LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO  Nr. XIIIP-2691

 

2018-11-14  Nr. 109-P-43

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Biudžeto ir finansų komiteto nariai: Stasys Jakeliūnas, Andrius Palionis, Vytautas Kamblevičius, Rasa Budbergytė, Viktoras Rinkevičius, Mykolas Majauskas, Valius Ąžuolas, Rita Tamašunienė, Juozas Varžgalys. Biudžeto ir finansų komiteto biuras: biuro vedėja Alina Brazdilienė, patarėjai: Janina Alasevičienė, Dalia Mudėnienė, Jolanta Žaltkauskienė, Jolanta Dzikaitė, padėjėja Danguolė Zabulėnienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2018-10-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3.      Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2018-10-01 Valstybinio audito išvada Nr. FA-2018-P-6-5-9 ir
Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-5-9-1

 

 

 

 

VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA

„Sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Garantinio fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas reikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Garantinio fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Dėl netinkamai parinktos apskaitos politikos fondo veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-12-31 duomenis nenurodytos 301,9 tūkst. Eur gautinų įmokų nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (B.l. eil.), aiškinamajame rašte atskleista ne visa informacija apie sumas, gautinas per vienerius  metus (ataskaitos
3 pastraipa).

Fondo finansinės būklės ataskaitoje nurodytų
6,6 tūkst. Eur gautinų sumų teisingumo negalime patvirtinti, nes fondo apskaitoje jos registruojamos remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamais duomenimis, kurių teisingumo valstybiniai auditoriai, atlikę 2017 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (į jį įtraukiami ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo duomenys) auditą, negalėjo patvirtinti (ataskaitos 4-5 pastraipos).

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Valstybės kontrolės tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkto audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio.

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Garantinio fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, Garantinio fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame priklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Valstybės kontrolės tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.<...>“

Atsižvelgti

 

 

5.      Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6.       Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Audito komitetas,

2018-11-07

 

 

 

 

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-5-9 pateiktą sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-5-9-1 pateiktus pastebėjimus, pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2691 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti pagal Audito komiteto pasiūlymus.

Iš dalies pritarti.

Žr. Komiteto išvadas.

2.

Audito komitetas,

2018-11-07

 

 

 

B

Pasiūlymas:

Pakeisti Seimo nutarimo projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-5-9 pateikė sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-5-9-1 pateiktus pastebėjimus;

pažymėdamas, kad sudarant Garantinio fondo finansinių ataskaitų rinkinį nesilaikoma vieno iš bendrųjų apskaitos principų, įtvirtintų Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje - subjekto principo, numatančio, kad kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas, laikomas atskiru apskaitos vienetu ir apskaitoje turi registruoti tik savo turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;

siekdamas supaprastinti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės procesus, mažinti administracinę naštą bei užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, n u t a r i a priimti šį Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą:“.

Nepritarti.

Seimo nutarimo preambulėje nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis Seimas tvirtina ataskaitų rinkinius.

  Preambulėje konstatavus faktą, kad sudarant Garantinio fondo finansinių ataskaitų rinkinį nesilaikoma vieno iš bendrųjų apskaitos principų, įtvirtintų Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje – subjekto principo, ataskaitų rinkinys turėtų būti nepatvirtintas.

 

 

          

3.

Audito komitetas,

2018-11-07

2

 

 

N

Argumentai:

Siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, supaprastinti buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir konsolidavimo procesus, bei sumažinti administracinę naštą, siūloma papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu.

 

Pasiūlymas:

Papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo duomenų konsolidavimo į vieną Valstybinio socialinio draudimo fondo ataskaitų rinkinį, užtikrinant duomenų atskleidimo pagal atskiras įmokų rūšis.

Iš dalies pritarti.

Nutarimo 2 straipsnį išdėstyti taip:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti galimybę inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo duomenų konsolidavimo į vieną Valstybinio socialinio draudimo fondo ataskaitų rinkinį, užtikrinant duomenų atskleidimo pagal atskiras įmokų rūšis.“

4.

Ekonomikos komitetas,

2018-11-05

 

 

 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą, siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr. XIIIP-2691.

Pritarti.

 

5.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, 2018-10-30

 

 

 

 

Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui.

Pritarti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas:

Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui XIIIP-2691 ir komiteto išvadoms.

 8. Balsavimo rezultatai: už –9, prieš –0, susilaikė –3.

                  9. Komiteto paskirti pranešėjai: Juozas Varžgalys

    10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

    PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas nutarimo projektas.

 

 

           

Komiteto pirmininkas                                                                                                  Stasys Jakeliūnas

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Alina Brazdilienė