LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO

„DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KATARO VALSTYBĖS SUSITARIMO DĖL ORO SUSISIEKIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, Įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Įstatymo projekto tikslas – ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimą dėl oro susisiekimo (toliau – Susitarimas).

Šiuo metu oro susisiekimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Kataro Valstybės paslaugos teikiamos remiantis dvišaliais atskirų valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimais. Siekdama užtikrinti oro transporto rinkos plėtrą Taryba 2016 m. birželio 7 d. suteikė Komisijai įgaliojimus derėtis dėl išsamaus Susitarimo su Kataro Valstybe. Derybos buvo sėkmingai baigtos parafavus susitarimą
2019 m. kovo 4 d. Susitarimas buvo pasirašytas 2021 m. spalio 18 d. Liuksemburge.

Susitarimu siekiama:

- pakeisti galiojančius dvišalius valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimus dėl oro susisiekimo;

- laikantis abipusiškumo principo palaipsniui atverti rinką, t. y. suteikti galimybę vykdyti skrydžius atitinkamais maršrutais ir naudotis pajėgumais; Susitarimu yra pašalinami visi egzistuojantys tiek ES, tiek Kataro Valstybės oro vežėjų teisių suvaržymai vykdyti skrydžius tarp punktų ES ir Kataro Valstybėje;

- užtikrinti, kad nei ES, nei Kataro Valstybės oro vežėjai nebūtų diskriminuojami ir kad jiems būtų sudaromos vienodos veiklos sąlygos;

- užtikrinti ES ir Kataro Valstybės bendradarbiavimą oro eismo saugos ir saugumo, socialinių reikalų, vartotojų teisių gynimo, aplinkos, oro eismo valdymo, konkurencijos ir valstybės pagalbos srityse.

Susitarimo 29 straipsnyje numatyta, kad Susitarimas įsigalioja praėjus mėnesiui nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų atitinkamų vidaus procedūrų užbaigimą.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

Įstatymo projekto iniciatorė yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Įstatymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės (grupės vadovas Gytis Mažeika, tel. 239 3879, el. p. [email protected]) vyriausiasis specialistas Dmitrijus Zadojenko (tel. 239 3968, el. p. [email protected]).

 

3. Dabartinis Įstatymo projekte aptartų teisinių santykių reguliavimas

Lietuvos Respublika neturi oro susisiekimo sutarties su Kataro Valstybe.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 44 straipsnio nuostatomis, ES ir Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių oro vežėjams leidimus vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos išduoda Lietuvos transporto saugos administracija, laikydamasi tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose oro susisiekimą, nustatytų sąlygų. Jeigu su oro vežėjo valstybe Lietuvos Respublika nėra sudariusi tarptautinės sutarties, reglamentuojančios oro susisiekimą, Lietuvos transporto saugos administracija išduoda laikinąjį leidimą, išskyrus mutatis mutandis šio įstatymo 45 straipsnio 4 dalies 2–9 punktuose nustatytus atvejus.

 

4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami teigiami rezultatai

Priėmus įstatymą ir ratifikavus Susitarimą, bus įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimai dėl ES teisės perkėlimo. Taip pat bus sudarytos sąlygos vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių ekonomikai, socialinei aplinkai ar viešajam administravimui nenumatoma.

 

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas įstatymas kriminogeninei situacijai ir korupcijai įtakos neturės.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Priėmus įstatymą įtakos verslo sąlygoms nenumatoma.

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, teisės aktai, kuriuos būtina priimti, galiojantys teisės aktai, kuriuos reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus įstatymą ir ratifikavus Susitarimą, priimti, pakeisti ir pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės.

 

10. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimams, Įstatymo projekto sąvokų ir jas įvardijančių terminų įvertinimas Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatytų reikalavimų.

Įstatymo projekte nepateikiama sąvokų ir nėra sąvokas įvardijančių terminų, todėl įstatymo projektas nevertintinas Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir ES dokumentus.  

 

12. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, šių aktų rengėjai ir parengimo terminai

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus teikiamą įstatymą ir ratifikavus Susitarimą, įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengti nereikės.

 

13. Valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšos, kurių prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įstatymo projektui įgyvendinti nereikės.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant įstatymo projektą specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas ir sritis

„Susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimas“, „Kataro Valstybė“, „oro vežėjai“, „veiklos leidimai“, „susitarimas dėl oro susisiekimo“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.   

part_9c18d5fff2924c378857dee2b2bb1275_end