SEIMO NARIO PASIŪLYMAS

DĖL “LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIØ TEISËS PAÞEIDIMØ KODEKSO 21412 STRAIPSNIO PAPILDYMO ÁSTATYMO” PROJEKTO

Nr. IXP-1014(2SP)

 

 

1. Siūlyčiau įstatymo projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

 

“1 straipsnis. 21412 straipsnio papildymas

21412 straipsnio pavadinime po žodžių “religinę nesantaiką” įrašyti žodžius “viešas demonstravimas ar”, 1 dalyje po žodžių “religinę nesantaiką” įrašyti žodžius “viešas demonstravimas arba” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“21412 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešas demonstravimas ar gaminimas, laikymas arba platinimas

Spausdinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešas demonstravimas arba gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas -

uþtraukia baudà nuo vieno tûkstanèio iki dešimties tûkstanèiø litø su tokio pobūdžio gaminamos, laikomos ar platinamos produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti, konfiskavimu arba be gamybos priemonių konfiskavimo.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

uþtraukia baudà nuo dešimties tûkstanèių iki dvidešimties tûkstanèiø litø su tokios produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti, konfiskavimu arba be gamybos priemonių konfiskavimo.”

 

 

 

 

Teikia Seimo narys A.Sadeckas