LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

                           Rudens (VII) sesija

                        1995 m. spalio 18 d. (trečiadienis)

                           Neeilinis plenarinis posėdis

                           Nr.19(461)

                        (Posėdžio pradžia - 12.02 val.)

    

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (12.03 val.).

 

12.04 val.

S V A R S T Y T A :

     1995 m. spalio 18 d. (trečiadienio)  darbotvarkės projektas

     Pranešėjas -  Seimo Pirmininkas  Č.Juršėnas  informavo  apie

darbotvarkės pakeitimus  ir patikslinimus,  kuriuos pateikė Seimo

valdyba.

 

     Posėdžio  pirmininkas   pateikė  papildomą  informaciją  dėl

procedūrų.

 

     Kalbėjo Seimo narys A.Vaišnoras.

 

12.08 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl Seimo  Ekonominių

nusikaltimų  tyrimo  komisijos  pirmininko  V.Juškaus  atšaukimo"

projektas Nr.1851(2) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Kubilius

 

     Kalbėjo ir  į Seimo  narių klausimus atsakė Seimo Ekonominių

nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininkas V.Juškus.

     Klausė   Seimo    nariai:   M.Stakvilevičius,   A.Vaišnoras,

J.Listavičius,  A.Salamakinas,  A.Katkus,  V.Šumakaris,  K.Gaška,

V.Astrauskas, L.Alesionka,  L.Milčius,  V.Aleknaitė,  V.Liutikas,

Z.Adomaitis,    V.Būtėnas,    P.Tupikas,    M.Čobotas,    K.Uoka,

V.Velikonis.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

A.Kubilius, V.Jarmolenka, S.Pečeliūnas, A.Kunčinas, E.Bičkauskas.

     Kalbėjo  Seimo   nariai:  M.Stakvilevičius,  A.Endriukaitis,

A.Albertynas,  A.Vaišnoras,  J.Karosas  (LDDP  frakcijos  vardu),

R.Dagys, J.Bernatonis, V.Žiemelis, N.Germanas.

     Replikavo   Seimo    nariai:   A.Patackas,   Z.Semenovičius,

S.Pečeliūnas, A.Sakalas, A.Kunčinas.

 

     Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Seimo narys A.Kubilius.

 

     Baigiamąjį žodį  pasakė Seimo  Ekonominių nusikaltimų tyrimo

komisijos pirmininkas V.Juškus.

 

     Dėl balsavimo motyvų dėl slapto balsavimo biuletenio kalbėjo

Seimo nariai: V.Landsbergis, J.Karosas.

 

     Skelbiamas slaptas balsavimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo

nutarimo  "Dėl  Seimo  Ekonominių  nusikaltimų  tyrimo  komisijos

pirmininko V.Juškaus  atšaukimo". (Balsavimas  vyks nuo 14.00 iki

14.30 val.)

 

                            PERTRAUKA

                      (14.00 - 14.37 val.)

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (14.38 val.).

 

     Skelbiami slapto  balsavimo dėl  Lietuvos Respublikos  Seimo

nutarimo  "Dėl  Seimo  Ekonominių  nusikaltimų  tyrimo  komisijos

pirmininko V.Juškaus atšaukimo" rezultatai: už pasiūlymą atšaukti

Seimo Ekonominių  nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininką V.Juškų

iš pareigų balsavo 50, už pasiūlymą neatšaukti - 3, 3 biuleteniai

- sugadinti. Pritarta antrajam pasiūlymui.

 

N U T A R T A :

     Nepriimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimo  "Dėl  Seimo

Ekonominių  nusikaltimų  tyrimo  komisijos  pirmininko  V.Juškaus

atšaukimo".

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

 

14.40 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos   Respublikos   Seimo   nutarimo   "Dėl   teisinių,

ekonominių ir  socialinių  pasekmių,  vykdant  tariamus  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės  1991 m. spalio 12 d. nutarimus Nr.421 ir

422" projektas Nr.1745(4) (svarstymas ir priėmimas)

     Pranešėjas - Seimo narys M.Pronckus

 

     Kalbėjo Seimo  nariai: K.Kryževičius  (Krikščionių demokratų

frakcijos vardu),  A.Albertynas, M.Treinys  (Lietuvių  tautininkų

sąjungos    frakcijos     vardu),    A.Būdvytis,    S.Pečeliūnas,

V.Kanapeckas, A.Sakalas (LSDP frakcijos vardu), P.Papovas.

     Dėl balsavimo  motyvų  dėl  pasiūlymo  nutraukti  diskusijas

kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, L.Milčius, A.Salamakinas.

Užsiregistravo 57 Seimo nariai (15.40 val.).

     Balsuota dėl  pasiūlymo nutraukti diskusijas: už - 35, prieš

- 18, susilaikė 2. Pasiūlymui pritarta.

 

     Kalbėjo  Seimo   narys  A.Kubilius   (Tėvynės   sąjungos   -

konservatorių frakcijos vardu).

     Dėl balsavimo motyvų dėl pasiūlymo balsuoti dėl šio projekto

šiame posėdyje  kalbėjo Seimo  nariai:  A.Albertynas,  L.Milčius,

M.Pronckus.

Užsiregistravo 61 Seimo narys (16.51 val.).

     Balsuota dėl  pasiūlymo  balsuoti  dėl  šio  projekto  šiame

posėdyje: už - 40, prieš - 17, susilaikė 1. Pasiūlymui pritarta.

 

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

S.Pečeliūnas, J.Veselka.

 

     Dėl balsavimo  motyvų dėl  pasiūlymo pratęsti posėdį kalbėjo

Seimo narys E.Bičkauskas.

     Balsuota dėl pasiūlymo pratęsti posėdį: už - 37, prieš - 12,

susilaikė 3. Pasiūlymui pritarta.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

A.Kubilius, E.Bičkauskas, J.Bernatonis.

 

     Dėl   pavadinimo   kalbėjo   Seimo   nariai:   S.Pečeliūnas,

A.Salamakinas.

     Pavadinimas (su pataisa) priimtas.

     2 punktas prijungiamas prie 1 punkto.

     Dėl   1   punkto   kalbėjo   Seimo   nariai:   J.Žebrauskas,

A.Salamakinas, S.Pečeliūnas.

     Balsuota dėl  1 punkto:  už -  38, prieš - 4, susilaikė 2. 1

punktas priimtas.

     Dėl   3   punkto   kalbėjo   Seimo   nariai:   J.Bernatonis,

J.Listavičius, S.Pečeliūnas.

     Balsuota dėl  3 punkto:  už -  38, prieš - 7, susilaikė 1. 3

punktas priimtas.  

     Dėl 4 punkto kalbėjo Seimo narys A.Salamakinas.

     Balsuota dėl  4 punkto:  už -  38, prieš - 6, susilaikė 2. 4

punktas priimtas.

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  L.Milčius,

J.Listavičius,   A.Endriukaitis,    A.Ražauskas,   E.Kunevičienė,

J.Bernatonis, J.Žebrauskas.

     Kalbėjo  Seimo   narys  S.Pečeliūnas   (Demokratų   partijos

frakcijos vardu prašė vardinio balsavimo dėl šio projekto).

Užsiregistravo 50 Seimo narių (16.30 val.).

     Balsuota, ar  pritarti  frakcijos  pasiūlymui  dėl  vardinio

balsavimo: už - 10, prieš - 31, susilaikė 3. Vardiniam balsavimui

nepritarta.

 

N U T A R T A :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl teisinių,

ekonominių ir  socialinių pasekmių,  vykdant Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1991  m. spalio  12  d.  nutarimus  Nr.421  ir  422".

Balsavo: už - 40, prieš nebuvo, susilaikė 1.

     Replikavo    Seimo    nariai:    S.Pečeliūnas,    Z.Šličytė,

M.Stakvilevičius.

 

16.35 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos    Respublikos    įstatymo    "Dėl    Respublikinio

privatizavimo fondo panaudojimo" projektas Nr.1834 (priėmimas)

     Pranešėjas - Finansų ministerijos atstovas E.Žilevičius

     Dėl Seimo  nario J.Veselkos  pataisos kalbėjo  Seimo nariai:

V.Saulis, J.Listavičius, J.Veselka (2 kartus), F.Kolosauskas.

     Balsuota dėl  Seimo nario  J.Veselkos  pataisos  (pataisytos

redakcijos): už  - 14,  prieš -  14,  susilaikė  11.  Ši  pataisa

nepriimta.

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  J.Veselka,

J.Listavičius,    A.Bendinskas,     V.Liutikas,    F.Kolosauskas,

A.Salamakinas.

Užsiregistravo 43 Seimo nariai (16.49 val.).

 

N U T A R T A :

     Priimti Lietuvos  Respublikos  įstatymą  "Dėl  Respublikinio

privatizavimo fondo  panaudojimo". Balsavo:  už -  32, prieš - 1,

susilaikė 3.

 

16.50 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. liepos 11 d. nutarimo

Nr.1-1544   "Dėl    Respublikinio   ir   aukštesniosios   pakopos

savivaldybių privatizavimo  fondų nuostatų  patvirtinimo" dalinio

pakeitimo" projektas Nr.1835 (priėmimas)

     Pranešėjas - Finansų ministerijos atstovas E.Žilevičius

 

N U T A R T A :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl  Lietuvos

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. liepos 11 d. nutarimo

Nr.1-1544   "Dėl    Respublikinio   ir   aukštesniosios   pakopos

savivaldybių privatizavimo  fondų nuostatų  patvirtinimo" dalinio

pakeitimo". Balsavo: už - 36, prieš nebuvo, susilaikiusių nebuvo.

 

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja Lietuvos  Respublikos  Seimo

Pirmininko pavaduotojas J.Bernatonis

 

16.52 val.

S V A R S T Y T A :

     1995  m.   spalio  19   d.  (ketvirtadienio)    darbotvarkės

projektas

 

     Pranešėjas -  Seimo Pirmininkas  Č.Juršėnas  informavo  apie

darbotvarkės pakeitimus ir patikslinimus, kuriems pritarė Seniūnų

sueiga.

 

     Klausė   ir    kalbėjo    Seimo    nariai:    P.Vitkevičius,

J.Listavičius,    G.Jurkūnaitė,     Z.Šličytė,    A.Endriukaitis,

A.Salamakinas, V.Petrauskas.

 

N U T A R T A :

     Patvirtinti   patikslintą    1995   m.    spalio    19    d.

(ketvirtadienio) darbotvarkę (be balsavimo).

 

17.00 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos kompiuterinių programų ir duomenų bazių

teisinės apsaugos įstatymo projektas Nr.1094(2) (svarstymas)

     Pranešėjas -  Ryšių ir informatikos ministerijos sekretorius

V.Abraitis

 

     Kalbėjo Seimo narys V.Petrauskas.

 

N U T A R T A :

     Pritarti šiam  projektui po  svarstymo  Seimo  posėdyje  (be

balsavimo).

 

17.04 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Europos Antidopingo

konvencijos ratifikavimo" projektas Nr.1458 (pateikimas)

     Pranešėjas  -   darbo  grupės,   sudarytos  šiam   projektui

parengti, atstovas E.Švedas

 

     Klausė   Seimo    nariai:    J.Listavičius,    V.Astrauskas,

V.Petrauskas, A.Endriukaitis, J.Beinortas.

     Kalbėjo Seimo nariai: B.Rupeika, V.Astrauskas, J.Beinortas.

N U T A R T A :

     1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu komitetu  šiam projektui  svarstyti

Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetą (be balsavimo).

     3. Pavesti  Valstybės  ir  teisės  komitetui  bei  Švietimo,

mokslo ir  kultūros komitetui pateikti papildomas išvadas dėl šio

projekto (be balsavimo).

     4. Paskirti  šio projekto  svarstymą Seimo  posėdyje 1995 m.

lapkričio mėn. pradžioje (be balsavimo).

 

17.14 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos  poveikio aplinkai  vertinimo  įstatymo

projektas Nr.1600 (pateikimas)

     Pranešėjas - aplinkos apsaugos ministras B.Bradauskas

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: B.Rupeika,

K.Gaška.

 

     Klausė Seimo nariai: V.Petrauskas, J.Listavičius, B.Rupeika,

A.Endriukaitis.

 

N U T A R T A :

     1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu komitetu  šiam projektui  svarstyti

Gamtos apsaugos komitetą (be balsavimo).

     3. Pavesti  Agrariniam komitetui pateikti papildomas išvadas

dėl šio projekto (be balsavimo).

     4. Paskirti  šio projekto  svarstymą Seimo  posėdyje 1995 m.

lapkričio mėn. pradžioje (be balsavimo).

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R.Hofertienė.

 

Seimo narių pareiškimai

 

     Pareiškimus   perskaitė    Seimo   nariai:   A.Endriukaitis,

A.Albertynas.

 

 

Posėdis baigtas

(17.35 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                            Česlovas Juršėnas

 

 

Protokolą rašė A.Valickienė