PASIŪLYMAI

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ

ĮSTATYMO  2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI (IXP-677(2))

2001 m. spalio 8 d.


 

Vilnius

                Siekiant suderinti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-858(2) ir šio įstatymo projekto nuostatas, siūlome:

            1. Įstatymo projekto 1 straipsnio l dalies l punkte po žodžio “dirbantys” išbraukti žodžius "narystės pagrindu" ir įrašyti žodžius "tikrosiose ir komanditinėse", po žodžių "kooperatinėse organizacijose" įrašyti žodžius "advokatai, advokatų padėjėjai, notarai" ir šį punktą išdėstyti taip:

" 1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys narystės pagrindu tikrosiose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, kandidatai į notarus (asesoriai), viešojo administravimo valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šio straipsnio pirmosios dalies 3 ir 5 punktuose);"

2. Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalies 7 punkte išbraukti žodžius "jiems Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis)" ir įrašyti žodį “nuomininkai”, šį punktą išdėstyti taip:

7) individualių (personalinių) įmonių savininkai ir nuomininkai; jiemsLietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis);"

3. Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalies 13 punktą išbraukti ir buvusį 14 punktą laikyti 13 punktu:

13) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

14)13) vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba asmuo, nustatytąja tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą."

4. Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių "10-14" įrašyti skaičius "10-13", šios dalies antrajame sakinyje vietoj skaičiaus "14" įrašyti skaičių "13" ir šią dalį išdėstyti taip:

"Šio straipsnio pirmosios dalies 10 14 10-13 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 14 13 punkte privalomai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai negauna Jiems patiem priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ar šalpos (socialinės) pensijos"

 

            5. Įstatymo projekto 2 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičių "10-14" įrašyti skaičius "10-13" ir šią dalį išdėstyti taip:

 "Asmenų, išvardintų 2 straipsnio pirmosiosios dalies 10 14 10-13 punktuose, privalomojo draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis yra prilyginami asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant savarankiškai."

 

6. Papildyti įstatymo projektą nauju 9 straipsniu, jį išdėstyti taip:

"9 straipsnis. 58 straipsnio 8 dalies pakeitimas

58 straipsnio 8 dalyje po žodžių “pensijos amžius” išbraukti žodžius “už kiek mėnesių kompensaciją išmokėti priklauso” ir įrašyti žodžius “ir mokama iki jiems sukaks senatvės pensijos amžius”. Visą šią dalį išdėstyti taip:

“8. Asmenims, išskyrus šio straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte nurodytuosius, turintiems teisę gauti visą kompensaciją arba jos dalį, kompensacija pradedama mokėti likus tiek mėnesių iki jiems sukaks šio įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius, už kiek mėnesių kompensaciją išmokėti priklauso ir mokama iki jiems sukaks senatvės pensijos amžius. Asmenims, nurodytiems šio straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte, turintiems teisę gauti visą kompensaciją arba jos dalį, kompensacija gali būti pradėta mokėti anksčiau, jei jie nebedirba pagal pareigas, suteikusias teisę gauti kompensaciją. Kompensacija pradedama mokėti nuo jų pasirinktos datos pagal jų pareiškimą, paduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Šiuo atveju bendras išmokėtinų mėnesio kompensacijų skaičius neturi viršyti šiam asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičiaus.”

 

 

7. Papildyti įstatymo projektą nauju 10 straipsniu, jį išdėstant taip:

“10 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.”

 

 

           


 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

Komiteto pirmininkas

 

Algirdas Sysas