Siūlomi papildymai ir pakeitimai (išryškinami)

 

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto

įstatymo projektui Nr.IXP-330

 

 

1. Papildyti 3 str. 1 d. taip :

Papildyti 5 punktu : " 5) žemės ūkio produkcijos gamintojai "

Buvusius 5 ir 6 punktus laikyti atitinkamai 6 ir 7 punktais.

 

2. 8 str. 1 d. Pakeisti taip:

"l. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais ) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte įmonės administracijos vadovas, savininkas ( savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo."

 

3. 9 str. 1 d. žodžius "šio įstatymo 6 straipsnio6 dalyje" pakeisti žodžiais "šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje" ( pastaba: 6 str. iš viso turi 5 dalis)

 

4. 10 str. 7 d. 2 punkto pirmą sakinį pakeisti taip:

"Įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų , o įmonės administratorius, įspėjęs raištu prieš 15 dienų, nutraukia darbo sutartis su įmonės valdybos nariais, esančiais darbo teisiniuose santykiuose su įmone, ir administracijos vadovu. " ( pastaba: su valdybos nariais darbo sutartys nesudaromos)

 

5. 11 str. 3 d. 15 punktą pakeisti taip:

"15) teikia informaciją Vyriausybės įgaliotai institucijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (pagal jo nustatytas atskaitų formas, teismui, kreditoriams jų prašymu, o taip pat kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka savininkui (savininkams) bei įgaliotam akcininkų (pajininkų) atstovui, jeigu jis paskirtas;

 

6. 11 str. 4 d. pakeisti ir papildyti taip:

 "Administratoriumi negali būti paskirtas:

1) įmonės, kuriai iškelta bankroto byla kreditorius ar su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo bei jo valdymo organų narys;

2) asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti administracijos vadovu;

3) įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos stebėtojų tarybos, valdybos narys, administracijos vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis finansininkas (buhalteris), bei akcininkas , nuosavybės teise turintis daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės akcijų;

4) susijęs giminystės ryšiais su bankrutuojančios įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkais, jų stebėtoją tarybos, valdybos nariais bei administracijos vadovu.

Šio straipsnio pirmoje dalyje numatyti apribojimai taikomi ir nurodytiems asmenims , kurie dirbo bankrutuojančioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 12 mėnesių iki bankroto bylos iškėlimo.

 

7. 11 str. 9 d. pakeisti taip:

" 9. Teismas , patenkinęs administratoriaus prašymą dėl atsistatydinimo bei kreditoriaus prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, paskiria administratoriumi kitą asmenį ir nurodo terminą per kurį buvęs administratorius privalo perduoti naujai paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atsistatydinimo iš pareigų ar pakeitimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus."

 

8. 24 str. 4 d. papildyti taip:

" 4. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Nutarimai išsiunčiami kreditoriams raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nutarimo priėmimo dienos. Tais atvejais, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos pateikti kreditorių susirinkimo protokolo kopiją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui."

 

9. 25 str. 4 d. 4 sakinį pakeisti taip: .

" Apie priimtus nutarimus kreditorių komitetas privalo informuoti raštu visus kreditorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos."

 

10. 35 str. 2 d. paskutinį sakinį pakeisti taip: .

" Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją "

 

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                      Algis Rimas