Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas                                                                                                           2001m. balandžio 4 d. Nr.26

                                                                                                                                                                                                                                               

Vilnius

 

PAPILDOMO KOMITETO

I Š V A D A

dėl Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto (P-2996 )

 

                1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai- K. Rimšelis, G. Didžiokas, J. Jurkus, A. Pulokas, V. Tomaševski, A. Baura, V. Matuzas, S. Lapėnas, A. Rimas, P. Papovas, E. Masiulis; kviestieji asmenys – Z. Kumetaitis, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Vyriausybės direktorius, D. Mardosienė, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos skyriaus viršininkė, A. Astrauskas, Respublikos Prezidento referentas, V. Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja.

               

                2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėja D. Budzienė

                1. Įstatymo projekto 2 straipsnyje apibrėžtos topografinio plano, geodezinio punkto, geodezinio ženklo, geodezijos, topografinio žemėlapio sąvokos sietinos su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktu nustatyta priskirtąja savivaldybei (ribotai savarankiška) funkcija – teritorijų planavimu, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimu.Kadangi Vietos savivaldos įstatymas (38 str.) nesuteikia teritoriniams valstybinio administravimo subjektams savivaldybių veiklos kontrolės funkcijos, siūlyčiau, suderinus ir su Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsniu (Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijos planavimo ir paminklotvarkos klausimais), įstatymo projekto 11 straipsnio 1 dalį redaguoti taip:

                “ 1. Vykdydamas savivaldybių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, apskrities viršininkas nustatyta tvarka prižiūri savivaldybių geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus.”

                2. Įstatymo projekto 18 straipsnis nustato valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinės priežiūros, kokybės kontrolės vykdymą. Šio straipsnio 1 dalyje įvardytas šitokios valstybinės priežiūros subjektas – Įgaliota institucija, įgyvendinanti valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

                Straipsnio 4 dalimi įvardytas subjektas – vietos savivaldos vykdomosios institucijos negali būti valstybinių darbų valstybinės priežiūros subjektu, todėl straipsnio 4 dalies reikia atsisakyti. Šios dalies turinys yra 11 straipsnio 2 dalies 5 punktu apibrėžtos savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijos dalis geodezijos ir topografijos srityje.

                3. Projekto 22 straipsnis nustato geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų finansavimą. Jo 3 dalyje aptariama, kad tie apskrities viršininko kompetencijos darbai finansuojami iš valstybės biudžeto. Tačiau 11 straipsnio 1 dalyje tėra tokia apskrities viršininko kompetencija - vykdyti valstybinę tokių savivaldybių darbų priežiūrą teritorijų planavimo srityje ( kaip siūlomoje šios dalies redakcijoje). Tą vykdo apskrities viršininko administracijos aparatas, kurio išlaikymui jau skiriami valstybės biudžeto asignavimai. Todėl straipsnio 3 dalyje reikia tiksliau įvardyti, kokie gi apskrities viršininko darbai geodezijos, topografijos ir kartografijos darbai finansuojami iš valstybės biudžeto.

4. Projekto 24 straipsnis reglamentuoja geodezinių ženklų statybą ir apsaugą. Straipsnio 3 dalyje perkelta iš Žemės įstatymo 32 straipsnio norma, leidžianti išimties atvejais paimti visuomenės poreikiams žemę, reikalingą valstybinių geodezinių, gravimetrinių ir astronominių tinklų punktams įtvirtinti. Minėtame Žemės įstatymo straipsnyje smulkiai sureglamentuota ir nuostolių atlyginimo dėl žemės paėmimo, ir ginčų reguliavimo tvarka. Taigi, projekto 24 straipsnio 4 dalis perteklinė, ir jos reikia atsisakyti. Jei 4 dalis įvesta, kad pabrėžti geodezinių ženklų žymę žemės paėmime, tai projekto 23 straipsnio 1 dalimi jie jau priskirti prie geodezinių punktų.

5. Projekto 36 straipsnis nustato įmonių, vykdančių geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, teises ir pareigas. Žemės įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad žemės paėmimu suinteresuotas asmuo yra Vyriausybė, ministerija, apskrities viršininkas, savivaldos vykdomoji ar kita valdymo institucija. Taigi, įmonės negalės tartis su žemės savininkais dėl žemės paėmimo, vėlgi aukščiau minimas Žemės įstatymo 32 straipsnis nustatė ginčų reguliavimo tokiu atveju tvarką.

Projekto 36 straipsnio 2 dalį reikia išbraukti.

 

                3.  Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta

                4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta

                5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

                    1. Pritarti įstatymo projektui P-2996(2)

                    2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo tobulinimui:

                    1) projekto 11 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip: “ 1. Vykdydamas savivaldybių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, apskrities viršininkas nustatyta tvarka prižiūri savivaldybių geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus.”;

                    2) išbraukti projekto 18 straipsnio 4 dalį;

                    3) projekto 22 straipsnio 3 dalį patikslinti, nurodant, kokie apskrities viršininko darbai finansuojami iš valstybės biudžeto;

                    4) išbraukti projekto 24 straipsnio 4 dalį;

                    5) išbraukti projekto 36 straipsnio 2 dalį.

 

                7. Balsavimo rezultatai:  7 - už; 2 - susilaikė.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas    G. Didžiokas       

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė:  negauta

               

 

                Komiteto pirmininkas                                                                                                                         K. Rimšelis