LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

 

 

                  1994 m. kovo 15 d. Nr.5(225)

 

                        Vakarinis posėdis

                 (Posėdžio pradžia - 15.02 val.)

 

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas E.Bičkauskas

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

A.Endriukaitis.

     Užsiregistravo 59 Seimo nariai.

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   teismų  įstatymo   projektas  Nr.792

(pateikimo tęsinys)

     Pranešėjas - teisingumo ministras J.Prapiestis

     Klausė Seimo narys A.Raškinis.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  J.Bernatonis,

Z.Šličytė (perskaitė  Lietuvos teisininkų  draugijos ir  Lietuvos

teisėjų asociacijos  seminaro, įvykusio  1993 m.  gruodžio 17  d.

Kaune, rezoliuciją  "Dėl  Lietuvos  Respublikos  teismų  įstatymo

projekto naujos redakcijos"), A.Baskas.

     Užsiregistravo 83 Seimo nariai.

N u t a r t a :

     1.  Pradėti   šio  įstatymo  projekto  svarstymo  procedūrą.

Balsavo: už - 43, prieš - 16, susilaikė 10.

     2. Paskirti  preliminarią šio  įstatymo  projekto  svarstymo

Seimo posėdyje  datą - 1994 m. balandžio mėn. pirmąją savaitę (be

balsavimo).

     3. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  įstatymo  projektui

svarstyti Valstybės ir teisės komitetą (be balsavimo).

     4. Pavesti Biudžeto ir finansų komitetui pateikti papildomas

išvadas dėl šio įstatymo projekto (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   bausmių  vykdymo  kodekso  projektas

Nr.793 (pateikimas)

     Pranešėjas - teisingumo ministras J.Prapiestis

     Klausė Seimo nariai: A.Vaišnoras, F.Kolosauskas, P.Miškinis.

N u t a r t a :

     Daryti šio  projekto pateikimo  pertrauką  (iki  bus  gautos

Juridinio skyriaus išvados).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos  Aukščiausiosios   Tarybos  1992  m.  rugsėjo  17  d.

nutarimo   "Dėl    Lietuvos   Respublikos    notariato   įstatymo

įsigaliojimo" 1 punkto pakeitimo" projektas Nr.809 (pateikimas)

     Pranešėjas -  teisingumo ministras  J.Prapiestis (prašė  šio

nutarimo projektą svarstyti skubos tvarka)

     Klausė Seimo  nariai: J.Beinortas,  A.Vaišnoras,  Z.Šličytė,

F.Kolosauskas, V.Saulis,  A.Salamakinas, P.Vitkevičius (Valstybės

ir teisės  komiteto vardu  pritarė šio projekto svarstymui skubos

tvarka).

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Bernatonis

(atkreipė dėmesį,  kad posėdyje  dalyvauja Vyriausiosios  rinkimų

komisijos patvirtinta Seimo narė R.Hofertienė).

N u t a r t a :

     1. Pradėti  šio nutarimo  projekto svarstymo  procedūrą  (be

balsavimo).

     2. Svarstyti  šio nutarimo  projektą skubos tvarka. Balsavo:

už - 43, prieš - 3, susilaikė 6.

     3. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  nutarimo  projektui

svarstyti Valstybės ir teisės komitetą (be balsavimo).

     4. Paskirti  preliminarią šio  nutarimo  projekto  svarstymo

Seimo posėdyje datą - 1994 m. kovo 17 d.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

valstybės  saugumo  departamento  įstatymo  papildymo"  projektas

Nr.791 (pateikimas)

     Pranešėjas  -   Saugumo  tarnybos   generalinis  direktorius

J.Jurgelis

     Klausė Seimo nariai: K.Skrebys, A.Endriukaitis.

N u t a r t a :

     Daryti šio  įstatymo pateikimo  pertrauką  (iki  bus  gautos

Juridinio skyriaus išvados).

 

                        P E R T R A U K A

                      (16.02 - 17.00 val.)

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas J.Bernatonis

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  miškų  įstatymo  projektas  Nr.663(4)

(pateikimas)

     Pranešėjas - Miškotvarkos instituto direktorius A.Brukas

     Klausė Seimo  nariai:  V.Briedienė,  P.Miškinis,  B.Rupeika,

J.Nekrošius,   V.Lapė,    M.Treinys,   A.Tauras,    P.Jakučionis,

A.Endriukaitis,     A.Vaišnoras,     L.Milčius,     V.Astrauskas,

K.Kuzminskas, J.A.Katkus,  J.Dringelis, K.Paukštys,  V.Velikonis,

P.Papovas, G.Paviržis.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

K.Paukštys, A.Vaišnoras.

     Posėdžio pirmininkas  pranešė, kad  gauta teigiama Juridinio

skyriaus išvada dėl šio įstatymo projekto.

     Kalbėjo Seimo nariai: B.Rupeika, A.Bajoras, L.Milčius.

N u t a r t a :

     1. Pradėti  šio įstatymo  projekto svarstymo  procedūrą  (be

balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  įstatymo  projektui

svarstyti Gamtos apsaugos komitetą (be balsavimo).

     3. Paskirti  preliminarinią šio  įstatymo projekto svarstymo

Seimo posėdyje datą - 1994 m. kovo mėn. pabaigoje (be balsavimo).

     4.  Įpareigoti   Gamtos  apsaugos   komitetą  atlikti  visus

organizacinius darbus  diskusijai  -  seminarui  miškų  politikos

klausimais surengti (be balsavimo).

 

     Lietuvos Respublikos valstybės regioninių problemų komisijos

ataskaita

     Pranešėjas - komisijos pirmininkas R.Ozolas

     Klausė Seimo  nariai: L.Milčius, A.Plokšto, K.Kubertavičius,

P.Papovas, E.Raišuotis, G.Jurkūnaitė, Z.Semenovičius, A.Raškinis,

G.Paviržis.

     Nutarta pratęsti posėdį (be balsavimo).

     Klausė  Seimo  nariai:  V.Bogušis,  K.Bobelis,  A.Vaišnoras,

M.Treinys,      A.Endriukaitis,       B.Rupeika,      J.A.Katkus,

A.Maceikianecas, J.Mincevičius.

     Nutarta  išklausyti   Seimo  Biudžeto  ir  finansų  komiteto

ataskaitą kitame Seimo posėdyje (be balsavimo).

 

                     Seimo narių pareiškimai

 

     Seimo narė  E.Kunevičienė perskaitė  pareiškimą  Respublikos

Prezidentui, Ministrui  Pirmininkui ir  Seimo  nariams  "Dėl  KGB

struktūrų  amnestavimo   ir  Lietuvos   rezistentų   paniekinimo"

(pridedamas).

     Seimo narys  K.Jaskelevičius perskaitė  Biudžeto ir  finansų

komiteto pareiškimą  (dėl konflikto tarp Susisiekimo ministerijos

ir Klaipėdos valstybinio jūrų prekybos uosto) (pridedamas).

 

                         Posėdis baigtas

                          (18.55 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė