LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮSTATYMO NR. I-1485 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42 ir 43 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE ĮSTATYMO NR. XI-1491 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS strateginių prekių kontrolės įstatymo NR. I-1022

6 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai (toliau visi kartu – Projektai) parengti siekiant reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas), atsisakyti Ginklų fondo vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir ją perduoti privatiems asmenims, kitas šios įstaigos funkcijas perduodant kitoms valstybės institucijoms, ir pasiekti, kad Ginklų fondo funkcijos būtų vykdomos efektyviau, tam skiriant mažesnius žmogiškuosius ir finansinius išteklius.  

Ginklų fondas, išimtinėmis teisėmis prekiaudamas B ir C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis ir juos importuodamas (įveždamas) ar eksportuodamas (išveždamas), turi niekaip nepagrįstą pranašumą prieš  ūkio subjektus, kurie turi licencijas prekiauti šaunamaisiais ginklais, ir tokiu būdu yra dirbtinai ribojama konkurencija vykdant licencijuojamą, su ginklų ir šaudmenų  prekyba susijusią, veiklą.

Ginklų fondo šiuo metu įgyvendinama išimtinė teisė – Lietuvos Respublikos teritorijoje prekiauti B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis ir juos importuoti (įvežti) ar eksportuoti (išvežti) vertintina kaip ūkinė komercinė veikla, kuri nebūdinga Ginklų fondo, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijai. Todėl, įvertinus, jog visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, nurodytą ūkinę komercinę veiklą vykdo privatūs asmenys, Projektais siekiama atsisakyti Ginklų fondo vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir ją perduoti privatiems asmenims, taip siekiant užtikrinti konkurencijos sąlygų laikymąsi B, C kategorijų trumpųjų šaunamųjų ginklų, šaudmenų, skirtų tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalių prekybos, importo (įvežimo) ir eksporto (išvežimo) srityje.

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 straipsnio pakeitimo įstatymas, kurio esmė – steigiant naują krašto apsaugos sistemos instituciją – Gynybos resursų agentūrą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Gynybos resursų agentūra), sudaryti jai sąlygas importuoti karinę įrangą. Šiuo pakeitimu buvo keičiamos Strateginių prekių kontrolės įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalys, numatant, kad Ūkio ministerijos išduodama karinės įrangos importo licencija nereikalinga ne tik Krašto apsaugos ministerijai, bet ir jos įgaliotai institucijai. Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos pradėjus vykdyti funkcijas, susidarė situacija, kad, perėmus Krašto apsaugos ministerijos ilgalaikį turtą, kartu ir karinę įrangą, iškyla poreikis Gynybos resursų agentūrai turėti galimybę išvežti karinę įrangą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares modernizuoti. Galiojanti Strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio redakcija tokius veiksmus leidžia atlikti tik su Ūkio ministerijos išduodama licencija, tačiau, siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo (palyginti su Strateginių prekių kontrolės įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis), siūlytina šio reikalavimo netaikyti ne tik Krašto apsaugos ministerijai, bet ir jos įgaliotai institucijai.

Projektų tikslas – reorganizuoti Ginklų fondą, atsisakyti Ginklų fondo vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir ją perduoti privatiems asmenims, kitas Ginklų fondo atliekamas funkcijas perduoti Vyriausybės įgaliotoms valstybės institucijoms. Nustatyti, kad Ūkio ministerijos išduodama karinės įrangos siuntimo Europos Sąjungoje licencija nereikalinga ne tik Krašto apsaugos ministerijai, bet ir jos įgaliotai institucijai. Patikslinti įslaptintus duomenis apibrėžiamas sąvokas.

 

2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Projektus inicijavo ir parengė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM). Tiesioginis rengėjas – VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (direktorius – Klaidas Kuchalskis, tel. 271 7248, el. p. [email protected]) Visuomenės saugumo skyriaus (vedėjas – Darius Vasaris, tel. 271 7138, el. p. [email protected]) patarėjas Alvydas Tumasonis (tel. 271 8854, el. p. [email protected]).

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatyme reglamentuotas Ginklų fondo teisinis statusas, veiklos teisiniai pagrindai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos, administracijos struktūra, personalas ir finansavimas.

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyta, kad Ginklų fondas turi teisę importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) visų kategorijų ginklus, jų šaudmenis, ginklų priedėlius, ginklų ir šaudmenų dalis. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Ginklų fondui nustatyta išimtinė teisė – Lietuvos Respublikos teritorijoje prekiauti B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis ir juos importuoti (įvežti) ar eksportuoti (išvežti). Tinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai ar pramoninės gamybos šaudmenys asmens prašymu realizuojami per Ginklų fondą, o netinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, kurie nepriimami realizuoti, neatlygintinai perduodami Ginklų fondui sunaikinti.

Lietuvos Respublikos sprogmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnyje, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnyje, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnyje, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnyje, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsniuose nurodytas Ginklų fondas ir šios nuostatos, susijusios su Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatyme reglamentuotu Ginklų fondo teisiniu statusu, veiklos teisiniais pagrindais, uždaviniais, funkcijomis, teisėmis ir pareigomis.

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyta, kad Ūkio ministerijos išduodama karinės įrangos importo licencija nereikalinga ne tik Krašto apsaugos ministerijai, bet ir jos įgaliotai institucijai. Gynybos resursų agentūrai pradėjus vykdyti funkcijas, susidarė situacija, kad perėmus Krašto apsaugos ministerijos ilgalaikį turtą, kartu ir karinę įrangą, iškyla poreikis Gynybos resursų agentūrai turėti galimybę išvežti karinę įrangą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares modernizuoti. Galiojanti Strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio redakcija tokius veiksmus Gynybos resursų agentūrai leidžia atlikti tik su Ūkio ministerijos išduodama licencija.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 39 punkte nustatyta, kad Ginklų fondui priskirta kompetencija tirti administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 ir 507 straipsniuose, ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už jų pažeidimus.

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme minimi detalūs ir suvestiniai detalūs duomenys, kurių turinys ir apimtis nesiskiria.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Projektais siūloma atsisakyti Ginklų fondo vykdomos ūkinės komercinės veiklos – prekiauti B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis ir juos importuoti (įvežti) ar eksportuoti (išvežti) ir ją perduoti privatiems asmenims. Taip būtų atsisakyta valstybės įstaigai nebūdingos komercinės veiklos ir sudarytos konkurencinės sąlygos verslo subjektams prekiauti B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis, jų importo (įvežimo) ir eksporto (išvežimo) veiklai.

Priėmus Projektus planuojama Ginklų fondo funkcijas perduoti Policijos departamentui prie VRM (toliau – PD) ir kitoms VRM pavaldžioms įstaigoms:

1. PD planuojama perduoti šias funkcijas:

1.1. informacijos apie šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų apyvartą Lietuvos Respublikoje rinkimas ir teikimas;

1.2. prekybos B ir C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis, kontrolė;

1.3. galutinio vartotojo sertifikatų privatiems subjektams, importuojantiems ginklus, išdavimas.

Papildomo lėšų poreikio perduodamoms funkcijoms atlikti nėra.

2. Ginklų fondo vykdomą Ginklų registro valdytojo funkciją planuojama perduoti VRM.

3. Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM (toliau – IRD) numatoma perduoti šias funkcijas:

3.1. IRD turėtų būti paskirtas registro tvarkytoju registro funkcionalumui užtikrinti;

3.2. pažymų apie ginklo savininką (pačiam savininkui, teismams, notarams ir kt.) išdavimas.

Preliminarus pareigybių šioms funkcijoms atlikti IRD poreikis – 2 pareigybės, kurioms išlaikyti reikės 34 tūkst. Eur. Papildomų asignavimų poreikio nėra (bus perskirstytos Ginklų fondui skiriamos valstybės biudžeto lėšos).

4. Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM (toliau – TVŪD) planuojama perduoti šias funkcijas:

4.1. valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas visų kategorijų ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir specialiomis priemonėmis;

4.2. visų kategorijų ginklų ir šaudmenų naikinimas, ginklų, šaudmenų priėmimas iš teritorinių policijos įstaigų ir jų naikinimas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

4.3. daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams ir konkrečiai jų kategorijai ekspertų komisijos aptarnavimo sekretoriato funkcija (Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1 str. 4 d.).

Minėtoms funkcijoms atlikti TVŪD reikės įsteigti 8 pareigybes. Preliminarus valstybės biudžeto lėšų poreikis šioms pareigybėms išlaikyti ir perduodamoms funkcijoms atlikti – 204 tūkst. Eur. Papildomų asignavimų poreikio nėra (bus perskirstytos Ginklų fondui skiriamos valstybės biudžeto lėšos).

Konfiskuoti ar į valstybės pajamas perduoti ginklai bus realizuojami per Vyriausybės įgaliotos institucijos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atrinktą subjektą, turintį teisę prekiauti tokios rūšies ginklais.

Keičiamuose Lietuvos Respublikos sprogmenų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, todėl pripažįstant netekusiu galios Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymą ir keičiant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą minėtų įstatymų nuostatas būtina tarpusavyje suderinti.

Taip pat, siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo (palyginti su Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis), siūloma nustatyti, kad Ūkio ministerijos išduodama karinės įrangos siuntimo Europos Sąjungoje licencija nereikalinga ne tik Krašto apsaugos ministerijai, bet ir jos įgaliotai institucijai.

              Projektuose nenurodomos konkrečios institucijos, kurioms pavedamos atitinkamos Ginklų fondo atliekamos funkcijos, nes siekiama neriboti Vyriausybės diskrecijos priimti sprendimus dėl tokių funkcijų priskyrimo kompetentingoms, Vyriausybei pavaldžioms institucijoms.

     Atsižvelgiant į tai, kad Projektais siūloma reorganizuoti Ginklų fondą, ANK 589 straipsnio 39 punktą, kuriame nustatyta Ginklų fondo kompetencija tirti administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 ir 507 straipsniuose, ir surašyti protokolus už jų pažeidimus, būtina pripažinti netekusiu galios. Tirti administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 ir 507 straipsniuose, ir surašyti protokolus už jų pažeidimus suteikta teisė ir policijai, todėl vietoj Ginklų fondo kitai institucijai nesiūloma suteikti teisę tirti administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 ir 507 straipsniuose, ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už jų pažeidimus.

     Priėmus Projektus ir reorganizavus Ginklų fondą, planuojama Ginklų fondo funkcijų atlikimą užtikrinti su mažesniu pareigybių skaičiumi (mažesniu vadovaujančių pareigybių skaičiumi), tam skiriant mažesnius finansinius išteklius. Be to, bus atsisakyta mažos valstybės įstaigos, kurios veikla reglamentuota atskiru įstatymu, ir sudaryta galimybė Vyriausybei priimti sprendimus užtikrinant efektyvų Ginklų fondo perduotų funkcijų atlikimą.

     Ne tik Krašto apsaugos ministerijai bet ir Gynybos resursų agentūrai, perėmusiai Krašto apsaugos ministerijos ilgalaikį turtą, kartu ir karinę įrangą, bus sudaryta galimybė išvežti karinę įrangą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares modernizuoti be Ūkio ministerijos išduodamos karinės įrangos siuntimo Europos Sąjungoje licencijos.

     Pritarus Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui bus aiškiau apibrėžti įslaptinti duomenys.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Įstatymų priėmimas turės įtakos valstybės institucinei sandarai – reikės keisti TVŪD vidaus struktūrą ir valstybės institucijų administraciniams gebėjimams – naujoms funkcijoms atlikti reikės priimti naujų darbuotojų. Reorganizavus Ginklų fondą reikės skirti apie 80 tūkst. Eur darbuotojų išeitinėms išmokoms, kurios bus kompensuojamos vienkartinėmis įplaukomis į valstybės biudžetą už parduotas Ginklų fondo sukauptas ginklų, šaudmenų, specialiųjų priemonių ir sprogmenų atsargas.  

 

6. Kokią įtaką įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai?

Įstatymų priėmimas neturės įtakos kriminogeninei situacijai.

Teikiami Projektai nesusiję su įtaka korupcijai.

 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai?

Bus panaikintas perteklinis valstybinis monopolis, todėl pagerės sąlygos kuriant verslą ir naujas darbo vietas, bus užtikrinta konkurencija prekybos B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, skirtais tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams, jų dalimis srityje.

 

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios?

Priėmus įstatymus, kitų įstatymų priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.

 

9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka?

Projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos ir Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Projektuose neapibrėžiamos naujos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kuriuos reikėtų įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus?

Projektai neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.

 

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti?

Iki įstatymų įsigaliojimo Vyriausybė turės pakeisti šiuos nutarimus:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1457 Dėl Valstybinio ginklų registro reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634 Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 551 Dėl Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti nuostatų patvirtinimo;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. 1111 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais ir šaudmenimis, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimą Nr. 739 Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. 932 Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“;

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 1075 „Dėl Informacijos, susijusios su Šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote, teikimo tarptautinėms organizacijoms“;

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“;

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“;

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų Rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl 1992 m spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios“;

Iki įstatymų įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė turės:

1. Priimti nutarimą dėl sutikimo reorganizuoti Ginklų fondą (įgyvendinant Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalį).

2. Priimti nutarimą dėl Projektuose nustatytų įgaliojimų suteikimo Vyriausybės įgaliotai institucijai.

3. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 322 „Dėl Lietuvos ginklų fondo įsteigimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo įgyvendinimo“.

Iki įstatymų įsigaliojimo vidaus reikalų ministras turės:

 

1. Pakeisti TVŪD nuostatus.

2. Pripažinti netekusiu galios vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 1V- 732 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

3. Pakeisti vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-693 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Pakeisti vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 1V-579 „Dėl Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams, ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti personalinės sudėties patvirtinimo“.

5. Prireikus priimti kitus įgyvendinamuosius teisės aktus.

Iki įstatymų įsigaliojimo Ginklų fondo direktorius turės pripažinti netekusiomis galios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytas specialiąsias pirkimo procedūrų taisykles.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)?

Ginklų fondą sudaro 4 skyriai ir 27 pareigybės (iš jų užimtos – 21), o Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatyme šiai įstaigai nustatytos 8 funkcijos. Ginklų fondui pavestoms funkcijoms vykdyti 2018 m. skirta 275 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (neįskaitant 1181 tūkst. Eur planuojamų gauti pajamų), iš jų 261 tūkst. Eur skiriama išlaidoms (tarp jų 173 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) ir 14 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

Reorganizavus Ginklų fondą reikės skirti apie 80 tūkst. Eur darbuotojų išeitinėms išmokoms, kurios bus kompensuojamos vienkartinėmis įplaukomis į valstybės biudžetą už parduotas Ginklų fondo sukauptas ginklų, šaudmenų, specialiųjų priemonių ir sprogmenų atsargas. 

Teikiamų įstatymų nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. Įvykdžius Ginklų fondo reorganizavimą preliminariais skaičiavimais per vienerius biudžetinius metus bus sutaupyta apie 35 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, o per trejus biudžetinius metus –  apie 105 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Projektų rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems Įstatymų projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

„Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „Ginklų fondas“, „sprogmenys“, ginklai“, „šaudmenys“.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu atliktas Projektų antikorupcinis vertinimas. Kitų, iniciatorių nuomone, reikalingų pagrindimų ir paaiškinimų nėra.

 

_______________________