LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 189

STENOGRAMA

 

2018 m. birželio 21 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mie­ji sve­čiai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. bir­že­lio 21 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

 

10.00 val.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos 80-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me mi­nė­ji­mą, skir­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­to, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos 80-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Kar­tu su mu­mis, Sei­mo na­riais, mi­nė­ji­me da­ly­vau­ja sig­na­ta­ro ar­ti­mie­ji, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, gar­bin­gi sve­čiai. Pra­šau ty­la pa­gerb­ti sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos at­mi­ni­mą.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Dė­ko­ju. Pa­si­da­lin­ti min­ti­mis apie Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą Va­le­ri­jo­ną Šad­rei­ką kvie­čiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tą, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą Jus­tą Vin­cą Pa­lec­kį.

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­to, Nepri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Jus­to Vin­co Pa­lec­kio kal­ba

 

J. V. PALECKIS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mie­la Dai­va ir vi­si Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos ar­ti­mie­ji, jis tik­rai ga­lė­jo bū­ti su mu­mis šian­dien. De­ja, su­lau­kęs tik 53 me­tų, jis ta­po pir­muo­ju Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu, sig­na­ta­ru, ku­rį te­ko ly­dė­ti į Ant­akal­nio ka­pi­nes. Ir vis dėl­to Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka per sa­vo trum­pą gy­ve­ni­mą spė­jo nu­veik­ti daug.

Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos šei­mos šak­nys vaiz­din­go­je Dzū­ki­jo­je, Va­rė­nos apy­lin­kė­se. Va­lius au­go sep­ty­nių vai­kų šei­mo­je. Tė­vas už lie­tu­viš­kos spau­dos pla­ti­ni­mą len­kų lai­kais Vil­ni­jo­je dve­jus me­tus pra­lei­do ka­lė­ji­me. Gal to­dėl sū­nų ypač trau­kė Vil­nius ir kny­ga. Va­le­ri­jo­nas sos­ti­nė­je dir­bo bib­lio­te­ko­je, pas­kui pa­su­ko į tei­sę. Po uni­ver­si­te­to įvai­rius tei­si­nius dar­bus vai­ni­ka­vo ad­vo­ka­to mi­si­ja, jai jis pa­sky­rė be­veik 20 me­tų. Tie­sus ir są­ži­nin­gas ad­vo­ka­tas ap­gy­nė ne vie­ną skriau­džia­mą­jį, iš jų – ir pa­si­prie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo da­ly­vį ku­ni­gą Jo­ną Kas­ty­tį Ma­tu­lio­nį. Mo­kė­ji­mas vi­sus iš­klau­sy­ti, pra­kal­bin­ti lė­mė tai, kad Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka ta­po Res­pub­li­kos Jau­nuo­lių ka­ri­nės tar­ny­bos rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku dar prie se­no­sios LTSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos. Kiek daug tais lai­kais pa­stan­gų rei­kė­jo gi­nant nuo va­di­na­mo­sios die­dov­šči­nos, tie­siant ke­lius mū­sų ka­rei­vė­lių grį­ži­mui į Lie­tu­vą. O Va­le­ri­jo­nui tai bu­vo pir­ma­sis žings­nis į po­li­ti­ką. Jis ap­si­spren­dė kan­di­da­tuo­ti nuo pat 1926 me­tų pir­muo­se de­mo­kra­tiniuose rin­ki­muo­se į Lie­tu­vos par­la­men­tą. At­sa­ky­da­mas į žmo­nos Dai­vos at­kal­bi­nė­ji­mus ir aša­ras, jis pa­sa­kė reikš­min­gus žo­džius: „Man ra­my­bės ne­duo­da vie­na min­tis. O ką aš ge­ro esu pa­da­ręs Lie­tu­vai?“ Ir jis mė­gi­no tai da­ry­ti.

Tuo me­tu Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka bu­vo ak­ty­vus Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos sa­va­ran­kiš­ku­mo ir jos at­si­sky­ri­mo nuo im­pe­ri­nio Mask­vos mo­no­li­to ša­li­nin­kas. LKP vir­smą į sa­va­ran­kiš­ką de­mo­kra­tinę par­ti­ją tuo me­tu pa­lai­kė daug są­jū­di­nin­kų. Ne­ma­žai jų bu­vo iš­rink­ti kaip de­le­ga­tai per gar­sų­jį XX su­va­žia­vi­mą, nu­trau­ku­sį ry­šius su Mask­va. Be­je, apy­tik­riai 100 to su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tų vė­liau ta­po Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tais, sig­na­ta­rais ir įvai­rių ka­den­ci­jų Sei­mo na­riais. O Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka lai­mė­jo rin­ki­mus prieš pa­jė­gius Są­jū­džio kon­ku­ren­tus Ši­la­lės apy­gar­do­je ir pra­dė­jo ak­ty­viai dar­buo­tis dar la­bai ne­pa­ty­ru­sia­me Lie­tu­vos par­la­men­te. Nuo pat pir­mų­jų die­nų po ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mo jis tę­sė ko­vą už jau­nuo­sius ka­rei­vius, pa­siū­lė pa­nai­kin­ti tam tik­rus įsta­ty­mus ir jau ko­vo 14 die­ną TSRS ka­ri­nių ko­mi­sa­ria­tų veik­la Lie­tu­vo­je bu­vo nu­trauk­ta. Dirb­da­mas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos tei­si­nės sis­te­mos ko­mi­si­jo­je, jis pri­si­dė­jo prie dau­ge­lio įsta­ty­mų pa­ren­gi­mo, kar­tu su ko­le­go­mis klo­jo de­mo­kra­tinės vals­ty­bės pa­ma­tus. Tai bu­vo džiaugs­min­gos die­nos, kai Lie­tu­va ir Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos dar­bo dė­ka žings­nis po žings­nio žen­gė ne­pri­klau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mo ke­liu. De­ja, taip pat di­dė­jo ir tar­pu­sa­vio su­si­prie­ši­ni­mas, ne­pa­si­ti­kė­ji­mas. Ki­ta­min­čiai, ne­pa­klūs­tan­tys vie­no vie­nin­te­lio tei­sin­go ke­lio va­gai, bu­vo įžei­di­nė­ja­mi, at­stu­mia­mi, bu­vo dau­žo­mas žmo­gaus oru­mas. Kiek­vie­nas mė­gi­no sa­vaip su­ras­ti vais­tų, ku­rie bent kiek pa­dė­tų pa­nai­kin­ti tą ne­žmo­niš­ką įtam­pą. Va­le­ri­jo­nui at­gai­vos ir stip­ry­bės šal­ti­nis bu­vo šei­ma – žmo­na Dai­va, vai­kai Ge­di­mi­nas ir Ūla. Pa­lai­kau ko­le­gos Čes­lo­vo Jur­šė­no nuo­mo­nę, kad Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka bu­vo pir­ma­sis mū­sų pir­mo­ lais­vo par­la­men­to džen­tel­me­nas. Iš­la­kus, ele­gan­tiš­kas, at­vi­ro vy­riš­ko vei­do, vi­sa­da bu­vo pa­brėž­ti­nai man­da­gus, ma­lo­nus. Tie­sa, už­si­plieks­da­vo, kai koks de­pu­ta­tas pa­leis­da­vo at­vi­rą me­lą ar įžei­di­mą, ir tuoj pat šok­da­vo prie mik­ro­fo­no.

Opo­zi­ci­ja Aukš­čiau­sio­jo­je Ta­ry­bo­je, skir­tin­gai nei da­bar­ti­niais lai­kais, ne­tu­rė­jo reg­la­men­te aiš­kiai iš­dės­ty­tų tei­sių. Va­le­ri­jo­nas Šad­rei­ka bu­vo tarp tų kai­rių­jų cen­tris­tų ir ki­tų, ku­rie ypač at­kak­liai gy­nė ma­žu­mos tei­ses. Jo mir­tis bu­vo skau­di ne­tek­tis Lie­tu­vos par­la­men­tui, Lie­tu­vos žmo­nėms. Iš­ėjo ad­vo­ka­tas ne pa­gal pro­fe­si­ją, o pa­gal pa­šau­ki­mą, vi­sų tei­sy­bės ieš­ko­to­jų, skriau­džia­mų­jų ad­vo­ka­tas. Pri­si­min­ti Va­le­ri­jo­ną Šad­rei­ką bu­vo ir bus pras­min­ga. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. (Plo­ji­mai) Į tri­bū­ną kvie­čiu Sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tę Bi­ru­tę Va­lio­ny­tę.

B. VALIONYTĖ. Ger­bia­mie­ji, mi­nint Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos 80-me­tį, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti la­bai trum­pai. Man vis aky­se iš­lie­ka aukš­tas, san­tū­rus, ma­žai kal­ban­tis, bet vi­sa­da kal­ban­tis ta­da, kai tu­ri ką pa­sa­ky­ti, la­bai ge­rai ar­gu­men­tuo­jan­tis sa­vo pa­si­sa­ky­mą. Tai bu­vo pir­ma­sis sig­na­ta­ras, ku­ris iš­ėjo į Ant­akal­nio kal­ne­lį. Šian­dien Sig­na­ta­rų klu­bas do­va­no­ja po­niai Dai­vai ir jos šei­mai Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos bal­so gar­so pa­veiks­lą at­si­mi­ni­mui. Te­gul anū­kai pri­si­me­na, kas bu­vo jų se­ne­lis ir kad jie yra pa­žen­klin­ti. Po­nia Dai­va, pra­šom. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jams, dė­ko­ja­me Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos ar­ti­mie­siems. Dė­ko­ju vi­siems, da­ly­va­vu­siems šia­me mi­nė­ji­me. Skel­biu mi­nė­ji­mą baig­tą.

Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 95 Sei­mo na­riai.

 

10.09 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. bir­že­lio 21 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Jo­kių pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės ne­ma­tau. Ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.10 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1833(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mas – Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1833(2). Pra­ne­šė­ja – V. Ačie­nė, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

Pri­ėmi­mas. Pri­im­si­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mo es­mė yra tai, kad siū­lant iš­veng­ti dvi­pras­miš­ku­mo, įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 da­lies 3 ir 4 punk­tų nuo­sta­tų in­ter­pre­ta­vi­mo, kad jau­nos šei­mos ga­li tu­rė­ti du, tris ar dau­giau vai­kų, tarp ku­rių ga­li bū­ti, bet ne­bū­ti­nai, ir vai­kas ar vai­kų, ku­riems (ar vie­nam iš jų) yra nu­sta­ty­ta glo­ba ir rū­py­ba. Pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su šio punk­to tiks­li­ni­mu, jam ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ma­ny­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad bū­tų svars­to­ma, kad tu­ri­me 29 as­me­nis, pri­ta­rian­čius pa­sta­bai? Pri­ta­ria. Ačiū.

To­liau ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti, dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). At­si­pra­šau, Pir­mi­nin­ke, ačiū. Ne­pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat… Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam pa­siū­ly­mui? Šiam V. Ačie­nės pa­siū­ly­mui. Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rės V. Ačie­nės. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ar­gu­men­tai… Tai mes da­bar kal­ba­me apie tą pa­tį straips­nį, tik apie jo pa­punk­tį, taip? Ar­gu­men­tai iš­lie­ka tie pa­tys, kad sie­kiant iš­veng­ti dvi­pras­miš­ku­mo yra ko­re­guo­ja­mas ši­to įsta­ty­mo punk­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa? Ačiū, pri­tar­ta. Ko­mi­te­to iš­va­da.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiai pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? M. Ma­jaus­kas pra­šo bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ant­ras, ten, kur tiks­li­na­mas punk­tas, pir­mo ket­vir­tas, už.

PIRMININKAS. Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Ant­ra­jam pa­siū­ly­mui taip pat pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – taip pat Sei­mo na­rės V. Ačie­nės. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Tai yra pa­siū­ly­mas dėl įsta­ty­mo 4 straips­nio. Pa­siū­ly­mo prie­žas­tis yra ta, kad įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė gau­ti di­džiau­sią sub­si­di­ją šei­moms, au­gi­nan­čioms tris ir dau­giau vai­kų. O įsta­ty­mo 4 punk­te yra nu­ma­ty­ta, kad, ga­vu­si pa­grin­di­nę sub­si­di­ją, šei­ma įgy­ja tei­sę į pa­pil­do­mą sub­si­di­ją. Ga­li­my­bės at­si­ra­di­mą są­ly­go­ja šei­mo­je au­gi­na­mų vai­kų skai­čius. Bet va­do­vau­jan­tis sta­tis­ti­ka, kad šei­mo­je, kai gims­ta tre­čias vai­kas, šei­mos ir tė­vas, ir ma­ma bū­na vy­res­ni kaip 35 me­tų, nu­ma­ty­ta nu­kel­ti ši­tą am­žiaus ri­bo­ji­mą iki 40 me­tų. Ma­no­ma, kad tai bus pa­ska­ta šei­mai di­dė­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ma­ny­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa? Ačiū. Svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vien­bal­siai už.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiai pa­tai­sai? Ačiū, pri­tar­ta. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui su pa­tai­so­mis ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 5 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS.pri­ta­rė. Esant to­kiam pa­siū­ly­mui ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 6 straips­nis. Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, į ku­rį ko­mi­te­tas…

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė.

PIRMININKAS. …at­si­žvel­gė. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu su de­par­ta­men­to pa­sta­ba? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta. 7 straips­nis. Taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. pri­ta­rė. Yra pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė yra ta, kad rei­kia rem­ti šei­mas, ku­rio­se yra trys ir dau­giau vai­kų. Jei­gu šei­ma, ga­vu­si sub­si­di­ją būs­tui įsi­gy­ti, pra­ėjus pen­ke­riems me­tams nuo sub­si­di­jos ga­vi­mo su­lau­kė tri­jų ir dau­giau vai­kų ir dėl to no­ri pa­si­di­din­ti būs­tą to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je įsi­gi­jo būs­tą su pa­ra­ma, ga­li tai pa­da­ry­ti po pen­ke­rių me­tų ir ne­rei­kia jai grą­žin­ti sub­si­di­jos. Pa­gal da­bar­ti­nį pro­jek­tą rei­kia ne ma­žiau kaip de­šimt me­tų iš­lai­ky­ti būs­tą, kad sub­si­di­jos ne­rei­kė­tų grą­žin­ti. Jei­gu šei­ma smar­kiai pa­di­dė­ja ir at­si­ran­da po­rei­kis di­des­nio būs­to, pra­ėjus pen­ke­riems me­tams jau ga­li pa­si­di­din­ti ir sub­si­di­jos ne­rei­kės grą­žin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me ma­ny­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad svars­to­me šią pa­tai­są? Ačiū, svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ši­tai pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas re­dak­ci­nio po­bū­džio. Vi­sai pa­tai­sai su­re­da­guo­tai ga­li­me pri­tar­ti, taip?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. Ta­da vi­sam 7 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

9 straips­nis. At­si­pra­šau. 8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 9 straips­nis. Yra pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių V. Ačie­nės, G. Bu­ro­kie­nės, A. Ku­bi­lie­nės ir A. Nor­kie­nės. Kas pri­sta­to­te? V. Ačie­nė. Pra­šau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Siū­ly­mo es­mė. Ka­dan­gi yra ko­re­guo­ja­mas 4 punk­tas, tai ši­tas punk­tas ir­gi ko­re­guo­ja­mas. 4 punk­tas ko­re­liuo­ja­si su ši­tuo punk­tu, o ka­dan­gi ko­re­ga­vo­me 4 punk­tą, tai ati­tin­ka­mai yra ko­re­guo­ja­mas ir ši­tas punk­tas. To­kia pa­siū­ly­mo es­mė.

PIRMININKAS. Ga­li­me iš­kart pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam šiam pa­siū­ly­mui, nes jis su ki­tu jau pri­tar­tu pa­siū­ly­mu su­si­jęs? Ačiū, pri­tar­ta.

10 straips­nis. Sei­mo na­rių V. Ačie­nės, V. Ąžuo­lo, T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mas.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mo es­mė yra nu­kel­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Ka­dan­gi pri­ėmi­mas vyks­ta šian­dien, ma­no­ma, kad ne­bus ge­rai pa­si­ruoš­ta. Ma­no­me, kad pri­im­ti po­įsta­ty­mi­nius ak­tus rei­kia tam tik­ro lai­ko, to­dėl įsi­ga­lio­ji­mą pra­šo­me ati­dė­ti iki rug­sė­jo 1 die­nos.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ma­ny­ti, kad pri­ta­ria­me, kad bū­tų svars­to­mas šis pa­siū­ly­mas ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Iš da­lies.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Iš da­lies. Taip, ko­re­guo­jant.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti, bet es­mi­nis da­ly­kas yra rug­sė­jo 1 die­na. (Bal­sai sa­lė­je) Ir rug­pjū­čio 31 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 10 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Ačiū pra­ne­šė­jai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė R. Mi­liū­tė.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rį svars­to­me jau pu­sę me­tų, šian­dien jau pas­ku­ti­nė sta­di­ja – pri­ėmi­mas. Pri­ėmus šį pro­jek­tą per 100 jau­nų šei­mų ga­lės pa­si­nau­do­ti fi­nan­si­ne pa­ra­ma, tam yra nu­ma­ty­ta 2 mln. eu­rų. Aš su­pran­tu, kad ky­la dis­ku­si­ja dėl to, ar tik­rai re­gio­nuo­se bus ką veik­ti, ta­čiau į klau­si­mą, kas pir­ma at­si­ran­da, ar dar­bo vie­tos, ar žmo­nės, ku­rie jas ga­li už­pil­dy­ti, vie­no at­sa­ky­mo ne­tu­rė­si­me. Abu da­ly­kai ei­na pa­ra­le­liai.

Šian­dien kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­pri­ešin­ti mies­tų ir re­gio­nų, pa­skir­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą jau­noms šei­moms, pa­žiū­rė­ki­me, kaip sek­sis to­liau. Ki­tais me­tais, 2019 me­tais, yra nu­ma­ty­ta dar di­des­nė su­ma, ku­ri ga­lė­tų už­tik­rin­ti di­des­niam skai­čiui jau­nų šei­mų pa­gal­bą. Pra­dė­ki­me nuo ma­žų žings­nių ir pa­ska­tin­ki­me šei­mas grįž­ti į re­gio­nus, įsi­kur­ti ten ir gal­būt pra­dė­ti pa­tiems kur­ti sa­vo dar­bo vie­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­bant prieš, iš tik­rų­jų aki­vaiz­du, kad pa­ti in­ten­ci­ja gal ir yra ge­ra, bet, kaip vi­sa­da, įgy­ven­di­ni­mas daž­niau­siai yra ne toks, ko­kio bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, su­gal­vo­jus tą idė­ją. Kai pa­gal­vo­ji, vi­sai vals­ty­bei 115 šei­mų yra la­bai ma­žai. Pa­sky­rus 2 mln. eu­rų šiais me­tais tur­būt ti­kė­tis ko­kio nors ap­čiuo­pia­mo re­zul­ta­to la­bai su­dė­tin­ga. Kai kal­bame ap­skri­tai apie so­cia­li­nę po­li­ti­ką, ką re­ko­men­duo­ja vi­sos tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos? Re­ko­men­duo­ja kon­cen­truo­tis į ma­žiau prie­mo­nių, joms skir­ti dau­giau pi­ni­gų, nes taip jų įgy­ven­di­ni­mas vi­są lai­ką tam­pa efek­ty­ves­nis. Šiuo at­ve­ju mes pa­si­ren­ka­me pa­drabs­ty­ti vi­siems po tru­pu­tė­lį ir ga­lų ga­le efek­to ne­tu­ri­me jo­kio.

Kai pa­kal­bi su re­gio­nų žmo­nė­mis, ku­rie at­va­žiuo­ja stu­di­juo­ti į Vil­nių ir čia pa­si­lie­ka dirb­ti, tik­rai ne tas at­sa­ky­mas yra, ko­dėl jie ne­grįž­ta, tik­rai ne dėl to, kad ne­tu­ri pi­ni­gų nu­si­pirk­ti būs­tui. Daž­niau­sia jie ne­grįž­ta to­dėl, kad čia yra ge­res­nis dar­bo už­mo­kes­tis, ko­ky­biš­kes­nės dar­bo vie­tos, ge­res­nės vie­šo­sios pa­slau­gos, toks yra ap­si­spren­di­mas ir to­dėl žmo­nės ap­si­spren­džia. Iš tik­rų­jų rei­kė­tų stip­rin­ti vie­šą­jį sek­to­rių re­gio­nuo­se, ten už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas ir tai bū­tų at­sa­ky­mas, ko­dėl žmo­nės ga­lė­tų ap­si­spręs­ti lik­ti te­nai. Tik­rai ne ke­li eu­rai būs­tui pirk­ti nu­lems.

Ga­lų ga­le pats ad­mi­nist­ra­vi­mas yra ga­na su­dė­tin­gas ši­to įsta­ty­mo ir nu­ma­ty­tos prie­mo­nės, ka­da žmo­gus gaus tą fi­nan­sa­vi­mą, ka­da jis jo ne­gaus… yra ga­na su­dė­tin­ga žmo­gui net­gi pa­čiam su­pras­ti, ar jis tą pa­ska­tą gaus, ar ne­gaus. Ga­lų ga­le pa­ska­ta nu­ma­ty­ta tik tiems, kas sko­li­na­si būs­tui įsi­gy­ti, o tiems, ku­rie nu­spren­džia įsi­gy­ti sa­vo lė­šo­mis, to­kios pa­ra­mos nė­ra. Iš prin­ci­po, ma­ny­čiau, tik­rai ga­li­ma su­gal­vo­ti, kaip efek­ty­viau pa­nau­do­ti šiuos pi­ni­gus.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai ra­gi­nu ak­ty­viai bal­suo­ti už ši­tą pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas yra Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos vie­no iš ryš­kiau­sių rin­ki­mų pro­gra­mos as­pek­tų įgy­ven­di­ni­mas. Mes ėjo­me į rin­ki­mus, tai ža­dė­jo­me ir tai įgy­ven­di­no­me. Aš tik­rai ne­su­tik­čiau su ko­le­ge, kad 5–7 tūkst. eu­rų jau­nai šei­mai yra ke­li eu­rai, tai tik­rai nė­ra ke­li eu­rai, tai yra la­bai rim­ta su­ma. Ir ypač svar­bus yra tas bar­je­ras ban­ke, kai rei­kia sa­vo įna­šą įneš­ti per­kant būs­tą.

Taip, šiuo spren­di­mu mes kei­čia­me so­cia­li­nės po­li­ti­kos kryp­tį, iš es­mės mes ją uni­ver­sa­li­zuo­ja­me, va­di­na­si, mes nu­sto­ja­me rem­ti vien tik tuos, ku­rių pa­ja­mos ne­vir­ši­ja tam tik­rų ri­bų, o ten, kur mes ma­to­me pri­ori­te­tą, t. y. re­gio­nuo­se, mes su­tei­kia­me pa­ra­mą uni­ver­sa­liai – vi­siems, vi­soms šei­moms. Ži­no­ma, pi­ni­gų ne­už­ten­ka, taip, aš pri­ta­riu R. J. Da­giui, kad tai pro­ble­mai spręs­ti rei­kė­tų daug di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo, bet jū­sų ryž­tas tu­rė­ti to­kį fi­nan­sa­vi­mą pa­na­šioms pro­gra­moms tik­rai iš­ryš­kės ant­ra­die­nį bal­suo­jant dėl mo­kes­čių re­for­mos, mū­sų vi­sų ryž­tas ge­rin­ti vie­šo­jo sek­to­riaus pa­dė­tį re­gio­nuo­se. Pa­gy­ven­sime, pa­žiū­rė­sime.

Aš ma­nau, kad tai yra la­bai svar­bi prie­mo­nė, yra tūks­tan­čiai šei­mų, ku­rios da­ly­vau­ja va­di­na­mo­jo­je po­stin­dust­ri­nė­je eko­no­mi­ko­je, kur ne­rei­kia va­ži­nė­ti į mies­tą kiek­vie­ną die­ną, ku­ria di­zai­ną, per­ka, par­duo­da pre­kes in­ter­ne­tu. Tai prie­mo­nė, orien­tuo­ta į to­kias šei­mas, ku­rios sva­jo­ja iš­trūk­ti iš mies­to, gy­ven­ti gam­to­je, dirb­ti, kar­tu pri­si­dė­ti prie sa­vo ša­lies, re­gio­no kles­tė­ji­mo. Pra­šau bal­suo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ne­su­pran­tu, ko­kią mes čia ži­nią siun­čia­me jau­niems žmo­nėms. Mie­li jau­ni žmo­nės, grįž­ki­te į kai­mą, kur nė­ra dar­bo vie­tų, nė­ra pa­slau­gų, kur už­da­ro­mos li­go­ni­nės ir už­da­ro­mos mo­kyk­los. Va­žiuo­ki­te į kai­mą, nes mes jus la­bai ge­rai su­pran­ta­me, iki pil­nos lai­mės jums trūks­ta kai­me nu­si­pirk­ti bu­tą. At­si­pei­kė­ki­te! Ra­jo­nus pa­li­ko 30 % žmo­nių. Kur jie prieš tai gy­ve­no? Pa­lė­pė­je, lau­ke? Kur jie gy­ve­no? Jie gy­ve­no būs­tuo­se. Tie būs­tai šian­dien yra tuš­ti. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl jūs at­me­tė­te Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tą už an­trą ir pas­kes­nį būs­tą mo­kė­ti pa­pil­do­mus mo­kes­čius, nes jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad ra­jo­nuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­ri daug tuš­čių būs­tų, jie yra nie­kie­no ne­ap­gy­ven­din­ti. Tik­tai va­žiuo­ki­te, mo­kė­ki­te ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius ir gy­ven­ki­te te­nai. Tai, ką jūs siū­lo­te, yra po­pu­liz­mas, ir ge­rai, kad pi­gus, nes pa­gal šį pro­jek­tą jūs siū­lo­te tik 118 šei­mų iš 200 tūkst. šei­mų, ku­rios ga­lė­tų pre­ten­duo­ti. 118 šei­mų ir tų šei­mų jūs ne­ver­ti­na­te nei tur­to, nei pa­ja­mų. Ne­la­bai su­pran­tu, ką jūs siū­lo­te. Man at­ro­do, kad šis spren­di­mas nie­kaip ne­pa­keis re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, kur jūs ne­su­ku­ria­te dar­bo vie­tų, kur už­da­ro­te li­go­ni­nes, už­da­ro­te mo­kyk­las. Būs­to įsi­gi­ji­mas nie­kaip ne­pa­ska­tins jau­no žmo­gaus grįž­ti į ra­jo­ną ir gy­ven­ti ten. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų džiau­giuo­si, kad šian­dien yra pri­ima­mas tei­sės ak­tas, ra­gi­nan­tis ne­iš­vyk­ti iš re­gio­nų, o lik­ti juo­se ar­ba į juos su­grįž­ti. No­riu pa­sa­ky­ti ko­le­gai My­ko­lui, būs­tų yra kai­me, bet jie tik­rai nė­ra da­li­na­mi vel­tui, ir tik­rai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos re­gio­ne yra daug pri­ei­na­mes­nės nei di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, o tai yra pa­grin­di­nis ro­dik­lis jau­nai šei­mai. Klau­si­mas dėl dar­bo vie­tų ir sa­ky­mas, kad re­gio­ne nė­ra ką veik­ti, aš ma­nau, yra bu­din­ti vi­sų pe­si­mis­tų fra­zė. Aš pa­ti esu iš re­gio­no ir tą pa­dė­tį la­bai ge­rai ži­nau. Dar­bo vie­tų re­gio­nuo­se yra, daž­nai su­si­du­riu su tuo, kad sa­ko­ma, trūks­ta mo­ky­to­jų, trūks­ta gy­dy­to­jų, trūks­ta so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. Tai­gi dar­bo vie­tų yra, rei­kia tik žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti tą dar­bą.

In­fra­struk­tū­ra re­gio­nuo­se, ma­žuo­siuo­se mies­tuo­se, ma­no nuo­mo­ne, tik­rai yra ge­ra, rei­kia, kad ji bū­tų kaip rei­kiant pa­nau­do­ja­ma. Su­da­ry­ki­me ga­li­my­bes jau­noms šei­moms gal­būt pa­gal­vo­ti, ap­si­gal­vo­ti ir grįž­ti į re­gio­ną, o re­zul­ta­tus ga­lė­si­me pa­žiū­rė­ti po ke­le­to me­tų. To­dėl ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­ri­si pa­svei­kin­ti bet ko­kią ini­cia­ty­vą, ku­ri re­mia re­gio­nų vys­ty­mą­si. Tie­sa, no­rė­tų­si la­bai stip­riai pa­abe­jo­ti ši­tos ini­cia­ty­vos efek­ty­vu­mu. Vi­sų pir­ma, vis­kas, ką mes da­ro­me, tai orien­tuo­ja­mės į būs­to pir­ki­mą. Kaip tei­sin­gai M. Ma­jaus­kas pa­sa­kė, jau šian­dien ga­li­ma ne­mo­ka­mai ap­si­gy­ven­ti Lie­tu­vos re­gio­nuo­se ir mo­kė­ti tik ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, ir tai reikš­min­go po­trau­kio ne­su­kels. Lie­tu­vo­je būs­to pir­ki­mas iš es­mės yra su­die­vin­tas. Rei­kė­tų žiū­rė­ti ki­tų for­mų, kaip rem­ti nuo­mos rin­ką, kaip bū­tų ga­li­ma kom­pen­suo­ti ar­ba už­kom­pen­suo­ti nuo­mos pi­ni­gus, ku­riuos ga­lė­tų mo­kė­ti jau­nos šei­mos, ap­si­gy­ve­nu­sios re­gio­nuo­se. Ką mes da­ro­me, tai iš tik­rų­jų ska­ti­na­me pirk­ti būs­tą tas šei­mas, ku­rios gal ar­ba ne­įper­ka, ar­ba yra ri­zi­kos pu­sė­je. Va­ka­rų vals­ty­bės, jau se­niai su­pra­tu­sios ­tą, ar­ba vys­to mu­ni­ci­pa­li­nio būs­to nuo­mos rin­ką, ar­ba iš es­mės re­mia nuo­mos rin­ką.

Ant­ras da­ly­kas, pa­ti in­ten­ci­ja rem­ti grį­ži­mą į re­gio­nus per­kant būs­tą yra šiek tiek to­li­ma nuo re­a­ly­bės. Aš la­bai ra­gin­čiau ger­bia­mą­jį T. To­mi­li­ną, ku­ris ge­rai pri­si­me­na vals­tie­čių pro­gra­mą, dar vis pa­teik­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­siū­ly­mą, nes ki­tas pro­gra­mi­nis punk­tas bu­vo skir­tin­gas di­fe­ren­ci­ja­vi­mas pa­gal re­gio­nus ir leng­va­tos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiui re­gio­nuo­se. Ši­ta vals­tie­čių ir ža­lių­jų nuo­sta­ta vis dar ne­įgy­ven­din­ta, apie ją kal­ba po­zi­ty­viai ir di­die­ji Lie­tu­vos eko­no­mis­tai, ir eks­per­tai. Ir ­tai tik­rai pa­ska­tin­tų, nes žmo­nės į re­gio­nus grįž­ta ne dėl gy­ve­ni­mo, bet dėl dar­bo. Ma­nau, jei­gu dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mas bū­tų ma­žes­nis re­gio­nuo­se, tai tik­rai pa­ska­tin­tų dau­ge­lį dar­bo vie­tų grįž­ti į re­gio­nus. Man at­ro­do, tai bū­tų kur kas efek­ty­viau ne­gu ši­tas fi­nan­sais ne­pa­grįs­tas pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys… At­si­pra­šau, nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Olekas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvies­čiau bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nors pri­ta­riu tiems ko­le­goms, ku­rie opo­na­vo dėl iš­sa­ky­tų min­čių, kad tik re­gio­ne, tik 115-ai šei­mų. Man at­ro­do, kad tas mū­sų teik­tas pa­siū­ly­mas dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mo, įsi­gy­jant jau­nai šei­mai ar­ba jau­nam žmo­gui pir­mą­jį būs­tą, bū­tų kur kas efek­ty­ves­nis. Ne­rei­kė­tų už­krau­ti fi­nan­si­nės naš­tos, ne­rei­kė­tų im­ti kre­di­to, o kai­na su­ma­žė­tų ly­giai tiek, kiek da­bar tai­ko­me šį mū­sų pa­siū­ly­mą.

Ki­ta ver­tus, aš ma­nau, kad ir jau­nas spe­cia­lis­tas, at­vy­kęs į ra­jo­ną, ga­lė­tų įsi­gy­ti būs­tą ir ta­da pa­kvies­ti jau­ną žmo­ną, jau pa­ruo­šęs šei­mos liz­de­lį, o ne lauk­ti ko­kiam nors už­peč­ky, ka­da su­si­tuoks, ir tik ta­da pra­dė­ti star­tuo­ti, kur­ti sa­vo būs­tą. Ma­nau, kad tai yra pa­ra­mos pra­džia. Kaip sa­ko­ma lie­tu­viš­ka­me po­sa­ky­je, „Įleisk stu­den­tą į baž­ny­čią, už­lips ir ant al­to­riaus.“ Taigi aš ma­nau, kai mes pra­dė­si­me rem­ti, taip, gal­būt ne­pa­kan­ka­mai, ne­tiks­liai, pa­da­ry­si­me pra­džią, kad ga­lė­tu­me su­grįž­ti prie tų ge­res­nių pa­siū­ly­mų, nes man at­ro­do, kad tie pa­siū­ly­mai bu­vo pri­sta­ty­ti Sei­me. Bet šian­dien kvie­čiu bal­suo­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­su prieš būs­to pro­gra­mas. Ir tik­rai bal­suo­čiau už šį įsta­ty­mą, jei Lie­tu­vo­je ne­eg­zis­tuo­tų ki­tas įsta­ty­mas, ku­ris nuo 2015 me­tų lei­džia teik­ti pa­gal­bą ir pa­ra­mą jau­noms šei­moms, bet vy­riau­sy­bės ne­ski­ria pa­kan­ka­mai lė­šų, jau­nos šei­mos ne­ga­li gau­ti ir sta­ty­ti pir­mą­jį būs­tą.

Ką mes da­ro­me? Užuot sky­rę dau­giau lė­šų jau eg­zis­tuo­jan­čiam įsta­ty­mui, mes su­ku­ria­me ki­tą įsta­ty­mą (tik­rai tei­sin­gai pa­sa­kė ko­le­ga, kad tai yra pro­gra­mi­nė vals­tie­čių ir ža­lių­jų nuo­sta­ta) ir tei­kia­me ki­tą įsta­ty­mą. Apie su­mas kal­bė­jo ir­gi kai ku­rie ko­le­gos. Tai yra aša­ros. Fak­tiš­kai iš­bars­to­mi du įsta­ty­mai… lė­šų sty­gius ši­to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui, o mes ly­gia­gre­čiai svars­to­me mo­kes­čių re­for­mą ir to­je mo­kes­čių re­for­mo­je pa­pil­do­mai vie­šie­siems, vi­so­kioms pro­gra­moms, at­ly­gi­ni­mams ir ki­tiems da­ly­kams, ir tam pa­čiam būs­tui ne­su­ren­ka­me vi­siš­kai nie­ko dau­giau.

Va­di­na­si, pa­ža­dus sklei­džia­me to­liau, duo­da­me vil­tį žmo­nėms, dar dau­giau, su­da­ro­me dar vie­ną ei­lę, nes tik­rai, jei­gu tai bus pa­trauk­lu, nors abe­jo­nių ke­lia, jei­gu nė­ra nor­ma­laus dar­bo ir nor­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio vie­to­je, ar žmo­nės ims pa­sko­lą, nes rei­kės iš­si­mo­kė­ti. Sko­li­nin­kų Lie­tu­vo­je yra 300 tūkst. Aš ne­ma­nau, kad mes no­rė­tu­me dar pa­di­din­ti sko­li­nin­kų ei­lę.

Rie­bus pliu­sas dėl rin­ki­mų pro­gra­mos už­dė­tas, bet var­gu bau ar jau­ni žmo­nės tik­rai įsi­gys būs­tą, kai vei­kia du įsta­ty­mai, o mes ne­ski­ria­me pi­ni­gų?

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 102, prieš – 2, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1833 pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.35 val.

Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1834(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1834. Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų nė­ra, to­dėl pra­ne­šė­jos ne­kvie­čiu į tri­bū­ną.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 strai­ps­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir 4 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl įsi­ga­lio­ji­mo 2018 m. lie­pos 1 d.? Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gal aš at­si­sa­kau.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis ne­kal­bės, kaip su­pra­tau. Ačiū. Ir ta­da bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 12 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1834) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.37 val.

Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1019 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1835(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4a klau­si­mas – Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1835. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis. Pri­ėmi­mas.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). La­ba die­na, ko­le­gos. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir vi­siems pa­siū­ly­mams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, 1 straips­ny­je yra įra­šy­ti 34 straips­niai, ir ga­li­me be pa­tai­sų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Vi­siems straips­niams ir 1 re­dak­ci­jos straips­niui. Ačiū, pri­tar­ta.

2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me su tuo pa­siū­ly­mu pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Pri­ima­mas la­bai svar­bus Lie­tu­vai Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mas, nu­sta­tan­tis ra­dia­ci­nės sau­gos tei­si­nius pa­grin­dus, lei­džian­čius ap­sau­go­ti žmo­nes ir ap­lin­ką nuo jo­ni­zuo­jan­čios spin­du­liuo­tės ke­lia­mų pa­vo­jų. Šiuo įsta­ty­mu į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę tei­sę per­ke­lia­ma 2013 m. gruo­džio 5 d. Ta­ry­bos di­rek­ty­va 2013/59/Eu­ra­to­mas, ku­ria nu­sta­to­mi pa­grin­di­niai sau­gos stan­dar­tai sie­kiant už­tik­rin­ti ap­sau­gą nuo jo­ni­zuo­jan­čios spin­du­liuo­tės ap­švie­tos ke­lia­mų pa­vo­jų. Taip pat su­da­ro­mas tei­si­nis pa­grin­das reng­ti ki­tus tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius jo­ni­zuo­jan­čios spin­du­liuo­tės šal­ti­nių ra­dia­ci­nę bei fi­zi­nę sau­gą.

Pa­bai­gai. Ma­ži­nant ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ver­slui, Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mu įtei­si­na­mos nau­jos pa­pras­tes­nės au­to­ri­za­ci­jos for­mos, veik­los re­gist­ra­vi­mas, de­ta­li­zuo­ja­mas ra­dia­ci­nės ir fi­zi­nės sau­gos mo­ky­mas, įtei­si­na­mi ra­dia­ci­nės sau­gos eks­per­tai. To­dėl agi­tuo­ju bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Gal­būt kai kas pri­si­me­na, pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je aš ne­pri­ta­riau to­kiam pro­jek­tui. No­riu pa­aiš­kin­ti, kad pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je ke­lios ins­ti­tu­ci­jos bu­vo brau­kia­mos, nai­ki­na­mos įsta­ty­me, pa­vyz­džiui, Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tras ir ki­tos, to­dėl ir bu­vo ma­no ne­su­ti­ki­mas. Šian­dien aš ma­tau, kad tų nuo­sta­tų at­si­sa­ky­ta ir la­bai svar­bios ins­ti­tu­ci­jos yra pa­rink­tos. O per­tvar­ka, reg­la­men­tuo­ja­ma šiuo įsta­ty­mu, taip pat svar­bi dar ir dėl to, kad mums yra ak­tu­a­li ga­li­ma nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba ir vei­ki­mo pra­džia mū­sų kai­my­ni­nė­je vals­ty­bė­je. To­dėl mes tu­ri­me pa­si­reng­ti, ra­dia­ci­nė sau­ga tu­rė­tų bū­ti vie­nas iš mū­sų pri­ori­te­tų. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau iš­sa­ky­ti nuo­mo­nių nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 108, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1835) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.42 val.

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 2, 8, 24, 25 straips­nių, devin­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1836(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4b klau­si­mas – Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių, de­vin­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1836. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jo ne­kvie­čiu. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 4 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 5 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 7 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl šio įsta­ty­mo projek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1836) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.43 val.

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 81 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1927(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo ir 81 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1927. Pa­siū­ly­mų ir pa­tai­sų nė­ra, to­dėl siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 9 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 10 straips­nis – pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 11 straips­nis – pri­ta­ria­me. 12 straips­nis – pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tu­ri­me aiš­kiai, jei­gu dar kas nors ne­su­si­pa­ži­nęs su si­tu­a­ci­ja, įvar­din­ti, kad vie­nin­te­lė tei­sin­ga vie­ta, kur ga­li bū­ti tvar­ko­mos ra­dio­ak­ty­vio­sios at­lie­kos, yra Ig­na­li­nos ato­mi­nė elek­tri­nė, jos te­ri­to­ri­ja. Da­bar už di­de­lius pi­ni­gus įren­gia­mos ir lai­ki­nos sau­gyk­los, ir bus įreng­tas at­lie­ky­nas, kur lai­do­si­me il­gai sau­go­ti ra­dio­ak­ty­vi­ą­sias at­lie­kas. Ir čia, jei­gu bū­tų kal­ba­ma apie tas ra­dio­ak­ty­vi­ą­sias at­lie­kas, ku­rios su­si­da­ro ki­tur, t. y. Lie­tu­vos moks­lo ar me­di­ci­nos įstai­go­se, nu­ra­šius at­gy­ve­nu­sią apa­ra­tū­rą, tai jų tik­rai nė­ra daug ir vi­sų jų li­ki­mas vis tiek yra Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės te­ri­to­ri­jo­je. Aš ma­nau, jie ži­no know how, tvar­ko tas at­lie­kas, jie ir tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, juo­lab kad ko­mi­te­te da­ly­vau­da­mi Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo agen­tū­ros at­sto­vai pri­ta­rė ši­tai re­or­ga­ni­za­ci­jai. Ko­le­gos, siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo vi­si 106. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1927(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

10.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-508 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2338 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ki­tas mū­sų dar­bo­tvar­kės 1-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-508 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2338. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pran­c­kie­tį pa­teik­ti.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, vie­toj anks­čiau at­si­sta­ty­di­nu­sios Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos de­le­guo­tos na­rės S. Šal­taus­kie­nės Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja siū­lo VRK na­riu R. Gra­bins­ką. Taip pat at­si­sta­ty­di­no tei­sin­gu­mo mi­nist­ro de­le­guo­tas VRK na­rys D. Bei­no­ra­vi­čius. Pri­ta­rus šiems pa­kei­ti­mams, VRK bū­tų po ly­giai par­ti­jų ir ne par­ti­jų de­le­guo­tų na­rių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pir­mi­nin­kui klau­si­mai ne­už­duo­da­mi. Kvie­čia­mas kan­di­da­tas R. Gra­bins­kas. Pra­šom pri­sis­ta­ty­ti, po to at­sa­ky­si­te į Sei­mo na­rių klau­si­mus.

R. GRABINSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, la­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Aš esu Re­mi­gi­jus Gra­bins­kas, de­le­guo­tas kan­di­da­tu į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos. Ver­tin­da­mas jū­sų bran­gų lai­ką, aš la­bai neiš­si­plė­siu sa­vo pa­si­sa­ky­mu, tik no­riu pa­mi­nė­ti, kad pas ma­ne yra su­kaup­ta di­de­lė dar­bo pa­tir­tis. Ma­no iš­si­la­vi­nimas yra du aukš­tie­ji, at­si­pra­šau, du uni­ver­si­te­tai, t. y. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, Tei­sės fa­kul­te­tas. Aš skai­tau, kad tu­rė­da­mas tą di­džiu­lę dar­bo pa­tir­tį ir gy­ve­ni­miš­ką pa­tir­tį, su­ge­bė­siu tin­ka­mai at­sto­vau­ti ir tin­ka­mai dirb­ti ši­to­je ko­mi­si­jo­je. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis pre­ten­den­te, jū­sų no­ri pa­klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas kan­di­da­te, ma­tyt, su­si­pa­ži­no­te su ins­ti­tu­ci­ja, į ku­rią ei­na­te dirb­ti ir at­sto­vau­ti. Ne pa­slap­tis, jog ten šiuo me­tu yra ne­ma­žai kon­flik­tų ir kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų. Kaip ži­no­te, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė bus svars­to­ma Vy­riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je, taip pat yra daug ki­tų kon­flik­tų. Kaip jūs ver­ti­na­te tą si­tu­a­ci­ją, ar ne­si­bai­mi­na­te ei­da­mas į to­kią aud­rą? Kaip jūs ten pla­nuo­ja­te elg­tis ir kaip jūs ma­to­te tą si­tu­a­ci­ją? Kadangi mums iš tik­rų­jų la­bai ke­lia ne­ri­mą tai, jog iš ten žmo­nės trau­kia­si bū­da­mi ne­pa­ten­kin­ti ta si­tu­a­ci­ja, o jūs štai at­ei­na­te. Ko­dėl jūs ne­bi­jo­te? Kaip jūs pla­nuo­ja­te spręs­ti?

R. GRABINSKAS. Su­pra­tau, ačiū. Kas lie­čia kon­flik­tus ko­mi­si­jo­je, aš tie­siog ne­tu­riu to­kios in­for­ma­ci­jos, tai gal­būt yra vi­daus rei­ka­las. O dėl to, kas pa­teik­ta vie­šu­mo­je, – aš tu­riu sa­vo nuo­mo­nę. Sa­ky­ki­me, kad ta si­tu­a­ci­ja, ku­rią ban­do­ma mums pa­ro­dy­ti apie kon­flik­ti­nes si­tu­a­ci­jas, ma­nęs vi­siš­kai ne­bau­gi­na. Ma­no gy­ve­ni­mo pa­tir­tis ir ma­no po­žiū­ris, ma­no są­vo­kos ir ma­no ver­ty­bės, aš ma­nau, tai yra ga­nė­ti­nai su­de­ri­na­mas da­ly­kas. Aš ne­su kon­flik­tiš­kas žmo­gus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pre­ten­den­te (čia tie­siai prieš jus), šiek tiek su­si­ję su ko­le­gos klau­si­mu. Jūs sa­ko­te, kad jū­sų nie­kas ne­bau­gi­na. Ne­bau­gi­no ir tų, ku­rie bu­vo, bet at­si­sa­kė, iš­ėjo. Jūs, tie­siog ne­ty­ri­nė­jęs tų vi­di­nių si­tu­a­ci­jų, aiš­ku, ne­ga­li­te ap­si­spręs­ti ir nu­spręs­ti, ar jūs tą at­lai­ky­si­te, ar ne. Ma­no klau­si­mas: ko­kiu bū­du, kas jus pa­siū­lė ir kaip įkal­bė­jo ten ei­ti, ne­pai­sant tam tik­ros tur­bu­len­ci­jos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos gre­to­se?

R. GRABINSKAS. Aš dar pa­kar­to­siu, kad tie sun­ku­mai, ku­rie yra (…), ma­nęs vi­siš­kai ne­bau­gi­na. Ma­ne pa­siū­lė Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kan­di­da­te, čia esu.

R. GRABINSKAS. Ma­tau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū už jū­sų pri­sis­ta­ty­mą. Aš no­riu pa­klaus­ti to­kį pro­fe­si­nį klau­si­mą. Kaip jums, kaip kan­di­da­tui, at­ro­do dis­ku­si­jos, ku­rios vyks­ta? Ar tei­siš­kai yra ge­rai keis­ti po rin­ki­mų par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą at­si­žvel­giant į tai, kaip bu­vo fi­nan­suo­tos par­ti­jos, kiek lai­mė­jo ir pa­na­šiai? Bent jau po rin­ki­mų pra­ėjus pus­an­trų me­tų, ži­nant si­tu­a­ci­ją. Kaip jums, kaip tei­si­nin­kui, at­ro­do to­kie da­ly­kai, kai ban­do­ma, at­ga­li­niu įvy­kiu re­mian­tis, su­tvar­ky­ti tai­syk­les, kad tik­tų vie­nam ar ki­tam lai­mė­to­jui? Ačiū už at­sa­ky­mus.

R. GRABINSKAS. Su­pra­tau. Ačiū už klau­si­mą. Tik įsi­gi­li­nęs į vi­su­mą tų pro­ble­mų ir su­si­pa­ži­nęs su vi­sa me­džia­ga, aš ga­lė­siu at­sa­ky­ti ar­gu­men­tuo­tai, kva­li­fi­kuo­tai tei­siš­kai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas kan­di­da­te (čia aš pa­čioje kai­rėje, nors esu de­ši­ny­sis, bet kai­rė­je sė­džiu nuo jū­sų), po­ra klau­si­mė­lių. Iš tik­rų­jų no­rė­tų­si pa­si­tei­rau­ti, ar jūs pri­klau­so­te šiuo me­tu ko­kiai nors par­ti­jai ir ei­na­te, nors kan­di­da­tas ne par­ti­jos, ar yra koks nors par­tiš­ku­mas?

Ant­ras klau­si­mas, ką jūs ma­no­te da­bar apie vi­suo­me­ni­nius ju­dė­ji­mus, dėl tei­si­nio jų reg­la­men­ta­vi­mo? Šiuo me­tu yra to­kių pro­ble­mų, kai vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas iš pra­džių kaip aso­cia­ci­ja da­ly­vau­ja, re­kla­muo­ja­si, o to­liau įsi­re­gist­ruo­ja kaip tam tik­ra po­li­ti­nė jė­ga ir da­ly­vau­ja sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se. Ar ma­no­te, kad tas tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gi­na­ma po­li­ti­nės par­ti­jos reg­la­men­ta­vi­mui? Ačiū.

R. GRABINSKAS. Ačiū. Aš ne­pri­klau­sau ir ne­pri­klau­siau jo­kiai par­ti­jai. (Bal­sas sa­lė­je) Prieš dau­giau nei 30 me­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mu­nis­tų par­ti­jai.

Dėl ki­to klau­si­mo aš ir­gi, kol ne­tu­rė­siu iš­sa­maus vaiz­do, in­for­ma­ci­jos, jums da­bar ne­ga­liu spon­ta­niš­kai at­sa­ky­ti. Tai bū­tų dau­giau emo­ciš­ka, ne­gu tei­siš­kai pa­grįs­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si A. Na­vic­kas.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš ne kon­ser­va­to­rius, bet de­ši­nė­je, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, sė­džiu. No­rė­jau pa­klaus­ti jū­sų, ko­kia jū­sų nuo­mo­nė. Da­bar Sei­mas pri­ima spren­di­mus dėl to, ar pa­vie­šin­ti, ar ne ben­dra­dar­bia­vu­sių­jų su KGB są­ra­šus. Dis­ku­si­jo­se bu­vo iš­kel­ti klau­si­mai, kad Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gos ir ne­tik­ri­na pri­si­pa­ži­nu­sių, ne­pri­si­pa­ži­nu­sių as­me­nų, sie­kian­čių tap­ti vals­ty­bės po­li­ti­kais, pro­ce­se. Da­bar jau pui­kiai su­tvar­ky­ta Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sis­te­ma yra vei­kian­ti dėl pa­da­riu­sių nu­si­kal­ti­mus ir kan­di­da­tuo­jan­čių teis­tų as­me­nų. Jū­sų nuo­mo­ne, ko­dėl tai vyks­ta ir kaip rei­kė­tų da­ry­ti? Jū­sų, kaip tei­si­nin­ko, no­riu pa­klaus­ti.

R. GRABINSKAS. Ma­to­te, į šį klau­si­mą vie­na­reikš­miš­kai la­bai su­dė­tin­ga at­sa­ky­ti. Pro­cesai vyks­ta vi­suo­me­nė­je ir kal­bė­ti vie­no­kiu ar ki­to­kiu as­pek­tu tie­siog bū­tų… Aš ne­ga­liu šian­dien at­sa­ky­ti kon­kre­čiai į šį klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja. Tei­sės prin­ci­pas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Na­vic­kas. Ruo­šia­si V. Gai­lius.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas kan­di­da­te, su­pran­tu, kad jūs šian­dien į dau­gu­mą klau­si­mų at­sa­ko­te, kad ne­pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti, o į ko­kius klau­si­mus jūs jau pa­si­ruo­šęs ir ko­kiais klau­si­mais jūs jau tu­ri­te nuo­mo­nę, kal­bu apie VRK?

R. GRABINSKAS. Aš, kaip ir kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­riu sa­vo nuo­mo­nę, bet…

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Gal ga­li­ma iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę, pa­vyz­džiui, jei­gu jūs sa­ko­te, kad ją tu­ri­te kaip pi­lie­tis, apie VRK dar­bą? Kaip jums at­ro­do da­bar Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bas, kas jo­je tai­sy­ti­na, kas jums pa­tin­ka ir pa­na­šiai?

R. GRABINSKAS. Kas keis­ti­na, tai aš ga­lė­siu pa­sa­ky­ti, kai įsi­gi­lin­siu į tos ko­mi­si­jos dar­bą, kai aš pra­dė­siu dirb­ti, aš ma­ty­siu tas pro­ble­mas, ku­rios yra. Tai tos pro­ble­mos, ku­rios yra vie­šo­jo­je erd­vė­je, ir kas yra kal­ba­ma apie jas. Aš tie­siog ne­ga­lė­čiau, tai bū­tų ne­etiš­ka kal­bė­ti man dar ne­dir­bant ko­mi­si­jo­je ir ne­ži­nant tų vi­sų pro­ble­mų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia V. Gai­lius. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, pa­sak jū­sų, jūs tu­ri­te du aukš­tuo­sius. Čia ci­tuo­ju jus. Jūs tu­ri­te du aukš­tuo­sius. Ka­dan­gi tu­ri­te du aukš­tuo­sius, gal ga­lė­tu­me pri­sta­ty­ti, ko­kios yra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­grin­di­nės funk­ci­jos ir pa­grin­di­nis už­da­vi­nys?

R. GRABINSKAS. Vi­sos funk­ci­jos yra api­brėž­tos įsta­ty­me. Aš ne­bu­vau ši­tam klau­si­mui… tar­kim, ne­pa­si­ruo­šiau, kad kal­bė­čiau apie funk­ci­jas, apie vi­sa ki­ta. Aš jums ne­ga­liu kal­bė­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si I. De­gu­tie­nė.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, skai­to­me jū­sų biog­ra­fi­jo­je, kad esa­te me­dia­to­rius, ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius, kra­nų prie­žiū­ros eks­per­tas, ki­taip sa­kant – už­im­tas žmo­gus. Pa­si­rin­ki­mas at­ei­nant dirb­ti į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją yra dve­jo­pas: ar­ba jūs dir­ba­te vi­su eta­tu, vi­sa ap­im­ti­mi, ar­ba tik va­lan­di­nį dar­bą. Koks jū­sų ap­si­spren­di­mas, ku­rį va­rian­tą rin­k­tu­mė­tės, ar dirb­tu­mė­te nuo­la­tos?

Ant­ro­ji klau­si­mo da­lis. Ten įsi­ga­lė­jo tra­di­ci­ja, kad VRK pir­mi­nin­kė vie­nas­me­niš­kai pri­ima spren­di­mus, o ko­mi­si­ja, net ne­per­skai­čiu­si tų spren­di­mų, tik su­ži­no, kad pir­mi­nin­kė pri­ėmė. Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja bū­tų, san­ty­kis su to­kiu pir­mi­nin­kės vei­ki­mu?

R. GRABINSKAS. Aš pra­dė­siu nuo an­tro klau­si­mo. Aš ne­pri­ta­riu ši­to­kiam… ka­dan­gi tai yra ko­le­gia­lus or­ga­nas ir vi­si spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi ko­le­gia­liai. Nė­ra iš­skir­ti­nio sub­jek­to, ku­ris ga­lė­tų nau­do­tis sa­vo, kaip pir­mi­nin­ko, tei­sė­mis ar kaž­kuo ki­tu.

O kas lie­čia ma­no už­im­tu­mą, aš pa­si­ry­žęs dirb­ti nuo­la­tos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nė klau­sia I. De­gu­tie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, iš tik­rų­jų bai­su už­duo­ti ko­kį nors jums klau­si­mą, nes jūs at­ėjo­te į šią tri­bū­ną vi­siš­kai ne­pa­si­ruo­šęs. Bet aš no­rė­čiau vis dėl­to jums už­duo­ti klau­si­mus, kur jūs, jei­gu bū­si­te pa­tvir­tin­tas, dirb­si­te Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je. Ar jūs tu­ri­te nors ko­kios pa­tir­ties taip, kaip įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, da­ly­va­vo­te rin­ki­muo­se, bū­da­mas apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je ar apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je? Tai vie­nas bū­tų klau­si­mas.

Ant­ras da­ly­kas. Ka­dan­gi aš esu Li­tu­a­nis­ti­kos tra­di­ci­jų ir pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, tai man jū­sų pa­si­sa­ky­me la­bai rė­žė au­sį jū­sų lie­tu­vių kal­ba. Jei­gu jūs sa­ko­te – pas ma­ne du aukš­tie­ji ir to­liau ne­ci­tuo­siu ar­ba kas lie­čia ir pa­na­šiai, ar jums ne­at­ro­do, kad to­kios ko­mi­si­jos na­rys tu­rė­tų mo­kė­ti ir lie­tu­viš­kai kal­bė­ti?

R. GRABINSKAS. Su­pra­tau. At­vi­rai pa­sa­ky­siu, aš tru­pu­tį jau­di­nuo­si. Iš to­kios gar­bin­gos tri­bū­nos aš kal­bu pir­mą kar­tą. Tas for­ma­tas, ku­riuo aš tu­rė­jau kal­bė­ti, aš ne­bu­vau in­for­muo­tas, kad… Ma­ne pa­pras­čiau­siai ne­tin­ka­mai in­for­ma­vo apie šios die­nos ši­tą su­si­ti­ki­mą. (Bal­sas sa­lė­je) Ne, ne­da­ly­va­vau.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mas pre­ten­den­te Re­mi­gi­jau Gra­bins­kai, jūs at­sa­kė­te į Sei­mo na­rių už­duo­tus klau­si­mus. Ga­li­te da­bar at­si­sės­ti. Taip, iš tie­sų Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos siū­ly­tas kan­di­da­tas prieš jus, at­sa­kė pa­gal Sta­tu­tą į nu­sta­ty­tus klau­si­mus.

To­liau, ki­ta pro­ce­dū­ra yra jo su­si­ti­ki­mai su frak­ci­jo­mis.

Ačiū jums. Re­pli­ka. Jūs dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke…

PIRMININKĖ. Ačiū, jūs ga­li­te at­si­sės­ti.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Vis­kas čia tik pir­mi­nin­kei. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, iš­klau­sėme at­sa­ky­mų, tur­būt ne vie­nai frak­ci­jai pa­si­da­rė gal­būt keis­ta, nes pas­ku­ti­niai ger­bia­mo­jo pre­ten­den­to at­sa­ky­mai bu­vo su­si­ję bū­tent su tuo, kad jis nė­ra pa­si­ren­gęs, ne­ži­no­jo, kur at­ei­na, ne­la­bai su­pra­to, kur jis yra. Ar tik­rai mes tu­rė­tu­me da­bar tęs­ti tą pro­ce­dū­rą? Juo la­biau kad pre­ten­den­tas pats pri­sis­ta­tė, kad ne­tu­ri jo­kios pa­tir­ties, tos, ku­ri rei­ka­lau­ja­ma įsta­ty­mo, kaip bu­vęs ko­mi­si­jos na­rys ir taip to­liau. Ta pras­me ne­ati­tin­ka ir for­ma­lių rei­ka­la­vi­mų ir, tie­są sa­kant, pats ne­ži­no, kur pre­ten­duo­ja.

PIRMININKĖ. Ačiū.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Gal­būt ga­lė­tu­me Sei­mo var­du kreip­tis į Tei­si­nin­kų drau­gi­ją pra­šy­da­mi dar sy­kį pa­svars­ty­ti ir pa­siū­ly­ti ki­tą kan­di­da­tą?

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mie­ji, jūs ži­no­te, kad R. Gra­bins­ko kan­di­da­tū­rą į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją Sei­mui tvir­tin­ti tei­kia Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Mes ne­ga­li­me ne­pa­si­ti­kė­ti šiuo siū­ly­mu, ir ma­nau, kad mes tie­siog po su­si­ti­ki­mų frak­ci­jo­se, po to, kas pri­va­lu mums pa­da­ry­ti, at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei­gu mū­sų nuo­mo­nė bus ki­to­kia, to­liau mes tu­rė­si­me ki­tas po­zi­ci­jas. (Bal­sai sa­lė­je)

E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Šiaip gal ir pri­tar­čiau po­no G. Land­sber­gio pa­siū­ly­mui, bet kal­bu tik mū­sų frak­ci­jos var­du. Mes esa­me pa­ra­šę, kad 26 die­ną 9 val. 20 min. pla­nuo­ja­me su­si­tik­ti su pre­ten­den­tu. Pra­šau iš­brauk­ti, mes ne­be­pla­nuo­ja­me su­si­tik­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai, ko­le­gos. Dė­ko­ju.

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas bū­tų švie­ti­mo, tai yra sa­vi­val­dy­bių… E. Jo­vai­ša. Prašau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Sei­me, pra­šy­čiau šian­dien ne­svars­ty­ti tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, t. y. pro­jek­to Nr. XIIIP-2182, pro­jek­to Nr. XIIIP-2181, pro­jek­to Nr. XIIIP-2174, nes yra ne­si­lai­ko­ma ter­mi­nų. Pra­šy­čiau per­kel­ti į ki­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų pa­sta­bą. Mes taip pat at­krei­pė­me dė­me­sį. No­ri­me taip pat kreip­tis ir at­kreip­ti dė­me­sį ko­mi­te­to, ku­ris Se­niū­nų su­ei­go­je krei­pė­si į Sei­mo na­rius ir pra­šė įra­šy­ti kaip ly­di­mą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2174, Se­niū­nų su­ei­ga ir su­ti­ko. Taip, lai­ky­si­mės pro­ce­dū­ros, mi­nu­tė į mi­nu­tę bus žiū­ri­ma dėl va­lan­dų, o čia pa­sta­ba taip pat ir jū­sų ko­mite­tui.

 

11.03 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2288 (pa­tei­ki­mas)

 

Dir­ba­me to­liau. Su­tau­pė­me lai­ko, gal ga­li­me, ko­le­gos, svars­ty­ti vie­ną iš re­zer­vi­nių? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Taip bus grei­čiau ir dar nė­ra vie­nos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, to­dėl kvie­čiu dėl Miš­kų įsta­ty­mo. K. Ma­žei­ka. Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, ar pa­si­ruo­šęs ir ar ga­li­te pa­teik­ti re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2288?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Tu­rė­jo­me iš­ties ne­ma­žai dis­ku­si­jų kal­bė­da­mi apie sau­gik­lius, kal­bė­da­mi apie že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę, ly­giai taip pat kar­tu vyk­dy­da­mi ir par­la­men­ti­nės kon­tro­lės po­sė­džius. Na, iš­ki­lo grės­mių, taip pat ne­ma­žai vi­suo­me­ni­nin­kų ke­lia tą klau­si­mą, kad rei­kė­tų gal­būt įves­ti sau­gik­lius taip pat ir dėl miš­ko že­mės nuo­sa­vy­bės tei­sių. Vyk­dant par­la­men­ti­nės kon­tro­lės po­sė­džius bu­vo iš­ties daug klau­si­mų, nes in­for­ma­ci­ja tik­rai ne­ati­ti­ko dėl tu­ri­mo kie­kio, kiek že­mės, miš­ko že­mės yra kon­cen­truo­ta pri­va­čių as­me­nų, kiek kon­cen­truo­ta ak­ci­nių ben­dro­vių, už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių, su­si­ju­sių įmo­nių, kon­cer­nų ir ki­tų as­me­nų, to­dėl tik­rai, at­si­žvelg­da­mi į tą ne­ri­mą, su­si­rū­pi­ni­mą, taip pat už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, Skan­di­na­vi­jos ša­lių prak­ti­ką, mes tei­kia­me įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­lo­me įves­ti pa­kan­ka­mai nor­ma­lų, gal­būt taip pa­sa­ky­siu, miš­ko že­mės kie­kį, t. y. 1,5 tūkst. hek­ta­rų. Aiš­ku, bu­vo dis­ku­si­ja su Lie­tu­vos moks­li­nin­kais. Jie siū­lė apie 1 tūkst. hek­ta­rų. Ta­čiau at­si­žvel­giant į Skan­di­na­vi­jos ša­lių prak­ti­ką, pa­tir­tį, taip pat at­si­žvel­giant į tai, kad pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų val­do­ma miš­ko že­mė yra ge­ro­kai pra­stes­nės ko­ky­bės, dau­giau me­die­na, pras­tes­ni pri­au­gi­mai, sun­kiau ją pa­im­ti, pra­stes­nė­se vie­to­se, tai iš­ties siū­lo­me 1,5 tūkst. hek­ta­rų plo­tą. Ma­no­me, kad iš to­kio plo­to per me­tus bū­tų ga­li­ma gau­ti apie 5 tūkst. ku­b. met­rų me­die­nos. Tai yra tik­rai pa­kan­ka­mas kie­kis šei­mos ūkiui, tik­rai šei­ma iš to kie­kio pa­kan­ka­mai ga­lė­tų iš­gy­ven­ti ir tai ne­iš­dar­ky­tų ben­dro vaiz­do, bū­tų ūkiš­kai tvar­ko­ma, bū­tų lai­ko­ma­si ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų, apie ką mes tik­rai daug dis­ku­ta­vo­me. Iš­ties siū­ly­mas yra ap­gal­vo­tas, pa­ma­tuo­tas su ko­le­go­mis miš­ki­nin­kais, su vi­suo­me­ni­nin­kais. Kvies­čiau pri­tar­ti ir mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si J. Baub­lys. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, gal­būt rei­ka­lin­gas ri­bo­ji­mas, nors gir­dė­ti įvai­rių nuo­mo­nių dėl tų plo­tų, kad bū­tų ga­li­ma nor­ma­liai ūki­nin­kau­ti miš­kuo­se. Kuo pa­grin­dė­te sa­vo tą plo­tą? Yra ir ki­tų siū­ly­mų – gal­būt ma­žes­nis, gal­būt taip, kaip že­mės ūky­je, miš­kų sa­vi­nin­kai sa­ko, kad ga­lė­tų bū­ti di­des­nis ar­ba vi­sai ne­reg­la­men­tuo­tas. Tai kuo jūs pa­grin­dė­te ši­tą sa­vo nu­sta­ty­tą plo­tą?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Klau­si­mas tik­rai ak­tu­a­lus. Mes, kaip ir mi­nė­jau, rė­mė­mės ne tik Lie­tu­vos moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jo­mis, taip pat at­si­žvel­gė­me į re­a­lią si­tu­a­ci­ją, į miš­kų būk­lę, ypač pri­va­čių miš­kų, nes tai lie­čia pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kus, taip pat įver­ti­no­me ir už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką. To­dėl tas siū­ly­mas ir bu­vo toks, kad vyk­dant miš­kotvar­kos pro­jek­tus, kir­ti­mų nor­mas, kaip ir mi­nė­jau, bū­tų ga­li­ma iš to­kio plo­to gau­ti apie 5 tūkst. ku­b. met­rų. Tai yra maž­daug šei­mos me­ti­nės pa­ja­mos, tai už­tik­rin­tų nor­ma­lią miš­ko prie­žiū­rą, ne­ap­ri­bo­tų ūki­nės veik­los ir bū­tų pa­kan­ka­mai pa­ja­mų iš­lai­ky­ti šei­mą, iš­gy­ven­ti šei­mai, ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Baub­lys. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš da­lies į ma­no klau­si­mą jau at­sa­kė­te, už­da­vė ger­bia­ma­sis E. Pu­pi­nis, ta­čiau no­rė­jau pa­pil­dy­ti. Sa­ky­ki­te, ko­dėl bū­tent da­bar tei­kia­te ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne anks­čiau? Ma­no ži­nio­mis, tik­rai jau de­šim­ti­mis tūks­tan­čių val­do miš­kus ir to­liau įsi­gy­ja tiek už­sie­nio kom­pa­ni­jos, tiek lie­tu­viai di­de­liais kie­kiais. Ma­siš­kai ker­ta­mi miš­kai, jo­kių ri­bo­ji­mų. Ko­dėl tik da­bar ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas? Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­ga, ačiū už klau­si­mą. Iš­ties dis­ku­si­jos vy­ko jau se­niai, tu­rė­jo­me ir par­la­men­ti­nės kon­tro­lės po­sė­džių, ir klau­si­mus kė­lė­me, taip pat dis­ku­ta­vo­me, kas la­bai svar­bu, su moks­li­nin­kais, su miš­ki­nin­kais, su pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais. Tas klau­si­mas na­tū­ra­liai tu­ri su­bręs­ti, taip sa­kant, iki pa­tei­ki­mo. Ir juo la­biau rė­mė­mės dėl že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės sau­gik­lių, dėl ap­ri­bo­ji­mų… Ly­gia­gre­čiai bu­vo kal­ba­ma ir tai. Tur­būt pa­grin­di­nis sau­gik­lis ir bu­vo pa­grin­di­nė grės­mė dėl su­si­ju­sių as­me­nų, nes, kaip ži­no­te, že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės at­ve­ju dėl su­si­ju­sių as­me­nų ir bu­vo pa­grin­di­nė spra­ga, ku­rią rei­kė­jo tvar­ky­ti, ir po to mes ly­gia­gre­čiai pri­ėjo­me prie miš­kų klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Gai­lius.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, du klau­si­mai iš jū­sų pri­sta­ty­mo. Ke­tu­ris kar­tus už­si­mi­nė­te apie pui­kią Skan­di­na­vi­jos pa­tir­tį. La­bai kon­kre­čiai klau­siu, ku­rio­je ša­ly­je Skan­di­na­vi­jo­je yra nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mas? Ma­no ži­nio­mis, nė vie­no­je ne­ga­lio­ja. Tai ką jūs tu­ri­te ome­ny­je, kad ke­tu­ris kar­tus pa­mi­nė­jo­te pui­kią Skan­di­na­vi­jos pa­tir­tį?

Ir ant­ras klau­si­mas. Sa­ko­te, kon­sul­ta­vo­tės su pri­va­čiais miš­kų sa­vi­nin­kais. Gal ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti, ku­riais ir ar bu­vo kon­sul­tuo­ta­si ir gau­tas dvie­jų aso­cia­ci­jų pri­ta­ri­mas? Dė­kui.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ko­le­ga, iš­ties, jei­gu žiū­rė­si­me į Skan­di­na­vi­jos įmo­nių, ku­rios Lie­tu­vo­je lyg ir yra įžvel­gia­mos kaip grės­mė… Gal­būt tai ir bu­vo vie­nas iš įsta­ty­mo pro­jek­tų kaip ir ini­cia­ty­vų dėl tų sau­gik­lių įve­di­mo, nes ne­ma­žai vie­šo­jo­je erd­vė­je in­for­ma­ci­jos, ypač su­si­ju­sios dėl to pa­ties Miš­kų įsta­ty­mo, urė­di­jų re­for­mos pa­sek­mių, kad lyg ir vi­sa re­for­ma vyks­ta bū­tent dėl ko­kių nors vie­nos ar ke­lių įmo­nių in­te­re­sų. Tai pa­nei­giant tuos gan­dus, gal­būt nu­ra­mi­nant vi­suo­me­nę, nes tas klau­si­mas yra la­bai opus, ir bu­vo at­si­žvelg­ta į tai. Bu­vo at­si­žvelg­ta taip pat į pri­va­čių miš­kų, gal­būt ne su pa­čio­mis aso­cia­ci­jo­mis – ma­nau, kad aso­cia­ci­jų nuo­mo­nė yra svar­bi svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, kur mes, tik­rai ma­nau, dis­ku­tuo­si­me dėl tų kie­kių. Bet kal­bant su at­ski­rais pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais, ku­rie tu­ri ne vie­ną šim­tą ir ne vie­ną tūks­tan­tį hek­ta­rų, kal­bant apie tai, ko­kia yra re­a­li šei­mos pra­gy­ve­ni­mo nor­ma, kiek rei­kia šei­mai tu­rė­ti že­mės, kad ­ap­ri­bo­tu­me, kad jiems ne­rei­kė­tų ieš­ko­ti pa­pil­do­mų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nių, tai tur­būt ir yra pa­grin­di­nis tiks­las, dėl ko ne­rei­kia ne­ap­ri­bo­ti ši­to ar nu­sta­ty­ti tam tik­rų lu­bų, iki kiek yra lo­giš­ka, kad tai ūkiš­kai ap­si­mo­kė­tų ir ga­lė­tų šei­ma pra­gy­ven­ti iš tu­ri­mo miš­ko že­mės plo­tų.

O kal­bant apie už­sie­nio ša­lių pa­tir­tį, mes tik­rai rė­mė­mės ko­le­gų, ku­rie yra miš­ki­nin­kai, in­for­ma­ci­ja, tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, ir ma­nau, kad mes tik­rai tuos klau­si­mus ko­mi­te­te svars­ty­si­me, dis­ku­tuo­si­me ir ga­lė­si­me įver­tin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Gai­lius. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, pro­jek­tas skir­tas tiek fi­zi­niams, tiek ju­ri­di­niams as­me­nims. Grės­mės – ju­ri­di­niai ar fi­zi­niai as­me­nys? Kon­cen­tra­ci­ja di­des­nė ju­ri­di­nių ar fi­zi­nių as­me­nų? Kadangi jūs sa­vo de­ta­lia­me, da­ly­kiš­ka­me, aiš­kia­me pri­sta­ty­me la­biau kon­cen­truo­ja­te šei­mos ūkius, bet vis tiek ver­ti­no­te grės­mes, ir grės­mės yra miš­kų kon­cen­tra­ci­ja ju­ri­di­nių ar fi­zi­nių as­me­nų?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš­ties mū­sų pa­grin­di­me gal­būt ak­cen­tuo­tas pri­ori­te­tas yra šei­mos ūkiui, nes žvel­giant į re­a­lią si­tu­a­ci­ją, kiek Lie­tu­vo­je, kur kon­cen­truo­ta dau­giau­sia, tai tur­būt pa­gal skai­čių, aiš­ku, – fi­zi­nių as­me­nų tu­ri­mos že­mės kie­kis, ta­čiau pa­gal miš­ko že­mės plo­tą yra ju­ri­di­niai as­me­nys. To­dėl mes įsta­ty­me daug dė­me­sio ir sky­rė­me bū­tent dėl su­si­ju­sių as­me­nų, nes tai, kaip jūs ir ak­cen­tuo­ja­te, tur­būt ir su­pran­ta­te, kad čia yra di­des­nė grės­mė, nes tur­būt ir yra di­des­nė ri­zi­ka, kal­bant apie už­sie­nio ju­ri­di­nius as­me­nis, apie kor­po­ra­ci­jas, ku­rios tų ju­ri­di­nių as­me­nų vie­nu me­tu ga­li tu­rė­ti ke­le­tą, ir ga­lų ga­le kaž­kur pi­ra­mi­dės vir­šu­je at­si­ran­da koks nors vie­nas val­dy­mo ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris ap­ima vi­sus tuos ki­tus ju­ri­di­nius as­me­nis, to­dėl ir bu­vo tur­būt dau­giau­sia ak­cen­tuo­ja­ma ši grės­mė.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Raz­ma ir ti­ki­mės, kad dar spės pa­klaus­ti A. Sy­sas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, kai jūs re­gist­ra­vo­te šį pro­jek­tą prieš tris die­nas, jau bu­vo įre­gist­ruo­tas ma­no pro­jek­tas, ir jis taip pat siū­lė be­veik iden­tiš­kai ri­bo­ti mak­si­ma­lų miš­ko val­dos plo­tą, na, ki­tu dy­džiu – 1 tūkst. hek­ta­rų. Ar jūs ne­ma­no­te, kad bū­tų bu­vę ko­rek­tiš­kiau to­je si­tu­a­ci­jo­je, jei­gu jūs ma­no­te, kad tas ri­bo­ja­mas plo­tas tu­ri bū­ti ki­toks, tie­siog re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mą vie­toj tūks­tan­čio – pus­an­tro tūks­tan­čio. Taip sa­kant, ger­biant pir­mi­nę au­to­rys­tę.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. Iš­ties mes ger­bia­me jū­sų au­to­rys­tę ir jū­sų įdė­tą dar­bą ir tik­rai mes ne­kves­tio­nuo­ja­me jū­sų pro­jek­to, tik gal­būt no­riu ak­cen­tuo­ti, kad nė­ra taip, kaip kartais ko­le­gos įžvel­gia ko­pi­jas ir t. t., dub­li­ka­tus ir pla­gia­tus. Šiuo at­ve­ju mes ren­ka­mės ki­tą skai­čia­vi­mo me­to­di­ką – įve­da­me for­mu­lę. Tas dar­bas yra jau… Jei­gu jūs pa­si­žiū­rė­tu­mė­te ir mū­sų par­la­men­ti­nės kon­tro­lės po­sė­džius, ir dis­ku­si­jas, tai yra tik­rai il­gas pro­ce­sas, ir tur­būt to pro­ce­so re­zul­ta­tas, ar taip gal­būt su­ta­po, ar kaip čia iš­ėjo, bet aš ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kia čia… Aš ne­no­riu as­me­niš­kai ar su ko­le­go­mis pri­si­im­ti tam tik­ro nuo­pel­no. Ma­nau, tuos pro­jek­tus tik­rai ga­li­ma su­jung­ti ir dis­ku­tuo­ti dėl vie­no­kio ar ki­to­kio dy­džio…

PIRMININKĖ. Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …vie­no­kios ar ki­to­kios skai­čia­vi­mo for­mos. Ma­nau, tur­būt dis­ku­tuo­da­mi ir ra­si­me tą auk­so vi­du­riu­ką.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ma­no klau­si­mas bū­tų. Jūs nu­sta­to­te ri­bas. Tur­būt tu­ri­te sta­tis­ti­ką, kiek ju­ri­di­nių ir fi­zi­nių as­me­nų, vir­ši­jan­čių tas nu­sta­ty­tas ri­bas, pa­ten­ka? Ką siū­ly­si­te da­ry­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Taip, tu­ri­me tas ri­bas, tu­ri­me tuos skai­čius. Da­bar tiks­liai jums ne­ga­liu at­sa­ky­ti, kiek, bet yra de­šim­ti­mis, ne šim­tais, ne tūks­tan­čiais, yra de­šim­ti­mis. Nė­ra tiks­lo tos jų miš­ko že­mės na­cio­na­li­zuo­ti ar­ba kaip nors ki­taip. Tur­būt yra tiks­las, kad bū­tent be­si­ri­bo­jan­čių skly­pų prin­ci­pu ne­bū­tų di­di­na­mi že­mės plo­tai tam tik­ro­se vie­to­se, kur be­si­ri­bo­jan­tys, nes taip už­ker­ta­mas ke­lias plės­ti ir vals­ty­bi­nių miš­kų plo­tus, kur da­bar at­si­ran­da pri­ori­te­tas įsi­gy­ti že­mės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jai ir taip plės­ti mū­sų vi­sų tur­tą, ir taip pat ma­žes­nie­siems ūki­nin­kams, ku­rie tik­rai ne vi­sa­da ga­li kon­ku­ruo­ti su tais di­džiai­siais. Iš­ties, ma­nau, tai ir yra gal­būt lu­bų įve­di­mas toms ke­lioms de­šim­tims, tu­rin­čioms dau­giau, ne­gu mū­sų pla­nuo­ja­mas kie­kis.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į dau­ge­lį Sei­mo na­rių klau­si­mų.

Mo­ty­vai. Už – V. Ving­rie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą pir­miau­sia ver­ti­nant tai, kad mū­sų ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja miš­kus trak­tuo­ja kaip iš­skir­ti­nės eko­lo­gi­nės sis­te­mos da­lį, ku­ri tu­ri tar­nau­ti vi­sai vi­suo­me­nei, ap­lin­ko­sau­gai, kraš­to­vaiz­džiui, taip pat ben­dram in­te­re­sui. Tas pats Kon­sti­tu­ci­jos 46 straips­nis tei­gia, kad vals­ty­bė re­gu­liuo­ja ūki­nę veik­lą taip, kad ji tar­nau­tų ben­drai tau­tos ge­ro­vei. Tai­gi su­kon­cen­truo­ti į vie­nas ran­kas miš­kus yra ga­na pa­vo­jin­ga – mes nu­kryp­si­me nuo šios nuo­sta­tos. Bū­tų nu­kryp­ta gry­nai į ūki­nę miš­kų nau­do­ji­mo da­lį, pa­ken­kiant eko­lo­gi­niam, kraš­to­vaiz­džio ir vi­sos vi­suo­me­nės ge­ro­vės as­pek­tams, taip pat nu­si­žen­giant Kon­sti­tu­ci­jos as­pek­tams. Tai­gi, ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­lai­ky­ti mū­sų ša­lies tei­si­nę sis­te­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu pri­dė­si­me ran­ką prie šir­dies, su­pra­si­me, ka­da ki­lo šio įsta­ty­mo ge­ne­zė. Maž­daug ko­vo mė­ne­sį pra­si­dė­jo dis­ku­si­ja apie miš­kų plo­tų ri­bo­ji­mą vien dėl to, kad tą pa­tį ko­vo mė­ne­sį pa­aiš­kė­jo, kad ger­bia­mas R. Kar­baus­kis iš­da­li­no sa­vo vai­kams pa­sko­las, jų ne­dek­la­ra­vo ir apė­jo įsta­ty­mą, ri­bo­jan­tį že­mės įsi­gi­ji­mo kie­kius. Ta­da pra­si­dė­jo dū­mų už­dan­ga, kal­ban­ti apie tai, kad, oi, klau­sy­ki­te, ir miš­kuo­se čia yra per daug, – rei­kė­jo nu­kreip­ti dė­me­sį. Bet tie pa­tys ar­gu­men­tai, ku­rie ga­lio­ja pri­va­tiems miš­kų sa­vi­nin­kams, ne­ga­lio­ja vals­ty­bi­nių urė­di­jų re­for­mai. Apie urė­di­jų re­for­mos stam­bi­ni­mą bu­vo kal­ba­ma – miš­kų ūkį rei­kia da­ry­ti efek­ty­ves­nį. Miš­kai – tai ne že­mės ūkis, juos rei­kia dirb­ti ne kiek­vie­nais me­tais, rei­kia tech­ni­ką iš­lai­ky­ti. Vals­ty­bi­nės urė­di­jos bu­vo stam­bi­na­mos dėl to, kad efek­ty­viau veik­tų. Pri­va­tiems sa­vi­nin­kams už­ve­žė­te – jūs tu­ri­te efek­ty­viai veik­ti, tu­rė­da­mi dau­giau­siai 1,5 tūkst. hek­ta­rų. Ar tai nė­ra dvi­gu­bi stan­dar­tai?

Jei­gu kal­bė­tu­me apie že­mės ūkį, kal­ba­me, kad vals­ty­bė ne­tu­ri ko­lū­kių ir 100 % že­mės yra dir­ba­ma iš es­mės pri­va­čių žem­dir­bių, o miš­kų ūky­je 50 % miš­kų jau pri­klau­so vals­ty­bei, dar 10 % yra re­zer­vi­niai miš­kai. Kal­ba­ma tik­tai apie 40 %, ku­rie yra pri­va­čių miš­kų nuo­sa­vy­bė.

Ger­bia­mie­ji, jau yra rim­tas sau­gik­lis, kad ne­bus pa­siek­ta ko­kių nors eko­lo­gi­nių ka­tast­ro­fų.

Kal­bant apie pri­sta­ty­mą, ger­bia­mas Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, ke­tu­ris kar­tus pa­mi­nė­jo­te ge­rą­ją Skan­di­na­vi­jos prak­ti­ką ir ne­at­sa­kė­te į klau­si­mą. Skan­di­na­vi­jo­je iš tik­rų­jų nė­ra ri­bo­ja­ma miš­kų nuo­sa­vy­bė. Ger­bia­mie­ji, Skan­di­na­vi­jo­je, to­je pa­čio­je Šve­di­jo­je, 84 % miš­kų yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė. Miš­kai nė­ra eks­plo­a­tuo­ja­mi taip, kaip že­mės ūkis, kiek­vie­nais me­tais ne­gau­na tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ir mo­ka 5 % apy­var­tos mo­kes­tį pri­va­tūs miš­kų sa­vi­nin­kai, kas yra ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, pa­vyz­džiui, že­mės ūkio pro­duk­ci­jai.

PIRMININKĖ. Lai­kas jū­sų nuo­mo­nei iš­sa­ky­ti bai­gė­si. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ga­li­ma tam pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ir siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je.

K. Bac­vin­ka – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

K. BACVINKA (LVŽSF). Aš tik no­rė­čiau ko­le­gai pa­sa­ky­ti, kad Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se nė­ra ap­ri­bo­ji­mų – 1 tūkst., 1,5 tūkst., ten yra op­ti­ma­li val­da, apie 1–1,5 tūkst. val­da yra op­ti­ma­li skan­di­na­vų ša­ly­se.

PIRMININKĖ. Ačiū, dė­ko­ju. Ma­nau, iš­si­aiš­kin­si­me dar ir svars­ty­mo me­tu.

V. Rin­ke­vi­čius – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Aš taip pat ko­le­gai S. Gent­vi­lui no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad miš­kų plo­to nuo­sa­vy­bės vie­nam as­me­niui, ju­ri­di­niam ar fi­zi­niam as­me­niui, ri­bo­ji­mo klau­si­mas svars­to­mas Sei­me, jei­gu ma­nęs ne­ap­gau­na at­min­tis, ke­le­tą me­tų. Jau bu­vo ir anks­čiau to­kių pro­jek­tų, bet jie bu­vo, at­ro­do, at­mes­ti ir dėl to vi­siš­kai ne­su­si­ję su tuo, ką jūs sa­kė­te, kad ko­vo mė­ne­sį kaž­kas čia įvy­ko ir dėl to ini­ci­juo­ti tie pro­jek­tai. Te­ko bū­ti Šve­di­jo­je pas miš­ko sa­vi­nin­ką, ku­ris tu­ri 1,5 tūkst. hek­ta­rų miš­ko, šia­me miš­kų ūky­je ūki­nin­kau­ja šei­mos gal še­šios ar aš­tuo­nios kar­tos nuo XVIII am­žiaus. Jie ta­me ūky­je pui­kiai gy­ve­na, šei­ma pa­si­tu­rin­ti, pui­kiai tvar­ko­si, ir ma­nau, kad toks plo­tas, ir jie pa­tys tei­gia, yra op­ti­ma­lus. Aiš­ku, ga­li bū­ti ir 100 tūkst., ta­čiau jei­gu mes žiū­ri­me…

PIRMININKĖ. Ar tai yra re­pli­ka po bal­sa­vi­mo?

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …si­tu­a­ci­ją ir vi­sa ki­ta, tai maž­daug tas plo­tas yra op­ti­ma­lus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, per dis­ku­si­jas iš­sa­ky­si­te po­zi­ci­jas, tai tik­rai nė­ra re­pli­kos po bal­sa­vi­mo.

Tę­sia­me mū­sų dar­bo­tvarkę to­liau. Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės. Ir kas gi ten yra?

 

11.23 val.

As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gist­ra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1436 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1966 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Mū­sų dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gist­ra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1436 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1966. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. No­riu pri­min­ti (ir kvie­čiu Z. Je­dins­kį), kad mes 4 mi­n. 52 se­k. at­sa­ki­nė­jo­me į klau­si­mus, spė­jo pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Ki­tas klau­sia – E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si L. Kas­čiū­nas.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs su­pran­ta­te, kad čia ga­li bū­ti pa­žeis­ti tei­sė­ti pi­lie­čių in­te­re­sai, bu­vu­sių KGB ben­dra­dar­bių, ku­rie pri­si­pa­ži­no, tei­sė­ti lū­kes­čiai ir in­te­re­sai, nes vals­ty­bė juos ap­gau­na. Ma­no ma­ny­mu, ši­tie as­me­nys įgy­ja tei­sę kreip­tis į teis­mus, o to­liau ke­liau­ti iki Stras­bū­ro Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo. Kaip jūs ver­ti­na­te, ko­kios vals­ty­bės iš­lai­dos bū­tų kom­pen­suo­jant pa­da­ri­nius, ku­riuos su­ke­lia jū­sų tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Jo­kių. Kaip aš ir pri­sta­ty­da­mas mi­nė­jau, kad vals­ty­bė, pri­im­da­ma įsta­ty­mą 1990 me­tais, įvyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl įslap­ti­ni­mo ir dėl pa­kar­to­ti­nio įslap­ti­ni­mo spren­di­mas bu­vo pri­im­tas tik 2015 me­tais. Tai­gi vi­si pa­ža­dai yra įvyk­dy­ti. Aš šian­dien gir­dė­jau jū­sų in­ter­viu vie­nai ra­di­jo sto­čiai, ku­rios pa­va­di­ni­mo ne­mi­nė­siu, tie­siog nau­do­da­ma­sis pro­ga…

E. GENTVILAS (LSF). „Znad Wi­lii Sa­lon po­li­tyc­zny“.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Taip, taip. At­sa­ky­siu į ke­le­tą jū­sų ar­gu­men­tų. Pir­mas, jūs pa­sa­kė­te, kad ši­to­je Sei­mo sa­lė­je nė­ra bu­vu­sių­jų, ku­rie ne­pa­mi­nė­jo an­ke­to­je. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tu­riu jus nu­vil­ti, toks at­ve­jis ga­li bū­ti. Aš da­bar jums pa­teik­siu ke­le­tą fak­tų.

Pir­miau­sia, kon­tro­lės me­cha­niz­mas ne­vei­kia. VRK ne­tik­ri­no kan­di­da­tų į Sei­mą 2016 me­tais, čia yra nu­sta­ty­tas fak­tas. Pa­tik­ri­no tik šiais me­tais ta­da, kai aš krei­piau­si į VRK. Ar ne­ky­la klau­si­mas, ar tai yra nor­ma­lu mū­sų vals­ty­bė­je?

Bet ei­na­me to­liau. Jūs sa­kė­te, Re­zis­ten­ci­jos cen­tras da­vė at­sa­ky­mą, kad nė­ra. Bet, ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal ga­lio­jan­tį Liust­ra­ci­jos įsta­ty­mą, ku­ris bu­vo pri­im­tas, dėl tų, ku­rie įslap­tin­ti, spren­di­mą dėl pa­vie­ši­ni­mo tu­ri tei­sę duo­ti tik Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­ja, o ne Re­zis­ten­ci­jos cen­tras. Apie ką mes šne­ka­me?

Ant­ras klau­si­mas. Kaip bus su tais, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no? Da­bar aš jums pa­ci­tuo­siu raš­tą, ku­rį pa­ra­šė Re­zis­ten­ci­jos cen­tras: cen­tras nė­ra įpa­rei­go­tas nu­sta­ty­ti ne­pri­si­pa­ži­nu­sius as­me­nis, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sius su bu­vu­sio­mis slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis. Tai iš­ei­na, kad net ne­tik­ri­na. Tai apie ką mes šne­ka­me? Toks ma­no at­sa­ky­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia L. Kas­čiū­nas. Jei­gu at­sa­ky­mai bū­tų trum­pes­ni, spė­tų dau­giau pa­klaus­ti. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ko­le­ga, mes su ju­mis dar pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo­me ir Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ete­ry­je aš jums už­da­viau vie­ną klau­si­mą, į ku­rį jūs man ta­da ne­at­sa­kė­te. Da­bar vi­sas me­cha­niz­mas, ku­rį jūs siū­lo­te, ir ko­dėl tai ga­li bū­ti nau­din­ga iš­ori­nėms jė­goms?

Vie­na iš­ori­nė jė­ga, ku­ri pa­vel­dė­jo vi­sas tei­ses, pa­va­din­ki­me tą jė­gą Krem­liu­mi, tu­ri vi­są sa­vo agen­tū­ros so­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je są­ra­šą. Ką jūs da­bar siū­lo­te? Jūs siū­lo­te tuos žmo­nes, ku­rie pri­si­pa­ži­no, pa­vie­šin­ti. Pa­gal ši­tą lo­gi­ką Krem­lius, ku­ris tu­ri vi­są agen­tū­ros są­ra­šą, po jū­sų spren­di­mo, jei­gu jis bū­tų pri­im­tas, jau ži­no­tų tuos žmo­nes, ku­rie nė­ra pri­si­pa­ži­nę, ir taip ga­lė­tų pra­dė­ti juos veik­ti ar­ba šan­ta­žuo­ti ir gal­būt ak­ty­vuo­ti jų veik­lą čia, Lie­tu­vo­je. To­dėl pra­šau at­sa­ky­ti mums į klau­si­mą, ar ši­tas jū­sų pa­siū­ly­mas nė­ra už­slėp­tas ban­dy­mas pa­leng­vin­ti tre­čių­jų ša­lių ki­ši­mą­si į Lie­tu­vos po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Gai­la, nė­ra A. Anu­šaus­ko, jis ge­rai su­pran­ta ši­tuos da­ly­kus. Iš­ties tarp tų struk­tū­rų, žval­gy­bų, kontr­žval­gy­bų, vyks­ta to­kie ne­šva­rūs da­ly­kai. Jei­gu pri­si­pa­žįs­ta, yra įra­šo­mi į įskai­tą ir su jais žai­džia­ma. Vis­kas tei­sin­gai, čia yra vals­ty­bės rei­ka­las, vals­ty­bės pa­slap­tys.

Bet da­bar aš no­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą. Pir­mas, kiek me­tų pra­ėjo nuo ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mo? Jau 30 me­tų. Tai vie­na. Ko­kio am­žiaus tie žmo­nės, ku­rie ta­da da­ly­va­vo, ir kiek jų ap­skri­tai li­ko? Aš ma­nau, kad to­kių as­me­nų yra, bet, ma­no ma­ny­mu, šiuo ar­gu­men­tu no­ri­ma pri­si­deng­ti tam, kad ne­bū­tų iš­slap­tin­ti tie, ku­rių ga­li at­si­ras­ti tarp mū­sų, val­džios struk­tū­ro­se ir ki­tur. Bet tam ir yra ši­ta dis­ku­si­ja, rei­kia pri­im­ti po pa­tei­ki­mo, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti tuos vi­sus klau­si­mus. Klau­si­mų ky­la dau­giau. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, trum­pas klau­si­mas. Ar vals­ty­be, ku­ri ne­si­lai­ko sa­vo pa­ža­dų, ga­li bū­ti pa­ti­kė­ta ki­tą kar­tą, kai ji ką nors pa­ža­dės?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Jau ke­lis kar­tus at­sa­kiau, bet at­sa­ky­siu dar kar­tą. Ger­bia­ma­sis E. Gent­vi­las ir­gi pa­mi­nė­jo vie­ną to­kią min­tį šia te­ma, kad dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų, kad jie yra pri­si­pa­ži­nę ir da­bar yra lo­ja­lūs. Tai da­bar aš dėl lo­ja­lu­mo. Ar ga­li­ma ly­gin­ti lo­ja­lu­mą tų as­me­nų, ku­rie dir­bo toms struk­tū­roms, su tais, ku­rie tuo me­tu bu­vo per­se­kio­ja­mi, ku­rie vis dėl­to ne­pa­si­da­vė, ne­pa­si­ra­šė ben­dra­dar­biau­ti su KGB, ne­įsto­jo į Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, su tais, ku­rie bu­vo tre­mia­mi, sė­dė­jo ka­lė­ji­muo­se, su stu­den­tais, ku­rie su­si­de­gi­no Kau­ne, aikš­tė­je, su tais, ku­rie bu­vo per­se­kio­ja­mi tų vi­so­kiau­sių stu­ka­čių, ku­rie da­bar yra įslap­tin­ti ir mes kal­ba­me apie jų lo­ja­lu­mą. Čia nė­ra lo­ja­lu­mas, ger­bia­mie­ji, čia yra pri­si­tai­ky­mas. Ir to­kie žmo­nės, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, yra pa­tys pa­vo­jin­giau­si vals­ty­bei. Jie tar­na­vo tai struk­tū­rai, da­bar yra lo­ja­lūs mū­sų vals­ty­bei, at­eis Is­la­mo vals­ty­bė, jie tar­naus ir jiems. Pa­si­da­rys ap­si­pjaus­ty­mą ir pa­sa­kys, kad to rei­kia, kad čia yra nau­din­ga. Pa­sa­ky­siu dar bai­ses­nį da­ly­ką. Jei­gu, ne­duok Die­ve, grįž­tų vėl Ry­tų kai­my­nas į val­džią, jie ir­gi tar­nau­tų. Tų žmo­nių ne­pa­kei­si. Tai pa­vie­ši­ni­mas – ne per­se­kio­ji­mas, pa­vie­ši­ni­mas – per men­ka bau­da tiems žmo­nėms.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jums skir­tas lai­kas bai­gė­si, nors no­rin­čių pa­klaus­ti bu­vo ir dau­giau. Ma­nau, iš­si­aiš­kin­si­me vė­liau.

Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai rim­tas pro­jek­tas yra. La­bai rim­tas pro­jek­tas. Tai da­bar mes tu­ri­me… be abe­jo, Krem­lius no­ri ži­no­ti daug dau­giau, ne­gu čia siū­lo­ma jiems su­ži­no­ti. Krem­lius no­rė­tų ži­no­ti, ar mū­sų VSD nė­ra už­ver­ba­vęs dar ko­kių nors da­bar­ti­nių FSB. Juos ir­gi įtrau­ki­me, pa­vie­šin­ki­me, nes gal­būt VSD už­ver­ba­vo ką nors, o tie as­me­nys gi yra bu­vę FSB dar­buo­to­jai. Rei­kia vie­šin­ti vi­sus. Ly­giai taip pat Krem­lius no­rė­tų su­ži­no­ti, ar ko­kie nors FSB agen­tai, čia, Lie­tu­vo­je, dir­ban­tys, nė­ra mū­sų VSD kaip nors įta­ria­mi. Pa­vie­šin­ki­me, mes tu­ri­me pa­dė­ti Krem­liui daug stip­riau. Jūs per sil­pnai pa­de­da­te, bet ge­rai, kad pa­de­da­te.

PIRMININKĖ. Ačiū, su­pra­to­me jū­sų nuo­mo­nę, įskai­ty­si­me ją kaip už, bet tai yra pa­gud­ra­vi­mas, ma­nau. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų man at­ro­do, kad klau­si­mas yra ga­na rim­tas ir svar­bus. No­riu pa­ci­tuo­ti dar kar­tą Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo 10 straips­nį „Įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos iš­slap­ti­ni­mas“, ku­ria­me sa­ko­ma, kad „kai nu­sta­ty­tas įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas dar ne­pa­si­bai­gęs, iš­slap­ti­na­ma tik įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją pa­ren­gu­sio pa­slap­čių sub­jek­to va­do­vo ar jo įga­lio­to as­mens spren­di­mu“.

Ger­bia­mie­ji, mes kal­ba­me ne apie są­ra­šus, o apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to įslap­tin­tą me­džia­gą. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas įslap­ti­no, jis ją ga­li ir iš­slap­tin­ti. Aš pui­kiai su­pran­tu, ką Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja da­ro su šia vė­lia­va, bet aš krei­piuo­si į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, ką jūs vei­kia­te po šia vė­lia­va? Bal­suo­da­mi dėl ši­to spren­di­mo, jūs bal­suo­ja­te dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu. Jūs bal­suo­ja­te dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vu, ku­ris ga­li pri­im­ti spren­di­mą iš­slap­tin­ti, bet jis sa­ko, iš­slap­tin­ti ne­ga­li­ma. Tai net ir pri­ėmus šį įsta­ty­mą jūs tu­rė­si­te keis­ti dar vie­ną įsta­ty­mą. Tai ką jūs da­ro­te? At­si­pei­kė­ki­te!

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Mie­lie­ji ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su… ir taip to­liau, kaip įsta­ty­mo pro­jek­te Nr. XIIIP-1966. Skel­biu bal­sa­vi­mą.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš – 34, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Dė­ko­ju.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Aš su­pran­tu, kad čia yra tam tik­ra sim­bio­zė, kad Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja da­ro įta­ką Vals­tie­čių frak­ci­jai, šie pri­va­lo pa­lai­ky­ti, nes no­rės gau­ti pa­lai­ky­mą ki­tais klau­si­mais, ta­čiau kon­kre­ti re­pli­ka dėl to. Aš ne šiaip su­gal­vo­jau per „Znad Wi­lii“ ra­di­ją pa­sa­ky­ti, kad šio ry­to Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos pra­ne­ši­mu bu­vo pa­ci­tuo­ta, kad šia­me Sei­me bu­vu­sių KGB agen­tų, ben­dra­dar­bių nė­ra. Vi­sų pir­ma, ta­da rei­kė­tų su­pras­ti, kad nie­kas čia as­me­ni­nių ko­kių nors in­te­re­sų ne­tu­ri. Ta­čiau po­nas Z. Je­dins­kis pra­dė­jo sa­ky­ti, kad čia rei­kia dar tir­ti ir ana­li­zuo­ti. Jūs ma­no­te, ger­bia­mas Zbig­ne­vai, kad čia sė­di ka­gė­bis­tų? Gal ži­no­te jau ko­kio­se frak­ci­jo­se, kur ką? Jūs as­me­ni­nį įspū­dį tu­ri­te ar va­do­vau­ja­tės tam tik­rų ins­ti­tu­ci­jų pa­sa­ky­mais, ku­rie yra vie­ši ir ofi­cia­lūs?

PIRMININKĖ. Ačiū. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, ma­čiau, A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Iš­ties daug bu­vo kal­ba­ma, ko­kie lo­ja­lūs ta­po ka­gė­bis­tai ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­piu, bet, kiek pri­si­me­nu, vie­nas kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas aiš­kiai vi­siems ban­dė įkal­ti, kad bu­vu­sių ka­gė­bis­tų ne­bū­na.

PIRMININKĖ. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Aš ir­gi no­riu re­pli­kuo­ti, ko­le­gos, pir­miau­sia po bal­sa­vi­mo pa­dė­ko­ti, kad vis dėl­to ak­tu­a­lus vi­suo­me­nei klau­si­mas bus svars­to­mas ir ta dis­ku­si­ja bus kom­pe­ten­tin­gai or­ga­ni­zuo­ta ši­ta­me Sei­me, bus įver­tin­tos vi­sos grės­mės ir pa­vo­jai.

Pir­mas da­ly­kas. Vals­ty­bė jau pa­ža­dą iš­te­sė­jo 25 me­tus įslap­ti­nu­si tuos duo­me­nis.

Ant­ras da­ly­kas. Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos cen­tras ne vi­sa­da pa­tei­kia ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją, kaip bu­vo su S. Son­dec­kiu ar­ba su Leb­ri­kų šei­ma, kai ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas pa­skel­bė, kad jie stri­bai, o pas­kui at­si­pra­šė, kad jų šei­mos na­riai bu­vo par­ti­za­nai. Pa­tik­ri­ni­mas ne­bu­vo at­lik­tas pa­gal vi­sas įsta­ty­mo pro­ce­dū­ras ir tik cen­tras in­for­ma­vo, pa­tei­kė tą me­džia­gą, ku­rią jie tu­ri, bet tai ne­bu­vo Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pa­teik­ta kom­pe­ten­tin­ga iš­va­da. Ma­no po­žiū­riu, vis dėl­to Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas tu­rė­tų ini­ci­juo­ti tą pa­tik­rą to­kią, ko­kia tu­rė­jo bū­ti jau kan­di­da­tui, ne­kal­bant apie esa­mus Sei­mo na­rius. Bet iš es­mės iš tik­rų­jų po pa­tei­ki­mo… Čia ne­bu­vo sim­bio­zė, bet bu­vo si­ner­gi­ja. Nor­ma­lus pro­ce­sas, at­si­lie­pi­mas į vi­suo­me­nei ak­tu­a­lius klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Ma­siu­lis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Man tai vie­nas da­ly­kas la­bai kliū­na. Tai, kad po­nas V. To­ma­šev­skis, ku­ris yra Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos vei­kė­jas ir va­do­vas, ka­da vyks­ta kaž­ko­kie ru­siš­ki pa­ra­dai čia, Lie­tu­vo­je, tai jis su Ge­or­gi­jaus juos­te­le mar­ši­ruo­ja ir, pa­si­ro­do, la­bai prieš KGB nu­si­sta­tęs, kaip ir mū­sų vals­tie­čiai. Vals­tie­čiai, jūs at­si­kvo­šė­ki­te vie­ną kar­tą! Jūs sto­ja­te į gre­tas su V. To­ma­šev­skiu. Gra­žius part­ne­rius tu­ri­te.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, siū­ly­čiau tik­rai gal­būt nu­trauk­ti dis­ku­si­jas, re­pli­kas, ši­tiek plačiai bu­vo iš­dis­ku­tuo­ta kal­bant… Su­tar­ki­me taip – po vie­ną dar per kiek­vie­ną mik­ro­fo­ną. Vis­kas!

A. Anu­šaus­kas. Pra­šau. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Po vie­ną per kiek­vie­ną mik­ro­fo­ną.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau nu­si­ra­min­ti. Ko­mi­te­tas tik­rai ati­džiai ap­svars­tys. Ma­nau, kad tik­rai ga­li­ma ras­ti kom­pro­mi­są. Jei­gu ne­ten­ki­na tas lai­kas, ga­li­ma jį su­trum­pin­ti iki adek­va­taus. Ras­ti ga­li­my­bę is­to­ri­kams iš­ties nau­do­tis to­mis by­lo­mis, nes, taip, jos yra ne­pri­ei­na­mos ir il­gai tik­ri­na­mos.

Ant­ras da­ly­kas. VRK vi­są lai­ką su­pra­tu­si, kad rei­kia tik­rin­ti, 2016 me­tais kaž­ko­dėl ne­su­pra­to. Ta­da rei­kia įra­šy­ti į įsta­ty­mą įpa­rei­go­ji­mą, kad su­pras­tų kiek­vie­nais rin­ki­mais, ką jiems rei­kia pa­da­ry­ti to­kiu at­ve­ju. Siū­lau čia aist­rų daug ne­kel­ti, ko­mi­te­te tik­rai ap­svars­ty­si­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. La­bai ra­cio­na­lus pa­siū­ly­mas. Svar­biau­sia – iš­min­tis.

Z. Je­dins­kis.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Tik­rai pri­ta­riu ger­bia­mo A. Anu­šaus­ko nuo­mo­nei. Tam yra ir skir­tas ši­tas tei­ki­mas, kad rei­kia ši­tą klau­si­mą svars­ty­ti. Mes pui­kiai ži­no­me, kad ko­mi­te­tuo­se ga­li­me svars­ty­ti ir pri­im­ti spren­di­mą.

O da­bar no­riu re­pli­kuo­ti ko­le­gai E. Gent­vi­lui. Aš ne­sa­kiau, kad tarp mū­sų yra bu­vu­sių ka­gė­bis­tų. Aš pa­sa­kiau, kad pa­gal to­kią sis­te­mos kon­tro­lę, ku­rios nė­ra, vis­ko ga­li bū­ti ir dėl to mes tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ma­nau, bū­tų ma­žiau emo­ci­jų, jei­gu ne­bū­tų to­kio di­de­lio kon­ser­va­to­rių pa­si­prie­ši­ni­mo. Ačiū A. Anu­šaus­kui, kad jis tik­rai nu­ra­mi­no, nes, su­pran­ta­te, kas yra? Ka­da taip tie­siog gu­la­ma krū­ti­ne, pa­gal­vo­ji, kad kaž­ką la­bai sle­pia.

Ant­ras da­ly­kas. Bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, nu­sta­ty­ti 25 me­tai. Ko­dėl pra­tęs­ti tą ter­mi­ną? Ma­nau, kad tik­rai ko­mi­te­tas su­ras tą op­ti­ma­lų spren­di­mą ir ne­bus čia tų aist­rų tiek daug Sei­me.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nė re­pli­ka – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai iš­kreip­tas liust­ra­ci­jos pro­ce­sas mū­sų vals­ty­bė­je ga­lė­jo su­kel­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, ar vis­kas bu­vo skaid­ru, ar ne­bu­vo, pri­si­den­giant ši­tuo įsta­ty­mu, gau­na­mos, sa­ky­kim, po­li­ti­nės in­dul­gen­ci­jos. Bet yra aki­vaiz­du tai, kad ši­tuo įsta­ty­mo pri­ėmi­mu tik­rai yra su­in­te­re­suo­ta Ru­si­jos žval­gy­ba, nes ji­nai tik­rai no­ri ži­no­ti, su ku­riais tęs­ti to­liau ben­dra­dar­bia­vi­mą ar ne.

Ger­bia­mus vals­tie­čius aš no­riu įspė­ti: jūs pri­ar­tė­jo­te prie kri­ti­nės ri­bos, nes bū­tent opo­nen­tai ape­liuo­ja į tai, kad ly­de­ris R. Kar­baus­kis ga­li bū­ti pri­klau­so­mas nuo Mask­vos in­te­re­sų. Ei­da­mi į po­li­ti­nį san­dė­rį su ko­le­go­mis, jūs vie­naip ar ki­taip su­stip­ri­na­te opo­nen­tams ar­gu­men­tą kal­bė­ti, kad R. Kar­baus­kis nė­ra vi­siš­kai lais­vas nuo Krem­liaus įta­kos.

PIRMININKĖ. Bai­gia­me vi­sas re­pli­kas. R. Kar­baus­kis, taip, pra­šom.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). P. Urb­šiui rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kas da­ro­si Pa­ne­vė­žy­je, ir ma­žiau ne­są­mo­nes kal­bė­ti.

PIRMININKĖ. Na, o da­bar nu­si­tei­kia­me dirb­ti to­liau.

 

11.34 val.

Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2230(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Mie­lie­ji ko­le­gos, su di­džiau­sia pa­gar­ba jums skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2230. Pri­si­me­na­me, kad bu­vo pa­da­ry­ta svars­ty­mo per­trau­ka. Vi­so Sei­mo var­du at­si­pra­šo­me ger­bia­mo A. Vin­kaus, ku­ris bu­vo pa­si­ruo­šęs dis­ku­tuo­ti iš šios tri­bū­nos, ta­čiau (…) bu­vo pa­pra­šy­ta per­trau­kos ir Sei­mas, de­ja, ne­lei­do jums dis­ku­tuo­ti. Da­bar ma­lo­niai kvie­čia­me. Ar jūs no­rė­si­te? Iš ši­tos tri­bū­nos pra­šo­me ger­bia­mą A. Vin­kų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad kon­ser­va­to­riai la­bai to­le­ran­tiš­kai ma­nęs at­si­pra­šė ir tai pa­glos­tė ma­no sie­lą.

Kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas no­riu dar kar­tą pa­kvies­ti, mie­li ko­le­gos, jus vi­sus iš­girs­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės de­šimt me­tų ne­ty­lan­tį pra­šy­mą.

Ko­le­gos, pri­tar­ki­me Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tai su­da­ry­tų ga­li­my­bes Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio, ku­ria­me kal­ba­ma apie gi­mi­mu įgy­tos Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą, pa­kei­ti­mą re­fe­ren­du­me pri­im­ti pri­ta­rus dau­giau kaip pu­sei pi­lie­čių, da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip treč­da­liui pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus. Esu tvir­tai įsi­ti­ki­nęs to­kio re­fe­ren­du­mo sėk­me, nes taip bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė lie­tu­viams, ypač jau­niems, vi­sa­da grįž­ti į mū­sų tė­vy­nę Lie­tu­vą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Nuo­mo­nės po svars­ty­mo dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo. Nuo­mo­nė už – P. Urb­šys. Ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je) A. Vin­kus. Jau kal­bė­jo­te, ar dar no­ri­te? Jau kal­bė­jo­te.

Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­su prieš dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Aš ma­nau, kad rei­kia to­kių spren­di­mų, ta­čiau esu prieš tai, kad mes, ne­pa­da­rę na­mų dar­bų, keis­tu­me žai­di­mo tai­syk­les. Jei­gu bū­tu­me at­li­kę vi­sus na­mų dar­bus taip, kaip rei­kia, bū­tu­me tin­ka­mai in­for­ma­vę vi­suo­me­nę, bū­tu­me sky­rę tam re­sur­sų, bū­tu­me sun­kiai dir­bę ir iš­aiš­ki­nę tei­kia­mą nau­dą to­kių spren­di­mų, ne­rei­kė­tų keis­ti tai­syk­lių. Šian­dien mes kei­čia­me ne tik šiaip sau ko­kias nors tai­syk­les, bet kei­čia­me Kon­sti­tu­ci­ją.

Ger­bia­mie­ji, yra prie­žas­tis, ko­dėl yra įdė­tos to­kios lu­bos, ko­dėl įdė­tas toks slenks­tis, ki­tais žo­džiais ta­riant, rei­ka­la­vi­mas su­rink­ti bent jau mi­ni­ma­liai to­kį bal­sų ir pa­lai­kan­čių žmo­nių skai­čių pa­keis­ti es­mi­nius, pa­ma­ti­nius spren­di­mus. Ži­no­te, jei­gu mes pri­im­si­me šį spren­di­mą, ne­ga­lė­si­me tai­ky­ti vie­nam kon­kre­čiam at­ve­jui, tu­rė­si­me tai­ky­ti vi­siems at­ve­jams. Man at­ro­do, kad tai yra la­bai pa­vo­jin­gas žai­di­mas.

PIRMININKĖ. Ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 15, su­si­lai­kė 25. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2295 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ka­dan­gi mes šiek tiek kei­tė­me dar­bo­tvarkę ir su­tau­pė­me lai­ko, aš no­rė­čiau pa­kvies­ti pri­sta­ty­ti 3 re­zer­vi­nį klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mą, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. A. Kup­čins­ką kvie­čia­me į tri­bū­ną ir lei­džia­me tai pa­da­ry­ti. Skel­biu – Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą pro­jek­tas Nr. XIIIP-2295 dėl gra­žios ini­cia­ty­vos.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­bas ry­tas, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos. No­riu pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo, t. y. pa­siū­ly­ti įtrauk­ti pa­pil­do­mą klau­si­mą, t. y. Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­tais“. Tei­kia A. Kup­čins­kas, A. Pa­pir­tie­nė, A. Ge­lū­nas, G. Va­si­liaus­kas, R. Po­po­vie­nė, G. Skais­tė, R. Mi­liū­tė, K. Star­ke­vi­čius, A. Anu­šaus­kas ir S. Jo­vai­ša.

PIRMININKĖ. Taip. Ir ma­no­me, kad dau­ge­lis ki­tų. Ko­le­gos, no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo nuo­mo­nių iš­sa­ky­ti nie­kas ne­no­ri. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pritar­ti? Nuo­mo­nę po pa­tei­ki­mo, kad įtrauk­tu­me į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, no­ri iš­sa­ky­ti M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti, nes gal­vo­ju, kad tai po­zi­ty­vus, tei­sin­gas ir gra­žus siū­ly­mas. Tiek iš po­zi­ci­jos, tiek iš opo­zi­ci­jos ra­gin­siu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, nes nuo­mo­nės prieš ne­bu­vo? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą bū­si­mu Sei­mo nu­ta­ri­mu, ku­rį ger­bia­ma­sis A. Kup­čins­kas ne­tru­kus pa­teiks.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 19. Sei­mo nu­ta­ri­mas pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2285 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu ki­tą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2285. A. Kup­čins­kas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū, kad pa­pil­dė­te Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Iš tik­rų­jų ši ini­cia­ty­va ky­la iš 2019 me­tų reikš­min­gu­mo mū­sų is­to­ri­jai, to­li­mes­nei is­to­ri­jai. Kaip ži­no­me, 2018 me­tai yra mū­sų Vals­ty­bės šimt­me­čio me­tai. Bet 1919 me­tai taip pat bu­vo reikš­min­gi mū­sų vals­ty­bin­gu­mui.

Aiš­ku, rei­kia ap­gai­les­tau­ti, kad lai­ki­no­ji Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo per­si­kel­ti į Kau­ną sau­sio 2 die­ną, o Kau­nas, tuo me­tu bu­vęs pro­vin­ci­jos mies­tas, tik­rai gar­bin­gai at­li­ko tas pa­rei­gas ir pri­si­ėmė at­sa­ko­my­bę. Gal tai šiek tiek ir liūd­na die­na mū­sų is­to­ri­nei sos­ti­nei Vil­niui, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad Kau­nas iš tik­rų­jų gar­bin­gai at­li­ko tą mi­si­ją ir įkur­di­no vi­sas ins­ti­tu­ci­jas – mū­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas. Kar­tu tai bu­vo pro­ver­žio me­tas pa­čiam Kau­no mies­tui – jis per du de­šimt­me­čius ta­po rim­ta Eu­ro­pos vals­ty­bės sos­ti­ne, mo­der­nia sos­ti­ne, ku­rio­je au­go ta­len­tai. Pats Kau­nas gra­žė­jo ir iš tik­rų­jų už­tik­ri­no vi­sas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­los funk­ci­jas ir jų dar­bą.

Kar­tu su bi­čiu­liais iš Kau­no kraš­to gru­pės (gai­la, ne­ga­lė­jau tuo me­tu prieš ke­le­tą sa­vai­čių su­rink­ti vi­sų pa­ra­šų) ini­ci­juo­ja­me šį nu­ta­ri­mą ir ti­ki­mės jū­sų pa­lai­ky­mo. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas. Ruo­šia­si L. Kas­čiū­nas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Iš tik­rų­jų šį klau­si­mą rei­kia pa­pil­do­mai svars­ty­ti, ir aš ma­nau, jei­gu bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja tik­rai svars­tys su eks­per­tų pa­gal­ba. Ta­čiau man ky­la ke­le­tas to­kių klau­si­mų, ku­riuos ir no­rė­čiau jums už­duo­ti. Jūs pats pa­mi­nė­jo­te, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad sos­ti­nė per­ke­lia­ma į Kau­ną, ir šiuo at­ve­ju tai yra vie­nas to­kių skau­džiau­sių mo­der­nios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­men­tų, kai mes pra­ra­do­me sos­ti­nę, ir pas­kui for­muo­ja­si įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niui va­duo­ti. Fak­tiš­kai tas teks­tas – „Mes be Vil­niaus ne­nu­rim­sim!“ yra ant­ras pa­gal po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vo­je po him­no. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ar mums vis dėl­to rei­kia skelb­ti Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­tus, ar vis dėl­to per­gal­vo­jus šiek tiek visą kon­teks­tą, ką mes ir pa­da­rė­me dėl A. Sme­to­nos me­tų, gal­būt bū­tų ga­li­ma ras­ti ki­tą for­mu­luo­tę?

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga!

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Ger­bia­mas ko­le­ga, mes prieš tai dis­ku­ta­vo­me dėl for­mu­luo­tės. Yra ir Tei­sės de­par­ta­men­to tam tik­rų pa­sta­bų. Jei­gu bū­tų po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta, aš ma­nau, ko­mi­si­jo­je mes tik­rai ga­lė­tu­me iš­sa­miau dėl to pa­dis­ku­tuo­ti. Nors tai bu­vo pil­kas ar net juo­das lai­ko­tar­pis mū­sų is­to­ri­nei sos­ti­nei Vil­niui, bet vis dėl­to Kau­nas, kaip aš jau ir mi­nė­jau, gar­bin­gai at­li­ko tas pa­rei­gas vals­ty­bei. Jei­gu žiū­rė­tu­me į tai, kad Kau­nas yra lai­mė­jęs 2022 me­tų Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­lą, tai bū­tų gra­žūs, pras­min­gi me­tai pa­si­reng­ti tiems me­tams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. L. Kas­čiū­nas klau­sia. Ruo­šia­si V. Rin­ke­vi­čius.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ma­no klau­si­mas yra iš es­mės ana­lo­giš­kas pro­fe­so­riaus A. Gu­mu­liaus­ko klau­si­mui. Vis­kas pui­ku. Mei­lė Kau­nui. Tik­rai pui­kus mies­tas, „Žal­gi­ris“ da­bar ly­de­riau­ja Lie­tu­vo­je, vis­kas ge­rai, bet kar­tais ke­lias ge­rais no­rais grįs­tas, at­si­ran­da tam tik­rų niu­an­sų, kai tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu at­si­ra­dęs pa­va­di­ni­mas, pa­var­to­tas, įtvir­tin­tas da­bar­ti­niu lai­ku, tam tik­ra pras­me pri­pa­žįs­ta, kad tas Vil­nius, ku­rio mes bu­vo­me ne­te­kę… tie­siog tai bu­vo fak­tas, su ku­riuo mes su­si­tai­ko­me. Aš ne­la­bai no­riu su tuo su­si­tai­ky­ti, to­dėl gal­būt čia ne tiek klau­si­mas, kiek ra­gi­ni­mas, kai per­ei­si­me pa­tei­ki­mą, vis dėl­to pri­sės­ki­me ir tuos ter­mi­nus api­brėž­ki­me taip, kad is­to­riš­kai bū­tų vis­kas ge­rai, kad is­to­ri­kai, nag­ri­nė­da­mi po 10–20 me­tų, ne­pa­da­ry­tų ko­kių nors sen­sa­cin­gų iš­va­dų, ką mes čia ne­ty­čia Lie­tu­vos Sei­me pri­ėmė­me. Tik toks grei­čiau pa­lin­kė­ji­mas. Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs kaip spor­to en­tu­zias­tas, mė­gė­jas, aš ma­nau, su­tik­tu­mė­te, jei­gu siū­ly­čiau kar­tu su bi­čiu­liais pa­skelb­ti 2019 me­tus, pa­vyz­džiui, krep­ši­nio sos­ti­nės me­tais. Ma­tyt, nie­kas ne­si­gin­čy­tų, ir jūs, ir ki­ti tur­būt iš kar­to pri­tar­tu­mė­te, nors gal­būt kai kas ir ban­dy­tų kves­tio­nuo­ti. Bet su­tin­ku, jei­gu bus po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta, dis­ku­tuo­ti ko­mi­si­jo­je ir dėl to ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos taip pat pa­na­šių klau­si­mų klau­sė. Tie žo­džiai „lai­ki­no­ji sos­ti­nė“ su­si­ję su to­kiais mū­sų vals­ty­bės is­to­ri­niais lai­ko­tar­piais, ku­rių mes sten­gia­mės da­bar ne­ašt­rin­ti, o tie­siog ge­rin­ti san­ty­kius su sa­vo kai­my­nais, dėl sa­vo is­to­ri­nės at­min­ties ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų. Ar ne­bū­tų ge­riau… Kau­nas, aiš­ku, svar­bus kaip Lie­tu­vos is­to­ri­nis, kul­tū­ros, pra­mo­nės cen­tras. Jei­gu pa­va­din­tu­me tie­siog Kau­no me­tais, pa­gerb­da­mi Kau­ną, gal­būt kul­tū­ros sos­ti­nė tuo me­tu bus ir t. t. Kau­no me­tai, įver­ti­nant jo reikš­mę mū­sų vi­sai vals­ty­bei, ir tuo ap­si­ri­bo­ti. Kaip jūs gal­vo­ja­te?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už siū­ly­mą, bet vis dėl­to rei­kė­tų kon­kre­čiau, nes yra 60 sa­vi­val­dy­bių Lie­tu­vo­je, tik­rai yra ne vien tik Kau­no bi­čiu­lių pa­lai­ky­mo gru­pė, yra ir ki­tų. Šiuo at­ve­ju kiek­vie­nus me­tus tu­rė­tu­me skelb­ti ati­tin­ka­mos sa­vi­val­dy­bės me­tais. Šiuo at­ve­ju aš lin­kęs riš­tis prie is­to­ri­nės at­min­ties.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. La­bai trum­pas klau­si­mas. Čia, ma­nau, bus vil­nie­čių ger­bė­jų, ku­rie tru­pu­tė­lį pa­vy­dės jū­sų ši­to ge­ro siū­ly­mo. Tai ar im­si­tės ini­cia­ty­vos bent jau Vil­nių pa­skelb­ti dar ki­tais me­tais? Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Jei­gu ši­ta ini­cia­ty­va pa­si­tvir­tins, ma­nau, ieš­ko­si­me kom­pro­mi­so ir dėl Vil­niaus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus.

Mo­ty­vai dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. A. Ge­lū­nas. Ma­lo­niai su­tei­kiu žo­dį.

A. GELŪNAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Su­pras­da­mas pui­kiai tą ne­ga­ty­vų tu­ri­nį, ku­ris yra pa­va­di­ni­me „lai­ki­no­ji sos­ti­nė“, ir su­pras­da­mas ir no­rą iš­si­ža­dė­ti to pa­va­di­ni­mo Kau­no kul­tū­ros sos­ti­nės 2022 kon­teks­te, nes ren­gė­jai kaip tik no­ri de­konst­ruo­ti, ati­tol­ti nuo to, aš ma­nau, kad mes tu­ri­me žiū­rė­ti pla­čiai at­merk­to­mis aki­mis į is­to­ri­nę tie­są ir pri­pa­žin­ti, kad toks lai­ko­tar­pis Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je bu­vo ir mes tu­rė­jo­me vals­ty­bin­gu­mą, kur vis dėl­to jis pui­kiai bu­vo iš­skleis­tas per tuos 20 me­tų lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je Kau­ne. Li­ko tūks­tan­čiai pui­kių pa­sta­tų, ku­rie, ti­kė­si­mės, pui­kuo­sis UNESCO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­še. Tu­rė­da­mi ome­ny tą ne­ga­ty­vų pa­va­di­ni­mą, aš ma­nau, mes ga­li­me at­ras­ti ja­me la­bai po­zi­ty­vų tu­ri­nį ir švęs­ti sa­vo šimt­me­tį, švęs­ti sa­vo Lie­tu­vos is­to­ri­ją at­si­min­da­mi ir įvar­din­da­mi tuos lai­mė­ji­mus, ku­rie, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, yra šian­dien per ma­žai ži­no­mi ir tar­si nu­stum­ti į pa­raš­tę. Aš vis dėl­to kvies­čiau pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą. Ma­nau, ji­nai ge­ra ne tik kau­nie­čiams, bet ir vi­siems lie­tu­viams ati­džiau su­si­pa­žin­ti per pro­gra­mą su tuo, kas per tuos 20 me­tų bu­vo nu­veik­ta tik­rai di­din­go, tik­rai la­bai po­zi­ty­vaus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. De­ja, V. Rin­ke­vi­čius no­ri iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę prieš.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš ne­su nu­si­tei­kęs prieš Kau­ną, ne­no­riu su­men­kin­ti jo reikš­mės mū­sų vals­ty­bei kaip mies­to, kaip vi­suo­me­nės, Kau­no ben­druo­me­nės, ta­čiau tie­siog dėl pa­čios są­vo­kos. Kau­no mies­to me­tais, Kau­no me­tais – pri­ta­riu vi­siš­kai to­kiai idė­jai, ta­čiau iš­mes­ti ten ki­tus žo­džius, ku­rie gal­būt ga­li bū­ti ne­vi­siš­kai tei­sin­gai su­pran­ta­mi tarp­tau­ti­niu ly­giu ir t. t., kad tai ne­pri­min­tų tų skau­džių mū­sų is­to­ri­jos lai­ko­tar­pių. Mes juos pui­kiai ži­no­me ir kam dar į žaiz­dą ber­ti drus­kos? To­dėl tie­siog ir pa­si­sa­kau, kad su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me iš­reikš­da­mi sa­vo nuo­mo­nę dėl ką tik pa­teik­to Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­tais“.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš – 4, su­si­lai­kė 10. Dė­ko­ju už bal­sa­vi­mą ir skel­biu, kad kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ma­nau, kad Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja taip pat no­rės svars­ty­ti kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Taip? Dė­ko­ja­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti grei­tai – bir­že­lio 30 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Lai­kas ne­lau­kia.

 

12.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­to Nr. XIIIP- 2356 (pa­tei­ki­mas ir svars­ty­mas)

 

Dar tu­ri­me lai­ko iki nu­sta­ty­to po­sė­džio, ki­to klau­si­mo. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Ne­ma­tau A. Ši­rins­kie­nės. At­ei­na. Ma­tau, ma­tau. A. Ši­rins­kie­nę, kaip vie­ną iš gru­pės Sei­mo na­rių, kvie­čiu pa­teik­ti Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 2 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2323. Tai yra dar vie­nas re­zer­vi­nis klau­si­mas. Pra­šau, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau. Aš tru­pu­tė­lį su­kly­dau. Į dar­bų pro­gra­mą reik­tų pir­miau­siai mums įtrauk­ti ir pa­klaus­ti, ar Sei­mas su­tik­tų pa­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog no­rė­čiau pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma į Sei­mo dar­bų pro­gra­mą įtrauk­ti ne­ma­žai tei­sės ak­tų: Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų ir kar­tu Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mų pro­jek­tus.

PIRMININKĖ. No­ri pa­klaus­ti E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, iš tie­sų dar­bo­tvarkės da­bar ga­na per­krau­tos – mes dir­ba­me penk­ta­die­niais, šeš­ta­die­niais ir tuoj tur­būt pra­dė­si­me dirb­ti sek­ma­die­niais. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to to­kie pro­jek­tai ga­lė­tų bū­ti ati­dė­ti iki ru­dens se­si­jos?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­las ko­le­ga, aš tie­siog ma­nau, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jai mums mo­ka at­ly­gi­ni­mus ir mes tu­rė­tu­me vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs pa­siū­lė­te pa­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mą Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-2323, Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-2324. Ta­čiau Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­teik­ti ne­bus ga­li­ma, nes Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da tei­gia, kad ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 58, prieš – 5, su­si­lai­kė 38. Po pa­tei­ki­mo nu­ta­ri­mui pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų no­rė­čiau dėl šio klau­si­mo svars­ty­mo frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Tu­ri­me su­si­tar­ti, ap­si­tar­ti, la­bai svar­bus klau­si­mas, rei­ka­lau­ja kur kas di­des­nio įsi­gi­li­ni­mo, nei da­bar mums pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Frak­ci­jos var­du jū­sų va­lia tai da­ry­ti.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, no­riu pa­brėž­ti, kad ne iki po­pie­ti­nio po­sė­džio, nes jo yra opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė.

PIRMININKĖ. Pui­kiai ži­nau Sta­tu­tą. Ne po­pie­ti­nia­me, nes po pie­tų – opo­zi­ci­nė. Iki ki­to. (Bal­sai sa­lė­je) Opo­zi­ci­ja pra­šo. (Bal­sai sa­lė­je)

Ko­le­gos, pra­šy­mas bu­vo tei­sė­tas. Pra­šo­me bal­suo­ti, kad pa­da­ry­tu­me per­trau­ką dėl siū­lo­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 52, prieš – 30, su­si­lai­kė 18. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, t. y. iki ant­ra­die­nio.

 

12.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIIIP-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2357 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas. Ka­dan­gi dar yra tru­pu­tį lai­ko, gal lei­si­te man pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą iš šios vie­tos, kad Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja su­si­rin­ku­si… Prieš tai skel­biu, kad tai nu­ta­ri­mo dėl ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2357. Su­si­rin­ku­si Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja vie­toj G. Bu­ro­kie­nės, ku­ri jau dir­ba Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pa­siū­lė iš­rink­ti B. Mar­kaus­ką. No­rin­čių ma­nęs pa­klaus­ti nė­ra. Mo­ty­vai? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo.

Svars­ty­mas. Ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2357.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­na­me B. Mar­kaus­ką ir lin­ki­me sėk­mės, ei­nant at­sa­kin­gas Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas.

 

12.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2314 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys ir svars­ty­mas)

 

Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės, 1-11a ir 1-11b klau­si­mai. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2314. M. Ma­jaus­kas. Bu­vo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Pra­šom, pa­tei­ki­mo tę­si­nys.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi pui­kiai su­pran­tu, kad to­liau im­si­tės pro­ce­dū­ri­nių prie­mo­nių stab­dy­ti šį pro­ce­są, tai pa­ban­dy­siu jau pa­teik­ti ir pa­čią idė­ją, ko­dėl vis dėl­to siū­lau pa­pil­dy­ti pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pui­kiai su­pra­siu, jei­gu val­dan­čio­ji dau­gu­ma bal­suos prieš, nes šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ties­mu­kai kal­bant, yra tiems, ku­rie gau­na la­bai daug tie­sio­gi­nių iš­mo­kų, jiems jis bus reikš­min­gai nuos­to­lin­gas. Jei­gu įsi­vaiz­duo­tu­mė­te vie­ną žmo­gų, kaž­ko­kį nu­ma­no­mą žmo­gų, ku­ris val­do kon­cer­ną ir jam pri­klau­so šim­tas pro­cen­tų kon­cer­no ak­ci­jų, kon­cer­no, ku­ris val­do ir ku­ria­me dir­ba apie 30 tūkst…

PIRMININKĖ. No­rė­čiau pra­šy­ti, kad dėl pa­pil­dy­mo.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …hek­ta­rų že­mės, tai šis įsta­ty­mo pro­jek­tas su­ma­žin­tų pa­ja­mas 3 mln. eu­rų per me­tus. Ger­bia­mi val­dan­tie­ji, 3 mln. eu­rų, ti­kė­ti­na, tiek maž­daug Ag­ro­kon­cer­nas ne­gau­tų per me­tus pa­ja­mų. Per 10 me­tų – apie 30 mln., ga­li­me skai­čiuo­ti…

PIRMININKĖ. Mie­la­sis jau­na­sis ko­le­ga…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš pa­baig­siu sa­ki­nį, jei­gu ga­li­ma? Tie­siog at­krei­piu dė­me­sį, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, aš pui­kiai su­pra­siu, jei­gu jūs bal­suo­si­te prieš šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ar ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­dėl da­bar aš siū­lau įtrauk­ti?

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ar aš ga­liu pa­aiš­kin­ti ko­dėl?

PIRMININKĖ. Ge­rai, pa­aiš­kin­ki­te.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Man at­ro­do, kad Sta­tu­te nie­ko ne­pa­sa­ky­ta, ką tu­rė­čiau čia sa­ky­ti ir ko­kius ar­gu­men­tus tu­rė­čiau iš­sa­ky­ti, aš tu­riu tam vi­siš­ką lais­vę.

PIRMININKĖ. Ne­sa­ko.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, man yra skir­tas lai­kas ir aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, ko­dėl rei­ka­lin­gas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Lie­tu­vo­je apie 3 % žmo­nių val­do apie 50 % že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės. Ne­ga­na to, ūkiai ir to­liau stam­bė­ja, per tre­jus me­tus ūkių skai­čius su­ma­žė­jo net 12,5 %. Ir di­džio­ji da­lis su­ma­žė­ju­sių­jų yra ūkiai po ke­lis hek­ta­rus. Ko­dėl? To­dėl, kad iš­si­lai­ky­ti la­bai sun­ku, kad di­džio­ji da­lis pa­ra­mos ke­liau­ja stam­biau­siems ūkiams, to­kiems, ku­rie val­do 10, 20, 30 tūkst. hek­ta­rų že­mės.

Tei­sy­bės dė­lei – ne vien Lie­tu­vo­je ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, bet jie ima­si la­bai kon­kre­čių prie­mo­nių. Lie­tu­va yra vie­na iš pen­kių vals­ty­bių, ku­ri ne­si­i­ma prie­mo­nių už­dė­ti apy­nas­rį tiems, ku­rie val­do 10, 20, 30 tūkst. hek­ta­rų že­mės. Vi­sos ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ap­ri­bo­ja tie­sio­gi­nes iš­mo­kas…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs jau pri­sta­to­te pa­tį įsta­ty­mą…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš pri­sta­tau ar­gu­men­tus, ko­dėl aš no­rė­čiau šį įsta­ty­mą įtrau­k­ti į Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš juk tu­riu skir­tą lai­ką ir ga­liu iš­dė­lio­ti ar­gu­men­tus. Aš ne­ži­nau, ko­kiu pa­grin­du jūs no­ri­te nu­trauk­ti ma­no kal­bą. Ar ga­li­te pa­tiks­lin­ti?

PIRMININKĖ. Aš ma­nau, Sei­mo na­riai ži­no dar­bo­tvarkę, vis­kas ge­rai, ra­miai. Jūs pa­sa­kė­te pa­grin­di­nius mo­ty­vus.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Bet aš dar ne­iš­sa­kiau vi­sų mo­ty­vų, ar yra pa­grin­das jums įtrauk­ti…

PIRMININKĖ. Jūs dar ne­iš­sa­kė­te, ko­dėl jūs siū­lo­te pa­pil­dy­ti. Ge­rai. (Plo­ji­mai)

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš ta­da pa­ban­dy­siu pra­tęs­ti to­liau?

PIRMININKĖ. Pra­tęs­ki­te.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Di­de­lė da­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, kaip ir mi­nė­jau, ima­si prie­mo­nių ir pri­tai­ko lu­bas, de­ja, Lie­tu­va ne­tai­ko tų lu­bų. Lu­bas ga­li­ma pri­tai­ky­ti. Kaip mi­nė­jau, tos lu­bos, jei­gu bus pri­tai­ky­tos, tai reikš­min­gos su­mos ke­liaus smul­kiems ūkiams. Ge­rai, su­pran­tu, kad spren­di­mas vis tiek yra ne­pri­tar­ti, tai kvie­čiu tuo­met bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Tik­rai ačiū už la­bai iš­sa­mų pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl jūs siū­lo­te įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš tik­rai ver­ti­nu jū­sų kom­pe­ten­ci­ją že­mės ūky­je. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kio dy­džio yra pre­ki­nis ūkis šian­dien Lie­tu­vo­je, kiek hek­ta­rų pa­gal veik­los rū­šį tur­būt? Ir ar jūs kon­sul­ta­vo­tės, prieš teik­da­mas šį pro­jek­tą, su ger­bia­mu sa­vo ko­le­ga K. Star­ke­vi­čiu­mi?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Taip, aš kon­sul­ta­vau­si ir su ger­bia­mu ko­le­ga K. Star­ke­vi­čiu­mi, ir su ki­tais Sei­mo na­riais, ku­rie kar­tu su ma­ni­mi ir tei­kia šį pro­jek­tą. Aš esu ne vie­nin­te­lis pa­si­ra­šęs. Mū­sų ne­ma­žai Sei­mo na­rių, iš­nag­ri­nė­jusių si­tu­a­ci­ją, sa­ko, kad šian­dien stam­bie­ji ūkiai yra ne­pa­grįs­tai dos­niai re­mia­mi, o smul­kūs ūkiai ne­gau­na pa­kan­ka­mos pa­ra­mos, nes, kaip ži­no­me, smul­kiam yra la­bai la­bai sun­ku iš­si­lai­ky­ti, jam rei­kia pa­pil­do­mos pa­ra­mos. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą kar­tu su ma­ni­mi ren­gė I. Ši­mo­ny­tė, K. Star­ke­vi­čius, R. Že­mai­tai­tis, K. Ma­siu­lis, E. Gent­vi­las, A. Sy­sas, A. Mal­dei­kie­nė, B. Ma­te­lis, R. Bud­ber­gy­tė, E. Pu­pi­nis, A. Ku­bi­lius, J. Nar­ke­vi­čius, S. Gent­vi­las ir V. Alek­na. Tai­gi iš tik­rų­jų pla­ti gru­pė, at­sto­vau­jan­ti ga­na skir­tin­goms par­ti­joms, skir­tin­goms žmo­nių in­te­re­sų gru­pėms, tei­kia šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip aš ma­tau iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos akių ir ne­ri­mo, kad iš tik­rų­jų pri­ėmus šį įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­ken­tės par­ti­jos ly­de­ris, ir ga­na reikš­min­gai, ne­teks apie 3, gal 4 mln. eu­rų pa­ja­mų kiek­vie­nais me­tais, tai aš tik­rai su­pra­siu, ko­dėl jūs bal­suo­si­te prieš.

PIRMININKĖ. Ačiū už la­bai iš­sa­mų pa­tei­ki­mą, ko­dėl rei­kia pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų progra­mą.

Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. A. Ku­bi­lius – už. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­siš­kai ne­se­niai Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­na­šų klau­si­mą svars­tė dėl to, kad pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­va tu­ri ga­li­my­bę pa­ga­liau šią pro­ble­mą pra­dė­ti spręs­ti ir, pa­vyz­džiui, su­si­ly­gin­ti su kai­my­ni­ne Len­ki­ja ir nu­sta­ty­ti 100 % ri­bo­ji­mą tiems sa­vi­nin­kams, ku­rie gau­na dau­giau ne­gu 150 tūkst. eu­rų. Tai reiš­kia apie 2 tūkst. 300 hek­ta­rų ir tai ga­li pa­da­ry­ti Vy­riau­sy­bė. Bet, kiek su­pra­to­me iš že­mės ūkio mi­nist­ro, tai Vy­riau­sy­bė no­ri kol kas da­ry­ti tik tam tik­rą kos­me­ti­nę imi­ta­ci­ją – ma­žin­ti tas iš­mo­kas tik apie 20 %. Ko­mi­te­tas be­veik vien­bal­siai pri­ta­rė, kad rei­kia ma­žin­ti 100 %, ta­čiau nė­ra aiš­ku, ar Vy­riau­sy­bė tik­rai tą pa­da­rys. To­dėl įsta­ty­mą rei­kia svars­ty­ti grei­tai, nes to­kią ga­li­my­bę Lie­tu­va tu­ri, kiek su­pra­to­me iš mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mų, iki šių me­tų rug­pjū­čio 1 die­nos. Jei­gu Sei­mas ne­pri­ims to­kio spren­di­mo da­bar, ne­pa­keis taip įsta­ty­mo ir Vy­riau­sy­bė to­kios va­lios ne­iš­girs, tai bus iš­gel­bė­ti tie la­ti­fun­di­nin­kai, apie ku­riuos čia ne­se­niai kal­bė­jo Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė. Aš ra­gi­nu ir įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, ir sku­biai svars­ty­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė prieš – B. Mar­kaus­kas.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Dė­kui vi­siems pa­lai­kiu­siems ma­no kan­di­da­tū­rą į Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus, tarp jų ir kon­ser­va­to­riams, bet iš tik­ro ne­ga­liu su­tik­ti su to­kiu siū­ly­mu, kas yra šian­dien siū­lo­ma, nes pir­miau­sia tur­būt, aiš­ku, nu­ste­bin­tu­me Eu­ro­pą. Nė vie­no­je Eu­ro­pos vals­ty­bė­je nė­ra iš­mo­kų dy­džiai re­gu­liuo­ja­mi įsta­ty­mu. Lie­tu­vo­je, ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių tu­ri­me maž­daug de­vy­nias skir­tin­gas tie­sio­gi­nes iš­mo­kas. Tai da­bar jei­gu mes vi­sas iš­mo­kas pra­dė­si­me re­gu­liuo­ti įsta­ty­mu, juo la­biau kad iš­mo­kų dy­džiai kei­čia­si, ar­tė­ja nau­jas fi­nan­si­nis lai­ko­tar­pis, taip pat kei­sis, jeigu po kiek­vie­no pa­si­kei­ti­mo kei­si­me įsta­ty­mą, tai at­ro­dy­s, aiš­ku, juo­kin­gai.

Ki­tas da­ly­kas, tik­rai ne­ga­liu su­tik­ti su ger­bia­mo M. Ma­jaus­ko pa­sa­ky­mu, kad Lie­tu­va išsi­ski­ria tuo, kad ne­ri­bo­ja iš­mo­kų. At­virkš­čiai, Lie­tu­va tai­ko pa­tį di­džiau­sią per­skirs­ty­mą smul­kių ūkių sche­mo­je. Lie­tu­va ski­ria 15 % nuo ben­dro­jo iš­mo­kų vo­ko pir­mie­siems 30 hek­ta­rų ir tai yra pats di­džiau­sias per­skirs­ty­mas. Iš tie­sų 100 % ne­mo­ka tik dvi ša­lys – Len­ki­ja ir Bel­gi­ja. Aš ma­nau, kad rei­kia tru­pu­tį at­skir­ti po­li­ti­nius mo­ty­vus nuo eko­no­mi­nių. Aš ma­nau, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja yra pa­jė­gi tin­ka­mai ap­svars­ty­ti tą klau­si­mą ir pri­im­ti spren­di­mą.

Be­je, no­riu pri­min­ti, kad Lie­tu­va pa­ti krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją pra­šy­da­ma lei­di­mo tai­ky­ti ri­bo­ji­mą, ir jis bus pri­tai­ky­tas, bet mes ne­ga­li­me iš tik­rų­jų su­kel­ti ver­slui šo­ko ir nuo pir­mos die­nos tai­ky­ti 100 % ma­ži­ni­mą. Aš ma­nau, pa­li­ki­me Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai ga­li­my­bę ap­svars­ty­ti ir pri­im­ti spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Mie­lie­ji ko­le­gos, iš­ties dis­ku­tuo­da­mi dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo bal­suo­ja­me. Mes įsi­jau­tė­me jau į pa­tį įsta­ty­mą. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo pa­tei­ki­mo. Bal­suo­ja­me dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo Že­mės ūkio, mais­to ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Jei­gu pri­tar­si­me, jis bus įtrauk­tas ir svars­to­mas.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 23, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ėmi­mas? Po svars­ty­mo bal­suo­ja­me. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 23, su­si­lai­kė 31. Ne­pri­tar­ta po svars­ty­mo, de­ja. Grą­žin­si­me Sei­mo nu­ta­ri­mą to­bu­lin­ti ini­cia­to­riams ben­dru su­ta­ri­mu? Grą­ži­na­me ben­dru su­ta­ri­mu to­bu­lin­ti, pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ki­taip ir ki­tu? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu.

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­se­niai svars­tė­me Z. Je­dins­kio įsta­ty­mą, ga­li­ma sa­ky­ti, an­ti­vals­ty­bi­nį, kur vals­ty­bė no­ri su­lau­žy­ti sa­vo žo­dį. Iš tik­rų­jų bu­vo ape­liuo­ja­ma į tai, kad net­gi pa­teik­ti no­ri­ma ne­leis­ti, o šiuo me­tu, kai fak­tiš­kai įsta­ty­mas su­si­jęs su kai ku­riais as­me­ni­mis, tai ir pa­tei­ki­mo ne­bė­ra.

No­rė­čiau pa­prieš­ta­rau­ti ger­bia­mam bu­vu­siam mi­nist­rui, kad pa­kan­ka­mai svars­ty­ti­nas klau­si­mas dėl ap­ri­bo­ji­mo ir jis ga­li bū­ti ir įsta­ty­miš­kas, ne tik mi­nist­ro nu­ta­ri­mu, ku­rio rei­kia la­bai la­bai il­gai lauk­ti. Abe­jo­ju, ar šią ka­den­ci­ją mes su­lauk­tu­me. To­dėl įsta­ty­mas įpa­rei­go­tų at­kreip­ti dė­me­sį į ma­žes­nius ūki­nin­kus, ypač į tuos, ku­rie vys­to šei­mos ūkį. Ačiū.

PIRMININKĖ. J. Nar­ke­vi­čius. Pra­šom.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Aš iš tie­sų dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­jau kal­bė­ti, bet vėl­gi da­bar gir­dė­da­mas pa­si­sa­ky­mą, re­pli­ką, no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad tai yra aki­vaiz­dus dvi­gu­bų stan­dar­tų pa­vyz­dys, kai ne­se­niai bū­tent jūs stab­dė­te įtrau­ki­mą į dar­bo­tvarkę, į pro­gra­mą to klau­si­mo, ku­ris ak­tu­a­lus, ne­ak­tu­a­lus, bet nors įtrauk­ti į pro­gra­mą mes ape­lia­vo­me, ape­lia­vo­me. Da­bar jūs už­li­po­te ant to pa­ties grėb­lio. Gal rei­kė­tų kaip nors to­le­ran­tiš­kiau elg­tis?

O ger­bia­mos pir­mi­nin­kės tie­siog no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį. Kai mes kal­ba­me apie klau­si­mą, įtrauk­ti nu­ta­ri­mą į pro­gra­mą ar ne, tai gal­būt apie tu­ri­nį ne­ver­ta kal­bė­ti, o ver­ta iš­klau­sy­ti, dėl ko­kių ar­gu­men­tų rei­kė­tų da­bar įtrauk­ti į pro­gra­mą tą klau­si­mą, o pas­kui jau kal­bė­ti apie tu­ri­nį. Kaž­kaip to­kia tra­di­ci­ja pas mus su­si­klos­to, kai mes gaiš­ta­me lai­ką ir ne apie tu­ri­nį kal­ba­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų, Ja­ros­la­vai, la­bai ge­ros pa­sta­bos. Ma­nau, ko­le­gos iš­gir­do ir atei­ty­je tų klai­dų ne­da­rys.

P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Aki­vaiz­du, kad šiuo at­ve­ju opo­zi­ci­ja pa­siū­lė pa­si­tik­rin­ti, ar su stan­dar­tų tai­ky­mu vis­kas ge­rai. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas aiš­kiai bu­vo nu­kreip­tas į tai, kad su­ma­žin­tų stam­bių žem­val­džių įta­ką ir ap­sau­go­tų smul­kius ūki­nin­kus. Jei­gu kam nors ky­la abe­jo­nių dėl skaid­ru­mo ir tas skaid­ru­mas yra la­bai svar­bus (gai­la, kad čia ne­da­ly­vau­ja tų ko­mi­si­jų kū­rė­jai ir gim­dy­to­jai), tai aš tik­rai siū­ly­čiau ta­da, sie­kiant pa­nai­kin­ti abe­jo­nes, ar vis­kas ge­rai, su­kur­ti, pa­vyz­džiui, dvi ko­mi­si­jas. Vie­ną – iš­tir­ti P. Urb­šio ry­šius ir įta­kas Pa­ne­vė­žy­je, ir ga­li­mus ne­skaid­ru­mus, taip pat su­grįž­ti prie Ag­ro­kon­cer­no ko­mi­si­jos. Man at­ro­do, ta­da bus pa­nai­kin­tos vi­sų abe­jo­nės, ar čia vis­kas ge­rai.

PIRMININKĖ. Pui­ku. Va­sa­ra il­ga. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš krei­piuo­si į bu­vu­sį mi­nist­rą po­ną B. Mar­kaus­ką. Sa­kau, kad bū­tų gar­bin­ga, kal­bant klau­si­mais, su ku­rių tu­ri­niu esa­te su­si­jęs as­me­niš­kai, na, bent jau pri­sta­ty­ti Sei­mui, kad esa­te su­in­te­re­suo­tas, kad ši­tas klau­si­mas ne­bū­tų svars­to­mas ir ne­bū­tų pri­im­tas, tai bū­tų bent jau gar­bin­ga, na, tik­riau­siai ir tei­siš­kai bū­tų vie­nin­te­lis ke­lias, nes šian­dien jūs kal­bė­da­mas ir jūs, ko­le­gos, dau­ge­lis jū­sų, bal­suo­da­mi, tie­są sa­kant, at­sto­vau­ja­te ir sa­vo in­te­re­sui, ir sa­vo pa­tro­no, ku­ris jus vi­sus at­ve­dė į Sei­mą ir ly­giai taip pat šian­dien pa­lai­ko jū­sų bu­vi­mą Sei­me, in­te­re­sams.

Ko­le­gos, kai jūs kal­ba­te apie tai, kad kai ku­rios par­ti­jos su­si­ju­sios su kai ku­riais kon­cer­nais, tu­rė­ki­te gal­vo­je, kad šian­dien, ne­leis­da­mi įtrauk­ti ši­to įsta­ty­mo į dar­bo­tvarkę, jūs pa­ro­dė­te, kad esa­te su­si­ję su ki­tu kon­cer­nu – su Ag­ro­kon­cer­nu, at­sto­vau­ja­te jo in­te­re­sui, ir tie, ku­rie da­li­na­te tau­ti­nius dra­bu­žė­lius vai­kams dar­že­liuo­se, gau­na­te ir fi­nan­si­nę pa­ra­mą už tai, kad to­kie įsta­ty­mo pro­jek­tai ne­bū­tų įtrau­kia­mi į Sei­mo dar­bo­tvarkę.

Mie­la pir­mi­nin­ke, kvies­čiau ne­si­šyp­so­ti, nes ne­pra­eis nė de­šimt­me­tis ir bus su­kur­tos ko­mi­si­jos, ku­rios tirs ir jus, ir jū­sų ko­le­gų at­sa­ko­my­bę ben­dra­dar­biau­jant su Ag­ro­kon­cer­nu ir ne­lei­džiant svars­ty­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų.

PIRMININKĖ. La­bai ačiū. Vis­ką rei­kia įro­dy­ti. O šyp­so­tis šyp­so­siuos, nors ir pri­gir­dy­ta nu­odų.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, jei­gu…

PIRMININKĖ. Mie­li ko­le­gos, gal nu­trau­ki­me re­pli­kas?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tei­kiau ir jūs at­me­tė­te. Jei­gu ga­lė­čiau? Jūs taip pat pa­mi­nė­jo­te ma­ne.

PIRMININKĖ. Ge­rai, pas­ku­ti­nės re­pli­kos. Pra­de­da anks­čiau at­si­sto­jęs K. Ma­žei­ka, po to M. Ma­jaus­kas ir B. Mar­kaus­kas. Ir tuo pa­baig­si­me, ir šyp­so­si­mės.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai no­riu pa­sa­ky­ti, kad tie tei­gi­niai iš Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­ko yra kal­ti­ni­mai: jei­gu jūs tu­ri­te fak­tų, tai jūs tei­ki­te tar­ny­boms ir jos te­gul įro­do. (Triukš­mas sa­lė­je) Te­gul pra­de­da ty­ri­mus, na, jūs bal­sa­vo­te dėl „MG Bal­tic“ ir vi­sų ki­tų da­ly­kų, gal­būt jūs sa­vo to­kiais de­monst­ra­ty­viais pa­si­ro­dy­mais ir pa­ro­do­te, kad jū­sų sie­kis yra dėl vie­no žmo­gaus – R. Kar­baus­kio – tam tik­rų, ne­ži­nau, in­te­re­sų, kad jį su­stab­dy­tu­mė­te, jį kaip nors dis­kre­di­tuo­tu­mė­te ir vi­sa ki­ta. Ma­nau, bai­ki­me tuos žai­di­mus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ra­my­bės! Kal­ba M. Ma­jaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Čia, ma­tyt, apie įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­kal­bė­jo­me, iš­gir­do­me ar­gu­men­tus už, prieš. Kiek­vie­nas bal­sa­vo pa­gal są­ži­nę ir sa­vo su­pra­ti­mą.

Aš no­rė­čiau kreip­tis į Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kę šiuo at­ve­ju su to­kia nuo­sta­ba ir leng­vu nu­si­vy­li­mu. Ger­bia­ma Baš­kie­ne, jūs vi­suo­met el­gia­tės tik­rai ob­jek­ty­viai ir ge­ra­no­riš­kai opo­zi­ci­jos at­žvil­giu, bet tik ne tais at­ve­jais, kai tai lie­čia R. Kar­baus­kį as­me­niš­kai ir jo val­do­mą kon­cer­ną. Man tik­rai la­bai ap­mau­du gir­dė­ti, jog jūs ma­no ar­gu­men­tus čia, sto­vint tri­bū­no­je, va­di­no­te klai­da. Ma­no ar­gu­men­tai ir juos aš iš­sa­kiau, iš­sa­kiau, ko­dėl, ma­no su­pra­ti­mu, jie tu­rė­tų bū­ti pa­sa­ky­ti tam, kad klau­si­mas bū­tų įtrauk­tas į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, nes klau­si­mas yra svar­bus. Jūs juos va­di­no­te klai­da ir sa­kė­te, kad „mes to­kių klai­dų gal­būt pa­si­mo­ky­si­me ir ne­da­ry­si­me“. Aš vis dėl­to vi­liuo­si, kad jūs ap­si­gal­vo­si­te ir ne­va­din­si­te to­kio el­ge­sio klai­da.

PIRMININKĖ. Ačiū už pa­sta­bą. Iš­ties pri­va­lau at­sa­ky­ti, nes ne klai­da, sa­kau apie jū­sų ar­gu­men­tus, bet tai, ką sa­kė ger­bia­mas Ja­ros­la­vas, kad pri­sta­tant pa­siū­ly­mą dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos, no­rint ją pa­pil­dy­ti, rei­kia ir ar­gu­men­tuo­ti bū­tent tai, ko­dėl rei­kia pa­pil­dy­ti, ir neiš­si­plės­ti į la­bai pla­tų ar­gu­men­ta­vi­mą. Su­pran­ta­me taip, kaip su­pran­ta­me.

B. Mar­kaus­kas. Ir aš la­bai no­rė­čiau re­pli­kas pa­baig­ti.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Vis­kas jū­sų ran­ko­se.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­su iš tų Sei­mo na­rių, ku­rie šo­ki­nė­ja iš vie­tos iš­gir­dę sa­vo pa­var­dę, bet šiuo at­ve­ju ne­ga­liu ne­re­a­guo­ti, juo la­biau kad pir­mi­nin­kas G. Land­sber­gis ne­įvar­di­jo, ku­rioje vie­to­je yra ma­no su­in­te­re­suo­tu­mas.

O šiaip aš tik­rai ne­ga­liu ra­miai re­a­guo­ti, kai po­li­ti­ka yra mai­šo­ma su ver­slu. Šiuo at­ve­ju tik­rai yra ne­įsi­gi­lin­ta į pro­ble­mą ir ban­do­ma to­kiu pa­pras­tuo­ju bū­du. Šiuo at­ve­ju ma­nau, kad kerš­tau­jant, nes Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te aš tik­rai gir­dė­jau, kaip bu­vo skai­čiuo­ja­ma, kiek R. Kar­baus­kis dėl to ne­teks. Tru­pu­tį jau per­ženg­tos tam tik­ros ri­bos yra.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir su di­džiau­sia pa­gar­ba pas­ku­ti­nis re­pli­kuo­ja A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš ir­gi su di­džiau­sia pa­gar­ba. Bet jūs tur­būt su­pran­ta­te, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja, ką mes čia kal­bė­jo­me. Ar­ba jūs pa­si­rū­pi­na­te, kad da­bar­ti­nis že­mės ūkio mi­nist­ras, jau­nas ir ener­gin­gas, at­ėjęs čia, į Sei­mą, per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą tik­rai ga­ran­tuos, kad jis įvyk­dys Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­ją pri­tai­ky­ti šim­tu pro­cen­tų tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ma­ži­ni­mą, t. y. ne­mo­kė­ti tie­sio­gi­nių iš­mo­kų tiems, ku­rie gau­na dau­giau ne­gu 150 tūkst. eu­rų per me­tus, ar­ba tai, kas čia da­bar įvy­ko, kai vi­si vals­tie­čiai vie­nin­gai bal­sa­vo gel­bė­da­mi jiems bran­gų Ag­ro­kon­cer­ną, yra tie­sio­gi­nis, la­bai aiš­kus ir ryš­kus vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mas.

Ger­bia­mi vals­tie­čiai, jums lie­ka vie­nin­te­lė pro­ga pri­vers­ti sa­vo mi­nist­rą, ku­ris Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te de­monst­ra­vo daug bai­mių, pri­im­ti to­kį spren­di­mą, koks yra pri­im­tas ir kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Da­bar, kai tiek daug ge­rų san­ty­kių ir taip vals­tie­čiai no­ri sek­ti Len­ki­jos pa­vyz­džiu, dėl šio klau­si­mo bū­tų pats ge­riau­sias jū­sų spren­di­mas pa­si­nau­do­ti Len­ki­jos pa­tir­ti­mi ir pri­tai­ky­ti šim­tu pro­cen­tų tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ma­ži­ni­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų pa­siū­ly­mą. Ma­nau, jį gir­di ir Sei­mo na­riai, ir mi­nist­rai. Dir­ba­me to­liau.

 

12.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. bir­že­lio 26 d. nu­ta­ri­mo Nr. XI-2133 „Dėl Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1446(3) (pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. bir­že­lio 26 d. nu­ta­ri­mo Nr. XI-2133 „Dėl Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1446(3). Pri­ėmi­mas.

Kvie­čiu ger­bia­mą­jį V. Po­de­rį, nes yra gau­ta pa­siū­ly­mų, ir mes kar­tu pri­ėmi­mo sta­di­jo­je juos ap­tar­si­me. Sei­mo nu­ta­ri­mas su­si­de­da iš vie­no straips­nio, ta­čiau šia­me 1 straips­ny­je yra pa­ti stra­te­gi­ja, ir dėl stra­te­gi­jos teks­to, jū­sų kon­so­li­duo­to va­rian­to, yra gau­ti V. Po­de­rio pa­siū­ly­mai, 1.3.7.5. Mie­li ko­le­gos, ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­tar­tų? Su­tar­ki­me, kad lei­si­me pa­teik­ti, taip? Pa­tei­kia po­nas V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, yra pa­siū­ly­mai dėl tri­jų pa­punk­čių, ku­rie tar­pu­sa­vy­je yra su­si­ję. Pir­ma­sis pa­punk­tis, dėl ku­rio tei­kiu pa­siū­ly­mus, yra 1.3.7.5., įren­gi­nių, ku­rie da­ly­vau­ja tar­šos lei­di­mų sis­te­mo­je, iš­me­ti­mo ma­ži­ni­mas, pa­ly­gin­ti 2005 ir 2030 me­tus, bū­tų ne 50 %, o 43 %. Ki­ta­me pa­punk­ty­je, ei­nan­čia­me iš ei­lės, dėl įren­gi­nių, ku­rie ne­da­ly­vau­ja, ma­ži­ni­mo efek­tas bū­tų ne 20, o 9. Ir tre­čia­sis pa­punk­tis yra tech­ni­nio po­bū­džio. Vi­sus tris pri­sta­čiau vie­nu ypu, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Pri­tar­ti jū­sų pa­teik­tiems pa­siū­ly­mams. Dėl V. Po­de­rio pa­siū­ly­mų nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties pri­ta­riu ko­le­gos pa­siū­ly­mams vien dėl to, kad yra su­grą­ži­na­ma pu­siau­svy­ra ir tai, kas yra ir ki­to­se ša­ly­se, ki­taip tur­būt iš­kreip­tu­me rin­ką ir ver­slas pa­tir­tų di­džiu­lius mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius. Tai tik­riau­siai yra la­bai lo­giš­kas pa­siū­ly­mas, ži­nau, su­de­rin­tas ir su mi­nis­te­ri­ja. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš pa­siū­ly­mą – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ne­no­riu pa­si­sa­ky­ti prieš, aš tie­siog no­riu pa­si­da­lin­ti to­kia abe­jo­ne. Pa­ti stra­te­gi­ja tu­rė­jo įtrauk­ti kli­ma­to kai­tos tiks­lus. Aš as­me­niš­kai prieš tris mė­ne­sius, ko­vo 20 die­ną, re­gist­ra­vau pa­siū­ly­mą. Kon­kre­tūs pa­siū­ly­mai, įtrau­kian­tys tiks­lus. Nei Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, nei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ne­mo­de­lia­vo, kaip ir kas at­ro­dy­tų, ir Sei­mas pra­ei­tą sa­vai­tę pri­ėmė šiuos pa­siū­ly­mus. Šian­dien V. Po­de­rio pa­siū­ly­mas pa­ko­re­guo­ja ma­no prieš tai pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, dėl ku­rio Sei­mas be­veik vien­bal­siai bal­sa­vo. Tie­siog to­kį nuo­gąs­ta­vi­mą… mes ži­no­me, kad vė­liau pa­dis­ku­tuo­si­me apie tai, bet Sei­mo na­rio tei­sė yra siū­ly­ti, ir aš džiau­giuo­si, kad at­si­ran­da kli­ma­to kai­tos tiks­lai šio­je stra­te­gi­jo­je, ir dė­kui Vir­gi­li­jui už to­kį kom­pro­mi­si­nį pa­siū­ly­mą. Siū­ly­čiau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­siū­ly­mo dėl stra­te­gi­jos. Stra­te­gi­jos ati­tin­ka­mus punk­tus aš iš­var­di­nau. Pa­siū­ly­mai bu­vo dėl 1.3.7.5., 1.3.7.6. ir 1.3.7.7. punk­tų.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl mi­nė­tos stra­te­gi­jos ne­bu­vo gau­ta.

Ar ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį? Jis su­si­de­da iš vie­no straips­nio. Pa­straips­niui vi­są stra­te­gi­ją ga­li­me? Dėl vi­sos stra­te­gi­jos no­rin­tys kal­bė­ti, pra­šom. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Dar kar­tą svei­ki, ko­le­gos. Ma­nau, kad tai yra di­de­lis žings­nis – nau­jos re­dak­ci­jos Ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­ja. Mes pri­si­me­na­me, kad pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, 2013 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį, ener­ge­ti­kos mi­nist­ras J. Ne­ve­ro­vi­čius pra­dė­jo vaikš­čio­ti per frak­ci­jas su gai­rė­mis dėl nau­jos stra­te­gi­jos su­kū­ri­mo. De­ja, pra­ėjo pen­ke­ri me­tai, kol mes tu­ri­me nau­ją stra­te­gi­ją. Ma­nau, tu­rė­si­me, ra­gin­siu bal­suo­ti už ją.

O per tą lai­ko­tar­pį, kol ne­bu­vo stra­te­gi­jos, se­no­ji stra­te­gi­ja bu­vo pa­dė­ta į stal­čių, nau­jo­sios ne­bu­vo, tai vy­ko la­bai daug, ma­no ma­ny­mu, ne­ge­rų da­ly­kų, t. y. ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je at­si­ra­do vals­ty­bi­nė mo­no­po­li­ja, prieš tai bu­vęs ska­ti­ni­mas bio­ku­ro nu­ė­jo į an­trą pla­ną, SGD ter­mi­na­las ta­po su­reikš­min­tas. Tai da­bar, at­si­ra­dus stra­te­gi­jai, mes jau ga­lė­si­me ir spren­di­mus pri­imi­nė­ti at­si­žvelg­da­mi į stra­te­gi­ją.

Ta­čiau vis dėl­to rei­kia pa­sa­ky­ti ke­le­tą pa­ste­bė­ji­mų, kaip ir ko­le­ga Si­mo­nas mi­nė­jo, kad kli­ma­to kai­tos tiks­lai per ma­žai at­spin­dė­ti, gal­būt yra per ma­žai am­bi­ci­jų. Na, ir vie­nas da­ly­kas už­kliū­na, kad, iš vie­nos pu­sės, sa­ko­me, tiek ir tiek 2050 me­tais rem­si­mės bio­ku­ro ar at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, ta­čiau mus vi­są lai­ką dar lai­ko ir lai­kys SGD ter­mi­na­las. Tą da­ly­ką mes tu­ri­me įver­tin­ti, ma­ty­ti, kad yra siū­lo­mos al­ter­na­ty­vos iš­pirk­ti 2024 me­tais SGD ter­mi­na­lą, iš­nuo­mo­ti jį 10-čiai me­tų, iš­si­nuo­mo­ti, ar­ba iš­si­nuo­mo­ti dar 20-čiai me­tų. Nė­ra svars­to­ma to­kia ket­vir­ta ga­li­ma al­ter­na­ty­va. O gal iš vi­so at­si­sa­ky­ti to ter­mi­na­lo, jei­gu jau taip kal­ba­me apie bio­ku­ro, al­ter­na­ty­vios, at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­rą, tai ga­lė­tų gal­būt bū­ti pa­siek­ti kai ku­rie tiks­lai. Aš ra­gi­nu bal­suo­ti šian­dien už tą stra­te­gi­ją, ta­čiau tu­ri­me su­pras­ti – ar­ti­miau­siais me­tais nau­jos re­dak­ci­jos ne­kur­si­me, ta­čiau tam tik­rų pa­to­bu­li­ni­mų, ma­nau, teks da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Ma­žei­ka – nuo­mo­nė už.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­riu pa­si­džiaug­ti, kad per tuos pen­ke­rius me­tus nie­kas ne­pa­ju­dė­jo šiuo klau­si­mu. Iš tik­rų­jų tu­ri­me stra­te­gi­ją ne tik kaip do­ku­men­tą, ku­ris gal­būt nu­ma­to kaž­ko­kias il­ga­lai­kes vi­zi­jas, bet no­riu pa­si­džiaug­ti, kad ly­gia­gre­čiai tu­ri­me ir įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ną. Tur­būt pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je pa­na­šių stra­te­gi­jų, kai mes, Ap­lin­kos ko­mi­te­te svars­ty­da­mi šį klau­si­mą, pa­pra­šė­me ir su­lau­kė­me mi­nis­te­ri­jos, kad pa­teik­tų tą prie­mo­nių pla­ną su kon­kre­čiais ter­mi­nais, kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis, įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­piais ir vi­so­mis grės­mė­mis. Tie­siog tik­rai no­riu pa­si­džiaug­ti, kad bu­vo pa­žiū­rė­ta ne for­ma­liai, bet tik­rai la­bai kon­struk­ty­viai, la­bai re­a­liai, ir ti­kiu, kad ši stra­te­gi­ja bus vie­na iš sėk­min­giau­sių, ku­ri bus įgy­ven­din­ta. O jei­gu at­si­ras kaž­ko­kių dar ge­res­nių pa­siū­ly­mų, tai ma­nau, kad tik­rai vi­sa­da ga­li­ma pri­dė­ti. Ko­le­gos, tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už – V. Rin­ke­vi­čius. Nė­ra Vik­to­ro. Kal­ba S. Gent­vi­las. Nuo­mo­nė už.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, svei­kin­ti­na stra­te­gi­ja ir ki­tu klau­si­mu, kai kal­bės ger­bia­mas prem­je­ras dėl „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ pro­jek­tų, ši stra­te­gi­ja, jei ji bus įgy­ven­din­ta, spręs­tų to­kius klau­si­mus, kad prem­je­ras… ne­rei­kė­tų tei­sin­ti.

Dėl ko ga­li­ma ši­tą stra­te­gi­ją pa­gir­ti? Da­bar ak­tu­a­laus fut­bo­lo ter­mi­nais, ši­to­je stra­te­gi­jo­je vals­ty­bė iš ak­ty­vaus fut­bo­lo žai­dė­jo už­ima tei­sė­jo vaid­me­nį. Vaid­me­nį, ku­riuo vals­ty­bė pri­si­ima rin­kos re­gu­lia­to­riaus, tai­syk­lių nu­sta­ty­to­jo vaid­me­nį. Užuot ak­ty­viai da­ly­vau­tų kaip mak­ro­e­ner­ge­ti­nių pro­jek­tų sta­ty­to­ja ir vys­ty­to­ja, vals­ty­bė ima­si tei­sė­jo vaid­mens. Tai yra di­de­lis pliu­sas.

Ant­ras pliu­sas, ku­rį ga­li­ma pa­sa­ky­ti, tai yra ti­kė­ji­mas, kad ener­ge­ti­ka ga­li bū­ti de­cen­tra­li­zuo­ta ir ga­li bū­ti ža­lia. La­bai ačiū Sei­mui, ku­ris pri­ta­rė ma­no siū­ly­mui, kad 2050 me­tais Lie­tu­va tap­tų 100 % at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką nau­do­jan­čia vals­ty­be. Tu­ri­me tran­sliuo­ti vi­sam pa­sau­liui, kad esa­me vie­na iš ke­le­to pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­ri pri­si­ė­mė to­kį tiks­lą.

Kiek ma­žiau ga­li­ma pa­gir­ti Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją dėl kli­ma­to kai­tos tiks­lų, nes jie yra iš es­mės ig­no­ruo­ti. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ma­tyt, ne­tei­kė jo­kių pa­siū­ly­mų. Prie­šin­gai va­ka­rie­tiš­koms ener­ge­ti­kos stra­te­gi­joms, ši­ta stra­te­gi­ja be­veik ne­kal­ba apie tai, kaip mes at­si­liep­si­me ir pri­si­dė­si­me prie Pa­ry­žiaus kli­ma­to kai­tos su­si­ta­ri­mo tiks­lų.

Ma­ža re­pli­ka ger­bia­mam K. Ma­žei­kai. Jo­kio veiks­mų pla­no ne­bu­vo pa­teik­ta su ši­ta stra­te­gi­ja. Vi­si kal­bė­ję svars­ty­mo me­tu tai pa­brė­žė, to­dėl ir yra toks vi­suo­ti­nis kon­sen­su­sas dėl ši­tos stra­te­gi­jos. Ko pri­trū­ko ši­tai stra­te­gi­jai? Tai veiks­mų pla­no ir įgy­ven­di­ni­mo. Ta­da gin­čų ir dis­ku­si­jų bū­tų kur kas dau­giau.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ket­vir­ta­sis no­ri nuo­mo­nę iš­sa­ky­ti A. Ku­bi­lius. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai ra­gi­nu bal­suo­ti už šį svar­bų do­ku­men­tą. Kiek ži­nau, bu­vo daug dis­ku­tuo­ja­ma ir mū­sų ko­le­gos, frak­ci­jos tei­kė ne­ma­žai ra­cio­na­lių ir svar­bių pa­tai­sų. Jos bu­vo pri­im­tos ben­dro­mis pa­stan­go­mis. Šiuo po­žiū­riu stra­te­gi­ja yra tik­rai ne­blo­ga. Ji brė­žia ge­rą, aiš­kų vaiz­dą žiū­rint į at­ei­nan­čius de­šimt­me­čius, ta­čiau nė­ra la­bai aiš­ku, kaip klos­ty­sis… ko­kie spren­di­mai bus da­ro­mi la­bai svar­biais klau­si­mais per pa­čius ar­ti­miau­sius po­rą me­tų. Aš no­riu at­kreip­ti vi­sų ko­le­gų dė­me­sį, kad iš tie­sų rei­ka­lai, su­si­ję su Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba, su mū­sų spren­di­mais ne­įsi­leis­ti elek­tros, su mū­sų spren­di­mais sin­chro­ni­zuo­tis su Va­ka­rų tin­klais, per ar­ti­miau­sius po­rą tre­je­tą me­tų rei­ka­laus la­bai aiš­kių spren­di­mų vi­sų pir­ma de­sin­chro­ni­zuo­jan­tis nuo Ru­si­jos se­no­sios BRELL sis­te­mos. Tam rei­kia la­bai aiš­kių ir kon­struk­ty­vių ap­si­spren­di­mų kar­tu su Vy­riau­sy­be, ne­da­rant klai­dų, ku­rios, da­bar at­ro­do, pla­nuo­ja­mos da­ry­ti.

Per­tvar­kant elek­tros skirs­tyk­las Ig­na­li­no­je ir Ute­no­je, kaž­ko­dėl pla­nuo­ja­ma pa­lik­ti dvi jung­tis su Bal­ta­ru­si­ja, ku­rios yra rei­ka­lin­gos tik tam, kad Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti. Jei­gu tos jung­tys bus pa­lik­tos jau pra­dė­jus veik­ti Ast­ra­vo elek­tri­nei, vė­liau jas bus kur kas su­dė­tin­giau nu­trauk­ti. O pa­gal vi­sus gra­fi­kus, kas yra skel­bia­ma apie Ast­ra­vo ele­k­tri­nės veik­los pra­džią, tos da­tos yra la­bai grei­tai. Tai yra 2020–2021 me­tai. To­dėl aš, džiaug­da­ma­sis nau­ja stra­te­gi­ja, ra­gi­nu at­kreip­ti…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). (Tuoj pat bai­giu.) …iš tie­sų vi­są mū­sų dė­me­sį į tai, kaip rei­ka­lai bus spren­džia­mi per ar­ti­miau­sius po­rą me­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties kaip bal­suo­ti už to­kią stra­te­gi­ją, kai jo­je ne­be­lie­ka A. Ku­bi­liaus tiek puo­se­lė­tos Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės. Tie­siog ne­ži­nau, bet man ir ki­tiems kon­ser­va­to­riams tur­būt ne­kils ran­ka bal­suo­ti už to­kią stra­te­gi­ją. Ki­ta ver­tus, tur­būt rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti, kad iki šiol gy­ve­no­me pa­gal A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės pri­im­tą stra­te­gi­ją, o iš tik­rų­jų ener­ge­ti­kos ka­ra­va­nas va­žia­vo vi­sai ki­ta lin­kme. Bu­vo in­te­re­sų gru­pių, ku­rios, ne­žiū­rė­da­mos į stra­te­gi­ją, da­rė, ką no­rė­jo. Vie­ni no­rė­jo ga­min­ti ši­lu­mą, de­gin­da­mi šiukš­les, – pra­šom, ki­ti no­rė­jo, sa­ky­ki­me, nau­do­da­mi du­jas, pa­so­din­ti vi­są Lie­tu­vą ant du­jų ada­tos – pra­šom. Vi­sai ne­bu­vo krei­pia­ma dė­me­sio į tai, kad tu­ri­me iš­ties, ypač ši­lu­mos ga­my­bai, at­si­nau­ji­nan­tį vie­ti­nį, ku­rian­tį dar­bo vie­tas bio­ku­rą. Tai bu­vo in­te­re­sų gru­pių lai­kas. Ir šiuo at­ve­ju ta stra­te­gi­ja bu­vo, na, tie­siog kaip to­kia prie­mo­nė, truk­dan­ti in­te­re­sų gru­pėms lob­ti ener­gi­jos var­to­to­jų są­skai­ta. Bet ma­no di­džiau­sias rū­pes­tis – bū­tent ato­mi­nė elek­tri­nė. Kaip mes be jos gy­ven­si­me, po­ne An­driau?

PIRMININKĖ. At­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi, kaip gy­ven­si­me to­liau. Pra­šom bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1446(3).

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 103, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo bū­ti­nai. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Čia, ka­dan­gi ko­le­ga A. Skar­džius, ką tik iš­gel­bė­tas po­nios A. Ši­rins­kie­nės ir tik­rai ne­tu­rin­tis jo­kių pri­va­čių in­te­re­sų ener­ge­ti­ko­je ar at­si­nau­ji­nan­čio­je ener­ge­ti­ko­je, pa­aiš­ki­no ke­le­tą da­ly­kų apie iki šiol ga­lio­ju­sią Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją, ku­ri bu­vo pri­im­ta 2012 me­tais, dar mū­sų Vy­riau­sy­bės lai­kais. Jis pa­aiš­ki­no tai, kad A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė, pa­si­ro­do, vi­siš­kai ne­vyk­dė ofi­cia­lios vals­ty­bės pa­tvir­tin­tos stra­te­gi­jos. Aš ra­gi­nu po­ną A. But­ke­vi­čių iš­si­aiš­kin­ti su po­nu A. Skar­džiu­mi, ko­dėl jis taip ne­vyk­dė stra­te­gi­jos, nes ki­taip, ma­tyt, rei­kės dar ko­kių nors pa­pil­do­mų ty­ri­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Po emo­cin­gos A. Skar­džiaus kal­bos ir­gi no­rė­jau pa­sa­ky­ti pa­na­šiai kaip po­nas A. Ku­bi­lius. Iš­var­di­no­te daug pro­ble­mų, ger­bia­mas Ar­tū­rai, bet tai tik­rai jau bu­vo jū­sų bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės pro­ble­mos. Lie­ka tik pri­dur­ti, kad par­la­men­te per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ener­ge­ti­kos vy­riau­siuo­ju par­la­men­ta­ru bu­vo­te bū­tent jūs as­me­niš­kai. Kaip ten jums ne­pa­vy­ko, ne­ži­nau. Svei­ki­ni­mai vi­sam Sei­mui pri­ėmus ši­tą stra­te­gi­ją, ap­mau­du šiek tiek, kad to­je gy­ve­ni­mo šven­tė­je ne­da­ly­vau­ja ener­ge­ti­kos mi­nist­ras ar­ba jo vi­ce­mi­nist­rai.

PIRMININKĖ. Jis mus jau­čia ir gir­di šir­di­mi ir min­ti­mis.

A. But­ke­vi­čius. Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). Ka­dan­gi ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta. Kai ku­rių, ma­tyt, Sei­mo na­rių at­min­tis yra trum­pa, tai aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad 2015 me­tais Lie­tu­va vi­so­je Eu­ro­po­je, ne vien Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bu­vo pri­pa­žin­ta kaip vals­ty­bė Nr. 1, ku­ri pa­da­rė di­džiau­sią re­for­mą ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Ga­lė­čiau var­din­ti tik­rai vi­sus tuos ob­jek­tus. Ka­i su­si­ti­kau su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Pir­mi­nin­ku Ž. K. Jun­ke­riu, jis pa­sa­kė: at­vy­ko prem­je­ras, ku­ris da­ro, da­rė… pa­ly­gi­nus su tais, ku­rie tik kal­ba, bet ne­da­ro. Ir ne­no­riu kal­bė­ti apie tai, kad bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras R. Ma­siu­lis net­gi Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų di­džiau­sia­me pa­sau­ly­je ener­ge­ti­kos kon­gre­se da­rė pra­ne­ši­mus apie Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą ir apie re­for­mą, ku­ri Lie­tu­vo­je yra įvy­ku­si. Lin­kė­čiau vi­siems mi­nist­rams, tiek ener­ge­ti­kos, tiek da­bar­ti­niam prem­je­rui tik­rai pa­ro­dy­ti tuos am­bi­cin­gus pro­jek­tus įgy­ven­di­nant Ener­ge­ti­nę stra­te­gi­ją Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Ačiū. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš ki­tu klau­si­mu. Prieš ke­lias die­nas pra­šiau, kad bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė į Sei­mą pa­kvies­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rių, va­do­vą, ar­ba jo at­sto­vą, idant bū­tų iš­klau­sy­ta ir svar­bi šio de­par­ta­men­to nuo­mo­nė po­no Z. Je­dins­kio siū­lo­mo įsta­ty­mo klau­si­mu.

Šian­dien Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas iš­sa­kė nuo­mo­nę. Aš no­rė­čiau ją pa­gar­sin­ti dėl pro­to­ko­lo, kad pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių KGB ben­dra­dar­bių pa­vie­ši­ni­mas su­kel­tų di­de­lę grės­mę Lie­tu­vos sau­gu­mui ir at­ver­tų ke­lią Ru­si­jos šan­ta­žui. To­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas pa­di­din­tų grės­mę vals­ty­bei, ša­lies ir vi­suo­me­nės pa­žei­džia­mu­mui, at­ver­tų ke­lią ak­ty­ves­nei Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos tar­ny­bų veik­lai, pa­blo­gin­tų si­tu­a­ci­ją kontr­žval­gy­bi­ne pras­me.

Ko­le­gos, ger­bia­mie­ji, tie, ku­rie bal­sa­vo­te, tu­rė­ki­te gal­vo­je, įsi­klau­sy­ki­te į tuos žo­džius, ku­rie pa­sa­ky­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, jūs dir­ba­te kai­my­ni­nių vals­ty­bių ne­drau­giš­kų žval­gy­bų nau­dai.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų in­for­ma­ci­ją. Bet ku­ris pa­rei­gū­nas ga­li bū­ti iš­kvies­tas į Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį, o įsta­ty­mo pro­jek­tas tik pa­teik­tas, jis dar ne­pri­im­tas.

 

12.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2350 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Mie­li ko­le­gos, su­tau­pė­me lai­ko ir aš ma­nau, kad bū­tų la­bai tiks­lin­ga im­ti iš opo­zi­ci­nės dar­bo­tvarkės. Ma­tau pra­ne­šė­jus, jau ma­tau pa­si­ruo­šu­sią O. Va­liu­ke­vi­čiū­tę. 2-14a ir 2-14b klau­si­mai. Sei­mo nu­ta­ri­mas pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2350.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Ger­bia­mie­ji, iš anks­to la­bai dė­ko­ju, jei­gu lei­si­te pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­g­ra­mos“ pa­kei­ti­mo“. Ar rei­kia įvar­din­ti, ko­kiu klau­si­mu?

PIRMININKĖ. Jūs tik pa­sa­ky­ki­te, ma­nau, ko­le­gos ma­tė.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Bū­tų nu­ta­ri­mas dėl Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1995.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir leis­tu­me pa­teik­ti Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.47 val.

Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1995 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 2-14b klau­si­mą – Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1995. Pa­tei­ki­mas. O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė. Pra­šom.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Į ma­ne krei­pė­si ke­le­tas prof­są­jun­gų at­sto­vų ir ry­šium su tuo at­si­ra­do įsta­ty­mo pro­jek­tas. Šiuo me­tu Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nis nu­ma­to, kad dar­buo­to­jų bu­vi­mas ne dar­bo vie­to­je, bet esant pa­si­ren­gus at­lik­ti tam tik­rus veiks­mus ar at­vyk­ti į dar­bo vie­tą yra ne­lai­ko­mas dar­bo lai­ku. 2003 m. lap­kri­čio 4 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va dėl tam tik­rų dar­bo lai­ko or­ga­ni­za­vi­mo as­pek­tų nu­sta­to, kad dar­bo lai­kas – tai bet koks lai­kas, kai dar­buo­to­jas yra dar­bo vie­to­je ar darb­da­vio ži­nio­je ir vyk­do sa­vo veik­lą ar­ba at­lie­ka pa­rei­gas pa­gal na­cio­na­li­nės tei­sės ak­tus ar­ba prak­ti­ką. Mi­nė­ta Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta, kad pa­sy­vus bu­dė­ji­mas na­muo­se, pa­si­ren­gus at­lik­ti dar­bo funk­ci­ją, ne­lai­ko­mas dar­bo lai­ku, ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vo­je nu­sta­ty­to dar­bo lai­ko api­brė­ži­mo. Siek­da­ma vie­no­do Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo, siū­lau nu­sta­ty­ti, kad dar­buo­to­jų bu­vi­mas ne dar­bo­vie­tė­je pa­sy­vaus bu­dė­ji­mo na­muo­se me­tu bū­tų pri­va­lo­mai įskai­to­mas į dar­bo lai­ką. Toks dar­buo­to­jo tei­sių pra­plė­ti­mas duo­tų tei­gia­mų re­zul­ta­tų so­cia­li­ne, mo­ra­li­ne pras­me, la­biau mo­ty­vuo­tų dar­buo­to­jus, nes esant pa­sy­viam bu­dė­ji­mui na­muo­se bū­tų mo­ka­mas dar­bo už­mo­kes­tis, taip, kaip bu­vo anks­tes­nia­me Dar­bo ko­dek­se. Šią įsta­ty­mo nuo­sta­tą siū­lau įtei­sin­ti nuo 2019 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jū­sų no­ri pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. K. Ma­siu­lis klau­sia pir­ma­sis. Ruo­šia­si A. Pa­pir­tie­nė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). La­bai pri­tar­da­mas jū­sų ini­cia­ty­vai, aš no­riu pa­klaus­ti, ar ne­rei­kė­tų dar pla­čiau žiū­rė­ti į Dar­bo ko­dek­są ir dar pla­čiau Dar­bo ko­dek­se api­brėž­ti nuo­to­li­nį dar­bą. Čia juk nuo­to­li­nio dar­bo vie­nas iš bū­dų, nes nuo­to­li­nis dar­bas šiuo me­tu yra ga­na pa­pli­tęs.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Aš ma­nau, kad tai yra su­si­ję, iš tik­rų­jų jū­sų la­bai ge­ras pa­siū­ly­mas. Ma­nau, kad tu­rė­tu­mė­te už­re­gist­ruo­ti to­kį siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Pa­pir­tie­nė. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Aš taip pat su­tin­ku, kad tik­rai rei­kia pa­kei­ti­mo. Ma­no klau­si­mai yra du to­kie: pir­ma, ar jū­sų siū­lo­mas pa­kei­ti­mas yra su­de­rin­tas su Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­se­niai pri­im­tu Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mu?

Ir ant­ras klau­si­mas. No­riu pa­si­do­mė­ti, ar šis pa­kei­ti­mas yra su­de­rin­tas su so­cia­li­niais part­ne­riais ir ko­kia yra jų nuo­mo­nė?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). So­cia­li­niai part­ne­riai, kaip su­pran­tu, Prof­są­jun­gų aso­cia­ci­ja, ku­ri krei­pė­si į ma­ne… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau? Taip, taip, de­rin­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Jū­sų klau­si­mą, ma­nau, pra­ne­šė­ja su­pra­to.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Iš tik­rų­jų ge­ras klau­si­mas, ne­la­bai su­pra­tau, kas yra. Aš pa­aiš­ki­nau.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). So­cia­li­niai part­ne­riai yra darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jos ir pro­fe­si­nės są­jun­gos – tie, ku­rie yra Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je at­sto­vau­ja­mi.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Aš su darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jo­mis ne­de­ri­nau. Gal­būt tai yra to­les­nis, jei­gu pri­im­si­me, de­ri­ni­mas. O 2018 m. va­sa­rio 21 d. Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas, į ku­rį krei­pė­si, at­ro­do, Bel­gi­jos teis­mas, klaus­da­mas, ar pa­sy­vus bu­dė­ji­mas na­muo­se ga­li bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas dar­bo lai­ku, iš­aiš­ki­no, kad tuo­met, kai dar­buo­to­jas pri­va­lo bu­dė­ti na­muo­se, o esant darb­da­vio iš­kvie­ti­mui at­vyk­ti į dar­bo vie­tą, iš es­mės per­ne­lyg su­var­žo dar­buo­to­jo ga­li­my­bes už­si­im­ti ko­kiu nors dar ki­tu dar­bu ir ki­ta as­me­ni­ne veik­la, to­dėl yra pri­pa­žįs­ta­mas dar­bo lai­ku. Toks bu­vo Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, tur­būt ne­pri­eš­ta­rau­si­te, kad tur­būt rei­kė­tų pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes mes ki­ša­mės, kaip ir sa­kė, į so­cia­li­nių part­ne­rių san­ty­kius. Ir pa­žiū­rė­jus iš vie­nos pu­sės, tai tei­sin­ga, iš ki­tos pu­sės, tai ga­li kirs­ti an­tru ga­lu – dar­bo vie­tų ma­ži­ni­mu.

Ne­ma­žai yra ir su­si­ta­ri­mų, kuo­met as­me­nys, dir­ban­tys dar­be, su­tin­ka už gal­būt ir pa­pil­do­mą mo­kes­tį, bū­da­mi na­muo­se, tur­būt bū­ti at­sar­gi­niais dar­buo­to­jais. Per to­kią si­ner­gi­ją, eta­tų su­jun­gi­mą ga­li lik­ti ma­žiau pa­čių eta­tų ar­ba, iš ki­tos pu­sės, ta­da ver­sli­nin­kas bus pri­vers­tas, jei­gu jau ap­mo­ka už bu­vi­mą na­muo­se, tai bu­vi­mą dar­be… Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to ga­li bū­ti ir ne­nau­din­gas šis įsta­ty­mas, nes ga­li ma­žin­ti dar­bo vie­tų? No­riu nuo­mo­nės dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Ne­pri­eš­ta­rau­ju dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet aš siū­lau dar at­kreip­ti dė­me­sį, ką la­bai ge­rai pa­ste­bė­jo K. Ma­siu­lis dėl to, kad da­bar ap­skri­tai kei­čia­si dar­buo­to­jų ir darb­da­vių san­ty­kis, nes dau­ge­lis dar­buo­to­jų ga­li dirb­ti sa­vo na­muo­se, yra kom­piu­te­ri­nės są­ly­gos ir vi­sa ki­ta. Aš ma­nau, kad čia ne­truk­do vie­nas ki­tam.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ma­no klau­si­mas, ka­dan­gi jūs siū­lo­te fak­tiš­kai nai­kin­ti pa­sy­vaus bu­dė­ji­mo kaip to­kią są­vo­ką, nes…

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Ne!

A. SYSAS (LSDPF). Jei­gu jūs skai­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, tai iš prin­ci­po ji nie­kaip ne­lie­ka api­brėž­ta. Ma­no klau­si­mas ir bū­tų, ar jūs ap­skri­tai pa­si­sa­ko­te už pa­sy­vų bu­dė­ji­mą na­mie?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Kaip­gi, ma­nau, kad ma­no siū­ly­mas yra su­si­jęs ir su pa­sy­viu bu­dė­ji­mu na­muo­se, bet už jį tu­ri bū­ti at­ly­gi­na­ma. Da­bar­ti­nia­me Dar­bo ko­dek­se iš vi­so to nė­ra. Jei­gu pri­si­me­na­te, anks­čiau tai bu­vo.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. J. Da­gys. Ruo­šia­si L. Sta­niu­vie­nė.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Tik­rai svars­ty­ti­nas klau­si­mas. Juo la­biau kad pri­si­mi­nus, kai Dar­bo ko­dek­są pri­imi­nė­jo­me, čia bu­vo apie tai dis­ku­tuo­ta. Ta­da…

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Gai­la, ne­bal­sa­vau už jį.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). …to­kio en­tu­ziaz­mo ne­bu­vo. Vi­si sa­kė, kad čia yra kaž­kas to­kio pa­se­nusio, mes bū­si­me la­bai la­bai mo­der­nūs ir ap­skri­tai ši­to da­ly­ko ne­rei­kia da­ry­ti. Ir to me­to So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja gy­nė vi­siš­kai prie­šin­gas nuo­sta­tas. Bet ma­no klau­si­mas bū­tų jums. Jūs mi­nė­jo­te, kad jau yra pri­im­ti tam tik­ri eu­ro­pi­niai iš­aiš­ki­ni­mai. Ar ne­vei­kia šiuo me­tu ta nuo­sta­ta tie­siog kaip vei­kian­ti nuo­sta­ta?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Taip tei­gia…

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ta pras­me da­bar mes tik… Ar tai­ko­ma šiuo me­tu ta nuo­sta­ta pas mus po vi­sų iš­aiš­ki­ni­mų?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Pa­gal siū­ly­to­jus, ku­rie ins­pi­ra­vo šį ma­no pa­kei­ti­mą, tai bū­tent taip ir yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia L. Sta­niu­vie­nė. Ruo­šia­si J. Lie­sys.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, la­bai pa­trauk­lus šis įsta­ty­mo pro­jek­tas dir­ban­tiems pa­sy­viai. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ko­kia prak­ti­ka rė­mė­tės ruoš­da­ma šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kiek tai kai­nuo­tų vals­ty­bei?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Kiek kai­nuo­tų, sun­ku at­sa­ky­ti. Ma­nau, kad kai gau­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, gal­būt ten bus aiš­kiau. Ga­liu tik­tai pa­sa­ky­ti, ko­kie žmo­nės šiuo me­tu ne­gau­na to­kių iš­ly­gų ir kas nau­do­tų­si. Tai yra ir gais­ri­nin­kai, tai yra ir me­di­kai, tai yra tam tik­ros rū­šies sa­ni­ta­rai, ku­rie bu­di tuo me­tu, tar­kim, psi­chi­nių li­gų at­ve­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Lie­sys. Ruo­šia­si S. Šed­ba­ras.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­klaus­ti ir gal toks bū­tų pa­siū­ly­mas. Ar ne­rei­kė­tų gra­duo­ti, kas da­bar čia bu­dės na­muo­se ir ko­kios tai tar­ny­bos tu­rė­tų bū­ti? Ar tai spe­cia­ly­bės? Ko­kios tu­rė­tų, rei­kia įsta­ty­me nu­ma­ty­ti.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Aš tik ką pa­sa­kiau.

J. LIESYS (LSF). Jei­gu tai bus pa­da­ry­ta, ga­li­ma kal­bė­ti, nes, pa­vyz­džiui, ke­li­nin­kai – blo­ga žie­ma, bet jie vi­są lai­ką pa­si­ruo­šę, tai įskai­ty­si­me ar ne­įskai­ty­si­me? Ge­ra žie­ma, bet tu­ri bū­ti ir tech­ni­ka pa­ruoš­ta, ir t. t. Ne­kal­bu apie ki­tus – po­li­ci­nin­kus, gais­ri­nin­kus.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). La­bai ačiū. Ži­no­ma, šia­me pa­siū­ly­me aš tie­siog ne­si­sten­giau bū­tent įvar­din­ti, bet iš siū­ly­to­jų yra ne vie­na prof­są­jun­ga, o Prof­są­jun­gų aso­cia­ci­ja, aš ma­nau, kad bū­tų įtrauk­ti ir to­kie žmo­nės. Svars­ty­mo me­tu aš ma­nau, kad bū­tų ga­li­ma bū­tent įvar­din­ti, kas tu­rė­tų tei­sę, kas nau­do­tų­si šia…

J. LIESYS (LSF). Tai ne prof­są­jun­ga tu­rė­tų spręs­ti, o Sei­mas nu­spręs­ti, ir jū­sų pa­siū­ly­mui pri­tar­si­me. Ma­nau, kad prof­są­jun­gos ga­li tik de­rin­ti.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Iš tik­rų­jų ga­li­ma, taip. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Šed­ba­ras. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, vi­si mes ga­vo­me ar­ba di­džio­ji da­lis to­kį krei­pi­mą­si, ir la­bai jis įdo­mus. Ta­čiau aš krei­piau­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, ir ji man at­siun­tė at­sa­ky­mą. Vy­riau­sy­bės iš­va­da man yra aiš­ki – ji­nai bus nei­gia­ma. Ar jūs skai­tė­te Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mą? Spren­di­me si­tu­a­ci­ja bu­vo to­kia, kad gais­ri­nin­kas pri­va­lė­jo bū­ti griež­tai nu­sta­ty­to­je vie­to­je ir per 8 mi­nu­tes pri­sis­ta­ty­ti į dar­bo vie­tą. Žo­džiu, jis vi­siš­kai bu­vo ap­ri­bo­tas ga­li­my­be už­si­im­ti as­me­ni­ne veik­la. Ar jūs do­mė­jo­tės? Nes, kiek aš ži­nau, eu­ro­pi­nės ins­ti­tu­ci­jos kaip tik apie tą spren­di­mą dis­ku­tuo­ja ir at­ei­nan­tį ru­de­nį ruo­šia­si da­ry­ti vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­si­ta­ri­mą. Ar jums ta in­for­ma­ci­ja bu­vo ži­no­ma?

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Taip. Aš tu­riu tą in­for­ma­ci­ją, aš skai­čiau ją. Bet rei­kia vyk­dy­ti rin­kė­jų va­lią.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Aš čia dau­giau sma­gu­mui gal­būt ir ge­rai nuo­tai­kai pa­kel­ti. Aš tik no­riu pri­min­ti, kad ša­lia psi­chiat­rų, gais­ri­nin­kų ir ki­tų ypa­tin­gų pro­fe­si­jų yra dar to­kių ir ope­ros so­lis­tų, ir ba­le­to ar­tis­tų, ku­rie taip pat… Te­at­ruo­se yra to­kia tai­syk­lė, kad yra pa­grin­di­nė su­dė­tis ir yra bu­din­tys, t. y. dub­liuo­jan­tys, ku­rie tu­ri bū­ti ma­to­mo at­stu­mo ri­bo­se nuo tos įstai­gos ir at­si­ti­kus kaž­kam… Taip, taip yra ne kar­tą te­kę ir bu­vę.

Ki­ta ver­tus, vi­sa­da bu­vo pro­ble­mų ap­skai­čiuo­jant tų žmo­nių dar­bo lai­ką, nes for­ma­liai jie nie­ko ne­vei­kia – jie sė­di ir lau­kia, kol kas at­si­tiks. O jei­gu nie­ko ne­at­si­tin­ka, sa­ko, tu nie­ko gi ne­vei­kei. Aš ma­ny­čiau, kad ir ši­tų žmo­nių at­žvil­giu bus bent kaž­koks…

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Ar aš ga­liu klau­si­mu at­sa­ky­ti? Me­ni­nin­kų prof­są­jun­ga ne­si­krei­pė ši­tuo klau­si­mu.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš nie­ka­da ne­bu­vau prof­są­jun­gos na­riu.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Jie dir­ba, ma­tyt, pa­gal ki­to­kius prin­ci­pus tik­riau­siai, bet su­tin­ku su ju­mis. La­bai ge­ra min­tis.

PIRMININKĖ. Ačiū ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai ta­riu.

Nuo­mo­nė prieš, nuo­mo­nė už po pa­tei­ki­mo. K. Ma­siu­lis – nuo­mo­nė už. Kęs­tu­čio nė­ra. A. Dumb­ra­va – nuo­mo­nė už.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tik­rai yra, aiš­ku, be abe­jo, ma­ty­ti, kad ko­le­gos tu­rė­jo la­bai daug klau­si­mų, ir aš tik­rai no­rė­čiau, kad mes vi­si dėl to pa­ban­dy­tu­me tą klau­si­mą iš­spręs­ti, nes tai šio­kia to­kia pro­ble­ma. Tai ne­sant ap­mo­kė­ji­mo, pra­puo­la dar­buo­to­jų ir mo­ty­va­ci­ja, ir žmo­nės ne­ga­li pla­nuo­ti sa­vo lai­ko, ir su­si­da­ro daug daug įvai­rių kliū­čių šei­my­ni­nia­me gy­ve­ni­me, ko ge­ro. Tai aš la­bai no­rė­čiau, kad vis dėl­to mes su­ras­tu­me ga­li­my­bę pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo, o po to ko­mi­te­tuo­se, kaip ir ko­le­gė sa­kė, ir so­cia­li­niai part­ne­riai ga­lė­tų pa­svars­ty­ti, ir Tri­ša­lė ta­ry­ba… ne tu­rė­tų, bet bū­ti­na svars­ty­ti, nes Dar­bo ko­dek­sas ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Aš ma­nau, tą rei­kė­tų pa­da­ry­ti, ne­ga­li­ma to im­ti ir at­mes­ti. Siū­lau, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ki­taip ma­no A. Pa­pir­tie­nė. Pra­šau, nuo­mo­nė prieš.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Iš prin­ci­po pri­tar­da­ma pa­čiai idė­jai, aš ne­ga­liu pri­tar­ti kon­kre­čiam pa­kei­ti­mui, nes šis pa­kei­ti­mas, ma­no nuo­mo­ne, nė­ra vi­siš­kai su­de­rin­tas su Eu­ro­pos Są­jun­ga Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mu. Kon­kre­čiai su ati­tin­ka­mu… Nė­ra kal­ba­ma apie to­kį at­ve­jį kaip bu­dė­ji­mas na­muo­se, ka­da dar­buo­to­jas yra darb­da­vio ži­nio­je, kad darb­da­vys ga­lė­tų su dar­buo­to­ju tik su­si­siek­ti, už­duo­ti klau­si­mus, bet ne­rei­ka­lau­ti pri­sis­ta­ty­ti į dar­bo vie­tą, kad ne­del­siant at­lik­tų sa­vo dar­bo funk­ci­jas. Tai­gi siū­lo­mas pa­kei­ti­mas nė­ra tei­siš­kai baig­tas.

An­tra. Ma­no ži­nio­mis, siū­lo­mas pa­kei­ti­mas nė­ra su­de­rin­tas su di­džio­sio­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, kon­kre­čiai su Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja. Taip pat at­krei­piu dė­me­sį, kad su Eu­ro­pos Są­jun­ga Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mu, Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va dėl dar­bo lai­ko, su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis yra su­de­rin­tas ir ma­no už­re­gist­ruo­tas Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mų pa­ke­tas, ir jis jau bu­vo ap­svars­ty­tas Lie­tu­vos tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Yra ži­no­ma prof­są­jun­gų ir darb­da­vių nuo­mo­nė. Jis to­les­niam svars­ty­mui yra nu­kreip­tas į Dar­bo san­ty­kių ko­mi­si­ją. Kvie­čiu ko­le­gas pri­si­jung­ti prie ma­no už­re­gist­ruo­to Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mų pa­ke­to, nes jis yra pa­reng­tas ben­dra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos tei­si­nin­kais.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Dar­bo ko­dek­so 118 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 1, su­si­lai­kė 35. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mas ne­nu­ma­ty­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio, at­si­pra­šau, ru­dens se­si­jo­je.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Tik­rai ma­nau, kad ko­mi­te­tas iš­nag­ri­nės tuos da­ly­kus. Apie tai bu­vo smar­kiai dis­ku­tuo­ja­ma ir Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo me­tu, bet no­rė­čiau ger­bia­mai ko­le­gei A. Pa­pir­tie­nei pa­sa­ky­ti. Ne­no­rė­kite, kad aš pra­dė­čiau var­din­ti jū­sų įsta­ty­mo spra­gas, ku­rias pa­kei­ti­mo me­tu jūs esa­te pa­da­rę, bet mes ge­ra­no­riš­kai jas lo­po­me, svars­to­me ir ko­mi­te­tas dir­ba prie jų. Ne­rei­kė­tų že­min­ti ki­tų, kad jie kur nors su­kly­do.

PIRMININKĖ. J. Lie­sys, re­pli­ka.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ge­ras pa­siū­ly­mas, ma­tyt, jis bus ir pri­im­tas, ir rei­kia jo lai­ky­tis, ir da­ry­ti. Ma­no bal­są pra­šau įskai­ty­ti už, aš ne­spė­jau pa­spaus­ti.

PIRMININKĖ. J. Lie­sys bal­sa­vo už.

E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Vis dėl­to lie­čia ir darb­da­vius, ir ki­tas aso­ci­juo­tas struk­tū­ras, rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes tai yra ga­na rim­tas klau­si­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­si­sprę­si­me dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos iš­klau­sę dar O. Va­liu­ke­vi­čiū­tės re­pli­ką.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Aš ger­bia­mai ko­le­gei no­riu pa­sa­ky­ti, kad nie­ko blo­go… Jūs agi­tuo­ja­te ne­bal­suo­ti už ma­no įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet jū­sų dar ne­bu­vo pri­sta­ty­tas. Aš ma­nau, kad at­ei­ty, kai jis bus pri­sta­ty­tas, juos abu bus ga­li­ma su­jung­ti. Ir agi­tuo­ti bal­suo­ti prieš…

PIRMININKĖ. Taip, iš­ties vis­ką pa­da­ry­si­me. Prieš tai bu­vo pa­siū­ly­mas dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ap­si­spręs­ki­me. Kas ma­no­te, kad rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da, pra­šo­me bal­suo­ti ir iš­reikš­ti tai bal­suo­jant.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 3, su­si­lai­kė 24. Pra­šy­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

 

13.05 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1883(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar vie­nas va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Kvie­čiu A. Dumb­ra­vą pa­teik­ti Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1883(2). Jis bu­vo įra­šy­tas į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tik­rai la­bai trum­pas pri­sta­ty­mas. Siū­lo­ma, kad, mi­rus pen­si­jos ga­vė­jui ar kom­pen­sa­ci­jos už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas ga­vė­jui, jį lai­do­jan­tiems as­me­nims pen­si­ja ar kom­pen­sa­ci­ja bū­tų iš­mo­ka­ma už mir­ties mė­ne­sį. Ir jei­gu ne­bu­vo iš­mo­kė­ta – dar to­kio pa­ties dy­džio už du mė­ne­sius.

Da­bar, šiuo me­tu, už mė­ne­sį, siū­lo­me už du mė­ne­sius – grįž­ti į lai­ko­tar­pį ikik­ri­zi­nio ly­gio, kai mi­rus ar­ti­mam pen­si­jos ga­vė­jui tik­rai bu­vo mo­ka­ma dvie­jų mė­ne­sių iš­mo­ka. To­kia prak­ti­ka tai­ko­ma ir mū­sų kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je. Tik­rai ma­nau, kad mes esa­me pa­jė­gūs pa­dė­ti tiems žmo­nėms pen­si­nin­kams ir tiems, ku­rie mi­rė gau­da­mi kom­pen­sa­ci­jas už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. G. Va­si­liaus­kas klau­sia pir­ma­sis. A. Sy­sas ruo­šia­si klaus­ti.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo ko­le­gos, ar yra ap­skai­čiuo­ta, kiek pa­pil­do­mų lė­šų pa­rei­ka­laus iš So­cia­li­nio drau­di­mo fon­do, jei­gu pa­di­din­si­me vie­nos pen­si­jos mė­ne­si­nio dy­džio iš­mo­kas? An­tra klau­si­mo da­lis bū­tų, kaip tai de­ra su pen­si­jų re­for­ma?

A. DUMBRAVA (TTF). Pir­mas klau­si­mas. Aiš­ku, sun­ku nu­spręs­ti, kiek to­kių žmo­nių ga­li mir­ti ar kiek il­gai gy­ven­ti ir t. t. Bet to­kie skai­čia­vi­mai bu­vo, kai mes prieš kri­zę skai­čia­vo­me, kad bū­tu­me su­tau­pę 6 mln. eu­rų, iki 6 mln. Dėl to­kios su­mos rei­kė­tų, ko ge­ro, svars­ty­ti.

O su pen­si­jų re­for­ma, aš ma­nau, ne­la­bai ką tu­ri ben­dro, nes čia to­kie iš­skir­ti­niai at­ve­jai, tie­siog mir­tis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš pa­juo­kau­siu, kad tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį prieš tai bu­vęs klau­si­mas, nes po to­kios pen­si­jų re­for­mos mir­čių ga­li bū­ti dau­giau.

Bet ma­no klau­si­mas bū­tų, ger­bia­ma­sis Al­gi­man­tai. Kaž­ka­da, kai bu­vo pri­im­tas pir­mi­nis įsta­ty­mas, bu­vo vie­na iš­mo­ka, vie­no mė­ne­sio, to, ku­rį žmo­gus gy­ve­na. An­tra at­si­ra­do ir­gi taip – se­si­jos pas­ku­ti­nė­mis va­sa­ros die­no­mis, kai bu­vo no­ri­ma įsi­teik­ti rin­kė­jams. Po to at­ei­na kri­zė – pa­nai­ki­na­me. Ar jau at­ėjo lai­kas, kai rei­kia įsi­teik­ti rin­kė­jams?

A. DUMBRAVA (TTF). Sei­mo rin­ki­mai dar ga­na to­li, to­dėl aš ne­ma­nau, kad tai įsi­tei­ki­mas rin­kė­jams. Tie­siog ma­nau, kad gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je ge­rė­ja, mes vi­si tai jau­čia­me, vi­si tai ma­to­me, ir tik­rai ga­li­me sau tai leis­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­tie­sio­gi­nį klau­si­mą. Da­bar svars­to­ma mo­kes­čių re­for­ma ir ži­no­ma, kad iš tik­rų­jų įplau­kos į biu­dže­tą, tam tik­ra pras­me ir biu­dže­to pa­ja­mos ma­žės. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to ne­rei­kė­tų pri­tar­ti tai re­for­mai, ir kaip jūs bal­suo­si­te? Ačiū.

A. DUMBRAVA (TTF). (Juo­kia­si) Aš tik­rai ne­no­rė­čiau da­bar lįs­ti į de­ta­les dėl mo­kes­čių re­for­mos, ma­nau, kad tai tru­pu­tį skir­tin­gi da­ly­kai. Pa­li­ki­me tai at­ei­čiai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 27. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mas nė­ra siū­lo­mas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti?

T. To­mi­li­nas pa­teiks pa­siū­ly­mą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pra­šau Vy­riau­sy­bės pa­teik­ti iš­va­das.

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­te Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ne, bal­suo­ja­me. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ne­bal­suo­ja­me. Su­ta­ria­me, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1883(2) pra­šo­me.

 

13.10 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1640 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Iš va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės yra du įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rių bu­vo pa­tei­ki­mo pra­džia pa­da­ry­ta, ir yra pa­tei­ki­mo tę­si­nys. No­riu pa­kvies­ti J. Ole­ką pa­dė­ti mums pa­baig­ti Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1640 pa­tei­ki­mą. Pri­me­nu, kad ko­le­ga J. Ole­kas spė­jo pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir li­ko at­sa­ky­mai į klau­si­mus, ta­čiau tai vy­ko ge­gu­žės 31 die­ną. Gal, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs la­bai trum­pai dar kar­tą pri­min­ki­te Sei­mo na­riams dėl Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to, ką no­rė­jo­te juo pa­keis­ti ar pa­pil­dy­ti, ir at­sa­ky­si­te į Sei­mo na­rių klau­si­mus.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai pa­ban­dy­siu daug lai­ko ne­už­im­ti, trum­pai pa­teik­ti. No­riu pri­min­ti, kad mes šių me­tų sau­sio 13 die­ną svars­tė­me pa­na­šius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ir tiek Me­di­ci­nos, tiek Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mams tuo me­tu pri­ta­rė­me. Ta­čiau tų pri­tar­tų pro­jek­tų, nors ir ga­vo­me po­zi­ty­vią Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, svars­ty­mas už­tru­ko ir te­bet­run­ka Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, mes svars­ty­mo ne­tu­ri­me šia­me ko­mi­te­te, to­dėl ėmė­mės pa­pil­do­mos ini­cia­ty­vos, at­si­žvelg­da­mi į kai ku­riuos įvy­ku­sius įvy­kius. Vi­sų pir­ma, tai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas su Lie­tu­vos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis apie tai, kad rei­kia įves­ti mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus Lie­tu­vos gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams. Pri­min­siu, kad to­je su­tar­ty­je, ku­ri įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų ge­gu­žės 1 die­nos, mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas yra 1 tūkst. eu­rų gy­dy­to­jui. Ta­čiau tas su­si­ta­ri­mas ne­pa­lie­čia medi­ci­nos gy­dy­to­jų, t. y. gy­dy­to­jų re­zi­den­tų, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis reg­la­men­tuo­ja­mas ki­tu įsta­ty­mu, t. y. šiuo įsta­ty­mu, ku­rį aš jums da­bar tei­kiu, ir prak­ti­ko­je tu­ri­me la­bai skir­tin­gas si­tu­a­ci­jas. Gy­dy­to­jas re­zi­den­tas dirb­da­mas gau­na apie 500, o dirb­da­mas kaip me­di­ci­nos gy­dy­to­jas, šį di­plo­mą jis jau tu­ri, pa­vyz­džiui, pri­ėmi­mo sky­riu­je… jam pri­klau­so tas tūks­tan­ti­nis mi­ni­mu­mas. To­dėl mes ne kar­tą gir­dė­jo­me tiek svei­ka­tos mi­nist­ro, tiek Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­siū­ly­mus, kad rei­kė­tų tuos at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti, ta­čiau net ir su­lau­kus vi­so pa­ke­to Svei­ka­tos įsta­ty­mo pa­tai­sų bū­tent šia­me pa­ke­te dėl me­di­ci­nos gy­dy­to­jų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mų kal­bos nė­ra. To­dėl tei­kia­me, man at­ro­do, vi­sų re­mia­mą pa­siū­ly­mą, kad gy­dy­to­jų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mai bū­tų di­di­na­mi ir di­di­na­mi, at­si­žvel­giant į tuos pa­si­kei­ti­mus, ku­rie įvy­ko.

Mes per tą lai­ką pri­ėmė­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad yra jau­nes­ny­sis gy­dy­to­jas re­zi­den­tas ir vy­res­ny­sis gy­dy­to­jas re­zi­den­tas. Jau­nes­ny­sis, ku­ris stu­di­juo­ja pir­ma­me kur­se, o vy­res­ny­sis, ku­ris stu­di­juo­ja ant­ra­me ir ki­tais me­tais, tre­čiais, ket­vir­tais ir t. t. Tai siū­lo­me di­fe­ren­ci­juo­ti ši­tą pa­di­dė­ji­mą. Jau­nes­nie­siems gy­dy­to­jams re­zi­den­tams tai­ky­ti 8,1 ko­e­fi­cien­tą, o vy­res­nie­siems gy­dy­to­jams re­zi­den­tams 8,8 ko­e­fi­cien­tą. To­kiu bū­du mes pri­ar­tė­tu­me prie to su­si­ta­ri­mo tarp Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos ir gy­dy­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų. Tai gal aš čia stab­tel­siu, at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, mes jau ke­lin­tą kar­tą, ir jūs, ir mes ke­lin­tą kar­tą ban­do­me pa­dė­ti spręs­ti tą pro­ble­mą, bet vi­si ban­dy­mai, siū­ly­mai yra at­me­ta­mi. Tai aš no­riu pa­klaus­ti, kaip jūs ver­ti­na­te tą si­tu­a­ci­ją, ka­da aki­vaiz­du, kad bu­vo ga­li­my­bė pa­di­din­ti gy­dy­to­jams re­zi­den­tams at­ly­gi­ni­mą kur kas dau­giau ne­gu 10 %, tai su­da­ro ten ke­lio­li­ka eu­rų. Da­bar pas­ku­ti­nis tas ne­va at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mas, tai iš es­mės ma­to­me, kad ga­li­my­bė pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus taip, kaip ža­dė­jo mi­nis­te­ri­ja, at­si­ra­do tik mi­nis­te­ri­jos pa­val­džioms įstai­goms. O ra­jo­nų, re­gio­nų li­go­ni­nėms ir ki­toms įstai­goms iš es­mės at­ly­gi­ni­mai pa­kel­ti kur kas ma­žiau ar­ba kai kur vi­sai ne­pa­kel­ti, tie­siog nė­ra to­kios ga­li­my­bės ir įkai­niai pa­di­din­ti di­fe­ren­ci­juo­tai. Kaip jūs ver­ti­na­te tą si­tu­a­ci­ją? Bu­vo ga­li­my­bės, yra lė­šų, jos ga­na ne­di­de­lės, bet vis dėl­to klau­si­mas vil­ki­na­mas ir me­di­kai, ypač jau­nie­ji gy­dy­to­jai re­zi­den­tai, ne­ma­ty­da­mi vil­ties, kiek ži­nau, to­liau ieš­ko­si vie­tų emig­ruo­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Čia dau­giau jau yra pra­ei­tis. Aš la­bai kvie­čiu su­si­kon­cen­truo­ti į tei­kia­mus pa­siū­ly­mus. Mes kal­ba­me apie tai, ko­kį at­ly­gi­ni­mą gaus ne­di­de­lė gru­pė jau­nų me­di­kų, gy­dy­to­jų re­zi­den­tų. Čia kal­ba­ma nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Da­bar pra­si­de­da biu­dže­to for­ma­vi­mas. Ši­tos lė­šos yra ski­ria­mos ne iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to, bet ap­mo­ka­mos kaip gy­dy­to­jų re­zi­den­tų per biu­dže­ti­nes lė­šas, to­dėl jos tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­te, kad to­kios lė­šos re­zi­den­tams at­si­ras­tų.

Aš ma­nau, tai bū­tų ir žen­klas tiems re­zi­den­tams. Mes gir­di­me tą to­kią ne­ri­mą ke­lian­čią in­for­ma­ci­ją, kad jau­nie­ji gy­dy­to­jai mo­ko­si įvai­rių Skan­di­na­vi­jos kraš­tų kal­bų, kad jie yra lin­kę iš­va­žiuo­ti dėl to di­džiu­lio at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mo, ku­rį gau­na gy­dy­to­jas re­zi­den­tas čia, Lie­tu­vo­je, ir bet ku­rio­je ki­to­je Eu­ro­pos ša­ly­je. Jei­gu mes bent po pa­tei­ki­mo pri­tar­tu­me šian­die­ną, tai ga­lė­tu­me ko­mi­te­tuo­se svars­ty­ti va­sa­ros me­tu ir pa­si­ruoš­ti pri­im­ti vie­ną ar ki­tą dy­dį.

Gal čia no­rė­si­me ką nors pa­tiks­lin­ti, bet iš prin­ci­po tai rei­kia duo­ti žen­klą, nes jei­gu mes iš­si­skirs­to­me po sa­vai­tės ir ple­na­ri­nių po­sė­džių nė­ra, tai ži­nia to­kia, kad jų at­ly­gi­ni­mai lie­ka to­kie, ko­kie lie­ka. Nes, pri­min­siu, bu­vo įsi­pa­rei­go­ji­mas Vy­riau­sy­bės, mi­nis­te­ri­jos, kad iki ge­gu­žės pa­bai­gos bus at­neš­ta kaž­kas pa­na­šaus. Aš ne­sa­kau, kad mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ide­a­lus, bet ži­nia, kad kal­ba­me ir kad ga­li­me pri­im­ti nuo sau­sio 1 die­nos tą nau­ją tvar­ką – ki­to­kį at­ly­gi­ni­mą, bū­tų bent jau po­zi­ty­vus žen­klas jau­nie­siems gy­dy­to­jams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė. Ruo­šia­si A. Na­vic­kas.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Aš la­bai ti­kiuo­si, kad ne­pa­si­kar­tos ta liūd­na si­tu­a­ci­ja, ku­ri bu­vo prieš ke­lias sa­vai­tes, ir ne­si­ty­čio­si­me dau­giau iš jau­nų­jų gy­dy­to­jų. Tos pa­tai­sos yra tie­siog kri­tiš­kai rei­ka­lin­gos ir jau­nų­jų gy­dy­to­jų pa­čių, kaip žmo­nių, ini­cia­ty­va ir no­ras iš­lik­ti kaip nors Lie­tu­vo­je ir pa­dė­ti mū­sų Lie­tu­vos pa­cien­tams, kai mes vi­si, at­ro­do, aiš­kiai su­pran­ta­me, kad pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo pro­ble­ma yra la­bai ašt­ri. La­bai kvie­čiu į kai­rę nuo ma­nęs sė­din­čius ko­le­gas šį kar­tą vie­nin­gai pa­lai­ky­ti ir pri­tar­ti tam tik­rai la­bai svar­biam po­ky­čiui.

Klau­si­mas ma­no yra pa­pras­tas. Jei­gu dar kam nors ne­aiš­ku, ar ga­li­te tie­siog pa­sa­ky­ti, kaip kon­kre­čiai pa­dės jau­nie­siems gy­dy­to­jams ir kar­tu mū­sų pa­cien­tams ši­tie po­ky­čiai?

J. OLEKAS (LSDPF). Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas dir­ban­tis ti­ki­si to dar­bo įver­ti­ni­mo. Pri­min­siu, kad gy­dy­to­jai re­zi­den­tai jau per­ėję 7–8 me­tų mo­ky­mo­si ir prak­ti­nių įgū­džių įgi­ji­mo lai­ko­tar­pį. Tai yra, ko ge­ro, il­giau­siai įgy­ti už­trun­kan­ti spe­cia­ly­bė, kad ga­lė­tumei tap­ti, pa­ly­gin­ti su ki­tomis. Ver­ti­ni­mas, ka­da tu gau­ni 400 eu­rų į ran­kas už tą dar­bą, tik­rai ne­ati­tin­ka to iš­si­la­vi­ni­mo, to su­gaiš­to lai­ko.

Mes ką tik kal­bė­jo­me prieš tai apie pa­ra­mą jau­noms šei­moms įsi­gy­jant būs­tą. Ko­kią pa­sko­lą ga­li im­ti įsi­gy­jant būs­tą tas jau­na­sis me­di­kas, ku­rio at­ly­gi­ni­mas 400 eu­rų? Ma­nau, kad pa­tį žen­klą tiems žmo­nėms dir­ban­tiems bū­tų la­bai… Ir ka­da žmo­gus iš­spren­džia da­lį sa­vo bui­ties pro­ble­mų, jis, be abe­jo, tam­pa ati­des­nis ir ki­tam, su ku­riuo ben­drau­ja, šiuo at­ve­ju pa­cien­tui.

Aš ma­nau, kad tai yra tik­rai la­bai nor­ma­lus, ge­ras sig­na­las. Kaip mi­nė­jau, tuo la­biau kad mes ne­tu­ri­me ko­kių nors aiš­kių prieš­ta­ra­vi­mų, ko­dėl to ne­tu­rė­tu­me da­ry­ti, nes kal­ba­me bū­tent apie 2019 me­tų biu­dže­to iš­lai­das. Šiais me­tais nė vie­no cen­to pa­pil­do­mai tam įsta­ty­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti ne­rei­kė­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ne­pai­sant to, kad tik­rai pa­lai­kau jū­sų pa­siū­ly­mą, bet ar tai nė­ra vis dėl­to tam tik­ras kom­pre­so dė­ji­mas jau ko­mo­je gu­lin­čiam žmo­gui? Tuo la­biau kad la­bai ati­džiai ste­bė­jau jus pra­ne­ši­mo me­tu, sa­vo tik­rai ger­bia­mą mi­nist­rą Au­re­li­jų, jo vi­siš­kai ne­do­mi­na jū­sų at­sa­ky­mai. Jis ben­dra­vo su vi­sais ap­lin­ki­niais, bet tik­rai jū­sų ne­si­klau­sė. Aš su­pra­tau, kad at­sa­ky­mus jie jau tu­ri ir klau­si­mas toks yra. Kai me­di­ci­nos ben­druo­me­nę do­mi­na, jūs sa­ko­te, ar tai bus po­zi­ty­vus žen­klas, man ap­skri­tai nė­ra su­pran­ta­ma – vi­si tu­rė­tu­mė­te bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad me­di­kai ne­iš­va­žiuo­tų. Da­bar tar­si tik opo­zi­ci­ja tuo su­in­te­re­suo­ta. Kaip jūs vis dėl­to įsi­vaiz­duo­ja­te tas per­spek­ty­vas, koks ste­buk­las tu­ri įvyk­ti, kad mums pa­vyk­tų įro­dy­ti val­dan­čia­jai dau­gu­mai, kad pa­dė­tį rei­kia keis­ti?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Aš tur­būt esu ne­nu­mal­do­mas op­ti­mis­tas ir šio­je tri­bū­no­je su šiuo ar pa­na­šiu įsta­ty­mu sto­viu ne pir­mą kar­tą, ir ti­kiu, kad vie­ną kar­tą mes pra­mu­ši­me, pa­da­ry­si­me tą da­ly­ką. Ne­la­bai čia svar­bi ta au­to­rys­tė – ar vie­nas ar ki­tas, man at­ro­do, kad rei­kia tą dar­bą pa­da­ry­ti. Aš esu ga­vęs ir ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą, kai pra­dė­jau dir­b­ti, ga­vau 102 rub­lius ir 50 ka­pei­kų. Bet ta­da man so­vie­ti­nė val­džia dar iš­mo­kė­jo pa­šal­pą už tai, kad ga­lė­čiau au­gin­ti sa­vo vai­ku­čius, ku­riuos jau tuo me­tu tu­rė­jau. Bet tai ne­reiš­kia, kad jei­gu mums bu­vo blo­gai, kad mes ken­tė­me la­biau, rei­kia, kad ir ki­ti tą var­gą per­ei­tų. Aš siū­lau ženg­ti ši­tą žings­nį ir pa­da­ry­ti, pa­ro­dy­ti, kad mes daug gin­čy­da­mie­si, tu­rė­da­mi skir­tin­gas nuo­mo­nes vis dėl­to dėl to­kių da­ly­kų ga­li­me su­si­tar­ti. Ga­lų ga­le tai yra tik žings­nis tai dis­ku­si­jai at­ver­ti. Bus ko­mi­te­te svars­ty­mai, pa­si­kvie­si­me ir tuos jau­nus žmo­nes, pa­si­kvie­si­me gal­būt ir pa­cien­tų at­sto­vus ir pa­de­rin­si­me, jei­gu yra ne­su­ta­ri­mų tar­pu­sa­vy­je. Bet aš la­bai kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo šiam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs siū­lo­te pa­di­din­ti dar­bo kai­ną. Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mą: per tą pa­tį lai­ką bū­tų at­lie­ka­mas tas pats dar­bas, bet jo ver­tė bū­tų di­des­nė. Jūs ži­no­te, kad ne­tru­kus bus pa­teik­tas svars­ty­mo me­tu ki­tas mo­ky­to­jų dar­bo at­ly­gi­ni­mo mo­de­lis ir ten vie­nas iš siū­lo­mų va­rian­tų bū­tent ne pa­mo­kos kai­ną pa­di­din­ti, o dar­bo krū­vį di­din­ti. Va­di­na­si, di­dės ir at­ly­gi­ni­mas. Ar ne­gal­vo­ja­te, kad so­li­da­riai rei­kė­tų ir čia – dau­giau dir­ba, dau­giau už­dir­ba. Ačiū.

J. OLEKAS (LSDPF). Vi­siš­kai pri­ta­riu, ko­le­ga, kad kuo dau­giau žmo­gus įde­da pa­stan­gų, kuo aukš­tes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją tu­ri, jis tu­ri gau­ti aukš­tes­nį at­ly­gi­ni­mą. Ne­si­gin­či­ju ir la­bai stip­riai pa­lai­kau. Bet čia da­bar kal­ba­me apie mi­ni­mu­mo mi­ni­mu­mą. Žmo­gus, ku­ris mo­kė­si, na, sa­ky­kim, še­še­rius me­tus, po to dar re­zi­den­tū­ra ket­ve­ri me­tai, ir mo­ky­to­jas po ket­ve­rių tur­būt me­tų at­ei­na į mo­kyk­lą. Ar tas jau­na­sis gy­dy­to­jas po de­šim­ties me­tų stu­di­jų tu­ri gau­ti du kar­tus ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą nei at­ėjęs į kla­sę mo­ky­to­jas? Mes ne­kal­ba­me čia apie aukš­tus at­ly­gi­ni­mus. Čia kal­ba­me apie tai, ką tu­ri gau­ti jau­nas gy­dy­to­jas. Jis po še­še­rių me­tų te­ori­nių ir prak­ti­nių stu­di­jų tam­pa jau­nuo­ju re­zi­den­tu ir jo at­ly­gi­ni­mas ta­da yra apie 400, mes sa­ko­me, kad tai yra be­veik mi­ni­mu­mas. Kai di­di­no­me 10 % pra­ei­tais me­tais prieš biu­dže­to pri­ėmi­mą, tai di­di­nome tam, kad vos vos pa­di­din­tu­me virš mi­ni­ma­lios al­gos. Tik­rai tas ne­le­mia. To­dėl aš jo­kiu bū­du ne­pri­ešp­rie­šin­da­mas svar­baus mo­ky­to­jo dar­bo ma­nau, kad jau­nas gy­dy­to­jas taip pat tu­ri gau­ti nors ši­tą mi­ni­ma­lų, tarp kit­ko, svei­ka­tos mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tą. Gy­dy­to­jo mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas mi­nist­ro su­tar­ty­je su prof­są­jun­ga yra 1 tūkst. li­tų… 1 tūkst. eu­rų. Gy­dy­to­jas re­zi­den­tas tu­ri me­di­ci­nos…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

J. OLEKAS (LSDPF). …gy­dy­to­jo di­plo­mą. Jis yra gy­dy­to­jas, jam pri­klau­so tas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Ka­dan­gi yra jau­nes­ny­sis ir vy­res­ny­sis, mes tie­siog siū­lo­me šio­kią to­kią ne­di­de­lę gra­da­ci­ją. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Aš tik no­rė­čiau at­si­klaus­ti ger­bia­mo pra­ne­šė­jo. Jūs kal­bė­jo­te ir apie odon­to­lo­gi­jos? Tik me­di­ci­nos prak­ti­ką? Tai mes at­ski­rai svars­ty­si­me ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū. Pa­si­tiks­li­no­me. Nuo­mo­nė už – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia yra ne pir­mas kar­tas, kai mes ši­tą klau­si­mą svars­to­me, ir prieš tai kai ku­rie svars­ty­mai bu­vo tik­rai la­bai ne­ele­gan­tiš­ki. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė bu­vo su­tei­ku­si vil­tį ar­ba bu­vo da­vu­si įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad siū­ly­mai dėl gy­dy­to­jų re­zi­den­tų pa­sieks Sei­mą ge­gu­žės mė­ne­sį, ge­gu­žės mė­nuo jau bai­gė­si prieš ke­le­tą sa­vai­čių, la­bai ra­gin­čiau vis dėl­to ko­le­gas pri­tar­ti šian­dien ko­le­gos Juo­zo pro­jek­tui ir tą klau­si­mą pra­dė­ti svars­ty­ti iš es­mės.

Jau­nie­ji gy­dy­to­jai yra kaip tie Švei­ko he­ro­jai, ku­rių ne­leis­da­vo į ka­ri­nin­kų vir­tu­vę, nes jie ne­pa­kan­ka­mai aukš­to ran­go, ir su ka­rei­viais ne­leis­da­vo val­gy­ti to­dėl, kad ne­de­ra val­gy­ti su ka­rei­viais, tai jie tu­rė­da­vo kan­ty­no­je sū­re­lius val­gy­ti ir taip kaž­ko­kiu bū­du pra­si­mai­tin­ti, ir ne­nu­mir­ti iš ba­do. Pa­na­šiai ir čia. Yra me­di­kai, ku­riuos mes lai­ko­me me­di­kais, bet ka­dan­gi jų at­ly­gi­ni­mas yra ne iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, o vi­siš­kai at­ski­ra tvar­ka, dėl to ir iš­ei­na, kad jie to­kie pa­ki­bę tarp dan­gaus ir že­mės – nei vel­nias, nei ge­gu­tė. Net­gi re­pli­kuo­jant į ger­bia­mo Ja­ros­la­vo pa­ste­bė­ji­mą – ir da­bar mes pui­kiai ži­no­me, kad di­de­lė da­lis tų žmo­nių krū­vio yra ele­men­ta­riai ne­ap­skai­to­ma, ir to­dėl už tą dar­bą nė­ra at­ly­gi­na­ma. Tai la­bai ra­gin­čiau ko­le­gas šia­me eta­pe pa­lai­ky­ti po pa­tei­ki­mo, to­liau to­bu­lin­ti, siū­ly­ti pa­kei­ti­mus ir kaž­kaip ki­taip pri­ei­ti prie ben­dro spren­di­mo, bet ne­da­ry­ki­me Sei­mui dar kar­tą gė­dos at­mes­da­mi ar nu­stum­da­mi ši­tą klau­si­mą vėl kaž­kur į pa­ša­lius. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1640.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po pa­tei­ki­mo Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo 2 ir 3 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas nė­ra nu­ma­ty­tas. Ar jūs no­ri­te pa­siū­ly­ti? Siū­lo­ma svars­ty­ti…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi…

PIRMININKĖ. Vie­ną mi­nu­tę. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė, pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­tu­me pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes bu­vo kal­bė­ta apie tai, kad gy­dy­to­jai gau­na va­di­na­mą­sias grin­dis, mi­ni­mu­mą – 1 tūkst. eu­rų, tai, pre­li­mi­na­riais ­skai­čia­vi­mais, gy­dy­to­jas re­zi­den­tas gaus 18 % dau­giau. Tik­riau­siai rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Pra­šy­tu­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Yra pa­siū­ly­mas pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti, ar pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes ma­tau, kad ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je: „…mi­nist­re, rei­kia?.. …prem­je­re, rei­kia?..“)

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 6, su­si­lai­kė 15. Pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Ger­bia­ma­sis Juo­zai, aš jū­sų į tri­bū­ną ne­be­kvie­čiu.

 13 val. 30 min., mes ar­tė­ja­me prie ši­to lai­ko. Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės, čia mes tie­siog bu­vo­me dė­me­sin­gi opo­zi­ci­nei dar­bo­tvarkei ir, su­tau­pę lai­ko, su­da­rė­me ga­li­my­bę pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus.

 

13.29 val.

Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nį)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nį). Šis dar­bo­tvarkės klau­si­mas bu­vo nu­ma­ty­tas 13 val. 30 min. Mes taip ir da­ro­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu tik pri­min­ti šio straips­nio 14 da­lį, kad ski­ria­ma ne dau­giau kaip 20 mi­nu­čių. Pir­mu­mo tei­sę už­duo­ti klau­si­mus tu­ri pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, pra­šom.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai džiu­gu, kad 11 Sei­mo na­rių ma­no, kad tai yra ypa­tin­gos sku­bos ir svar­bos klau­si­mas, su­for­ma­vo šiuos klau­si­mus, į ku­riuos aš no­rė­čiau ir at­sa­ky­ti.

Pir­masis klau­si­mas. No­riu pa­mi­nė­ti, kad vi­są lai­ką ma­niau, ma­nau ir to­liau ma­ny­siu, kad at­lie­kų de­gi­ni­mas yra vie­nas iš blo­giau­sių po są­var­ty­no at­lie­kų tvar­ky­mo bū­dų. Yra ge­ro­kai pa­žan­ges­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bū­dų. Vi­sa Eu­ro­pa taip pat jau su­ka vi­siš­kai ki­tu ke­liu: at­lie­kų rū­šia­vi­mo, per­dir­bi­mo. Nuo 2020 me­tų ap­skri­tai pla­nuo­ja­ma už­draus­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos sky­ri­mą to­kio ti­po pro­jek­tams. Vis dėl­to ma­tant si­tu­a­ci­ją, kai šis pro­jek­tas bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės dė­ka ta­po ypa­tin­gos svar­bos eko­no­mi­niu ob­jek­tu ir yra pa­žen­gęs ga­nė­ti­nai to­li, Vy­riau­sy­bės tiks­las yra už­tik­rin­ti, kad bū­tų pa­siek­ti tiks­lai kal­bant tiek apie eko­no­mi­nį efek­tą, tiek apie žmo­nių ir ap­lin­kos sau­gu­mą.

Nuo­la­tos ben­drau­ju su įvai­rių mū­sų įmo­nių va­do­vais. Ly­giai taip pat bu­vo „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vo siū­ly­mas su­si­tik­ti su ma­ni­mi kar­tu da­ly­vau­jant ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos mi­nist­rams. Vy­riau­sy­bė­je tai įvy­ko ir „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vų ini­cia­ty­va bu­vo pri­sta­ty­ta šio pro­jek­to ei­ga, ga­li­ma ri­zi­ka ir už­duo­ti la­bai ak­tu­a­lūs klau­si­mai dėl ga­li­mos ri­zi­kos val­dy­mo. Ta­da pir­miau­sia su va­do­vu bu­vo ap­tar­tas at­lie­kų srau­tų val­dy­mo klau­si­mas tarp dvie­jų „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ val­do­mų pro­jek­tų – Kau­no ir Vil­niaus ko­ge­ne­ra­ci­nių elek­tri­nių.

Taip pat no­riu pri­min­ti, kad mū­sų Vy­riau­sy­bė nuo ka­den­ci­jos pra­džios tu­rė­jo abe­jo­nių dėl nau­jai vys­to­mų pro­jek­tų, ta­čiau bu­vo va­do­vau­ja­ma­si ar­gu­men­tais, ky­lan­čiais iš dar­naus vys­ty­mosi prin­ci­po, po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mo. Dėl šių pro­jek­tų, jų de­ri­ni­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai taip pat ne kar­tą ki­lo abe­jo­nių. Pir­ma abe­jo­nė – dėl pa­si­rink­to at­lie­kų tvar­ky­mo bū­do ir an­tra abe­jo­nė – dėl at­lie­kų kie­kio pa­kan­ka­mu­mo dviem pro­jek­tams vys­ty­ti. Na­tū­ra­lu, kad, kei­čian­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­kai, at­si­žvel­giant į ša­lies są­ly­gas, vi­sus pla­nus nuo­lat rei­kia per­žiū­rė­ti ir kal­bė­tis. Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­ta svars­ty­ti stra­te­gi­ja dėl plas­ti­ko ir vien­kar­ti­nių plas­ti­ko ga­mi­nių ma­ži­ni­mo di­rek­ty­va iš es­mės tu­rė­tų ko­re­guo­ti ener­gi­jos ga­vy­bai skir­tų at­lie­kų kie­kį.

No­riu pri­min­ti skai­čius. „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ Kau­ne vys­to­mos ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, t. y. 200 tūkst. to­nų at­lie­kų ap­im­čiai fi­nan­suo­ti, nau­do­ja­ma 120 mln. eu­rų ver­tės ban­ko pa­sko­la. Pro­jek­tui Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų ne­nu­ma­ty­ta.

Vi­sam kom­plek­si­niam Vil­niaus ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės pro­jek­tui – dėl 160 tūkst. at­lie­kų ap­im­ties – gau­ta Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­do, Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­ko ga­ran­tuo­ta 190 mln. eu­rų pa­sko­la ir skir­ta dau­giau ne­gu 48 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės da­liai ir per 90 mln. bio­ku­ro da­liai.

Vi­sos šios pa­ra­mos sky­ri­mas ir per­skirs­ty­mas yra iš­skir­ti­nai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė. No­riu aiš­kiai pa­sa­ky­ti: ne­kal­ba­me apie šių Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pra­ra­di­mą, šios lė­šos ga­li bū­ti tik per­skirs­to­mos re­miant ki­tas vals­ty­bei ir jos gy­ven­to­jams svar­bias sri­tis.

Dėl ši­lu­mos kai­nų. Šių me­tų, at­si­pra­šau, 2017 m. ba­lan­džio 6 d. pa­ga­liau Vy­riau­sy­bė ga­vo raš­tiš­ką įsi­pa­rei­go­ji­mą (tai ne­bu­vo la­bai leng­va pa­siek­ti), kad kal­bant kon­kre­čiai apie ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę Vil­niu­je 2020 me­tais kai­na bū­tų apie 22–23 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę. Ne kar­tą bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad at­lie­kų srau­tų po­ky­čiai tarp dvie­jų „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ val­do­mų pro­jek­tų jo­kios nei­gia­mos įta­kos ši­lu­mos kai­nai ne­tu­rė­tų. Prie­šin­gai – ši­lu­mos kai­ną tu­rė­tų bū­ti sie­kia­ma ir to­liau ma­žin­ti.

No­riu pri­min­ti, kai šis pro­jek­tas ta­po la­bai svar­biu eko­no­mi­niu pro­jek­tu, kai­na bu­vo nu­ro­dy­ta ge­ro­kai aukš­tes­nė, t. y. 27 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę.

An­trasis klau­si­mas. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, nė­ra jo­kio tie­sio­gi­nio ki­ši­mo­si į vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mą. Kal­ba­me apie vis dar esa­mą ir pri­pa­žin­tą eko­no­miš­kai svar­biu pro­jek­tą Vy­riau­sy­bės ir mes, kaip jau mi­nė­jau, esa­mą ir ga­li­mą ri­zi­ką tu­ri­me su­val­dy­ti. Šie pro­jek­tai at­ei­nan­čiais de­šimt­me­čiais da­rys po­vei­kį mū­sų ap­lin­kai, ener­ge­ti­kai, vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei. Mū­sų at­sa­ko­my­bė ir pa­rei­ga pri­žiū­rė­ti, kad to­kių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas bū­tų mak­si­ma­liai nau­din­gas vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei, kad bū­tų už­tik­rin­tas tin­ka­mas ba­lan­sas ir kad vė­liau ne­rei­kė­tų gai­lė­tis, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos in­ves­tuo­tos ne­tin­ka­mai, kaip, de­ja, yra at­si­ti­kę ne su vie­nu svar­biu ob­jek­tu.

Tre­čia­sis klau­si­mas. Vil­niaus re­gio­ne per me­tus su­si­da­ro maž­daug apie 130 tūkst. to­nų po rū­šia­vi­mo li­ku­sių de­gių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Ver­ti­nant pla­nuo­ja­mas įdieg­ti at­lie­kų pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, ku­rių mes ne­iš­veng­si­me, kal­bu apie pa­kuo­čių mo­kes­čio di­fe­ren­ci­ja­vi­mą, skaid­res­nę ga­min­to­jų, im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bę, są­skai­tas gy­ven­to­jams at­ski­riant mo­kes­čio da­lį, už ku­rią su­mo­ka ga­min­to­jai, im­por­tuo­to­jai, rū­šia­vi­mo vie­šų­jų taš­kų plėt­rą bei vie­šuo­sius pir­ki­mus dėl ga­li­mo kie­kio, iš­ky­la tik­rai di­de­lių abe­jo­nių.

No­riu pri­min­ti, kad Vil­niaus ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės pro­jek­tas bu­vo pa­lai­min­tas re­mian­tis 100 tūkst. to­nų at­lie­kų ap­im­ti­mi ir bu­vo la­bai svar­bu iš­aiš­kin­ti, ar Vil­niaus at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nys ga­lės veik­ti ma­žes­niu, ne­gu bu­vo pla­nuo­ta, pa­jė­gu­mu. Taip pat nu­sta­ty­ti, koks mi­ni­ma­lus at­lie­kų kie­kis tu­ri bū­ti de­gi­na­mas, kad ne­blo­gė­tų tar­šos ir efek­ty­vu­mo ro­dik­liai. „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ nu­ro­dė, kad toks mi­ni­ma­lus kie­kis tu­rė­tų bū­ti apie 80 tūkst. to­nų.

Kal­bant apie Kau­ną, no­riu pri­min­ti, kad Vil­niu­je, ka­dan­gi nau­do­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma, nė­ra jo­kių, net te­ori­nių, ga­li­my­bių de­gin­ti pra­mo­ni­nes at­lie­kas, tai ga­li bū­ti da­ro­ma tik­tai Kau­ne. Bu­vo svars­to­ma Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ne su­kaup­tas va­di­na­mą­sias pa­sau­go­ti at­lie­kas, yra apie 30 tūkst. to­nų per tre­jus me­tus, ga­li­my­bė vež­ti de­gin­ti į Kau­ną.

Taip pat rei­kia pa­mi­nė­ti, kad ši­tas kie­kis bū­tų Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nė­je elek­tri­nė­je de­gi­na­mas pra­mo­ni­nių at­lie­kų są­skai­ta ir dėl to ben­dras su­de­gin­tų at­lie­kų kie­kis ne­si­keis­tų. Pra­mo­ni­nės at­lie­kos pri­va­lo bū­ti tvar­ko­mos ga­my­bos įmo­nių są­skai­ta va­do­vau­jan­tis prin­ci­pu – ter­šė­jas mo­ka – ir ne­nau­do­jant vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės in­ves­ti­ci­jų.

Ket­vir­ta­sis klau­si­mas. Kaip jau ne kar­tą esu sa­kęs, at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­niai po­ten­cia­liai ga­li bū­ti pa­vo­jin­gi žmo­nių, tiek gy­ve­nan­čių ar­ti, tiek gy­ve­nan­čių to­liau nuo jų, svei­ka­tai. To­dėl tu­ri bū­ti už­tik­ri­na­mas mak­si­ma­lus sau­gu­mas ir su­val­dy­ta vi­sa ga­li­ma tar­šos ri­zi­ka.

Penk­ta­sis klau­si­mas. Jei­gu tai yra klau­si­mas dėl per­ve­ži­mo iš Ka­zo­kiš­kių, tai no­riu pri­min­ti, kad at­stu­mų skir­tu­mas tarp ve­ži­mo į Vil­nių ir Kau­ną yra 20 ki­lo­met­rų, ir tai ne­da­rys po­vei­kio at­lie­kų ta­ri­fui gy­ven­to­jui.

Šeš­ta­sis klau­si­mas. Ben­dras at­lie­kų kie­kis nė­ra ma­ži­na­mas. Kal­ba­ma apie pla­nuo­tą at­lie­kų kie­kio su­val­dy­mą tarp dvie­jų pro­jek­tų. No­riu pri­min­ti, kad de­gių at­lie­kų kie­kis bu­vo ver­tin­tas 2014 me­tų pra­džio­je dar tik pra­dė­jus svars­ty­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos žie­di­nės eko­no­mi­kos pir­mi­nį pro­jek­tą. Prieš sa­vai­tę pa­tvir­tin­tas žie­di­nės eko­no­mi­kos pa­ke­tas su nau­jais at­lie­kų per­dir­bi­mo tiks­lais iki 2035 me­tų. Jo tiks­las, ką tu­rės pa­siek­ti ir Lie­tu­va, per­dirb­ti 65 % ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir 70 % pa­kuo­čių at­lie­kų. Į šiuos tiks­lus ne­įskai­čiuo­ja­mas at­lie­kų de­gi­ni­mas.

Kaip jau mi­nė­jau, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­tei­kė svars­ty­ti ir nau­ją stra­te­gi­ją dėl plas­ti­ko, ir Vien­kar­ti­nių plas­ti­ko ga­mi­nių ma­ži­ni­mo di­rek­ty­vą. Šios Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nės tu­rės įta­kos Lie­tu­vos rin­ko­je plas­ti­ko ga­mi­nių kie­kiui, ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti ener­gi­jos ga­my­bai. Tai­gi aki­vaiz­du, kad 2014 me­tais at­lik­tus skai­čia­vi­mus tiks­lin­ga pa­kar­to­ti­nai ver­tin­ti.

Kaip jau mi­nė­jau, ne­pai­sant ši­tų pro­jek­tų jau pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės dė­ka pri­im­to tęs­ti­nu­mo, mū­sų ma­ny­mu, tai ne­tu­ri bū­ti da­ro­ma bet ko­kia kai­na už­si­mer­kiant prieš bet ko­kias šian­die­nos ak­tu­a­li­jas. Ne­tu­rė­tu­me va­do­vau­tis prin­ci­pu, jei­gu pro­jek­tai pra­dė­ti vyk­dy­ti, tai juos be­ato­dai­riš­kai vyk­do­me ne­ver­tin­da­mi nei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų, nei po­ky­čių at­lie­kų se­kto­riu­je.

 Be to, vals­ty­bės pa­gal­bos Vil­niaus jė­gai­nės pro­jek­tui su­si­ta­ri­me yra aiš­kus mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas už­tik­rin­ti tin­ka­mą At­lie­kų di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mą. Tai reiš­kia, kad mi­nė­ti pro­jek­tai ne­ga­li bū­ti kliū­tis siek­ti dar­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­lin­ko­sau­gos tiks­lų. Tu­ri­me ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų mū­sų vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei ir kiek­vie­na ini­cia­ty­va ir kiek­vie­nas spren­di­mas, pa­ge­ri­nan­tys pro­jek­tus, tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi per nau­dos vi­suo­me­nei priz­mę, ne­pai­sant to, kad daž­nai čia ir da­bar po­li­ti­niai opo­nen­tai, kri­ti­kuo­da­mi to­kias ini­cia­ty­vas, neat­si­spi­ria trum­pa­lai­kiams ga­li­miems po­li­ti­niams di­vi­den­dams.

Ačiū už iš­klau­sy­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis prem­je­re. Pa­gal nu­sta­ty­tą lai­ką ski­ria­ma 20 mi­nu­čių. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių ir pa­gal Sta­tu­tą pir­mie­ji klau­sia tie Sei­mo na­riai, ku­rie pa­tei­kė raš­tiš­kus pa­klau­si­mus.

Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si G. Land­sber­gis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, prieš ke­lias sa­vai­tes šau­kė­te ir va­di­no­te ši­tą pro­jek­tą ko­rup­ci­niu, nuo­dy­sian­čiu gy­ven­to­jus. Aš no­riu pa­klaus­ti. Mes skai­tė­me, jog STT sa­ko, ne­tu­ri ką tir­ti, o čia jūs pa­spau­dė­te ran­kas su „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vu, su­ma­ži­no­te at­lie­kų kie­kį, bet at­lie­kos ir to­liau bus de­gi­na­mos. No­riu pa­klaus­ti, ar kas nors pa­si­kei­tė, ar jis vis dar yra ko­rup­ci­nis ir nuo­dy­sian­tis gy­ven­to­jus, ar jau iš tik­rų­jų ga­vo­te vi­sus at­sa­ky­mus ir jis jau yra ne­be­ko­rup­ci­nis ir, nors de­gins at­lie­kas, ne­be­nu­ody­sian­tis gy­ven­to­jų?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). At­sa­ky­mo nė­ra nei dėl vie­no, nei dėl ki­to. Aš lau­kiu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ofi­cia­laus pro­ce­si­nio do­ku­men­to, gal jo su­lauk­siu iš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, nes bu­vo kreip­ta­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Iš jos kol kas tu­riu tik vie­ną at­sa­ky­mą, kad vi­sa me­džia­ga yra per­duo­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai. Ka­da bus gau­tas at­sa­ky­mas, ta­da tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, kal­bant iš pro­ce­si­nės pu­sės, mes pri­im­si­me vie­nus ar ki­tus spren­di­mus.

Kal­bant apie kenks­min­gu­mą, tai ne, man ne­iš­sklai­dy­tos yra abe­jo­nės ab­so­liu­čiai, ir tos abe­jo­nės Vil­niaus gy­ven­to­jų, ne­pri­klau­so­mai, kur jie gy­ve­na, aiš­ku, pa­di­din­tos ri­zi­kos gru­pė yra ar­čiau­siai gy­ve­nan­tys žmo­nės, ne­iš­sklai­dy­tos. Juo la­biau kad iš­gir­dau iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vo pa­ti­ki­ni­mą, kad pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ja­ma į sau­gu­mą, dar du su pu­se kar­to ma­ži­nant ga­li­mą kenks­min­gų me­džia­gų iš­me­ti­mą. Ky­la klau­si­mas, koks yra po­vei­kis be to 2,5 kar­to su­ma­ži­ni­mo? Ko­dėl tas ma­ži­ni­mas yra tik­tai Vil­niu­je, o Klai­pė­do­je nė­ra, kur ir­gi to­kia ga­myk­la yra? Klau­si­mų yra la­bai daug, at­sa­ky­mų vi­sų aš ne­tu­riu ir sa­vo po­zi­ci­jos ne­kei­čiu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia G. Land­sber­gis. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Prem­je­re, jūs pa­to­giai pa­si­rin­ko­te at­sa­ky­ti į da­lį klau­si­mų, da­lį apė­jo­te. Vie­nas da­ly­kas yra aiš­kus – jums ne­pa­tin­ka šiuk­š­lių de­gi­ni­mas, ir tai tur­būt yra nor­ma­lu, su­pran­ta­ma. Aš tik no­rė­jau pri­min­ti, kad jū­sų pa­rei­gas ei­nan­tis žmo­gus tu­ri vi­sas ga­li­my­bes keis­ti gau­sy­bę nu­ta­ri­mų ir už­tik­rin­ti, kad Lie­tu­vo­je šiukš­lės ne­bū­tų de­gi­na­mos.

Ta­čiau jūs ei­na­te ki­tu ke­liu. Jūs pa­si­ren­ka­te, kad šiukš­lės bū­tų de­gi­na­mos, bet bū­tų de­gi­na­mos to­liau nuo jū­sų na­mų. Aš va­kar bu­vau aps­tul­bin­tas, iš tik­rų­jų pri­blokš­tas, klau­sy­da­mas per ra­di­ją jū­sų pa­si­sa­ky­mo, kai jūs pa­sa­kė­te, kad taip, aš esu as­me­niš­kai su­in­te­re­suo­tas ši­tuo da­ly­ku. Na, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju va­ka­rie­tiš­ko­je vals­ty­bė­je po­li­ti­ko, pa­sa­kan­čio to­kį da­ly­ką. Įsi­vaiz­duo­ki­te da­bar bet ko­kį ki­tą žmo­gų, ki­to­je si­tu­a­ci­jo­je esan­tį, ku­ris sa­ky­tų: aš, kaip prem­je­ras, esu as­me­niš­kai su­in­te­re­suo­tas, kad bū­tų nu­ties­tas ke­lias link ma­no na­mų. Taip, juo nau­do­sis ke­le­tas ki­tų žmo­nių, bet man to rei­kė­tų. Aš no­rė­čiau ap­si­tver­ti da­lį eže­ro pa­kran­tės ir pa­leis­ti ten, pa­vyz­džiui, pen­kis da­nie­lius, nes aš esu as­me­niš­kai tuo su­in­te­re­suo­tas. Prem­je­re, kaip jūs ver­tin­tu­mė­te as­me­niš­ką su­in­te­re­suo­tu­mą…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). …aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­čio žmo­gaus, pa­rei­gū­no, ku­ris, pri­im­da­mas spren­di­mus, da­ry­da­mas įta­ką vals­ty­bės įmo­nėms, re­a­liai ge­ri­na sa­vo gy­ve­ni­mą, sa­vo būs­to kai­ną ir ku­ria­si sau pa­lan­kes­nes są­ly­gas gy­ven­ti?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš džiau­giuo­si, kad jūs rū­pi­na­tės iš­skir­ti­nai ma­no ir ma­no šei­mos gy­ve­ni­mo ko­ky­be, tai yra la­bai džiu­gu gir­dė­ti iš jū­sų, ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad tai lie­čia ne vien ma­ne. Jei­gu tai lies­tų tik ma­ne, aš su­pras­čiau ir tik­rai klau­si­mų ne­kel­čiau. Ši­tie pa­ža­dai, ir ne tik pa­ža­dai, Ka­ro­li­niš­kių, Laz­dy­nų, Pi­lai­tės ir ki­tų Vil­niaus ra­jo­nų gy­ven­to­jams bu­vo ak­ty­vi te­ma­ti­ka rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos me­tu ir, skir­tin­gai gal­būt nuo jū­sų, mes sten­gia­mės sa­vo pa­ža­dų lai­ky­tis. Ar­gu­men­tų, ko­dėl tai yra ne­vy­kęs at­lie­kų tvar­ky­mo bū­das, yra iš­sa­ky­ta ir eks­per­tų, ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos su įspė­ji­mais ir re­ko­men­da­ci­jo­mis Lie­tu­vai. To­dėl aš at­sto­vau­ju pir­miau­sia tiems žmo­nėms, ku­rie rin­ko ma­ne, ir lai­kau­si sa­vo pa­ža­dų.

Da­bar jūs kaip ir tvir­ti­na­te. Jei­gu kar­tais man dar ky­la abe­jo­nių, kad gal ten nė­ra to pa­vo­jaus, bet jū­sų for­mu­luo­ja­mi klau­si­mai, kai jūs tie­siai sa­ko­te, kad jūs sten­gia­tės ap­sau­go­ti gal­būt tik sa­vo šei­mą, vis­gi pa­tvir­ti­na, kad tie klau­si­mai dėl kenks­min­gu­mo yra la­bai ak­tu­a­lūs ir į juos tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta, į tuos klau­si­mus.

To­kia yra po­zi­ci­ja. Aš tik­rai tu­riu abe­jo­nių, ko­dėl jūs ši­tą te­mą, ir jūs pats, ir jū­sų frak­ci­ja, kiek­vie­ną kar­tą taip kar­to­ja­te, kar­to­ja­te. Ar jūs no­ri­te, kad Vil­niaus gy­ven­to­jai tu­rė­tų aš­tuntą to­je vie­to­je tar­šos šal­ti­nį, ir tik­rai šian­dien nė­ra at­sa­ky­ta, ko­kį jis tu­rės po­vei­kį ap­lin­kai, nors for­ma­lūs ty­ri­mai yra at­lik­ti. Man ir­gi kar­tais ky­la abe­jo­nių dėl ko­kių nors šei­my­ni­nių in­te­re­sų, bet aš tie­siog jų vie­šai ne­iš­sa­kau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ku­bi­lius. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, skai­tant spau­dą, mi­nist­ras K. Na­vic­kas yra ci­tuo­ja­mas kaip pa­sa­kęs, kad iš tik­rų­jų da­lis ko­mu­na­li­nių at­lie­kų bus ve­ža­mos iš Vil­niaus į Kau­ną tam, kad čia bū­tų ma­žiau de­gi­na­ma. Tai kai­nuos, ar jūs ga­li­te įvar­din­ti, kiek tai kai­nuos pa­pil­do­mai vil­nie­čiams? Čia pir­mo­ji klau­si­mo da­lis. Ir ant­ro­ji klau­si­mo da­lis, jūs vis tiek pa­bė­ga­te nuo pa­pras­to fak­to pa­aiš­ki­ni­mo. Jūs ne­sle­pia­te, kad tu­ri­te as­me­ni­nį in­te­re­są rū­pin­tis, kad ta elek­tri­nė ne­bū­tų sta­to­ma per du ki­lo­met­rus nuo jū­sų na­mų. Sa­ky­ki­te, jei­gu pa­gal ga­lio­jan­tį Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą po­li­ti­kas tu­ri as­me­ni­nį in­te­re­są ir yra svar­s­to­mas vie­šojo in­te­re­so klau­si­mas, kaip tu­ri elg­tis po­li­ti­kas, jei­gu ji­sai tu­ri as­me­ni­nį in­te­re­są?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš jums į abu­du klau­si­mus at­sa­kiau: dėl Vil­niaus aš pa­mi­nė­jau Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­no pa­sau­go­ji­mo at­lie­kų kie­kį, o dėl as­me­ni­nių in­te­re­sų, aš dar kar­tą pa­brė­žiu, tai nė­ra ma­no as­me­ni­nis in­te­re­sas, nes tai lie­čia daug gy­ven­to­jų ir gy­ven­to­jų rin­kė­jų. Ir jei­gu to­kiu prin­ci­pu tu­rė­čiau va­do­vau­tis, at­leis­ki­te, aš ne­ga­lė­čiau pri­im­ti nė vie­no spren­di­mo, nes bet ko­kiu at­ve­ju kaip gy­ven­to­ją ma­ne pa­lies ar ener­ge­ti­niai da­ly­kai, ar mais­to kai­nos, ar gy­dy­mo pa­slau­gos, ar švie­ti­mas. Toks yra jū­sų la­bai keis­tas no­ras. Man tik­rai la­bai keis­tas jū­sų, kaip il­gą lai­ką rink­to Vil­niu­je Sei­mo na­rio, no­ras iš es­mės blo­gin­ti vil­nie­čių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ar­ba ne­at­sa­ky­ti į tuos nuo­gąs­ta­vi­mus. Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti ir pa­sa­ky­ti vil­nie­čiams, kad tie­siog ži­no­tų tuos žmo­nes, ku­rie taip el­gia­si.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ir pas­ku­ti­nis ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas prem­je­re, iš tie­sų ar jūs ne per daug gąs­di­na­te žmo­nes, kad tai la­bai nuo­din­ga, nes yra įvai­rių frak­ci­jų, tar­ki­me, to­kių kaip kie­ta­sis at­gau­ta­sis ku­ras, ku­ris iš at­lie­kų su­da­ro 30 %. Iš tik­rų­jų to­kia bai­mė per daug ten­den­cin­ga ir su kaž­kuo su­si­ju­si. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to bū­tų ga­li­ma ki­tus va­rian­tus svars­ty­ti? Iš tik­rų­jų kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės gal­būt ir nag­ri­nė­ja to­kį va­rian­tą, kad tas kie­ta­sis at­gau­ta­sis ku­ras ga­lė­tų bū­ti ne trans­por­tuo­ja­mas į cen­tra­li­zuo­tas ka­ti­li­nes, o, pa­vyz­džiui, sta­to­mos ma­žes­nės ka­ti­li­nės, kur ser­ti­fi­kuo­tas ku­ras ga­lė­tų bū­ti de­gi­na­mas. Ar jūs pri­tar­tu­mė­te tam, ar iš tik­rų­jų tai yra ko­kios nors sro­vės, ban­gos, kur da­bar vi­si ir tą kie­tą­jį at­gau­tą­jį ku­rą trans­por­tuos į cen­tra­li­zuo­tas ka­ti­li­nes vien to­dėl, kad kaž­kas sta­to di­de­lius ener­ge­ti­nius vie­ne­tus? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jūs tei­sin­gai ir at­sa­kė­te, to­dėl kai šian­dien bu­vo pa­tvir­tin­ta Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja, bu­vo džiu­gu gir­dė­ti, kad mes tai ir pa­da­rė­me. Pen­ke­rius me­tus iš tik­rų­jų bu­vo vi­siš­ka pau­zė, bet tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti. Ten la­bai aiš­kiai kal­ba­ma apie pa­žan­gią ener­ge­ti­ką, ku­rią tai­ko vi­sas ci­vi­li­zuo­tas pa­sau­lis. At­lie­kų de­gi­ni­mas – toks at­lie­kų tvar­ky­mo bū­das yra XIX am­žiaus pro­ble­mos spren­di­mas. Ir tai, kas bu­vo pa­da­ry­ta prieš 30 me­tų, sa­kant, kad čia nė­ra ko bai­min­tis, mies­tų cen­truo­se sto­vi, tai tik­rai taip nė­ra. Ar bai­mės yra pa­grįs­tos? Ma­tyt, na­tū­ra­liai pa­grįs­tos bai­mės. Čia yra ne kva­pas, ku­rį ga­li per­neš­ti ar ne. Čia yra to­kios iš­me­ta­mos me­džia­gos, tai skel­bia­ma vie­šai, ku­rios šimt­me­čius iš­lie­ka, ku­rios da­ro po­vei­kį ap­lin­kai, ku­rios da­ro po­vei­kį svei­ka­tai, – tai ap­si­gi­mi­mo grės­mė ir t. t.

To­dėl no­ri­si la­bai aiš­kių at­sa­ky­mų, ar tai yra tik­rai sau­gu vi­siems Lie­tu­vos, pir­miau­sia Vil­niaus ir Kau­no, gy­ven­to­jams, ar ne? O dėl al­ter­na­ty­vų – taip. To­dėl ir pa­lai­ko­me al­ter­na­ty­vą. Yra du­jų įren­gi­niai. Kal­bant apie Vil­nių, yra bio­ku­ro da­lis ir šiukš­lių de­gi­ni­mo da­lis. Ar sau­gu, ar ne­sau­gu, jūs pa­klaus­ki­te sa­vo par­ti­jos ko­le­gų, kaip fi­zi­kas gal­būt dau­giau ga­lės pa­sa­ky­ti, kas yra sau­giau: ar de­gin­ti šiukš­les, kai nė­ra ga­ran­ti­jų, kad tarp tų šiukš­lių ne­bus pa­vo­jin­gų šiukš­lių, ku­rias ga­li de­gin­ti tik „Tok­si­ka“, ar bio­ku­rą. Aš tik­rai pri­tar­čiau.

PIRMININKĖ. Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Rū­šiuo­ki­te. Pa­žiū­rė­ki­te, ger­bia­ma­sis An­driau, esa­te toks pa­žan­gus, vie­nas iš eu­ro­pi­nių ini­cia­ty­vų ly­de­rių, tad pa­žiū­rė­ki­te, ko­kia yra va­di­na­mo­ji at­lie­kų tvar­ky­mo pi­ra­mi­dė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Rū­šiuo­ki­me, per­dirb­ki­me, pa­nau­do­ki­me…

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas prem­je­re, vi­sų pir­ma, no­rė­čiau pra­dė­ti nuo pa­gy­ri­mo. Tęs­ti­nu­mas, ne­pai­sant as­me­ni­nių da­ly­kų, tarp­vy­riau­sy­bi­nių pra­dė­tų pro­jek­tų, yra svei­kin­ti­nas, nes ro­do bran­džią de­mo­kra­tiją, bran­džią Vy­riau­sy­bę, ir po pau­zės pra­tę­sus pro­jek­tus, ne­kves­tio­na­vus, ne­at­šau­kus, iš tik­rų­jų svei­kin­ti­nas žings­nis.

No­rė­čiau kiek pa­dė­ti jums dėl ar­gu­men­ta­ci­jos, kaip bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti per­tek­li­nio at­lie­kų de­gi­ni­mo. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra pa­da­riu­si de­gi­ni­mo mo­kes­čio ana­li­zę – aš­tuo­nio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se yra tai­ko­mas de­gi­ni­mo mo­kes­tis už kiek­vie­ną su­de­gin­tą to­ną. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Vy­riau­sy­bė tu­ri pil­nas ran­kas to­kiam mo­kes­čiui pa­tvir­tin­ti, kad ne­bū­tų per­tek­li­nės at­lie­kos de­gi­na­mos. Ar pri­tar­tu­mė­te to­kiam?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Pir­miau­sia dėl tęs­ti­nu­mo. Bet ko­kiu at­ve­ju tai yra vie­nas iš prin­ci­pų, ką mes tu­ri­me da­ry­ti, bet ne­da­ry­si­me to ak­lai. Dar kar­tą sa­kau, jei­gu rei­kės in­ter­ven­ci­jos ir ma­ty­si­me grės­mes ir ri­zi­kas dėl pa­ties pro­jek­to su­val­dy­mo, mes ga­lė­si­me da­ry­ti in­ter­ven­ci­ją.

Dėl mo­kes­čių jūs vi­siš­kai tei­sus. Ne­pai­sant to ga­na sun­kiai gau­to pa­ra­mos lei­di­mo šiam pro­jek­tui iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad tai tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­ma ir per tuos mo­kes­čius, ku­riuos pa­sa­kė­te, ir tai ne­at­lei­džia mū­sų nuo pa­rei­gos įgy­ven­din­ti di­rek­ty­vas, jei­gu kal­bė­tu­me apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą ir per­dir­bi­mą. O dėl ne­nau­do­ja­mo ne­de­gi­ni­mo, kur tik­rai ener­gi­nė ver­tė šių su­kaup­tų, ypač se­nų, šiukš­lių pa­gal ka­lo­rin­gu­mą vi­siš­kai ne­duos to re­zul­ta­to, ku­rio gal­būt kas nors ti­kė­jo­si.

PIRMININKĖ. Ačiū, prem­je­re, jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus, nors ne vi­sus. Tam skir­tas lai­kas bu­vo 20 mi­nu­čių, jūs kal­bė­jo­te 21 mi­nu­tę 47 se­kun­des.

G. Skais­tė. Dėl ve­di­mo tvar­kos?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš prin­ci­po la­bai daug bu­vo kal­ba­ma apie Vil­nių, apie vil­nie­čių in­te­re­sus. Aš dar no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad eg­zis­tuo­ja ir toks mies­tas Kau­nas, ku­ria­me ir­gi gy­ve­na gy­ven­to­jai ir tu­ri sa­vo in­te­re­sų. No­riu tik pri­min­ti, prieš sta­tant elek­tri­nę bu­vo kal­ba­ma, kad į ją tik­rai ne­bus im­por­tuo­ja­mos šiukš­lės iš už­sie­nio.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Bet tik­rai ne­bu­vo ga­li­ma su­sap­nuo­ti, kad bus im­por­tuo­ja­mos šiukš­lės iš Vil­niaus. Man tik įdo­mu, ar jūs su­de­ri­no­te šį sa­vo ke­ti­ni­mą Kau­ną pa­vers­ti Vil­niaus šiukš­ly­nu su Kau­no mies­to va­do­vy­be?

PIRMININKĖ. Ačiū. Pra­dė­si­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, jei­gu A. Ku­bi­lius leis mums tai da­ry­ti.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tik­rai lei­siu, bet prem­je­ras net krei­pė­si į ma­ne pa­ta­ri­mo dėl ma­no eu­ro­pi­nio ir ki­to­kio iš­si­la­vi­ni­mo. Prem­je­re, aš ga­lė­čiau pa­ra­gin­ti nu­vyk­ti į ne to­kią to­li­mą vie­nos iš Eu­ro­pos vals­ty­bių, la­bai ža­lios vals­ty­bės, sos­ti­nę Ko­pen­ha­gą. Tie­siai prieš gar­si­ą­ją un­di­nė­lę pa­ma­ty­si­te pa­čia­me mies­to cen­tre vi­siš­kai ne­se­niai pa­sta­ty­tą nau­ją ka­ti­li­nę, ku­rio­je bus de­gi­na­mos at­lie­kos, o ant sto­go dar įreng­ta ir le­do are­na. Aš tik­rai ra­gin­čiau žiū­rė­ti la­bai re­a­lis­tiš­kai į tai, kaip rei­kia tvar­ky­ti at­lie­kas. Ir ne­ži­nau nė vie­nos Eu­ro­pos vals­ty­bių sos­ti­nės, kur at­lie­kos bū­tų kaž­kaip ste­buk­lin­gai ar­ba ne­de­da­mos į šiukš­ly­ną, ar­ba ne­de­gi­na­mos. Ste­buk­lų ne­bū­na.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš no­riu at­sa­ky­ti. Man la­bai gai­la, jūs tie­siog da­bar ma­ne nu­vy­lė­te dėl jū­sų eu­ro­pi­nės pa­tir­ties, nes Eu­ro­pa se­niai per­ėjo prie žie­di­nės eko­no­mi­kos, t. y. be­at­lie­kės ga­my­bos ir rū­šia­vi­mo, ir per­dir­bi­mo. Ga­li­me pa­ro­dy­ti ne vie­ną pa­vyz­dį. Jei­gu jūs ro­do­te į anks­tes­nių de­šimt­me­čių tech­no­lo­gi­jas, tai aš su­pran­tu, kad tiek vil­nie­čiai, tiek kau­nie­čiai bū­tų vi­siš­kai lai­min­gi, dar rei­kia su­lauk­ti, kad ant ši­tų šiukš­lių de­gi­ni­mo elek­tri­nių bū­tų po le­do aikš­te­lę iš­lie­ta, ta­da bus vi­si la­bai pa­ten­kin­ti. Tai to­kią tu­ri per­spek­ty­vą tiek vil­nie­čiai, tiek kau­nie­čiai.

 

13.52 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju prem­je­rui už at­sa­ky­mus į klau­si­mus. 13 val. 54 min. Pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Klau­sia tik opo­zi­ci­ja. Pir­ma­sis klau­sia G. Land­sber­gis. Ruo­šia­si A. Ge­lū­nas. G. Land­sber­gis iš­ėjo. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, krei­piuo­si į jus dar kar­tą. Čia kal­bė­jo­me apie at­lie­kas, ko­rup­ci­nius ir gy­ven­to­jus nuo­dy­sian­čius pro­jek­tus. Da­bar no­rė­čiau pa­kal­bė­ti apie ki­tus jū­sų pro­jek­tus, ku­rie taip pat at­si­lieps gy­ven­to­jams, t. y. mo­kes­čių re­for­ma. Jūs pa­siū­lė­te nau­ją al­ter­na­ty­vą, ku­rią su­de­ri­no­te su ger­bia­mu R. Kar­baus­kiu ir ko­le­go­mis, pa­gal ku­rią vals­ty­bės biu­dže­tas ne­teks jau pir­mais me­tais 320 mln. eu­rų, ant­rais me­tais – 210 mln. eurų, tre­čiais me­tais – 220 mln. eu­rų. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad nau­do­da­ma­sis šiais re­sur­sais ga­lė­tu­mė­te reikš­min­gai pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus me­di­kams, slau­gy­to­jams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, biu­dže­ti­nin­kams, pe­da­go­gams, bet jūs to ne­da­ro­te. Ger­bia­mas prem­je­re, ko­dėl jūs taip ne­my­li­te me­di­kų, mo­ky­to­jų, biu­dže­ti­nin­kų, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų? Jūs tu­ri­te vi­sas ga­li­my­bes iš­spręs­ti jų pro­ble­mas, bet ren­ka­tės to ne­da­ry­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ste­biuo­si jū­sų to­kiais ge­bė­ji­mais iš­la­vi­ruo­ti iš vi­so­kių si­tu­a­ci­jų ir bal­ta pa­sa­ky­ti, kad juo­da, ar­ba juo­da, kad bal­ta. Jū­sų pa­mi­nė­ti skai­čiai, ku­riuos įvar­di­no­te, nė­ra, kad biu­dže­to pra­ra­di­mas pa­dė­tas kaž­kur į sei­fą, tai yra žmo­nėms per jų dar­bo pa­ja­mas į ki­še­nę ati­ten­kan­čios lė­šos. Ver­ti­nant pra­ra­di­mą ir ga­li­mą nau­dą, tai yra ne­to apie 140 mln., ką man pa­tvir­ti­no fi­nan­sų mi­nist­ras, o juo aš tik­rai pa­si­ti­kiu.

Ki­tas mo­men­tas, ką jūs kal­ba­te vėl­gi ban­dy­da­mas prie­šin­ti vi­suo­me­nės mū­sų na­rius: tie pa­tys mo­ky­to­jai, jiems yra nu­ma­ty­ta tiek šie­met, tiek ki­tų me­tų biu­dže­te kel­ti at­ly­gi­ni­mus; tie pa­tys me­di­kai, jiems, be ši­tų mo­kes­ti­nių in­ter­ven­ci­jų, kai kaip ir kiek­vie­nam dir­ban­čia­jam, dar pa­pil­do­mai nuo 20 iki 50 eu­rų pri­si­dės, dar gaus ir pa­pil­do­mų lė­šų nuo di­di­ni­mo. Tai­gi čia ne­rei­kė­tų tie­siog su­prie­šin­ti mū­sų vi­suo­me­nės na­rių, t. y. dar kar­tą no­riu pa­mi­nė­ti, tos mo­kes­ti­nės per­tvar­kos yra ski­ria­mos be­veik mi­li­jo­nui mū­sų ša­lies dir­ban­čių­jų ir vi­du­ri­nei kla­sei stip­rin­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ge­lū­nas. Ruo­šia­si J. Ole­kas

A. GELŪNAS (LSF). Ger­bia­mas prem­je­re, ne­tru­kus gau­si­te gru­pės Sei­mo na­rių krei­pi­mą­si į Vy­riau­sy­bę pa­lai­ky­ti Ja­po­ni­jos kan­di­da­tū­rą 2025 me­tų „Ex­po“ kon­kur­se. Bet ma­no klau­si­mas bū­tų… Dis­ku­tuo­da­mi su ja­po­nais, mes kaž­kaip su­vo­kė­me iš tik­rų­jų, kad tos „Ex­po“ pa­ro­dos yra vals­ty­bės ino­va­ci­jų, pro­gre­so pri­sta­ty­mo ter­pė. Lie­tu­vo­je ne pir­mus me­tus šias pa­ro­das ku­ruo­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar ne­lo­giš­kiau bū­tų vis dėl­to, jei­gu jas ku­ruo­tų Ūkio mi­nis­te­ri­ja, nes ji la­bai aiš­kiai ima­si ly­de­rys­tės ino­va­ci­jų sri­ty­je, kas at­ro­dy­tų, la­bai glau­džiai su­si­ję su to­mis „Ex­po“ pa­ro­do­mis? Ko­kia bū­tų jū­sų po­zi­ci­ja?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tik­rai, kai jūs kal­ba­te ir apie Ja­po­ni­jos kan­di­da­tū­rą, be abe­jo, bus svars­ty­mų. Mes kar­tu su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, taip pat ir su pa­mi­nė­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis spren­džia­me ir tu­ri­me vie­no­dą vals­ty­bės po­zi­ci­ją. Čia nė­ra vien Vy­riau­sy­bės spren­di­mai. Ja­po­ni­ja tik­rai mums yra la­bai svar­bi. Ma­no su­si­ti­ki­mo su Ja­po­ni­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku ir ver­slo de­le­ga­ci­ja me­tu tik­rai bu­vo pa­lies­tos tos te­mos, kur mes ga­li­me da­ry­ti pro­ver­žį mū­sų san­ty­kiuo­se. Tai yra la­bai svar­bus eko­no­mi­nis part­ne­ris. Ma­nau, kad kon­kre­tūs spren­di­mai, ku­rie jau yra pa­da­ry­ti, bus pa­da­ry­ti dar ir ma­no vi­zi­to spa­lio mė­ne­sį į Ja­po­ni­ją, su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru me­tu, taip pat su mū­sų ver­slo de­le­ga­ci­ja.

Ši­tos pa­ro­dos tik­rai yra uni­ka­li ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti, ką mes tu­ri­me ge­riau­sio, už­megz­ti ver­slo ry­šius. Aiš­ku, jos kai­nuo­ja ne­ma­žai. Tas mo­de­lis da­bar su­si­jęs su, ma­tyt, mi­nis­te­ri­jų fi­nan­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis, bet iš es­mės pa­tį prin­ci­pą… Mes da­bar tik­rai dis­ku­tuo­ja­me dėl pa­čios Ūkio mi­nis­te­ri­jos funk­ci­jų pa­kei­ti­mo ne tik nuo pa­va­di­ni­mo, kas yra de­ta­lės, bet kad iš tie­sų tai bū­tų eko­no­mi­kos, ino­va­ci­jų, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mi­nis­te­ri­ja. Tie žings­niai yra pa­da­ry­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu Sei­mą pa­sieks ir mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­jų iš­plė­ti­mas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų po­li­ti­kos for­ma­vi­mo sri­ty­je.

Ši­tas klau­si­mas taip pat yra dar­bo­tvarkėje. Aiš­ku, jis yra lo­giš­kas, bet tai vėl­gi ne­bus tik vie­nos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja. Jei­gu mes kal­ba­me apie at­sto­va­vi­mą ša­liai, tai lie­čia vi­sas mi­nis­te­ri­jas, ir la­bai svar­bu, ką mes ban­do­me da­bar pa­ro­dai „2020“ pa­siek­ti, kad pri­si­dė­tų prie to ir ver­slas, kad mes ga­lė­tu­me kar­tu pa­si­da­lin­ti ne tik sėk­me, bet ir fi­nan­si­ne naš­ta rep­re­zen­tuo­jant mū­sų ša­lį to­kio­se pa­ro­do­se, nes tai tik­rai yra la­bai bran­gus ma­lo­nu­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si J. Imb­ra­sas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš gal­būt Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko ir ša­lia sė­din­čio fi­nan­sų mi­nist­ro. Mes ką tik pri­ta­rėme po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui dėl gy­dy­to­jų re­zi­den­tų. Man šiek tiek ne­ri­mą su­kė­lė, kad bu­vo toks stip­rus pa­lai­ky­mas, iš­sky­rus Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką. Taip bu­vo. Svei­ka­tos mi­nist­ras ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas su­si­lai­kė bal­suo­jant dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Aš la­bai no­riu pa­pra­šy­ti, prem­je­re, ir pa­sa­ky­ti jų tą… ka­dan­gi fi­nan­sų mi­nist­ras ša­lia sė­di. Ar tik­rai mes ga­li­me, ar ši­to pro­jek­to bū­du, ar ki­taip, bet kad nuo sau­sio 1 die­nos me­di­ci­nos gy­dy­to­jas gau­tų bent tą mi­ni­ma­lią ba­zi­nę, aš jau ne­kal­bu apie prie­dą. Kad žmo­gus, ku­ris mo­ko­si še­še­rius, o pas­kui dar ket­ve­rius–de­šimt me­tų, ga­lė­tų bent pre­ten­duo­ti į ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mą. Pra­šau iš­sklai­dy­ti gal­būt ne to myg­tu­ko pa­spau­di­mą. Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tik­rai nė­ra ką sklai­dy­ti, nes va­kar Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ria­me jū­sų įvar­dy­ti klau­si­mai yra spren­džia­mi. Dėl to yra myg­tu­kas „su­si­lai­ky­ti“ ir si­tu­a­ci­ja pa­pras­ta. Jei­gu mū­sų teik­tas pro­jek­tas bus ge­res­nis už šian­dien pri­tar­tą, ma­nau, mes su­jung­si­me ir pri­im­si­me. Jei­gu ne, be abe­jo, bus fi­nan­suo­tas jū­sų da­ly­kas. Aš ga­liu tik pa­tvir­tin­ti, kad tik­rai nuo sau­sio 1 die­nos gy­dy­to­jų re­zi­den­tų si­tu­a­ci­ja, mo­kes­ti­nė si­tu­a­ci­ja, at­ly­gi­ni­mų, sti­pen­di­jų pras­me bus iš­spręs­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už to­kį šau­nų, vil­tin­gą ir pa­grįs­tą at­sa­ky­mą. J. Imb­ra­sas. Ruo­šia­si Č. Ol­šev­skis.

J. IMBRASAS (TTF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą ap­lin­kos mi­nist­rui ger­bia­mam K. Na­vic­kui. Jau ke­le­tą kar­tų čia, Sei­me, te­ko gir­dė­ti apie tą pro­ble­mą, apie tuos ne­lai­min­gus Sos­nov­skio barš­čius. Kiek at­si­me­nu, ir jū­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, ir pats, mi­nist­re, kal­bė­jo­te, kad im­si­tės prie­mo­nių, bus skir­ta lė­šų, bet va­žiuo­jant po Ry­tų Lie­tu­vą ma­ty­ti, kad vis dėl­to jų dar la­bai daug, da­bar jie žy­di. Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai in­for­muo­ti, kas pa­da­ry­ta ir ko ti­kė­tis ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ne­at­si­me­nu vi­sų de­ta­lių. Iš tik­rų­jų fi­nan­sa­vi­mas yra ski­ria­mas sa­vi­val­dy­bėms Sos­nov­skio barš­čiams nai­kin­ti. Mes ma­to­me es­mi­nį lū­žį ko­vo­je su šiuo in­va­zi­niu au­ga­lu, nes pra­ei­tų me­tų ru­de­nį bu­vo įtei­sin­tas, Vals­ty­bi­nė au­ga­lų ins­pek­ci­ja įtei­si­no jam tin­kan­tį her­bi­ci­dą, tiks­liau, su­kur­tą spe­cia­liai ši­tam au­ga­lui nai­kin­ti. Ti­ki­mės, kad prie­mo­nių jau yra. Mes svars­to­me, dar nė­ra pri­im­tas spren­di­mas, bet tik­rai apie tai kal­ba­me la­bai rim­tai, kad iš tik­rų­jų ir že­mės sa­vi­nin­kui tu­rė­tų bū­ti prie­vo­lė nai­kin­ti.

Bė­da yra ta, kad dau­giau­sia ap­leis­tos že­mės ar­ba už­žė­lu­sios Sos­nov­skio barš­čiais že­mės yra vals­ty­bės val­do­mos že­mės. Tai yra bė­da. Va­di­na­si, ly­gia­gre­čiai tu­ri bū­ti su­ras­tas fi­nan­si­nis in­stru­men­tas, kaip tą au­ga­lą val­dy­ti. Mes ma­no­me, kad grei­tai spren­di­mas bus ras­tas. Kad rei­kia im­tis prie­mo­nių, abe­jo­nių ne­ky­la nuo pat pir­mos die­nos.

Ačiū už klau­si­mą dar kar­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia Č. Ol­šev­skis. Ruo­šia­si G. Land­sber­gis.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Ačiū pir­mi­nin­kei. Že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sas yra la­bai ak­tu­a­lus, tą ro­do pas­ku­ti­nis Stras­bū­ro teis­mo pro­ce­sas, kur du Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai lai­mė­jo dėl že­mės nuo­sa­vy­bės at­kū­ri­mo. Ta­čiau no­rė­čiau pa­klaus­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės, ku­rios ži­nio­je yra Žem­dir­bys­tės ins­ti­tu­tui pri­klau­san­tis 343 hek­ta­rų že­mės plo­tas Tra­kų Vo­kė­je. Vi­sas Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas kar­tu su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja­ma iš­kel­ti į Kau­ną, o su žem­dir­bys­tės… su­si­jęs mil­ži­niš­kas plo­tas lie­ka Vil­niu­je. Ar ne­ma­no­te, kad šį skly­pą rei­kia iš­kel­ti ki­tur, o šią že­mę, pa­da­li­jus į ma­žes­nius skly­pus, grą­žin­ti sa­vi­nin­kams? La­bai ačiū.

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą, bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti, nes nė­ra Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo to­kios įstai­gos kaip Žem­dir­bys­tės ins­ti­tu­tas.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Tai gal ta­da že­mės ūkio mi­nist­rui klau­si­mas. Tra­kų Vo­kė­je yra 343 hek­ta­rai že­mės.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, mes at­sa­ky­si­me. Že­mės ūkio mi­nist­ro šian­dien nė­ra, at­sa­kys raš­tu jums į ši­tą klau­si­mą.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Land­sber­gis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ma­čiau prem­je­ro nu­ste­bu­sias akis. Klau­si­mas ne jums, klau­si­mas švie­ti­mo mi­nist­rei.

Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, SKVC ne taip se­niai pa­tvir­ti­no pe­da­go­gų ren­gi­mo pro­gra­mas ir mes ži­no­me iš­kel­tą tiks­lą: pe­da­go­go pro­fe­si­ja – pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja pa­sau­ly­je. Te­ko per­žiū­rė­ti duo­tus ba­lus, ko­kius su­tei­kė Stu­di­jų ver­ti­ni­mo cen­tras. Ką jūs sau ma­no­te, iš 24 ga­li­mų ba­lų – 13, 15, 16 ba­lų, di­džiau­sias ba­las su­teik­tas vie­nai pe­da­go­gų ren­gi­mo pro­gra­mai yra 19, tai Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­kai. Vi­sa ki­ta iš tik­rų­jų rei­kia­mų su­rin­ko vos pu­sę ba­lų. Pa­ly­gin­ki­me, Me­di­ci­nos stu­di­jos Vil­niaus uni­ver­si­te­te – iš 24 ba­lų ren­ka 22 ba­lus. Mi­nist­re, ko­kiais žings­niais jūs ke­liau­ja­te ir kas čia iš vi­so vyks­ta? Ar mes su­rink­si­me ko­kius nors stu­den­tus, kai to­kio že­mo pres­ti­žiš­ku­mo pro­gra­mos yra pri­sta­to­mos šiam ru­de­niui?

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Be jo­kios abe­jo­nės, jei­gu ne­bū­tų pro­ble­mos ren­giant pe­da­go­gus, tai, ma­ny­čiau, mes vi­sai… Aš tik pa­baig­siu at­sa­ky­ti. Ma­tyt, ir ne­rei­kė­tų vyk­do­mų per­tvar­kų. Tik pri­me­nu, kad už aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų pro­gra­mų ko­ky­bę yra at­sa­kin­gos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los. Aukš­to­sios mo­kyk­los, ku­rios iki šiol vyk­dė pe­da­go­gų ren­gi­mą, ne­pa­de­monst­ra­vo di­de­lės kom­pe­ten­ci­jos šio­je sri­ty­je. To­dėl per­tvar­kant pro­gra­mas, ša­lia pro­gra­mų per­tvar­kos, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me kom­plek­siš­kai į pe­da­go­gų ren­gi­mo per­tvar­ką, yra ski­ria­mi pa­pil­do­mi re­sur­sai uni­ver­si­te­tams su­stip­rin­ti tai, kas yra svar­bu. Čia bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su vai­kų auk­lė­ji­mu ir au­gi­ni­mu. Jei­gu mes pir­mo­ką bau­si­me už tai, kad jis ne­mo­ka in­te­gralų, tai, ma­nau, jis nie­ka­da ir ne­iš­moks. To­dėl aukš­to­sioms mo­kyk­loms yra ski­ria­ma pa­pil­do­ma pa­gal­ba pri­trauk­ti tarp­tau­ti­nius dės­ty­to­jus, yra ki­tų ša­lių ge­riau­sia prak­ti­ka, yra ku­ria­ma tarp­tau­ti­nė dok­to­ran­tū­ros pro­gra­ma. Ši­tas pro­ce­sas vyks tik­rai ne vie­nus me­tus, po to pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­trai tap­tų stip­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ren­gian­čio­mis pe­da­go­gus. Tam rei­ka­lin­gos tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo, tiek pa­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ben­dros pa­stan­gos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Po­po­vie­nė.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už žo­dį. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti švie­ti­mo mi­nist­rei. Ant­ra­die­nį Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė sa­vo nu­ta­ri­mą dėl stu­di­jų ak­re­di­ta­vi­mo. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas lei­do sau tru­pu­tį la­biau ne­gu ne­dip­lo­ma­tiš­kai pa­sa­ky­ti. Ci­tuo­ju: „Per sa­vo prak­ti­ką aš dar ne­ma­čiau taip ne­pro­fe­sio­na­liai pa­da­ry­to tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ir taip ne­pro­fe­sio­na­liai jo įgy­ven­din­to.“ Kal­ba­ma, per dvi sa­vai­tes, jūs da­vė­te ter­mi­ną iki ko­vo 1 die­nos ak­re­di­tuo­ti, ir SKVC pa­skel­bė, kad treč­da­lio aukš­to­jo moks­lo pro­gra­mų stab­do­te pri­ėmi­mą ru­de­nį. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas ant­ra­die­nį, ką pla­nuo­ja­te da­ry­ti ir kaip ver­ti­na­te sa­vo dar­bą šį pa­va­sa­rį?

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, aš tik­rai ne­ver­ti­nu ko­men­ta­rų ir pa­si­sa­ky­mų, pa­si­sa­kė už kryp­tį ir už tei­sin­gą kryp­tį stip­rin­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę. Ir vie­nas iš kri­te­ri­jų, ku­ris, ma­nau, yra bū­ti­nas sie­kiant tu­rė­ti stip­rias stu­di­jas, kad stu­di­jos bū­tų grįs­tos stip­riu moks­lu. Tas kri­te­ri­jus anks­čiau ne­bu­vo tai­ko­mas, šie­met bu­vo ati­džiau pa­žiū­rė­ta iš pen­kių ba­lų ska­lės, pri­tai­kant 1,5 rei­ka­la­vi­mus. Fak­ti­nė si­tu­a­ci­ja šian­dien yra ta, kad pri­imant į aukš­tą­sias mo­kyk­las da­ly­vau­ja 1 tūkst. 207 pro­gra­mos. Ri­bo­tą ak­re­di­ta­ci­ją iš to­kio skai­čiaus pro­gra­mų po to ver­ti­ni­mo yra ga­vu­sios 64 pro­gra­mos. 267 pro­gra­mas iš pri­ėmi­mo at­si­ė­mė pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los. Ma­nau, tai yra pa­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų la­bai svar­būs ir rei­ka­lin­gi žings­niai kon­so­li­duo­ti pa­jė­gas ir vyk­dy­ti pri­ėmi­mą to­se sri­ty­se, kur aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri di­džiau­sią po­ten­cia­lą. Šian­dien kaip tik vy­ko su­si­ti­ki­mas su aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­di­jų pro­rek­to­riais ir tos pro­gra­mos, ku­rias pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los iš­reikš pa­gei­da­vi­mą iš nau­jo pa­teik­ti į pri­ėmi­mą… šis veiks­mas ga­lės vyk­ti per vie­ną dvi die­nas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia R. Po­po­vie­nė. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­klaus­ti kul­tū­ros mi­nist­rės apie ne­se­niai pri­sta­ty­tą kul­tū­ros pa­vel­do per­tvar­ką. Ir iš tie­sų ren­giant la­bai daug iš­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių iš ins­ti­tu­ci­jų, iš Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pri­sta­tant, iš sa­vi­val­dy­bė­se dir­ban­čių žmo­nių, kad gai­rės yra ne­iš­ana­li­zuo­tos, ne­pa­teik­ta ta ly­gi­na­mo­ji ana­li­zė, nė­ra to­kių aiš­kių nu­ma­ty­ta funk­ci­jų per­da­vi­mo, ne­pa­grįs­ta fi­nan­si­niais ar ma­te­ria­li­niais iš­tek­liais. Ma­tyt, ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jo­je nė­ra pri­ta­ri­mo, nes daug funk­ci­jų sa­vi­val­dy­bėms per­duo­da­ma.

No­rė­čiau pa­klaus­ti ger­bia­mą mi­nist­rę. Ka­dan­gi iš­sa­ky­ta tik­rai la­bai daug kri­ti­kos, tai ko­kie to­les­ni bū­tų žings­niai? Ar re­a­guo­si­te į pa­sta­bas ir ap­skri­tai, kaip to­liau ta re­for­ma eis į prie­kį?

L. RUOKYTĖ-JONSSON. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tu­rė­čiau pir­miau­sia pa­tai­sy­ti, tai ne gai­rės ir ne mo­de­lis, kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­vel­do ap­sau­gos in­te­gralus mo­de­lis, ku­ris yra nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ne, tai yra met­me­nys. Met­me­nys – tai reiš­kia, kad tai yra kryp­tis, tos kul­tū­ros pa­vel­do ins­ti­tu­ci­nės per­tvar­kos kryp­tis. Ši kryp­tis ne­rei­ka­lau­ja ko­kių nors iš­sa­mių pa­grįs­tų moks­li­nių ana­li­zių. Tam ir yra ta kryp­tis pa­tei­kia­ma dis­ku­si­joms, vie­šoms dis­ku­si­joms.

Kaip ži­no­te, įvy­ko jau ke­tu­rios vie­šos dis­ku­si­jos, į ku­rias kvie­čia­mos ab­so­liu­čiai vi­sos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ver­slo aso­cia­ci­jos ir kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tai. Ry­toj vyks pas­ku­ti­nė vie­ša kon­sul­ta­ci­ja, ku­rios me­tu bus pri­sta­ty­ti vi­si iš­girs­ti ko­men­ta­rai, kri­ti­ka, kaž­ko­kios įžval­gos ir kar­tu bus pri­sta­ty­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ren­gia­ma dar­bo gru­pė, ku­ri ir pa­rengs tą in­te­gralų kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos po­li­ti­kos mo­de­lį.

Rei­kė­tų šiek tiek gal­būt at­skir­ti, kas yra kryp­tis ir kas yra mo­de­lio ren­gi­mas. O mo­de­lio ren­gi­mas vyks da­ly­vau­jant ab­so­liu­čiai vi­soms pa­vel­do ap­sau­ga be­si­rū­pi­nan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, taip pat Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, ver­slo aso­cia­ci­joms ir pa­na­šiai. Bir­že­lio 29 die­ną šios pen­kių kon­sul­ta­ci­jų iš­va­dos ir dar­bo gru­pės su­da­ry­mo prin­ci­pai bus pri­sta­ty­ti Sei­me Kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos ko­mi­si­jai ir kar­tu bus su­for­muo­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ir pa­rengs šį va­di­na­mąjį mo­de­lį, ku­ris rei­ka­lau­ja gi­les­nių ana­li­zių, įžval­gų ir iš­va­dų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti fi­nan­sų mi­nist­ro. Ger­bia­mas mi­nist­re, ži­nau, kad klau­si­mas gal ne vi­sai jums, ta­čiau su­sie­tas su fi­nan­sais, su žmo­nių fi­nan­sais. Dėl „Sno­ro“ ban­ko ser­ti­fi­ka­tų, ka­da žmo­nės pa­si­ra­šė prieš jam ban­kru­tuo­jant ir da­bar ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą jiems, kad pra­ėjo tiek lai­ko, ne­kom­pen­suo­ja­ma, ne­ga­li at­gau­ti lė­šų iš ban­ko. Gal­būt ką nors ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti ar pa­si­do­mė­ti, ko­kie ten da­ly­kai? La­bai ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už ak­tu­a­lų klau­si­mą. Iš tie­sų įvy­ko ne­ma­žai svar­bių ir reikš­min­gų ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je teis­mo spren­di­mų tiek Eu­ro­pos Ben­dri­jų Tei­sin­gu­mo Teis­me, nes bu­vo kreip­ta­si, tiek Lie­tu­vos teis­muo­se. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju kiek­vie­no žmo­gaus si­tu­a­ci­ja yra in­di­vi­du­a­li. Rei­kė­tų tie­siog kreip­tis į Lie­tu­vos ban­ką, jei­gu ži­no­te kon­kre­čią as­me­nų gru­pę, ir ten tą vi­są in­for­ma­ci­ją su­teiks.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Skais­tė. Pra­šom. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki. Ma­no klau­si­mas fi­nan­sų mi­nist­rui. No­rė­jau pa­klaus­ti jū­sų apie mui­ti­nės tar­ny­bą ir jau­nus pa­rei­gū­nus, nau­jus pa­rei­gū­nus, ku­rie at­ei­na. Ne kar­tą bu­vo ir ži­niask­lai­do­je kal­bė­ta, ir jie pa­tys ke­lia pro­ble­mą, kad nau­jiems sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams at­ei­ti į pos­tus nė­ra jo­kios mo­ty­va­ci­jos – at­ly­gi­ni­mai la­bai ma­ži, są­ly­gos blo­gos, rei­ka­la­vi­mai itin aukš­ti. Da­bar ap­skri­tai pa­si­ro­dė toks de­mo­ty­vuo­jan­tis mui­ti­nės va­do­vų vi­di­nė­je tar­ny­bo­je pro­jek­tas, kaip mo­ty­vuo­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gū­nus, o apie pos­tų pa­rei­gū­nus, kur iš tik­rų­jų pro­ble­mos di­džiau­sios, ap­skri­tai nie­kas ne­kal­ba.

Aš pa­ra­šiau pa­klau­si­mą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Ga­vau jū­sų to­kį at­sa­ky­mą, ku­ria­me iš tik­rų­jų ne­la­bai kas nors at­sa­ky­ta. Pa­sa­ky­ta, kad lauk­si­me nau­jo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įsta­ty­mo. Šian­dien ma­ne kaip tik ko­le­ga in­for­ma­vo, kad vi­sas ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lis bu­vo su­stab­dy­tas ir iš prin­ci­po nie­ko nau­jo ne­at­si­ras. Vi­sos ki­tos sta­tu­ti­nės pa­rei­gū­nų or­ga­ni­za­ci­jos ban­do kaž­kaip re­or­ga­ni­zuo­tis. Kas bus su mui­ti­ne? Aš iš prin­ci­po yra kaž­ko­kie nu­ma­ty­ti ter­mi­nai, ka­da ir kas…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te!

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). …bus da­ro­ma, ir kaip bus ska­ti­na­mi jau­ni pa­rei­gū­nai at­ei­ti ir mo­ty­vuo­ja­mi at­ei­ti į sis­te­mą?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų su­tin­ku šim­tu pro­cen­tų su jū­sų nuo­mo­ne, kad si­tu­a­ci­ja yra spręs­ti­na. Per il­gą lai­ką ne­ma­žai ins­ti­tu­ci­jų pri­tai­kė dau­gy­bę prie­mo­nių – ir re­or­ga­ni­za­ci­jas, ga­lų ga­le ki­tas va­dy­bi­nes prie­mo­nes. Šiuo at­ve­ju, kal­bant apie pa­čią mui­ti­nę kaip or­ga­ni­za­ci­ją, ji tik­rai su­lauks po­ky­čių.

Kal­bant apie sta­tu­tą, kur pa­mi­nė­jo­te, man tik­rai nau­jie­na, kad čia vis­kas su­sto­jo. Bent jau mes su prem­je­ru to­kios in­for­ma­ci­jos dar ne­tu­ri­me. Pa­si­do­mė­si­me, kad ne­su­sto­tų. Tik­rai rei­kia… Aš ma­nau, kad iš­sprę­si­me ši­tą si­tu­a­ci­ją, nes taip to­liau tęs­tis tik­rai ne­be­ga­li.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si R. Bud­ber­gy­tė.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už žo­dį. Ger­bia­mas prem­je­re ar­ba ap­lin­kos mi­nist­re. Vy­rai, pa­sa­ky­ki­te, kaip jūs pri­ver­si­te varg­šą Lie­tu­vos žmo­gų at­si­sa­ky­ti tu­pyk­los, t. y. lau­ko tu­a­le­to, kad ne­baus­tų Lie­tu­vos Eu­ro­pa už ši­tuos įpras­tus mums sta­ti­nius? Jū­sų pla­nas. Ačiū.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų taip ties­mu­kai ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Ką mes kal­ba­me ir ką kal­ba Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja: dėl pa­žei­di­mo, ku­ris at­ei­na iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, yra kal­ba­ma apie ag­lo­me­ra­ci­jas. Ag­lo­me­ra­ci­jos, ki­tais žo­džiais ar­ba po­pu­lia­riai kal­bant, yra tan­kiai gy­ve­na­mos te­ri­to­ri­jos. Iš es­mės tai yra ur­ba­ni­zuo­tos, tan­kiai gy­ve­na­mos te­ri­to­ri­jos. Tu­ri­me bė­dą, kad mes Lie­tu­vo­je ne­apib­rė­žę sa­vo ag­lo­me­ra­ci­jų ir ten ne­į­ve­dę tvar­kos. Kaip pa­vyz­dį ga­lė­čiau pa­teik­ti to­kį pa­vyz­dį: tar­kim, so­dų kvar­ta­lai, ku­rie virs­ta gy­ve­na­mai­siais na­mais. Ten yra in­di­vi­du­a­lių va­ly­mo įren­gi­nių ir pa­na­šiai. Da­bar pa­gal ši­tą pa­žei­di­mą ir tą, ką Lie­tu­va kei­čia, ir įsta­ty­mo pro­jek­tas va­kar bu­vo pa­tvir­tin­tas Vy­riau­sy­bė­je, yra pa­tei­kia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rės ap­si­brėž­ti te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se pri­va­lo­mai tu­ri bū­ti vys­to­ma in­fra­struk­tū­ra, ir vie­ša­sis van­dens tie­kė­jas ir nuo­te­kų va­ly­to­jas pir­miau­sia tu­rės pa­siū­ly­ti gy­ven­to­jams pri­si­jun­gi­mą iki įren­gi­nio su ta są­ly­ga, kad gy­ven­to­jas su­tiks su­teik­ti ser­vi­tu­to tei­ses dėl to vamz­džio ar tos in­fra­struk­tū­ros. Pa­na­šiai taip, kaip vyks­ta ir su elek­tros skirs­to­mai­siais tin­klais. Jei­gu gy­ven­to­jas ne­su­tin­ka, jis tai da­ro sa­vo lė­šo­mis. Čia iš es­mės yra la­biau kon­cen­tra­ci­ja į ur­ba­ni­zuo­tas ag­lo­me­ra­ci­jas.

Tu­pyk­lų kai­muo­se tra­di­ci­ją, aiš­ku, la­bai sun­ku iš­muš­ti iš… Čia pa­vel­do da­lis ir kol kas mes kal­ba­me tik­tai apie ur­ba­ni­zuo­tas te­ri­to­ri­jas.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš no­riu pa­pil­dy­ti. Ka­dan­gi tik­rai nė­ra toks, at­ro­do, pa­pras­tas ir juo­kin­gas klau­si­mas, kai XXI am­žiu­je pa­žiū­ri, kiek na­mų ūkių ne­tu­ri nei van­den­tie­kio, nei ka­na­li­za­ci­jos, ten­ka tik­rai ap­gai­les­tau­ti, kad to­kia si­tu­a­ci­ja yra. Spren­di­mai, ku­riuos pa­mi­nė­jo mi­nist­ras, yra pri­ves­ti tiek van­den­tie­kio, tiek ka­na­li­za­ci­jos įva­dą iki pat na­mų.

Ki­tas klau­si­mas, ar žmo­nės pa­jėgs tai vi­du­je įsi­reng­ti. Kad žmo­nės pa­jėg­tų, mes tu­ri­me skur­dą ma­žin­ti. Tai nuo­sek­liai ir da­ro Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė su jū­sų pa­gal­ba kal­bant apie pra­ei­tų me­tų veiks­mus ir biu­dže­tą – tiek šių me­tų, tiek ir pla­nuo­ja­mus pa­kei­ti­mus ir per­tvar­kas ki­tiems me­tams. Pa­grin­di­nė są­ly­ga įvyk­džius tą ko­mu­ni­ka­ci­jų pri­jun­gi­mą, kad žmo­nės tu­rė­tų už ką nu­si­pirk­ti tuos įren­gi­nius ir ga­lė­tų nau­do­tis tuo, kuo nau­do­ja­si vi­si ci­vi­li­zuo­ti žmo­nės. Mū­sų žings­niai nu­kreip­ti, kaip mi­nė­jau, su jū­sų pa­gal­ba pa­gau­sin­ti žmo­nių pa­ja­mas, kad jie ga­lė­tų ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar yra kai­me, ar mies­te, su­si­tvar­ky­ti ir įsi­gy­ti. O tai tik­rai nė­ra, ma­tyt, tra­di­ci­ja, mes ga­li­me juok­tis, bet tai yra vie­na iš skur­do ir mū­sų skur­daus gy­ve­ni­mo ap­raiš­kų, ku­rią mes tu­ri­me iš­gy­ven­din­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Šed­ba­ras.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). O kaip aš?

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, R. Bud­ber­gy­tė. Jei­gu ga­li­ma, da­bar jau Sta­sys pra­dė­jo klaus­ti. Bū­ti­nai su­teik­si­me ga­li­my­bę jums. Ir tai bus pa­bai­ga. Aš tie­siog su­pai­nio­jau.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Aš jau ke­lin­tą kar­tą no­riu pa­klaus­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro. Dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių sun­ku pa­gau­ti, gal prem­je­ras per­duo­tų klau­si­mą? Du aš tu­riu ne­di­de­lius klau­si­mė­lius. Vie­ną klau­si­mą pra­šė už­duo­ti mū­sų, prem­je­re, ben­dros po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­jas, ku­ris va­žiuo­ja į mi­si­ją. Sa­ko, kad į Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ką ir gre­ti­mas vals­ty­bes, Zim­bab­vę, Mo­zam­bi­ką, ir tik trim Bal­ti­jos vals­ty­bėms iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių rei­kia vi­zų, la­bai griež­tai tik­ri­na ir va­žiuo­ti rei­kia į Skan­di­na­vi­jos ša­lių am­ba­sa­das. Gal bū­tų ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti? Gal nė­ra to­kių di­de­lių srau­tų, bet su Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka mes tu­ri­me ir lit­va­kų, ir ki­to­kių kon­tak­tų, gal­būt ga­li­ma su­tar­ti, kad vi­zų re­ži­mas bū­tų kaip ir ki­toms Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims?

O an­trą klau­si­mą man už­da­vė Aust­ri­jos gar­bės kon­su­las. Ka­dan­gi ne­bė­ra am­ba­sa­dos, am­ba­sa­da ir­gi Skan­di­na­vi­jo­je, aust­rai rei­ka­lau­ja le­ga­li­zuo­ti do­ku­men­tus su apo­sti­le, ypač stu­den­tams tai svar­bu, čia ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja gal ga­lė­tų pa­ra­gin­ti. Gal ga­lė­tu­me su­da­ry­ti su­tar­tį su drau­giš­ka Aust­ri­jos vals­ty­be, kad ne­rei­ka­lau­tų to­kio bū­do kaip apo­sti­lės le­ga­li­za­vi­mas?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tie­siog per­duo­siu tuos du smul­kius klau­si­mus. Dėl Pie­tų Af­ri­kos mes tu­ri­me am­ba­sa­dą sa­vo te­nai, ma­tyt, tik­rai ga­li­me pa­dir­bė­ti, jei­gu to­kia dis­kri­mi­na­ci­ja yra tai­ko­ma tri­jų Bal­ti­jos ša­lių at­žvil­giu. O dėl san­ty­kių su drau­giš­ka Aust­ri­ja, ma­nau, ir­gi už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras ge­riau ga­lės at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). No­rė­čiau pa­klaus­ti prem­je­ro. Ką tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad nau­jų stu­di­jų kryp­čių ak­re­di­ta­vi­mo ter­mi­nai prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui. Ir dar dau­giau, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas pa­sa­kė, kad nė­ra ma­tęs per sa­vo dar­bo pa­tir­tį taip ne­pro­fe­sio­na­liai pa­reng­to tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ir taip ne­pro­fe­sio­na­liai jo įgy­ven­din­to. Ger­bia­mas prem­je­re, ar jūs ne­ma­to­te pro­ble­mų dėl jū­sų Vy­riau­sy­bės pro­fe­sio­na­lu­mo? Ši­tą klau­si­mą aš ke­liu la­bai at­sa­kin­gai kal­bė­da­ma, gal to­kia pa­ti lem­tis ga­li iš­tik­ti ir ki­tus jū­sų tei­kia­mus pro­jek­tus, aš tu­riu ome­ny­je ne ati­ti­ki­mą Kon­sti­tu­ci­jos po­žiū­riu, bet kad di­de­le sku­ba pa­pras­tai ren­gia­mi vi­so­kie su­dė­tin­gi per­tvar­kų pa­ke­tai. Ar ne­at­si­tiks taip, kaip at­si­ti­ko su stu­di­jų kryp­čių ak­re­di­ta­vi­mo klau­si­mais ir su eta­ti­niu mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mu?

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ne­ga­li­me spė­lio­ti, at­si­tiks ar ne­at­si­tiks, tai yra jau Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pre­ro­ga­ty­va. Tik­rai ne­gir­dė­jau pir­mi­nin­ko ko­men­ta­ro. Jei­gu toks bu­vo, tai yra vi­siš­kai ne­tin­ka­mas ir ne­etiš­kas. Bet ne­gir­dė­jau ir ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti.

Da­bar dėl sku­bė­ji­mo ar­ba ne­sku­bė­ji­mo. Mes tu­ri­me daug pa­vyz­džių, kai dis­ku­tuo­ja­me po tre­jus, pen­ke­rius, sep­ty­ne­rius me­tus ir ne­pri­ima­me spren­di­mų. To­dėl tu­ri­me to­kias pa­sek­mes, ko­kias tu­ri­me, grei­tiems spren­di­mams ras­ti.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie tai, ką jūs pa­mi­nė­jo­te dėl mo­kes­čių, dis­ku­si­jos vyks­ta jau pus­an­trų me­tų, tai nė­ra slap­ta, vi­sa tai bu­vo pa­teik­ta. Dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo – dar dau­giau, net ne dis­ku­si­jos, aš tik­rai ne­ma­čiau dar to­kio tei­sės ak­to ren­gi­mo, kur da­ly­vau­tų Vy­riau­sy­bės, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, pro­fe­si­nių są­jun­gų ir Sei­mo ko­mi­te­tų at­sto­vai. Dis­ku­si­jos tik­rai už­si­tę­sė ge­ro­kai per il­gai. Bet spren­di­mus rei­kia pri­im­ti ir ne­dek­la­ruo­ti, kad mes la­bai rū­pi­na­mės ar­ba no­ri­me, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tap­tų pres­ti­ži­nė. Rei­kia pa­da­ry­ti žings­nius. Mes ga­li­me daug dis­ku­tuo­ti, ką ir šian­dien mi­nė­jo­me, dis­ku­ta­vo ket­ve­rius me­tus pra­ei­ta Vy­riau­sy­bė dėl Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos. Kuo bai­gė­si tie da­ly­kai? Mū­sų Vy­riau­sy­bė pri­ėmė.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ačiū mi­nist­rams, prem­je­rui už at­sa­ky­mus į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)

Va­ka­ri­nis po­sė­dis – 15 va­lan­dą.