EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Kodas 8860036 Gedimino 56 LT – 2685 Vilnius Tel. 64 90 40 Faks. 25 17 18 El. paštas: [email protected]

______________________________________________________________________________________________

           

 

 

Lietuvos Respublikos Seimui                                                                          2001-09-26  Nr.

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 214(12) STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKIMO ES TEISĘ

 

 

 

 

 

            Išnagrinėję pateiktą Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(12) straipsnio papildymo įstatymo projektą pažymime, kad 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis įtvirtina kiekvieno asmens teisę į saviraiškos laisvę, kuri apima teisę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Todėl pateikto projekto nuostatos siejasi su saviraiškos laisve, naudojimasis kuria gali būti ribojamas tik Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje numatytais pagrindais. Kadangi ši Konvencijos teisė susijusi su pareigomis ir atsakomybe, vidaus įstatymai gali nustatyti sąlygas, formalumus, apribojimus ar sankcijas, kurie būtini demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos tikslais, taip pat siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą ir bešališkumą. Atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio nuostatas ir šio straipsnio taikymo praktiką Europos žmogaus teisių teisme (pvz., Jersild prieš Daniją byla, 1994 (Series A No. 298, &35) pažymime, kad nors Konvencija ir leidžia apriboti naudojimąsi saviraiškos laisve siekiant užkirsti kelią nacionalinės, rasinės ar religinės nesantaikos kurstymui, tačiau iš kitos pusės teismas, kiekvienu atveju svarstydamas ATPK 214(12) straipsnyje numatytų veiksmų teisėtumo klausimą, įskaitant viešo demonstravimo atvejį, privalo vadovautis būtinumo demokratinėje visuomenėje bei proporcingumo principais ir atsakyti į klausimą, ar saviraiškos laisvės apribojimai šiuo konkrečiu atveju buvo proporcionalūs ir atitiko valstybės siekiamą teisėtą tikslą Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies prasme.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja                                                                         Marija Anciuvienė

 

 

 

 

 

 

D. Jočienė, 64 90 37