SEPTYNIASDEŠIMT ŠEŠTASIS POSĖDIS

     1992 m. sausio 30 d.


    Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos seniūno pavaduotojas J.DRINGELIS

 

PIRMININKAS. Pradedame sausio 30 d. rytinį posėdį. Jūs turite darbotvarkės projektą. Šis projektas aptartas vakar nuolatinių komisijų pirmininkų ir frakcijų atstovų pasitarime. Pagal daugumos pageidavimus jums teikiamas toks projektas. Ką nors daugiau čia įrašyti, ko gero, beveik neįmanoma, todėl aš siūlau patvirtinti šitą darbotvarkę ir dirbt pagal ją. Taip. Čia buvo klaida, man atrodo, 2 klausimas, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo projektas, čia turi būti nuo 10.30 iki 11.30. Tai čia tik korektūros klaida, prašom ją pataisyt ir, man atrodo, tada neliks jokių problemų.

Ar prieštaraujate kas nors dėl darbotvarkės? Prašom. deputatas Stasys Malkevičius.

S.MALKEVIČIUS. Aš noriu priminti, kad savaitės darbotvarkėje įtrauktas klausimas dėl desovietizacijos, o čia jau jo nebėra. Kodėl?

PIRMININKAS. Vakar pasitarime daugelis atstovų siūlė įrašyt tokius jų požiūriu reikalingesnius klausimus. Ar jūs siūlot tai?..

S.MALKEVIČIUS. Mes frakcijos vardu siūlom jį įrašyt.

PIRMININKAS. Tai mes turbūt turėtume įrašyti vietoj Vyriausybės valandos.

S.MALKEVIČIUS. Mes siūlom padaryt taip, kaip buvo numatyta, Vyriausybės valandos sąskaita, o Vyriausybės valandą perstumti valanda vėliau.

PIRMININKAS. Ar kitokių pasiūlymų kas nors turit? Reikia balsuoti. Yra Jungtinės Sąjūdžio frakcijos pasiūlymas įrašyt į darbotvarkę gerbiamojo Z.Juknevičiaus jau pateiktą projektą ,,Dėl kai kurių apribojimų užimti pareigas valstybinėje tarnyboje". Reikėtų balsuot mums šiuo klausimu. Jungtinė Sąjūdžio frakcija siūlo...

S.MALKEVIČIUS. Turim dar vieną pasiūlymą.

PIRMININKAS. Prašom, gerbiamasis Malkevičiau.

S.MALKEVIČIUS. Vietoj pirmininkų tvirtinimo mes siūlom pabaigti klausimą dėl Mandatų ir etikos komisijos formavimo.

PIRMININKAS. Čia yra į darbotvarkę įrašytas, paskaitykit trečio mūsų darbotvarkės klausimo antraštę. Ten šitas dalykas yra, taigi gal čia nekelkim problemų.

S.MALKEVIČIUS. Bet kaip jūs tada patvirtinsit komisijų pirmininkus, jeigu tik šiandien suformuosim Mandatų komisiją? Juk Mandatų komisija turėtų mums pateikti pasiūlymus.

PIRMININKAS. Vadinasi, taip, geriausia būtų pradėt nuo Mandatų komisijos išrinkimo, nes du nariai dar nėra išrinkti, ir sudaryt tą komisiją, tegu ji pradeda dirbt. O tada tegu Mandatų komisija pateikia savo pasiūlymus. Ar deputatai bus patenkinti tokiu sprendimu? Na, tai belieka mums tik balsuoti dėl...

K.RIMKUS. Gal galima?

PIRMININKAS. Bet galbūt pirmiausia pabalsuokim dėl...

K.RIMKUS. Gal nebalsuokim, duokit pasakyt nuomonę...

PIRMININKAS. Jeigu mes visi čia dabar, kiek yra užsirašę, 12 kalbėsim, tai, man atrodo, mes apskritai nieko neapsvarstysim.

Deputatas Jonas Šimėnas. Ką norit pasakyt?

J.ŠIMĖNAS. Aš noriu paprašyti, kad Aukščiausioji Taryba leistų pristatyti vieną labai nedidelį nutarimą. Tai užimtų maždaug vieną minutę. ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos departamentui sudaryti tarptautines sutartis". Tai yra numatyta mūsų Aplinkos apsaugos įstatyme, tačiau reikia atlikti tą formalumą.

PIRMININKAS. Ar jūs negalėtumėte šito pasiūlyti kitos savaitės darbotvarkėje?

J.ŠIMĖNAS. Matot, čia yra tokių dalykų, kuriuos aš paskui pasakyčiau pristatydamas. Čia tiktai 3 minutės.

PIRMININKAS. Na, kada jūs siūlytumėt tai padaryt? Čia aš nematau galimybės.

J.ŠIMĖNAS. Dienos pabaigoje, prieš pat Vyriausybės valandą.

PIRMININKAS. Gerai, raštu suformuluokit. Jeigu turėsim laiko, prašom.

Deputatas E.Grakauskas.

E.GRAKAUSKAS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, aš noriu pasitikslinti. 8 klausimas, naujų įstatymų projektų pristatymas. Ar yra Agrarinės komisijos pateiktas nutarimo projektas ,,Dėl priemonių agrarinei reformai vykdyti", ar ne?

PIRMININKAS. Čia turite galvoj Vyriausybės ir tas jūsų? Kiek jūs norit laiko pateikti savo projektui?

E.GRAKAUSKAS. Mažiausia 5, daugiausia 10.

PIRMININKAS. Oi, 10 tai jau yra labai daug.

E.GRAKAUSKAS. Užteks 5.

PIRMININKAS. Deputatas Liudvikas Sabutis.

L.SABUTIS. Aš norėčiau dėl 3 darbotvarkės klausimo. Kadangi esu įrašytas kaip pranešėjas, norėčiau, kad mes iš karto susitartume, ar šiandien formuojame, t.y. užbaigiame suformuot Mandatų komisiją, ir kitų klausimų, su tuo susijusių, nebesvarstome, ar po Mandatų komisijos patvirtinimo pasiūlome laiką, kad jie išrinktų pirmininką ir pavaduotoją, ir tada pateikiam tvirtinti pirmininkus? Jeigu darome šitaip, tada aš siūlyčiau po pirmojo klausimo svarstymo šiandien patvirtinti (projektas yra išdalytas) tuos žmones, kurie yra pasiūlyti iš frakcijoms nepriklausančių deputatų, t.y. deputatą S.Razmą ir A.Patacką. Per pertrauką jie galėtų spręsti savo vadovybės klausimą, o paskui mes galėtume svarstyti po didžiosios, arba po pietų, pertraukos ir komisijos pirmininkų patvirtinimą. Tai užimtų nedaug laiko. Bet jeigu šiandien nutartume, kad tik apsiribojam Mandatų komisijos suformavimu, tada aš norėčiau tai žinot.

PIRMININKAS. Ar deputatai sutiktų, kad 2 ir 3 darbotvarkės klausimus sukeistume vietom? Iš tikrųjų čia būtų labai gerai, Mandatų komisija jau galėtų pradėt veikt. Kaip? Gerai, pritaria. Taip, balsuosim.

Prašom. Nežinau, kaip čia įvyko, gal jūs prieikit prie šoninio.

A.RUDYS. Gerai gerai, viskas gerai.

PIRMININKAS. Prie šoninio.

A.RUDYS. Aš norėčiau prašyti Aukščiausiąją Tarybą trupučiuką pakeist laiką. Jūs turbūt pastebit, kad yra du klausimai, kuriuos svarstant turėtų dalyvauti finansų ministrė E.Kunevičienė. Vienas iš jų bus priešpiet, kitas — popiet. Aš prašyčiau, gal gerbiamasis J.Beinortas sutiktų savo klausimus pristatyti. Būtų klausimai svarstomi prieš pietus, tada popietinis laikas būtų atidėtas mokesčių ir biudžeto klausimams. Kad nereiktų ministrei du kartus lakstyti šičia į Aukščiausiąją Tarybą.

PIRMININKAS. Ar deputatas J.Beinortas neprieštarautų?

A.RUDYS. Ten 5 minučių skirtumas.

J.BEINORTAS. Kolektyvinių ginčų įstatymą galėtume svarstyti, kai tiktai atsiras vietos. Tačiau dėl butų aš nenorėčiau, kad man tektų priešpiet, nes gali dauginimas nebūt baigtas, kai kurie dokumentai... Tačiau jeigu aš turėčiau 12.30, vietoj gerbiamosios ministrės, tai tada prašau man Kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymą perkelti čia, ir bus gerai.

PIRMININKAS. Gerai, dėkui.

Deputatas Povilas Varanauskas. Ar jūs girdit?

P.VARANAUSKAS. Atsiprašau, aš norėjau pasitikslinti, ar tą draudimo įstatymą, desovietizacijos, mes įrašėme, ar neįrašėme?

PIRMININKAS. Mes dar balsuosime dėl jo, bet išklausysim ir kitus pasiūlymus.

P.VARANAUSKAS. Aha, aišku. Tai tada reikės kalbėti dėl balsavimo motyvų. Ar dabar iš karto, kad antrą kartą nereiktų kalbėti tuo klausimu?

PIRMININKAS. Kad nereikėtų du kartus, tai prašom dabar iškart.

P.VARANAUSKAS. Tai aš galiu iš karto pasakyti, kad aš prieš tokius įstatymus. Bet jeigu jis jau yra, tai kiek galima greičiau išspręskime, kad čia nebūtų nereikalingų kalbų. Aš tik dėl to, kad būtų nuspręsta vienaip ar kitaip. Užtai siūlau kiek galima greičiau įrašyti.

PIRMININKAS. Dėkui. Deputatas Kazimieras Antanavičius.

K.ANTANAVIČIUS. Aš tiktai norėčiau atkreipti dėmesį, kad seniai turėjom Vyriausybės valandą, kad Vyriausybės valanda yra Reglamento numatoma ir turi būti taip, kaip numatyta šios dienos darbotvarkės projekte. Taigi kad niekas nesikėsintų į šitą, o tegu kėsinasi į ką nors kita. Ačiū.

PIRMININKAS. Šitą klausimą mes spręsime balsavimu.

Deputatas E.Jarašiūnas. Deputatas D.Morkūnas.

D.MORKUNAS. Aš norėčiau pasiūlyti, kad deputatas S.Malkevičius, siūlydamas įrašyti desovietizacijos įstatymą, pasiūlytų vietoj ko jį įrašyti, tada mes galėtume spręsti balsavimu. O kai jūs sakote, jog spręsim balsavimu, nepasakydamas vietoj ko, tai balsuot, kad nesilaikysim Reglamento, mes, matyt, neturim teisės. Tegul pasako vietoj ko. Tada balsuosim ir įrašysim vienaip ar kitaip.

Ir antras dalykas dėl komisijų pirmininkų, dėl bandymo vėl nukelti. Pasakykit, pagal kokį Reglamento punktą Mandatų komisijai suteikiama teisė vienaip ar kitaip daryti įtakos šitiems dalykams? Kodėl reikia pirmiausia jos išvadų, nuomonių, pritarimo, nepritarimo? Pagal kokį Reglamento punktą? Prašau atsakyt.

PIRMININKAS. Taip. Dėl to, kuriuo laiku klausimą svarstyt, tai gerbiamasis S.Malkevičius pasakė, jūs tik turbūt neatidžiai klausėt. Jis siūlė vietoj Vyriausybės valandos.

D.MORKŪNAS. Reglamentinis laikas. Vieną kartą leiskim mes tai Vyriausybės valandai įvykt. Yra ką paklausti, yra ką išgirst. Vėliau nukelt, kaip sakė, irgi negalim. Mes išvažiuojam šiandien daug kas į apygardas. Kodėl mes visą laiką keliam sumaištį patys ir paskui pusės nebūna? Kas yra?

PIRMININKAS. O dėl Mandatų ir etikos komisijos, tai mes esam kaip tik priėmę atitinkamą nutarimą, netgi kad pirma sudarytume Mandatų ir etikos komisiją ir t.t. Jūs turėtumėt šitai atsiminti. Arba jūs nebuvot...

D.MORKŪNAS. Man nesuteikti įgaliojimai duot kažkokias rekomendacijas ar dar ką nors.

PIRMININKAS. O Reglamentas tai taip. Reglamentas yra Reglamentas ir ten neįmanoma surašyt visko. Bet Taryba gali priimt įvairius nutarimus. Ir šiuo atveju štai deputatai siūlo. Man atrodo, dėl šito čia nereikėtų daryti kažkokių problemų.

D.MORKŪNAS. Yra problema, nes tame nutarime nėra suteikti tokie įgaliojimai.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, ar jūs nesutiktumėte diskusijas dėl darbotvarkės projekto nutraukti ir balsuoti tiktai dėl pateiktų pasiūlymų? Neprieštaraujat niekas? Tai dabar...

Kas čia toks? Deputatas J.Prapiestis? Deputatas J.Prapiestis. Prašom.

J.PRAPIESTIS. Taip stengiausi atkreipti jūsų dėmesį, nes jūs mane sėkmingai triskart ištrynėte iš sąrašo. Aš dabar noriu paprašyt...

PIRMININKAS. Ne, nė karto šito nepadariau.

J.PRAPIESTIS. Aš dabar noriu paprašyti: Teismų įstatymo projekto laiko prašome neliesti. Aš manau, kad tai bus optimalus laikas šitam svarbiam įstatymui svarstyti.

Ir dar pirmininkų pasitarimo metu buvo tartasi, kad bus skirtas laikas Aukščiausiojo Teismo teisėjui išrinkti. Prezidiumas vakar tą funkciją, kuri jam reikalinga pagal įstatymą, atliko, šiandien eilė Aukščiausiajai Tarybai tarti savo žodį. Paskui reikėtų rasti keletą minučių generaliniam prokurorui, kad jis pristatytų savo pavaduotojo kandidatūrą, kadangi vadinamojo desovietizacijos įstatymo svarstymas jau savo pasekmes turi, prokurorai jau pradeda išeiti iš darbo, nelaukę įstatymo priėmimo. Tai mes turėtume džiaugtis, kad atsiranda žmogus, kuris dabar ateina, kai kiti išeina iš prokuratūros. Aš manau, kad šitą laiką (kalbu apie Aukščiausiojo Teismo teisėją bei apie generalinio prokuroro pavaduotoją) mes rastume svarstydami Teismų įstatymo projektą. Klausimai su Socialinių reikalų komisija yra suderinti, todėl problemų neturėtų būti daug. Prašau deputatus šitą pasiūlymą palaikyti.

PIRMININKAS. Aš taip pat linkęs palaikyti jūsų pasiūlymą. Galbūt mes pradėtume ne nuo Teismų įstatymo pateikimo, o kaip tik nuo Aukščiausiojo Teismo teisėjo paskyrimo. Jeigu generalinis prokuroras yra, jis taip pat pateiktų savo pasiūlymus ir tada svarstytume Teismų įstatymą. Taigi tiek šiandien. Gerai?

Ar bus prieštaraujančių dėl gerbiamojo Teisinės sistemos komisijos pirmininko pasiūlymo? Niekas neprieštarauja. Taip. Na, tai atrodo, kad visi jau sutinka, dabar belieka mums registruotis.

Dabar registruosimės. Prašom. Kiek čia mūsų yra? Prašom. Įjunkite registraciją. Prašom paskubėti, gerbiamieji kolegos, nes laiko registracijai liko labai nedaug.

Taip, mūsų yra 88. Vadinasi, galime pradėti priėmimą. Aha, gerai. Dabar balsuosime. Kas už Jungtinės Sąjūdžio frakcijos pasiūlymą įrašyti vietoj Vyriausybės valandos... Vietoj Vyriausybės valandos  toks buvo pasiūlymas.

J.PANGONIS. Dėl vedimo tvarkos galima?

PIRMININKAS. Gerai, vietoj dalies Vyriausybės...

J.PANGONIS. Dėl vedimo tvarkos galima?

Aš norėčiau pasakyti, kad mes čia per ilgai ginčijamės dėl darbotvarkės. Vyriausybės valandos mes negalime pakeisti kitu klausimu, kadangi yra numatyta mūsų Reglamente, jog kas savaitę turi būti. Todėl jūs greičiau teikite balsuoti visą darbotvarkę, nes mes dar valandą čia ginčysimės. O Jungtinei Sąjūdžio frakcijai pasakyčiau: jūs palaikykit tą klausimą dar ilgiau, tai daugiau politikos padarysite.

PIRMININKAS. Prašom dabar balsuoti. Kas už tai, kad įrašytume vietoj dalies Vyriausybės valandos klausimą? (Salėje triukšmas) Prašom. Balsuojame. Sprendžiame balsavimu, ir viskas. Taip. Prašom balsuoti. (Salėje triukšmas)

B.GENZELIS. Aš siūlau pirmininką nušalinti kaip...

PIRMININKAS. Prašom. Už gerbiamojo Stasio Malkevičiaus pasiūlymą balsavo 34 deputatai... (Salėje šurmulys) Kaip? Kas neveikia? Prieš — 31, susilaikė 5.

Sako, kad neveikia. Tada galime kortelėmis balsuoti. (Salėje šurmulys) Jau buvo dėl vedimo tvarkos. Negaiškime laiko, kolegos. Mes va tuoj pat išsprendžiame, ir viskas.

Prašom dabar balsuoti kortelėmis. Kas už deputato Stasio Malkevičiaus pasiūlymą? Keliam už, prieš ir susilaikę. Taip. Prašom. Kas už pasiūlymą? Balsų skaičiavimo komisija, prašom skaičiuoti. Prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  45.

PIRMININKAS. Prašom. Už  45. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  29.

PIRMININKAS. Prieš  29. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 7.

PIRMININKAS. Susilaikė 7. Taip, dauguma deputatų buvo už klausimo įrašymą į darbotvarkę. Dabar taip, kadangi... (Balsai salėje, negirdėti) Mes niekad šitaip nebaigsim. Prašom spausti.

K.ANTANAVIČIUS. Būčiau balsavęs už, jeigu būtų pasakyta ,,įtraukti į darbotvarkę". Pirmas balsavimas. Tai būtų tvarkinga, laikantis įstatymų ir Reglamento. Įtraukti šitą klausimą. Antras klausimas  vietoj ko? Kai jūs formuluojate vietoj Vyriausybės valandos, tai yra neleistina. Tada aš sakyčiau, kad aš... Arba kviesčiau deputatus nedalyvauti posėdyje tol, kol jūs neišmoksite laikytis įstatymų, ir viskas. Todėl, kad Reglamentas yra jums šventas dalykas ir jūs privalote jo laikytis. Pasakyti tada... balsuoti už tuos, kurie pagal Reglamentą, ir duoti deputatui kalbėti dėl vedimo tvarkos. Jūs daugiau gaišinate laiko negu deputatas, kuris nori pasiūlyti jums teisingą balsavimo formulavimą. Ir viskas. Tai va, aš išeinu.

PIRMININKAS. Gerai, labai dėkui, gerbiamasis deputate, galime spręsti taip, kaip jūs siūlote. Dabar spręskime, kuriuo laiku šitą klausimą...

B.GENZELIS. Yra jums pasiūlyta pasišalinti is posėdžio pirmininko vietos.

PIRMININKAS. Vyriausybė teiraujasi, kas iš deputatų nepatenkinti atsakymais į jų paklausimus? Jie sakosi atsakę į visus deputatų paklausimus.

K.ANTANAVIČIUS. Kas tie jie? Aš negavau atsakymo į keturis paklausimus. Energetika, butai. (Balsai salėje, negirdėti)

PIRMININKAS. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Prašom.

V.LANDSBERGIS. Gerbiamasis seniūne, posėdžio pirmininke ir kolegos, man truputį keistas šitas ginčas, nes aš antradienį buvau supratęs, jog klausimą, kurį čia taip perkeltinai vadina desovietizacijos įstatymu, buvo nutarta tęsti, kad jo svarstymas bus tęsiamas šiandien. Tai kas padarė tą problemą, kad jo nebeliko šios dienos darbotvarkėje? Iš kur tada taip pasidarė? Aš atsimenu, kad antradienį, posėdžio pabaigoj, deputatas K.Antanavičius siūlė jį išbraukti, o vietoj to padaryti Vyriausybės valandą. Bet tai nebuvo priimta. Buvo palikęs ano svarstymo tęsinys. O kodėl dabar taip pasidarė? Kaip čia darosi? Kas nors ateina ir pertvarko Aukščiausiosios Tarybos sutartą dalyką? Ar čia pagal Reglamentą buvo padaryta?

PIRMININKAS. Galiu paaiškinti, kad tuo metu, kai buvo gerbiamojo K.Antanavičiaus ir kiti pasiūlymai dėl šio klausimo, jau nebuvo 67 deputatų salėje ir mes negalėjome patvirtinti šios dienos darbotvarkės. Todėl vargstame šiandien ir viskas, galima sakyti, vėl prasidėjo iš naujo. Bet šita problema atsirado tiktai dėl deputatų stygiaus salėje.

V.LANDSBERGIS. Atleiskit, bet juk darbotvarkėj, kurią reikėjo tvirtinti arba keisti, tas klausimas buvo. O dabar jo nėra, dabar daroma problema, lyg jį reikia įrašyti. Tai kas tą padarė?

PIRMININKAS. Jis buvo išbrauktas komisijos pirmininkų pasitarime. Aš štai čia turiu paties seniūno pasirašytą... Čia yra aparato žmonės, kurie šitai žino ir... Taip, tai mes šiandien ir bandome išspręsti šitą reikalą. Taip.

Tai dabar spręskime, kada mes galėsime šitą klausimą svarstyti. Vadinasi, dalį laiko sunaudojam Vyriausybės valandai, o tada, kiek laiko lieka, sprendžiam toliau šitą klausimą. Dabar, man atrodo, visi turėtų būti patenkinti. Ir pradedam dirbti pagal darbotvarkę.

Gal dabar jau nebus problemų ir galime patvirtinti visą darbotvarkę? Prašom balsuoti kortelėmis.

Prašom, deputate Genzeli.

B.GENZELIS. Mano supratimu, yra Reglamentas ir posėdžio pirmininkas bent elementariai privalo žinoti Reglamento reikalavimus. Jeigu jis nežino, tai jis turbūt turi užleisti posėdžio pirmininko kėdę. Aš taip manau.

PIRMININKAS. Dėkui, bet aš nematau čia... Aš deputatams kaip tik pateikiu spręsti šituos klausimus. Jeigu aš neleisčiau deputatams spręsti, o pats...

B.GENZELIS. Atsiprašau, gerbiamasis, Konstitucijos klausimai, Reglamento klausimai kiekvieną dieną iš naujo nepersvarstomi. Jūs, kaip posėdžio pirmininkas, turėtumėte tai žinoti, o jeigu nežinote, tai prašome užleisti tada vietą kitam. Priešingu atveju aš negalėsiu dalyvauti posėdyje, kurį jūs taip vedate.

PIRMININKAS. Na ką gi, jūsų valia, jūsų valia, deputate. (Salėje triukšmas) Tai aš kaip tik prašau dėl tvarkos. Didžiausias prašymas būtų, kad mes pradėtume dirbti. Tai ir būtų šis tas dėl tvarkos. Ar sutinkate? (Salėje triukšmas) Balsuojame dėl visos darbotvarkės, kad nekiltų jokių abejonių. Prašome balsuoti kortelėmis.

B.GENZELIS. Einam lauk iš to balagano.

PIRMININKAS. Gerai, deputate Plečkaiti, prašom. Ką jūs norite pasiūlyti?

V.P.PLEČKAITIS. Aš norėčiau vis dėlto paklausti, kada mes svarstysime šitą klausimą? Juk niekas nėra prieš šito klausimo svarstymą. Ar yra? Negalima pakeisti Vyriausybės valandos. Sakykime, aš esu uždavęs jau prieš dvi savaites tris klausimus prokurorui atsakyti, generaliniam prokurorui, neišgirdau dar atsakymo. Buvau uždavęs V.Pakalniškiui, neišgirdau. Buvau uždavęs E.Kunevičienei, neišgirdau nė vieno atsakymo. Ir štai dabar nustumiamas šitas klausimas. Aš už tai, kad šitas desovietizacijos klausimas būtų irgi šiandien svarstomas, bet reikia viską sutvarkyti elementariai ir tvarkingai.

PIRMININKAS. Ar jūs turite kitų pasiūlymų, deputate, negu buvo, ir deputatai jau sutarė, kad jūs svarstysite tiek, kiek liks nuo Vyriausybės?

V.P.PLEČKAITIS. Gerai, aš dar turiu siūlymą iš karto po pietų svarstyti tą klausimą, kurį siūlė Jungtinė Sąjūdžio frakcija.

PIRMININKAS. O ką daryti su kitais klausimais?

V.P.PLEČKAITIS. Na, tai kažką reikia aukoti, kitaip neišeina. (Salėje šurmulys)

PIRMININKAS. Dėkui, dėkui. Bet prašom dabar balsuoti kortelėmis. Kas už tai, kad visa darbotvarkė būtų patvirtinta? Prašom. (Salėje šurmulys) Su papildymu, kuris buvo pateiktas Jungtinės Sąjūdžio frakcijos ir Teisinės sistemos komisijos.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  47.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  5.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 2.

PIRMININKAS. Susilaikė 2. Darbotvarkė patvirtinta.

J.PANGONIS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, galima?

PIRMININKAS. Prašom.

J.PANGONIS. Man regis, skaičiavimas ne visai tikslus, nes tikrai 47 nebuvo. Frakcijos vardu prašome pakartoti.

PIRMININKAS. Frakcijos vardu? Ką gi. Frakcijos gali viską. Prašom, draugai... ponai ir kiti (Juokas), frakcija reikalauja pakartoti balsavimą. Kas už tai, kad darbotvarkė būtų patvirtinta? Su pasiūlymais, papildymais  visa. Aš taip ir sakiau, visa. Su papildymais, pasiūlymais, kuriems neprieštaravo nė viena frakcija.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  50.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  1.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 1.

PIRMININKAS. Dėkui, darbotvarkė patvirtinta. Pradedame, gerbiamasis Aukščiausiosios Tarybos Pirmininke. Ką? Pirmininkas nenori? Nenori. A, dėkui.

Pirmasis mūsų klausimas  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo ,,Dėl Komisijos Šalčininkų ir Vilniaus rajonų bei Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietės tarybų, jų organų bei pareigūnų antikonstitucinei veiklai ištirti išvadų" projektas. Šiandien numatytas trečiasis svarstymas ir balsavimas. Pranesėjas  komisijos pirmininkas deputatas Eugenijus Petrovas. Prašom į tribūną.

 

Nutarimo ,Dėl Komisijos Šalčininkų ir Vilniaus rajonų bei Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietės tarybų, jų organų bei pareigūnų antikonstitucinei veiklai ištirti išvadų" projekto svarstymas

 

E.PETROVAS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji deputatai. Vakar mes nutarimo projektą išdalijome deputatams į dėžutes. Aš manau, kad jūs juos turite. Be to, tai nenaujas klausimas. Išvados, kurios buvo pateiktos ankstesniuose svarstymuose, nebuvo išdalytos ir mes šiandieną apsistosime tik ties nutarimo svarstymu ir balsavimu, kaip numatyta darbotvarkėje. Aš negaliu kol kas atsakyti už sekretoriatą, ar gavo sekretoriatas kokių nors pasiūlymų prie teikiamo nutarimo projekto. Komisija arba aš pats tokių negavau, nors žinau, kad tas klausimas buvo svarstomas frakcijose. Todėl aš teikiu tą nutarimą, kuris mūsų buvo jau svarstytas pirmuose dviejuose svarstymuose. Pagal mūsų tvarką turbūt aš pristatau jį papunkčiui.

PIRMININKAS. Tai prašom.

E.PETROVAS. Nutarimo projektas. ,,Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, išklausiusi Komisijos Šalčininkų rajono ir Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietės, taip pat kai kurių kitų savivaldybių tarybų, jų organų bei pareigūnų antikonstitucinei veiklai ištirti informaciją apie padėtį Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose ir galimybę organizuoti rinkimus į šių rajonų tarybas, nutaria:

1. Rinkimus į Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybas paskelbti po to, kai šis klausimas pakartotinai komisijos teikimu bus išnagrinėtas Aukščiausiojoje Taryboje baigiantis pusės metų tiesioginio valdymo terminui (1992 m. kovo mėn. pradžioje)."

PIRMININKAS. Ar yra deputatų, prieštaraujančių siūlomam punktui? Trečiasis svarstymas ir balsavimas. Deputatas Arūnas Degutis.

A.DEGUTIS. Siūlau numatyti konkrečią datą, konkrečiai lapkričio mėnesį rinkimus į tarybas. Galbūt tai dar kelių deputatų nuomonė. Mes frakcijoje kalbėjome apie tai, nebuvo prieita prie vienos nuomonės. Bet galiu pasakyti, kad šiuo klausimu nesu vienas.

PIRMININKAS. Jūs tai teikiate frakcijos vardu?

A.DEGUTIS. Ne, neteikiu frakcijos...

PIRMININKAS. Trečiojo svarstymo metu tokie pasiūlymai negali būti svarstomi, nes tokius pasiūlymus reikia išdalyti ne vėliau kaip 24 valandos iki svarstymo.

A.DEGUTIS. Aš atsiprašau už Reglamento pažeidimą, čia yra tiktai mano nuomonė.

PIRMININKAS. Dėkui jums, deputate.

Prašom toliau. Niekas neprieštarauja dėl pateikto punkto? Priimta. Balsuosim paskui dėl viso nutarimo. 1 punktas.

A, yra prieštaraujančių. Gerai, balsuojam. Prašom. Punktą pranešėjas perskaitė.

Deputatas A.Sakalas dėl tvarkos. Prašom, deputate.

A.SAKALAS. Gerbiamasis pirmininke, aš norėčiau priminti, kad Aukščiausioji Taryba yra priėmusi nutarimą rinkimus skelbti ne vėliau (jau ankstyvesnis nutarimas) kaip kovo (bijau pasakyti) 1 ar 15 dieną. Taigi jeigu mes šitą keičiame, tai reikia aną nutarimą atšaukti.

PIRMININKAS. Kokį Aukščiausiosios Tarybos dokumentą jūs turite galvoje, gerbiamasis deputate, taip sakydamas? Kiek žinau, tai tokio nutarimo mes nesam priėmę, o kaip tik priešingai, kad kovo mėnesį štai gerbiamojo E.Petrovo vadovaujama komisija turi pateikti išvadas ir pasiūlymus. Yra toks mūsų nutarimas, o ne dėl rinkimų rengimo kovo mėnesį. Taip. Sutinkat su tuo? Dėkui.

Deputatas Česlovas Okinčicas.

Č.OKINČICAS. Aš norėčiau kalbėti frakcijos vardu, pasiūlyti 1 punkte padaryti pakeitimų ir pasiūlyti rinkimų datą š.m. gegužės 30 d.

PIRMININKAS. Trečiojo svarstymo metu tokie pasiūlymai turi būti prieš 24 valandas, ne vėliau, pateikti raštu. Deputatai tokių jūsų pasiūlymų neturi. Vadinasi, negali būti. Kad nebūtų ginčų, deputatai dabar dėl minėto punkto turėtų balsuot.

Esame jau užsiregistravę. Ar dar patikrinsime kvorumą? Ar dabar yra? Kiek dabar yra deputatų, prašom pasakyti.

Prašom. Kol skaičiavimo grupė skaičiuoja, deputatas Liudvikas Sabutis.

L.SABUTIS. Aš tik dėl redakcijos. Manyčiau, kad čia, turbūt punkte 1, visiškai nereikalingas žodis ,,pakartotinai". O visa kita, kas yra išdėstyta, tinka, nes šis klausimas svarstomas. Kai jis bus užbaigtas ir pateiktos išvados, kaip tik ir bus tas vertinimas.

PIRMININKAS. Gerai, dėkui. Redakcinio pobūdžio patikslinimų galime teikti ir trečiojo svarstymo metu. Dėkui jums, deputate.

E.PETROVAS. Aš perskaitau tada pagal taisomą redakciją.

PIRMININKAS. Prašom.

E.PETROVAS. ,,Rinkimus į Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybas skelbti po to, kai šis klausimas komisijos teikimu bus išnagrinėtas Aukščiausiojoje Taryboje baigiantis pusės metų tiesioginio valdymo terminui (1992 m. kovo mėn. pradžioje)."

PIRMININKAS. Taip. Kiek deputatų? Skaičiavimo grupe, kiek yra deputatų?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Salėje 88 deputatai.

PIRMININKAS. 88. Mūsų yra pakankamai, didysis kvorumas. Prašom. Balsuosime mygtukais.

Gal jūs tada prieikite tenai. A, nespėjat. Gerai, pakartosime balsavimą.

Ne visi deputatai suprato, už ką balsuojame. Balsuojame, kad būtų priimtas mūsų nutarimo 1 punktas, kurį perskaitė gerbiamasis Eugenijus Petrovas, t.y. ,,rinkimus į Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybas..." (Balsai salėje, negirdėti) Jau balsuojam. (Salėje šurmulys) Pradedam balsavimą, prašom įjungti. Balsuojam, kad būtų priimtas 1 punktas, spausdami mygtukus balsuojam. Kai kurių neveikia. Balsų skaičiavimo komisijos prašom pridėt tuos, kurių neveikia.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  37 plius 2. Prieš  14, susilaikė 3.

PIRMININKAS. Punktas priimtas. Prašom toliau.

E.PETROVAS. Aš pirmiausia jį perskaitysiu taip, kaip jis yra, o paskui  kaip siūloma redakcinėje pataisoje.

2 punktas. ,,Būtina paspartinti ir ne vėliau kaip iki rinkimų į šias tarybas paskelbimo priimti įstatymą, draudžiantį užimti buvusiems LKP (TSKP) ir KGB organizacijų pareigūnams vadovaujančias pareigas valstybinės valdžios struktūrose ir balotiruotis į visų lygių organų rinkimus."

Gauta tokia redakcinė pastaba. 2 punktas pagal ją skambėtų taip: ,,Būtina paspartinti ir ne vėliau kaip iki rinkimų į šias tarybas paskelbimo priimti įstatymą ,,Dėl kai kurių apribojimų užimti pareigas valstybinėje tarnyboje".

PIRMININKAS. Ar yra prieštaraujančių dėl pateikto punkto? Dabar demonstruoja sąrašą. Gal jūs, gerbiamasis deputate Ričardai Maceikianecai, galite prieiti prie šoninio?

R.MACEIKIANECAS. Vakar gi bendrame pasitarime gerbiamasis E.Petrovas turbūt buvo ir žino, kad buvo šnekėta apie šito nutarimo priėmimą, Visi priėjo prie išvados, kad čia gali tęstis iki pusės metų. Kuo dabar kalti šito regiono piliečiai, kada mes priimsime šitą nutarimą... Nieko bendro, man rodos, šitas nutarimas su šituo neturi. Čia mes galime protokoliškai parašyti, kad stengsimės paspartinti šitą įstatymo priėmimą, bet nieko bendro su rinkimais šitame krašte neturi.

PIRMININKAS. Gerai.

E.PETROVAS. Ar galima pasakyti?

PIRMININKAS. Prašom, gerbiamasis pranešėjau.

E.PETROVAS. Reikalas yra tas. Jūs vėl kažkodėl akcentuojat, jog tai aktualu Pietryčių Lietuvos kraštui. Tas įstatymas aktualus visai Lietuvai, ne mažiau jis skausmingas turbūt bet kam. Kadangi dėl jo diskutuojama šiuo metu, aš negaliu nepriimti tos redakcinės pataisos, nes negaliu būti tikras ir turbūt niekas kol kas nėra tikras, kaip bus su to įstatymo priėmimu ir su diskutavimu. Jūsų valia, žinoma, siūlyt protokoliškai tai priimti. Čia turbūt deputatai pasakys balsavimu savo nuomonę.

PIRMININKAS. Prašom. Deputatas Eduardas Vilkas.

E.VILKAS. Manau, kad toks punktas nutarime jokiu būdu negali būti, nes mes įsipareigojam pažeidinėti įstatymus, jeigu nesusitarsim šituo klausimu. O šituo klausimu nėra jokios garantijos, kad mes susitarsim. Aš nesuprantu, kaip galima įsipareigoti, kad mes kažką darysim, nerengsim rinkimų iki kaži kolei, kol priimsim kažkokį įstatymą, dėl kurio yra labai daug abejonių. Tai iš viso nutarimuose tokių negali būti klausimų. Iš tikrųjų galima bandyti taip draugiškai ar kaip nors ten susitarti, kad mes pasistengsim paskubinti, bet negalim mes konstitucinio reikalo  rinkimų padaryti priklausomų nuo kažkokio...

PIRMININKAS. Taip. Man regis, gerbiamieji kolegos, pasiūlymas...

S.PEČELIŪNAS. Galima, pirmininke?

PIRMININKAS. ...yra aiškus  išbraukti nutarimo 2 punktą.

S.PEČELIŪNAS. Ponas pirmininke, aš norėčiau, kad jūs kartais pažiūrėtumėt ir į kitą salės pusę.

PIRMININKAS. Deputatas Saulius Pečeliūnas.

S.PEČELIŪNAS. Aš norėčiau sutikti su deputato E.Vilko pasiūlymu, kad galbūt tokį įsipareigojimą priimtume patys sau, bet tuomet aš norėčiau, kad mes priimtume tokį įsipareigojimą arba papildytume tą 2 punktą žiūrint, kaip bus sprendžiama dar vieno įstatymo atžvilgiu.

Tas įstatymas, kuris buvo minėtas, neapima KGB darbuotojų. Mes seniai jau turėjome (kažkur jisai prapuolė mūsų portfeliuose) dar vieną dėl nusikaltimų lietuvių tautai. Tai įstatymas, kuris apima konkrečiai KGB darbuotojus, visokią atsakomybę ir apribojimus jiems. Tai manyčiau, kad reikėtų kalbėti šiuo atveju apie abu šituos įstatymus, kad paspartintume jų priėmimą ir svarstymą Aukščiausiojoje Taryboje.

PIRMININKAS. Jūs siūlot pakeisti punktą faktiškai iš esmės. Tokį pasiūlymą jūs turėjote pateikt prieš 24 valandas, nes čia jau yra ne redakcinio pobūdžio pakeitimas.

Prašom, kas dar daugiau. Nėra. Tada prašom. Gerbiamasis Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas.

V.LANDSBERGIS. Gerbiamieji kolegos, galbūt mes turėtume, atsižvelgdami į gerbiamojo E.Vilko ir gerbiamojo S.Pečeliūno mintis, pagalvoti apie tokį sprendimą  įskelti šitas mintis iš tikrųjų į protokolinio papildomo nutarimo formą, sutardami 6ia, kad to protokolinio nutarimo turinys yra ir 1 punkte. Kitaip sakant, mes nagrinėsime kovo mėnesį, atsižvelgdami į tai, kaip pažengė šitie įstatymai.

PIRMININKAS. Dėkui. Deputatas Česlovas Okinčicas.

Č.OKINČICAS. Protokoliškai ar neprotokoliškai  vis tiek čia iškyla sąlyga. O sąlygų šitokiame nutarime jokiu būdu negali būti.

PIRMININKAS. Prašom Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką.

V.LANDSBERGIS. Čia yra ne sąlyga, o gyvenimas. Kodėl buvo paleistos tos tarybos, mes žinome. Jos buvo paleistos ne tam, kad būtų išrinktos iš naujo tokios pačios. (Balsai salėje, negirdėti) Tai nereikėjo tada paleisti, taip? Na, matot, aš manau, kad reikėjo paleisti. Tarybas, kurios veikė prieš valstybę, prieš Konstituciją, reikėjo paleisti.

PIRMININKAS. Mes dabar turėtume balsuoti už visus pasiūlymus. Pirmiausia, kad 2 punktas būtų išbrauktas iš šito nutarimo ir būtų priimtas Aukščiausiosios Tarybos protokolinis nutarimas paspartinti jau minėtų mūsų įstatymų priėmimą, kurie leistų reguliuoti štai pareigūnų paskyrimus, rinkimus ir t.t, ir t.t., kad tas procesas vienodai vyktų visoje Lietuvoje.

Dar kartą deputatas Saulius Pečeliūnas.

S.PEČELIŪNAS. Aš dabar jau norėčiau kalbėti dėl balsavimo motyvų ir dar priminti savo siūlymą dėl to antrojo įstatymo. Būtent tas antrasis įstatymas, mano siūlytas, ir apima apribojimus balotiruotis buvusiems kagėbistams, nesuteikia teisės balotiruotis į jokių lygių valstybinės valdžios renkamus organus. Užtat aš ir priminiau šitą įstatymą. Tai, aš manau, yra svarbu. Prisimenant ir vakarykštę diskusiją televizijoje tarp frakcijų. Atrodo, nė viena pusė šitam neprieštaravo. Tai norėčiau prašyti, kad šito įstatymo, kad ir kokia būtų nuomonė dėl to pirmojo, vis dėlto mes neužmirštume, nes čia mūsų nuomonės, atrodo, sutampa.

PIRMININKAS. Dėkui. Tai jūs taip pat siūlot priimti tokį protokolinį nutarimą?

Pirmiausia galbūt balsuojam. Kas už tai, kad iš nutarimo būtų išbrauktas 2 punktas? Taip. Ir kartu būtų priimtas Aukščiausiosios Tarybos protokolinis nutarimas dėl minėtų mūsų įstatymų, ,,Dėl kai kurių apribojimų užimti pareigas valstybinėje tarnyboje", taip pat dėl nusikaltimų Lietuvos... ir t.t.

Tai pirmiausia dėl šito, kad būtų išbrauktas punktas. Kas už tai, prašom balsuot. Balsuosime mygtukais.

Vėl registruotis? Gerai, jeigu deputatai pageidauja registruotis. Dabar iš pradžių registracija. Prašom registruotis, kolegos. Registracijos metu prašome nevaikščioti, kolegos, nes kaip tik užmirsite užsiregistruoti. Nespėsite.

Taip, užsiregistravo 90 deputatų. Kad nebūtų jokių priekaištų, pakartoju: balsuojam, kad 2 punktas iš mūsų dabar svarstomo nutarimo būtų išbrauktas ir perkeltas į protokolinį nutarimą su tam tikrais patikslinimais, kuriuos čia pateikė deputatai. Ar sutinkate su šituo? Gerai?

Prašom. Deputatas Zbignevas Balcevičius. Prašom.

Z.BALCEVIČIUS. Aš siūlyčiau pirmiausia balsuoti atskirai ir, be to, protokolinio nutarimo punkto turinį atskirai paskelbti, kad jis būtų aiškus. Nejungti kol kas šitų dalykų.

PIRMININKAS. Gerai. Čia yra pagrindo tokiam siūlymui.

Vadinasi, balsuojame mes tik dėl pirmosios pasiūlymo dalies. Kas už tai, kad 2 punktas būtų...

V.LANDSBERGIS. Dėl balsavimo motyvų.

PIRMININK4S. Prašom.

VLANDSBERGIS. (Negirdėti)

PIRMININKAS. Vadinasi...

V.LANDSBERGIS. Ar kad mums neatsitiktų taip, kad mes dabar nutarsime išbraukti, o paskui turėsime sunkumų su tuo protokoliniu nutarimu. Jeigu sutariam, kad perkeliam į protokolinį nutarimą su papildymu, tai tada sutariam. O jeigu paliekam neaiškumą, tai tada reikia tą neaiškumą dabar spręsti.

PIRMININKAS. A, gerai. Balsuojam atskirai. O dėl to, kaip jūs, gerbiamasis kolega Zbignevai Balsevičiau, pageidavote, tai tas nutarimas kaip tik ir būtų šitas 2 punktas, kuris dabar yra. Tik pridėjus dar mūsų ir anksčiau svarstytą įstatymą dėl nusikaltimų Lietuvos žmonėms. Ir viskas.

Pirmiausia balsuojame, kas už tai, kad išbrauktume šitą punktą. Balsuosime spausdami mygtukus. (Salėje šurmulys) Kaip tai ne taip? Taip. (Salėje šurmulys) Gerai. Prašom. Galima ir taip. 2 punktą siūloma perkelti į protokolinį nutarimą. Bet iš pradžių vis dėlto jį reikia išbraukti. (Balsai salėje, negirdėti) Taip. Kaip? Pasiūlymas buvo tik perkelti.

Gerai. Kas už tai, kad šio nutarimo 2 punktą perkeltume į protokolinį nutarimą, kurio turinį matom kaip tik 2 punkte? Kas už tai, prašome balsuoti. Spaudžiam mygtukus. Prašom, gerbiamasis Pirmininke, ir jus.

Už  58, prieš  19, susilaikė 4. 2 punktas... (Salėje šurmulys) Sąrašą? Deputatai pageidauja sąrašo. Prašom demonstruoti sąrašą. 2 punktas perkeliamas į protokolinį nutarimą.

Prašom toliau, gerbiamasis pranešėjau.

E.PETROVAS. Jeigu aš teisingai supratau, jis išbraukiamas iš nutarimo, taip?

PIRMININKAS. Taip. Vadinasi, 3 punktas...

E.PETROVAS. Ir tas punktas perkeliamas į protokolą.

PIRMININKAS. 3 punktas tampa 2u.

E.PETROVAS. 3 punktas tampa tada 2u. Ir jame skelbiama štai kas:

,,Paskatinti visas Šalčininkų ir Vilniaus rajonų žemesniosios pakopos tarybas atsaukti Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui ir kitiems įstatymams bei Vyriausybės nutarimams prieštaraujančius sprendimus."

PIRMININKAS. Ar prieštaraujate kas nors dėl 2 punkto priėmimo, kuris čia buvo pateiktas kaip 3, bet išbraukus 2?.. Niekas neprieštarauja? Taip. Priimtas ir 2 punktas.

Beliko balsuoti už visą mūsų nutarimą. Balsuosime pakeldami korteles. Kaip?

E. VILKAS. Dėl balsavimo motyvų.

PIRMININKAS. Skaičiavimo grupė yra suskaičiavusi. Kiek yra dabar tiksliai deputatų? Kiek? 90 deputatų.

Prašome balsuoti. Kas už...

Deputatas Eduardas Vilkas.

E.VILKAS. Kadangi pagal savivaldybių įstatymą mes galime žaisti su pratęsinėjimu ir tiesioginiu valdymu iki vienerių metų, tai aš turėčiau paraginti deputatus vis dėlto apsispręsti. Šituo nutarimu mes iš tikrųjų, nesakydami šito, nelegaliai pratęsiame tiesioginį valdymą. Tai man rodos, kad būtų labai gražu, jeigu mes, prieš priimdami šitą nutarimą, pasakytume, kad mes šituo tęsime tiesioginį valdymą ir kiek. Labai gražu būtų pasakyti, kad mes vis dėlto žadame laikytis įstatymo ir netęsime ilgiau negu metus. Kiek mums įstatymas leidžia.

Tai aš kviečiu deputatus pagalvoti prieš balsuojant už šitą nutarimą, kada, mūsų manymu, tie rinkimai galės įvykti.

PIRMININKAS. Prašom. Gal jūs, pranešėjau?

E.PETROVAS. Aš jau minėjau čia pačioje pradžioje, kad tas klausimas buvo ir frakcijose nagrinėtas, ir man pačiam teko tose frakcijose būti. Buvo įvairių nuomonių, bet dauguma laikosi tos nuomonės, kuria remdamiesi mes šiandieną balsavome ir svarstėm nutarimą. Todėl tai, ko prašo deputatas E.Vilkas... Iš principo jis prašo, kad būtų čia atspindėta kalendorinė rinkimų skelbimo data, pagal kurią lyg ir reikėtų reglamentuoti tiesioginio valdymo pratęsimą. Manau, kad tai, ką jūs minėjote, jo buvimas iki metų pagal mūsų savivaldybės įstatymo 28 straipsnį... Jis jokiu būdu nepažeidžia to nutarimo, nes kovo mėnesį mes kaip tik grįšim dar kartą prie to paties nutarimo tolesnio nagrinėjimo.

PIRMININKAS. Deputatas Gediminas Šerkšnys.

g.šerkšnys. Ačiū. Pritardamas deputato E.Vilko pasiūlymui pagalvoti prieš balsuojant, aš manau, kad šis nutarimas atitinka ir anksčiau priimto Aukščiausiosios Tarybos nutarimo dvasią ir raidę. Siūlyčiau deputatams balsuoti už šitą nutarimą.

PIRMININKAS. Deputatas Česlovas Okinčicas.

C.OKINČICAS. Visų pirma aš noriu pasakyti, kad mums reikia nuspręsti dėl to, ką pasakė deputatas E.Vilkas. Nes jeigu mes dar nagrinėsime tą klausimą po kovo 12 dienos ar iki kovo 12 dienos, vis tiek neišvengiamai gresia tiesioginio valdymo pratęsimas. Tuo tarpu aš nematau šiandien jokio pagrindo tam, kad mes galėtume numatyti net tą pratęsimą.

Neseniai dvi valstybės — Lenkijos ir Lietuvos valstybės — pasirašė deklaracijas. Ten aiškiai nurodyta, jog šalys susitarė dėl to, kad abi tautinės mažumos yra lojalios. Ten yra tas žodis ,,lojalios". Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jau buvo priimta pilietybė, šitame rajone daugiau negu 92%, kur vėl reikėjo pasirašyti deklaraciją dėl tam tikrų įsipareigojimų vykdymo Lietuvos Respublikoje. Mano manymu, jokio pagrindo pratęsti tiesioginį valdymą nėra. Ir vienintelis bus dalykas, kad mes nepaskelbėme rinkimų.

Todėl aš kviečiu visus deputatus pagalvoti apie tai, kad rinkimų data — ne tik piliečių rinkimų teisių klausimas, bet ir tam tikras politinis sprendimas, mūsų Aukščiausiosios Tarybos politinis sprendimas. Ir reikia atsižvelgti į tai. O frakcijos vardu aš prašau vardinio balsavimo šituo klausimu.

PIRMININKAS. Dėkui, deputate. Deputatas Saulius Pečeliūnas.

S.PEČELIŪNAS. Pirmiausia aš norėčiau gal atsakyti gerbiamajam Č.Okinčicui, o paskui pasakyti tai, ką noriu.

Vis dėlto truputį juokingai skamba argumentas, jog du vyriausybių atstovai susitarė, kad tos mažumos lojalios. O jeigu jos bus nelojalios?

0 dabar apie tai, ką aš norėjau kalbėti. Aš norėčiau, jog posėdžio pirmininkas akcentuotų, kad 2 punktą mes perkėlėm į protokolinį nutarimą su mano pasiūlymu, nes aš jaučiu, kad kai sugrįš tas protokolinio nutarimo tekstas čia, į Aukščiausiąją Tarybą, vėl gali iškilti ginčas, ar mes papildėm, ar nepapildėm. Aš supratau, kad papildėm. Nežinau, ar taip suprato kiti deputatai.

PIRMININKAS. Taip, deputate. Deputatas Zbignevas Balcevičius.

Z.BALCEVIČIUS. Gerbiamieji kolegos, aš nelabai suprantu, kada mes pratęsime tiesioginį valdymą oficialiai, kadangi de facto mes pratęsiam šiandien, jeigu priimsim šitą nutarimą. Čia teisingai pasakė deputatas E.Vilkas. Nuo to svarstymo, nuo rinkimų paskelbimo iki jų surengimo jau turės praeiti tam tikras laikas, pora mėnesių pasimokymui ir t.t. Vadinasi, jis jau apims (...) pusės metų, kuri sueina kovo 12 dieną. Antras dalykas, kovo 12 diena tai bus turbūt pirma diena... aš nežinau, kokia ten ta diena išvis bus — ar darbo diena, ar nedarbo diena. Mes po atostogų, kiek man žinoma, grįšim turbūt kovo 11 dieną. Vadinasi, Vilniaus rajone ir Šalčininkų rajone bus neteisėtas valdymas. Gal tada žmonės ten paims valdžią patys ir valdys. Aš prašau atsakyti į tą klausimą.

PIRMININKAS. Prašom, pranešėjau.

E.PETROVAS. Dėl neteisėto valdymo jūs neteisus. Jeigu paimsite Vyriausybės nutarimą... Tiesioginis valdymas ten neįvestas iki kokios nors laiko ribos arba kalendorinės datos. Jis įvestas ir bus pratęsiamas, jeigu reikės, Aukščiausiosios Tarybos sprendimu. Nebus atšaukiami Vyriausybės paskirti įgaliotiniai ir įstatymai, kuriais jie vadovaujasi. O mūsų, žinoma, tikslas — susirinkus sesijai grįžti prie to klausimo svarstymo. (Balsai salėje, negirdėti) Jis įvestas pusei metų, taip. Bet juk ten padarytas kompromisas aptarus, kad mes prie jo svarstymo grįšim. Mes neapsiribojom tuo, kad įvedėm, ir taškas. (Salėje šurmulys) Tai paimkit aną nutarimą, perskaitykite atidžiau ir...

PIRMININKAS. Deputatas Gediminas Šerkšnys.

G.ŠERKŠNTS, Pirmiausia aš pareiškiu apgailestavimą, kad kai kurie mūsų didžiai gerbiami deputatai bando internacionalizuoti šitą klausimą. Šitas klausimas, savivaldybių rinkimas, yra grynai Lietuvos vidaus kompetencija. Jo nėra nei deklaracijoj, nei kur kitur aptarta. Tiktai galiu pareikšti apgailestavimą, kad kai kurie Lenkų frakcijos deputatai bando internacionalizuoti šitą klausimą labai negražiais būdais.

Toliau. Mane stebina tie pareiškimai, kad yra pratęsiamas valdymas. Čia jau gerbiamasis E.Petrovas paaiškino, kad jisai nėra pratęsiamas, nes nebuvo aiškiai nurodyta pabaigos data. Pabaigos data buvo susieta su tuo, kad bus tas klausimas svarstomas. Tas klausimas yra svarstomas ir, vadinasi, visa tai yra daroma taip, kaip buvo numatyta mūsų ankstesniuose priimtuose nutarimuose tuo klausimu. Dėl to aš nematau visos tos diskusijos esmės. Dar kartą siūlau balsuoti už šitą nutarimą.

PIRMININKAS. Deputatas Ričardas Maceikianecas.

R.MACEIKIANECAS. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į gerbiamąjį E.Petrovą. Jis padarė pastabą, lyg niekas  nesiūlo pataisų.Bet aš keletą

kartų prašiau gerbiamojo E.Petrovo, kad surinktų komisiją prieš šitą posėdį, gal dar kartą pažiūrėtų nutarimą. Prašymas buvo neįvykdytas. Tai, gerbiamasis Petrovai, negalima tada sakyti, kad niekas nenorėjo padaryti pataisų. Tai vienas dalykas.

Kitas dalykas. Aš dar kartą norėjau atkreipti dėmesį. Kai mes paleidom šitas tarybas, buvo neaišku, ar šitie žmonės bus Lietuvos piliečiai, ar nebus, priims pilietybę ar nepriims. Jie dabar yra Lietuvos piliečiai. Visi jie priėmė pilietybę ir mes negalime apriboti dalies Lietuvos piliečių politinių teisių. Čia tikrai nedemokratiška. Kai kurie čia sakė, kad grįžti patys žmonės bijo į valdžią. Vienas dalykas, jie tikrai nenori grįžti, kada sunkus laikas, ekonominė būklė mūsų žinoma.Nieks iš jų tikrai nenori grįžti prie šito. O jeigu vienas kitas grįš į deputatus, tai kas  čia gal ateis tas pats, bet kitoks jau žmogus.

Tai aš prašyčiau nepriimti taip skubotai šito nutarimo, kuris... pratęsia šitą valdymą neribotam laikui.

PIRMININKAS. Deputatas Česlovas Okinčicas. Bet jūs jau kalbėjot.

Č. OKINČICAS. Aš norėčiau tik repliką pasakyt. Aš apgailestauju, kad mūsų užsienio reikalų ministro pavaduotojas neteisingai interpretuoja mano žodžius. Aš visai neinternacionalizavau, kaip jis sako, šito klausimo. Aš tik pasakiau, kad toj deklaracijoj nustatyta, jog tautinės mažumos yra lojalios. Atseit lenkai, gyvenantys Lietuvoje, yra lojalūs. Šitaip yra parašyta deklaracijoje. Aš neinternacionalizuoju ir neaiškinu, kad čia klausimas, kuris išeina už mūsų valstybės ribų. Čia yra grynai mūsų vidinis klausimas. Aš dar kartą sakau, kad čia yra politinis klausimas mūsų Aukščiausiojoje Taryboje. Aš kviečiu deputatus balsuoti prieš šitokį nutarimą.

G.ŠERKŠNYS. Galiu replika į repliką?

PIRMININKAS. Reikėtų galbūt jau baigti, gerbiamasis deputate Šerkšny, Na, prašom, deputate Šerkšny.

G.ŠERKŠNYS. Kalbėdamas aš neturėjau galvoje gerbiamojo Č.Okinčico. Aš jo neįvardijau. Aš pasakiau ,,kai kurie Lenkų frakcijos deputatai". Mes žinome apie jų vizitus Lenkijoje.

PIRMININKAS. Deputatas Stasys Malkevičius.

S.MALKEVIČIUS. Gerbiamieji kolegos, mes negalim priimti tokio nutarimo, kuris įteisintų rinkimus anksčiau, negu mes teisiškai atribosim galimybę grįžti į tarybas tiems žmonėms, kurie padarė visą šitą nesusipratimą. Tai aš apgailestauju, kad mes 2 punktą išbraukėm, nors mes jį įrašėm į protokolinį. Jame iš esmės ir sakoma apie tai, kad mes galim rinkimus daryt tik po to, kai bus teisiškai įteisinta toji užtvara. Tam grįžimui.

PIRMININKAS. Dėkui. Deputatė Kazimiera Prunskienė.

K.D.PRUNSKIENĖ. Pirmiausia labai keista, kad mes negalim kalbėti vietose, kad nėra įjungti mikrofonai.

0 dėl šio klausimo, tai aš turėčiau pasakyti tam tikrą repliką gerbiamajam G.Šerkšniui, kuris, būdamas svarbios komisijos pirmininkas, manau, turėtų suprasti, kad šis klausimas, nors ir bus svarstomas ir yra Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos kompetencija, šiaip ar taip, turi labai didelį tarptautinį skambesį. Nuo to, kaip mes sugebėsime demokratiniu būdu jį išspręsti, priklauso Lietuvos tarptautinis prestižas. Užtenka, jau daug kartų šis prestižas panašiu būdu yra nukentėjęs. Man labai nemalonu, kad Aukščiausioji Taryba nesugeba surasti konteksto su Lenkų frakcija, su lenkų nacionaline mažuma ir jos interesais. Todėl labai norėčiau paskatinti padaryti pertrauką šiuo klausimu, komisijai padirbėti su Lenkų frakcijos atstovais, įtraukiant taip pat kitų frakcijų atstovus arba pirmininkus, ir parengti jį taip, kad mes nubalsavę garbingai galėtume kalbėti ta tema tarptautinėje arenoje. Ir nereikėtų mums gėdytis kai kurių momentų, kur mes nelabai išlaikom demokratijos egzaminą.

PIRMININKAS. Dėkui, deputate. Bet mes apsvarstėm Lenkų frakcijos pasiūlymą, išsprendėm šitą reikalą balsavimu svarstydami šitą projektą antrą kartą. Dabar tiesiog nėra galimybės grįžti vėl prie tų pačių pasiūlymų.

Deputatas Donatas Morkūnas. Prašyčiau daugiau ne... Prašom.

D.MORKŪNAS. Gerbiamieji kolegos, aš norėčiau... Manau, kad jau turbūt būsiu paskutinis kalbėtojas. Vis dėlto tikrai prašau visus pagalvot. Pagrindinis motyvas, dėl kurio mes dabar nukeliam rinkimus, yra tas, kad gali grįžt tie patys žmonės, kad vėl tos tarnybos gali būti nelojalios. Tai, mano supratimu, teisėtumo atžvilgiu mums daug geriau antrą kartą paleist Lietuvos įstatymus pažeidžiančias tarybas, nesilaikančias Lietuvos įstatymų tarybas, prireikus ir trečią kartą, jei jos pažeis įstatymus, negu daryt taip, kaip dabar mes numatę daryt,  nukelt žmonėms jų teises rinkt savo valdžią, atstovaujamąją valdžią. Šituo atžvilgiu mes pažeidžiam piliečių teises, nes vienintelis motyvas, kad jie yra kitokie, jie gali būti nelojalūs ir pan. Tegul jie pažeidžia įstatymus, ir mes visiškai teisingai pasaulio akyse pasielgsim, kaip jau esam pasielgę, paleisdami įstatymų nesilaikančias tarybas. Visiškai normalus dalykas. Tuo tarpu elgtis taip, kaip dabar darom... Man atrodo, mes vis dėlto padarysim klaidą, jeigu balsuosim už šį nutarimą.

PIRMININKAS. Dėkui, deputate. Beliko mums balsuot. Prašom Lenkų frakcijos deputatus, čia jūsų pasiūlymas dabar. (Salėje šurmulys) Ne? Lenkų frakcijos deputatai buvo pateikę pasiūlymą. Kur jie dabar yra? (Balsas iš salės, negirdėti) Bet, gerbiamasis deputate, jau 6 buvo prieš. (Salėje triukšmas) Prašom tada prieit prie mikrofono.

B.GENZELIS. Mano argumentai pasakyti, aš nieko neturiu pridurti. Tik aš frakcijos vardu prašau perskaičiuoti, kiek čia yra dabar salėje kvorumo.

PIRMININKAS. Prašom skaičiavimo grupę. Frakcija reikalauja suskaičiuot deputatus iš naujo.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Salėje 80 deputatų.

PIRMININKAS. 80 deputatų. Prašom, gerbiamieji deputatai. Kas už tai, kad gerbiamojo E.Petrovo pateiktas nutarimo projektas... (Balsai salėje, negirdėti) Kaip? Tai kvorumo nėra, bet balsuoti tai... Kaip jūs, pranešėjau, ar siūlot balsuot dabar, ar balsuot, kai bus didysis kvorumas?

E.PETROVAS. Taip, balsuojam. Jeigu aš galėčiau pasinaudot tokia teise, kaip čia ne kartą buvo daroma, mes galėtume perbalsuoti, jeigu, sakysim, esant mažajam kvorumui mums pritrūktų balsų. Aš prašyčiau tokio sutikimo.

PIRMININKAS. Gerai, dėkui.

Kas už tai... Papunkčiui šitas nutarimas jau priimtas, belieka jį priimti visą. Kas už tai, kad gerbiamojo E.Petrovo pateiktas nutarimas būtų priimtas visas? Prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už - 49.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš - 5.

A.SAKALAS. Gerbiamasis pirmininke, jūs pažeidėt procedūrą, nes buvo reikalavimas balsuoti vardiniu balsavimu. Frakcija reikalavimo neatsiėmė, o jūs balsavote paprastu būdu. Aš prašyčiau atkreipti dėmesį.

PIRMININKAS. Aš frakciją kviečiau pateikti šitą pasiūlymą, bet frakcija ne... Prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš - 5. Neaišku, kiek susilaikiusių, nes nebuvo...

PIRMININKAS. Kiek susilaikė? Prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 12.

PIRMININKAS. Kadangi 67 balsų pasiūlymas negavo, nutarimas nepriimtas.

E.PETROVAS. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad prašyčiau perbalsuoti esant didžiajam kvorumui.

PIRMININKAS. Dėkui. Prašom, gerbiamasis Malkevičiau. Kaip?

S.MALKEVIČIUS. Pritariam.

PIRMININKAS. Frakcija taip pat reikalauja? Dėkui. Vadinasi, kai bus didysis kvorumas, šis klausimas bus perbalsuojamas. Dėkui.

Kas nori dar kalbėti? Deputatas Saulius Pečeliūnas.

S.PEČELIŪNAS. Manyčiau, vienas klausimas - tai jūs turit prieš savo akis jau protokolinio nutarimo tekstą, mes galim jį priimti. Ir antras klausimas. Aš prašyčiau padaryti pastabą deputatui A.Sakalui, kad jis kalba balsavimo metu negavęs leidimo.

PIRMININKAS. Dėkui.

S.PEČELIŪNAS. Tai prašom padaryti pastabą, jeigu sutinkate.

PIRMININKAS. 80 deputatų.

S.PEČELIŪNAS. Ponas pirmininke, prašom padaryti pastabą, jeigu jūs sutinkat su tuo, ką aš jums sakiau.

PIRMININKAS. Deputatas A.Sakalas pastabą girdėjo.

Gerbiamieji deputatai, mes jau sunaudojom per daug laiko. Ar jūs nesutiktumėt priimti protokolinį nutarimą, kuriam nereikia didžiojo kvorumo? Jums leidus aš jį perskaitysiu.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

paspartinti ir ne vėliau kaip iki rinkimų į Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybas paskelbimo priimti įstatymą „Dėl kai kurių apribojimų LKP (TSKP) ir KGB organizacijų pareigūnams užimti vadovaujančias pareigas valstybinėje tarnyboje“, taip pat įstatymą „Dėl atsakomybės už nusikaltimus Lietuvos gyventojams“. Kas už šio nutarimo priėmimą, prašom balsuoti. Priimamas paprasta balsų dauguma. Prašom suskaičiuot.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už - 45.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikiusių nėra.

PIRMININKAS. Nėra. Nutarimas priimtas.

Gerbiamieji kolegos, prieš pertrauką norėčiau paskelbti, kad dabar Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžių salėje kviečiami susitikti Aukščiausiosios Tarybos deputatai savanoriai. Prašo šitai paskelbti deputatas Egidijus Klumbys. Dėkui. Pertrauka.

Pertrauka

PIRMININKAS. Pradėdami antrąją rytinio posėdžio dalį apsvarstykime tokį deputatų reikalavimą.

Štai deputato Povilo Varanausko raštelis. Yra atiduotas klausimas su 47 parašais įrašyti jį į darbotvarke. Dėl Lietuvos parodų centro privatizavimo sustabdymo. Kadangi yra 47 deputatų parašai, tai siūloma šį klausi svarstyti šiandien. Kadangi yra 47 deputatų parašai, tai reikalauja svarstyti ypatingos skubos tvarka. Gerai, balsuosim. Pirmiausia, kad įrašytume jį į darbotvarkę, į sesijos... Aš siūlau įrašyti į sesijos darbotvarkę. Ar yra šio klausimo pateikėjas Povilas Varanauskas?

Galbūt deputatas A.Sakalas. Ar turit kokių pasiūlymų? Ar mane deputatas A.Sakalas girdi? Kada jūs siūlot šį klausimą įrašyti? Prašot ypatingos skubos tvarka? Deputatas A.Sakalas.

A.SAKALAS. Čia daugiau deputato P.Varanausko iniciatyva, bet būtų galima įrašyti jį ir šiandieną bet kuriuo laiku. Tarp frakcijų pasitarimai buvo, daugelis frakcijų neprieštarauja. Yra 5 ar 6 Prezidiumo narių parašai dėl ypatingos skubos tvarkos. Jeigu nė viena frakcija neprieštaraus, tai būtų galima paprasčiausiai balsuoti ir be ilgų diskusijų. Tai truktų 15 minučių.

PIRMININKAS. Gerai, dėkui.

Ar kuri nors frakcija prieštarauja, kad šis klausimas būtų įrašytas į darbotvarkę? Neprieštarauja. Dėkui. Vadinasi, šį klausimą galėsime apsvarstyti į darbo dienos pabaigą. Dėkui.

Dabar dirbtume pagal numatytą darbotvarkę. Pirmiausia, kaip jau esam sutarę, turime išklausyti Aukščiausiojo Teismo pirmininko Mindaugo Lošio pasiūlymus dėl naujo teisėjo paskyrimo.

Prašom gerbiamąjį Aukščiausiojo Teismo pirmininką į tribūną.

 

Nutarimo "Dėl V.Nikitino išrinkimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" projekto svarstymas ir priėmimas

 

M.LOŠYS. Gerbiamieji deputatai, pristatau jums kandidatą į Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjus Nikitiną Vladą, Nikiforo, gimusį 1941 m. Lietuvoje, Molėtuose. Rusas, išsilavinimas aukštasis, teisininkas. Vedęs. Žmona Vilija gimusi 1950 m., sūnus Andrius gimęs 1973 m. ir sūnus Vilius gimęs 1976 m.

Pateiksiu tokius jo autobiografijos duomenis. 1962–1965 m. tarnavo armijoje, 1965-1970 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, 1970 m. pradėjo stažuotis Vilniaus miesto 2-ajame teisme, paskui buvo išrinktas Trakų rajono teisino teisėju. 1976 m. buvo išrinktas Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėju ir juo dirbo iki 1986 m. 1986 m. buvo paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pirmuoju pavaduotoju.

Kaip jūs matote iš šių duomenų, visą laiką gerbiamasis V.Nikitinas dirbo teisinį darbą ir daugiausia teisėju, būtent apie 16 metų teisėjavo. Tiek mes turime duomenų. Jis daugiausia nagrinėjo Aukščiausiajame Teisme baudžiamąsias bylas, tyčinius nužudymus sunkinančiomis aplinkybėmis ir kai kurias kitas bylas. Ir dar reikėtų pabrėžti, kad tai bylos, kur būdavo skiriamos ir mirties bausmės. Kitaip sakant, nagrinėjo pačias sudėtingiausias, atsakingiausias kriminalines bylas.

Dabar reikėtų dar pasakyti, kad ši kandidatūra buvo, kaip to reikalauja Teismų santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas, apsvarstyta tokiose instancijose: Respublikos Aukščiausiojo Teismo kvalifikacinėje kolegijoje, paskui Respublikos Aukščiausiojo Teismo plenume. Norėčiau pabrėžti, kad Aukščiausiojo Teismo plenumas sutartinai parėmė šią kandidatūrą. Paskui „Lietuvos aido“ sausio 12 d. numeryje taip pat buvo paskelbti jo biografijos duomenys. Po šio paskelbimo Aukščiausiosios Tarybos nuolatinė Teisinės sistemos komisija gavo kai kurių atsiliepimų. Šie atsiliepimai vakar buvo apsvarstyti Teisinės sistemos komisijos posėdyje. Komisija taip pat nemato, kad šitie atsiliepimai trukdytų kelti šią kandidatūrą į teisėjus. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas vakar taip pat apsvarstė šį klausimą, pavedė man pristatyti jums šią kandidatūrą.

O dėl atsiliepimų, tai aš turiu pasakyti, kad yra tokie atsiliepimai: Lietuvos respublikonų partijos. Atsiliepimas pasirašytas jos pirmininko Algimanto Bubulio. Ši partija pareiškia pasitikėjimą šia kandidatūra ir siūlo Aukščiausiajai Tarybai gerbiamąjį V.Nikitiną išrinkti Aukščiausiojo Teismo teisėju. Kitas teigiamas atsiliepimas yra iš Pakruojo teisininko Bietkio. Šis teisininkas yra dirbęs, mūsų žiniomis, prokuroru. Atsiliepimas taip pat yra teigiamas. Yra dar trys atsiliepimai. Vienas atsiliepimas iš Rokiškio rajono. Šiame atsiliepime iškeliamas toks kaip ir neigiamas bruožas, kad kandidatas yra rusų tautybės. Taip pat yra buvusio prokuratūros darbuotojo Rudelevičiaus atsiliepimas. Čia daugiau tokio asmeninio pobūdžio. Taip pat Kontrolės departamento darbuotojo Gaubšo, jeigu neklystu. Tie atsiliepimai yra susiję su jo nagrinėtomis kai kuriomis bylomis. Tai irgi daugiau tokio asmeninio pobūdžio.

Tos bylos, kurios čia buvo paminėtos, buvo patikrintos. Kokių nors piktnaudžiavimų šio teisėjo veiksmuose nagrinėdami šias bylas nenustatėme.

Štai tiek galėčiau trumpai pasakyti apie kandidatą. Aš siūlyčiau Aukščiausiajai Tarybai pritarti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo priimtam nutarimui. Taip pat dar turbūt reikėtų paminėti ir tai, kad šiuo metu keliems teisėjams išėjus iš Aukščiausiojo Teismo į atsakingas pareigas (gerbiamasis K.Pėdnyčia, kaip jūs žinot, yra jau paskirtas Muitinių departamento vadovu, o gerbiamasis Sedbaras yra paskirtas teisingumo ministro pavaduotoju) mums susidaro tam tikrų sunkumų nagrinėjant bylas. Padidėjo krūvis kitiems teisėjams. Mes norėtume turėti kvalifikuotą teisininką.

PIRMININKAS. Kas norite paklausti gerbiamąjį teismo pirmininką? Deputatas Jonas Liaučius.

J.LIAUCIUS. Gerbiamasis pirmininke, aš visiškai pritariu ir kviečiu deputatus balsuoti už pristatomą kandidatūrą, kadangi jo patirtis iš tikro Aukščiausiajam Teismui pravers. Tačiau jeigu jūs leisite, paklausiu jūsų principinio klausimo  teisėjo teisminės valdžios nepriklausomumo principo laikymosi pagal dabartinį Teismų įstatymo projektą. Čia yra 4, 5 straipsniai, kuriuose teismai yra vienu ar kitu atžvilgiu veikiami vykdomosios valdžios per teisingumo ministrą, o paskutinė Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pataisa, priimta praėjusio posėdžio metu, buvo tokia, kad Aukščiausiasis Teismas yra atsakingas Aukščiausiajai Tarybai. Taigi teisėjus veikia dar kita valdžia. Jūs pagal tuos dokumentų projektus nesate nepriklausomi ir neaišku, kaip bus laikomasi ateityje šito konstitucinio jūsų principo. Kokia jūsų nuomonė?

M.LOŠYS. Na, aš manau, kad svarstant naują Teismų įstatymo projektą reikėtų ypač atkreipti dėmesį į šį momentą. Man rodos, tai buvo visiškai neblogai numatyta anksčiau mūsų Laikinajame Įstatyme, Konstitucijoje, būtent 78 straipsnio 12 punkte. Ten buvo pasakyta, kad Aukščiausiasis Teismas nėra atskaitingas Aukščiausiajai Tarybai vykdydamas teisingumą. Atskaitingas tiktai viena prasme, kad teisėjai gali būti atšaukti prieš terminą iš pareigų, jeigu jie įvykdo kokį nors nusikaltimą arba poelgį, nesuderinamą su teisėjo vardu. Tai, matyt, šita nuostata buvo visiškai gera. Aš būčiau už tai, kad jinai išliktų ir naujoje mūsų Konstitucijoje, ir Teismų įstatyme. Žinoma, negarantavus nepriklausomumo teisingumą vykdyti bus sunku arba neįmanoma.

PIRMININKAS. Deputatas Alfonsas Svarinskas.

A.SVARINSKAS. Pone pirmininke, sakykite, ar šitas teisėjas nedalyvavo politinėse bylose per tą laikotarpį?

M.LOŠYS. Aš galiu štai ką jums pasakyti šiuo klausimu. Vakar buvo ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume tai iškilę. Yra nustatytas vienas atvejis, kandidatas galės detaliau paaiškinti. Buvo nagrinėta baudžiamoji byla, kur buvo įtrauktas asmuo už sienos perėjimą ir už kitus kriminalinius nusikaltimus. Na, jeigu mes sakysime, kad čia yra politinė byla, tai vienas toks atvejis yra. Bet aš turiu pabrėžti, kad ir dabar mūsų priimtose Baudžiamojo kodekso pataisose tokia atsakomybė už panašius veiksmus yra numatyta.

PIRMININKAS. Deputatas A.Ulba.

A.VULBA. Gerbiamasis pirmininke, kai kuriems deputatams čia dabar atrodo, kad gerbiamasis V.Nikitinas eina į žemesnes pareigas. Ar jūs negalėtumėt paaiškinti, ar čia tikrai žemesnės pareigos? Ir, antra, ar V.Nikitinas eina savo noru, ar yra spaudžiamas buvusių darbuotojų, kurie dabar dirba?

M.LOŠYS. Čia, matyt, reikėtų paklausti patį kandidatą. Bet aš nemanyčiau, kad Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigos yra kuo nors blogesnės ar žemesnio rango. Tai yra labai garbingos, atsakingos pareigos. Kiek žinau, jis taip pat apsisprendė, kadangi jis iš tikrųjų visą savo gyvenimą dirbo teisėju. Jam dabar, matyt, būtų didžiulė problema, jeigu reikėtų persikvalifikuoti ir dirbti kokį nors kitą darbą. Tai, matyt, ir nulėmė, kad jis pasirinko šitas pareigas.

PIRMININKAS. Deputatas Ričardas Maceikianecas.

R.MACEIKIANECAS. Gerbiamasis pirmininke, jus išrinko Aukščiausioji Taryba, tai jūs turit visišką pasitikėjimą. Todėl aš siūlau (mes turbūt ne paskutinį teisėją tvirtinam), kad jūsų žodis būtų lemiamas ir nereikėtų ten vardyti, kokios partijos palaiko, kokie asmenys palaiko. Jūs išanalizavot, jūsų nuomone, šitas žmogus tinka, ir mes turime spręst. Ar ten kas kitas dar palaiko, mums turbūt reikšmės neturėtų.

M.LOŠYS. Čia iš tikrųjų jūs turite spręsti. Mes tiktai stengiamės objektyviai išdėstyti tuos faktus, tas aplinkybes, kurios reikalingos žinoti jums priimant tokius sprendimus.

PIRMININKAS. Deputatė Nijolė Ambrazaitytė.

N.AMBRAZAITYTĖ. Aš norėčiau pritarti šiai kandidatūrai. Kiek man teko spręsti teisminius klausimus ar bylas, tai gerbiamasis V.Nikitinas visada būdavo labai jautrus ir taktiškas. Aš siūlyčiau pritarti šiai kandidatūrai, kad jis galėtų dirbti toliau.

PIRMININKAS. Deputatas Povilas Varanauskas.

P.VARANAUSKAS. Gerbiamasis Aukščiausiojo Teismo pirmininke, ar jūs esate susipažinęs su projektu, kur numatyta draust kai kurias pareigas žmonėms? Ar buvo iš tos pozicijos žiūrima? Galbūt jis atsakys pats, pavyzdžiui, ar saugumas nesiuntė studijuoti teisės ir pan., nes greitai gali tekti tada atsisakyti to kandidato.

M.LOŠYS. Taip, buvo svarstoma ir ši aplinkybė. Gerbiamasis V.Nikitinas atsakė, kad jis niekada su saugumu nėra bendradarbiavęs. O dėl partiškumo, tai jis nėra partijos narys, jokios partijos narys. Aš manau, tai šiandien būtina žinoti.

PIRMININKAS. Deputatas Kęstutis Rimkus.

K.RIMKUS. Jeigu būtų galima, aš norėčiau jūsų paklausti. Prašom pasakyti, ar labai daug deputatų dalyvauja Aukščiausiojo Teismo bylos svarstyme? Ir apskritai ar deputatai nedaro spaudimo teisėjams?

M.LOŠYS. Čia jau ne pirmą kartą kyla toks klausimas. Aš galėčiau gal taip trumpai reziumuoti tą dalyką. Yra deputatų kreipimųsi į Aukščiausiąjį Teismą. Mes gauname ir raštu, ir būna žodinių kreipimųsi, bet aš negalėčiau pasakyti ir negalėčiau to vertinti kaip tam tikro spaudimo vykdant teisingumą. Daugelis žmonių kreipiasi į savo deputatus įvairiais klausimais, mes suprantame. Kai tie kreipimaisi, skundai (kaip mes juos pavadinsime) ar pareiškimai susiję su konkrečių bylų nagrinėjimu, reikėtų tuos žmones iš karto siųsti mums ir mes tuos skundus, pareiškimus išnagrinėtume. Bet jeigu jau taip atsitinka, kad pas deputatą pakliūva toks pareiškimas, tai aš neįžvelgiu, kad čia jau yra labai blogai, jei persiunčiami spręsti mums. Kitas reikalas, jeigu būtų nurodoma, kaip mes turime spręsti. Tiesa, iš pat pradžių, kai parlamentas tik pradėjo dirbti, buvo gauta keletas tokių pareiškimų. Tačiau mes su tais deputatais pasikalbėjome ir, man rodos, kad iš esmės išsiaiškinome kompetenciją, kokia yra deputatų kompetencija, kokia yra Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Ir pastaruoju metu turbūt būtų galima konstatuoti, kad tokių pareiškimų iš viso mes negavome. Mes suprantame, patirties galbūt mums visiems trūksta, mes visi mokomės. Jeigu dar kiltų ta problema, aš manyčiau, kad mums reikėtų pirmiausia ją svarstyti ne kokiu nors labai aukštu lygiu, o tiesiog Mandatų ir etikos komisijoj. Mes su gerbiamuoju A.Sakalu esame kadaise tuos klausimus aptarę.

PIRMININKAS. Deputatas Jonas Prapiestis.

J.PRAPIESTIS. Ar negalėtume balsuoti? Niekas nieko naujo nebepasako, niekas nieko naujo nebepaklausia.

PIRMININKAS. Aš irgi taip manau. Taip, ar galėtume jau balsuoti? Galima? Ar jūs, deputate Genzeli, prieštarautumėt, kad dabar balsuotume? Prašom balsų skaičiavimo komisiją pranešti, kiek yra salėje deputatų.

Deputatas E.Grakauskas dėl balsavimo motyvų.

E.GRAKAUSKAS. Kol balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus, aš noriu paagituoti deputatus, kaip ir darė deputatas J.Milčius ir deputatas J.Prapiestis, balsuoti už šią kvalifikuoto teisininko kandidatūrą. Nieko daugiau nenorėčiau pridėti, visi argumentai yra pasakyti. Puikus, patyręs, kvalifikuotas teisininkas pasitarnaus Lietuvos labui.

PIRMININKAS. Dėkui.

Kiek deputatų yra salėje?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. 88.

PIRMININKAS. 88. Yra didysis kvorumas, vadinasi, galima balsuoti. Kas už tai, kad siūlomas kandidatas į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Vladas Nikitinas būtų išrinktas Aukščiausiojo Teismo teisėju? Prašom. Kas už?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  88.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 1.

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjo V.Nikitino priesaika

 

PIRMININKAS. Susilaikė 1. Dėkui. (Plojimai) Sveikiname gerbiamąjį Vladą Nikitiną, išrinktą Aukščiausiojo Teismo teisėju. Kviečiame į tribūną Aukščiausiojo Teismo pirmininką Mindaugą Lošį ir naujai išrinktą Aukščiausiojo Teismo teisėją duoti priesaiką.

M.LOŠYS. Aš, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas...

V.NIKITINAS. ...Vladas Nikitinas...

M.LOŠYS. ...prisiekiu...

V.NIKITINAS. ...prisiekiu...

M.LOŠYS. ...kad vykdydamas teisingumą tiksliai laikysiuos Lietuvos Respublikos Konstitucijos...

V.NIKITINAS. ... kad vykdydamas teisingumą tiksliai laikysiuos Lietuvos Respublikos Konstitucijos...

M.LOŠYS. ...ir Respublikos įstatymų...

V.NIKITINAS. ...ir Respublikos įstatymų...

M.LOŠYS. ...sieksiu, kad būtų įgyvendinamos piliečių teisės ir laisvės...

V.NIKITINAS. ...sieksiu, kad būtų įgyvendinamos piliečių teisės ir laisvės...

M.LOŠYS. ...visų žmonių ir organizacijų lygybė prieš įstatymą...

V.NIKITINAS. ...visų žmonių ir organizacijų lygybė prieš įstatymą...

M.LOŠYS. ...būsiu visada teisingas ir humaniškas...

V.NIKITINAS. ...būsiu visada teisingas ir humaniškas...

M.LOŠYS. ...ištikimas šiai priesaikai.

V.NIKITINAS. ...ištikimas šiai priesaikai.

M.LOŠYS. Pasirašykit.

PIRMININKAS. Dėkui.

 

Nutarimo "Dėl Aukščiausiosios Tarybos Mandatų ir etikos komisijos sudėties" projekto svarstymas ir priėmimas

 

Gerbiamieji kolegos, iš ryto priimdami darbotvarkę mes sutarėme iki pietų sudaryti Mandatų ir etikos komisiją. Čia neužtruks ilgai, porą minučių. Prašom į tribūną gerbiamąjį Algirdą Endriukaitį. Jis nori pasiūlyti jums kaip tik šitą projektą.

A.ENDRIUKAITIS. Gerbiamieji deputatai, mes esame patvirtinę Mandatų ir etikos komisijos nariais tuos deputatus, kurie buvo iš frakcijų. Dabar kilo ginčas dėl frakcijoms nepriklausančių. Būtent dėl deputato Algirdo Patacko. Tai aš turiu dvylikos deputatų pasirašytą protokolą. Taip pat ir dėl deputato Sauliaus Razmos pasirašė dvylika deputatų, nepriklausančių frakcijoms, siūlančių juos į šitą komisiją. Taip, aš teikiu balsuoti. Gal nereikia tų didelių diskusijų, ginčų. Siūlau balsuoti už tuos abu deputatus ir įtraukti juos į komisiją. Patikslinu: frakcijoms nepriklausančių deputatų yra 22. Tiktai.

PIRMININKAS. Prašom, gerbiamieji deputatai, balsuoti, kad deputatai Algirdas Patackas ir Saulius Razma... Gerai, po vieną. Algirdas Patackas. Kas už?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS.  68.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 5.

PIRMININKAS. Susilaikė 5. Sveikinam, gerbiamasis deputate Algirdai Patackai, jūs išrinktas Mandatų ir etikos komisijos nariu.

Kas už tai, kad Saulius Razma būtų išrinktas Mandatų ir etikos komisijos nariu? Kas už, prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  64.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 8.

PIRMININKAS. Dėkui. Sveikiname deputatą Saulių Razmą, išrinktą Mandatų ir etikos komisijos nariu.

Prašome pranešėją toliau.

A.ENDRIUKAITIS. Siūlytume tuomet patvirtinti visą nutarimą dėl Mandatų ir etikos komisijos sudarymo.

,,Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Patvirtinti nuolatinės Mandatų ir etikos komisijos nariais:

Saulių Šaltenį, Nijolę Ambrazaitytę, Vytautą Puplauską, Ireną Andriukaitienę, Egidijų Klumbį, Rimvydą Valatką, Mindaugą Stakvilevičių, Algirdą Patacką, Nikolajų Medvedevą, Gintarą Ramoną, Stanislavą Akanovičių ir Saulių Razmą."

PIRMININKAS. Prašom. Kas už, gerbiamieji deputatai?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  80.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  1.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 5.

PIRMININKAS. Dėkui, nutarimas priimtas.

A.ENDRIUKAITIS. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, dabar kviečiame tuo pačiu klausimu, dėl jo antrosios dalies, deputatą Liudviką Sabutį. Prašom.

 

Nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nuolatinių komisijų pirmininkų ir pavaduotojo" projekto svarstymas

 

L.SABUTIS. Gerbiamieji, yra pateikta darbotvarkė. 12 val. prasideda šio klausimo svarstymas. Jeigu jūs sprendžiate kitaip, tai mes vėl prarandame dvigubai laiko. Arba tvirtiname pirmininkus.

Aš noriu pasakyti štai ką. Kantriai laukiau, kol bus suformuota Mandatų ir etikos komisija, įvykdėm tai, o dabar visiškai nėra jokių kliūčių nevertinti komisijos pirmininkų. Kitas dalykas, Prezidiume taip pat buvo svarstyta ir pritarta pateikti tokį nutarimą Aukščiausiajai Tarybai.

Norėčiau pasakyti dar ir tai, gerbiamieji. Gal neatidėliokime šito klausimo, nes tai tęsiasi jau du mėnesiai. Jau anąkart pranešiau (jums nutarimas atiduotas), jog pagal pateiktą sąrašą eilės tvarka Agrarinės komisijos pirmininku išrinktas yra Mečislovas Treinys. Jokių priežasčių arba kliūčių, kurios galėtų stabdyti balsavimą, pagal protokolą nėra.

PIRMININKAS. Deputatas R.Astrauskas dėl balsavimo motyvų?

R.ASTRAUSKAS. Ne, aš norėčiau šiek tiek kitu klausimu. Kai vakar mačiau darbotvarkėje šį klausimą, aš teiravausi Aukščiausiosios Tarybos seniūno E.Gentvilo. Jis paaiškino, kad šiandien yra tik Mandatų ir etikos komisijos formavimo klausimas, o per klaidą spausdinant atsirado prierašas ,,dėl komisijų pirmininkų tvirtinimo". Jis taip paaiškino. Ir norėčiau padaryti dar tokį dalyką. Mandatų ir etikos komisiją mes suformavome tam, kad ji ir pateiktų išvadas dėl siūlomų kandidatų.

L.SABUTIS. O čia reikalingas nutarimas. Tada reikalingas Aukščiausiosios Tarybos nutarimas. Iki šiol Reglamente tokio nutarimo nebuvo.

R.ASTRAUSKAS. Kas trukdo jį padaryti?

L.SABUTIS. Prašau. Aš turiu išrinktų komisijų pirmininkų sąrašą ir siūlau jums balsuoti dėl kiekvienos kandidatūros.

PIRMININKAS. Gerbiamieji deputatai, yra užsirašę labai daug kalbėti. Mes šitaip neproduktyviai sugaišim labai daug laiko. Gal išsprendžiam reikalą balsavimu?

R.ASTRAUSKAS. Bet formuluokit balsavimą.

A.V.PATACKAS. Negalima...

PIRMININKAS. Algirdas Patackas, Mandatų ir etikos komisijos...

A.V.PATACKAS. Kaip Mandatų ir etikos komisijos narys protestuoju, kad komisijos pirmininkai būtų tvirtinami be Mandatų ir etikos komisijos. Kitaip ta komisija yra nereikalinga ir ją reikia paleisti. Pernelyg svarbus klausimas. Komisijų pirmininkai tai yra viso parlamento stuburkaulis. Tai pernelyg svarbus klausimas, kad mes jį galėtume taip vienu šuoliu išspręsti. (Salėje diskusija)

L.SABUTIS. Gerbiamieji, gal vis dėlto neprarasdami tuščiai laiko... Aš noriu pasiūlyt štai ką. Iš Mandatų komisijos nario A.Patacko kalbos išeitų, kad toliau šis klausimo svarstymas taps didžiule diskusija. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Dėl kiekvienos pirmininko kandidatūros konkrečiai, jeigu turime kokių nors prieštaravimų, pasakom arba balsavimu, arba kaip yra pasakyta Reglamente, du — už, du — prieš. Ir sprendžiam. Nes aš noriu... Atsiprašau, aš noriu vis dėlto paaiškinti situaciją. Mes grįšime dar ne prie vieno tokio galbūt aštraus klausimo ir svarstant tuos kitus įstatymus, ir ypač komisijų sudarymą. Aš turiu apgailestauti, kad du mėnesius kantriai turėjau laukti, kol bus suformuota Mandatų komisija. Sesijos pabaiga, rūpi kiti klausimai. Komisijos sušaukti susirinkimai... Protokolus kruopščiai patikrinau. Jokių prieštaravimų nėra, dėl kurių negalėtume mes teikti kandidatūros jums vertinti. Todėl manau, kad, norint suteikti Mandatų komisijai papildomų įgaliojimų, reikia parengti projektą, turi būti svarstymas, turi būti priimtas įstatymas. Ir tik tada. O visa tai, aišku, užsitęs. Todėl manyčiau, dėl komisijos pirmininkų, kaip buvo siūlyta dėl kiekvienos kandidatūros, spręskime balsavimu.

Aš siūlau jums Agrarinės komisijos pirmininko kandidatūrą — gerbiamąjį M.Treinį. Jeigu yra prieš, prašau.

PIRMININKAS. Yra užsirašę 14 deputatų klausti ir kalbėti. Dabar mes negalim, gerbiamieji kolegos, nuspręsti, kuriam duoti, kuriam neduoti. Gal gerai, frakcijų atstovai. Ar jūs, gerbiamasis Malkevičiau, kalbėsit frakcijos vardu?

S.MALKEVIČIUS. Taip.

PIRMININKAS. Prašom pareikšti.

S.MALKEVIČIUS. Aš noriu priminti, kad mes šiandien rytą siūlėm tvirtinti pirmininkus po to, kai bus Mandatų komisijos išvados. Kadangi gerbiamasis L.Sabutis sako, kad reikalingas tam dalykui nutarimas, tai aš siūlyčiau tada padaryti pertrauką tam nutarimui parengti.

PIRMININKAS. Jūs reikalaujat daryti šio klausimo svarstymo pertrauką?

S.MALKEVIČIUS. Taip.

PIRMININKAS. Gerai, dėkui. Frakcija turi teisę šito reikalauti. Valandos pertrauka, taip? Ponas Malkevičiau, valandos pertrauka? Taip, dėkui. Šį klausimą svarstydami darome valandos pertrauką. (Salėje šurmulys)

L.SABUTIS. Minutėlę minutėlę, gerbiamieji.

PIRMININKAS. Tokiais atvejais balsuoti nereikia.

L.SABUTIS. Gerbiamieji deputatai, vis dėlto nepasiduokit iš karto aistroms: pakylam ir išeinam. Taip negalima.

PIRMININKAS. Ne ne.

L.SABUTIS. Minutėlę, teisėtas prašymas.

PIRMININKAS. Dirbame toliau.

L.SABUTIS. Teisėtas prašymas. Vis dėlto tegu parengia projektą, vis tiek be jūsų dalyvavimo ir be jūsų balsavimo neišspręsim. Ar mes svarstysim kiekvieną kandidatūrą, ar mes visas kandidatūras, ar mes parengsim šitą nutarimą? Bet susitarkim vieną kartą ir išspręskim šitą klausimą.

m.STAKVILEVIČIUS. Galima dėl vedimo tvarkos?

PIRMININKAS. Pertrauka tik svarstant šį klausimą, o sesijos darbo pertraukos nėra. Posėdis tęsiamas.

Kviečiu į tribūną Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Artūrą Paulauską, — pagal darbotvarkę buvome numatę jam laiką. Prašome.

M.STAKVILEVIČIUS. Kol prieis, dėl vedimo tvarkos galima?

PIRMININKAS. Prašom.

M.STAKVILEVIČIUS. Aš siūlyčiau tada, jeigu jau pertrauka, tai padaryti trupučiuką didesnę, išrinkti komisiją, kur įeitų Z.Šličytė, R.Gajauskaitė, A.Svarinskas, N.Rasimavičius, V.Terleckas, ir tegul tikrina tų kandidatų į pirmininkus politinį lojalumą. Tada spręsim problemą kaip reikiant. Bet, manau, be dviejų mėnesių mes šito nepadarysime.

PIRMININKAS. Dėkui. Prašome, gerbiamasis prokurore.

 

Deputato V.Žiemelio kandidatūros teikimas į Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojo vietą

 

A.PAULAUSKAS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, Aukščiausioji Taryba, teikiu jums svarstyti Vidmanto Žiemelio kandidatūrą į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas.

PIRMININKAS. Prašom, gerbiamieji kolegos, sėstis į vietas. Posėdžio pertraukos nėra, tik klausimo svarstymo pertrauka.

A.PAULAUSKAS. Vidmantas Žiemelis yra teisininkas, deputatas, netrumpai dirbo prokuratūros organuose. Plačiau apibūdinti jo kandidatūros, manau, nereikia, nes jis yra jums labai gerai pažįstamas. Vidmanto Žiemelio paskyrimas būtų labai gerai priimtas prokuratūroje, prokuratūros kolektyve, sustiprins prokuratūros organizacinę veiklą, bus didelė paspirtis man. Aš siūlau deputatams apsvarstyti šią kandidatūrą ir skirti Vidmantą Žiemelį į Lietuvos Respublikos prokuroro pavaduotojo pareigas. Ačiū.

PIRMININKAS. Prašom. Ar turite kas nors pasiūlymų, ar prieštaraujate kas nors? Pirmiausia klausimai gerbiamajam generaliniam prokurorui.

Deputatas Vladimiras Jarmolenka.

V.JARMOLENKA. Gerbiamasis generalini prokurore, aš norėčiau paklausti, ar ta kandidatūra, kurią jūs pristatote, yra deputatas Vidmantas Žiemelis, taip?

A.PAULAUSKAS. Taip.

V.JARMOLENKA. Ačiū.

PIRMININKAS. Deputatas Vytautas Plečkaitis.

V.P.PLEČKAITIS. Gerbiamasis prokurore, aš norėčiau tiktai patikslinti. Aš neturiu nieko prieš, kad gerbiamasis Vidmantas Žiemelis, kurį aš puikiai pažįstu iš darbo Užsienio reikalų komisijoje, taptų generalinio prokuroro padėjėju. Bet ar įstatymas leidžia deputatui tapti prokuroru? Tai man truputį neaišku.

A..PAULAUSKAS. Tai aš paaiškinsiu. Pagal Lietuvos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Konstituciją) prokuroras arba jo pavaduotojas negali būti deputatu. Tokiu atveju, kaip čia ne vieną kartą buvo, kai deputatas išrenkamas į tas pareigas, bet negali jų užimti, suderinti šitų dvejų savo pareigų, vienos, t.y. deputato pareigos, yra sustabdomos.

PIRMININKAS, Deputatas Ričardas Maceikianecas.

R.MACEIKIANECAS. Gerbiamasis prokurore, kaip jūs manote, ar gerbiamasis V.Žiemelis, atėjęs į prokuratūrą, sustiprins mūsų įstatymų laikymąsi? Šiandieną jūs žinojote, kad bus svarstoma Vilniaus ir Šalčininkų rajonų rinkimai, taip? Ir jūs atsiuntėte man 7 val. du policininkus, kad mane jėga nuvežtų į prokuratūrą. Tai galų gale aš, kaip deputatas, turiu kažkaip... Kada baigsis šitas mano šeimos terorizavimas? Kada jūs laikysitės Konstitucijos ir įstatymų, kad deputato laisvą valią gali apriboti tik Aukščiausioji Taryba? Tai ar V.Žiemelio atėjimas padės jums dirbti, ar ne?

A.PAULAUSKAS. Taip.

PIRMININKAS. Deputatas K.Rimkus.

K.RIMKUS. Kai mes anksčiau svarstydavome deputatus, dirbančius kitose institucijose, kartu būdavo sprendžiama, ar galima dirbti deputatu. Ar tie reikalai yra išspręsti?

A..PAULAUSKAS. Čia, manau, nereikia leidimo, nes pati Aukščiausioji Taryba skiria jį į tas pareigas.

PIRMININKAS. Deputatas Arūnas Degutis.

A.DEGUTIS. Ar gerbiamajam generaliniam prokurorui žinoma mūsų bendra nuostata, kuri nėra dar patvirtinta, bet, atrodo, gali būti, kad nuo kitos sesijos visi dirbantys deputatai turės apsispręsti? Ir ar verta tada siūlyti, nes atrodo, kad netrukus visi turės grįžti arba pasilikti prokuratūroje. Ar jūs pasirinkęs kelią išeiti iš deputatų?

A..PAULAUSKAS. Na, gal geriau jis pats atsakytų į tą klausimą. Bet ir laikinas jo atėjimas man būtų didelė paspirtis.

PIRMININKAS. Deputatas Vytenis Andriukaitis.

V.P.ANDRIUKAITIS. Aš norėčiau pasakyti, jog dėl posėdžio teisėtumo nėra nuspręsta. Pagal Jungtinės Sąjūdžio frakcijos reikalavimą buvo pasakyta, kad daroma pertrauka. Jeigu jie norėjo daryti klausimo svarstymo pertrauką, reikėjo balsuoti, ar daroma klausimo pertrauka. Bet jeigu Jungtinė Sąjūdžio frakcija paprašė pertraukos, tai posėdis netenka prasmės.

PIRMININKAS. Padaryta tik to klausimo svarstymo pertrauka, bet ne apskritai.

Deputatas Jonas Liaučius.

J.LIAUČIUS. Gerbiamasis prokurore, mano klausimas būtų toks. Jeigu Aukščiausioji Taryba patvirtintų, tai gal deputatas atsisakytų savo įgaliojimų? O jeigu ne, tai ar priimtina, kad aukščiausioji valdžia yra siejama su teisėsaugos valdžia? Gal prokuratūrą jūs jau priskiriate prie vykdomosios valdžios, tada būtų logiška. Tačiau jeigu prie teisėsaugos, tada toks deputatas tampa super deputatu, kadangi jis gali, pavyzdžiui, atlikti specialią misiją  tikrinti kitus deputatus, pavyzdžiui, ar jie nėra korumpuoti, ar pan. Kaip jūs manote?

A.PAULAUSKAS. Aš sakiau, kad paskyrimo laikui V.Žiemelio, kaip deputato, įgaliojimai būtų sustabdyti. Tačiau iš pokalbio su juo aš žinau, kad jis dirbtų komisijoje ir rinkimų apygardoje. Kaip deputatas jis dirbs.

PIRMININKAS. Deputatas Jonas Pangonis.

J.PANGONIS. Aš norėjau klausti paties gerbiamojo V.Žiemelio.

PIRMININKAS. Deputatė Kazimiera Prunskienė.

K.D.PRUNSKIENĖ. Gerbiamasis generalini prokurore, man atrodo, kad mums visiems aišku, jog būtent prokuratūra neturi turėti politinių aistrų, simpatijų ir antipatijų ir kiekvienas šios tarnybos žmogaus pareiškimas turi būti teisiškai labai korektiškas. Aš noriu jums priminti savo pareiškimą, įteiktą jums gruodžio 19 d. dėl Zigmo Vaišvilos pareiškimo, kaltinančio mane visiškai absurdiškais dalykais. Jūs puikiai šitą suprantate. Ten remiamasi deputato V.Žiemelio pareiškimu ar straipsniu ,,Lietuvos aide". Be to, aš ir pati žinau kitų pareiškimų, kur jis visiškai neatsakingai užuominom apkaltina mane, panašiai kaip ir Z.Vaišvila savo pareiškime. Man ir kyla abejonė. Ar jūs, šitai žinodamas, iš tikrųjų turite pakankamai motyvų, kad jūsų padėjėjas V.Žiemelis galės teisiškai korektiškai dirbti jūsų labai atsakingą darbą?

A.PAULAUSKAS. Aš manau, kad tie pareiškimai buvo padaryti kaip deputato, politiko. Jis ir siūlomas į teisines pareigas, ir tai, matyt, įpareigos, savaime suprantama, dėl įvairių kalbų ir pareiškimų. Jeigu jūs klausiate, ar jis man padės, tai aš sakau: taip, jis man padės.

PIRMININKAS. Deputatas Donatas Morkūnas.

D.MORKŪNAS. Gerbiamasis generalini prokurore, deputatas, kad ir suspenduotas, vis tiek lieka deputatas. Tuo pačiu metu jisai bus ir generalinio prokuroro pavaduotojas. Man rodos, kad čia yra ne valdžių atskyrimas, o jau jungimas. Ypatingas statusas šitokio deputato. Vis tiek jis liks deputatas. Aš norėčiau paklausti, ar yra tokių precedentų kitose Vakarų valstybėse, kur tokio rango žmonės liktų ir deputatai? Turintys tokį rangą kaip generalinio prokuroro pavaduotojas arba, pavyzdžiui, teisingumo ministras?

A.PAULAUSKAS. Aš galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, kur Vakarų šalyse yra tikrai tokių dalykų. Bet mes turime ir mūsų valstybėj tokių atvejų. Ir valstybės kontrolierius, ir Vyriausybės nariai, ir Vyriausybės vadovai, ir visa kita. Man atrodo, yra lygiai tas pat.

D.MORKŪNAS. Ne, čia vykdomoji valdžia ir ta trečioji valdžia, kuri žiūri teisingumo, tikrai yra skirtingi dalykai. Visam pasauly trečioji valdžia paskui ir sprendžia santykius tarp įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios. O čia kaip tik ta vieta, kuri tada ir atlieka...

A.PAULAUSKAS. Bet jis savo deputato veiklos tuo metu nevykdys.

D.MORKŪNAS, Vis dėlto jis lieka deputatas. Todėl aš manau, kad jisai gali užimti tokią vietą tiktai atsisakydamas deputato įgaliojimo.

PIRMININKAS. Deputatas Bronislovas Lubys.

B.LUBYS. Taip, gerbiamieji deputatai, aš manyčiau, kad mes visi gerai pažįstame deputatą V.Žiemelį. Aš kalbu... Čia mane įspėjo, kad... Aš sakau savo nuomonę. Be abejo, mes kiekvienas turime trūkumų. Aš manau, kad turi trūkumų ir gerbiamasis V.Žiemelis. Tačiau tokiuose atsakinguose postuose kaip pas generalinį prokurorą ir eina principiniai klausimai. Mes turėtume kitą kartą palikti partijų, palikti frakcijų pozicijas, o pasižiūrėti į žmogaus reikalingumą ir naudą šiuo istoriniu periodu. Aš siūlyčiau balsuoti už šitą kandidatūrą.

PIRMININKAS. Deputatas Justas Vincas Paleckis.

J.V.PALECKIS. Mes dabar turime tokį, sakyčiau, ypatingą deputatų statusą. Jie ir visuomenei žinomi, ir per televiziją, ir laikraščiuose, ir per radiją dažnai kalba. Žodžiu, ypatingą statusą. Antra vertus, mes turime ministerijų, kur yra ministras deputatas ir jo pavaduotojas deputatas, kaip Užsienio reikalų ministerijoje. Čia bus sukurtas naujas precedentas  generalinis prokuroras nebus deputatas, kol kas jis nėra, o jo pavaduotojas — bus. Jūs šitoj situacijoj, kiek jaučiu, jausitės visai neblogai. Norėčiau šito paklausti.

A.PAULAUSKAS. Jūs manęs klausiate?

J.V.PALECKIS. Taip.

A.PAULAUSKAS. Aš nemanau, kad čia reikia vertinti blogai ar gerai dėl to, ar V.Žiemelis yra deputatas, ar ne. Dėl bendro darbo siūloma šita kandidatūra, o ne dėl kokios nors mano savijautos. Aš tiktai noriu jums pasakyti, kad šiuo metu jau beveik dveji metai, kai mes neturime pavaduotojo. Sunku mums ir dirbti, ir organizuoti prokuratūros veiklą. Čia yra bendram reikalui, bendram labui, o ne dėl mano kokios nors geresnės savijautos.

PIRMININKAS. Deputatas Vytenis Andriukaitis.

V.P.ANDRIUKAITIS. Aš norėčiau užjausti gerbiamąjį generalinį prokurorą, nes jis pristato mums tą klausimą posėdžio pertraukos metu. Kadangi pagal Reglamento 96 straipsnį... aš norėčiau, kad gerbiamasis J.Dringelis jį perskaitytų ir pasakytų, ką jis turėjo padaryti, nes tiek vienas, tiek kitas formulavimas mus pastato į keblią padėtį. Mes galime tik pasikalbėti su prokuroru, ir tiek, kadangi yra valandos pertrauka.

PIRMININKAS. Deputatas Arūnas Degutis.

A.DEGUTIS. Aš tik paklausiu posėdžio pirmininko. Ar mes šiandien turėsime balsuoti už V.Žiemelį, ar kaip? Ar čia tik pristatymas?

A.PAULAUSKAS. Čia yra pristatymas. Tačiau jeigu jūs...

A.DEGUTIS. Ne, tai mes turėtume dar su juo pasikalbėti, aš manau, prieš balsavimą.

A.PAULAUSKAS. Be abejo.

PIRMININKAS. Deputatas S.Razma.

L.S.RAZMA. Aš norėjau paklausti gerbiamojo prokuroro, ar dirbdamas prokuratūroje V.Žiemelis nevedė kokių nors bylų pagal KGB liniją ir kokias jis visuomenines pareigas ėjo anksčiau?

A.PAULAUSKAS. Jis dirbo Bendrosios priežiūros skyriuje. Ten tardymas išvis buvo svetimas dalykas. Ten buvo įstatymų laikymosi priežiūra. O aš tuo metu, kai V.Žiemelis dirbo prokuratūroje, dirbau rajoninėj grandy. Tiesiog sunku pasakyti, kokias visuomenines pareigas jis ėjo, tiesiog nepasidomėjau. Negalėjo turėti su KGB jokių reikalų, kadangi ne tas skyrius.

PIRMININKAS. Dėkui generaliniam prokurorui.

Ar mes galėtume šiandien išspręsti? Negalėtume. Taip. Ar yra deputatas Vidmantas Žiemelis šiuo metu? Taip, kandidatūra yra pristatyta. Būtų gerai, kad frakcijos, nuolatinės komisijos apsvarstytų šią kandidatūrą ir galėtume ją svarstyt toliau. Ar šiandien norit klausinėt? (Balsai salėje, negirdėti) Gerbiamasis Andriukaiti, tas straipsnis, kuriuo rėmėtės, jums nevisiškai palankus. Prašom baigt šitą. (Salėje šurmulys) Taip, čia niekur neparašyta, kad šiuo klausimu turi būti balsuojama, taip... (Salėje šurmulys)

Gerbiamieji kolegos, mes sudarėm Mandatų ir etikos komisiją. Kviečiu Mandatų ir etikos komisiją susirinkti Prezidiumo posėdžių salėje, taip, 308 kabinete, ir pradėti savo darbą. Prašom ką nors iš Mandatų ir etikos komisijos pasiūlyti jums tinkamą laiką. 12.30. Gerai, 12.30 renkatės... 13.30? Į 308 kabinetą, gerai.

Deputatas Albinas Januška pageidauja padaryt pareiškimą, prašom. 

 

Grupės deputatų pareiškimas (A.Januška)

 

A.JANUŠKA. Gerbiamieji deputatai, šiandien ,,Lietuvos aide" yra išspausdintas straipsnis apie tai, kad mūsų kolega deputatas A.Sakalas, būdamas Sąjūdžio Vilniaus tarybos pirmininku, iš Sąjūdžio banko sąskaitos paėmė 19 tūkst. rublių.

Grupė Aukščiausiosios Tarybos deputatų, kurie yra buvę Sąjūdžio Vilniaus tarybos nariai, kartu su Aloyzu Sakalu nori pareikšti, kad ,,susipažinę su ,,Lietuvos aido" 1992 m. sausio 30 d. straipsniu ,,Vilniaus Sąjūdžio konferencija" pareiškiame: mes, buvę Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos nariai, dirbę pirmininkaujant buvusiam Tarybos pirmininkui Aloyzui Sakalui, nieko nežinome apie jokius Aloyzo Sakalo finansinius pažeidimus, nes visi finansiniai ir kiti klausimai buvo sprendžiami kolegialiai. Manome, jog valstybės laikraštis ,,Lietuvos aidas" pasielgė negarbingai apkaltindamas A.Sakalą niekuo neįrodytu finansiniu pažeidimu."

Tai pasirašė grupė deputatų. Ačiū. (Balsai salėje, negirdėti) Aš norėčiau pasakyt, kad, be abejo, šiuo atveju valstybės laikraštis galėtų patikrinti prieš spausdindamas tokį labai rimtą kaltinimą, kuo buvo kaltinamas Aloyzas Sakalas. (Balsai salėje, negirdėti) Pasirašė deputatai A.Januška, E.Petrovas, P.Vaitiekūnas, A.Kumža ir A.Degutis. PIRMININKAS. Ar gerbiamasis G.Pūkas šiuo metu yra salėje? Gerbiamieji kolegos, mes esame beviltiškai atsilikę svarstydami šios dienos darbotvarkės klausimus. Šis klausimas, kuris įrašytas ketvirtas, jau turėjo būti svarstomas 12.25. (Balsas iš salės, negirdėti) Tai prašom, dabar galbūt pateikit, o kadangi tas klausimas užims daug daugiau laiko, po jūsų tada (...). Prašom.

 

Nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos rekonstrukcijos ir vystymo banke" priėmimas

 

G.PUKAS. Gerbiamieji deputatai, praeitą savaitę jums buvo pateiktas Aukščiausiosios Tarybos nutarimo projektas ,,Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos rekonstrukcijos ir vystymo banke". Gerbdamas jūsų laiką ir norėdamas jį taupyti noriu pasakyti, kad po to, kai buvo išdėstyta medžiaga, buvo susitikta su tais, kurie norėjo pasiaiškinti ar pateikti pastabų dėl šio nutarimo. Šiandien galiu pasakyti, kad jokių pastabų ir pasiūlymų nėra. Todėl norėčiau, kad jūs balsuotumėte už šį nutarimą ir jį priimtumėte. Tiktai viena pastabėlė. Čia tiktai spausdinimo klaida: vietoj 1991 metų reikia parašyti 1992.

PIRMININKAS. Ar yra prieštaraujančių dėl pateikto nutarimo projekto? Nėra? Kas už tai, kad pateiktas nutarimo projektas būtų priimtas? Prašom, kas už.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  75.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  1.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Komisija atsiprašo, prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikiusių nėra.

PIRMININKAS. Priimta. Taip.

 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo projekto svarstymas

 

Prašom dabar gerbiamąjį J.Orlauską pateikti trečiajam svarstymui ir balsavimui Lietuvos Respublikos teismų įstatymo projektą. Prašom.

J.ORLAUSKAS. Ponios ir ponai, aš siūlyčiau tokį svarstymo būdą: svarstyti skirsniais ir balsuoti.

PIRMININKAS. Ar kas nors prieštarauja pasiūlymui? Pritariam? Ar yra pastabų dėl 1 skirsnio?

J.ORLAUSKAS. 1 skirsnis visiškai atitinka jūsų priimtą Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, pataisas ir papildymus.

PIRMININKAS. Nėra prieštaravimų? Priimta. Prašom.

J.ORLAUSKAS. II skirsnis. ,,Teismų kompetencija". Čia irgi pastabų nebuvo dėl to skirsnio, siūlyčiau jį priimti.

PIRMININKAS. Deputatas Aurimas Taurantas. Prašom.

A.TAURANTAS. Aš galvoju, ar čia jau mes neįžeisim Aukščiausiojo Teismo, jeigu jo kompetencijai priskiriama leist biuletenius.

J.ORLAUSKAS. Tai yra labai didelis Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir viso jų kolektyvo prašymas.

A.TAURANTAS. Aš tiesiog norėjau pasiūlyti įrašyti tai kaip atskirą straipsnį ne prie kompetencijos, o šiaip kur nors kitur, kad Aukščiausiasis Teismas leidžia biuletenį. Tai nėra kompetencija...

J.ORLAUSKAS. Čia yra kompetencija, nes tai yra labai svarbus teismams norminis aktas. Čia yra Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir visų teisėjų prašymas.

PIRMININKAS. Ar jūs, deputate, prieštaraujat? Ne? Neprieštaraujat?

A.TAURANTAS. Tai jūs mano žodžius girdėjot. Negi jūs mano žodžiais netikit? Tai koks klausimas kyla?..

PIRMININKAS. Deputatas Jonas Prapiestis.

J.PRAPIESTIS. Šitą pataisą reikėtų palaikyti, kadangi neliks jokio pagrindo Aukščiausiajam Teismui, kad kokiu nors būdu būtų leidžiamas leidinys. Matai, paskui gali sakyti, kad komercija užsiima ar dar kuo nors.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, siūloma balsuoti dėl deputato Aurimo Tauranto patikslinimo. Ar jūs galite pateikti alternatyvą? Deputate Taurantai, ar jūs galite pateikti alternatyvą?

A.TAURANTAS, Girdėjote, ką pasakiau. Aš daugiau nieko neturiu pridurti. Ir viskas.

PIRMININKAS. Prašom patikslinti. Ne visi girdėjo, prašom patikslinti.

A.TAURANTAS. Daugiau neturiu ką pridurti.

PIRMININKAS. Aš nesupratau, ką jūs pasakėt.

A.TAURANTAS. Aš sakau, kad aš viską pasakiau, daugiau nieko nenoriu pridurti.

PIRMININK4S. Deja, aš tuo negaliu pasiremti. Prašom pateikti savo konkrečius pasiūlymus. Deputatas A.Taurantas neteikia jokių pasiūlymų. Taip.

Ar yra prieštaraujančių dėl II skirsnio priėmimo?

J.ORLAUSKAS. III skirsnis. ,,Teisėjų senatas".

PIRMININKAS. Priimta.

J.ORLAUSKAS. Čia numatomas naujas institutas vietoj Aukščiausiojo Teismo plenumo. Jis yra papildomas apygardų teismų pirmininku ir Apeliacinio teismo pirmininku. Ir jis jau nebegalės ,(...) spenduoti, o tiktai rekomendacijas. Dėl šio skirsnio pastabų taip pat nebuvo. Prašyčiau jį...

PIRMININKAS. Ar prieštaraujate, kolegos, kas nors? Ne. Dėkui. Prašom. Priimta.

J.ORLAUSKAS. IV skirsnis. ,,Teisėjai ir teismo kandidatai". Čia apibrėžta, kaip teisėjai iškeliami, kiek turi turėti darbo stažo, ir numatomas teismo kandidato institutas. Tai yra labai svarbu, kadangi būtų teisėjų kadrų kalvė ir būtų galima žmogų tinkamai ištirti. Dėl šio skirsnio taip pat pastabų nebuvo. Prašyčiau jį priimti.

PIRMININKAS. Prašom. Deputatas Aurimas Taurantas.

A.TAURANTAS. Aš noriu pasakyti, kad šis pateiktas įstatymas labai prieštarauja valdžių atskyrimo principui. Teisėjai tampa priklausomi nuo vykdomosios valdžios, nes visur yra numatytos didelės teisingumo ministro teisės teisėjų atžvilgiu. Konkrečiai 17 straipsnyje numatyta, kad teismo kandidatą ne daugiau kaip dvejiems metams dirbti stažuotoju apylinkės teisme skiria teisingumo ministras. Aš siūlyčiau, kad tai turėtų daryti Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

J.ORLAUSKAS. Aš jums galiu atsakyti. Teismo kandidatas nėra teisėjas ir visiškai nieko bendro su juo neturi. Jis tik yra kaip stažuotojas. Antra, Aukščiausiasis Teismas neturi jokio aparato ir jis niekad nesiims valdymo funkcijų. Ir Aukščiausiasis Teismas dėl šito absoliučiai jokių pastabų neturėjo.

PIRMININKAS. Ar jūs patenkintas atsakymu? Gerbiamasis deputate, jūsų pasiūlymai yra esminiai, jūs turėjote juos pateikti iš anksto. Dabar jūs trečiojo svarstymo metu teikiat esminius pakeitimus, kurių jau mūsų Reglamentas nelaimina, kaip žinot. Čia galimi tik įvairūs redakcinio pobūdžio siūlymai. Tokie štai. O jūsų šitas pasiūlymas turėjo būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Daugiau niekas... Ar yra prieštaraujančių dėl šio skirsnio?

A.TAURANTAS. Yra mano prieštaravimas dėl 17 straipsnio ir aš siūlau dėl jo tada nebalsuoti.

PIRMININKAS. Tai galbūt dabar išsprendžiam balsavimu. (Balsas salėje, negirdėti)

Prašom. Deputatas Zenonas Juknevičius.

Z.JUKNEVIČIUS. Aš noriu pasakyti, kad netgi teisėjų paskyrimo klausimas, jo procedūra visiškai neatsiliepia teismų nepriklausomumui, jeigu paskui yra kitos garantijos. Švedijoj teisėjus skiria vyriausybė, o čia kalbama tik apie stažuotoją. Todėl kolegos A.Tauranto abejonės čia yra visiškai nepagrįstos. Kodėl, sakykim, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas turi rūpintis stažuotoju, kuris dar tik bus teismo kandidatas? Gal jis nebus renkamas. Tai čia abejonės visiškai nepagrįstos. Kviečiu deputatus pritarti šitam skirsniui ir žengti toliau.

PIRMININKAS. Deputatas A.Taurantas prieštarauja 17 straipsnio... Galbūt mes pabalsuojame dėl 17 straipsnio.

Gerbiamieji kolegos, prašom balsuoti. Kas už tai, kad 17 straipsnis būtų priimtas toks, koks jis pateiktas projekte? Kas už? Prašom. Balsuojam pakeldami korteles. Kadangi jau pradėjo deputatai balsuoti, prašom.

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  40.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš nėra.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 5.

PIRMININKAS. Dėkui. Straipsnis priimtas. Prašom toliau.

J.ORLAUSKAS. V Skirsnis. ,,Teisėjų egzaminai". Čia numatomas visiškai naujas institutas ir teisėjai egzaminus turės laikytį... būsimi teisėjai ir kiekvienas teisėjas prieš juos skiriant į aukštesnį teismą. Pastabų taip pat nei iš Aukščiausiojo...

PIRMININKAS. Prašom garsiau, prie mikrofono...

J.ORLAUSKAS. Nei iš Aukščiausiojo Teismo, nei iš kitų žinybų dėl to skirsnio pastabų nebuvo.

PIRMININKAS. Ar yra prieštaraujančių dėl V skirsnio? Nėra.

Deputatas Aurimas Taurantas. Prašom, deputate Taurantai.

A.TAURANTAS. Tai skirsnyje taip pat yra du straipsniai, kur turbūt nepagrįstai įrašomas teisingumo ministras. Čia visiškai jo nereikia. Ir aš siūlau 18 straipsnyje taip pat teisingumo ministrą pakeisti Aukščiausiojo Teismo pirmininku, o 20 straipsnyje išbraukti žodžius ,,teisingumo ministras", kur nustatoma teisėjų egzaminų programa.

J.ORLAUSKAS. Sutinku. 18 straipsnyje pakeisti Aukščiausiojo Teismo pirmininku. Ir... ką sakėt? Sutinkam, sutinkam.

A.TAURANTAS. Ten abudu (...) parašyti.

J.ORLAUSKAS. Čia tik tam parašyta, kad teisingumo ministras dirbtų juodą darbą, o Aukščiausiojo Teismo pirmininkas dar patobulintų, kadangi Aukščiausiasis Teismas neturi jokio aparato, jis tik nagrinėja bylas. Bet jeigu taip reikalaujama, jeigu deputatai taip nubalsuos...

PIRMININKAS. Noriu įspėti deputatą Aurimą Taurantą, kad jis reikalauja to, ko negali reikalauti. Trečiojo svarstymo metu gali būti tik redakcinių pakeitimų. O tuos reikėjo pateikti iš anksto, prieš 24 valandas.

J.ORLAUSKAS. Čia kur teisingumo...

PIRMININKAS. Čia esminiai pakeitimai.

A.TAURANT4S. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, jūs, be abejo, išmanote Reglamentą ir elkitės pagal Reglamentą. O pagal Reglamentą man pasakyti savo nuomonę taip pat galima.

PIRMININKAS. Spręsime balsavimu. Kas už tai, kad... Ne, bet jeigu nors vienas deputatas nesutinka, tada...

A.TAURANTAS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke...

PIRMININKAS. Tada turime balsuoti, be balsavimo priimti negalim.

A.TAURANTAS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, aš dėl V skirsnio savo pasiūlymus atsiimu. Daug rimtesnių dalykų yra kitame skirsnyje, ten aš jau pasiliksiu savo argumentus.

PIRMININKAS. Vadinasi, dėl V... V priimtas. Dėkui. Prašom toliau.

J.ORLAUSKAS. VI skirsnis numato teisėjų skyrimą. Jis visiškai suderintas su tuo, ką jūs priėmėt praeitame posėdyje dėl Laikinojo Pagrindinio Įstatymo, ir su tuo, ko jūs nepriėmėt. Prašau atkreipti dėmesį: su tuo, ko jūs nepriėmėt. Šiaip pastabų dėl šito skirsnio nebuvo.

PIRMININKAS. Kas prieštarauja dėl šio skirsnio? Deputatas Aurimas Taurantas.

A.TAURANTAS. Tai aš jau sakiau, kad būtent 22 straipsnyje yra rimčiausiai pažeidžiama teisėjų nepriklausomybė. Čia aš tikrai siūlyčiau deputatams pagalvoti. Visų pirma apylinkių teismų teisėjus į darbo vietas skirsto teisingumo ministras. Ir apylinkių teismų pirmininkus, ir pavaduotojus skiria teisingumo ministras. Iš tikrųjų tai yra esminiai dalykai. Teisėjai tampa priklausomi būtent nuo vykdomosios valdžios.

Ir dar vienas mano priekaištas. Aš manau, kad galimi tam tikri ar nesąžiningumai, ar nesusipratimai dėl 1 punkto, kai pasakyta, kad kandidatus į apylinkių teismų teisėjus parenka teisingumo ministras pirmiausia iš teismo kandidatų. Žodis ,,pirmiausia" reiškia, kad dar iš kažko kito. Aš manyčiau, kad jeigu jau numatyta teismo kandidatai, tai turėtų būti tiktai iš to. Žodis ,,pirmiausia" taip pat turėtų būti išbrauktas.

J.ORLAUSKAS. Ačiū. Mane tik labai stebina ta pavėluota reakcija į įstatymą. Tai yra todėl, kad būtų garantuota kandidatams galimybė tapti teisėjais, kad jie nebūtų paskui daromi antstoliais, teismo raštininkais ir t.t. O kodėl ,,pirmiausia"? Todėl, kad yra nustatyta, kas gali būti teisėjas, jau priimtame IV skirsnyje. Pilietis, ne jaunesnis kaip 25 metų amžiaus, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, teisėjo profesijai būtinus duomenis, dvejų metų teisinio arba teismo kandidato darbo stažą, Man atrodo, aš į tą klausimą pakankamai atsakiau. O kodėl čia teisingumo ministras kažko kišasi ir gali piktnaudžiauti, aš visiškai nesuprantu. Teisėją tai išrenka Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Kad apsaugotų jį nuo vietos įtakos, renka tiktai teisėją. O į vietas, atsižvelgdamas į visas kitas aplinkybes ir į teisėjų norą, skiria ministras. Praeitą sykį buvo numatyta, kad tai daro Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Tačiau tas straipsnis nebuvo priimtas.

PIRMININKAS. Deputatas Zenonas Juknevičius.

Z.JUKNEVIČIUS. Aišku, būtų galima sutikti, kad Teisingumo ministerijai nebūtų šitų pareigų. Tai yra labai sudėtingos pareigos. Ir dabar, ir ateity nebus lengva parinkti kandidatus, kol nesukursim teismo autoriteto. Bet dar sykį noriu atkreipti kolegų dėmesį: visiškai nesvarbu teismų nepriklausomumui, kas skiria. Kartoju: Švedijoj vyriausybė skiria. Ir įvairiausių modelių yra. Ponui A.Taurantui truputį, matyt, neaišku, todėl tokia reakcija. Su paskyrimu į vietą ir baigiasi Teisingumo ministerijos įtaka. Toliau jokio poveikio padaryti negali. Tačiau, kita vertus, visada Vyriausybė, valstybė finansuoja teismus per vykdomąją valdžią. Tai tada ponui A.Taurantui, aišku, pasiūlyčiau sugalvoti straipsnį, kokiu būdu finansuoti, kad nereiktų Teisingumo ministerijai mokėti algų teismui, nereikėtų aprūpinti baldais, įranga ir pastatais. Va čia daugiau galima paveikti, o ne formaliai parinkimu. Čia nereikia daryti problemos. Šituo būdu niekaip teismų nepaveiksi. Paskirt gali bet kas, vienas žmogus. Tai Lietuvos Respublikos laikų atkurta forma. Tada nebuvo teismai paveikiami, nors skyrė Prezidentas teisingumo ministro teikimu.

Tai dėl balsavimo motyvų, ponas Andriukaiti.

PIRMININKAS. Deputatas Egidijus Jarašiūnas.

E.JARAŠIŪNAS. Dėl balsavimo motyvų. Man regis, kad ta redakcija, kurią pateikia projekto autoriai, iš tiesų yra 1936 metų Lietuvos Respublikos teismų reformos įstatymo nuostata. Tos nuostatos prasmė yra ta, kad tiktai toks būdas ir yra teismo nepriklausomumo garantija. Ne pati sistema sau gaminasi kadrus, juos teikia, bet jie ateina iš kitos sistemos. Tiktai šitaip mes galime garantuoti teismų, kaip teisingumo institucijos, nepriklausomumą ir teisėjo kaip tokio nepriklausomumą.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, reikėtų jau balsuot. Ar deputatas Jonas Prapiestis dar turi ką nors? Gal jūs kaip nors...

J.PRAPIESTIS. Man tik gaila, kad trečiasis svarstymas, o aš pono A.Tauranto paklausčiau, ką jis tada numato tuo šventuoju, kuris neklysdamas skirstys teisėjus į vietas, kadangi teisingumo ministru nepasitiki? Tuo labiau aš noriu primint, kad teisingumo ministrą, beje, skiria Aukščiausioji Taryba. Tai kuo mes tada bepasitikim? Todėl siūlau palikti taip, kaip yra tekste.

PIRMININKAS. Deputatas Vytenis Andriukaitis.

V.P.ANDRIUKAITIS. Aš labai norėčiau, kad sis balsavimas iš tikrųjų būtų teisėtas, nes tai yra trečiasis svarstymas ir balsavimas. Norėčiau tuomet atkreipti dėmesį, jog mes esame labai sunkioj padėty. Man labai gaila pranešėjo. Reglamento 96 straipsnis: ,,Svarstant kiekvieną darbotvarkės klausimą iki balsavimo pradžios Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, posėdžio pirmininko, nuolatinės komisijos pirmininko, frakcijos arba laikinosios deputatų grupės reikalavimu Aukščiausiosios Tarybos posėdyje daroma neeilinė, ne ilgesnė kaip 1 valandos pertrauka. To paties klausimo svarstymo metu galima daryti tik dvi tokias pertraukas, o tie patys deputatai neeilinės pertraukos gali reikalauti tik vieną kartą." Norėčiau, kad frakcijos teisės nebūtų pažeistos, kad šitas svarstymas būtų vykdomas pagal Reglamentą ir teisėtai. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, kaip buvo mano suformuluota, frakcijos teisės nebuvo pažeistos. Gerbiamasis deputate, neieškokit ko nepametęs.

Ar daugiau nėra jokių prieštaravimų? Dėl šio skirsnio priėmimo. Klausimą spręsim paprasta balsų dauguma. Kas už tai, kad skirsnis būtų priimtas toks, koks jis pateiktas projekte? Jūs tik dėl vieno straipsnio? Gerai, prašom. Kas už pateiktą 22, prašom balsuot. Kas už?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Už  44.

PIRMININKAS. Kas prieš?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Prieš  1.

PIRMININKAS. Kas susilaikė?

BALSŲ SKAIČIUOTOJAS. Susilaikė 2.

PIRMININKAS. 22 straipsnis priimtas. Prašom toliau.

J.ORLAUSKAS. VII skirsnis apibrėžia teismų pirmininkų ir pavaduotojų kompetenciją. Čia pastabų nebuvo, tačiau 35 straipsnyje yra korektūros klaida. Trečiojoje eilutėje vietoje ,,Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas" reiktų įrašyt ,,Prezidiumas". Tai atitiks jūsų padarytą Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimą. Todėl siūlyčiau šitam skirsniui taip pat pritarti.

PIRMININKAS. Ar yra prieštaraujančių? Priimta. Prašom.

J.ORLAUSKAS. VIII skirsnis. ,,Teisėjų skiriamieji ženklai ir priesaika". Tai čia grąžinama tai, kaip buvo, kaip yra daugelyje pasaulio valstybių. Ir pateikiama priesaikos redakcija. Dėl šio skirsnio irgi negauta pastabų.

PIRMININKAS. Niekas neprieštarauja? Priimta. Prašom.

J.ORLAUSKAS. IX skirsnis. ,,Teisėjo ir teismo nepriklausomumas". Čia galbūt reiktų pasakyt štai ką, kad dėl 38 buvo pastaba jau iš anksto pareikšta, svarstant pono V.Nikitino kandidatūrą. Suabejota, ar neprieštarauja teismų nepriklausomumui, kad jie yra atsakingi Aukščiausiajai Tarybai. Tai man atrodo, kad klausėjas nesuvokė skirtumo, kas yra atskaitingas ir kas atsakingas. O teisėjas yra atsakingas Aukščiausiajai Tarybai todėl, kad tik ji gali jį atšaukti, sustabdyti, duoti sutikimą jį areštuoti arba iškelti jam baudžiamąją bylą. Tik tokia prasme.

Ir, matyt, čia reiktų dar pagalvot ir tiksliau apibrėžt tuos 300 metrų, kur yra dėl piketų. Čia ponai amerikiečiai... pas juos daug mažesnis yra. Matyt, mūsų Manifestacijų įstatyme bus, palikime mes tą klausimą spręsti ten. O čia vietoj šitų 300 metrų įrašom, kad ne arčiau kaip įstatymuose numatyta. Tada nebus jokių prieštaravimų ir būsimiems įstatymams. Šiaip kitų pastabų nebuvom gavę dėl šito skirsnio.

PIRMININKAS. Deputatas Stasys Malkevičius.

S.MALKEVIČIUS. Sąjūdžio frakcija jau nebereikalauja pertraukos, nes mes jau suspėjom parengti nutarimo projektą. Ir siūlau dirbt toliau.

PIRMININKAS. Dėkui. Deputatų frakcija pasinaudojo jai suteikta galimybe ir pateikė projektą, vadinasi, frakcijos teisės nebuvo pažeistos.dalijo deputatams savo parengtą projektą.

Taip, prašom. Deputatas Aurimas Taurantas.

A.TAURANTAS. Šiuo atveju aš noriu atsiprašyti pranešėjų ir pareikšti abejonę dėl 38 straipsnio 2 punkto. Čia numatoma, kad priimdamas sprendimą teismas vadovaujasi tik tais įstatymais, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Ar mes, priimdami tokį straipsnį, neišsprendžiame štai tokiu būdu per įstatymą konstitucinio ginčo dėl Konstitucinio Teismo? Šituo atveju faktiškai teismams suteikiama teisė spręsti, ar įstatymas atitinka Konstituciją, ar neatitinka. Iš tikrųjų daugelyje pasaulio salių taip yra, bet tokią nuostatą mes turėtume įtvirtinti Konstitucijoje. Aš šiuo atveju tikrai drįsčiau abejoti, ar mes šiandien galime tai įrašyti. O jeigu taip įrašytume, tai iš tikrųjų reikia tada atitinkamą normą įrašyti Konstitucijoj. Aš vis dėlto siūlyčiau ar atidėti, ar pasitarti galbūt su atitinkama komisija. Čia tikrai gal ir neblogas dalykas siūlomas, bet tokiu būdu jau kažin ar galima spręsti. Aš dar tik priduriu, kad man taip pat sukėlė abejonę tas įrašymas ,,atsakingi". Mes tada nepastebėjome įrašydami į Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. Aš suprantu, kad jūs turite galvoje tą prasmę, kurią išdėstėte žodžiu ,,atsakingas". Bet paprastai ji visur taip ir eksplikuojama. Nerašoma žodis ,,atsakingas", bet aiškiai išdėstoma ta prasmė, kuri turima galvoj. Kitaip tikrai gali būti nesusipratimų ir vėl atrodyti, kad teismai yra priklausomi šiuo atveju nuo įstatymų leidžiamosios valdžios.

J.ORLAUSKAS. Ačiū. Šitai, matyt, yra pataisoma, kadangi ta dalis galios dar tik nuo lapkričio 1 d. O dėl 38 straipsnio 2 punkto, tai galima pagalvoti, nes čia yra Konstitucinio Teismo preliudija.

A.TAURANTAS. Tai aš, jeigu jūs sutinkate, siūlyčiau galbūt atidėti tą vietą ir pagalvoti.

J.ORLAUSKAS. Aš siūlyčiau galbūt šitaip. Dabar is viso atsisakyti to 2 punkto ir pagalvot prieš priėmimą. Aš siūlyčiau visai neteikt balsuoti 38 straipsnio 2 punkto.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, jau pertraukos metas.

J.ORLAUSKAS. Šitą skirsnį baigiam ir...

PIRMININKAS. Šitą skirsnį siūloma baigt. Tai galbūt balsuojam. (Balsai salėje, negirdėti) Nereikia, jūs sutinkat.

J.ORLAUSKAS. Išbraukti šitą 38 straipsnio 2 dalį. Tada reikia... (Salėje ginčas)

J.ORLAUSKAS. Čia reiškia, kad neaišku, ką toliau daryt.

Z.JUKNEVIČIUS. (Negirdėti)

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, pertraukos metas. Mes nenutarėm pratęst, vadinasi, darom pertrauką ir po pertraukos galėsim aiškintis toliau.

Dėkui jums. Pertrauka. Prašom po pertraukos būt pasirengusiems toliau tęst svarstymą. Kaip jau minėjau, Mandatų komisija 13.30 renkasi 308 kabinete.