir A. Bi­lo­tai­tė.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 2012 m. sau­sio 17 d. ry­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį bai­gia­me. Ki­tas, va­ka­ri­nis, po­sė­dis – 15 val. Į jį at­vyks­ta Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas V. Va­si­liaus­kas. Ačiū.


 

 * Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partij­os frakcja; KPF – Krikščionių partijos frakcija; LiCSFLi­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.