LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2001-12- 07 Nr.IXP-1080(2)

Vilnius

 

            Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

            Vertinant projektą juridinės technikos požiūriu ir pagal jo santykį su galiojančiais įstatymais bei Europos Sąjungos teisės aktais, galima pateikti šias pastabas bei pasiūlymus:

 

1. Keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje siūlytume išbraukti žodžius ”privalomos valstybėms Pasaulio Sveikatos Organizacijos narėms” kaip perteklinius, po žodžių “kiti Pasaulio Sveikatos Organizacijos narėms, prie kurių” įrašyti “įstatymų nustatyta tvarka”. Be to, siūlytume išbraukti “taip pat Europos Sąjungos reglamentai, privalomi valstybėms Europos Sąjungos narėms (Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą)”, nes Europos Sąjungos teisės aktai savo esme nėra tarptautiniai teisės aktai, o užima tarpinę padėtį tarp nacionalinės ir tarptautinės teisės.

 

2. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje reikėtų papildomai nurodyti, kad teismo sprendimas dėl ligonio būtinojo hospitalizavimo vykdomas skubiai.

 

3. Keičiamo įstatymo 34 straipsnyje yra įvardijamos asmenų, sergančių, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, ar sukėlėjų nešiotojų garantijos. Todėl būtent šitame straipsnyje siūlytume nustatyti tokių asmenų teisę į duomenų, susijusių su jų sveikata, konfidencialumą bei apsaugą.

           

4. Keičiamo įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ginčai sprendžiami teismine tvarka, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ginčai sprendžiami teismo tvarka. Reikia manyti, kad abiem atvejais kalbama apie tokią pat ginčų sprendimo tvarką, todėl reikėtų suvienodinti sąvokas.

           

5. Projekto 39 straipsnio nuostata, kad juridiniai ir fiziniai asmenys žalą “atlygina iš savo lėšų” (pabr. mūsų) nevisai suprantama, nes atlyginti žalą iš svetimų lėšų yra neįmanoma, todėl šiuo atveju pakaktų pasakyti, kad straipsnyje nurodytu atveju asmenys žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka

 

Teisės departamento vyresnioji konsultantė                                                  Jurgita Meškienė

 

Teisės departamento vyresnysis konsultantas                                                Jurgis Orlauskas

 

Teisės departamento vyresnioji konsultantė                                               Liucija Schulte-Ebbert

 

 

Sutinku:

Teisės departamento direktorius                                                                                 Kęstutis Virketis