Projekto

                                                                                                            lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 61 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis. Karių tarnybos užsienyje apmokėjimas

1. Šis straipsnis taikomas kariams, atliekantiems tarnybą šio įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais, išskyrus karius, kurių faktinė tarnybos atlikimo (rezidavimo) vieta yra Lietuvos Respublikoje, ir profesinės karo tarnybos karius, turinčius žvalgybos pareigūno statusą.

2. Profesinės karo tarnybos kariui mokamas tarnybinis atlyginimas ir 0,3 pagal šio įstatymo 1 priedą nustatyto tarnybinio atlyginimo koeficiento, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, dydžio priemoka.

3. Profesinės karo tarnybos kariui mokama su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, taikant šio straipsnio 4 dalyje nurodytą su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientą, priklausantį nuo kario laipsnio, ir gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientą, kurio dydį nustato Vyriausybė. Užsienio valstybėse, kurių gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficiento dydžiai nėra nustatyti Vyriausybės, taikomas gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientas 1,2. Su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertė eurais lygi baziniam dydžiui. Šioje dalyje nurodytas gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientas taikomas šio straipsnio 11 dalyje nurodytų sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros išlaidų riboms, ir šio straipsnio 12 dalyje nurodytoms išmokoms skirtoms apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis ir vienkartinėms įsikūrimo išmokoms.

4. Su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų koeficientai:

1) generolui leitenantui (viceadmirolui), generolui majorui (kontradmirolui), brigados generolui (flotilės admirolui) – 8,93;

2) pulkininkui (jūrų kapitonui) – 8,15;

3) pulkininkui leitenantui (komandorui), majorui (komandorui leitenantui) – 7,38;

4) kapitonui (kapitonui leitenantui), vyresniajam leitenantui, leitenantui – 6,60;

5) seržantui majorui (vyresniajam laivūnui), viršilai (laivūnui), štabo seržantui (štabo laivūnui), štabo seržantui specialistui (štabo laivūnui specialistui), vyresniajam seržantui, vyresniajam seržantui specialistui, seržantui, seržantui specialistui, grandiniui – 5,82;

6) jaunesniajam eiliniui (jaunesniajam jūreiviui), eiliniui (jūreiviui), vyresniajam eiliniui (vyresniajam jūreiviui) – 5,05.

5. Profesinės karo tarnybos kariams už sutuoktinį, nepilnamečius vaikus (įvaikius), jeigu jie nėra emancipuoti ar sudarę santuokos, pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 20 metų, jeigu jie su profesinės karo tarnybos kariu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, sutuoktinio nepilnamečius vaikus (įvaikius), jeigu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su profesinės karo tarnybos kario sutuoktiniu ir jie nėra emancipuoti ar sudarę santuokos, pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 20 metų, jeigu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su profesinės karo tarnybos kario sutuoktiniu ir jie su profesinės karo tarnybos kariu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, nepilnamečius išlaikytinius, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ir (ar) jo sutuoktinis, kitus išlaikytinius asmenis, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ir (ar) jo sutuoktinis (toliau kartu – šeimos nariai), kurie užsienyje gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, mokamos šiame straipsnyje numatytos išmokos ir (ar) kompensacijos.

6. Kai su profesinės karo tarnybos kariu kartu gyvena sutuoktinis, profesinės karo tarnybos kariui kartu su tarnybiniu atlyginimu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,5 per mėnesį profesinės karo tarnybos kario gaunamos su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Ši kompensacija nemokama, jei sutuoktinis gauna pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

7. Kai su profesinės karo tarnybos kariu kartu gyvena jo ar jo sutuoktinio vaikai (įvaikiai), taip pat nepilnamečiai išlaikytiniai, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ar jo sutuoktinis, už kiekvieną vaiką (įvaikį) ar nepilnametį išlaikytinį profesinės karo tarnybos kariui kartu su tarnybiniu atlyginimu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį profesinės karo tarnybos kario gaunamos su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis), nepilnametis išlaikytinis iki 6 metų, ir 0,3 per mėnesį profesinės karo tarnybos kario gaunamos su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) ar nepilnametis išlaikytinis yra 6 ir daugiau metų.

8. Kai su profesinės karo tarnybos kariu kartu gyvena kiti nei šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyti išlaikytiniai asmenys, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ar jo sutuoktinis, profesinės karo tarnybos kariui kartu su tarnybiniu atlyginimu už kiekvieną išlaikytinį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,25 per mėnesį profesinės karo tarnybos kario gaunamos su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.

9. Kai su profesinės karo tarnybos kariu kartu gyvena jo ar jo sutuoktinio vaikai (įvaikiai), taip pat nepilnamečiai išlaikytiniai, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ar jo sutuoktinis, profesinės karo tarnybos kariui kartu su tarnybiniu atlyginimu pagal faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus, neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija visiškai ar iš dalies vaikų ikimokyklinio ugdymo išlaidoms kompensuoti. Vyriausybė nustato ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensuojamąją dalį, priklausomą nuo ikimokyklinio ugdymo išlaidų dydžio, o Kompensuojamų ikimokyklinio ugdymo išlaidų rūšis ir kompensacijos mokėjimo tvarką nustato krašto apsaugos ministras - ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką.

10. Kai su profesinės karo tarnybos kariu kartu gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programas jo ar jo sutuoktinio vaikai (įvaikiai), taip pat nepilnamečiai išlaikytiniai ar kiti išlaikytiniai, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas profesinės karo tarnybos karys ar jo sutuoktinis, profesinės karo tarnybos kariui kartu su tarnybiniu atlyginimu pagal faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus, neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija visiškai ar iš dalies jų mokymosi išlaidoms kompensuoti, iki jie įgis vidurinį išsilavinimą. Šioje dalyje nurodyta kompensacija mokama nuo tada, kai vaikams (įvaikiams), išlaikytiniams sueina 6 metai, bet ne ilgiau, iki jiems sueis 20 metų. Vyriausybė nustato mokymosi išlaidų kompensuojamąją dalį, priklausomą nuo mokymosi išlaidų dydžio, o Kompensuojamų mokymosi išlaidų rūšis ir kompensacijos mokėjimo tvarką nustato krašto apsaugos ministras - mokymosi išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką.

11. Profesinės karo tarnybos karys, atliekantis tarnybą šio įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais, ir jo šeimos nariai apdraudžiami sveikatos draudimu. Sveikatos draudimo išlaidos apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Valstybėse, kuriose nėra galimybių apdrausti sveikatos draudimu, išlaidos, susijusios su profesinės karo tarnybos kario, atliekančio tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, specialiojoje misijoje, atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje, arba jo šeimos narių asmens sveikatos priežiūra, apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šioje dalyje nurodytos sveikatos draudimo ir su asmens sveikatos priežiūra susijusios išlaidos apmokamos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, neviršijant Vyriausybės nustatytų sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros išlaidų ribų. Už šeimos narius iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų taip pat mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, jeigu jos turi būti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 11 dalimi.

12. Profesinės karo tarnybos kariui kas mėnesį skiriama išmoka apsirūpinti jo pareigybę, ar kario karinį laipsnį ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti. Be to, kompensuojamos profesinės karo tarnybos kario ir jo šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę, iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką ar iš vienos užsienio valstybės į kitą užsienio valstybę išlaidos, išmokama vienkartinė Vyriausybės nustatyto dydžio įsikūrimo išmoka. Išmokų apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti dydžius ir jų skyrimo tvarką, persikėlimo (įskaitant asmeninio krovinio nugabenimą, neviršijant Vyriausybės nustatytų limitų) išlaidų kompensavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis nemokama, jeigu karys toje valstybėje aprūpintas tarnybine gyvenamąja patalpa. Šiuo atveju Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos patirtos komunalinės ir ryšių išlaidos su gyvenamųjų patalpų suteikimu ir išlaikymu susijusios išlaidos.

13. Profesinės karo tarnybos kariui apmokama patalpų nuoma Lietuvos Respublikos atstovybėse ar kituose biuruose ir sumokami mokesčiai, susiję su nuomojamos patalpos išlaikymu už nuomojamų patalpų komunalines ir ryšių paslaugas. Patalpų nuomos ir mokesčių, už nuomojamų patalpų komunalines ir ryšių paslaugas susijusių su nuomojamos patalpos išlaikymu, išlaidų metams dydžius nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos įgaliota institucija.

14. Profesinės karo tarnybos kariui, naudojančiam netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, kompensuojamos degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidos. Kompensuojamų išlaidų dydį ir kompensavimo atvejus, taip pat automobilio, naudojamo tarnybos reikmėms, nuomos ir veiklos nuomos išlaidų atlyginimo sąlygas, tvarką ir pareigų, kurias einantiems kariams suteikiama teisė nuomotis automobilį, sąrašą nustato krašto apsaugos ministras. Kompensuojamų išlaidų dydis negali viršyti 0,39 Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio per mėnesį.

15. Profesinės karo tarnybos kariui krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka  apmokamos ar kompensuojamos važiavimo tarnybos tikslais keleivių vežimą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais vykdančiomis transporto priemonėmis išlaidos tais atvejais, kai toks važiavimas nėra laikomas komandiruote. Šioje dalyje nurodytos išlaidos neapmokamos ir nekompensuojamos, jeigu profesinės karo tarnybos kariui kompensuojamos ar atlyginamos šio straipsnio 14 dalyje nurodytos išlaidos.

1516. Profesinės karo tarnybos kariams, kuriems užsienio valstybių arba tarptautinės karinės ar gynybos institucijos moka užmokestį už einamas pareigas ir (ar) skiria dienpinigius, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta priemoka ir 3 dalyje nustatyta kompensacija nemokamos. Kariui mokamų šio straipsnio 6, 7, 8 dalyse nustatytų kompensacijų dydžiai apskaičiuojami taikant šio straipsnio 4 dalyje nurodytą su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientą, priklausantį nuo kario laipsnio, ir gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientą.

1617. Profesinės karo tarnybos kariams, šio įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais pasiųstiems atlikti tarnybos specialiosiose misijose, tarptautinėse operacijose ar užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, esančiose valstybėse, kuriose vyksta ginkluotas konfliktas, per visą tarnybos specialiosiose misijose, tarptautinėse operacijose ar užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, esančiose valstybėse, kuriose vyksta ginkluotas konfliktas, laikotarpį vietoj šio straipsnio 2 dalyje nustatyto tarnybos apmokėjimo ir 3 dalyje nustatytos kompensacijos taikomas šio įstatymo 61straipsnyje kariams, dalyvaujantiems tarptautinėje operacijoje, nustatytas tarnybos apmokėjimas. Kariui mokamų šio straipsnio 6, 7, 8 dalyse nustatytų kompensacijų dydžiai apskaičiuojami taikant šio straipsnio 4 dalyje nurodytą su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientą, priklausantį nuo kario laipsnio, ir gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientą. 

1718. Užsienio valstybių miestams, kurių gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientai nėra nustatyti Vyriausybės, krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į miesto, kuriame profesinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, ypatumus, įskaitant nusikalstamumo, taršos, klimato rodiklius, sveikatos apsaugos lygį, religinius ir kultūrinius skirtumus, gyvenimo lygio pokyčius ir nekilnojamojo turto gyvenamųjų patalpų nuomos rinkos kainų pasikeitimus kainas, kitas svarbias aplinkybes, turi teisę nustatyti  iki 50 procentų mažesnius gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientus, negu tai užsienio valstybei nustatytas gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientas (jeigu toje užsienio valstybėje koeficientai nustatyti keliems miestams, – iki 50 procentų mažesni koeficientai nustatomi atsižvelgiant į didžiausią tos užsienio valstybės miestui nustatytą gyvenimo lygio vietos gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientą). 

1819. Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo tarnauti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę, specialiąją misiją, atstovybę prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinę karinę arba gynybos instituciją, profesinės karo tarnybos kariui ir kartu su juo gyvenantiems jo šeimos nariams kompensuojamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu su juo negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas profesinės karo tarnybos karį ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos. Jeigu kariai sutuoktiniai šio įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais yra paskirti atlikti tarnybos į skirtingas užsienio valstybes arba skirtingus tos pačios užsienio valstybės miestus, kario pasirinkimu vietoj šioje dalyje nurodytos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal gali būti kompensuojamos jo ir kartu su juo gyvenančių šeimos narių kelionės į kitą užsienio valstybę ar kitą tos pačios užsienio valstybės miestą, kur paskirtas atlikti tarnybos kitas sutuoktinis, ir atgal išlaidos.

1920. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ekonominę padėtį, valiutų kursų svyravimą svyravimus, užsienio valstybės ar miesto, kuriame atliekama tarnyba, ypatumus, įskaitant nusikalstamumo, taršos, klimato rodiklius, sveikatos apsaugos lygį, religinius ir kultūrinius skirtumus, gyvenimo lygio pokyčius, nekilnojamojo turto gyvenamųjų patalpų  nuomos rinkos kainų pasikeitimus kainas, kitas svarbias aplinkybes, turi teisę laikinai, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, iki 30 procentų padidinti (sumažinti) sveikatos draudimo išlaidų ribą ir gyvenimo lygio vietos koeficientus. nustatyti  gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų korekcinius koeficientus. Korekcinis koeficientas gali būti nustatomas visoms ar atskiroms išlaidų rūšims, kurioms taikomas gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientas, ir negali gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficiento padidinti daugiau kaip 50 procentų ar sumažinti daugiau kaip 25 procentais. Krašto apsaugos ministro nustatyti korekciniai koeficientai peržiūrimi ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 Respublikos Prezidentas