AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL SUSITARIMO DĖL LAVONŲ PERVEŽIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

 

 

Įmonės, organizuojančios žmogaus palaikų gabenimą, bei asmenys, besirūpinantys artimųjų palaikų parvežimu į Lietuvą iš užsienio valstybių, turi gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse arba konsulinėse įstaigose išduodamą leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą. Nors toks leidimas išduodamas nemokamai, šio dokumento gavimo procedūra sudaro papildomų kliūčių, kai mirusiojo palaikai yra toli nuo konsulinės įstaigos arba konsulinės įstaigos toje užsienio valstybėje nėra. Kai kurios valstybės (pvz., Lenkija, per kurios teritoriją yra gabenama dauguma Vakarų Europoje mirusiųjų Lietuvos Respublikos piliečių palaikų) reikalauja savo kompetentingos institucijos išduoto leidimo, jei palaikai gabenami per jos teritoriją tranzitu. Taigi asmenys, besirūpinantys palaikų parvežimu į Lietuvą iš užsienio valstybių arba išvežimu iš Lietuvos į užsienio valstybes, yra nepatenkinti sudėtingomis administracinėmis procedūromis. Atsižvelgdamas į tai, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas 2005 m. pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai ratifikuoti 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimtą Susitarimą dėl lavonų pervežimo (toliau – Susitarimas). Susitarimo ratifikavimui taip pat buvo pritarta 2006 m. spalio 11 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje. 2008 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Europos Tarybos Neris Germanas, vadovaudamasis 2007 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1167, pasirašė Susitarimą. 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo dėl lavonų pervežimo ratifikavimo“ projektu (toliau – Įstatymo projektas) siekiama ratifikuoti Susitarimą ir taip palengvinti žmonių palaikų pervežimo iš Lietuvos į užsienio valstybes ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienio valstybėse, palaikų parvežimo į Lietuvą administracines procedūras. Pagal Susitarimą prie jo prisijungusios valstybės paskiria instituciją, kompetentingą išduoti Susitarime nustatytos formos specialų dokumentą – laissez-passer, ir valstybės, per kurių teritoriją ar į kurių teritorijas gabenami žmogaus palaikai, jokių papildomų dokumentų nereikalauja. Prie Susitarimo šiuo metu yra prisijungusi 21 Europos valstybė.

Šiuo metu mirusiųjų palaikų parvežimą iš užsienio valstybių į Lietuvą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-755/V-106 „Dėl leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 101-3921). Žmogaus palaikų išvežimas iš Lietuvos į užsienio valstybes Lietuvos Respublikos teisės aktais šiuo metu nereglamentuotas.

Pagal Susitarimą, prie jo prisijungusi valstybė privalo paskirti instituciją, kompetentingą išduoti Susitarime numatytos formos dokumentą – laissez-passer. Siūlytina, kad šia institucija būtų paskirta Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pagal Susitarimo 5 straipsnį laissez-passer kompetentinga institucija gali išduoti tik įsitikinusi, kad yra nepažeisti epidemiologiniai reikalavimai ir kad „karste yra tik laissez-passer nurodyto asmens palaikai ir su lavonu laidotini arba kremuotini asmeniniai daiktai“, t. y. prie šio Susitarimo prisijungusi valstybė per paskirtą instituciją privalo užtikrinti, kad karstuose nebūtų gabenama kontrabanda ar kiti draudžiami daiktai. Nesiėmus atitinkamų saugumo priemonių Įstatymo nuostatų įgyvendinimas gali turėti neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai. Įstatymo įgyvendinimas teigiamai paveiks įmonių, užsiimančių palaikų gabenimu iš Lietuvos į užsienio valstybes arba iš užsienio valstybių į Lietuvą, verslo sąlygas.

Priėmus Įstatymo projektą reikės parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo būtų paskirta šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyta kompetentinga institucija (ja numatyta paskirti Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos), projektą; teisės akto, reglamentuojančio laissez-passer išdavimo tvarką, projektą.

Įstatymo projektas nesusijęs su Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimu.

Įstatymo projekto įgyvendinimas nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Įstatymo projekto tiesioginis rengėjas – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Vytautas Bakasėnas (tel. (8 5) 277 8036; el. p. [email protected]).

Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai: lavonų pervežimas, laissez-passer.

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Algis Čaplikas