LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA

 

2001 05 22  Nr.IXP- 677

Vilnius

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 


 

            Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

            Vertinant projektą juridinės technikos reikalavimų požiūriu ir pagal jo santykį su galiojančiais įstatymais, būtų galima pateikti kai kurių pastabų ir pasiūlymų:

            1. Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje galima būtų pasiūlyti patikslinti ir tarpusavyje suderinti 1 ir 3 punktų nuostatas. Šios dalies 1 punkte galima būtų pasiūlyti:

1) išbraukti žodžius “viešojo administravimo” ir atsisakyti išlygos “(išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šio straipsnio pirmosios dalies 3 ir 5 punktuose)”, nes šios dalies 3 ir 5 punktuose taip pat nurodyti valstybės tarnautojai (išskyrus karininkus, puskarininkius ir karius).

2) išbraukti 5 punktą, nes jame įvardinti valstybės tarnautojai.

2. Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą galima būtų pasiūlyti tikslinti ir atsisakyti nuorodų į įstatymus, kuriais remiantis nurodytos išmokos mokamos. Vietoj nuorodos į įstatymus galima būtų pasiūlyti nurodyti, kad minėtos išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Antrasis šio punkto sakinys yra perteklinis, todėl jį reikėtų išbraukti.

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto sąvokos “privalomai draustiems” turinys nevisiškai aiškus. Galima daryti išvadą, kad nuostata “Šių pašalpų gavimo laikas įskaitomas tik įstatymų nustatyta tvarka privalomai draustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu ir socialiniu draudimu nuo nedarbo asmenims” prieštarauja šios dalies 1 punktui.

3. Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje reikėtų patikslinti laikotarpius, kurie sudaro valstybinio socialinio draudimo stažą, atsižvelgiant į tai, kad už dirbančius ūkyje ūkių narius įmokos turi būti mokamos.

4. Projekto 4 straipsnyje, keičiamo įstatymo 13 straipsnyje vietoj žodžių “šių asmenų vardu” galima būtų pasiūlyti įrašyti žodžius “už šiuos asmenis”, nes tai labiau derintųsi su valstybinio socialinio draudimo stažo samprata.

5. Projekto 8 straipsnyje pateiktos santrumpos “stažas” ir “nurodytas laikotarpis” juridinės technikos požiūriu yra nepriimtinos, nes viena jų vartojama tik šiame straipsnyje, o kita tik vienoje dalyje, todėl vietoj to, kad braukti žodžius “valstybinio socialinio pensijų draudimo” reikėtų juos įrašyti ten, kur to reikalauja straipsnio turinys.

6. Projekto 8 straipsnyje, keičiamo įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje reikėtų tikslinti sąvoką “asmenims, išeinantiems į pensiją”, nes nevisiškai aišku apie kokius asmenis čia kalbama.

7. Projekto nuostatas reikėtų tarpusavyje suderinti su Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 ir kitų straipsnių nuostatomis.

           

 

Teisės departamento vyr.konsultantė                                                                        J.Andriuškevičiūtė

 

 

 

 

                                                                                                K.Virketis