Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49

PRIEDĖLIO 4 skYRIaus PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                   d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio 4 skyriaus skirsnio „Ekonominė politika“ pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio 4 skyriaus skirsnio „Ekonominė politika“ trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Strategiškai svarbūs nacionaliniam saugumui ūkio sektoriai Lietuvoje yra:

– energetikos;

– transporto;

– informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų;

– finansų ir kredito;

karinės įrangos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas