LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO

IŠVADOS PROJEKTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO  (IXP-677)

 

2001 m. birželio 18 d. Nr. xx

Vilnius


 

1.         Klausymų nebuvo.

2.         Klausymų nebuvo.

3.         Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė dėl pasiūlymo (pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

LR Seimo Teisės departamento išvada (2001-05-22)

             1. Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje galima būtų pasiūlyti patikslinti ir tarpusavyje suderinti 1 ir 3 punktų nuostatas. Šios dalies 1 punkte galima būtų pasiūlyti:

1) išbraukti žodžius “viešojo administravimo” ir atsisakyti išlygos “(išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šio straipsnio pirmosios dalies 3 ir 5 punktuose)”, nes šios dalies 3 ir 5 punktuose taip pat nurodyti valstybės tarnautojai (išskyrus karininkus, puskarininkius ir karius).

2) išbraukti 5 punktą, nes jame įvardinti valstybės tarnautojai.

2. Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą galima būtų pasiūlyti tikslinti ir atsisakyti nuorodų į įstatymus, kuriais remiantis nurodytos išmokos mokamos. Vietoj nuorodos į įstatymus galima būtų pasiūlyti nurodyti, kad minėtos išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Antrasis šio punkto sakinys yra perteklinis, todėl jį reikėtų išbraukti.

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto sąvokos “privalomai draustiems” turinys nevisiškai aiškus. Galima daryti išvadą, kad nuostata “Šių pašalpų gavimo laikas įskaitomas tik įstatymų nustatyta tvarka privalomai draustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu ir socialiniu draudimu nuo nedarbo asmenims” prieštarauja šios dalies 1 punktui.

3. Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje reikėtų patikslinti laikotarpius, kurie sudaro valstybinio socialinio draudimo stažą, atsižvelgiant į tai, kad už dirbančius ūkyje ūkių narius įmokos turi būti mokamos.

4. Projekto 4 straipsnyje, keičiamo įstatymo 13 straipsnyje vietoj žodžių “šių asmenų vardu” galima būtų pasiūlyti įrašyti žodžius “už šiuos asmenis”, nes tai labiau derintųsi su valstybinio socialinio draudimo stažo samprata.

5. Projekto 8 straipsnyje pateiktos santrumpos “stažas” ir “nurodytas laikotarpis” juridinės technikos požiūriu yra nepriimtinos, nes viena jų vartojama tik šiame straipsnyje, o kita tik vienoje dalyje, todėl vietoj to, kad braukti žodžius “valstybinio socialinio pensijų draudimo” reikėtų juos įrašyti ten, kur to reikalauja straipsnio turinys.

6. Projekto 8 straipsnyje, keičiamo įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje reikėtų tikslinti sąvoką “asmenims, išeinantiems į pensiją”, nes nevisiškai aišku apie kokius asmenis čia kalbama.

            7. Projekto nuostatas reikėtų tarpusavyje suderinti su Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 ir kitų straipsnių nuostatomis.

1. Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nepritarti.

 

 

 

 

4. Pritarti.

 

 

 

5. Nepritarti.

 

 

 

 

 

6. Pritarti.

 

 

 

7. Pritarti.

 

1. Šiuo pakeitimu siekiama suderinti  Valstybinių socialinio draudimo pensijų nuostatas su Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis.

 

 

 

 

 

2. Nuorodos į kitus įstatymus patikslina įstatymą. Antrasis 8 str. 2 d. 2 p. sakinys reikalingas tam, kad toliau įstatyme išvengti pasikartojimų.

 

 

Sąvokos “privalomai draustiems” turinys apibrėžiamas kituose įstatymuose.

Nurodyto prieštaravimo nėra, nes kalbama apie skirtingas draudimo rūšis.

 

3. Tai patikslina kitos įstatymo nuostatos.

 

 

 

 

 

 

 

5. Santrumpos “stažas” ir “nurodytas laikotarpis” šiame straipsnyje leidžia išvengti pasikartojimų.

 

4.      Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5.      Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6.      Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė dėl pasiūlymo (pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

Seimo narys Algirdas Sysas

1 .2 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžių “narystės pagrindu” įrašyti žodžius ”tikrosiose ir komanditinėse”, po žodžių “kooperatinėse organizacijose” įrašyti žodžius “advokatai, advokatų padėjėjai, notarai” ir šį punktą išdėstyti taip:

“ 1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys narystės pagrindu tikrosiose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, kandidatai į notarus (asesoriai), viešojo administravimo valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šio straipsnio pirmosios dalies 3 ir 5 punktuose);”

2. 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte išbraukti žodžius “ir jiems Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis)” ir šį punktą išdėstyti taip:

“ 7) individualių (personalinių) įmonių savininkai; ir jiems Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis);”

3. 2 straipsnio 1 dalies 13 punktą išbraukti ir buvusį 14 punktą laikyti 13 punktu:

13) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

14) 13) vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba asmuo, nustatytąja tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą.”

4. 2 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių “10-14” įrašyti skaičius “10-13”, šios dalies antrajame sakinyje vietoj skaičiaus “14” įrašyti skaičių “13” ir šią dalį išdėstyti taip:

            “Šio straipsnio pirmosios dalies 10-14 10-13 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 14 13 punkte privalomai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai negauna jiems patiem priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ar šalpos (socialinės) pensijos.”

5. 8 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičių “10-14” įrašyti skaičius “10-13” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Asmenų, išvardintų 2 straipsnio pirmosiosios dalies 10-14 10-13 punktuose, privalomojo draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis yra prilyginami asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant savarankiškai.”

1. Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

3. Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nepritarti.

 

 

 

 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme keisti - plėsti ar siaurinti

asmenų, privalomai draudžiamų valstybiniu socialiniu draudimu, ratą, nekeičiant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, negalima.

 

7.         Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: pridedamas įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas.


 

 

8.         Komiteto narių – komiteto išvados rengėjų komitetui siūlomi sprendimai (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą, numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai): pritarti komiteto patobulintam projektui


 

 


 

 

Komiteto nariai - komiteto išvadų rengėjai

 

Irena Degutienė

 

 

 

 

Aleksander Poplavski