LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

 

                      Rudens (V) sesija

                      1995 m. vasario 2 d. Nr.71(370)

                            Vakarinis posėdis

                       (Posėdžio pradžia - 15.00 val.)

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

 

                       Vyriausybės valanda

 

     Į iš  anksto pateiktus  Seimo narių  paklausimus ir  į kitus

Seimo narių klausimus atsakė Ministras Pirmininkas A.Šleževičius.

     Klausė Seimo  nariai: A.Baskas,  J.Tartilas,  J.Baranauskas,

A.Salamakinas, A.Baležentis.

 

     Į iš  anksto pateiktus  Seimo narių  paklausimus ir  į kitus

Seimo narių klausimus atsakė energetikos ministras A.Stasiukynas.

     Klausė Seimo nariai: V.Astrauskas, A.Pocius, A.Greimas.

 

     Į  Seimo   narių  klausimus   atsakė  žemės  ūkio  ministras

V.Einoris.

     Klausė Seimo  nariai:  J.Listavičius,  M.Treinys,  A.Katkus,

K.Uoka,  A.Baležentis,   P.Jakučionis,   V.Būtėnas,   P.Miškinis,

J.Žebrauskas.

 

     Seimo  Pirmininkas   Č.Juršėnas  informavo   apie  neeilinės

Seniūnų sueigos sprendimus:

     1. Surengti  uždarą Seimo posėdį 1995 m. vasario 14 d. 17.00

val.

     2.   Suspenduoti    Seimo   sprendimus   dėl   Seimo   nario

A.Endriukaičio iki Seimo uždaro posėdžio.

 

S V A R S T Y T A :

     1. Lietuvos  Respublikos įstatymo  "Dėl Lietuvos Respublikos

įstatymo  "Dėl   valstybinių  įmonių,  kurių  iki  2000-ųjų  metų

nenumatoma nei  akcionuoti, nei  privatizuoti, sąrašo" papildymo"

projektas Nr.1375

     2. Lietuvos  Respublikos įstatymo "Dėl specialios paskirties

bendrovių ir jų veiklos sričių" projektas Nr.1248(4)A

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Kubilius

     Klausė    Seimo    nariai:    J.Listavičius,    V.Zimnickas,

K.Kubertavičius.

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Zimnickas,

K.Kubertavičius, A.Baležentis, A.Katkus, M.Stakvilevičius.

           Užsiregistravo 60 Seimo narių (16.26 val.).

     Balsuota, ar pritarti  projekto Nr.1375 pateikimui: už - 25,

prieš - 23, susilaikė 8. Šiam pasiūlymui nepritarta.

     Kalbėjo Seimo nariai: V.Zimnickas, A.Kubilius.

N U T A R T A :

     Pagal šį projektą pateikti alternatyvas Vyriausybės pateikto

Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo

"Dėl valstybinių  įmonių, kurių  iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei

akcionuoti,  nei   privatizuoti,   sąrašo   papildymo"   projekto

Nr.1375(Vyr.) priėmimui. (Pritarta be balsavimo)

 

     Dėl projekto 1248(4)A kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

N U T A R T A :

     1. Pritarti projekto Nr.1248(4)A pateikimui (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu komitetu  šiam projektui  svarstyti

Ekonomikos komitetą (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

 

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Seimo  Pirmininko pavadavimo"  projektas (pateikimas,

svarstymas ir priėmimas)

     Pranešėjas - Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas

     Kalbėjo    Seimo     nariai:     A.Baležentis,     A.Katkus,

M.Stakvilevičius, A.Bendinskas, J.Bernatonis, M.Pronckus.

          Užsiregistravo 58 Seimo nariai (16.35 val.).

N U T A R T A :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl  Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavadavimo". Balsavo: už - 36, prieš

-  6, susilaikė 4.

     Replikavo Seimo narys A.Stasiškis.

     Papildomą informaciją pateikė Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas.

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

valstybinio turto  pirminio privatizavimo  įstatymo pakeitimo  ir

papildymo" projektas Nr.1329 (pateikimas)

     Pranešėja - Seimo narė E.Kunevičienė

     Klausė   Seimo    nariai:   V.Zimnickas,    K.Kubertavičius,

J.Listavičius, A.Salamakinas.

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Zimnickas,

A.Kubilius.

     Balsuota, ar  pritarti šio  projekto pateikimui:  už  -  11,

prieš - 14, susilaikė 3. Šiam pasiūlymui nepritarta.

           Užsiregistravo 41 Seimo narys (16.58 val.).

     Alternatyvus balsavimas:  už pasiūlymą  atidėti šį  projektą

tobulinti balsavo  17, už  šio projekto atmetimą - 24. Sprendimas

nepriimtas.

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

akcinių bendrovių  įstatymo  3  straipsnio  papildymo"  projektas

Nr.1330 (pateikimas)

     Pranešėja - Seimo narė E.Kunevičienė

     Klausė Seimo nariai: V.Zimnickas, K.Kubertavičius.

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Zimnickas,

K.Kubertavičius.

          Užsiregistravo 56 Seimo nariai (17.08 val.).

     Balsuota, ar  pritarti šio  projekto pateikimui:  už  -  25,

prieš - 15, susilaikė 11.

          Užsiregistravo 58 Seimo nariai (17.10 val.).

     Posėdžio  pirmininko   siūlymu  pakartotinai   balsuota,  ar

pritarti šio  projekto pateikimui: už - 26, prieš - 12, susilaikė

16. Šiam pasiūlymui nepritarta.

N U T A R T A :

     Atidėti šį projektą tobulinti (be balsavimo).

 

 

                            PERTRAUKA

                      (17.10 - 17.20 val.)

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo  "Dėl  valstybės  ir

savivaldybių  įmonių   bei  kitų   buvusių   valstybinių   įmonių

įsiskolinimo patikrinimo" projektas Nr.1392 (pateikimas)

     Pranešėja - Seimo narė E.Kunevičiėnė

     Klausė    Seimo    nariai:    J.Listavičius,    V.Zimnickas,

K.Kubertavičius, G.Paviržis.

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Zimnickas,

V.Liutikas.

     Kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, V.Zimnickas, K.Dirgėla.

          Užsiregistravo 54 Seimo nariai (17.40 val.).

     Balsuota, ar  pritarti šio  projekto pateikimui:  už  -  23,

prieš - 10, susilaikė 14. Šiam pasiūlymui nepritarta.

N U T A R T A :

     Atidėti šį projektą tobulinti (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

valstybinio socialinio  draudimo  įstatymo  pakeitimo"  projektas

Nr.1421 (pateikimas)

     Pranešėja - Seimo narė V.Aleknaitė

     Klausė Seimo  nariai: J.Listavičius, V.Astrauskas, A.Pocius,

V.Liutikas, A.Katkus.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Rudys.

     Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys G.Paviržis.

N U T A R T A :

     1. Pritarti šio projekto pateikimui (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu komitetu  šiam projektui  svarstyti

Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetą (be balsavimo).

     3. Pavesti Biudžeto ir finansų komitetui pateikti papildomas

išvadas dėl šio projekto (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos   Respublikos   Seimo   nutarimo   "Dėl   medicinos

bibliotekos iškeldinimo" projektas Nr.1382 (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys V.Žiemelis

     Klausė    Seimo    nariai:    J.Bernatonis,    V.Astrauskas,

P.Vitkevičius,   K.Kubertavičius,    J.Karosas,    F.Kolosauskas,

Č.Juršėnas, A.Baležentis, A.Bendinskas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Baležentis,

F.Kolosauskas.

           Užsiregistravo 50 Seimo narių (18.18 val.).

     Balsuota, ar  pritarti šio  projekto pateikimui:  už  -  22,

prieš - 19, susilaikė 9. Šiam pasiūlymui nepritarta.

N U T A R T A :

     Atidėti šį projektą tobulinti (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   aplinkybių,

susijusių su  Rusijos ginkluotės,  skirtos karo  veiksmams  prieš

Čečėniją,  pervežimais   per   Lietuvos   teritoriją,   ištyrimo"

projektas Nr.1390 (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Stasiškis

     Kalbėjo Seimo narys J.Karosas.

N U T A R T A :

     Pritarti šio projekto pateikimui (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo  statuto   papildymo  ir   pakeitimo"   projektas   Nr.1133

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Kubilius

     Klausė   Seimo   nariai:   P.Vitkevičius,   K.Kubertavičius,

J.Bernatonis, V.Astrauskas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Baležentis,

J.Bernatonis.

N U T A R T A :

     1. Pritarti šio projekto pateikimui (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu komitetu  šiam projektui  svarstyti

Valstybės ir teisės komitetą (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo "Dėl kai kurių Lietuvos

Respublikos  Seimo   nutarimų  pripažinimo   netekusiais  galios"

projektas Nr.1408 (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys V.Žiemelis

 

     Klausė    Seimo     nariai:    J.Listavičius,    A.Kubilius,

P.Vitkevičius, P.Miškinis, J.Karosas, Z.Semenovičius. 

     Papildomą informaciją pateikė Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas.

 

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Kubilius,

K.Dirgėla, M.Pronckus.

           Užsiregistravo 40 Seimo narių (19.00 val.).

     Balsuota, ar  pritarti šio  projekto pateikimui:  už  -  16,

prieš - 23, susilaikė 2. Šiam pasiūlymui nepritarta.

N U T A R T A :

     Atidėti šį projektą tobulinti (be balsavimo).

 

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl Seimo laikinosios

tyrimo komisijos  muitinių  ir  pasienio  perėjimo  punktų  darbo

problemoms tirti sudarymo" projektas Nr.1144 (svarstymas)

     Kalbėjo Seimo  nariai: F.Kolosauskas  (Biudžeto  ir  finansų

komiteto vardu), A.Kubilius, A.Katkus.

 

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

J.Bernatonis.

 

N U T A R T A :

     1. Daryti šio projekto svarstymo pertrauką (be balsavimo).

     2. Išklausyti  Muitinės departamento  direktoriaus V.Geržono

informaciją (be balsavimo).

 

 

 

                           Posėdis baigtas

                                (19.10 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė