LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

      TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 15, 42, 43, 505, 5112, 912, 991, 993, 996, 109, 163, 1631, 1632, 1639, 16313, 1711, 1721, 17226, 17312, 1886, 189, 2021, 205, 2072, 21412, 2461, 2467, 2475, 2591, 262, 266, 267, 320, 339 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 96, 97 IR 247 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS BEI KODEKSO PAPILDYMO 439, 1854, 2394, 2413 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2002-07-04 Nr. IXP – 757 (3)

Vilnius

 

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

 

Vertinant projektą juridinės technikos atžvilgiu ir pagal santykį su galiojančiais įstatymais, galima pateikti keletą pastabų ir pasiūlymų:

1.      Projekte numatyto įstatymo pavadinimą siūlytina išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas”.

2.      Projektas papildytinas nuorodomis į oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinius “Žin., 1987, Nr. 21-261; 1997, Nr. 94-2359”, tačiau išbrauktinos nuorodos į perteklinius oficialaus šaltinius “Žin., 1996, Nr. 18-460; 1998, Nr. 25-637, Nr. 40-1066; 2000, Nr. 92-2866”.

3.      Projekto 1 straipsnis turėtų būti priimamas atsižvelgiant į tai, ar bus priimti projektuose Nr. IXP-1689 (3), 1690 (2) numatyti įstatymai.

4.      Projekto 19 straipsnyje siūlytume Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 21412 straipsnio pavadinimą bei jo 1 dalį keisti įrašant žodžius “arba viešas demonstravimas” po žodžių “platinimas” ir visą ATPK 21412 straipsnio pavadinimą bei jame numatyto pažeidimo aprašymą išdėstyti taip:

“21412 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba viešas demonstravimas

Spausdinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas arba viešas demonstravimas – “

Priėmus projekto 19 straipsnyje numatytą redakcijos neatsižvelgus į šį pasiūlymą, ATPK 21412 straipsnis nenumatytų atsakomybės už informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešą demonstravimą neturint tikslo jos platinti, jeigu jis būtų aiškinamas laikantis nuostatos, kad platinimas neapima viešo demonstravimo.

5.      Atsižvelgiant į projekto 47 straipsnyje siūlomus ATPK 262 straipsnio papildymą nauja 5 dalimi bei galiojančios šio straipsnio 5 dalies pakeitimą, siekiant užtikrinti juridinės technikos nuoseklumą, atitinkamai turėtų būti pakeista ir 6 dabartinės redakcijos (7 dalis siūlomoje straipsnio redakcijoje ) ATPK 262 straipsnio dalis.

6.      Taisytinos Projekto 52 straipsnio 2 ir 7 dalys, nes visos projekte numatytos įstatymo nuostatos įsigalios ne anksčiau, nei jis bus paskelbtas. Tai įvyks vėliau, nei 2002 m. liepos 1 d. Kita vertus, svarstytina galimybė sujungti šio straipsnio dalis, kuriose numatyta ta pati data, siekiant išvengti pasikartojimų.

 

 

Teisės departamento vyresnysis konsultantas                                     Mindaugas Girdauskas

 

Sutinku:

 

Teisės departamento direktorius                                                         Kęstutis Virketis