Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

 

(Pažymos forma)

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo

,,dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl teikiamų rinkai medicinos priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas  Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja Jolanta Karavackaitė

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas (pažymėti reikiamą atsakymą):

ü  suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);

suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo papildytas arba pakeistas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodomas antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijus), kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių. Pildoma, kai, vertintojo nuomone, teisės akto projekto tiesioginio rengėjo siūlomų pataisų nepakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti arba kai vertintojas nesutinka su teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentais, kodėl neatsižvelgta į vertintojo pateiktas pastabas):

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų atitinka“ / „Kriterijaus neatitinka“ / „Kriterijus nėra teisės akto projekto reglamentavimo dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

 

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

 

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Kriterijų atitinka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Projekte nėra spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

 

□ tenkina

□ netenkina

 

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir pan. priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Kriterijų atitinka

 

□ tenkina

□ netenkina

 

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimų priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys, sąrašas

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo ir viešinimo tvarka

Kriterijų atitinka

 

□ tenkina

□ netenkina

 

8.

Teisės akto projekte nustatyti sprendimų dėl mažareikšmiškumo kriterijai ir priėmimo tvarka

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą

9.3. narių skyrimo mechanizmas

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu

9.6. asmeninė narių atsakomybė

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

10.

Numatytos procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo (viešinimo) tvarka

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai nustatoma procedūra netaikoma, sąrašas

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų procedūrų ir sprendimų priėmimo konkrečius terminus

Atitinka. Projekto 29.4, 32.2, 32.3 papunkčiuose numatytas 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos nepašalintiems nustatytiems trūkumams terminas.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

14.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir pan.)

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

15.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės (pvz., aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir pan.)

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

16.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

17.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, sąrašas ir nustatyta aiški nuobaudos (sankcijos) skyrimo procedūra

Projektui šis kriterijus neaktualus

 

□ tenkina

□ netenkina

 

18.

Kartu su teisės akto projektu pateikta pakankamai jį pagrindžiančių lydimųjų dokumentų ir informacijos,  siekiant antikorupciniu aspektu įvertinti teisės akto projektą

Kriterijų atitinka

 

□ tenkina

□ netenkina

 

19.

Kiti svarbūs kriterijai

-

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

 

 

 

Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja Jolanta Karavackaitė  

 

 

 

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Vilhelmina Tverionaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)                                      (data)

 

 

(parašas)                                                     (data)