LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO  KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-4573GR

 

2020-09-16 Nr. 108-P-34

 

                                                                                                                         Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: pirmininko pavaduotojas D. Kreivys; nariai: A. Baura, B.Bradauskas, E. Gentvilas, A. Kupčinskas, B. Matelis, R.Miliūtė, V.Poderys, J. Razma. Komiteto biuro: vedėja R. Petkūnienė; patarėjai: D. Šaltmeris, R. Duburaitė, R.Danė, L. Jasiukėnienė, I. Jurkšuvienė, Ž. Klimka; padėjėja Z. Jodkonienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2020-07-13

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 9 d. dekreto Nr. 1K-335 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3184 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3192 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ 2 straipsnyje pateiktų siūlymų santykį su Konstitucija, įstatymais, teisėkūros principais ir teisės technikos taisyklėmis, pastabų neturime.

Susipažinta.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2020-07-17

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 9 d. dekreto Nr. 1K-335 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3184 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3192 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ 2 straipsnio 2 dalyje pateiktų siūlymų atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.  

Susipažinta.

 

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, 2020-07-09

 

 

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3184 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-3192 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI

2020 m. liepos 9 d. Nr. 1K-335

Vilnius

 1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio pirmąja dalimi, grąžinu Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-3184 (toliau – ir NSUSOAĮ pakeitimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3192 (toliau – ir VSTVNDĮ pakeitimo įstatymas) dėl šių motyvų:

1)    Pagal Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalį valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad valstybės turtas nėra savitikslis, bet turi duoti naudą visuomenei, turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai tvarkomas (Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d., 2008 m. kovo 20 d., 2019 m. balandžio 16 d. nutarimai). Reguliuoti valstybės įmonių veiklos, valstybės turimų akcijų akcinėse bendrovėse tvarkymo ir kitus su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo susijusius klausimus yra pavesta įstatymų leidėjui, kuris gali pasirinkti šio reguliavimo teisines priemones, kiek tai neprieštarauja Konstitucijai, įskaitant ir Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje numatytą reikalavimą valstybei reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d., 2015 m. vasario 24 d. nutarimai).

2)    Pagrindinis NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo tikslas ir vienas iš pagrindinių VSTVNDĮ pakeitimo įstatymo tikslų – atitinkamai Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme (toliau – NSUSOAĮ) ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – VSTVNDĮ) numatyti papildomus reikalavimus valstybės valdomų bendrovių ir savivaldybių valdomų bendrovių (akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių atitinkamai valstybei ar savivaldybėms priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime) bei jų dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose renkamų kolegialių priežiūros ar valdymo organų sudėčiai.

3)    NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo 1 straipsniu numatoma pakeisti NSUSOAĮ 15 straipsnį jį papildant 7 dalimi, pagal kurią pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų renkamuose kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose turi būti bent po vieną valstybės tarnautoją.

4)    VSTVNDĮ pakeitimo įstatymo 2 straipsniu numatoma VSTVNDĮ papildyti 231 straipsniu, pagal kurį valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų renkamuose kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose turi būti bent po vieną valstybės tarnautoją ir ne mažiau kaip 1/2 visų narių skaičiaus turi sudaryti nepriklausomi nariai, o šių bendrovių dukterinių bendrovių atitinkamuose organuose – nepriklausomų narių turi būti ne mažiau kaip 1/3 visų narių skaičiaus. Šiame straipsnyje taip pat nustatyti atitinkami bendrieji ir nepriklausomumo reikalavimai, pagrindinės narių atrankos nuostatos.

5)    Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalį kolegialus priežiūros organas yra stebėtojų taryba, o kolegialus valdymo organas – valdyba. Šio įstatymo 31 ir 32 straipsniuose nurodyta, kad stebėtojų tarybą renka ir gali atšaukti visuotinis akcininkų susirinkimas, jos narių skaičių ir kadenciją, kuri negali būti ilgesnė kaip 4 metai, nustato bendrovės įstatai, o stebėtojų tarybos kompetencija, be kita ko, apima valdybos narių (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) išrinkimą ir atšaukimą iš pareigų, bendrovės veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, strategijos įgyvendinimo vertinimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų ir pasiūlymų dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, bendrovės metinio pranešimo, valdybos ir vadovo veiklos pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 33 ir 34 straipsnius valdybą renka ir gali atšaukti stebėtojų taryba (jei ji nesudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas), jos narių skaičių ir kadenciją, kuri negali būti ilgesnė kaip 4 metai, nustato bendrovės įstatai, o valdybos kompetencija, be kita ko, apima bendrovės vadovo išrinkimą ir atšaukimą, jo veiklos vertinimą, su ilgalaikiu didelės vertės turtu susijusių sprendimų priėmimą, bendrovės veiklos organizavimo, finansinės būklės, veikos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto vertinimą, su tuo susijusių atsiliepimų ir pasiūlymų pateikimą stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

6)    Iš minėtų Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų matyti, kad tiek stebėtojų tarybos, tiek valdybos kompetencija apima bendrovės veiklai reikšmingas funkcijas. Todėl šių kolegialių priežiūros ir valdymo organų efektyvi bei sklandi veikla yra itin svarbi valstybei ir savivaldybėms įgyvendinant savo, kaip atitinkamų bendrovių, kurių dalis turi ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, dalyvių ir savininkių, turtines ir neturtines teises, be kita ko, susijusias su efektyviu ir racionaliu valstybės ir savivaldybės turto naudojimu, viešojo intereso, visuomenės poreikių tenkinimu. Kadangi NSUSOAĮ pakeitimo įstatymu ir VSTVNDĮ pakeitimo įstatymu numatomi pokyčiai turi tiesioginę įtaką valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių ir jų dukterinių bendrovių kolegialių organų sudarymo tvarkai, būtina užtikrinti, kad įgyvendinant šiuos pokyčius nekils grėsmė bendrovių veiklai ir atitinkamai – viešąjį interesą atitinkantiems jų veiklos tikslams.

7)    NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d., o įsigaliojus šiam įstatymui pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialūs priežiūros ir valdymo organai pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytus NSUSOAĮ 15 straipsnio 7 dalies reikalavimus turi būti suformuoti artimiausiame tokios įmonės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime arba įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu iki 2020 m. lapkričio 1 d.

8)    VSTVNDĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d., o valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių kolegialūs priežiūros ar valdymo organai pagal šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytus VSTVNDĮ 231 straipsnio reikalavimus turi būti sudaryti artimiausiame po šio įstatymo įsigaliojimo bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 1 d.

9)    Šios įstatymų įsigaliojimo ir taikymo nuostatos suponuoja, kad iš esmės tuo pačiu ar panašiu laikotarpiu turėtų būti keičiami, t. y. atšaukiami ir iš naujo sudaromi visų valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių ir jų dukterinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų sudaromi kolegialūs priežiūros ir valdymo organai – šių bendrovių stebėtojų tarybos ar valdybos – neatsižvelgiant į esamų organų kadencijos trukmę ir praėjusį kadencijos laikotarpį, įgyvendinamas bendrovių strategijas ir kitus reikšmingus tęstinius uždavinius, kuriems daro įtaką šių organų sprendimai, jų veiklos kokybę ir rezultatus.

10)  Tokie santykinai skubūs ir visas valstybės ir savivaldybių valdomas bendroves ir jų dukterines bendroves apimantys pokyčiai gali kelti grėsmę šių bendrovių, įskaitant ir turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, kolegialių priežiūros ir valdymo organų efektyviai ir sklandžiai veiklai. Tai gali reikšmingai sutrikdyti bendrovių veiklą, pakenkti jų įgyvendinamiems strateginiams projektams, be kita ko, susijusiems ir su nacionalinio saugumo užtikrinimu, ir taip didinti bendrą valstybės, visuomenės pažeidžiamumą. Dėl poreikio nesibaigus kadencijai atšaukti ir iš naujo išrinkti keičiamų kolegialių organų narius gali būti pažeisti esamų narių teisėti lūkesčiai, sumažėti potencialių naujų kompetentingų narių paskatos kandidatuoti ir eiti tokias pareigas. Be to, pokyčiams įgyvendinti gali reikėti atlikti bendrovių įstatų ir kitų jų veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų pakeitimus. Tokiu būdu atliekami pokyčiai gali sudaryti prielaidas skubotiems, neskaidriems, abejonių dėl kokybės, pagrįstumo ir teisėtumo keliantiems sprendimams, kurie neatitiktų nei atsakingo valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo standartų (pavyzdžiui, įtvirtintų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose), nei Konstitucijoje įtvirtintų valstybės ir savivaldybių turto valdymo principų.

11)  Siekiant sklandaus ir tvaraus pokyčių įgyvendinimo, kuris nekeltų grėsmės valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių veiklos tęstinumui bei su tuo susijusiems visuomenės poreikiams, nacionaliniam saugumui, viešajam interesui, turi būti keičiamos su NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo ir VSTVNDĮ pakeitimo įstatymo taikymu susijusios nuostatos. Nauji reikalavimai turi būti taikomi po šių įstatymų įsigaliojimo 2020 m. lapkričio 1 d. sudaromiems valstybės ir savivaldybės valdomų bendrovių ir jų dukterinių bendrovių kolegialiems priežiūros ar valdymo organams.

 2 straipsnis.

S i ū l a u pakeisti:

1.     Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3184 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi po šio įstatymo įsigaliojimo sudaromiems pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamiems kolegialiems priežiūros ar valdymo organams. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudaryti tokie kolegialūs organai savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai jie buvo sudaryti, pabaigos arba iki bus sudaryti nauji atitinkami priežiūros ar valdymo organai.“

2.     Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3192 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi po šio įstatymo įsigaliojimo sudaromiems valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių ir jų dukterinių bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamiems kolegialiems priežiūros ar valdymo organams. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudaryti tokie kolegialūs organai savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai jie buvo sudaryti, pabaigos arba iki bus sudaryti nauji atitinkami priežiūros ar valdymo organai.“

 3 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui Simonui Krėpštai, o jam negalint dalyvauti – Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui Jaroslav Neverovič, pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui.

Pritarti.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirti.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

 

7.1. Sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 09 d. dekretu Nr. 1K-335 grąžintam Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektui XIIIP-4573GR su visais Respublikos Prezidento dekrete pateiktais pakeitimais.

 

7.2. Pasiūlymai: nėra.

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V.Poderys.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                            Dainius Kreivys

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris