LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO

I Š V A D A

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (IXP-1080)

 

2001 m. lapkričio 19 d. Nr.

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas A.Sakalas, komiteto nariai – E.Klumbys, D.Velička, J.Sabatauskas, V.Martišauskas, A.Vidžiūnas, R.Sedlickas, E.Šablinskas, komiteto patarėjai – A.Kabišaitis, L.Zdanavičienė, padėjėjos I.Randakevičienė, B.Kovalenkienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

2.1. Seimo Teisės departamento išvada:

            Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

            Vertinant projektą juridinės technikos požiūriu ir pagal jo santykį su galiojančiais įstatymais bei Europos Sąjungos teisės aktais, galima pateikti šias pastabas bei pasiūlymus:

            1. Keičiamo įstatymo 1 straipsnyje reikėtų panagrinėti šio įstatymo santykį su tarptautiniais teisės aktais.

2. Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 2 straipsnio 14 bei 15 dalyse įvardinti “užkrečiamų ligų epidemiologinis monitoringas” bei “užkrečiamų ligų epidemiologinė analizė” nėra šio straipsnio 13 dalyje nurodytos “užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros” sudėtinė dalis, nes pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimo 2119/98/EB dėl užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo įsteigimo Bendrijoje 2 straipsnį “epidemiologinė priežiūra yra sistemingas sveikatos duomenų apie užkrečiamas ligas, nurodytas Priede, rinkimas, analizė (ypač duomenų, susijusių su šių ligų plitimo būdu laike ir erdvėje) bei šių ligų rizikos faktorių sumažinimo analizė, siekiant įgyvendinti prevencines ir kovos su šiomis ligomis priemones”. Be to, pagal minėtą sprendimą apskritai skiriama tik “epidemiologinė priežiūra” bei “užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė”.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

3. Reikėtų tikslinti keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje naudojamą “tarptautinių teisės aktų” sąvoką, nes įstatymo projekte (2, 19, 27, 37 straipsniuose) numatomas tiesioginis šių aktų veikimas Lietuvoje. Pvz.: keičiamo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinama atitinkamų pareigūnų teisė tarptautinės teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka priimti sprendimą dėl keleivių  ir transporto priemonių sulaikymo, privalomo sveikatos patikrinimo ir kt. Pagal keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalį “tarptautiniais teisės aktais yra Pasaulinės Sveikatos Organizacijos Asamblėjos priimti teisės aktai užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais, privalomi Pasaulinės Sveikatos Organizacijos narėms …”. Pažymėtina tai, kad pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos Konstituciją Asamblėja gali priimti įvairaus pobūdžio teisės aktus (konvencijas, sutartis, taisykles), kurių teisinės pasekmės valstybėms narėms yra skirtingos, t.y. konvencijos ir sutartys įsigalioja valstybėms narėms tik po to, kai kiekviena valstybė narė pagal atitinkamą konstitucinę procedūrą prie jų prisijungia, taisyklės gi įsigalioja automatiškai, jeigu valstybė narė nepraneša apie jų atmetimą ar norimą turėti išlygą. Taigi, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje reikėtų tikslinti, kokie Pasaulinės Sveikatos Organizacijos teisės aktai turimi mintyje.

Be to, pagal keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalį tarptautiniais teisės aktais yra ir “…Europos Sąjungos teisės aktai, privalomi valstybėms ES narėms”. Pažymėtina, kad pareigūnai (keičiamo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 9 punktas) negali taikyti  Europos Sąjungos teisės aktų tiesiogiai (neperkėlus jų į nacionalinės teisės aktus) ne tik Lietuvoje, bet ir pačiose Europos Sąjungos valstybėse (išskyrus reglamentus). Todėl siūlytume atitinkamai tikslinti keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalies nuostatas, susijusias su Europos Sąjungos teisės aktais.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

4. Keičiamo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje vietoje santrumpos “LNSS” reikėtų įvardyti visą pavadinimą “Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos”.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            5. Projekte pasigendama nuostatos dėl atsakomybės asmenims, kurie nevykdo keičiamo įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatų.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            6. Reikėtų pasvarstyti, ar keičiamo įstatymo 8 ir 9 straipsnių nuostatos, kuriomis labai detaliai reglamentuoti ligonių, asmenų, įtariamų sergančių, turėjusių kontaktą, sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimo, izoliavimo, ištyrimo ir gydymo ypatumai (8 straipsnis) bei šių subjektų būtinojo hospitalizavimo ir(ar) būtinojo izoliavimo ypatumai (9 straipsnis) yra tokio teisės akto kaip įstatymas reguliavimo dalykas. Juolab, kad 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog būtinojo hospitalizavimo ir(ar) izoliavimo dėl užkrečiamųjų ligų organizavimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            7. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi nustatytą ligonio būtinojo hospitalizavimo terminą gali pratęsti teismas savivaldybės gydytojo teikimu. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galiojantis Civilinio proceso kodeksas nenumato, kad teismai nagrinėtų teikimus. Teismai nagrinėja pareiškimus, prašymus, skundus. Todėl sąvoka “teikimai” keistina sąvoka “prašymai”.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

8. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi teismai įpareigojami prašymą išnagrinėti skubos tvarka. Galiojančiame Civilinio proceso kodekse tokia tvarka nenumatyta, todėl, norint, kad byla būtų išnagrinėta greitai, šiame projekte reikėtų nustatyti jos išnagrinėjimo terminą, pvz. per 3 dienas.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            9. Civilinio proceso kodekso 331 skirsnis nustato teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo tvarką. Todėl projekte reikėtų įrašyti, kad nurodyti prašymai išnagrinėjami Civilinio proceso kodekso 31230-31233 straipsniuose nustatyta tvarka per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            10. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio pavadinime įvardyti “ligonių, asmenų, įtariamų sergančių, turėjusių kontaktą, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir(ar) būtinojo izoliavimo ypatumai”, tuo tarpu šio straipsnio 7 dalyje – “būtinojo hospitalizavimo ir(ar) izoliavimo dėl užkrečiamųjų ligų organizavimo tvarka”.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            11. Keičiamo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostata, kurioje minima “imunoprofilaktika” nekoresponduoja su šio straipsnio pavadinimu, kuriame įvardyta “chemoprofilaktika”.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            12. Keičiamo įstatymo 18 straipsnio nuostatos savo turiniu yra susijusios su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis. Pastarajame sąvoka “darbuotojas” vartojama apibrėžiant taip pat ir valstybės tarnautoją (žr. 2 straipsnio 5 dalį), todėl galima būtų pasiūlyti keičiamo įstatymo 18 straipsnyje vietoje sąvokų “darbuotojas”, “valstybės tarnautojas”, “tarnautojas” vartoti sąvoką “darbuotojas”.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            13. Nevisai aišku, koks subjektas turimas omenyje, keičiamo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punkte įvardijant “reikiamas valstybės institucijas”.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            14. Keičiamo įstatymo 27 straipsnyje reikėtų aiškiai atriboti, kokias teises turi čia nurodytų institucijų pareigūnai, o kokias – tarnautojai, atitinkamai suredaguojant 1 ir 2 dalis. Panašaus turinio pastabą galima būtų pareikšti ir keičiamo įstatymo 28 bei 29 straipsniams.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            15. Keičiamo įstatymo 31 straipsnyje numatyta, kad esant šiame straipsnyje numatytoms aplinkybėms atleistiems iš darbo asmenims bedarbio pašalpa mokama nuo tos dienos, kai jie buvo atleisti. Tačiau Bedarbių rėmimo įstatyme tokia pašalpos mokėjimo tvarka nenumatyta, todėl kartu su šiuo projektu reikėtų teikti atitinkamą Bedarbių rėmimo įstatymo pakeitimo projektą.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            Keičiamo įstatymo 31 straipsnį reikėtų papildyti nuostata, garantuojančia asmenims, sergantiems užkrečiamomis ligomis ar sukėlėjų nešiotojams teisę į duomenų, susijusių su jų sveikata konfidencialumą bei apsaugą. (Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 95/46/EB dėl asmenų duomenų apsaugos, apdorojant informaciją, ir dėl laisvo šių duomenų judėjimo)

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            16. Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata nesudarys palankių sąlygų nesąžiningiems darbuotojams daryti pravaikštų ir išvengti už jas atsakomybės.

Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

            17. Keičiamo įstatymo 34 straipsnyje reikėtų nustatyti, ar asmenims apskundus sveikatos priežiūros įstaigos tarnautojo sprendimą, apskundimas sustabdo jų vykdymą.

            Komiteto nuomonė – pastabai pritarti.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

1.

Seimo narys E.Klumbys

Pateikė šias pastabas ir pasiūlymus:

1.      Siūlytina keisti projekto 2 str. 14 d. vartojamą išsireiškimą “statistikos stebėjimai”. Galbūt čia labiau tiktų rašyti “statistikos analizė”.

2.      Projekto 2 str. 21 d. antrąjį sakinį struktūriškai geriau išdėstyti projekto 21 straipsnyje, kur kalbama apie karantiną.

3.      Projekto 2 str. 25 d. 4 p. yra taisytinas išsireiškimas “teritorijos administraciniuose vienetuose”. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad įstatymuose yra vartojama sąvoka “administracinis teritorinis vienetas”, o ne “teritorijos administracinis vienetas”. Be to, neaišku, kokie vienetai čia turimi omenyje.

4.      Projekto 4 str.1d. 2p. nėra aišku, kas bus privalomojo registravimo objektas, ar liga, ar įtariamas susirgimu asmuo.

5.      Projekto 4 str. 4 d. reikėtų sukonkretinti, kokios įstaigos čia turima omenyje. Pvz., 5 str.3 d.3 p. yra įvardijama konkrečiai Kalėjimų departamentas prie TM, galbūt reikėtų ir 4 str. 4 d. tai padaryti.

6.      Projekto 5 str. 2 d. vietoj žodžio “prognozės” siūlytina rašyti žodį “prognozavimo”

7.      Siūlytina pasvarstyti, ar projekto 5 str.3 d. nereikėtų nustatyti, kad duomenis savivaldybės gydytojas turėtų pateikti ne tarybai, o valdybai, apskrities gydytojas – tik atitinkamos apskrities viršininkui, atsisakant vyriausiojo epidemiologo, o apskrities viršininkas pagal hierarchiją – vyriausiajam epidemiologui.

8.      Projekto 5 str.3 d.3p. reikėtų tikslinti ir vietoj žodžio ‘ministerijos vadovybei” sukonkretinti, kas čia turima omenyje.

9.      Atkreiptinas dėmesys, jog  projekto 27 str. 1 d. 1p. yra nustatyta, jog imunoprofilaktika “atliekama”, tuo tarpu projekto 11, 12  straipsniuose nurodyta kitaip - “teisę verstis imunoprofilaktika”. Reikėtų suvienodinti ir rašyti, jog imunoprofilaktika “atliekama”.

10.  Svarstytina, ar 15 str.reglamentuojamas genetiškai modifikuotų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų naudojimas neturėtų būti atskiro įstatymo reguliavimo dalykas.

11.  Svarstytina, ar nereikėtų nustatyti projekto 17 str., jog asmenų, mirusių nuo užkrečiamųjų ligų, palaikų pervežimo ir laidojimo tvarką tvirtintų ne Sveikatos apsaugos ministras, o Vyriausybė.

12.  Atkreiptinas dėmesys į tai, jog projekto 18 str. 1 d. nustatyta, jog yra tam tikras sąrašas darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti valstybės tarnautojams ir darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų. Šio straipsnio 3 d. reikėtų tikslinti, nes čia kalbama tik apie tuos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie numatyti 1 dalyje. Toje pačioje dalyje po žodžių “perkelti jį į kitą darbą toje pačioje darbovietėje” reikėtų įrašyti žodžius “kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę”.

13.  Svarstytina, ar projekto 18 str. 4 d. nereikėtų numatyti, jog šioje dalyje minimą tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų tvarką nustatytų ne įstaigų steigėjai, o Sveikatos apsaugos ministerija.

14.  Projekto 19 str. nurodoma, jog šis įstatymas reglamentuoja “ypatingųjų epideminių situacijų nustatymo pagrindus”. Deja, nėra įstatyme tokio straipsnio, kuriame būtų reglamentuoti minėti pagrindai.

15.  Projekto 20 str. 2 d. vietoje žodžių “ar teritorijos užkrėstos” siūlytina rašyti “Teritorijų užkrėstumą” – toliau kaip tekste.

16.  Projekto 20 str. 5 d. nustatyta, jog Sveikatos apsaugos ministerija “per 3 val. Turi perduoti per visuomenės informavimo priemones” informaciją apie užkrėstų ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais teritorijų paskelbimą. Abejotina, ar įmanoma per tokį trumpą laiką paskelbti tokią informaciją pvz., per spaudą, arba per privačias informacijos priemones. Čia siūlytina nurodyti tik valstybės radiją ir televiziją. Ta pati pastaba galioja ir 21 str.6 d.

17.  Projekto 21 str. 4 d. tikslintina, išdėstant hierarchijos principu, t.y. pirmiausia paminėti apskritis, o tik vėliau – savivaldybes.

18.  Projekto 21 str. 8 d. siūlytina atsisakyti žodžių “turi teisę”, o rašyti “<…> nustato bei atšaukia <…>”.

19.  Tame pačiame straipsnyje 9 d. minimi karantino skelbimo bei jo atšaukimo pagrindai turėtų būti nustatyti šiame įstatyme, o ne Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami.

20.  Projekto 23 str. reikėtų sukonkretinti, kokios “vyriausybės institucijos” čia turima omenyje.

21.  Siūlytina išbraukti 24 str. 1 d. deklaratyvaus pobūdžio frazę “kurias rengti ir įgyvendinti <…> ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų įvežimo ir išplitimo”.

22.  Projekto 27 str. pavadinime minimos tarnybos, tuo tarpu dispozicijoje apie jas iš viso nekalbama.

23.  Projekto 27 str.1 d. 8 p.siūlytina atsisakyti šalių pavadinimo minėjimo, tuo tarpu derėtų nustatyti kriterijus, kuriais remiantis  būtų nustatoma, ar vienoka, ar kitokia šalis atitinka šiuos kriterijus.

24.  Projekto 27 str. 1 d. nustatytos teisės ir pareigos, kurias turi tarnybos ir jai pavaldžių valstybės tarnautojų ir pareigūnai užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje. Atkreiptinas dėmesys, jog šio str. 2 d. nurodyta, jog 1 d. 9-16 str. punktuose nurodytas teises turi tik LR vyriausiasis epidemiologas, jo pavaduotojas ir t.t. Reikėtų atitinkamai koreguoti šias nuostatas. Analogiška pastaba taikytina ir 28 bei 29 str. Apskrities gydytojui suteikiama mažiau teisių, nei savivaldybės gydytojui.

25.  Projekto 32 str. 1 d. tarp žodžių “gauti informaciją” reikėtų įrašyti žodį “visą”.

Siūlytina į pastabas atsižvelgti tobulinant projektą.

 

 

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

- siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento bei komiteto išvadoje pateiktas pastabas.

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - už

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Šukys, E.Klumbys.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                     Aloyzas Sakalas