PASIŪLYMAI

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO

2, 8, 9, 13, 14,15, 21, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI (IXP-677)

2001 m.birželio l8d.

Vilnius

1. 2 straipsnio l dalies l punkte po žodžių "narystės pagrindu" įrašyti žodžius "tikrosiose ir komanditinėse", po žodžių "kooperatinėse organizacijose" įrašyti žodžius "advokatai, advokatų padėjėjai, notarai" ir šį punktą išdėstyti taip:

" 1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys narystės pagrindu tikrosiose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, kandidatai į notarus (asesoriai), viešojo administravimo valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus Šio straipsnio pirmosios dalies 3 ir 5 punktuose);"

 

2. 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte išbraukti žodžius "ir jiems Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis)" ir šį punktą išdėstyti taip:

7) individualių (personalinių) įmonių savininkai;—ir jiemsLietuvos Respublikos nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus šios dalies 8 punkte nurodytus asmenis);"

 

3. 2 straipsnio 1 dalies 13 punktą išbraukti ir buvusį 14 punktą laikyti 13 punktu:

13) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

14)13) vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba asmuo, nustatytąja tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą."

 

4. 2 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių "10-14" įrašyti skaičius "10-13", šios dalies antrajame sakinyje vietoj skaičiaus "14" įrašyti skaičių "13" ir šią dalį išdėstyti taip:

"Šio straipsnio pirmosios dalies 10 14 10-13 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 14 13 punkte privalomai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai negauna Jiems patiem priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ar šalpos (socialinės) pensijos"

 

 

5. 8 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičių "10-14" įrašyti skaičius "10-13" ir šią dalį išdėstyti taip: "Asmenų, išvardintų 2 straipsnio pirmosiosios dalies 10 14 10-13 punktuose, privalomojo draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis yra prilyginami asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant savarankiškai."

Seimo narys                                                                                         Algirdas Sysas