LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-02-13Nr. XIIIP-360

Vilnius

 


 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas bei pasiūlymus:

              1. Šiuo metu galiojančiame keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punkte nustatyta, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punktą siūloma pakeisti ir nustatyti, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra jaunimo teisių politika. Siūlomas teisinis reguliavimas svarstytinas dėl kelių priežasčių. Pirma, pagal kompetenciją vaikų ir jaunimo politiką formuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte tokio pakeitimo tikslas nėra nurodytas. Šių pakeitimų tikslas nėra aiškus ir iš kartu teikiamų įstatymų projektų turinio, todėl siūlomo pakeitimo esmė nesuprantama. Antra, keičiamo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei kartu su šiuo įstatymo projektu teikiamame Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo (projektas Nr. XIIIP-354) 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 46, 51 ir kituose straipsniuose nustatyti savivaldybių institucijų ir įstaigų įgaliojimai vaiko teisių apsaugos srityje negalėtų būti įgyvendinti eliminavus savivaldybių funkciją - vaikų teisių apsaugą. Trečia, pagal siūlomą teisinį reguliavimą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboms perduodamos tik vaiko teisių apsaugos tarnybų vykdytos funkcijos, tačiau kitos su vaiko teisių įgyvendinimu susijusios funkcijos - sveikatos apsauga, švietimas, ugdymas - lieka ir savivaldybių kompetencijoje. Todėl svarstytina, ar vaiko teisių apsaugos tarnybų funkcijų perdavimas valstybės institucijai suponuoja pareigą panaikinti savivaldybėms dabar nustatytą valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - vaikų ir jaunimo teisių apsaugą ir deleguoti joms valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - jaunimo teisių politiką. Ketvirta, įstatymo projekto lyginamajame variante neatspindėtas siūlomas pakeitimas, kuriuo savivaldybėms vietoj valstybės (valstybės perduotos savivaldybėms) vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijos būtų nustatyta jaunimo teisių politikos funkcija.

              2. Jeigu siūlomam teisiniam reguliavimui būtų pritarta, svarstytina, ar nereikėtų atsisakyti įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalies, nes neaišku kokius šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus reikėtų Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai priimti.

              3. Įstatymo projekto pavadinime žodis „STRAIPSNIŲ“ rašytinas vienaskaita, nes keičiamas tik vienas straipsnis.

              4. Atsižvelgiant į vaiko teisių apsaugos tarnybų pertvarką, kurį įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 

 


 

 

Departamento direktorius                                                                               Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]