Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

2019-04-30      Nr. IVL-697

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo projektas (toliau – Projektas).

Projekto tiesioginis rengėjas: Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė  Justina Maželytė, Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas Tadas Kaluina, Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Liaukevičienė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: nėra

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]: nėra

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas


 

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projekte nustatytos sąlygos ir kriterijai iš esmės yra aiškūs ir nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Iš esmės Projekto nuostatos yra aiškios ir nesudaro galimybės dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.

 

1. Tikslintinas teisės akto projekto 6 punktas, kuriame nustatyta, kad „Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas įspėti organizatorių apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą, įforminamas rezoliucija Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojo išvadoje.“ Siūlytina nustatyti, kokiu būdu įspėjamas organizatorius ir nuo kada skaičiuojamas terminas nustatytam pažeidimui pašalinti.

 

2. Tikslintinas teisės akto projekto 19 punktas, nustatantis, kadOrganizatorius, nustatęs, kad yra pažeista ar nuimta Priežiūros tarnybos plomba, Priežiūros tarnybai turi pateikti prašymą išduoti naują plombą.“ Siūlytina punktą patikslinti, nustatant, kad pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Tikslintinas teisės akto projekto 19 punktas, nustatantis, kad „Priežiūros tarnyba naują plombą išduoda per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo.“ Siūlytina patikslinti, nustatant, kaip užfiksuojamas naujos plombos išdavimas (priėmimo – perdavimo aktu ar pan.).  

 

 

4. Tikslintinas teisės akto projekto 22 punktas, nustatantis, kad „Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas, atsakingas už ženklų perdavimą ir jų apskaitos tvarkymą, organizatoriui išduoda ženklą (aprašo 7 priedas).“ Siūlytina patikslinti, nustatant, kaip užfiksuojamas ženklo išdavimas (priėmimo – perdavimo aktu ar pan.).  

 

5. Tikslintinas teisės akto projekto 28 punktas, nustatantis, kad „Organizatoriui informavus Priežiūros tarnybą apie pakeistą žaidimo automato eksploatavimo vietą, Priežiūros tarnybos tarnautojai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos žaidimo automatų sąraše nurodo naują žaidimo automato eksploatavimo vietą.“. Siūlytina punktą patikslinti, nustatant, kad pranešimas turi būti pateiktas raštu (elektroniniu paštu).

 

 

 

 

 

1. Neatsižvelgta.

Rezoliucijoje nurodyta data ir yra terminas, nuo kurio skaičiuojamas terminas nustatytam pažeidimui pašalinti.

Dokumentų ir informacijos pateikimo būdai nustatyti Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 253 straipsnio 13 dalyje.

 

 

 

 

2. Neatsižvelgta, kadangi siekiama paprastinti procesą ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektui. Be to, ALĮ 251 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad draudžiama organizuoti žaidimus žaidimo automatais, kurie neįrašyti į žaidimo automatų sąrašą, nepaženklinti specialiuoju žaidimo automato ženklu ir (arba) kurių mechaniniai skaitikliai neužplombuoti arba elektroniniai skaitikliai specialiu slaptažodžiu ar kitu būdu neapsaugoti nuo juose esančios informacijos pakeitimo.

 

3. Neatsižvelgta, kadangi praktikoje galimi įvairūs plombų perdavimo būdai – organizatoriui atvykus į Priežiūros tarnybą, išsiunčiant plombas organizatoriui registruotu laišku, Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams nuvykus į žaidimo automato eksploatavimo vietą ir pan.

 

4. Neatsižvelgta, kadangi praktikoje galimi įvairūs plombų perdavimo būdai – organizatoriui atvykus į Priežiūros tarnybą, išsiunčiant plombas organizatoriui registruotu laišku, Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams nuvykus į žaidimo automato eksploatavimo vietą ir pan.

 

5. Neatsižvelgta.

Dokumentų ir informacijos pateikimo būdai nustatyti ALĮ 253 straipsnio 13 dalyje.

 

 

 

 

 

 

 

X tenkina

□ netenkina

 

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Funkcijos ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme.  

 

□ tenkina

□ netenkina

 

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

 

Neaktualu

 

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemones reglamentuoja kiti teisės aktai.

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė ir atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai), atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, nustatytos kituose teisės aktuose.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Numato kiti teisės aktai.

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginiai rengėjai:

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė Justina Maželytė

Teisės akto projekto

vertintojas:

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė

 

 

 

 

 

 

2019-04-30

 

 

2019-04-30

 

(parašas)

(data)

 

(parašas)

(data)

 

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas Tadas Kaluina

 

                                        2019-04-30

                  (parašas)                                         (data)

 

Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vitalija Liaukevičienė

(vardas ir pavardė)

 

                                       2019-04-30

          (parašas)                                                (data)

––––––––––––––––––––

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.