LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

 

 

                  1994 m. kovo 10 d. Nr.2(222)

                        Vakarinis posėdis

                 (Posėdžio pradžia - 15.00 val.)

 

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas A.Sakalas

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  Seimo  nutarimo  "Dėl  Sutarties  tarp

Lietuvos Respublikos  ir Kazachstano  Respublikos dėl  tarpusavio

supratimo  ir  bendradarbiavimo  ratifikavimo"  projektas  Nr.767

(pateikimas)

     Pranešėjas  -   užsienio   reikalų   ministro   pavaduotojas

V.Domarkas.

     Klausė Seimo narys J.Beinortas.

     Kalbėjo Seimo  narys K.Bobelis  (Užsienio  reikalų  komiteto

vardu).

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio nutarimo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  nutarimo  projektui

svarstyti Užsienio reikalų komitetą (be balsavimo).

     3. Paskirti  preliminarią šio  nutarimo  projekto  svarstymo

Seimo  posėdyje  datą  1994  03  15    12.00  -  12.20  val.  (be

balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl  Susitarimo  tarp

Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės   ir   Latvijos   Respublikos

Vyriausybės dėl  bendradarbiavimo socialinio  aprūpinimo  srityje

ratifikavimo" projektas Nr.766 (pateikimas)

     Pranešėjas - socialinės apsaugos ministras M.Stankevičius

     Dėl balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  J.Beinortas,

G.Paviržis, K.Bobelis, F.Kolosauskas.

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio nutarimo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  nutarimo  projektui

svarstyti Sveikatos,  socialinių reikalų  ir darbo  komitetą  (be

balsavimo).

     3.  Pavesti   Biudžeto  ir   finansų  bei  Užsienio  reikalų

komitetams pateikti  papildomas išvadas dėl šio nutarimo projekto

(be balsavimo).

     4. Paskirti  preliminarią šio  nutarimo  projekto  svarstymo

Seimo posėdyje datą 1994 03 17  10.00 - 10.30 val.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Seimo   statuto   pereinamųjų   nuostatų"   projektas   Nr.804(2)

(priėmimas)

     Pranešėjas - Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas

     Dėl  1   straipsnio  kalbėjo   Seimo  nariai:  V.Jarmolenka,

J.Listavičius.

     Užsiregistravo 82 Seimo nariai.

     Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 52, prieš - 10, susilaikė 5.

1 straipsnis priimtas.

     Dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Balsuota dėl  2 straipsnio: už - 50, prieš - 8, susilaikė 9.

2 straipsnis priimtas.

     Dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo narys V.Jarmolenka.

     Balsuota dėl 3 straipsnio: už - 50, prieš - 4, susilaikė 11.

3 straipsnis priimtas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  V.Jarmolenka,

A.Bendinskas.

N u t a r t a :

     Priimti  Lietuvos   Respublikos   įstatymą   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Seimo  statuto pereinamųjų  nuostatų". Balsavo:  už -

54, prieš - 2, susilaikė 7.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos  Seimo   statuto  įgyvendinimo"   projektas   Nr.804N

(priėmimas)

     Pranešėjas - Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas

     Dėl   1   punkto   kalbėjo   Seimo   nariai:   V.Jarmolenka,

A.Bendinskas.

     Balsuota dėl  1 punkto:  už - 49, prieš - 5, susilaikė 10. 1

punktas priimtas.

     Dėl   2   punkto   kalbėjo   Seimo   nariai:   V.Jarmolenka,

A.Bendinskas.

     Balsuota dėl  2 punkto:  už -  45, prieš - 5, susilaikė 9. 2

punktas priimtas.

     Dėl   3   punkto   kalbėjo   Seimo   nariai:   V.Jarmolenka,

A.Bendinskas.

     Balsuota dėl  3 punkto:  už -  46, prieš - 3, susilaikė 5. 3

punktas priimtas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  E.Bičkauskas,

A.Bendinskas, V.Jarmolenka, F.Kolosauskas.

N u t a r t a :

     Priimti Lietuvos  Respublikos Seimo  nutarimą "Dėl  Lietuvos

Respublikos Seimo  statuto įgyvendinimo". Balsavo: už - 49, prieš

- 2, susilaikė 8.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos Respublikos  nutarimo "Dėl  Lietuvos Respublikos ir

Europos   Ekonominės    Bendrijos   tarpusavio   susitarimo   dėl

žuvininkystės    santykių    ratifikavimo"    projektas    Nr.768

(pateikimas)

     Pranešėjas - žemės ūkio ministro pavaduotojas E.Rusakevičius

     Klausė Seimo  nariai: A.Pocius  (2  kartus),  S.Malkevičius,

K.Bobelis, B.Rupeika.

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio nutarimo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  nutarimo  projektui

svarstyti Užsienio reikalų komitetą (be balsavimo).

     3. Paskirti  preliminarią šio  nutarimo  projekto  svarstymo

Seimo  posėdyje  datą  1994  03  17    11.00  -  11.30  val.  (be

balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos   Seimo  nutarimo   "Dėl  tarptautinių

sutarčių  žvejybos   klausimais  ratifikavimo"  projektas  Nr.737

(pateikimas)

     Pranešėjas - žemės ūkio ministro pavaduotojas E.Rusakevičius

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio nutarimo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  nutarimo  projektui

svarstyti Užsienio reikalų komitetą (be balsavimo).

     3. Paskirti  preliminarią šio  nutarimo  projekto  svarstymo

Seimo  posėdyje  datą  1994  03  17    11.30  -  12.00  val.  (be

balsavimo).

 

     Kalbėjo  Seimo   narys  J.Dringelis   (gimimo  dienos  proga

pasveikino Seimo narę N.Ambrazaitytę).

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymą  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

administracinių teisės  pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo"

projektas Nr.582 (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Greimas

     Klausė ir  kalbėjo Seimo  nariai: P.Miškinis,  K.Kuzminskas,

K.Kryževičius, B.Rupeika, K.Bobelis.

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio įstatymo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  įstatymo  projektui

svarstyti Gamtos apsaugos komitetą (be balsavimo).

     3. Paskirti  preliminarią projekto  svarstymo Seimo posėdyje

datą 1994 03 17  12.00 - 12.30 val. (be balsavimo).

 

                        P E R T R A U K A

                      (16.17 - 17.00 val.)

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas A.Sakalas

S v a r s t y t a :

     Savaitės (nuo 1994 03 14) darbotvarkė

     Pranešėjas -  Seimo Pirmininkas  Č.Juršėnas  informavo  apie

darbotvarkės  patikslinimus   (į  darbotvarkę   įrašomi  šiandien

pateiktų Seimo  nutarimų dėl  tarptautinių sutarčių  ratifikavimo

projektai Nr.737, 766, 767, 768)

     Kalbėjo Seimo narys E.Raišuotis.

N u t a r t a :

     Patvirtinti  patikslintą   savaitės   (nuo   1994   03   14)

darbotvarkę (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos  Aukščiausiosios   Tarybos  nutarimo   "Dėl  Lietuvos

Respublikos pilietybės  įstatymo įgyvendinimo  tvarkos" pakeitimo

ir papildymo" projektas Nr.601(5) (priėmimas).

     Pranešėjas - Seimo narys R.Markauskas

     Preambulė, 1 ir 2 punktai priimti be balsavimo.

     Dėl 3 punkto kalbėjo Seimo narys P.Miškinis.

     3 punktas priimtas be balsavimo.

     Dėl 4 punkto kalbėjo Seimo narė G.Jurkūnaitė.

     4 punktas priimtas be balsavimo.

     Dėl 5 punkto kalbėjo Seimo nariai: G.Jurkūnaitė, P.Papovas.

     Užsiregistravo 45 Seimo nariai.

     Balsuota dėl  5 punkto:  už - 15, prieš - 16, susilaikė 9. 5

punktas nepriimtas.

     Kalbėjo Seimo narys K.Bobelis.

N u t a r t a :

     Daryti šio  nutarimo projekto  priėmimo pertrauką (pranešėjo

siūlymu) iki 1994 03 15  11.15 - 11.35 val.

 

S v a r s t y t a :

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

įstatymo  "Dėl   įmonių,  perdirbančių   žemės  ūkio  produkciją,

bankroto  laikinosios   tvarkos"  pakeitimo"   projektas   Nr.787

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Rudys

     Klausė ir  kalbėjo Seimo  nariai:  P.Miškinis,  V.Briedienė,

A.Kubilius, A.Ražauskas.

N u t a r t a :

     1. Įrašyti šio įstatymo projektą į sesijos darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  pagrindiniu  komitetu  šio  įstatymo  projektui

svarstyti Ekonomikos komitetą (be balsavimo).

     3. Pavesti  Agrariniam komitetui pateikti papildomas išvadas

dėl šio įstatymo projekto (be balsavimo).

 

     4. Paskirti  preliminarią šio  įstatymo  projekto  svarstymo

Seimo  posėdyje  datą  1994  03  17    10.30  -  11.00  val.  (be

balsavimo).

 

              Seimo Savivaldybių komiteto ataskaita

 

     Pranešėjas - Savivaldybių komiteto pirmininkas A.Sadkauskas

     Klausė Seimo  nariai: J.Nekrošius, A.Kubilius, A.Bendinskas,

V.Liutikas, E.Kunevičienė, B.Rupeika.

     Kalbėjo    Seimo     nariai:    E.Kunevičienė,    P.Papovas,

A.Bendinskas.

     Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - A.Sadkauskas.

S v a r s t y t a :

     1994 m. kovo 15 d. darbotvarkė

     Pranešėjas - Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas

     Kalbėjo Seimo nariai: F.Kolosauskas, B.Rupeika, K.Bobelis.

N u t a r t a :

     Patvirtinti 1994 m. kovo 15 d. darbotvarkę (be balsavimo).

 

     Kalbėjo Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas (apie Signatarų klubą).

 

                         Posėdis baigtas

                          (18.07 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                               Česlovas Juršėnas

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė