PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI Nr. XIIIP-2699 (2)

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

1

 

Argumentai:

Dabartinė įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies redakcija, kuria nustatoma, kad: „Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.“ negali būti tinkamai įgyvendinta nurodytu terminu dėl šių priežasčių:

·         Pakeitimu siekiama nuo 2019 m. sausio 1 d. įteisinti sąnaudų, patirtų įsigyjant dujas ne biržoje, pagrįstumo pripažinimo principus, numatant, kad tais atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės biržos kainos, numatant pareigą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti tvarką, kuria remiantis būtų nustatoma vidutinė biržos kaina. Įstatymo projekto 2 str. 2 dalyje numatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Tuo tarpu LR Energetikos ministerija visus energijos gamintojus, naudojančiu gamtines dujas, 2018-11-28 raštu Nr. (7.5-09)3-2117 pranešė, kad „skatiname apsvarstyti galimybę artimiausiu metu (rekomenduotina iki š.m. gruodžio 1 d.) inicijuoti gamtinių dujų pirkimo procedūras tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimas <...>“. Tai reikia, kad gamtines dujas reikia įsigyti jau dabar, tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai suteikiamas terminas iki 2018 m. gruodžio 31 d. priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, įskaitant ir metodiką dėl gamtinių dujų sąnaudų (ne)pripažinimo, įvertinant vidutinę gamtinių dujų biržos kainą. Tai reiškia, kad energijos gamintojai šiemet pasirašydami gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis neturės galimybės (nėra net metodikos) įvertinti, ar pasirašoma sutartis užtikrins gamtinių dujų įsigijimą mažiausiomis sąnaudomis ir ar visos patirtos sąnaudos bus reguliuotojo pripažintos. Jei visos sąnaudos nebus pripažintos, energijos gamintojai gali patirti didelių finansinių nuostolių, kas turės neigiamų pasekmių kokybiškai reguliuojamai veiklai atlikti.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Teikia:                                            Seimo narys           Jurgis Razma