Projekto XIIIP-3126(3)

lyginamasis variantas

 

Lietuvos Respublikos

baudžiamojo kodekso XXVI Skyriaus pavadinimo pakeitimo ir kodekso papildymo 1751 straipsniU

įstatymas

 

2019 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti XXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„XXVI SKYRIUS

NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI, POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO TVARKAI“.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1751 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1751 straipsniu:

1751 straipsnis. Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas

1.    Tas, kas neteisėtai teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje,  

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2.    Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas