PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 16, 29, 46, 47 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2743(2)

 

2023-06-22

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

46

2

 

Argumentai: siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir aplinkinių saugumą ir sveikatą, manome, tikslinga įstatyme numatyti prievolę mokiniui parodyti savo asmeninius daiktus, kad mokyklos darbuotojai ar policijos pareigūnai galėtų įsitikinti, jog juose nėra draudžiamų dalykų.

 

Pasiūlymas:

 

„2. Mokinys privalo:

1) sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos;

2) reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų;

3) nuosekliai ir stropiai mokytis, atlikti mokytojo pateiktas mokymosi užduotis;

4) gerbti Lietuvos valstybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius;

5) laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

6) mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

7) dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose, pranešti apie emocinio ir fizinio smurto atvejus suaugusiems, nekelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, saugumui ir gyvybei.;

8) mokinys, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba policijos pareigūnui pareikalavus, privalo parodyti asmeninius daiktus, siekiant patikrinti, ar į mokyklą neįnešamos draudžiamos medžiagos, gaminiai ir kiti reikmenys.

 

 

 

 

 


 

Teikia

Seimo nariai   

Andrius Mazuronis

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Viktoras Fiodorovas