LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

 

 

                  1994 m. kovo 17 d. Nr.7(227)

 

                        Vakarinis posėdis

                 (Posėdžio pradžia - 15.01 val.)

 

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

     Užsiregistravo 38 Seimo nariai.

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

civilinio kodekso  pakeitimo ir  papildymo"  projektas  Nr.651(2)

(svarstymas)

     Kalbėjo Seimo narys P.Miškinis.

     Valstybės  ir   teisės  komiteto  pirmininkas  P.Vitkevičius

pateikė pagrindinio  šį projektą  nagrinėjančio komiteto išvadą -

pritarti  projektui   ir  svarstyti   jį  Seimo   posėdyje  (buvo

pareikštos kai kurios pastabos).

     Baigiamąjį žodį  pasakė pranešėjas  - projekto rengimo darbo

grupės atstovas doc.V.Mikelėnas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  P.Jakučionis,

F.Kolosauskas, teisingumo ministras J.Prapiestis.

N u t a r t a :

     1.  Pritarti  šio  įstatymo  projektui  po  svarstymo  Seimo

posėdyje (be balsavimo).

     2. Paskirti  šio įstatymo  priėmimo procedūrą ne vėliau kaip

1994 m. balandžio mėn. antroje pusėje (be balsavimo).

 

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

K.Jaskelevičius (siūlė  grįžti  prie  Lietuvos  Respublikos  lito

patikimumo įstatymo priėmimo), A.Bendinskas, R.Dagys.

     Užsiregistravo 84 Seimo nariai.

Balsuota, ar  grįžti prie  Lietuvos Respublikos  lito  patikimumo

įstatymo priėmimo: už - 40, prieš - 18, susilaikė 3.

N u t a r t a :

     Grįžti prie  Lietuvos Respublikos  lito patikimumo  įstatymo

priėmimo.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  lito  patikimumo  įstatymo  projektas

Nr.713(5) (priėmimo tęsinys)

     Pranešėjas - Ministras Pirmininkas A.Šleževičius

     Dėl 3  straipsnio (su  Biudžeto ir finansų komiteto pataisa)

kalbėjo Seimo nariai: K.Jaskelevičius, A.Rudys.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L.Milčius.

     Balsuota dėl  3 straipsnio  (su Biudžeto ir finansų komiteto

pataisa): už  -  55,  prieš  -  20,  susilaikė  4.  3  straipsnis

priimtas.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K.Dirgėla.

     Dėl 4 straipsnio kalbėjo Seimo narys F.Kolosauskas.

     Balsuota dėl 4 straipsnio: už - 55, prieš - 20, susilaikė 4.

4 straipsnis priimtas.

     Dėl 5 straipsnio kalbėjo Seimo narys K.Jaskelevičius.

     Balsuota dėl 5 straipsnio: už - 55, prieš - 6, susilaikė 11.

5 straipsnis priimtas.

     Dėl  6  straipsnio  kalbėjo  Seimo  nariai:  K.Jaskelevičius

(Biudžeto ir  finansų  komiteto  vardu  atsiėmė  komiteto  teiktą

pataisą), F.Kolosauskas, V.Zimnickas.

     Balsuota dėl  6 straipsnio  (Vyriausybės varianto): už - 56,

prieš - 4, susilaikė 11. 6 straipsnis priimtas.

     Dėl 7 straipsnio kalbėjo Seimo narys F.Kolosauskas.

     Balsuota dėl  7 straipsnio: už - 55, prieš - 2, susilaikė 8.

7 straipsnis priimtas.

     Dėl  balsavimo   motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  K.Dirgėla,

K.Kryževičius (Krikščionių  demokratų frakcijos  vardu  reikalavo

vardinio  balavimo),   A.Rudys  (LSDP   frakcijos  vardu  pritarė

vardiniam    balsavimui),    K.Jaskelevičius,    K.Kubertavičius,

J.Veselka, K.Bobelis,  F.Kolosauskas, A.Kunčinas  (LDDP frakcijos

vardu pritarė vardiniam balsavimui).

     Nutarta dėl  Lietuvos Respublikos  lito patikimumo  įstatymo

balsuoti vardiniu būdu (pritarta be balsavimo).

     Kalbėjo Seimo  nariai: V.Bogušis,  A.Bajoras  (pranešė,  kad

seminaras miškų  ūkio klausimais  įvyks 1994  m. kovo 21 d. 11.00

val.)

 

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja Lietuvos  Respublikos  Seimo

Pirmininko pavaduotojas J.Bernatonis

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   Valstybinės

regioninių  problemų  komisijos  ir  Tautybių  departamento  prie

Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės   reorganizavimo"   projektas

Nr.754(4)

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl   Valstybinės

regioninių problemų komisijos statuso" projektas Nr.754A

     (svarstymas)

     Pranešėjai   -    Seimo   nariai    E.Raišuotis,    R.Ozolas

(alternatyvaus projekto pateikėjas)

     Žmogaus ir  piliečio teisių  bei tautybių  reikalų  komiteto

pirmininkas  M.Stakvilevičius  pateikė  pagrindinio  šį  projektą

nagrinėjančio komiteto  išvadą -  pritarti  Lietuvos  Respublikos

Seimo nutarimo  "Dėl Valstybinės regioninių problemų komisijos ir

Tautybių  departamento   prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

reorganizavimo"  projektui   Nr.754(4)  (pateiktam   Seimo  nario

E.Raišuočio).

     Kalbėjo Seimo  nariai: J.A.Katkus,  Z.Semenovičius (Lietuvos

lenkų sąjungos  frakcijos vardu),  M.Treinys (Lietuvių tautininkų

sąjungos frakcijos vardu), G.Jurkūnaitė (LDDP frakcijos vardu).

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Saudargas,

V.Petrauskas, R.Maceikianecas, G.Jurkūnaitė.

     Užsiregistravo 85 Seimo nariai.

     Alternatyvus balsavimas:  už E.Raišuočio  pateiktą  projektą

balsavo 50,  už  R.Ozolo  pateiktą  alternatyvų  projektą  -  30.

Pasirinktas Seimo nario E.Raišuočio pateiktas projektas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai:  J.Mincevičius,

F.Kolosauskas.

N u t a r t a :

     Pritarti po  svarstymo Seimo  posėdyje Lietuvos  Respublikos

Seimo nutarimo  "Dėl Valstybinės regioninių problemų komisijos ir

Tautybių  departamento   prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

reorganizavimo" projektui  Nr.754(4) ir  paskirti preliminarią jo

priėmimo datą  - 1994  m. kovo  mėn. pabaigoje. Balsavo: už - 45,

prieš - 29, susilaikiusių nebuvo.

 

     Posėdžio  pirmininkas   paskelbė  vardinio   balsavimo   dėl

Lietuvos Respublikos  lito patikimumo  įstatymo rezultatus:  už -

62, prieš - 37, susilaikė 3.

N u t a r t a :

     Priimti Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymą.

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: K.Dirgėla,

A.Endriukaitis.

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  akcizų  įstatymo  projektas  Nr.670(3)

(svarstymas)

     Pranešėjas - finansų ministro pavaduotojas S.Čipkus

     Kalbėjo   Seimo    nariai:   V.Astrauskas,   K.Jaskelevičius

(Biudžeto ir finansų komiteto vardu).

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai:  F.Kolosauskas,

K.Kuzminskas.

N u t a r t a :

     1.  Pritarti  šio  įstatymo  projektui  po  svarstymo  Seimo

posėdyje (be balsavimo).

     2. Paskirti  šio įstatymo priėmimo datą - 1994 m. kovo 24 d.

Balsavo: už - 22, prieš - 6, susilaikė 3.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

pridėtosios vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimo  ir  papildymo"

projektas Nr.813 (pateikimas)

     Pranešėjas -  finansų ministras S.Čipkus

     Klausė   ir    kalbėjo    Seimo    nariai:    J.Listavičius,

K.Jaskelevičius (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), K.Dirgėla.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo nariai:  F.Kolosauskas,

K.Jaskelevičius.

N u t a r t a :

     Pritarti  šio   įstatymo  projekto  pateikimui,  pradėti  jo

svarstymo procedūrą, paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui

svarstyti Biudžeto  ir finansų komitetą ir paskelbti šio projekto

svarstymo Seimo  posėdyje datą - 1994 m. kovo 24 d. Balsavo: už -

20, prieš - 4, susilaikė 8.

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  akcinių bendrovių  įstatymo  projektas

Nr.770 (pateikimas)

     Pranešėjas - ekonomikos ministras J.Veselka

     Klausė   Seimo    nariai:    F.Kolosauskas,    P.Jakučionis,

A.Raškinis,    K.Kubertavičius,    K.Dirgėla,    K.Jaskelevičius,

A.Baskas.

     Posėdžio primininkas  perskaitė Juridinio  skyriaus  išvadas

dėl Lietuvos  Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymo  projekto

Nr.770  ir   dėl  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  "Dėl  Lietuvos

Respublikos  įmonių   įstatymo  pakeitimo"   ir   "Dėl   Lietuvos

Respublikos  komercinių   (akcinių)  bankų   įstatymo  papildymo"

projektų   Nr.771,   772   prieštaravimo   Lietuvos   Respublikos

Konstitucijai.

N u t a r t a :

     1. Daryti pertrauką šių projektų pateikime.

     2. Pavesti  Valstybės ir  teisės komitetui  pateikti  Seimui

išvadas dėl  šių įstatymų  projektų Nr.770,  771,  772  atitikimo

Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

 

     Posėdžio  pirmininkas   kreipėsi  į   Etikos  ir   procedūrų

komisijos   pirmininką   prašydamas   apsvarstyti   Seimo   nario

A.Endriukaičio elgesį šios komisijos posėdyje.

 

     Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro A.Paulausko

               atsakymai į Seimo narių paklausimus

 

     Posėdžio pirmininkas  pranešė, kad Seimo nario I.S.Uždavinio

paklausimas (dėl  Lietuvos Respublikos  generalinės  prokuratūros

padarytų finansinių  pažeidimų)  ir  Seimo  nario  R.Maceikianeco

paklausimas (dėl  pil.  J.Nanevič  neteisėto  suėmimo)  remiantis

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 217 straipsniu anuliuojami.

     Generalinis prokuroras  A.Paulauskas atsakė  į  Seimo  nario

K.Skrebio paklausimus  (dėl Energetikos  ministerijai  pavaldžios

įmonės atsiskaitinėjimo  su privačiomis  struktūromis neadekvačiu

talono ir  rublio santykiu  bei dėl  Šiaulių  miesto  UAB  "Aura"

veiklos).

     Kalbėjo Seimo nariai: K.Skrebys, A.Endriukaitis.

     Generalinis prokuroras  A.Paulauskas atsakė  į  Seimo  narių

grupės paklausimus dėl kaltinimų R.Kozyrovičiui ir R.Ramoškai.

 

                         Posėdis baigtas

                          (18.30 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė