LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

II (pavasario) sesija

2001 m. birželio 12 d. (antradienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr.46(97)

(Posėdžio pradžia - 15.04 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

15.04 val.

S V A R S T Y T A :

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektas Nr.IXP-537(2*) ES  (teikėjas – aplinkos  ministras H.Žukauskas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J.Raistenskis

 

            Balsuota, ar svarstyti Seimo nario S.Buškevičiaus pataisą dėl įstatymo pavadinimo: už - 9. Nepritarta.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Balsuota, ar svarstyti Seimo nario E.Klumbio 2 straipsnio pataisą: už - 17. Nepritarta.

Dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

2 straipsnis (su Teisės departamento pataisa) priimtas bendru sutarimu.

3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Balsuota dėl 5 straipsnio: už - 39, prieš - 0, susilaikė 8. 5 straipsnis (su Seimo nario E.Klumbio 6 punkto pataisa) priimtas.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (15.16 val.)

 

Balsuota, ar svarstyti Seimo nario E.Klumbio 6 straipsnio pataisą: už - 19. Nepritarta, taip pat ir dėl 8, 10, 11 straipsnių.

6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Dėl 7 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: E.Klumbys, J.Raistenskis.

7 straipsnis (su E.Klumbio 4 punkto pataisa) priimtas bendru sutarimu.

8, 9, 10 (su Teisės departamento redakcine pataisa), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17   straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Priimti Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymą. Balsavo: už – 70, prieš – 0, susilaikė 5.

 

15.25 val.

S V A R S T Y T A :

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-727 (pateikimas)

Pranešėjas - finansų ministras J.Lionginas

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas, A.Sysas.

Siūlymui užduoti pranešėjui klausimų pritarta.

Klausė Seimo nariai: A.Vidžiūnas, A.Butkevičius, R.Dovydėnienė, A.Sysas, R.Juknevičienė, K.Glaveckas (supažindino komitetus su šio projekto svarstymo grafiku).

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti visus Seimo komitetus (bendru sutarimu).

4. Paskirti šio projekto preliminarią pirmojo svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001 06 26 (bendru sutarimu).

           

16.00 val.

S V A R S T Y T A :

            Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-450(2*) (teikėjas – LRV/finansų ministras J.Lionginas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto narė D.Teišerskytė.

            Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto narys R.Palaitis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarumu).

 

16.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-626(2*) (teikėjas – Seimo narys P.Vilkas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto narys R.Sinkevičius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarumu).

           

16.03 val.

S V A R S T Y T A :

1.    Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-729

2.    Teismų įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.IXP-730

3.    Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-731

4.    Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-732

5.    Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-733

6.    Advokatūros įstatymo papildymo 261 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-734

7.    Valstybės tarnybos įstatymo  9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-735

8.    Baudžiamojo proceso kodekso 25 straipsnio pakeitimo, 285 ir 287 straipsnių papildymo ir 416, 4271, 4272, 4273 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-736

9.    Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo  pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-737

10.  Administracinių bylų teisenos įstatymo 13, 21 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-738

11.  Atostogų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-739

12.  Notariato įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 71 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-740

13. Lietuvos nacionalinės teismų administracijos įsteigimo įstatymo projektas Nr.IXP-741 (pateikimas)

Pranešėjas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas V.Greičius

 

Klausė Seimo nariai: A.Sysas, A.Sakalas, V.Popovas, G.Šileikis, A.Baura.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R.Juknevičienė.

Klausė Seimo nariai: A.Salamakinas, R.Juknevičienė, E.Šablinskas, K.Bobelis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, R.Šukys.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (16.57 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos  ir papildomų komitetų kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, A.Kunčinas, N.Steiblienė.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą. Balsavo: už  - 50, prieš - 2, susilaikė 12.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais projektams Nr.IXP-729, Nr.IXP-734, Nr.IXP-736 – Nr.IXP-741 svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą, projektui Nr.IXP-735 – Socialinių reikalų ir darbo bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus, projektui Nr.IXP-737 – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

17.02 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo nutarimo “Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo” projektas NR.IXP-773 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu). 

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 52 Seimo nariai (17.07 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą “Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo”. Balsavo: už - 45, prieš - 0, susilaikė 3.

 

            Seimas pasveikino Seimo narę, buvusią Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę, D.K.Prunskienę, Vokietijos Prezidento apdovanotą Didžiuoju nuopelnų kryžiumi su žvaigžde.

 

Seimo kontrolierių 2000 metų veiklos ataskaita

 

            Kalbėjo Seimo kontrolieriai: G.Račinskienė, K.Milkeraitis, R.Valentukevičius, Z.Zamžickienė, L.Kuodienė.

 

            Klausė Seimo nariai: B.Bradauskas, G.Purvaneckienė, A.N.Stasiškis.

 

17.50 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo nutarimo "Dėl Seimo kontrolierių įstaigos veiklos" projektas Nr.IXP-758 (pateikimas)

Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas G.Dalinkevičius

 

Klausė Seimo nariai: G.Purvaneckienė, A.N.Stasiškis, J.Sabatauskas, A.Sakalas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu). 

           

Seimo narys K.Rimšelis (Liberalų frakcijos vardu) siūlė sudaryti redakcinę komisiją šiam projektui tobulinti.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Salamakinas, J.Korenka.

 

Užsiregistravo 61 Seimo narys (18.04 val.)

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą sudaryti redakcinę komisiją balsavo 14, už pasiūlymą pavesti Žmogaus teisių komitetui suredaguoti projektą balsavo 45, (susilaikė 1).

 

 

N U T A R T A :

            Pavesti Žmogaus teisių komitetui, atsižvelgus į pateiktus pasiūlymus, per savaitę suredaguoti ir pateikti projektą Seimui.

 

Nacionalinės sveikatos tarybos 1998-2000 metų veiklos ataskaita

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas V.Grabauskas

 

 

18.15 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos 1998-2000 metų veiklos" projektas Nr.IXP-752 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto narys J.Olekas

Klausė Seimo narys V.Greičiūnas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Dėl 4 straipsnio kalbėjo Seimo narys J.Olekas.

4 (su Teisės departamento pataisa), 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 36 Seimo nariai (18.25 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos 1998-2000 metų veiklos". Balsavo: už - 35, prieš - 0, susilaikė 0.

 

            Pasiūlymui pratęsti posėdį pritarta bendru sutarimu.

 

18.27 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-437(2*) (svarstymo tęsinys)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P.Papovas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarumu).

 

18.29 val.

S V A R S T Y T A :

1. Baudžiamojo proceso kodekso 561 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-742

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-743

(pateikimas)

Pranešėjas – teisingumo ministras G.Bartkus

 

Klausė Seimo narys V.Popovas.

Dėl balsavimo motyvų klabėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

18.36 val.

S V A R S T Y T A :

            Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” 2, 15, 17 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-744 (pateikimas)

Pranešėjas – teisingumo ministras G.Bartkus

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

 

 

Posėdis baigtas

 (18.40 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                   Artūras Skardžius

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                        Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė