LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 131

STENOGRAMA

 

2017 m. gruodžio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Svei­ki, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, skel­biu gruo­džio 12 die­nos va­ka­ri­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio pra­džią. (Gon­gas)

Pra­dė­si­me nuo klau­si­mo, dėl ku­rio ry­ti­nia­me po­sė­dy­je bu­vo­me pa­da­rę per­trau­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta bu­vo po svars­ty­mo, pra­šant pa­tiks­lin­ti, t. y. pro­jek­tas Nr. XIIIP-1241(2). Pra­šo­me re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

 

15.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų, 2019 me­tų ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­to Nr. XIIIP-1241(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, kaip sa­kiau, pro­jek­tas Nr. XIIIP-1241(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Rei­kė­jo pa­tiks­lin­ti 2 straips­nį dėl 2018 me­tų biu­dže­to asig­na­vi­mų. Pra­šo­me, ger­bia­ma­sis Sta­sy Ja­ke­liū­nai.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). (…) po­sė­džio me­tu pri­ėmus spren­di­mus Sei­me ir Vy­riau­sy­bei įver­ti­nus Sei­mo na­rių siū­ly­mas, taip pat pa­pil­do­mai at­si­žvel­gus į tai, kas bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dėl Ter­mi­nų ban­ko, 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos visu­­mos pla­nuo­ja­mi asig­na­vi­mai kei­čia­si ir di­dė­ja nuo 11 mlrd. 399 mln. iki 11 mlrd. 400,5 mln. eu­rų, t. y. iš es­mės 1,5 mln. eu­rų. Tai­gi siū­lau pri­tar­ti ši­tam pa­ko­re­guo­tam pro­jek­tui ir bal­suo­ti jau pri­imant už ši­tą skai­čių. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, 1 straips­nis. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 strai­ps­nis – pa­tiks­lin­ti 2018 me­tų su­mą – 11 mlrd. 400,5 mln. eu­rų. Taip pat pri­ta­ria­me. Ki­tų pa­siū­ly­mų dėl ki­tų 3 straips­nio punk­tų nė­ra. Ar ga­li­me 3 straips­nį pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu, t. y. 2 straips­nį, ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

Dėl vi­so. Pra­šau, mo­ty­vai. Už no­ri kal­bė­ti P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­ny­čiau, kad kiek­vie­na frak­ci­ja tu­ri pa­si­rin­ki­mą ir de­le­guo­ja sa­vo na­rį pa­gal kvo­tas… (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis, ne ši­tas klau­si­mas.

P. GRAŽULIS (TTF). Ku­ris?

PIRMININKĖ. Čia dėl biu­dže­to…

P. GRAŽULIS (TTF). At­si­pra­šau, aš ši­tuo klau­si­mu at­si­sa­kau, aš vis­ką pa­sa­kiau, ką gal­vo­jau.

PIRMININKĖ. Prieš no­ri kal­bė­ti K. Gla­vec­kas. Ne­ma­tau. Ir A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik pa­kar­to­siu, kad čia kon­tro­li­niai skai­čiai, ku­riuos tur­būt vie­nin­te­lis ga­lė­tų šiek tiek pa­ko­men­tuo­ti po­nas S. Ja­ke­liū­nas, jis ir ban­dė tą pa­da­ry­ti, bet ap­skri­tai nė vie­nas iš mū­sų ne­ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti, kaip jie su­si­da­ro ir kas ten sle­pia­si. Ma­ne la­biau­siai do­mi­na (pa­ža­dų bu­vo daug), kaip bus ki­tais me­tais ir 2020 me­tais? Ar bus mo­kes­čių re­for­ma, ar ba­zi­nį dy­dį pa­di­din­si­me dar 2 eu­rais, ar kaip pro­ku­ro­rams – 500 ar 600, ar 800 eu­rų per mė­ne­sį, ką mes ban­dy­si­me da­ry­ti šian­dien ir ki­tą die­ną, ar kaip STT – po 500 eu­rų? Vis­kas tas tu­ri at­si­spin­dė­ti. Da­bar mes pa­ža­dų da­vė­me, pa­si­ra­šė­me tuos skai­čius, o po to nie­kas ne­žiū­ri­me, kaip su jais el­gia­ma­si. To­dėl aš ir ke­liu klau­si­mą, ar mums rei­ka­lin­gi to­kie skai­čiai, ku­riais mes ne­si­va­do­vau­ja­me, pa­de­da­me paukš­te­lį, kad pri­ima­me Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl ateinančių tre­jų me­tų kon­tro­li­nių skai­čių.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ko­le­gos, taip, tai – kon­tro­li­niai skai­čiai, tai nė­ra ga­lu­ti­niai skai­čiai, bet jie rei­ka­lin­gi, kad mes ži­no­tu­me, kaip mes bent jau įsi­vaiz­duo­ja­me tą at­ei­tį. Kuo­met bus pa­teik­ti kon­kre­tūs įsta­ty­mų pro­jek­tai dėl mo­kes­čių, dėl so­cia­li­nio drau­di­mo per­tvar­kos, tai vi­sa tai ir bus at­spin­dė­ta biu­dže­to pro­jek­tuo­se, ati­tin­ka­mai bus ko­re­guo­ja­mi gal­būt ir šie skai­čiai. Kol tų es­mi­nių spren­di­mų ne­tu­ri­me, mes ne­ga­li­me spe­ku­liuo­ti, kaip tai at­ro­dys fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, tai bū­tų vi­siš­kai ne­at­sa­kin­ga, to­dėl siū­lau bal­suo­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš ne­su nu­si­tei­kęs la­bai prieš, bet gal­būt no­rė­čiau gi­liau pa­dis­ku­tuo­ti dėl šių skai­čių. Mes ma­to­me, kad pla­nuo­ja­mas 2019 me­tų au­gi­mas su­da­rys virš 600 mln. …pla­nuo­ja­mus asig­na­vi­mus. Tai, jei­gu mes tu­rė­tu­me to­kią prak­ti­ką ar­ba dieg­tu­me prak­ti­ką (šian­dien jau ne­ma­žai dis­ku­ta­vo­me pri­im­da­mi biu­dže­tą dėl pa­grin­di­nių pri­ori­te­tų ir kryp­čių – ar tai bū­tų prieš­gais­ri­nė ap­sau­ga, ar tai bū­tų aukš­to­jo moks­lo dar­buo­to­jai, ar svei­ka­tos dar­buo­to­jai), ga­lė­tu­me rem­tis ši­tais prog­no­zuo­ja­mais skai­čiais jau pla­nuo­da­mi ne 2018–2019 me­tų biu­dže­tą ir iš­skir­ti čia, Sei­me, tam tik­rus pri­ori­te­tus. Mums ne­rei­kė­tų po to tik­tai to­kius tru­pi­nė­lius skirs­ty­ti vie­nai ar ki­tai sri­čiai, bet ži­no­tu­me, kad mū­sų at­ei­nan­čių me­tų pri­ori­te­tas yra aukš­ta­sis moks­las, švie­ti­mas, svei­ka­ta, ir toms sri­tims nu­ma­ty­tu­me po 150–200 mln. eu­rų, ta­da jie tu­rė­tų pras­mę, o da­bar jie yra tik tuš­ti biu­ro­kratiniai skai­čiai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, pra­šo­me ap­si­spręs­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų, 2019 me­tų ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­to. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio nutarimo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 3, su­si­lai­kė 27. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1241(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1473 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Grįž­ta­me prie klau­si­mo, dėl ku­rio bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka, t. y. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­to Nr. XIIIP-1473. Bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka. Li­ko iš­sa­ky­ti mo­ty­vus ir bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo. Pra­šau. J. Ja­ru­tis kal­ba už.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke… po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų man kar­tais net ne­pa­to­gu prieš ko­le­gą, kai jau ke­lin­tą po­sė­dį nie­kaip ne­ga­li­me pa­tvir­tin­ti. Kiek mus, nau­jo­kus, at­ėju­sius į Sei­mą, mo­kė, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri pri­klau­sy­ti ko­kiam nors ko­mi­te­tui, ir pa­gal Sta­tu­tą frak­ci­jos de­le­guo­ja į tuos ko­mi­te­tus.

Dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas mes tu­ri­me pa­tys tą pro­ble­mą iš­spręs­ti, jei­gu ji yra. Taip pat šiuo at­ve­ju tu­rė­tų iš­spręs­ti ir ko­le­ga A. Skar­džius. Aš ma­nau, rei­kia lai­ky­tis ben­drų Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų ir pa­tvir­tin­ti ši­tą kan­di­da­tū­rą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, kad šiuo klau­si­mu, be abe­jo­nės, pa­sa­ky­ta dau­giau, ne­gu jis ap­skri­tai ver­tas, nes vis dėl­to tu­riu pa­prieš­ta­rau­ti tiems pri­sta­ty­mams, ku­rie vy­ko anks­čiau. Vis dėl­to frak­ci­jos ap­si­spren­di­mas, aiš­ku, skir­ti vie­ną ar ki­tą na­rį yra svar­bus, bet ga­lu­ti­nis spren­di­mas šiuo klau­si­mu pri­klau­so Sei­mui. Jei­gu Sei­mas ma­no, kad tu­ri bū­ti ki­tas spren­di­mas, ne vie­ną kar­tą jau bu­vo ko­re­guo­ja­mas šių nu­ta­ri­mų tu­ri­nys, tai­gi aš ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos, jei­gu ir šį kar­tą šis nu­ta­ri­mas bū­tų ko­re­guo­ja­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 66, prieš – 19, su­si­lai­kė 16. Po pa­tei­ki­mo tei­kia­mam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Yra no­rin­čių kal­bė­ti. Pir­ma­sis – E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. At­ro­do, tu­rė­tu­me sau­go­tis vi­so­kių ga­li­mų pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų kon­flik­tų, ar­ba, kaip sa­ko įsta­ty­mas, net ir to­kių kon­flik­tų re­gi­my­bės. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­do­se ne kar­tą yra pa­sa­ky­ta, kad ga­lė­jo ger­bia­ma­sis ko­le­ga Ar­tū­ras su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, vyk­dy­da­mas sa­vo par­la­men­ti­nę veik­lą, kon­kre­čiai Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je. (Ar­tū­ras iš kar­to no­ri re­pli­kuo­ti ir gin­čy­tis su ma­nimi. Kai aš pa­baig­siu kal­bė­ti, ger­bia­ma­sis Skar­džiau, ga­lė­si­me pa­si­kal­bė­ti. Ge­rai?) Šian­dien si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad po ši­to ga­li­mo in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo A. Skar­džius, kaip su­pran­tu, pats pa­si­trau­kė iš Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos po il­go­kų ra­gi­ni­mų. Ne­la­bai no­rė­jo trauk­tis iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, ku­ris yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio ko­mi­te­tų, svars­tan­čių at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos pro­ble­mas. Ta­čiau, at­ro­do, yra štai to­kia Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos vi­zi­ja A. Skar­džių per­kel­ti iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­ta frak­ci­jos va­lia nė­ra šven­ta kar­vė. Mes ne­se­niai ma­tė­me, kaip V. Juo­za­pai­čiui frak­ci­ja pa­siū­lė dirb­ti ne Kul­tū­ros ko­mi­te­te, o Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te. Ir, at­ro­do, tai bu­vo ir pa­ties V. Juo­za­pai­čio va­lia, ku­rią gir­dė­jo­me Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je. Sei­mas ig­no­ra­vo vie­nos iš Sei­mo frak­ci­jų va­lią de­le­guo­ti V. Juo­za­pai­tį iš Kul­tū­ros ko­mi­te­to į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Šian­dien gi sa­ko­ma: šven­ta va­lia yra Sei­mo So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos ir pri­va­lo­me ją re­a­li­zuo­ti. Aš ne­ma­nau, kad tai yra šven­ta va­lia, ku­rios pri­va­lo­me lai­ky­tis.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­me, ką So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ja tu­ri už­ėmu­si. Pa­vyz­džiui, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te yra po­nas J. Ber­na­to­nis, L. A. Lin­ke­vi­čius, o štai ke­tu­riuo­se Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ne­tu­ri nė vie­no at­sto­vo. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, Au­di­to ko­mi­te­tas, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas kol kas ne­tu­ri nė vie­no So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos at­sto­vo. Frak­ci­ja tu­ri pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę – vie­ną iš ke­tu­rių. Ką ren­ka­si frak­ci­ja? Frak­ci­ja ren­ka­si Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, da­ry­da­ma tam tik­ras ro­ki­ruo­tes, ir ki­ša sa­vo Sei­mo na­rį A. Skar­džių vėl į ga­li­mą ir ne­iš­ven­gia­mą vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­tą ar­ba jo re­gi­my­bę, kaip sa­ko įsta­ty­mas. Aš la­bai pra­šau Sei­mo val­dan­čio­sios So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos ne­kur­ti ši­to pre­ce­den­to, veng­ti to­kių da­ly­kų. Taip pat pra­šau vi­sos val­dan­čio­sios Sei­mo dau­gu­mos, ki­taip sa­kant, vals­tie­čių, pa­ban­dy­ti ne­įvel­ti dar vie­no Sei­mo na­rio į to­kias is­to­ri­jas, dėl ku­rių, tie­są sa­kant, vi­sas Sei­mas ne­la­bai gra­žiai at­ro­do Lie­tu­vos rin­kė­jams.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Ma­žei­ka ši­to­je tri­bū­no­je jau iš­sa­kė, ar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną iš­sa­kė, sa­vo nei­gia­mą po­žiū­rį ir po­žiū­rį į tai, kad at­si­ran­da ti­ki­my­bė Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, ka­dan­gi tas ko­mi­te­tas ypač daug dė­me­sio ski­ria at­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos šal­ti­nių klau­si­mams. Štai lie­ka Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, Au­di­to ko­mi­te­tas, ku­riuo­se nė­ra in­te­re­sų kon­flik­to re­gi­my­bės.

Ma­no ma­ny­mu, vie­ną kar­tą Sei­mas jau pa­si­sa­kė prieš to­kį siū­ly­mą, tai aš pri­me­nu ki­tą pre­ce­den­tą, kai Sei­mas jau bu­vo net nu­bal­sa­vęs M. Pui­do­ko ir po­nios A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mą dėl ūki­nin­kams tai­ky­ti­nų že­mės nu­si­dė­vin­čio tur­to trak­ta­vi­mo da­ly­kų. Ne­pai­sydami to, kad jau bu­vo pri­im­ta, po­nia A. Ši­rins­kie­nė ir po­nas M. Pui­do­kas pa­tys at­si­ė­mė sa­vo pa­siū­ly­mą.

Šian­dien aš la­bai pra­šy­čiau ir ape­liuo­ju į So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ją: ne­kur­ki­te pre­ce­den­tų, ne­kur­ki­te sau pro­ble­mų ir at­si­im­ki­te, ar­ba pra­šau su­pras­ti mus ir mū­sų frak­ci­ją, ko­dėl mes bal­suo­si­me prieš jū­sų frak­ci­jos va­lią.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Anu­šaus­ką.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­no pa­si­sa­ky­mas tik­rai ne­bus pa­na­šus į at­si­pra­šy­mą. Aš ma­nau, kad val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja la­bai są­mo­nin­gai pri­ima šį spren­di­mą. La­bai ge­rai, aiš­ku, kad po biu­dže­to pri­ėmi­mo, da­bar mes jau tik­rai ne­gal­vo­si­me, kad tai da­ro­ma dėl pa­pil­do­mo bal­so, nors ir koks jis bū­tų.

Iš tik­rų­jų šis Sei­mo na­rys yra tarp mū­sų ir ne tik kad ne­ven­gia in­te­re­sų kon­flik­to – jis są­mo­nin­gai ei­na į juos, iš anks­to ži­no­da­mas jų pa­sek­mes. Par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, ku­ris bu­vo at­lik­tas, taip, at­lik­tas vėl­gi val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­ėmus spren­di­mą ne­su­teik­ti tam ty­ri­mui dau­giau lai­ko, kad bū­tų pa­reng­tos iš­sa­mes­nės iš­va­dos, ne­lau­kiant Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos iš­va­dų, ap­skri­tai ne­tei­kiant tam, ko ge­ro, to­kios di­de­lės reikš­mės, ko­kią rei­kė­jo su­teik­ti.

Nors par­la­men­ti­nis ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas ne iki ga­lo, ta­čiau bu­vo pa­kan­ka­mai aiš­kiai nu­ro­dy­ta, ku­riais atvejais yra šio Sei­mo na­rio in­te­re­sų kon­flik­tai. Aš ma­nau, kad tas pa­si­rin­ki­mas, į ko­kį ko­mi­te­tą jį skir­ti, yra vis dėl­to ne frak­ci­jos pa­si­rin­ki­mas ir ne­rei­kia vi­są lai­ką ape­liuo­ti, kad tai frak­ci­ja nu­spren­dė ir jos kvo­tos. Tai yra vi­sos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­rin­ki­mas. Aš ma­nau, kad šiuo spren­di­mu jūs vis dėl­to ne­tie­sio­giai pri­pa­žįs­ta­te, kad šis Sei­mo na­rys ir to­liau ga­li da­ry­ti įta­ką tiems pro­jek­tams, ku­rie iš da­lies, tie­są sa­kant, tie­sio­giai yra su­si­ję su ener­ge­ti­kos sek­to­riu­mi, tie­siog yra svars­to­mi Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to. Dau­giau ne­tu­rė­čiau ką pri­dur­ti. Apie šią si­tu­a­ci­ją kal­bė­ta nuo pa­va­sa­rio, la­bai il­gą lai­ką, pa­sa­ky­ta daug kal­bų, bet vis dėl­to šis kal­bų van­duo at­ve­dė mus į šią si­tu­a­ci­ją, kad mes esa­me to­je pa­čio­je vie­to­je, ku­rio­je ir pra­dė­jo­me. Ko­mi­te­to ro­ki­ruo­tė nie­ko ne­reiš­kia. Jei­gu žmo­gus są­mo­nin­gai nu­si­tei­kęs ei­ti į tuos ma­no mi­nė­tus in­te­re­sų kon­flik­tus, jis tai da­rys ir dar, ir dar kar­tą. Ma­nau, kad jo nie­kas ne­su­stab­dys tol, kol jis bus to­je pa­čio­je, kaip ir jūs, ger­bia­mie­ji val­dan­tie­ji, ko­a­li­ci­jo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu P. Gra­žu­lį. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, po­nai kon­ser­va­to­riai! (Juo­kas sa­lė­je) Aš jums ne kar­tą esu sa­kęs, kad, de­ja, jūs va­do­va­vo­tės to­kia nuo­sta­ta: sa­vo aky­je jūs ne­ma­to­te rąs­to, o sve­ti­mo­je aky­je jūs ma­to­te kris­lą. Tai evan­ge­li­nė nuo­sta­ta.

Ger­bia­mie­ji, štai prieš ma­no akis Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos kon­sta­tuo­ja­mo­jo­je da­ly­je ra­šo­ma, kad UAB „Ka­ra­lie­nės Mor­tos“ mo­kyk­los va­do­vė A. Land­sber­gie­nė 2015 m. rug­sė­jo 11 d. su­da­rė su ak­ci­ne ben­dro­ve „NT Val­dos“ dėl nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos su­tar­tį, kur bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 7 mln. eu­rų. Taip vals­ty­bi­nės lė­šos bū­tų pa­nau­do­tos tai mo­kyk­lai. De­ja, tai aiš­kiai kon­sta­tuo­ja An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, ta pa­ti, apie ku­rią ger­bia­mas E. Gent­vi­las čia da­bar kal­bė­jo, kad tai yra sie­ki­mas nau­dos sau vals­ty­bės są­skai­ta.

Kaž­ko­dėl ši­to An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos spren­di­mo nei kon­ser­va­to­riai, nei li­be­ra­lai ne­ci­tuo­ja. Jie ma­to tik ki­to žmo­gaus nuo­dė­mę, kad ki­tas žmo­gus – prie­šas. Jei jau ne kon­ser­va­to­rius, esi ru­sų agen­tas ir vals­ty­bės prie­šas. Na, kaip jie pa­si­aiš­kins prieš Lie­tu­vą, jei jie, bal­suo­da­mi už biu­dže­tą, kur nu­ma­ty­ti 2 % na­cio­na­li­niam sau­gu­mui skir­ti lė­šų, bal­sa­vo prieš. Aš klau­siau: kas jiems ne­lei­do? Mask­va, V. Pu­ti­nas ar kas? Gal at­sa­kys dar pa­si­ta­rę su Mask­va, ko­dėl jie ne­ga­lė­jo bal­suo­ti už ši­to­kį biu­dže­tą, jie tik ma­ži­no tą biu­dže­tą?

Ant­ras da­ly­kas. Štai, pa­žiū­rė­ki­te, ma­no ran­ko­se yra ki­tas do­ku­men­tas, tai yra vi­siš­kai švie­žias, šių me­tų gruo­džio 16 die­nos. Šiais me­tais prieš ge­rą sa­vai­tę Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą svars­ty­ti G. Land­sber­gį dėl to, kad jis ne­dek­la­ra­vo šei­mos vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su „NT Val­do­mis“, taip pat siek­da­mas sau nau­dos.

Tai, po­nai kon­ser­va­to­riai, jei­gu jau jūs rei­ka­lau­ja­te, kad po­nas A. Skar­džius ne­ga­li dirb­ti vie­na­me ar ki­ta­me ko­mi­te­te, tai aš ne­ži­nau, ko­kia­me jūs ko­mi­te­te ga­li­te dirb­ti, jei­gu jau jū­sų va­do­vas pa­gal jū­sų kri­te­ri­jus, par­ti­jos va­do­vas tik­rai ne­ga­lė­tų dirb­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te. Tai aki­vaiz­dus in­te­re­sų at­sto­va­vi­mas sa­vo šei­mos ver­slams. Ir čia aiš­kiai kal­ba­ma taip pat, kad bu­vo Auš­ros Var­tų g. 4 ad­re­su be­veik 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pų iš­nuo­mo­ta leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Ir tai kon­sta­tuo­ja Vals­ty­bės kon­tro­lė, tą da­ly­ką kon­sta­tuo­ja Vals­ty­bės kon­tro­lė. Jūs to da­ly­ko ne­ma­to­te, jūs ma­to­te tik po­ną A. Skar­džių.

O dėl ko jūs ma­to­te po­ną A. Skar­džių? Kad jis iš­ke­lia šiuos klau­si­mus, jū­sų tam tik­ras afe­ras. Jūs gal­vo­ja­te, tik jūs ga­li­te da­ry­ti afe­ras, o jau ki­tas tu­ri bū­ti skaid­rus, be dė­mės. Ger­bia­mie­ji, pir­miau­sia pa­si­žiū­rė­ki­te į sa­ve. Pir­miau­sia sau tai­ky­ki­te aukš­tes­nius kri­te­ri­jus, o ne ki­tiems tai­ky­ki­te to­kius aukš­tus kri­te­ri­jus.

Da­bar vie­nas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te ar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te. Kaip ga­li da­ry­ti įta­ką vie­nas Sei­mo na­rys? Na­gi, nie­ko. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek šian­dien jūs tei­kė­te įvai­riau­sių pa­siū­ly­mų dėl biu­dže­to, na, ir at­me­tė vi­sus Sei­mas. Ir kas iš to, kad jūs tei­kė­te? Jei­gu pa­tei­kė Sei­mo na­rys, tu­rė­da­mas sa­vo po­zi­ci­ją, vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą, ku­ris ne­pri­im­ti­nas, jūs at­ei­ki­te į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę, at­ei­ki­te į ko­mi­te­tą ir įti­kin­ki­te, kad šis spren­di­mas yra ža­lin­gas Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Taip pat, be abe­jo­nės, jei­gu mes kal­bė­si­me apie jū­sų pa­da­ry­tą ža­lą Lie­tu­vos vals­ty­bei, tai yra mil­ži­niš­ka ža­la pa­da­ry­ta. Vien tik dėl at­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos šal­ti­nių, aš jau kar­to­ju, – 25 mln. eu­rų at­sei­kė­ja vi­si elek­tros var­to­to­jai dėl jū­sų pri­im­tų ko­rup­ci­nių įsta­ty­mų. Ir da­lis nu­kren­ta jū­sų drau­gams, nes jie ga­vo lei­di­mus pri­si­jung­ti prie sau­lės ba­te­ri­jų. A. Skar­džius ne­ga­vo. Bet už­tai kal­tas ji­sai. Vie­nu žo­džiu, pir­miau­sia, teis­da­mi ki­tus, pa­si­žiū­rė­ki­te į sa­ve. Ne­sa­te jau to­kie šva­rūs ir to­kie skais­tuo­liai, po­nai kon­ser­va­to­riai!

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jos baig­tos šiuo klau­si­mu. Per­ei­si­me prie siū­ly­mų svars­ty­mo. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Tik­rai pri­si­de­du, Pet­rai, prie to, ką tu pa­sa­kei, prieš teis­da­mas ki­tus, pri­si­mink sa­ve ir sa­vo bal­sa­vi­mą dėl Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos, kai vie­nas bal­sas ir nu­lė­mė. (Bal­sai sa­lė­je) Be­je, tu ši­tą da­ly­ką pa­kar­to­jai dėl Šei­mos stip­ri­ni­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo ir vėl nu­si­plo­vei.

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis no­ri at­sa­ky­ti.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš jau de­šimt kar­tų at­si­pra­šiau dėl to. Ar­gi kon­ser­va­to­riai ga­li at­leis­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, nu­trau­kiu re­pli­kas. Im­si­mės dar­bo. Ar bū­ti­nai, Ar­vy­dai?

P. GRAŽULIS (TTF). …kon­ser­va­to­riai tik tam, kad teis­tų jie. Jie at­leis­ti ne­ga­li, jie tik tei­sia ki­tus.

PIRMININKĖ. Žo­dis su­tei­kia­mas A. Anu­šaus­kui.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš su­pran­tu. Šiaip man pa­tin­ka Pet­ras, kad taip daž­nai kar­to­ja žo­dį „kon­ser­va­to­rius“, juo jau se­niai nie­kas ne­ti­ki. Tai kuo dau­giau kar­to­si­te, tuo ma­žiau žmo­nės į tai kreips dė­me­sį. Tai­gi siū­lau daž­niau. Kol kas šian­dien pa­kar­to­jo­te apie 50 kar­tų. Siū­lau ne­su­sto­ti, pa­siek­ti 100 kar­tų per die­ną, tai tik­rai vi­siems bus ge­ra nau­jie­na.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, pra­šau ne­lenk­ty­niau­ti, tiek daug kar­tų ne­bu­vo, nors gal ir gei­dau­ja­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos! E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis Ar­vy­dai Anu­šaus­kai, ne­bū­ki­te toks tik­ras. Pet­ro kal­bos ma­ne pra­de­da įti­kin­ti. (Juo­kas sa­lė­je) Pet­rai, tęsk to­liau.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, su­si­kaup­ki­me ir dirb­ki­me, dar tu­ri­me rim­tes­nių klau­si­mų. Tu­ri­me pre­ce­den­tą, kai pra­de­da siū­ly­ti ko­mi­te­tų su­dė­tį ne frak­ci­jos, o ki­tų frak­ci­jų at­sto­vai, net ne­pa­klau­sę nuo­mo­nės. Tai pra­šom, ger­bia­ma Rad­vi­le Mi­ku­lė­nie­ne, pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaž­kaip keis­tai už­stri­gęs čia šis klau­si­mas dėl vie­no Sei­mo na­rio ir jo pa­si­rin­ki­mo dirb­ti vie­na­me ar ki­ta­me ko­mi­te­te. Keis­ta iš tik­rų­jų, ko­dėl bū­tent Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ar tai yra gy­ve­ni­mo sva­jo­nė? O gal vis dėl­to, ky­la toks klau­si­mas, čia tam tik­ra pras­me ir ko­le­gų šan­ta­žas, kad jei ne ši­tas, tai iki pa­si­ma­ty­mo. Kai kiek­vie­nas bal­sas svar­bus, tai, ma­tyt, ir­gi ga­li kil­ti įvai­rių min­čių, ko­dėl ne­ga­li­ma su­tik­ti ir gal­būt sa­vo iš­min­tį, pa­tir­tį ir ki­tas, ti­kiu, ge­ras sa­vy­bes pa­nau­do­ti ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se. Pa­siū­ly­mo es­mė, kad, ne­kei­čiant kvo­tų ir pro­por­ci­jų, gal­būt ga­li­ma bū­tų ti­kė­tis, kad Sei­mo na­rys A. Skar­džius pa­si­keis­tų su sa­vo frak­ci­jos ko­le­ge, dirb­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, kur gal­būt sa­vo il­ga­me­tę pa­tir­tį ga­lė­tų vi­sai pui­kiai pa­nau­do­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, pa­siū­ly­mai yra pri­sta­ty­ti. Mo­ty­vų nie­kas iš­sa­ky­ti ne­no­ri. Tie­siog siū­lau bal­suo­ti ir spręs­ti šį klau­si­mą.

Kas už tai, kad vie­toj A. Skar­džiaus bū­tų pa­siū­ly­ta I. Šiau­lie­nė, ku­ri ne­si­ver­žia į šį ko­mi­te­tą?

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 31, prieš – 43, su­si­lai­kė 35. Ši­tam siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta. R. Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nie­nės siū­ly­mas dėl 2 straips­nio ne­ten­ka pras­mės.

Yra dar vie­nas Rad­vi­lės siū­ly­mas. Kas pa­teiks? Ar P. Sau­dar­gas? Pra­šau pa­teik­ti.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, so­cial­de­mok­ra­tai (tu­riu ome­ny tuos so­cial­de­mok­ra­tus, ku­rie prie val­džios, nes da­bar yra tie so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie prie val­džios, ir tie so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie ne prie val­džios), jūs ir su­kū­rė­te tą pre­ce­den­tą, tą si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je mes šian­dien esa­me. Pra­šau ne­verk­ti kro­ko­di­lo aša­ro­mis, kad čia ki­tos frak­ci­jos ki­ša­si į jū­sų frak­ci­jos pa­si­skirs­ty­mą ir pa­na­šiai. Jūs pa­čio­je pra­džio­je de­le­ga­vo­te, ma­tyt, ne tą žmo­gų į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, ku­ris no­ri ja­me dirb­ti vi­są ka­den­ci­ją ir no­ri ati­duo­ti vi­są sa­vo su­kaup­tą pa­tir­tį bū­tent to­je sri­ty­je. Aš ma­nau, kad jūs tu­rė­jo­te… Prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no sto­vi ger­bia­mas il­ga­me­tis ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Sa­la­ma­ki­nas. Bū­tu­mė­te jį de­le­ga­vę, šian­dien ne­tu­rė­tu­me ši­tos pro­ble­mos. Vėl­gi už tai ne­py­ki­te. Mes tu­ri­me gal­vo­ti čia ne as­me­niš­ku­mų ve­da­mi, o kad Sei­mo ko­mi­te­tai dirb­tų ge­riau. Pa­žiū­rė­ję iš ša­lies ma­to­me. Aš tik­rai ma­nau, kad pir­mas nu­me­ris bū­tų A. Sa­la­ma­ki­nas. Ka­dan­gi jis jau ne prie val­džios, aš ma­ny­čiau, kad ta­da ger­bia­mas A. Pa­lio­nis bū­tų tas pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ki­tas žmo­gus, ku­ris ga­lė­tų dirb­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te. O ger­bia­mas A. Skar­džius, jau tik­rai bu­vo ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos įro­dy­ta, kad jau apie ką ką, bet jau apie pi­ni­gus tai tik­rai ge­rai iš­ma­no, tai ga­lė­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te dirb­ti.

PIRMININKĖ. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Pau­liau, kuo čia dė­ti so­cial­de­mok­ra­tai? So­cial­de­mok­ra­tai sė­di čia. Su­gal­vo­ki­te ko­kį pa­va­di­ni­mą, ar so­cia­lis­tų ir dar­bo frak­ci­ja, ar dar ko­kį nors, bet ten… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, vis­kas yra. Skai­ty­ki­te, kas yra skel­bia­ma. Pra­šau mo­ty­vus sa­ky­ti R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Aš tik­tai no­rė­čiau nu­si­ste­bė­ti dėl kai ku­rių ko­le­gų sa­ky­mo, kad nie­ko čia to­kio, kad po­nas A. Skar­džius dirb­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, nes, su­prask, čia yra ir bai­gu­sių uni­ver­si­te­tus, tai jie ta­da ne­ga­lė­tų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te dirb­ti ar ko­kie nors pa­na­šūs pa­vyz­džiai. Vis dėl­to, jei­gu žmo­na (kaip aš su­pran­tu – šei­ma) gau­na pa­ja­mas ir nau­dą iš nuo­mos vė­jo jė­gai­nių, tai yra kon­kre­čios pa­ja­mos, vis dėl­to man at­ro­do, kad čia yra la­bai aiš­kus in­te­re­sas ir la­bai aiš­kios są­sa­jos. Tik­tai pa­mąs­ty­ti ko­le­goms.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Šian­dien iš­gir­dau, kad Sei­mo sta­tu­te iš tik­rų­jų yra šven­ta va­lia frak­ci­jos, prieš tai šven­ta va­lia Sei­mo na­rio pa­si­rin­kus ko­mi­te­tą jį skir­ti bū­tent į tą ko­mi­tetą. Kai Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja pa­siū­lė pa­gal Sei­mo na­rės D. Ša­ka­lie­nės pa­gei­da­vi­mą, kad ji no­ri dirb­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, į tai ta pa­ti mū­sų Sei­mo pa­rei­gū­nė pa­sa­kė, kad tai nė­ra šven­ta va­lia ir nė­ra šven­ta kar­vė. Ap­si­spręs­ki­te, ger­bia­mie­ji, ka­da tai yra šven­ta kar­vė, o ka­da ne. Dve­jo­pų stan­dar­tų tai­ky­mas yra ne­de­mok­ra­ti­nės vals­ty­bės po­žy­mis.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šau bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl A. Pa­lio­nio tei­ki­mo į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Bal­suo­ja­te dėl pa­siū­ly­mo, ar pa­lai­ky­si­te, kad A. Pa­lio­nis tap­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riu. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 37, prieš – 34, su­si­lai­kė 39. Siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar tu­ri­me siū­ly­mus, ku­riuos tei­kia P. Gra­žu­lis, ir kvie­čiu jį pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, čia tik­rai ši­ta… Nors esan­tys opo­zi­ci­jo­je kon­ser­va­to­riai pra­dė­jo re­gu­liuo­ti ki­tų frak­ci­jų na­rius, ku­ris ku­rio­je frak­ci­jo­je tu­rė­tų dirb­ti, bet aš no­riu šį kar­tą pa­gir­ti kon­ser­va­to­rius, ypač G. Land­sber­gį. Ši­tuo klau­si­mu jis ne­kal­ba. Ma­tyt, ma­to, kad ne vis­kas ge­rai su jo šei­mos ver­slu ir su ver­slo pro­pa­ga­vi­mu. Tik­rai rei­kia jį pa­gir­ti. To­dėl aš ma­nau, gal jis pats ap­si­spręs­tų, nes „NT Val­dos“ yra la­bai stip­ri vals­ty­bi­nė ak­ci­nė ben­dro­vė, ku­rio­je vals­ty­bė tu­ri ak­ci­jas, la­bai pro­te­guo­ja jo ver­slą, taip pat iš­nuo­mo­ja pa­tal­pas leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Da­bar gal­būt gruo­džio 20 die­ną Auš­ros Var­tų g. 4 ga­lės įsi­gy­ti, ko ge­ro, leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis be­veik hek­ta­rą že­mės. Taip pat, aš ma­nau, kas yra… Ka­dan­gi jie sie­kė 7 mln. nau­dos, kad į jo šei­mos ver­slą in­ves­tuo­tų vals­ty­bi­nė ak­ci­nė ben­dro­vė, tai jis ty­li, ma­tyt, su­pras­da­mas, kad tik­rai čia yra grei­čiau­siai su­pai­nio­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai. To­dėl aš ir no­riu pa­gir­ti ger­bia­mą Gab­rie­lių, gal­būt jis pats… Aš ne­no­riu re­gu­liuo­ti jū­sų frak­ci­jos ten tų nuo­sta­tų, bet gal jis pats su­si­pras ir iš­eis iš to ko­mi­te­to, kad ga­lė­tų da­ry­ti ma­žes­nę įta­ką eko­no­mi­niais klau­si­mais, ypač sa­vo šei­mos la­bui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų sa­ky­ti nie­kas ne­no­ri. Ko­le­gos, taip pat bal­suo­da­mi ap­si­sprę­si­te, ar pri­ta­ria­te, kad vie­toj R. Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nie­nės bū­tų įra­šy­tas G. Land­sber­gis į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Toks yra P. Gra­žu­lio siū­ly­mas. Ir ati­tin­ka­mai į Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą bū­tų R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė vie­toj G. Land­sber­gio.

Iš vi­so bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 17, prieš – 31 ir su­si­lai­kė 56. Tai­gi šiam siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, dėl pa­grin­di­nio tei­ki­mo, t. y. dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to, ku­ria­me lie­ka, nes ki­tiems siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta, A. Skar­džius, po svars­ty­mo pra­šau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant. Dar yra mo­ty­vai. Pra­šau. S. Gent­vi­las – prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai nu­ste­bau dėl ger­bia­mų vals­tie­čių bal­sa­vi­mo, ypač prem­je­ro S. Skver­ne­lio, nes pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį jis, kaip ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Ma­žei­ka, bal­sa­vo prieš. Aš ra­gi­nu pa­si­žiū­rė­ti, kaip bal­suo­ja iš tik­rų­jų tiek ša­ki­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, tiek prem­je­ras. Aš tik, kreip­da­ma­sis į ger­bia­mus vals­tie­čius, no­riu pri­min­ti, ką K. Ma­žei­ka sa­kė pra­ei­tą sa­vai­tę: „Mes tu­rė­tu­me pri­im­ti ati­tin­ka­mą spren­di­mą, kad ne­at­ro­dy­tu­me kaip ma­žų ma­žiau­siai kvai­liai vi­suo­me­nės aky­se. Vi­suo­me­nė yra su­si­da­riu­si ati­tin­ka­mą nuo­mo­nę ir mes at­ro­dy­si­me la­bai kvai­lai.“ La­bai pra­šau bal­suo­ti pa­gal są­ži­nę, pri­si­min­ti, ką sa­kė jū­sų ger­bia­mas ko­le­ga K. Ma­žei­ka pra­ei­tą sa­vai­tę.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai už – J. Ja­ru­tis. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Aš dar gal šiek tiek pa­kar­to­siu. Čia kaž­kas pa­juo­ka­vo, kad gal­būt ko­le­gos A. Skar­džiaus yra sva­jo­nių ko­mi­te­tas, bet, ko ge­ro, ir frak­ci­ja be ko­le­gos A. Skar­džiaus su­ti­ki­mo ne­ga­lė­jo teik­ti to­kio tei­ki­mo. Tie­siog bu­vo čia mi­nė­tas ko­le­gos V. Juo­za­pai­čio no­rė­ji­mas ar frak­ci­jos siū­ly­mas tap­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riu, bet vi­sa pa­gar­ba ko­le­gai, kad vis dėl­to įver­ti­no ki­tų ko­le­gų pra­šy­mą, pa­gei­da­vi­mą, jei­gu aš ne­klys­tu, lik­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­te. O da­bar, sa­ky­kim, ne­sam mes tei­sė­jai. Ko­le­ga A. Skar­džius nė­ra nei nu­teis­tas, nei yra pa­reikš­ta ga­li­mai su­prie­ši­nęs in­te­re­sus. Tie­siog, kaip ir prieš tai kal­bė­jau, kad gal­būt čia jau jo rei­ka­las ap­si­gin­ti, ka­da bus tie in­te­re­sai su­pai­nio­ti. Aš kvie­čiu bal­suo­ti, pa­lai­ky­ti ir po pa­tei­ki­mo taip pat… po svars­ty­mo pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šom, ko­le­gos, bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl šio nu­ta­ri­mo projek­to.

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 67, prieš – 32, su­si­lai­kė 16. Po svars­ty­mo Sei­mo nu­ta­ri­mui yra pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Ar bus no­rin­čių kal­bė­ti, iš­sa­ky­ti mo­ty­vus? Pra­šom. Už kal­ba J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Aš jau iš­sa­kiau sa­vo nuo­mo­nę. Ačiū.

PIRMININKĖ. Prieš – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­na­šu, kad šia­me Sei­me klau­si­mų apie prin­ci­pus ge­riau ne­kel­ti. Šiaip jau gė­da už pa­tį Sei­mą. Ir, ne­pai­sant at­ski­rų na­rių iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ge­rų no­rų, vis dėl­to ga­li­ma kon­sta­tuo­ti tik­tai ne­įga­lu­mą – ne­įga­lu­mą pri­im­ti spren­di­mus, kad vi­suo­me­nės aky­se Sei­mas ne­si­kom­pro­mi­tuo­tų to­liau. De­ja, si­tu­a­ci­ja nie­kaip ne­pa­si­kei­tė ir ne­pa­si­keis. Ga­li­te ką no­ri­te kal­bė­ti apie ge­res­nius biu­dže­tus, vis dėl­to vi­suo­me­nės nuo­mo­nę pa­ma­ty­si­te, ko­kia ji bus jums ne­gai­les­tin­ga.

Aš su­pran­tu, kad apie at­ei­tį, ko ge­ro, ma­žiau­siai no­ri­ma kal­bė­tis ir gal­vo­ti, gal­vo­ja­ma tik­tai apie da­bar­tį, apie da­bar­ti­nius in­te­re­sus. De­ja, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, aš tik­tai ga­liu pa­sa­ky­ti vie­ną žo­dį – gė­da už ši­tą ins­ti­tu­ci­ją, ku­rio­je dir­bu, gė­da už tuos Sei­mo na­rius, ku­rie kal­ba ne­są­mo­nes iš šios tri­bū­nos, gė­da tie­siog už tuos žmo­nes, ku­rie iš tik­rų­jų kaip po­li­ti­kai lei­džia sau ir in­te­re­sų kon­flik­tus, ir mėgs­ta iš­ver­tę akis aiš­kin­ti, ko­kie jie yra di­džiu­liai tei­suo­liai, kal­ti­na tik­tai žur­na­lis­tus, ku­rie iš­ke­lia jų veiks­mus ir sle­pia­mus dar­be­lius. Iš­ties pa­ro­dyk aky­tes…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas! Už kal­ba – V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na, man at­ro­do, kad čia tik­tų liau­dies pa­tar­lė to­je vi­so­je dis­ku­si­jo­je: „Juo­kia­si puo­das, kad ka­ti­las juo­das.“ Man at­ro­do, kad po vi­sų A. Skar­džiaus veik­los ty­ri­mų ir t. t., kad ir ko­kia­me ko­mi­te­te jis bū­tų – ar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, ar ki­ta­me, – jo veik­la bus ste­bi­ma ypač ati­džiai, men­kiau­sia jo klai­de­lė ar koks nors ne taip pa­da­ry­tas žings­nis bus pa­ste­bė­tas iš kar­to ir iš kar­to bus ir čia, Sei­me, ir ki­tur im­ta­si vi­sų ga­li­mų prie­mo­nių ir ty­ri­mų, ir t. t. Aš ma­nau, kad jam da­bar, kad jis ir no­rė­tų, ir tai ka­žin ar ga­lė­tų ką nors pa­da­ry­ti, o tuo la­biau aš ne­ma­nau, kad po tų vi­sų ty­ri­mų jam yra koks nors no­ras. Ar ten bu­vo tie­sos, ar ne­bu­vo, dar šian­dien nė­ra į tą klau­si­mą at­sa­ky­ta, o mes jau ban­do­me žmo­gų kal­tin­ti. Tai siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus prieš iš­sa­kys P. Sau­dar­gas. Pra­šau, ko­le­ga.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, kad šian­dien tu­ri­me aiš­kiai su­vok­ti, ką spren­džia­me. Mes pu­sę va­lan­dos kal­ba­me apie ko­le­gą A. Skar­džių. Mes ne jo pro­ble­mą šian­dien spren­džia­me, mes spren­džia­me so­cial­de­mok­ra­tų su­si­skal­dy­mo pro­ble­mą.

Pa­žiū­rė­ki­me į pro­ble­mos ge­ne­zę, nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo. Kai ger­bia­mas M. Sin­ke­vi­čius at­si­sta­ty­di­na iš ūkio mi­nist­rų, nes taip lie­pė G. Pa­luc­kas ir dau­gu­ma, ta­da kas at­si­tin­ka? Ta­da mums rei­kia už­pil­dy­ti va­kan­si­ją, ir ger­bia­mas V. Sin­ke­vi­čius tam­pa ūkio mi­nist­ru. Ta­da rei­kia už­pil­dy­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko va­kan­si­ją, ir ta­da ger­bia­mas R. Sin­ke­vi­čius no­ri tap­ti to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Tai vi­sa di­le­ma yra čia. Da­bar rei­kia už­pil­dy­ti va­kan­si­ją Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te.

Aš grįž­tu prie sa­vo pa­mąs­ty­mo, ko­dėl jūs iš kar­to ne­siū­lė­te į ko­mi­te­tus dirb­ti žmo­nių pa­gal kva­li­fi­ka­ci­ją, pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, ku­rie ne­no­rė­tų šo­ki­nė­ti iš ko­mi­te­to į ko­mi­te­tą. Bet da­bar tu­rim, ką tu­rim. Ir štai mums rei­kia pa­skir­ti ką nors iš jū­sų (kaip da­bar ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas pa­tai­sė ma­ne, kad ne­va­din­čiau jų so­cial­de­mok­ra­tais ar soc­dar­bie­čiais, ar kaip, frak­ci­jos pro­ble­ma), kas iš jū­sų bus de­le­guo­tas į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

Man at­ro­do, val­džia tu­rė­tų aiš­kiai šia­me kon­teks­te įvar­din­ti – ne­siū­ly­ti žmo­gaus, ku­riam gal­būt po sa­vai­tės, po mė­ne­sio ar ki­tą se­si­ją pra­si­dės ap­kal­tos pro­ce­dū­ra. Ir čia ne aš su­gal­vo­jau, ne Pau­lius Sau­dar­gas tą sa­ko, bet ger­bia­mas prem­je­ras at­si­sto­jęs prieš sa­vai­tę tą pa­sa­kė, kad jis ma­to to­kią ga­li­my­bę, ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad taip bus. Tai ne­gi jūs ne­ga­lė­jo­te…

Ir dėl to ma­no siū­ly­mas bu­vo dėl A. Pa­lio­nio, šis žmo­gus tik­rai ati­tik­tų tą kom­pe­ten­ci­ją. Tik­rai ne mū­sų rei­ka­las skirs­ty­ti jus pa­gal pro­fe­si­ją ir pa­gal kom­pe­ten­ci­ją. Tie­siog mums taip at­ro­do, kad tas žmo­gus ga­lė­tų dirb­ti šia­me ko­mi­te­te, o ki­tas, de­ja, yra tam tik­ras še­šė­lis, ir šian­dien rei­kė­tų at­sa­ky­ti pir­miau­sia į tuos klau­si­mus. Tai aš la­bai aiš­kiai vi­siems siū­lau pa­gal­vo­ti dar kar­tą, at­si­pei­kė­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas! Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš kur tiek įžū­lu­mo ir tiek drą­sos tu­ri po­nai kon­ser­va­to­riai? (Juo­kas sa­lė­je) Jau 51 kar­tas, jei­gu skai­čiuo­ja­te, pa­sa­kiau.

Man at­ro­do, ger­bia­mie­ji, ne jums skirs­ty­ti, kam ku­ria­me ko­mi­te­te dirb­ti. Ka­da bai­gė sa­vo dar­bą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, po­nai kon­ser­va­to­riai, jū­sų ini­cia­ty­va su­da­ry­ta dėl to, kad jis kri­ti­ka­vo jū­sų ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je vyk­do­mą po­li­ti­ką ir da­ro­mą mil­ži­niš­ką ža­lą vals­ty­bei… Dar pri­min­siu, vien tik­tai su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­las toks, ko­kį jūs pa­sta­tė­te, ir ko­kias su­tar­tis pa­si­ra­šė­te per Ber­mu­dų su­tar­tis, at­ne­ša 100 mln. eu­rų nuos­to­lį vals­ty­bei. Nie­kas ne­sa­ko, kad ne­rei­kė­jo su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lo. Rei­kė­jo, bet ne to­kio ir ne pa­gal to­kias ko­rup­ci­nes sche­mas pa­sta­ty­to, ko­kį jūs pa­sta­tė­te. Sau­lės ba­te­ri­jų sa­vo drau­gams pri­sta­tė­te ant sto­gų, ant pie­vų sau­lės ba­te­ri­jų. Dar ne­pri­ėmus įsta­ty­mo jūs iš­da­vė­te lei­di­mus, ir šian­dien vi­si elek­tros var­to­to­jai mo­ka 25 mln. eu­rų jiems į ki­še­nes. Štai kur yra ža­la.

O An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, at­li­ku­si po­no A. Skar­džiaus ty­ri­mą, ne­pa­sa­kė, kad A. Skar­džiaus veik­la bū­tų pa­da­riu­si vals­ty­bei nors vie­no eu­ro nuos­to­lį. Jis taip pat net ne­ga­vo jo­kių lei­di­mų pri­si­jung­ti prie sau­lės ba­te­ri­jų, skir­tin­gai ne­gu jū­sų drau­gai ar pa­žįs­ta­mi, ir iš­nau­do­ti vals­ty­bę, ir šian­dien elek­tros ta­ri­fai dėl to yra bran­ges­ni vi­siems. Jūs žiū­rė­ki­te į sa­ve. Ko­dėl jūs ab­so­liu­čiai ne­ma­to­te sa­vęs? Nė vie­nas ne­ma­to­te sa­vęs, ma­to­te ki­tą ir įžvel­gia­te pro­ble­mą ten, kur jos nė­ra!

PIRMININKĖ. Lai­kas! Lai­kas, Pet­rai! Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos val­dan­tie­ji, tarp jū­sų aš ma­tau la­bai daug pro­tingų ir ga­bių žmo­nių, bet ši­tą bal­sa­vi­mą aš ver­ti­nu kaip aki­vaiz­dų fak­tą ir įro­dy­mą, kad šian­dien Lie­tu­va gy­ve­na su ma­žu­mos Vy­riau­sy­be ir ma­žu­mos dau­gu­ma. Ki­tu at­ve­ju tie vei­dai, ku­riuos aš ma­tau čia, sa­lė­je, ra­cio­na­liai pa­gal­vo­tų, ar tik­rai yra ra­cio­na­lu de­le­guo­ti na­rį, dėl ku­rio jū­sų ko­le­ga V. Ba­kas kar­tu su V. Gai­liu­mi pa­sa­kė, kad yra in­te­re­sų, yra įmo­nės už­sie­ny­je, už­si­iman­čios at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka, fi­nan­suo­ja­mos ki­tų ša­lių ban­kų. Ir da­bar de­le­guo­ti į ko­mi­te­tą ar yra tik­rai ra­cio­na­lu? Kiek aš jus pa­žįs­tu as­me­niš­kai, na, aš ma­tau, kad jūs esa­te pa­kan­ka­mai ana­li­ti­nio pro­to, bet su­pran­tu tuos pan­čius, ku­rie yra šian­dien su­pan­čio­ję val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, ku­ri gy­ve­na ma­žu­mos są­ly­go­mis.

Aš ke­liu ki­tą klau­si­mą – ar ši­ta dau­gu­ma bus pa­jė­gi pa­da­ry­ti ką nors kon­kre­tes­nio? Iš­va­rę M. Dar­gu­žai­tę, vie­nin­te­lę re­for­ma­to­rę Vy­riau­sy­bė­je, jūs nuo ši­tos mi­nu­tės su­sto­si­te su vi­so­mis re­for­mo­mis. Jūs pri­tar­si­te ver­ty­bi­niams kom­pro­mi­sams, to­kiems kaip A. Skar­džius Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te ir taip to­liau, ir t. t., ir t. t., vien tam, kad su­si­tai­ky­tu­mė­te su si­tu­a­ci­ja, o ne per­žais­tu­mė­te jos, kad Lie­tu­va tre­jus me­tus ne­stag­nuo­tų. Čia tik bus dar vie­nas įro­dy­mas, kad ra­cio­na­lių žmo­nių gru­pė, aiš­kiai su­pran­tan­ti pro­ble­ma­ti­ką, da­ro klai­din­gus spren­di­mus, ir jūs tę­si­te tą. Vy­tau­tai Ba­kai, su­pro­tin­ki­te ko­le­gas, Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, su­pro­tin­ki­te ko­le­gas. Ger­bia­ma­sis Sau­liau Skver­ne­li, taip, kaip jūs bal­sa­vo­te, pa­pro­tin­ki­te, kad tai yra klai­din­gi spren­di­mai, kad taip ne­ga­li­ma da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šo­me ap­si­spręs­ti pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl tei­kia­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 70, prieš – 32, su­si­lai­kė 13. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1473) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Ma­tau, dar aist­ros ne­nu­ri­mu­sios. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš su­pran­tu, kad tos kal­bos, ku­rias aš ga­lė­čiau įvar­din­ti ab­so­liu­čiai me­la­gin­go­mis, me­lu, lie­ja­si lais­vai ši­to­je sa­lė­je, ma­tyt, da­liai jos la­bai pa­tin­ka. Jei­gu lie­žu­viais bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti du­jų ter­mi­na­lą, Pet­ras, ma­tyt, juos jau tris bū­tų pa­sta­tęs. Tik bė­da, kad tiek vie­nas, tiek ki­tas ak­ty­viau­siai be­si­reiš­kian­tis bu­vo prieš ir, ko ge­ro, aš ma­nau, ir yra prieš ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę. Kal­bos apie kai­nas iš pirš­to lauž­tos…

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, trum­pi­na­me!

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …bet ko­kiu at­ve­ju aš no­riu pa­sa­ky­ti, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš su­pran­tu, kad kai lie­ja­si me­las, jūs ty­li­te, jūs da­bar stab­do­te ma­ne. Šiuo at­ve­ju aš no­riu pa­sa­ky­ti tai, kad jau ne pir­mą kar­tą ir ne de­šim­tą kar­tą, ma­tyt, jau šim­tą­jį kar­tą iš čia gir­di­me me­la­gin­gus tei­gi­nius, ku­riems ne­duo­da­mas joks at­sa­kas. Joks! Ir aš tik­rai tu­riu dar kar­tą kon­sta­tuo­ti…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, jūs kal­ba­te dau­giau nei mi­nu­tę.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …tiems žmo­nėms, ku­rie gir­di ir klau­so, – iš tik­rų­jų at­kreip­ki­te dė­me­sį į tą per­so­na­žą, ku­ris da­bar kal­bės, dar kar­tą bus me­la­gin­gai lie­žu­viu sta­to­mas ter­mi­na­las.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, nie­kas nė­ra taip pa­slėp­ta, kad ne­tap­tų aki­vaiz­du. Tai­gi ne­per­gy­ven­ki­te. Aš siū­lau nu­trauk­ti dis­ku­si­jas šiuo klau­si­mu. Bai­gia­me ir ima­mės ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

 

15.53 val.

2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1212(3) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 37 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1213(2). Kvie­čia­me A. Ku­bi­lie­nę į tri­bū­ną ir pra­šo­me pri­sta­ty­ti iš­va­das.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, su­si­lai­kė 2, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tai­gi yra siū­ly­mas Sei­mo na­rio… (Bal­sai sa­lė­je) Dis­ku­si­jos dar yra. Svars­ty­mas. Dė­ko­ja­me, ger­bia­mo­ji As­ta.

Pra­šo­me J. Ole­ką.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo… (Iš­jun­gia­mas mik­ro­fo­nas)

PIRMININKĖ. Pra­šo­me, at­si­pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų ga­li­me pa­sidžiaug­ti – Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­das au­ga, ar­tė­ja­me be­veik prie 2 mlrd. eu­rų. Aš dar la­bai ge­rai pri­si­me­nu, ka­da džiau­gia­mės, kai ar­tė­jo­me prie 2 mln. Lt. Be abe­jo, tas au­gi­mas tu­rė­tų už­tik­rin­ti mums ga­li­my­bę ten­kin­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tos po­rei­kius, bet kar­tu su gy­ven­to­jų po­rei­kiais, su to­mis pa­slau­go­mis, ku­rias tei­kia svei­ka­tos sis­te­ma, yra ir svei­ka­tos sis­te­mos dar­buo­to­jai. Čia mes, man at­ro­do, su­si­du­ria­me su pa­čia di­džiau­sia di­le­ma, ka­dan­gi au­gant Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tui 2018 me­tais, man at­ro­do, ne­pa­ma­tuo­ta biu­dže­to da­lis yra per­duo­da­ma į re­zer­vą. Tuo me­tu, ka­da Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­ma yra pa­sie­ku­si tam tik­rų re­zul­ta­tų, mes tu­ri­me vie­ną la­bai es­mi­nę kliū­tį ar trū­ku­mą, kad ga­lė­tu­me ta sis­te­ma di­džiuo­tis, t. y. to­je sis­te­mo­je pro­fe­sio­na­liai, nuo­šir­džiai ir pa­si­au­ko­jan­čiai dir­ban­čių žmo­nių dar­bo įver­ti­ni­mas. Aš tu­riu ome­ny­je vi­sus: ir slau­gy­to­jas, ir jų pa­dė­jė­jas, ir gy­dy­to­jus, ir jų asis­ten­tus, ir jau­nuo­sius gy­dy­to­jus re­zi­den­tus.

Šian­dien ry­ti­nė­je da­ly­je mes daug dis­ku­ta­vo­me apie vals­ty­bės biu­dže­tą. At­ro­do, kad bu­vo­me ra­dę tam tik­rą su­ar­tė­ji­mą ir pa­siū­ly­mą, kad spręs­da­mi svei­ka­tos pro­ble­mas, ypač me­di­kų dar­bo už­mo­kes­čio pro­ble­mas, ga­lė­tu­me jas iš­spręs­ti, jei­gu vals­ty­bė nors šiek tiek dau­giau pri­si­dė­tų prie pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to. Ir aš čia tu­riu du siū­ly­mus. Vie­nas – dėl da­bar tei­kia­mo biu­dže­to, jį pa­teik­si­me kar­tu su ko­le­go­mis, kad į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą bū­tų skir­ta dau­giau lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to ir bū­tų pa­nau­do­ja­mas Pri­valo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo re­zer­vo fon­das. Ma­nau, kad, ne­pai­sy­da­mi to, ko­kį spren­di­mą mes pri­ėmė­me šian­dien svars­ty­da­mi vals­ty­bės biu­dže­tą, ga­lė­tu­me prie to klau­si­mo dar kar­tą su­grįž­ti.

Ir ant­ras – per­spek­ty­vi­nis pa­siū­ly­mas. Aš la­bai no­riu pa­siū­ly­ti ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, ir mums vi­siems, kad at­ei­nan­tys prie­au­giai į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą bū­tų la­bai aiš­kiai pa­da­li­na­mi. Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kad bent du treč­da­liai to prie­au­gio bū­tų ski­ria­mi me­di­kų už­dar­biui kel­ti.

Ki­tą da­lį mes tu­ri­me ki­tų pro­ble­mų – ir me­di­ka­men­tai, ir įvai­rūs ki­ti da­ly­kai, bet ma­nau, kad šian­dien pa­grin­di­nė pro­ble­ma, kad žmo­nės iš­lik­tų čia ir ga­lė­tų oriai ir nor­ma­liai dirb­ti, ir teik­ti pa­gal­bą ki­tiems, už jų dar­bą tu­ri bū­ti ap­mo­ka­ma. Mes tu­rė­jo­me to­kius dar­bo už­mo­kes­čio ūg­te­lė­ji­mus ke­le­tą kar­tų. Aš pri­si­me­nu 1992 me­tus, 2004 me­tus, ka­da, taip su­si­ta­rę, taip ir pa­da­rė­me.

Ir ant­ras pa­siū­ly­mas. Iš tik­rų­jų su­si­tar­ti, gal­būt čia ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ga­lė­tų įsi­trauk­ti, la­bai aiš­kiai pri­im­ti per­spek­ty­vą, per kiek lai­ko vals­ty­bė už vals­ty­bės drau­džia­mus mo­kės bent nuo mi­ni­ma­lios dar­bo už­mo­kes­čio al­gos, tą, ką mo­ka kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis. Dar ge­riau bū­tų, kad mes tą mo­kė­ji­mą nu­sta­ty­tu­me nuo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, ta­da iš tik­rų­jų ne­rei­kė­tų lau­žy­ti ie­čių, ne­rei­kė­tų tiek daug gin­čy­tis ir ko­vo­ti, o mes tu­rė­tu­me la­bai aiš­kų me­cha­niz­mą. To­dėl tik­rai la­bai nuo­šir­džiai šian­dien krei­piuo­si į val­dan­čio­sios da­lies at­sto­vus, kad tuos dar­bus mes pa­da­ry­tu­me, ir jei­gu tik bus koks prie­au­gis, kad tas prie­au­gis bū­tų skir­tas bū­tent spręs­ti me­di­kų dar­bo už­mo­kes­čio pro­ble­moms, nes tai yra pro­ble­ma nu­me­ris vie­nas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, aš tu­riu pa­tiks­lin­ti dėl po­sė­džio ste­nog­ra­mos. Kal­bė­to­jai kal­bė­jo tei­sin­gai, mes svars­to­me 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1212(3). Kvie­čiu A. Ma­tu­lą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad džiau­giuo­si, kad ši­ta ska­re­lė, ku­rią pa­ga­mi­no ir mums už­ri­šo nau­jai su­si­kū­ręs Me­di­kų są­jū­dis, yra kaip so­li­da­ru­mo sim­bo­lis. Tik gai­la, kad vie­no­je pu­sė­je sė­din­tys par­la­men­to na­riai, ku­riems, ma­čiau, ir­gi bu­vo įteik­ta ta ska­re­lė, ne­ri­zi­ka­vo jos už­si­riš­ti. Bet aš vis dėl­to ti­kiuo­si, kad ši­tas bal­sa­vi­mas bus at­sa­kin­gas, tuo la­biau kad tiek Me­di­kų są­jū­džio, tiek Gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos, Li­go­nių aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va ši­tą po­sė­dį tie­sio­giai ste­bi fak­tiš­kai vi­si Lie­tu­vos me­di­kai tiek dar­bo vie­to­se, tiek na­muo­se.

Iš­ties aš ir­gi no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tas au­ga, bet kar­tu tas džiaugs­mas tik­riau­siai ir bai­gia­si, nes pa­žiū­rė­jus, kad iš to au­gi­mo – 72 mln. eu­rų… Per pir­mą­jį svars­ty­mą bu­vo 68 mln., o šį kar­tą pa­siū­ly­ta dar dau­giau – 72 mln. per­ves­ti į Re­zer­vo fon­dą ir jį, su­for­ma­vus 168 mln. re­zer­vą, per­duo­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kaip sa­ko­ma, lai­ki­nai lais­vas lė­šas val­dy­ti, in­ves­tuo­ti ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai.

Ko­le­gos, iš­ties sun­ku su­vok­ti, ko­dėl taip da­ro­ma, net­gi žy­miau­si Lie­tu­vos ir par­la­men­te dir­ban­tys eko­no­mis­tai, tiek po­nia A. Mal­dei­kie­nė, tiek K. Gla­vec­kas, kiek ži­nau, I. Ši­mo­ny­tė, M. Ma­jaus­kas ir ki­ti, ne­su­vo­kia, ko­dėl rei­kia tiek di­din­ti re­zer­vą, ka­da įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, kad pa­grin­di­nė re­zer­vo da­lis su­da­ry­tų apie 26 mln. eu­rų.

Iš­ties si­tu­a­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je su­si­da­rė pa­kan­ka­mai įdo­mi, nes vi­so­se ap­lin­kinė­se ša­ly­se me­di­kų at­ly­gi­ni­mai di­des­ni, o lat­viai žen­kliai ke­lia. To­dėl kiek­vie­nas už­dels­tas mė­nuo, kiek­vie­ni už­dels­ti me­tai iš­ties at­neš ne­grą­ži­na­mų pa­sek­mių Lie­tu­vai, nes ypač jau­ni žmo­nės me­di­kai mo­ka kal­bų ar­ba iš­moks, o me­di­kų po­rei­kis toks di­de­lis, kad net­gi Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė įtei­si­na tam tik­rus kur­sus me­di­ci­nos se­se­rims ir po tų kur­sų su­teiks tam tik­ras tei­ses joms ra­šy­ti re­cep­tus ir pa­na­šiai, nes yra di­de­lis me­di­kų sty­gius.

Man at­ro­do, kad mes tu­rė­tu­me šian­dien bal­suo­da­mi už pa­siū­ly­mus vis dėl­to ap­si­spręs­ti vie­nin­gai, kad tas re­zer­vas tu­rė­tų bū­ti skir­tas pa­slau­goms ap­mo­kė­ti. Gai­la, kad iš ry­to tvir­ti­nant vals­ty­bės biu­dže­tą ne­bu­vo pri­tar­ta siū­ly­mui pa­di­din­ti PSDF biu­dže­tą 40 mln. asig­na­vi­mų. Bet gal­būt mes šian­dien ga­lė­si­me dar kar­tą per­bal­suo­ti. Sa­kau, ma­tyt, spręs­tų pro­ble­mą ir tai, kad mes ne­ati­duo­tu­me re­zer­vo val­dy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ir at­si­ras­tų ga­li­my­bė iš es­mės ne nuo ge­gu­žės mė­ne­sio, o nuo ko­vo mė­ne­sio me­di­kams di­din­ti at­ly­gi­ni­mus.

Aš ne­de­du vil­ties į mi­nist­rą, nes man at­ro­do, kad jis em­pa­ti­jos jaus­mą yra pra­ra­dęs jau se­niai. Bet de­du di­de­les vil­tis į prem­je­rą S. Skver­ne­lį. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, jei­gu ga­li­te, no­riu, kad iš­girs­tu­mė­te. Ne­ty­čia iš­gir­dau jū­sų duo­da­mą in­ter­viu ko­ri­do­riu­je per per­trau­ką. Tei­ra­vo­si, ar vis dėl­to yra ga­li­my­bė anks­čiau pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus me­di­kams. Ir jūs, kiek iš­gir­dau, pra­si­ta­rė­te, kad taip, žiū­rint, kaip baig­sis bal­sa­vi­mas ir kaip bus su­ren­ka­mos lė­šos, jūs nie­ko prieš, kad bū­tų anks­čiau di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai, nes iš es­mės, jei­gu mes tik 20 % di­din­si­me ge­gu­žės mė­ne­sį, tai tos lė­šos at­eis tik gal­būt lie­pos mė­ne­sį, me­di­kai gaus tas lė­šas.

Ko­le­gos, aš taip pat la­bai ape­liuo­ju į me­di­kus, nė­ra taip bu­vę par­la­men­te, kad me­di­kai bal­suo­tų prieš pa­cien­tus, prieš me­di­kus. Tik­rai ape­liuo­ju į čia sė­din­čius me­di­kus…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). (Dar ne, aš kal­bu frak­ci­jos var­du.) …ko­le­gą R. Mar­ti­nė­lį, A. Vin­kų, ko­le­gą A. Kir­ku­tį, L. Mat­ke­vi­čie­nę, A. Ku­bi­lie­nę, D. Ka­mins­ką, bu­vu­sią ger­bia­mą­ją mi­nist­rę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, ko­le­gą Z. Strei­kų. Tik­rai daug vil­ties tu­riu, kad ir prem­je­ras bal­suos už tas pa­tai­sas, ku­rios ža­los tik­rai nie­kam ne­pa­da­rys. Tik­rai vi­liuo­si, kad ir ko­le­gė R. Ba­š­kie­nė, ku­ri vi­sa­da ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­si ir dau­gy­bę pro­ble­mų iš­spren­džia tarp opo­zi­ci­jos ir dau­gu­mos. Tik­rai yra di­de­lė ga­li­my­bė šian­dien su­teik­ti vil­tį ne tik me­di­kams, bet ir jau­nie­siems me­di­kams, me­di­kams re­zi­den­tams, nes mes už ge­ro pus­va­lan­džio, už va­lan­dos, bal­suo­si­me už Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mą, ku­riuo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė tam, kad šiek tiek bū­tų pa­di­din­ti ko­e­fi­cien­tai. Jei­gu mes pri­tar­tu­me bal­suo­da­mi už Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mą, tai tiek me­di­kams re­zi­den­tams, tiek odon­to­lo­gams re­zi­den­tams vėl­gi, kaip sa­kau, at­si­ras­tų vil­tis, ir tam rei­kia tik šiek tiek dau­giau nei 3 mln. eu­rų. Ga­li­ma tas lė­šas pa­nau­do­ti ir iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, kaip mi­nė­jo mi­nist­ras Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Dar kar­tą pra­šau ko­le­gų: su­si­tel­ki­me, bū­ki­me vie­nin­gi, tai iš­ties yra di­de­lė pro­ble­ma, mes tu­ri­me iš­sau­go­ti me­di­kus, kaip sa­kiau, su­teik­da­mi jiems vil­tį. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pa­si­sa­ky­ti I. De­gu­tie­nę. Pra­šom.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). (Ko­dėl ei­na lai­kas, kai aš dar net ne tri­bū­no­je?) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tur­būt jau pri­pra­to­me prie ter­mi­no, kad svei­ka­ta – bran­giau­sias tur­tas, ta­čiau kaž­ko­dėl svei­ka­tos ap­sau­ga vals­ty­bė­je už­ima po­duk­ros vaid­me­nį. Ir tai jau ne pir­mi me­tai. Pir­miau­sia, tur­būt svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai ne­si­se­ka to­dėl, kad per 27 ne­pri­klau­so­my­bės me­tus tu­ri­me sep­ty­nio­lik­tą svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą.

An­tra, jei­gu pa­im­si­me bet ku­rią Eu­ro­pos vals­ty­bę, tai yra sri­tys, kur, ne­pai­sant, ko­kia po­li­ti­nė jė­ga val­džio­je, yra dar­bų tęs­ti­nu­mas, ir ypač to­kios sri­ty­s kaip svei­ka­tos ap­sau­ga, švie­ti­mas, so­cia­li­nė sri­tis, ta­čiau tik ne Lie­tu­vo­je.

Ko­dėl aš kal­bu apie vals­ty­bės po­žiū­rį į svei­ka­tos ap­sau­gą, ku­rios yra tik­rai po­duk­ros vaid­muo?

Ne­kar­to­siu to, ką sa­kė ma­no ko­le­gos apie tas pro­ble­mas, dėl ku­rių mes šian­dien vi­si iš­gy­ve­na­me ir no­ri­me kaž­ką keis­ti, kaip iš tik­rų­jų mū­sų la­bai aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos me­di­kai pa­lieka Lie­tu­vą, iš­va­žiuo­ja dirb­ti į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ne tik Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes, kaip jie ten yra ver­ti­na­mi ir kaip jie ne­dir­ba sa­vo svei­ka­tos są­skai­ta kaip Lie­tu­vo­je, ne­ma­ty­da­mi nei die­nos švie­sos, nei sa­vo šei­mos, kiek ga­li, sa­vo jė­gas ati­duo­da pa­cien­tams, nors pa­tys tik­rai nuo to tik nu­ken­čia.

Yra šia­me įsta­ty­me toks pa­ra­gra­fas, ku­ris va­di­na­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to įmo­kos ir asig­na­vi­mai. Pa­brė­žiu, ne pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos, bet vals­ty­bės įmo­kos į pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą. Iš tik­rų­jų aš jau ne­kal­bu apie tai, kad vals­ty­bė yra pri­si­ė­mu­si at­sa­ko­my­bę draus­ti vals­ty­bės lė­šo­mis tuos žmo­nes, ku­rie šian­dien ki­taip ne­tu­ri dar­bo san­ty­kių ir nė­ra drau­džia­mi, bet me­tai iš me­tų už vie­ną vals­ty­bės drau­džia­mą as­me­nį įmo­ka nie­kaip ne­di­dė­ja.

Tuo tar­pu dir­ban­čių­jų pa­gal dar­bo su­tar­tis skai­čius Lie­tu­vo­je ge­ro­kai ma­žė­ja, ne­gu tų, už ką vals­ty­bė – jei jau pri­si­ė­mei, t. y. pa­sa­kei „a“, tai ir duok re­a­lią su­mą už vals­ty­bės drau­džia­muo­sius. Ta­čiau ši­to nė­ra.

Be to, yra va­di­na­mie­ji spe­cia­lie­ji vals­ty­bės asig­na­vi­mai, kur ir­gi vals­ty­bė de­le­guo­ja svei­ka­tos ap­sau­gai nu­ma­ty­tas funk­ci­jas. To­kių funk­ci­jų yra apie sep­ty­nias, ta­čiau šian­dien funk­ci­jas de­le­guo­ja, bet pi­ni­gų ne­duo­da. Aš tik no­riu pa­ci­tuo­ti, ką sa­ko, ką re­ko­men­duo­ja Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja ir ką šian­dien sa­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja šiuo klau­si­mu, tiek nag­ri­nė­da­ma mū­sų biu­dže­tą, tiek ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą. Šian­dien vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti yra nau­do­ja­mos ki­tos pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to gau­na­mos pa­ja­mos, nors nuo­lat au­gan­čiam svei­ka­tos prie­žiū­ros fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kiui pa­deng­ti ki­tų biu­dže­to pa­ja­mų dy­dis nė­ra pa­kan­ka­mas.

Bū­tent 2018 me­tais vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti rei­kė­tų 87 mln. eu­rų, tuo tar­pu – ger­bia­mi ko­le­gos, dė­me­sio! – vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų su­ma su­da­ro tik 19,3 mln. Jūs pa­žiū­rė­ki­te, koks tai yra mil­ži­niš­kas skir­tu­mas. To­dėl Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja re­ko­men­duo­ja, kad ši da­lis vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms pa­deng­ti su­da­ry­tų ma­žiau­siai 80 %, bet ne­bū­tų to­kio ato­trū­kio, koks yra da­bar. Tai­gi, kol vals­ty­bė į svei­ka­tos ap­sau­gą ir čia ser­gan­tį, gy­ve­nan­tį žmo­gų ne­pa­žiū­rės tik­rai em­pa­tiš­kai, kol po­duk­ra ir to­liau liks svei­ka­tos ap­sau­ga ir tie žmo­nės, ku­rie tei­kia svei­ka­tos pa­slau­gas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, tol mes tą pa­klo­dę tą­sy­si­me į vi­sas ke­tu­rias pu­ses ir mū­sų me­di­kai va­žiuos, kaip va­žia­vo, iš Lie­tu­vos, o mū­sų pa­cien­tų gy­dy­mo…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). …ko­ky­bė ir diag­nos­ti­ka nu­ken­tės. Tai­gi ge­rai su­si­mąs­ty­ki­me, ką mes čia, Sei­me, da­ro­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja šiuo klau­si­mu yra baig­ta. Grį­ši­me prie siū­ly­mų svars­ty­mo. Kvie­čia­ma A. Ku­bi­lie­nę. Pir­ma­sis siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos. Pra­šom pri­sta­ty­ti. Ar, ger­bia­mas Dumb­ra­va, no­ri­te pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą? Pra­šau.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ma­no siū­ly­mas yra pa­pras­tas. Daug me­tų mes kal­ba­me vis dėl­to apie vai­kus, apie tuos vai­kus, ku­rie ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu. Ži­no­me, kaip jie vargs­ta, kaip jie ken­čia, kai rei­kia ke­lis kar­tus per die­ną ma­tuo­ti in­su­li­no kie­kį krau­jy­je. Rei­kia da­ry­ti dū­rius, ku­rie yra skaus­min­gi vai­kams. Čia kaip ir ne­vil­ties šauks­mas, tie­siog no­riu pa­ra­gin­ti gal­būt tiek Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, tiek Vals­ty­bi­nę li­go­nių ka­są, kad įtrauk­tų jie į sa­vo iš­lai­dų ei­lu­tes bū­tent 1 mln. eu­rų in­su­li­no pom­poms bei sen­so­ri­niams da­vik­liams kom­pen­suo­ti.

Tie vi­si da­ly­kai šei­moms yra la­bai bran­gūs, ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me vis dėl­to vie­ną kar­tą ryž­tis (vie­ną kar­tą, gal­būt tai bus pir­mas kar­tas), nes at­ei­ty­je mes ne­tu­rė­si­me pri­im­ti to­kių spren­di­mų, gal­būt li­go­nių ka­sos ir mi­nis­te­ri­jos jau sa­vai­me tuos da­ly­kus da­rys. Tie­siog no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai yra la­bai opi pro­ble­ma mū­sų, Lie­tu­vos, vai­kams. Jų nė­ra tiek daug, yra apie 750 vai­kų, ta­čiau jie tik­rai yra ver­ti to, kad mes jiems pa­dė­tu­me, kad jie tik­rai ne­ken­tė­tų tų skaus­mų. Tik­rai no­rė­čiau, kad mes pa­da­ry­tu­me to­kį pir­mą žings­nį ir vis dėl­to skir­tu­me tas lė­šas bū­tent tiek in­su­li­no pom­poms, tiek sen­so­ri­niams da­vik­liams kom­pen­suo­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Pra­šom, ko­mi­te­to iš­va­da.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai bū­tų, kad 2018 m. sau­sio 1 d. įsi­tei­sė­ja me­di­ci­nos prie­mo­nių prie­tai­sų nuo­mos PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ga­li­my­bė. Va­do­vau­jan­tis šio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, nu­ma­to­ma vai­kų, ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu, gy­dy­mą už­tik­rin­ti ne per­kant in­su­li­no pom­pas, o jas nuo­mo­jant PSDF biu­dže­to lė­šo­mis. Nuo­mos iš­lai­dos bus ap­mo­ka­mos iš PSDF biu­dže­to ei­lu­tės, ku­rio­je nu­ma­ty­tos iš­lai­dos vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms. At­si­žvel­gus į iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus, 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to pro­jek­to tiks­lin­ti ne­rei­kia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar, ger­bia­mas Al­gi­man­tai, jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

A. DUMBRAVA (TTF). Aš pra­šy­čiau, kad bal­suo­tu­me. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. No­ri pa­lai­ky­ti A. Bi­lo­tai­tė? Pra­šom.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Lie­tu­vo­je pir­mo­jo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu ser­ga 850 vai­kų iki 18 me­tų. Šie vai­kai per me­tus pa­ti­ria 365 dū­rius į ko­ją, ma­žiau­siai – 1 tūkst. 95 dū­rius į pil­vą, 1 tūkst. 825 dū­rius į pirš­tą. Lie­tu­va yra vie­na iš tri­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­rio­se vis dar nė­ra kom­pen­suo­ja­mos in­su­li­no pom­pos. Tad tik­rai gė­da, ži­no­me, kad e. svei­ka­tai bu­vo iš­švais­ty­ta 40 mln. eu­rų, o mes ne­ga­li­me ras­ti vai­kams, ma­žiems vai­kams, 1 mln. eu­rų. Tai yra tik­rai ab­sur­das. O dėl siū­ly­mo, ku­ris bu­vo iš­sa­ky­tas ko­mi­te­to, man vis dėl­to ky­la dar abe­jo­nių, ar iš tik­rų­jų tai iš­spręs pro­ble­mas, ar tik­rai tė­vai ga­lės pa­si­rink­ti tas in­su­li­no pom­pas, nes, tar­ki­me, kas šiuo me­tu siū­lo­ma, tai yra ab­sur­das. Tad tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ger­bia­mo­jo ko­le­gos pa­tai­są, nes tai yra dėl vai­kų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl A. Dumb­ra­vos siū­ly­mo skir­ti 1 mln. eu­rų in­su­li­no pom­poms bei sen­so­ri­niams da­vik­liams kom­pen­suo­ti. Kas pa­lai­ko siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas re­mia ko­mi­te­to po­zi­ci­ją, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 19 ir su­si­lai­kė 31. Tai­gi nė­ra pri­tar­ta. Pri­tar­ta. Tai­gi yra pri­tar­ta A. Dumb­ra­vos siū­ly­mui. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ki­tas siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta, pri­tar­ta.

Ko­le­gos, gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mas – aš gal jų vi­sų ne­var­din­siu? – G. Land­sber­gio, J. Ole­ko, Gent­vi­lo ir t. t. Kas pri­sta­ty­si­te siū­ly­mą? A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties aš ne­spė­jau at­si­klaus­ti vi­sų ko­le­gų, ku­rie pa­si­ra­šė šį pro­jek­tą, bet ka­dan­gi biu­dže­tas iš ry­to jau yra pa­tvir­tin­tas ir su­pran­ta­me… Ger­bia­ma­sis prem­je­re, vėl la­bai no­riu, kad jūs gir­dė­tu­mė­te! Po­ne Ka­mins­kai, ne­truk­dyk prem­je­rui. Ka­dan­gi iš ry­to biu­dže­tas jau yra pa­tvir­tin­tas ir su­pran­ta­me, kad jau ne­ga­li­ma grįž­ti tik­riau­siai prie jo, to­dėl mes vi­si, tei­kian­tys šio įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl biu­dže­to, siū­lo­me bal­suo­ti tik už pa­siū­ly­mą, kad 72 mln. 400 tūkst. eu­rų ne­bū­tų per­ves­ti į re­zer­vą, tai yra iš len­te­lės prie iš­lai­dų 0.8 punk­to iš­brauk­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­vo pa­pil­dy­mą ir tas lė­šas – 72 mln. 400 tūkst. skir­ti pa­slau­goms ap­mo­kė­ti. Taip at­si­ran­da ga­li­my­bė kel­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus kur kas anks­čiau. Ma­nau, kad ga­lė­tų su­ri­zi­kuo­ti prem­je­ras, šian­dien čia iš­ei­ti (kaip prieš tai iš ry­to dėl vie­no pro­jek­to) ir pa­sa­ky­ti, kad to­kiu at­ve­ju tik­rai yra ga­li­my­bės nuo ko­kio ko­vo mė­ne­sio kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Mes sa­vo ruož­tu ga­li­me pa­si­ža­dė­ti, bent jau Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, kad pa­lai­ky­si­me ap­tar­tas pro­tin­gas, kad ir ne vi­sai po­pu­lia­rias svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mas, ku­rios jau se­niai pri­bren­do, bet ne­bu­vo vyk­dy­tos. Jei­gu kas nors aiš­kin­si­te, kad čia kal­čiau­si kon­ser­va­to­riai, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš vi­sų 28 me­tų kon­ser­va­to­riai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją val­dė tik­tai dve­jus me­tus ir še­šis mė­ne­sius. Ne­var­din­siu, kas dau­giau­sia pri­si­dė­jo. Bet dar kar­tą sa­kau, kad la­bai pra­šau vi­sų ko­le­gų pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui. Tai at­ver­tų ke­lią nie­kam ne­pa­da­rius nuos­to­lių, nie­kam ne­pa­da­rius…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …spręs­ti me­di­kų pro­ble­mas.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to iš­va­da. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai: Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­žy­mė­jęs, kad Sei­mas, svars­ty­da­mas ir tvir­tin­da­mas vals­ty­bės biu­dže­tą, pri­va­lo at­si­žvelg­ti į Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas vals­ty­bės funk­ci­jas, į esa­mą eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę pa­dė­tį, į vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės po­rei­kius bei ga­li­my­bes, į tu­ri­mus ir nu­ma­to­mus gau­ti fi­nan­si­nius iš­tek­lius bei vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus ir ki­tus svar­bius veiks­nius. Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, kad įga­lio­ji­mus reng­ti vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą tu­ri Vy­riau­sy­bė, reiš­kia, jog Vy­riau­sy­bė ir tik ji tu­ri įga­lio­ji­mus vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ti, kiek lė­šų ir iš ko­kių pa­ja­mų šal­ti­nių tu­rė­tų bū­ti gau­ta, kiek lė­šų ir ko­kiems tiks­lams tu­rė­tų bū­ti skir­ta, ir pa­na­šiai. Ma­no­me, kad šie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mai ana­lo­giš­kai tai­ky­ti­ni ir at­ski­riant Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mus Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to for­ma­vi­mo ir tvir­ti­ni­mo pro­ce­se. At­si­žvel­giant į iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus, siū­lo­ma ne­pri­tar­ti šiam Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pa­rem­ti šį siū­ly­mą no­ri J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, mes taip pat siū­ly­da­mi šį pa­siū­ly­mą at­si­žvel­gė­me į tas nuo­sta­tas, ku­rias jūs ką tik pa­mi­nė­jo­te. Ko­le­ga A. Ma­tu­las pa­mi­nė­jo, kad at­si­žvelg­da­mi į tai, kad ry­ti­nia­me po­sė­dy­je mes bal­sa­vo­me už vals­ty­bės biu­dže­tą ir ten ne­nu­ma­tė­me 40 mln. iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ti į Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą, dėl tos da­lies mes ir ne­rei­ka­lau­ja­me bal­suo­ti. Mes kal­ba­me tik­tai apie tai, ką ir taip var­ga­nai už­si­dir­ba Pri­va­lo­ma­sis svei­ka­tos drau­di­mo fon­das. Kal­ba­me apie tai, kad su­rink­tos lė­šos iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų į Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą ne­bū­tų kau­pia­mos per daug re­zer­ve, o bū­tų nau­do­ja­mos ap­mo­kė­ti už tei­kia­mas svei­ka­tos pa­slau­gas ir to­kiu bū­du bū­tų ga­li­ma su­teik­ti kva­li­fi­kuo­tas pa­slau­gas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ir ap­mo­kė­ti me­di­kams – tiek slau­gy­to­jams, tiek gy­dy­to­jams ir ki­tam per­so­na­lui. To­dėl, ger­bia­mi ko­le­gos, mes kvie­čia­me pa­lai­ky­ti šią ga­na pla­čiai at­sto­vau­ja­mą tei­kia­mą Sei­mo na­rių pa­tai­są, ku­ri leis­tų už­baig­ti tą pra­si­dė­ju­sį gin­čą, dis­ku­si­ją tarp me­di­kų vi­suo­me­nės ir mū­sų Vy­riau­sy­bės. Aš kvie­čiu tik­rai su­ras­ti kom­pro­mi­są ir juo pa­si­nau­do­ti bal­suo­jant už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti tei­kia­mą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl siū­lo­mos pa­tai­sos. Tie, ku­rie re­mia gru­pės Sei­mo na­rių, bal­suo­ja už, o tie, ku­rie pa­lai­ko ko­mi­te­to po­zi­ci­ją, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 52, prieš – 30, su­si­lai­kė 33. Gru­pės Sei­mo na­rių teik­tam siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti J. Ole­kas. Pra­šom. Pra­šom, ko­le­ga Juo­zai. Kal­ba­te prieš po svars­ty­mo.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų man sun­ku kal­bė­ti prieš, nes at­ro­do, kad bu­vo­me vi­sai ar­ti tos ri­bos, kad su­si­tar­tu­me. Pas­ku­ti­nia­me bal­sa­vi­me te­trū­ko še­šiems žmo­nėms bal­suo­ti ki­taip ir bū­tu­me tu­rė­ję, man at­ro­do, ben­drą gra­žų su­ta­ri­mą. De­ja, to su­ta­ri­mo pa­siek­ti ne­pa­vy­ko. Kad ir kaip bū­tų skau­du, teks bal­suo­ti prieš, nes iš tik­rų­jų ši­tas biu­dže­tas, ku­ris da­bar yra pa­teik­tas, ne­ten­ki­na nei Lie­tu­vos žmo­nių, ku­rie at­ei­na pas me­di­kus pa­gal­bos, nei me­di­kų, ku­rie tą pa­gal­bą tei­kia. Jau ko­le­gos kal­bė­da­mi iš tri­bū­nos ke­le­tą kar­tų mi­nė­jo – be­veik 60 mln. vir­šy­tos už­duo­tys, ku­rios yra pa­skir­tos Vy­riau­sy­bės me­di­kams at­lik­ti, ir už jas ne­fi­nan­suo­ja­ma. Me­di­kų at­ly­gi­ni­mai, ku­rie yra dau­ge­liu at­ve­jų ma­žes­ni už įvai­rių jė­gos struk­tū­rų žmo­nių, nors ir tų at­ly­gi­ni­mai nė­ra pa­kan­ka­mi… To­dėl šian­dien iš tik­rų­jų bal­suo­ti už šį pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą nė­ra ga­li­my­bių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo, ar pri­ta­ria­me jam. Pra­šau bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių: už bal­sa­vo 73, prieš – 31 ir su­si­lai­kė 14. Tai­gi po svars­ty­mo 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1212(3) yra pri­tar­ta.

Pir­mi­nin­kas siū­lo, kad ga­lė­tu­me pri­im­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti siū­ly­mui? Dė­ko­ju.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Pra­šom ta­da – mo­ty­vai dėl vi­so Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo 2018 me­tų fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo. Už kal­ba A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad svei­ka­ta vi­sa­da yra ta sri­tis, kur la­bai leng­va yra ma­ni­pu­liuo­ti ir kal­bė­ti. Bu­vo mi­nė­ta tai, kad mi­nist­rai daž­nai kei­tė­si, užtai sis­te­ma yra ne­sta­bi­li. Aš ži­nau, kad bus ban­dy­mas dar kar­tą tą sis­te­mą pa­keis­ti. Ne­ži­nau, kaip tai pri­si­de­da prie sta­bi­lu­mo. Kri­zės me­tu, kai bu­vo la­bai reikš­min­gai su­ma­žin­ti asig­na­vi­mai svei­ka­tai, ta­da nie­kas ne­kal­bė­jo apie tai, kad svei­ka­ta yra bran­giau­sias tur­tas ir ta­da nie­kas ne­si­smul­ki­no, kai iš tik­rų­jų bu­vo ga­li­my­bė ją pa­sau­go­ti. Šį kar­tą su ši­tuo biu­dže­tu yra pa­kan­ka­mai reikš­min­gų prie­mo­nių, tai yra ir pri­ori­te­tų dar­bo gru­pė jau pa­skirs­tė 19 mln. eu­rų, iš ku­rių apie 70 % jau iš kar­to nu­ke­liaus at­ly­gi­ni­mams. Tai yra tie du treč­da­liai, apie ku­riuos kal­bė­jo ko­le­ga J. Ole­kas. Taip pat pa­pil­do­mai iš biu­dže­to skir­ta 10 mln. eu­rų, iš ku­rių – 2,6 me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos vak­ci­nai fi­nan­suo­ti. Re­zi­den­tams nu­ma­ty­ti 1,4 mln. jau nuo sau­sio mė­ne­sio leis pa­di­din­ti 10 % ir pa­pil­do­mai ieš­ko­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų. Sa­ky­ti, kad į svei­ka­tą yra ne­krei­pia­mas dė­me­sys ir kad ši­tas biu­dže­tas ne­ro­do dė­me­sio, aš ma­nau, yra ma­žų ma­žiau­siai ne­at­sa­kin­ga. Tuo la­biau spe­ku­liuo­jant Lat­vi­jos si­tu­a­ci­ja. Ką tik man te­ko ben­drau­ti su Lat­vi­jos Sei­me dir­ban­čiu mū­sų ko­le­ga R. Ra­žu­ku. Jūs tur­būt ži­no­te, kad jie tik da­bar įsi­ve­da drau­di­mo sis­te­mą ir ta pro­ga at­ly­gi­ni­mus di­di­na vi­siš­kai ne 80 %, o 80 mln. eu­rų ski­ria pa­pil­do­mai. Ma­žiau­siai 30 % dau­gu­mai at­ly­gi­ni­mai augs. Aš siū­ly­čiau ne­spe­ku­liuo­ti. Tuo la­biau kad mes pa­sie­kė­me su­si­ta­ri­mą ir su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, kal­ba­me ir su ini­cia­ty­vi­ne gru­pe, tai yra Me­di­kų są­jū­džiu. Ma­nau, kad mes pri­im­si­me tuos spren­di­mus, ku­rių rei­kia ir tva­riam tin­klui. Kvies­čiau vis dėl­to ne spe­ku­liuo­ti, o pa­lai­ky­ti biu­dže­to pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia tik­rai ne vie­ną die­ną, ne vie­ną kar­tą ar­šiai, karš­tai ir vi­saip ki­taip dis­ku­ta­vo­me apie svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos pro­ble­mas ir kė­lė­me vie­ną pa­grin­di­nį klau­si­mą – at­ly­gi­ni­mų klau­si­mą.

Aš pri­min­siu ke­lis ar­gu­men­tus. Me­di­kai, kaip pui­kiai ži­no­me, mo­ko­si dau­giau, kai ku­rie il­giau nei 10 me­tų, ir dir­ba ypač sun­kų ir tik­rai su­dė­tin­gą, ne­leng­vą dar­bą. Ab­so­liu­čiai vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys me­džio­ja spe­cia­lis­tus me­di­kus iš Lie­tu­vos, tuo tar­pu mes ir to­liau juos ig­no­ruo­ja­me. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­mė­te sta­tis­ti­ką, me­di­kų at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je yra di­des­ni ne­gu vi­dur­kis, taip, bet Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu yra vie­ni ma­žiau­sių. Kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se yra net 10 kar­tų di­des­ni at­ly­gi­ni­mai ne­gu Lie­tu­vo­je, ir Lie­tu­vos me­di­kai va­žiuo­ja, kiek­vie­ną die­ną emig­ruo­ja ten ir dir­ba ten, nes jie gau­na di­des­nį at­ly­gi­ni­mą.

Tuo tar­pu mes ką da­ro­me? Ir to­liau tryp­čio­ja­me vie­to­je. Ne­ga­na to, su­kau­pė­me re­zer­vą, tai yra mū­sų vi­sų su­mo­kė­tus mo­kes­čius už su­teik­tas pa­slau­gas kau­pė­me į re­zer­vą, ku­ris yra da­bar pla­nuo­ja­mas net še­šis kar­tus di­des­nis, nei kad to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas. Ko­dėl? Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­dėl mes taip ne­my­li­me me­di­kų? Ko­dėl mes ir to­liau tryp­čio­ja­me vie­to­je? Ko­dėl mes ne­ga­li­me pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mų iš mo­kes­čių, ku­rie jau yra su­mo­kė­ti už pa­slau­gas, ku­rias mes ga­vo­me?

Aš pui­kiai su­pran­tu, kad yra ir švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jai, ku­riems rei­kia di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, ir biu­dže­ti­nin­kai, ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai, bet čia yra vie­nas ir pa­grin­di­nis skir­tu­mas – čia yra la­bai aiš­kus re­zer­vas ir re­sur­sas, ku­ris yra su­kaup­tas, ir su­kaup­tas bū­tent už mū­sų su­mo­kė­tas pa­slau­gas. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­da­ry­ki­me tai, ką iš tik­rų­jų tu­ri­me pa­da­ry­ti – skir­ki­me tuos pi­ni­gus me­di­kų at­ly­gi­ni­mams. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Per­fra­zuodamas ko­le­gas, ko ge­ro, no­rė­čiau už­duo­ti tą pa­tį klau­si­mą, ko­dėl ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai taip ne­my­lė­jo me­di­kų, ka­da tu­rė­jo ga­li­my­bę tai da­ry­ti. Jei­gu kiek­vie­na Vy­riau­sy­bė bū­tų pa­di­di­nu­si me­di­kų at­ly­gi­ni­mus 20 %, re­zi­den­tų sti­pen­di­jas 12 %, tai šian­dien tu­rė­tu­me to­kią kon­ku­ren­cin­gą at­ly­gi­ni­mų si­tu­a­ci­ją, kad, ko ge­ro, Me­di­kų są­jū­džiui net ne­bū­tų bu­vę po­rei­kio kil­ti. Bet tuo me­tu, ka­da tą ga­lė­jo­te da­ry­ti, to ne­da­rė­te.

Tad kvie­čiu elg­tis vals­ty­biš­kai ir pa­lai­ky­ti tą di­di­ni­mą, nes jo me­di­kams tik­rai rei­kia. Ir po­pu­lis­tiš­kai ly­gin­ti, kaip da­ro tą ger­bia­mas ko­le­ga M. Ma­jaus­kas, Lie­tu­vą su vie­no­mis iš eko­no­miš­kai la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių, mū­sų si­tu­a­ci­ją, kai BVP yra ne­su­ly­gin­ti­ni, ko ge­ro, nė­ra ko­rek­tiš­ka. Tai­gi vi­sus pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ne­ga­li­ma pa­ly­gin­ti, bet pa­ly­gin­ki­me, kaip sa­kė kla­si­kai. Ne­la­bai se­niai pats po­nas Min­dau­gas ban­dė ly­gin­ti Lie­tu­vos mo­kes­čių sis­te­mą su Es­ti­jos, ir kuo tai bai­gė­si, man at­ro­do, dar vi­si at­si­me­na­me.

Tai, ką sa­kė ko­le­ga My­ko­las, iš tik­rų­jų at­spin­di vi­siš­kai ne tai, ką ban­do­te pa­sa­ky­ti. Jei­gu ne­ga­li­te pa­ly­gin­ti eko­no­mi­kos, krin­tan­čios 20 % no­mi­na­liai, su ky­lan­čia eko­no­mi­ka, tai man la­bai la­bai dėl to gai­la. Bet klau­si­mas čia yra la­bai pa­pras­tas. Ka­da bu­vo svars­to­mas biu­dže­tas, vals­ty­bės biu­dže­tas, vie­nas iš es­mi­nių žo­džių ša­lia žo­džio „skur­das“ bu­vo žo­dis „draus­mė“. Man la­bai gai­la, kad šiuo at­ve­ju, skir­tin­gai nuo kri­zės me­tų, ta draus­mė yra ne­pro­por­cin­gai stip­riai už­bruk­lin­ta ant vie­no kon­kre­taus biu­dže­to. Vie­nas kon­kre­tus biu­dže­tas, tu­rin­tis vie­ną tiks­li­nę pa­skir­tį ir fak­tiš­kai vie­ną pa­ja­mų šal­ti­nį, be vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, kon­kre­čiai yra ver­čia­mas su­tau­py­ti 0,2 % BVP tam, kad fi­nan­sų mi­nist­ras mums vi­siems ga­lė­tų pa­ro­dy­ti tą sa­vo 0,6 BVP per­tek­lių.

Tai jei­gu jau eko­no­mi­ka ky­la, šy­la ir t. t., jei­gu jau rei­kia pra­dė­ti tau­py­ti, ko­dėl ne­rei­kia pra­dė­ti tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­tui, ku­ria­me yra dau­gy­bė pa­ja­mų šal­ti­nių ir dau­gy­bė iš­lai­dų straips­nių, ko­dėl rei­kia tau­py­ti bū­tent ši­tam vie­nam kon­kre­čiam biu­dže­tui, ku­ris ne­ga­li pa­nau­do­ti net ei­na­mai­siais me­tais su­ren­ka­mų pa­ja­mų? Į ši­tą klau­si­mą at­sa­ky­mo kaip ne­bu­vo, taip tur­būt at­sa­ky­mo to mes ir ne­iš­gir­si­me. Dėl tos prie­žas­ties tik­rai ne­ga­liu pa­lai­ky­ti ši­to biu­dže­to. Jei­gu vis dėl­to Vy­riau­sy­bė bū­tų ry­žu­sis mo­kes­čių re­for­mai, ku­rią bu­vo mums vi­siems pri­ža­dė­ju­si, ko ge­ro, šian­dien mes ši­to­je kon­tem­plia­ci­jo­je vi­si ne­bū­tu­me ir ga­lė­tu­me tik­rai ką nors pa­sa­ky­ti me­di­kams, ku­rie da­bar į mus žiū­ri iš ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės bal­ko­nų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Įdo­mu klau­sy­ti Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo ini­cia­to­rių, au­to­rių ir tų, ku­rie bu­vo ir tu­ri bū­ti at­sa­kin­gi už vie­šų­jų fi­nan­sų vi­su­mos draus­mę, ati­ti­ki­mą įvai­riems rei­ka­la­vi­mams, tarp jų ir iš­lai­dų au­gi­mo ri­bo­ji­mams. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kas įvyk­tų, jei­gu bū­tų pri­im­ti ko­kie nors siū­ly­mai di­din­ti iš­lai­das. Įsi­jung­tų me­cha­niz­mai, ir aš ti­kiu, kad mes pa­tys, Sei­mo dau­gu­ma, juos įjung­tu­me, kuo­met dar­buo­to­jams ir me­di­ci­nos, ir švie­ti­mo, ir vi­sa­me ki­ta­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je at­ly­gi­ni­mai ne­di­dė­tų nė kiek. Jei­gu mes to ne­pa­da­ry­tu­me, mes pa­žeis­tu­me pa­tys sa­vo pri­im­tą įsta­ty­mą, kon­sti­tu­ci­nį įsta­ty­mą, ir nu­vai­ruo­tu­me ne­ži­nia kur.

Čia pa­ly­gi­ni­mai įvai­rūs da­ro­mi taip pat ir su Es­ti­ja. Aš ma­nau, kad Es­ti­jo­je to­kių dis­ku­si­jų ap­skri­tai par­la­men­te ne­vyks­ta, kuo­met su­pran­ta­ma, kad bus pa­žeis­ti kon­sti­tu­ci­niai įsta­ty­mai, ir siū­lo­ma vis tiek di­din­ti iš­lai­das ne­ži­nia iš kur ir kaip.

Mes ga­li­me al­ter­na­ty­vas čia pa­svars­ty­ti. Taip, tei­sin­gai, vals­ty­bės biu­dže­tas de­fi­ci­ti­nis, ki­ti – per­tek­li­niai, vi­su­ma – su­ba­lan­suo­ta ir per­tek­li­nė. Ta­da pa­siū­ly­ki­me su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das vai­ko pi­ni­gams, gy­ny­bai ar ki­toms sri­tims ir ta­da kal­bė­si­me rim­tai. Vi­sos ki­tos kal­bos yra tuš­čios, be­pras­mės. Mes čia ga­li­me sė­dė­ti iki vi­dur­nak­čio ir dar dau­giau ir ne­pri­im­ti spren­di­mų. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už ir baig­ti ši­tas tuš­čias, be­ver­tes dis­ku­si­jas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – G. Land­sber­gis. Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš as­me­niš­kai la­bai ti­kiu žo­džiu „ga­lia“. Ma­nau, kad kiek­vie­nas po­li­ti­kas at­sa­kin­gai pri­sta­to bal­sa­vi­mus ir kal­ba apie sa­vo nu­veik­tus ar­ba bū­si­mus dar­bus.

Šian­dien prem­je­ras pa­sa­kė įdo­mius žo­džius, pri­sta­ty­da­mas biu­dže­tą ar ži­niask­lai­dai gal­būt ko­men­tuo­da­mas, pa­sa­kė, kiek­vie­nas žmo­gus pa­jaus, kad vals­ty­bė juo rū­pi­na­si. Aš no­rė­čiau da­bar kreip­tis į ger­bia­mus me­di­kus vir­šu­je – jūs ne­sa­te „kiek­vie­nas žmo­gus“ prem­je­ro žo­dy­ne. Ly­giai taip pat „kiek­vie­nas žmo­gus“ nė­ra ir tie dės­ty­to­jai, ku­rie rei­ka­la­vo ir pra­šė, kad jų at­ly­gi­ni­mai tap­tų bent kiek ati­tin­ka­mai pa­do­rūs. „Kiek­vie­nas žmo­gus“ šian­dien dir­ba pro­ku­ra­tū­ro­je, „kiek­vie­nas žmo­gus“ šian­dien dir­ba Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je, nes ten prem­je­ras ieš­ko to „kiek­vie­no žmo­gaus“, ku­ris pa­jaus, kad vals­ty­bė juo rū­pi­na­si.

Esu sa­kęs ne sy­kį dis­ku­si­jo­se ir Sei­me, kad, bal­suo­da­mi už šį įsta­ty­mą ir biu­dže­tą, prieš tai mes pri­si­i­ma­me at­sa­ko­my­bę už iš­kel­tus lū­kes­čius. Va­di­na­si, kiek­vie­nas žmo­gus, šian­dien nu­spau­dęs „už“ ar nu­spau­sian­tis „už“, pri­si­ims at­sa­ko­my­bę, kad tas prem­je­ro pa­mi­nė­tas „kiek­vie­nas žmo­gus“ jo klaus: ko­dėl aš ne­pa­ju­tau, kad vals­ty­bė ma­ni­mi rū­pi­na­si? Ko­dėl man ne­pa­si­kei­tė gy­ve­ni­mas, ko­dėl man Vy­riau­sy­bės skir­ti pi­ni­gai ne­pa­te­ko ant ma­no šei­mos ar ma­no vai­kų va­ka­rie­nės sta­lo?

To­dėl aš ne­ga­liu pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės už prem­je­ro iš­kel­tus lū­kes­čius, nes ma­nau, kad to­li gra­žu ne „kiek­vie­nas žmo­gus“, o, tie­są sa­kant, la­bai ne­di­de­lė, ma­tyt, prem­je­rui ar­ti prie šir­dies esan­čių žmo­nių gru­pė pa­jaus, kad vals­ty­bė jais rū­pi­na­si. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis. Pra­šom.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tu­riu tie­siog at­sa­ky­ti ir pa­kar­to­ti, kad pa­jaus vi­si, taip pat ir me­di­kai (jūs da­bar ban­do­te emo­ci­jo­mis ir rei­ka­la­vi­mais spe­ku­liuo­ti) pa­jaus 20 % at­ly­gi­ni­mo pa­di­di­ni­mą. Kaip ga­li­ma sa­ky­ti, kad ne­pa­jaus? Re­zi­den­tai, ku­rie ne­jau­tė, ir­gi pa­jaus 10 % nuo sau­sio 1 die­nos. Ir jūs pa­jau­si­te, ir jums at­ly­gi­ni­mas pa­di­dės. Tai­gi vi­si pa­jaus, ir ne­rei­kia ieš­ko­ti ir prie­šin­ti žmo­nių, kas dau­giau pa­jaus, kas ma­žiau pa­jaus. Jei­gu žiū­rė­tu­me pro­cen­tais, ir dės­ty­to­jai, ku­rie de­vy­ne­rius me­tus ne­jau­tė, da­lis jų pa­jau­tė šių me­tų pra­džio­je, jau­nie­ji moks­li­nin­kai, ki­ti pa­jaus ki­tais me­tais be­veik 20 %, jei­gu tu­ri vi­są eta­tą. Tai­gi lai­ky­ki­mės tam tik­rų pa­do­rių, ne­no­riu sa­ky­ti, žai­di­mo tai­syk­lių, bet ben­dra­vi­mo for­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, mo­ty­vus bai­gia­me iš­aky­ti. J. Ole­kas – prieš. (Bal­sai salė­je)

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad mes sun­kiai čia pa­kei­si­me tą val­dan­čių­jų nu­si­sta­ty­mą ne­pa­rem­ti, pa­kan­ka­mai ne­pa­rem­ti me­di­kų. Bet aš tik no­riu at­sa­ky­ti ir pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo S. Ja­ke­liū­no, kuo ski­ria­si fi­nan­si­nė draus­mė, kai pro­ku­ra­tū­ra, na, ne­sa­ky­siu ne­dirb­da­ma, bet sil­pniau dirb­da­ma, su­si­ma­ži­nu­si eta­tus ir vil­kin­da­ma kai ku­rias by­las ar­ba jų ne­tir­da­ma, to­kias kaip e. svei­ka­ta ir ki­tos, tų su­tau­py­tų pi­ni­gų ne­grą­ži­na į biu­dže­tą ir ne­ski­ria fi­nan­si­nei draus­mei, bet iš­si­mo­ka sau at­ly­gi­ni­mų pa­vi­da­lu, kaip jūs sa­kė­te, su­jung­da­ma tą, ką mo­kė­jo prie­dais, da­bar mo­kė­da­ma at­ly­gi­ni­mų for­ma ir ge­ro­kai pa­si­kel­da­ma? Me­di­kai, ku­rie dir­ba sun­kiai, at­sa­kin­gai, kiek­vie­no at­ski­ro žmo­gaus at­ve­ju gel­bė­da­mi jo gy­vy­bę su­tau­po, tiks­liau, su­ren­ka į biu­dže­tą, į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą su­ren­ka, ne­ga­li juo nau­do­tis – pa­ima už­kai­šio­ti kaž­ko­kioms ki­toms fis­ka­li­nėms sky­lėms. Tai pa­gal tą pa­tį įsta­ty­mą biu­dže­to su­tau­py­tus pi­ni­gus pa­dė­ki­te re­zer­vui iš­sau­go­ti, o tą, ką me­di­kai už­dir­ba, ati­duo­ki­te jiems ap­mo­kė­da­mi jų sun­kų ir at­sa­kin­gą dar­bą.

Ko­le­gos, aš ma­nau, čia iš tik­rų­jų ne pi­ni­gų klau­si­mas, o prin­ci­po, na, tam tik­ro už­si­spy­ri­mo klau­si­mas. To­dėl aš tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti pa­teik­tam biu­dže­tui ir kvie­čiu ko­le­gas ne­pri­tar­ti, nes tai yra po­žiū­ris į me­di­kus, į mū­sų svei­ka­tos ap­sau­gą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl… (Bal­sai sa­lė­je) Kas dar už­si­ra­šė? (Bal­sai sa­lė­je) Dar no­ri Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Pra­šo­me dėl mo­ty­vų per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

V. PRANCKIETIS. Aš bu­vau už­si­re­gist­ra­vęs ir ten, ne­pa­ste­bė­jo­te.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau, kad ne­nu­skam­bė­tų per Lie­tu­vą to­kios kal­bos, kaip ką tik gir­dė­jo­me eks­mi­nist­ro, ku­ris, bū­da­mas mi­nist­ru, ne­pa­si­rū­pi­no, kad me­di­kų al­gos aug­tų. No­riu gar­siai pa­sa­ky­ti vie­ną skai­čių – 70, dau­giau nei 4 mln. jau yra nu­ma­ty­ti me­di­kų al­goms kel­ti. Vi­si pa­pil­do­mi pa­ban­dy­mai įspraus­ti kaž­ką ir truk­dy­ti biu­dže­to ben­drai vi­su­mai lyg ir at­ro­do la­bai gra­žiai, bet, ger­bia­mi me­di­kai, gir­dė­ki­te tą skai­čių – Vy­riau­sy­bė pir­mą kar­tą po tiek me­tų sky­rė to­kias lė­šas, o pa­pil­do­mas ieš­ko­ji­mas po 1 mln. ar dar ko­kią nors ka­pei­ką tur­būt ne­tu­rė­tų tu­rė­ti reikš­mės. Pra­šy­čiau ne­klai­din­ti me­di­kų ben­druo­me­nės ir ne­pri­ešin­ti. Bal­tas ska­re­les vi­si už­si­ka­bi­no­te tam, kad pa­dė­tu­mė­te jiems, tai ir pa­dė­ki­te pri­im­da­mi biu­dže­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me (pri­ėmi­mo sta­di­ja) dėl 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už –76, prieš – 31, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1212(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.43 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 37 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1213(2) (priėmimas)

 

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 14, 21 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 37 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1213. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pra­šo­me į tri­bū­ną A. Ku­bi­lie­nę. Mi­nu­tė­lę, dar ne­rims­ta M. Ma­jaus­kas. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau. Re­pli­ka.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, tai nė­ra gal­būt de­ra­ma sa­ky­ti rims­ta ar ne­rims­ta, aš tu­riu sta­tu­ti­nę tei­sę re­pli­kuo­ti po bal­sa­vi­mo. Ir aš no­riu kreip­tis į ger­bia­mą­jį Sei­mo Pir­mi­nin­ką, ku­ris, ma­tau, jau kal­ba te­le­fo­nu, tai gal­būt pa­si­žiū­rės įra­šą. Aš no­riu pri­min­ti, jog su­mo­kė­ti pi­ni­gai nė­ra Vy­riau­sy­bės nuo­sa­vy­bė, nuo­sa­vy­bė Sei­mo Pir­mi­nin­ko, ku­ris juos ga­li skir­ti ar­ba ne­skir­ti, tai yra vi­sų mū­sų su­mo­kė­ti mo­kes­čiai už pa­slau­gas, ku­rias mes jau esa­me ga­vę ir ku­rias tu­rė­tų gau­ti pa­slau­gų tei­kė­jai, šiuo at­ve­ju me­di­kai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Grįž­ta­me prie įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. (Triukš­mas sa­lė­je) Tie­siog šian­dien kiau­ras mai­šas. Tiek en­tu­ziaz­mo… Jau dėl prin­ci­po ap­si­spren­dė­me – pi­ni­gų dau­giau ne­bus. Bet jei­gu no­ri­te, vy­rai, pir­myn! Pra­šau J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). La­bai ačiū. Aš tik no­riu pri­min­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kui, kad mes tu­rė­jo­me net, man at­ro­do, by­lą, ar vos ne­pa­ša­li­no­me, ar pa­ša­li­no­me Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos fon­do… Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­rių už tai, kad jie lai­kė per daug re­zer­ve. Šiuo at­ve­ju mes kaip tik grū­da­me vis­ką į re­zer­vą, nors pi­ni­gai yra su­rink­ti.

Ki­tas da­ly­kas, aš no­riu, kad ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­kas pa­si­žiū­rė­tų, – kai tas eks­mi­nist­ras dir­bo, tai pa­pras­tai vi­sa­da at­ly­gi­ni­mai ko­le­goms au­go.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Sin­ke­vi­čius.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų aš ti­kiu, kad tas be­si­ver­žian­tis po­pu­liz­mas ne­at­sto­vau­ja vi­sai tai ra­cio­na­liai de­ši­nei, bet man la­bai gai­la, kad bu­vu­sio prem­je­ro A. Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas fi­nan­sų klau­si­mais tuo me­tu, kai bu­vo pa­ta­rė­ju, pa­mir­šo, kad pen­si­nin­kų pi­ni­gai taip pat ne­bu­vo jo nuo­sa­vy­bė, ir ne­ra­do ki­tų bū­dų tą kren­tan­čią eko­no­mi­ką kaip nors ki­taip stab­dy­ti nei bū­tent pen­si­nin­kų pi­ni­gais. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­ga­liau bai­ki­me re­pli­kas. Grįž­ta­me prie įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. 1 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 3 straips­nis. Yra gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mai. Pra­šo­me, ger­bia­ma… Kas pri­sta­tys? A. Ma­tu­las. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. MATULAS (TS-LKDF). Iš­ties, ko­le­gos, dar kar­tą tu­riu nu­si­ste­bė­ti, ko­dėl bu­vo toks bal­sa­vi­mas ir no­ras su­ba­lan­suo­ti vals­ty­bės biu­dže­tą tik vie­nos gru­pės žmo­nių, tiks­liau, dvie­jų – pa­cien­tų ir me­di­kų są­skai­ta. Nie­kas ne­bū­tų nu­ken­tė­jęs, tie­siog mes pa­tys su­vok­da­mi, kad biu­dže­tas ry­te bu­vo pa­tvir­tin­tas, at­si­sa­kė­me siū­ly­mo bal­suo­ti už tai, kad bū­tų pa­di­din­ti asig­na­vi­mai, bet kaž­kaip jū­sų trau­ki­nys, bul­do­ze­ris va­žiuo­ja, aš ma­nau, kad jūs grei­tai su­pra­si­te, ko­kias klai­das jūs da­ro­te.

Na, o ši­tas siū­ly­mas iš es­mės di­de­lės pras­mės jau ne­tu­ri. Tie­siog jei­gu bū­tų bal­suo­ja­ma ir ne­bū­tų lei­džia­ma per­ves­ti, di­din­ti re­zer­vą 72 mln., tai ši­tas siū­ly­mas yra ne­leis­ti per­ves­ti, kaip jūs sa­ko­te, lai­ki­nai lais­vų lė­šų į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos są­skai­tą, ten jas val­dy­ti ir in­ves­tuo­ti. Vis tiek mes rei­ka­lau­ja­me bal­suo­ti dėl to siū­ly­mo, nes gal­būt dar ko­kį nors bū­dą ras Vy­riau­sy­bė, ap­si­gal­vos ir tas lė­šas pa­nau­dos anks­čiau me­di­kų ir pa­cien­tų pro­ble­moms spręs­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys šį siū­ly­mą, kad ga­lė­tu­me svars­ty­ti.

Pa­kan­ka. Pra­šo­me, ger­bia­ma As­ta, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar­gu­men­tai, siū­lo­ma įtvir­tin­ti… Pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti PSDF biu­dže­to lė­šų in­ves­ta­vi­mo tvar­ka leis su­tau­py­ti PSDF biu­dže­to lė­šų, nes šiuo me­tu ban­kai ju­ri­di­niams as­me­nims už ban­ko są­skai­to­je esan­čių lė­šų li­ku­čius, daž­niau­siai vir­ši­jan­čius 1 mln. eu­rų su­mą, tai­ko nei­gia­mas pa­lū­ka­nas. Pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad in­ves­tuo­ja­mas lė­šas ne­at­ly­gin­ti­nai val­dy­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ga­ran­tuo­da­ma, kad rei­ka­lin­gos in­ves­tuo­tos lė­šos ir in­ves­ta­vi­mo me­tu gau­tos pa­ja­mos bū­tų lai­ku grą­ži­na­mos į PSDF.

An­tra. Ko­mi­te­tas ana­lo­giš­ką Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą jau svars­tė 2017 m. lap­kri­čio 17 d. po­sė­dy­je ir jam ne­pri­ta­rė.

Tre­čia. Pri­ta­rus šiam Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, įsta­ty­mo pro­jek­to 3 straips­nio 1 da­lis prieš­ta­rau­tų 3 straips­nio 2 da­liai.

PIRMININKĖ. Pa­rem­ti no­ri J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Taip, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­rem­ti su ta vil­ti­mi, dėl ku­rios mes šian­dien dar ne vi­sai ofi­cia­liai dis­ku­ta­vo­me su prem­je­ru, kad gal­būt re­zer­vo lė­šas lai­kant pa­čia­me Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­de, o ne per­ve­dant Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, tas lė­šas, ren­kant pa­kan­ka­mai ge­rai pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą, bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti anks­čiau toms reik­mėms, dėl ku­rių mes vi­si su­tin­ka­me, ži­no­da­mi, kad iš tik­rų­jų mū­sų pir­ma­sis pri­ori­te­tas, ku­ris šian­die­ną ga­lė­tų gel­bė­ti svei­ka­tos sis­te­mą ir už­tik­rin­tų ge­ras me­di­ci­nos pa­slau­gas, tai yra me­di­kų at­ly­gi­ni­mai. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam mū­sų pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mo, ku­riam Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš – 35, su­si­lai­kė 24. Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Dėl 4 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

5 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Dėl vi­so įsta­ty­mo mo­ty­vus už no­ri sa­ky­ti R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šo­me.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma, kad Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, pri­ėmus spren­di­mą in­ves­tuo­ti, lai­ki­nai lais­vas PSDF biu­dže­to lė­šas per­ve­da į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją. Ma­to­te, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jau daug me­tų už­tik­ri­na fis­ka­li­nę draus­mę PSDF są­skai­ta.

Aš tik no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šiuo me­tu ne­ga­li­ma ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes bū­tų pa­žeis­tas Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas. Iš tik­rų­jų dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do re­zer­vo vi­siems ky­la di­de­lis rū­pes­tis, nes pa­pras­tai me­di­kų at­ly­gi­ni­mams kel­ti lė­šos bū­na ski­ria­mos iš Re­zer­vo fon­do. Bet šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė 2018 me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai sky­rė 50 mln., ku­rie bus skir­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mams kel­ti. Vi­si at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo klau­si­mai, ter­mi­nai, dy­džiai yra de­ri­na­mi su me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Ši­tie klau­si­mai yra spren­džia­mi.

Be to, Li­go­nių ka­sa pri­ima spren­di­mą dėl in­ves­ta­vi­mo, tai yra aiš­ki są­ly­ga, ku­ri lei­džia spren­di­mų lais­vę pa­gal si­tu­a­ci­ją. Tai nė­ra ab­so­liu­tus rei­ka­la­vi­mas vi­sa­da de­po­nuo­ti re­zer­vą. To­dėl aš siū­ly­čiau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, mes tik­rai ne­ga­li­me elg­tis ne­at­sa­kin­gai. Siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties ten­ka dar kar­tą ap­gai­les­tau­ti, ko­dėl vals­ty­bės biu­dže­tas da­ro­mas per­tek­li­nis tik vie­nos sis­te­mos są­skai­ta. Tiems, ku­rie ban­do spe­ku­liuo­ti eko­no­mi­nės kri­zės me­tu at­lik­tais veiks­mais, no­riu dar kar­tą pri­min­ti, ko­le­gos, ir pa­ro­dy­ti len­te­lę, kad bū­tent dėl pri­im­tų sis­te­mi­nių spren­di­mų, ka­da bu­vo įves­tas at­ski­ras 9 % svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tis ir į sis­te­mą bu­vo įtrauk­ti pa­pil­do­mai apie 200 tūkst. žmo­nių, ku­rie pra­dė­jo mo­kė­ti, tarp jų ir ūki­nin­kai, mo­kes­čius, štai 2011 me­tais į pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą bu­vo su­rink­ta 4 mlrd. 790 mln. Lt, ir tai su­da­rė 4,9 % nuo BVP. O 2015 me­tais, ma­to­te, kad BVP au­ga, ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas, o lė­šos, ski­ria­mos svei­ka­tos ap­sau­gai, kren­ta ir 2015 me­tais dar bu­vo ne­pa­siek­tas 2011 me­tų lė­šų su­rin­ki­mo ly­gis, pa­gal ben­drą­jį vi­daus pro­duk­tą sie­kė 3,3 %. Jei­gu kas dar ban­do pik­tnau­džiau­ti tais skai­čiais, tai pri­si­im­ki­te at­sa­ko­my­bę.

Bet da­bar bu­vo uni­ka­li ga­li­my­bė nie­ko ne­nu­skriau­džiant pa­dė­ti me­di­kams, pa­cien­tams, duo­ti jiems vil­tį ir po to, kar­tu su­sė­dus, svars­ty­ti, ko­kių vis dėl­to re­for­mų, sis­te­mi­nių per­mai­nų mes no­ri­me. De­ja, jūs at­si­sa­kė­te mū­sų pa­siū­ly­mo ir vėl­gi siū­lo­te, kaip jūs sa­ko­te, lai­ki­nai lais­vas lė­šas ati­duo­ti val­dy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Sėk­min­gai jas val­dy­ti.

PIRMININKĖ. Lai­kas. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju. Iš tik­rų­jų su­si­da­ro toks jaus­mas, kad tie pi­ni­gai yra at­ima­mi ir ati­duo­da­mi ko­kiam nors ki­tam sek­to­riui. Jie bus nau­do­ja­mi. O dėl ši­to kon­kre­taus spren­di­mo, dėl ši­tos pa­tai­sos, aš siū­lau ne­pa­mirš­ti dar vie­no mo­ty­vo, dėl ko ji yra pa­reng­ta. Re­zer­vą su­da­ro ir ta pa­grin­di­nė da­lis, ku­rią vals­ty­bė pri­va­lo tu­rė­ti. Tų pi­ni­gų lai­ky­mas ban­ko są­skai­to­se su nei­gia­mo­mis pa­lū­ka­no­mis mū­sų sis­te­mai reikš­tų vėl­gi da­lį pi­ni­gų pra­ra­di­mo. Kai ku­riais skai­čia­vi­mais, iki 600 tūkst. eu­rų per me­tus ga­li bū­ti pra­ras­ta dėl to, kad tie pi­ni­gai bū­tų ne­in­ves­tuo­ti.

Vėl­gi, jei­gu mes kal­ba­me, kad sis­te­ma tu­ri ma­žai pi­ni­gų, juos rei­kia nau­do­ti at­sa­kin­gai, tai ši­tas spren­di­mas dėl to ir bu­vo pa­ruoš­tas, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų juos in­ves­tuo­ti ir ga­li­mai tu­rė­ti net­gi pa­pil­do­mų lė­šų, t. y. jų ge­ne­ruo­ti pa­pil­do­mai, o ne mo­kė­ti nei­gia­mas pa­lū­ka­nas. Kvies­čiau vis dėl­to ne­spe­ku­liuo­ti ir pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šiuo pro­jek­tu yra pa­tei­kia­ma ke­le­tas ne­reikš­min­gų, for­ma­lių pa­tai­sy­mų, ku­riems, ži­no­ma, bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti. Sa­ky­ki­me, at­si­sa­ky­mas te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų me­di­ci­ni­nio au­di­to ko­mi­si­jų, ar čia pa­tiks­li­ni­mai… Da­bar vis dėl­to svar­biau­sias da­ly­kas, dėl ko mes čia dis­ku­ta­vo­me, tai yra kur nau­do­ja­mos lais­vos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šos? Gai­la, kad ne­bu­vo iš­girs­ti siū­ly­mai, kad jei­gu mes pri­pa­žįs­ta­me tą drau­di­mi­nį prin­ci­pą, tai vis dėl­to jos tu­rė­tų bū­ti pa­lik­tos Li­go­nių ka­so­je ir tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos pa­cien­tų, kar­tu ir me­di­kų la­bui, tin­ka­mai su­mo­kant už tas pa­slau­gas, di­di­nant at­ly­gi­ni­mus, o ne per­duo­dant in­ves­tuo­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Juo­kin­gai at­ro­do, vie­no­je da­ly­je pa­ra­šy­ta, kad Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa in­ves­tuo­ja tas lė­šas, ir čia pat ki­to­je da­ly­je pa­ra­šo­ma, kad iš tik­rų­jų in­ves­tuo­ja Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Vi­sas Li­go­nių ka­sų in­ves­ta­vi­mas tai yra per­ves­ti į rei­kia­mą są­skai­tą.

Ma­nau, kad čia yra ne­tin­ka­mas spren­di­mas, ir gai­la, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras ne­pa­ko­vo­jo, kad ši­tos lė­šos tik­rai lik­tų svei­ka­tos sis­te­mo­je, o ne ke­liau­tų į fi­nan­sų mi­nist­ro ran­kas ki­toms vie­šų­jų fi­nan­sų pro­ble­moms spręs­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Šian­dien sa­lė­je nu­skam­bė­jo, kad vien tik svei­ka­tos sek­to­rius gel­bė­ja mū­sų fis­ka­li­nę draus­mę. Pri­me­nu, 168 mln., pa­dė­ti il­ga­lai­kiai pa­sau­go­ti, ne­iš­mo­kė­ti pi­ni­gų svei­ka­tos sek­to­riui. Be­veik to­kia pa­ti su­ma – 167 mln., ne­si­lai­kant tų pa­čių drau­di­mo prin­ci­pų, pa­im­ta iš pen­si­nin­kų, iš so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos. Iš vi­so iš 0,6 mū­sų įsi­pa­rei­go­to de­fi­ci­to 0,4, du treč­da­liai, yra pa­deng­ti svei­ka­tos sis­te­mos ir pen­si­nin­kų pi­ni­gais. Čia yra fak­tas, o vi­sa ki­ta, ką jūs čia pa­sa­ko­ja­te, tai yra šiaip sau, pa­čių są­ži­nei nu­ra­min­ti, bet ne vi­sų ki­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 10, su­si­lai­kė 26. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1213(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Ža­los, at­si­ra­du­sios dėl val­džios ins­ti­tu­ci­jų ne­tei­sė­tų veiks­mų, at­ly­gi­ni­mo ir atstova­vi­mo vals­ty­bei ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei įsta­ty­mo Nr. IX-895 5 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1011(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ža­los, at­si­ra­du­sios dėl val­džios ins­ti­tu­ci­jų ne­tei­sė­tų veiks­mų, at­ly­gi­ni­mo ir at­sto­va­vi­mo vals­ty­bei ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei įsta­ty­mo Nr. IX-895 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1011(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. 1 straips­nis. Pa­tai­sų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 2 straips­nis. Taip pat pa­tai­sų nė­ra.

Mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

 Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1011(2) yra pri­im­tas.

 

17.02 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17, 20 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1012(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17, 20 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1012(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. 1 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­rimu? Dė­ko­ju. 3 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir 4 strai­ps­nis. Taip pat siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

Mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš nė­ra ir su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1012(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.03 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­rys­tės Tarp­tau­ti­nia­me va­liu­tos fon­de“ projek­tas Nr. XIIIP-1350(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­rys­tės Tarp­tau­ti­nia­me va­liu­tos fon­de“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1350(2). Svars­ty­mas. Kvie­čia­me S. Ja­ke­liū­ną į tri­bū­ną.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius. Pra­šom, Ar­vy­dai.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ga­li­ma?

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Taip.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, lap­kri­čio 28 die­ną Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­rys­tės Tarp­tau­ti­nia­me va­liu­tos fon­de“ pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiam pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, taip pat jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Gal Sei­mo Pir­mi­nin­kas no­ri pa­siū­ly­ti ypa­tin­gą sku­bos tvar­ką? (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. Dis­ku­tuo­ti kas nors už­si­ra­šė? Ge­rai, pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­riam. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 6 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 7 straips­nis. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 8 straips­nis. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 9 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

Mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti, tai kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1350(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.07 val.

Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1211(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo prie­do pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1211(2). Pra­ne­šė­jas D. Krei­vys pri­sta­to Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­das.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė Lai­vy­bos įsta­ty­mą ir ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me. Pri­tar­ta.

Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Krei­piuo­si į Sei­mo Pir­mi­nin­ką. Ar Pir­mi­nin­kas taip pat siū­lo sku­bos tvar­ką? Ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką? Ar siū­lo­te ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką? Taip, ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­to­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis, taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 6 straips­nis, pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 7 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir 8 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vus iš­sa­ky­ti dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vi­si 87 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1211(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.10 val.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo papildy­mo 161, 377 straips­niais ir 1 prie­du ir 35 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161, 377 straips­niais ir 1 prie­du ir 35 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080(2). Iš­va­dų pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 6 die­ną svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1080. Ga­vo­me ir pri­ta­rė­me di­džia­jai da­liai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, taip pat su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė, įre­gist­ra­vo pa­to­bu­lin­tą va­rian­tą. Jam ir iš­va­doms pri­ta­rė 9 bal­sais už, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo ir 1 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pri­sta­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­das.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 29 die­ną. Ko­mi­te­to spren­di­mas: iš es­mės pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 8 – už, 2 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Z. Strei­kus pri­sta­tys Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­das.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas šių me­tų spa­lio 18 die­ną, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1080. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra toks: pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui bei ko­mi­te­to iš­va­doms ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti at­sižvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms pri­ta­rė ko­mi­te­tas, ir į ko­mi­te­to pa­teik­tas pa­sta­bas bei pa­siū­ly­mus.

Ant­ras. Siū­ly­ti pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te svars­tant įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tas dėl dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos pro­ku­ro­rams kei­ti­mo iš­klau­sy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją dėl nu­ma­to­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų ir ki­tų vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos to­bu­li­ni­mo. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – A. Sy­sas. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi pro­ku­ro­rų nė­ra (pra­ei­tą kar­tą bu­vo ir pro­ku­ro­rai, šį kar­tą bu­vo me­di­kai, nes pro­ku­ro­rai ži­no, kad tur­būt vis­ką pri­im­si­me taip, kaip jie no­ri), tai nie­ko as­me­niš­ko. Aš kal­bė­siu apie sis­te­mą, ku­ri eg­zis­tuo­ja Lie­tu­vo­je, ir dėl pri­ima­mo ši­to įsta­ty­mo.

Yra trys da­ly­kai, ku­rie ver­čia ma­ne kal­bė­ti ir bal­suo­ti prieš. Tai yra at­si­ra­di­mas spe­cia­laus pro­ku­ro­ro sta­tu­so. Čia gal­būt spe­cia­lis­tai ge­riau pa­sa­kys, bet aš ma­tau, tai yra ga­li­my­bė cen­tra­li­zuo­ti tam tik­rą in­for­ma­ci­ją vie­no­se ran­ko­se.

Ant­ras. Dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos kei­ti­mas bū­tent iš­brau­kiant pro­ku­ro­rus iš ben­dros dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos.

Tre­čias da­ly­kas – tai dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mas, ku­ris yra iš­skir­ti­nis ki­tų Lie­tu­vos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo at­žvil­giu. Kaip sa­kiau, ma­žai ti­kiu, kad spe­cia­laus sta­tu­so pro­ku­ro­ro at­si­ra­di­mas kaip nors pa­si­tar­naus ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mai veik­lai tir­ti, kai ap­kal­ti­na­mi vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ar po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, nes mes ži­no­me daug by­lų, kai pro­ku­ro­rai gar­siai pra­dė­da­vo ir ty­liai baig­da­vo nie­ko ne­iš­spren­dę. Bet gal pa­lau­ki­me re­zul­ta­tų, nors man klau­si­mas.

Ma­ne la­biau do­mi­na dėl to­les­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo de­cen­tra­li­za­vi­mo. Mes per tą lai­ką Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės, kaip sa­kau, įsto­jo­me į NATO, įsto­jo­me į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ban­do­me įsto­ti į tur­tin­giau­sių, ne­bū­da­mi tur­tin­giau­si, į tur­tin­gų­jų klu­bą. De­ja, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos Lie­tu­vo­je taip ir ne­su­ge­bė­jo­me su­tvar­ky­ti ir ne­su­tvar­ky­si­me. Toks pri­ėmi­mo bū­das, kai yra pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis stu­mia­mi to­kie pro­jek­tai, yra pa­vyz­dys. Aš to­kių pa­vyz­džių jau daug esu ma­tęs ir re­gė­jęs ir ši­to­je Sei­mo sa­lė­je, ir ki­to­je, bet tai ne­pa­de­da ben­drai sis­te­mai. Aš ma­nau, kad siū­ly­mas… Aš tu­riu to­kią len­te­lę. Kaž­ka­da aš va­do­va­vau (prieš dve­jus me­tus) dar­bo gru­pei. Čia ma­to­te tas Mon­bla­nas eu­ro­pi­nis yra mū­sų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mai, ly­gi­nant su ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis. Jei­gu kas nors no­rės, aš ga­lė­siu pa­dau­gin­ti. Da­bar pro­ku­ro­rai, ku­rie yra ša­lia, jie ly­giai taip pat pa­kils ir jų at­ly­gi­ni­mas mak­si­ma­lus bus di­des­nis net už po­li­ti­kų. Aš jau ne­kal­bu už vi­sus ki­tus, t. y. už po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, už kar­je­ros, už sta­tu­ti­nius, už vals­ty­bės pa­rei­gū­nus, di­plo­ma­tus, vi­daus tar­ny­bos pa­rei­gū­nus, žval­gy­bos ir ka­riuo­me­nės, ir net tos pa­čios STT. Net­gi mi­ni­ma­lus jų dy­dis bus pri­ly­gin­tas vos ne po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo mak­si­mu­mui. Aš ma­nau, to­kie iš­krai­py­mai ne­su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be. Tuo la­biau kad siū­lo­mi va­rian­tai… Jūs ga­li­te pa­si­žiū­rė­ti, nes pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas – mū­sų tu­ri bū­ti pa­na­šūs pa­gal dar­bo ap­mo­kė­ji­mą į tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras mak­si­ma­liai net 6 % ap­lenks Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką. Kai ku­rie apy­lin­kių pro­ku­ro­rai apy­lin­kių teis­mų pir­mi­nin­kus ly­giai taip pat ap­lenks. Va­di­na­si, po kiek lai­ko at­eis ir tei­sė­jai, nes jų at­ly­gi­ni­mai bus že­mes­ni, o jie lai­ko sa­ve šiek tiek aukš­tes­niais, tai aš ne kar­tą gir­dė­jau, ir jų at­ly­gi­ni­mai tu­ri bū­ti di­des­ni ne­gu pro­ku­ro­rų. Ši­tos sis­te­mos ne­bu­vi­mas, aš ma­nau, su­prie­ši­na Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, ki­tas gru­pes, mes į juos žiū­ri­me per kaž­ko­kius ne­aiš­kius aki­nius.

Da­bar apie pa­tį dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį. Man la­bai keis­ta, kai mes kal­ba­me apie kaž­ko­kius ste­buk­lus, kad lyg ir pi­ni­gai pro­ku­ra­tū­rai au­ga ant me­džio, ir iš su­tau­py­tų pi­ni­gų, nes 2018 me­tų biu­dže­te tai ne­nu­ma­ty­ta, kad iš su­tau­py­tų pi­ni­gų ger­bia­mie­ji pro­ku­ro­rai ga­lės mo­kė­ti sau pa­di­din­tus at­ly­gi­ni­mus. Aš sa­kau – nie­ko as­me­niš­ko. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ir pro­ku­ro­rai, ir tei­sė­jai, ir STT, ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai – vi­si gau­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Tur­būt vi­si sė­din­tys čia, sa­lė­je, to no­ri. Bet ko­kiu bū­du tai da­ro­ma? Siū­lo­ma, kad ne­rei­kia baig­ti aukš­to­jo moks­lo. Jūs ga­li­te pa­skai­čiuo­ti, pro­ku­ro­rų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti (jų iš vi­so yra 686, bent to­kią in­for­ma­ci­ją da­vė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra) pa­im­ki­te at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo vi­dur­kį ir jūs pa­ma­ty­si­te, kad tik at­ly­gi­ni­mams di­din­ti rei­kia 5,6 mln. Ge­riau­siu at­ve­ju jie su­tau­po 2,5, nes at­lei­do 200 pro­ku­ro­rų, kaip jie sa­ko, ir vi­dur­kį vėl ga­li­ma… O jei­gu kal­bė­tu­me su „Sod­ra“, tai yra be­veik 10 mln. Va­di­na­si, ki­tais me­tais jie tu­ri tik penk­ta­da­lį rei­ka­lin­gų lė­šų. Aš ma­nau, pri­si­min­ki­te vi­si tie, ku­rie ti­kit, pro­pa­gan­dis­tus, ku­rie šne­ka per ra­di­ją, kad jie su­tau­pė, žiū­rė­ki­te į juos, im­ki­te iš jų pa­vyz­dį ir vi­siems ki­tiems pa­di­din­si­me tiek at­ly­gi­ni­mą, jei­gu su­tau­py­si­te. Taip ne­bū­na ir ne­bus taip. To­dėl aš ma­nau, kad per­ženg­tos nor­ma­lios ri­bos.

Aš jau ne­kal­bu, nes bai­gia­si lai­kas, apie mo­ra­li­nius da­ly­kus. Aš ma­nau, kad tai žei­džia ki­tas gru­pes, skal­do vi­suo­me­nę. Kai Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas sa­ko, kad mo­ky­to­jams ir dės­ty­to­jams pa­di­din­si­me at­ly­gi­ni­mus ta­da, kai bus ge­ri re­zul­ta­tai, tai ko­dėl ši­tos tai­syk­lės ne­tai­ko pro­ku­ro­rams ir STT dar­buo­to­jams? Nes ry­toj mes ko­mi­te­te svars­ty­si­me, po­ryt tur­būt Sei­me STT dar­buo­to­jų. Ko­dėl ši­tos tai­syk­lės tai­ko­mos dės­ty­to­jams ir mo­ky­to­jams, o pro­ku­ro­rams ne­tai­ko­mos?

PIRMININKAS. R. J. Da­gys taip pat no­ri da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Mes tu­ri­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį mė­gi­na­me pri­im­ti taip, kad nors ir ne­ga­li­ma, bet jei­gu la­bai la­bai no­ri­ma, tai ga­li­ma. Jis tik­rai jau pra­de­da ap­aug­ti įvai­rio­mis įdo­my­bė­mis. Šian­dien, gir­džiu, iš tri­bū­nos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­ko, du su­si­lai­kė. Mes su A. Sy­su bal­sa­vo­me prieš, o ne su­si­lai­kė­me. Tai jau tas ke­lia klau­si­mų pra­džioje.

To­liau. At­ei­na į ko­mi­te­tą ir siū­lo dar­bo ap­mo­kė­ji­mą iš­brauk­ti iš ben­dros sis­te­mos. Aš prie to dar su­grį­šiu, ką tai reiš­kia, ką reiš­kia vi­siems ki­tiems, ku­rie už tos sis­te­mos ri­bų bus. At­ėjo ir kuk­liai ban­do­ma nu­ty­lė­ti, kad pi­ni­gų tam įsta­ty­mui nė­ra. 5,5 mln. – čia dar su se­nuo­ju ba­zi­nės al­gos dy­džiu, su ki­tu dar di­des­nė su­ma. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad nė­ra tų pi­ni­gų nu­ma­ty­ta biu­dže­te. Po biu­dže­to per­skirs­ty­mo pi­ni­gų ne­at­si­ra­do.

Da­bar sa­ko­ma, mes nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti, ka­dan­gi jie su­tau­pys. Ką reiš­kia su­tau­pys? Ši­tie pi­ni­gai yra skir­ti 704 pro­ku­ro­rų pa­rei­gy­bių at­ly­gi­ni­mams in­dek­suoti. Tai reiš­kia, jei­gu rug­sė­jo mė­ne­sį įve­da­me, o pi­ni­gų tam nė­ra biu­dže­te, tai jie tu­rės at­leis­ti 176 pro­ku­ro­rus nuo Nau­jų­jų me­tų. Ar jie tą da­rys? Ar jūs ti­ki­te ši­tuo da­ly­ku? Jie tik­rai to ne­da­rys, nes jei­gu nuo rug­sė­jo rei­kė­tų at­leis­ti, rei­kė­tų ke­tu­ris kar­tus dau­giau, (…) mo­kė­ti tuos at­ly­gi­ni­mus, jei­gu tilp­tų į tą pa­tį biu­dže­tą. Va­di­na­si, ar biu­dže­to per­skirs­ty­mas bus, ar dar kas nors, tu­rės at­ei­ti, pa­tvir­tin­ti, nes ne­ga­li­ma mo­kė­ti to­kių pi­ni­gų, o pro­ku­ro­rai tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti, kad taip ne­bū­tų bu­vę, tai­gi jie už tai at­sa­kin­gi. Čia yra pa­sa­kos.

Iš ki­tos pu­sės, kal­ba­ma, kad ki­tiems ne­ga­li­ma (…), nes čia per­si­tvar­kiu­si struk­tū­ra, čia neper­si­tvar­kiu­si struk­tū­ra. At­si­pra­šau, ar mū­sų moks­li­nin­kai blo­giau dir­ba? Vi­si da­bar ap­si­me­ta, kad ne­gir­di, ką mes kal­ba­me, ypač val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Blo­giau dir­ba, ne­pre­ten­duo­ja į aukš­čiau­sius ap­do­va­no­ji­mus? (…) mes čia kal­ba­me. Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie jų at­ly­gi­ni­mai. Mes šiuo at­ve­ju ža­da­me iš­mo­kė­ti prie­dus, dvi­gu­bai vir­ši­jan­čius moks­li­nin­ko pen­si­jas net su jū­sų pa­di­di­ni­mu. Tai pa­di­di­na­me jiems, pa­di­di­na­me al­gas dvi­gu­bai dau­giau, ne­gu gau­na tie moks­lo pa­sie­ki­mus tu­rin­tys žmo­nės, ir mes ši­to ne­ma­to­me.

Aš ne­su prieš di­di­ni­mą pro­ku­ro­rams, jei­gu mes kal­ba­me ap­skri­tai apie vi­są sis­te­mą, bet mes čia mė­gi­na­me spręs­ti vie­nos gru­pės pro­ble­mas ki­tų są­skai­ta. O da­bar ko­dėl ją no­ri­me iš­brauk­ti iš tos sis­te­mos? Jei­gu mes iš tik­rų­jų nuo­šir­džiai ga­lė­tu­me ti­kė­ti, kad di­din­si­me vi­sam vals­ty­bi­niam sek­to­riui at­ly­gi­ni­mus, kad ir pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu, ku­ris nie­ko ne­reiš­kia 42-ais me­tais, tai ši­to da­ry­ti ne­rei­kia. Pa­si­kei­čia­me tik­tai ben­dra­me įsta­ty­me ko­e­fi­cien­tus, ku­rie įsi­ga­lio­ja nuo rug­sė­jo mė­ne­sio, ir ra­miai sau gy­ve­na­me to­je sis­te­mo­je. Ne! (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ke­ti­ni­mų, aš ma­nau, di­din­ti at­ly­gi­ni­mus li­ku­siems tie­siog nė­ra ir bus di­di­na­ma tik iš­rink­tų­jų gru­pėms. Tas mū­sų pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas yra tik tuš­čia vie­ta. Baig­sis vi­sam ki­tam sek­to­riui kri­zė 42-ais me­tais, o ši­tai gru­pei grei­čiau.

Pa­tys pro­ku­ro­rai patenka į to­kią vi­siš­kai ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tu­a­ci­ją. Tai ins­ti­tu­ci­jai me­ta­mas še­šė­lis. Aš ne­ži­nau, ar jie no­rė­jo at­si­dur­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je. Jei­gu tik­rai Vy­riau­sy­bė no­rė­jo tai da­ry­ti, tu­rė­jo at­ei­ti su biu­dže­tu, iš kar­to nu­ma­ty­ti at­ly­gi­ni­mus, nuo ka­da bus di­di­na­ma, aiš­kiai pa­sa­ko­mas pla­nas ir pa­na­šiai. Nes mums svars­tant dar vie­na nau­jie­na pa­aiš­kė­jo, kad tie tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mai, ku­rie yra, bus dar di­di­na­mi, nes at­eis su nau­ju įsta­ty­mu, ku­riam taip pat bus pri­tar­ta, ki­tiems taip pat.

Tai taip at­ro­do re­a­ly­bė, o vi­sa ki­ta, ką čia pa­sa­ko­si to­liau, ne­tu­ri jo­kios reikš­mės. Taip at­ro­do pri­ori­te­tai, taip mū­sų orien­ta­ci­ja ir į ko­kią vals­ty­bę mes (…). Jei­gu mes taip sprę­si­me vi­sus klau­si­mus, tik­rai su­prie­šin­si­me vi­sas gru­pes. Ir pro­ku­ro­rų nie­ka­da ne­iš­sprę­si­me klau­si­mų, nors iš tik­rų­jų kai ku­riuos da­ly­kus rei­kia spręs­ti, ypač že­mes­nės gran­dies. Gal­vo­ki­me, ką da­ro­me, nuo sa­vo są­ži­nės nie­kur ne­pa­bėg­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau nie­kas ne­no­ri dis­ku­tuo­ti. Tu­ri­me du pa­siū­ly­mus. A. Ši­rins­kie­nę kvie­čia­me į tri­bū­ną. Pir­ma­sis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl 10 straips­nio.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ga­vo­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti pa­siū­ly­mui iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? O Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ar pri­ta­ria? Pri­ta­ria. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Da­bar kal­ba­me apie Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus dėl Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo 10 straips­nio. Tai yra pa­siū­ly­mai, su­si­ję su atos­to­gų re­gu­lia­vi­mu. Gal ko­mi­te­tas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti juos? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Po­vi­lai Urb­šy, pri­sta­ty­ki­te Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. (Bal­sas sa­lė­je: „Aš pri­sta­ty­siu.“) Ar ga­lė­tų Z. Strei­kus? Ge­rai. Z. Strei­kus, pra­šau.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo teik­ti bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to 29 strai­ps­nio re­dak­ci­jos, tai yra kad ben­dra kas­me­ti­nių atos­to­gų ir pa­pil­do­mų atos­to­gų truk­mė ne­ga­li bū­ti il­ges­nė kaip 30 dar­bo die­nų. O pro­ku­ro­rui, vie­nam au­gi­nan­čiam vai­ką iki 14 me­tų…

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne ši­tas pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ne ši­tas pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne ši­tas pa­siū­ly­mas.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ne ši­tas?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jūs kal­ba­te apie pa­siū­ly­mą dėl ki­to straips­nio, o rei­kė­tų apie 10 straips­nį.

PIRMININKAS. Čia mes kal­ba­me dėl 10 straips­nio.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Dėl 10 straips­nio mes pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti iš da­lies?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Pa­siū­ly­tai for­mu­luo­tei, nes šio­je da­ly­je reg­la­men­tuo­jant tik pa­pildo­mą atos­to­gų su­tei­ki­mą, su­tei­kiant kas­me­ti­nes atos­to­gas, bus va­do­vau­ja­ma­si ben­dro­mis Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­to­mis, į kas­me­ti­nių atos­to­gų sta­žą ne­bus įskai­to­mos vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gos.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to su­for­mu­luo­tai re­dak­ci­jai? Ga­li­me. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Taip, ki­tas siū­ly­mas yra dėl 29 straips­nio. Gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip, aš ką tik pri­sta­čiau, kad ben­dra kas­me­ti­nių atos­to­gų ir pa­pil­do­mų atos­to­gų truk­mė ne­ga­li bū­ti il­ges­nė kaip 30 dar­bo die­nų, o pro­ku­ro­rui, vie­nam au­gi­nan­čiam vai­ką iki 14 me­tų ar­ba ne­įga­lų vai­ką iki 18 me­tų, taip pat pro­ku­ro­rui, ku­ris pri­pa­žin­tas ne­įga­liuo­ju, ne­ga­li bū­ti il­ges­nė kaip 35 dar­bo die­nos. Tai fak­tiš­kai mes siū­lo­me ne dau­giau kaip 6 sa­vai­tes, o pa­grin­di­nio ko­mi­te­to bu­vo siū­ly­ta ne dau­giau kaip 8 sa­vai­tės. Mes siū­lo­me bal­suo­ti už mū­sų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to iš­va­da.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas to­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies ir su­for­mu­la­vo pa­siū­ly­mą, kad pro­ku­ro­rui dir­bant virš­va­lan­di­nį dar­bą po­il­sio ir šven­čių die­no­mis ir dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ar jo pa­va­duo­to­jo įsa­ky­mu pa­ves­tų funk­ci­jų, nu­ro­dy­tų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se, bū­tų kom­pen­suo­ja­ma su­tei­kiant iki 10 ka­len­do­ri­nių dar­bo die­nų. Mes at­si­žvel­gė­me į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, taip pat į 2009 me­tų Kon­sul­ta­ci­nės Eu­ro­pos tei­sė­jų ta­ry­bos ir Kon­sul­ta­ci­nės Eu­ro­pos pro­ku­ro­rų ta­ry­bos pa­si­ra­šy­tą Bor­do de­kla­ra­ci­ją, ku­ri re­ko­men­duo­ja su­vie­no­din­ti tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų sta­tu­so ne­pri­klau­so­mu­mą ir jų ly­gia­ver­tiš­ku­mą, kar­tu sie­kiant su­kur­ti pa­grin­dą va­di­na­ma­jam tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų til­tui, kad bū­tų už­tik­rin­tos kiek įma­no­ma vie­no­des­nės jų so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos.

PIRMININKAS. Ar su­tin­ka­te su to­kia re­dak­ci­ja? (Bal­sai sa­lė­je) Su­tin­ka­te. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Kvie­čiu pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi ne­ga­lė­jau pa­si­sa­ky­ti prieš, tai da­bar pa­si­sa­ky­siu už. Tik­rai čia la­bai ge­ras spren­di­mas yra. Tik rei­kia vie­nos są­ly­gos. Štai me­tai pra­ėjo, prem­je­ras yra iš tei­sė­sau­gos sri­ties – pro­ku­ro­rai gy­ve­na ge­rai, STT gy­ve­na ge­rai, tei­sė­jai gy­ve­na ge­rai, po­li­ci­ja gy­ve­na ge­rai. Da­bar rei­kė­tų ro­tuo­ti prem­je­rą. Rei­kė­tų ki­tiems me­tams mo­ky­to­jo, dar ki­tiems me­tams rei­kė­tų ne­be mo­ky­to­jo, o dar ki­tiems me­tams rei­kė­tų gy­dy­to­jo ir ga­liau­siai ket­vir­tais me­tais, na, ap­si­spręs­ki­te, ko­kia tvar­ka ro­tuo­ti, rei­kė­tų moks­li­nin­ko. Aš bi­jau, kad ki­taip nie­ko ne­iš­eis.

Šiaip ši­tas spren­di­mas yra gė­din­gas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad nie­kas ne­no­ri klau­sy­ti. Bet aš no­riu šiek tiek… Jums rei­kės aiš­kin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiams, kai jūs nu­va­žiuo­si­te į sa­vo apy­gar­das, ko­dėl vie­nai gru­pei mes su­ran­da­me po 600–800 per mė­ne­sį pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mams, o dir­ban­čiam sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je jūs tu­ri­te pa­tal­pas su­si­tik­ti su rin­kė­jais, dar­buo­to­jui mes ga­li­me pa­di­din­ti 4, 8 ar­ba 10 eu­rų. Kuo ski­ria­si tie dar­buo­to­jai?

Aš su­pran­tu, pro­ku­ro­rai tu­ri ga­li­my­bę ką nors pa­so­din­ti, o vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris dir­ba sa­vi­val­dy­bė­je, ga­li pa­kvies­ti tik pri­sės­ti. Yra šioks toks skir­tu­mas, bet ne 500 eu­rų ir ne 600, net 500 kar­tų, 50 kar­tų dau­giau. Vien dėl ši­to mes ne­ga­lė­tu­me pri­tar­ti. Aš ne­ži­nau, kaip rei­kės aiš­kin­ti vi­soms ki­toms gru­pėms, ko­dėl iš­skir­ti­nės yra ke­lios gru­pės, ir po to ste­bi­mės, kad mus pra­de­da va­din­ti po­li­ci­ne vals­ty­be. Vi­si spren­di­mai ei­na link to – tik jė­gos struk­tū­roms ga­li­me su­ras­ti pi­ni­gų, ki­toms nie­kaip ne­ran­da­me.

Ir siū­ly­mas dėl ki­to įsta­ty­mo, aš ir­gi kal­bė­siu. No­riu pri­min­ti, po­li­ti­kai lie­ka ant le­do. Sis­te­mos kei­ti­mas reiš­kia… Jei­gu jūs bi­jo­te bal­suo­ti už 24 eu­rus, kad jums pa­di­dės, o pro­ku­ro­rams drą­siai ke­lia­te už 600, kai po­li­ti­kai liks vie­ni, tai po­li­ti­kų at­ly­gi­ni­mas hie­rar­chi­nė­je sis­te­mo­je bus ab­so­liu­čiai apa­čio­je. Jei­gu mes gal­vo­ja­me apie Sei­mo ko­ky­bę, tai be dar­bo už­mo­kes­čio mes tik­rai nie­ko ne­pa­siek­si­me. Čia tu­ri at­ei­ti ir pro­tin­gi, ir iš­si­la­vi­nę, ir tie, ku­rie ga­li kon­ku­ruo­ti rin­ko­je.

PIRMININKAS. Lai­kas! Dė­ko­ju. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš – 4, su­si­lai­kė 23. Pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.34 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių, Įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo ir 51 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1081(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­mie­ji. A. Ši­rins­kie­nę taip pat kvie­čiu į tri­bū­ną. Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių, įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo ir 51 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1081(2).

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 6 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1081, ku­ris yra ly­di­ma­sis ką tik pri­tar­to Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­to, ir pri­ta­rė 9 bal­sais už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pri­sta­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­das.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas lap­kri­čio 29 die­ną svars­tė pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti, už – 8, prieš – 2. Aš no­riu pa­tiks­lin­ti – dėl pra­ei­to pro­jek­to aš pa­sa­kiau, kad su­si­lai­kė 2, bet 2 bu­vo prieš, jei­gu ga­li­ma.

PIRMININKAS. Ir Z. Strei­kus pri­sta­tys Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to išva­das.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, šių me­tų spa­lio 18 die­ną svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių, įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo ir 51 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes tu­ri­me nau­ją at­seit, pa­tei­kia­mą kaip nau­jos va­dy­bos po­žiū­rį. Aš no­riu pri­min­ti, kad jau to­kią va­dy­bą mes tu­rė­jo­me. Jau Sei­mas vie­ną kar­tą pa­bė­go nuo ši­tos sis­te­mos, kai vi­si pa­rei­gū­nai, tar­nau­to­jai bu­vo ne vie­nam įsta­ty­me, o kiek­vie­nas tu­rė­jo sa­vo. Aš pui­kiai at­si­me­nu, kiek rei­kė­jo pa­dė­ti pa­stan­gų, kad vi­sus su­vie­no­din­tu­me, su­dė­tu­me į vie­ną vie­tą. Tai ir bu­vo iš tik­rų­jų pa­gal vi­sus tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, jų re­ko­men­da­ci­jas pa­da­ry­ta, bet bu­vo la­bai skaus­min­gai, su­dė­tin­gai vi­si su­vie­no­din­ti ir su­dė­ti į vie­ną vie­tą.

Da­bar mes vėl pa­lei­džia­me sis­te­mą – kiek­vie­nas tu­rės sa­vo įsta­ty­mą ir, pri­klau­so­mai nuo lo­bis­tų ar­ba ga­lių, ar­ba me­na­mų bai­mių, nes Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mą čia svars­to­me, jie tu­rės di­des­nius ar ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus. Aiš­ku, kad gru­pės – moks­li­nin­kai ar ki­ti čia ne­tu­rės jo­kio bal­se­lio, nes jų svo­ris ma­žiu­kas, ko­kia čia nau­da iš jų. O čia yra pro­ku­ro­rai, čia bus tei­sė­jai, čia yra svar­būs žmo­nės. Jų in­dė­lis, aiš­ku, į mū­sų vi­suo­me­nę yra be ga­lo… žy­miai di­des­nis ne­gu vi­sų ki­tų. Štai ką mes šian­dien tuo pa­sa­ko­me. Užuot kė­lę vi­siems ir tvar­kę at­ly­gi­ni­mus, ką aš ne kar­tą dėl biu­dže­to siū­liau, bu­vo ga­li­ma pa­kel­ti ba­zi­nį dy­dį 5 %, tai ne, ši­to mes ne­da­rė­me, mes ei­na­me per to­kius da­ly­kus, be to, dar ir tam ne­nu­ma­tę pi­ni­gė­lių, bet la­bai no­ri­me ši­tą pa­da­ry­ti. Tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ki­tos gru­pės ga­li jau ne­be­si­ti­kė­ti. Vi­sas ši­tas, vi­sus at­ei­ties prie­au­gius su­val­gys bū­tent tie, ku­rie tu­rės di­des­nį už­nu­ga­rį, o už­nu­ga­rį ma­to­me da­bar. Nė vie­nai ki­tai gru­pei ne­lei­do­me, ne­tu­rint pi­ni­gų, ką nors pa­si­kel­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas! (Bal­sai sa­lė­je) Nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis. (Bal­sai sa­lė­je) Minu­tė­lę!

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne­įjung­ta. Ko­le­gos, iš tik­ro ge­rais ke­ti­ni­mais ne­re­tai bū­na ke­lias į pra­ga­rą nu­grin­džia­mas. Iš tik­ro pro­ku­ro­rai su­si­du­ria, kaip ir vi­sas vie­ša­sis sek­to­rius, su ta pa­čia sis­te­ma, kad dėl per men­kų at­ly­gi­ni­mų jau sun­ku kon­ku­ruo­ti ir su pri­va­čiu sek­to­riu­mi, ir tei­si­nin­kai lin­kę nu­drei­fuo­ti, nu­mig­ruo­ti, o, no­rint at­kur­ti dis­pro­por­ci­jas, yra dirb­ti­nai ke­lia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos. Fak­tas. Bet jūs pa­im­ki­te bet ko­kį ki­tą vie­šą­jį sek­to­rių, ly­giai tą pa­tį pa­ma­ty­si­te – vi­sur yra ta pa­ti pro­ble­ma. Tai da­bar par­ti­ku­lia­riai tvar­ky­ti vie­ną sis­te­mos da­lį, va­di­na­si, iš­ba­lan­suo­ti vi­są sis­te­mą ir su ko­le­ga R. J. Da­giu vi­siš­kai su­tin­ku, ab­so­liu­čiai.

Da­bar pa­lei­dus ši­tą į gy­ve­ni­mą, pas­kui ki­tą pri­temp­ti iki pro­ku­ro­ro ly­gio ne­be­įma­no­ma. Mes tu­ri­me di­de­lių pro­ble­mų su tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mais. (Bal­sai sa­lė­je) Tei­sė­jai pa­tys nu­si­sta­to per teis­mus at­ly­gi­ni­mus ir mus pa­sta­to į juo­dą kam­pą. Da­bar ir­gi to­kia pat sis­te­ma iš­ei­na. Mes iš tik­ro ydin­gą…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs kal­ba­te prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip, aš kal­bu prieš, nes man ne­lei­do­te už­si­ra­šy­ti dis­kutuoti.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi jūs kal­bė­jo­te prieš, tai su­tei­kiu žo­dį V. Ba­kui kal­bė­ti už.

V. BAKAS (LVŽSF). Ži­no­te, vi­są die­ną šian­dien klau­sy­ti iš dvie­jų de­ma­go­gų, at­leis­ki­te, tai, kaip blo­gai yra skir­ti pro­ku­ro­rams, da­ro­si kok­tu. Ko­le­gos, aš jums no­riu pri­min­ti to­kį pa­pras­tą da­ly­ką – vi­si gir­dė­jo­te e. svei­ka­tos ty­ri­mą, kur bu­vo iš­švais­ty­ti de­šim­tys mi­li­jo­nų eu­rų. Ken­čia klien­tai, tai yra žmo­nės, ken­čia svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jai. Ži­no­te, kas tą sis­te­mą su­kū­rė? Sis­te­mą su­kū­rė, pri­si­dė­jo po­nas A. Sy­sas, ku­ris tie­siog jau iš­ti­są am­ži­ny­bę sė­di Sei­me ir kal­ba apie sis­te­mi­nį po­žiū­rį, ir po­nas R. J. Da­gys.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, e. sis­te­mos pro­ble­mos ne­bū­tų, jei­gu mes ne­tu­rė­tu­me pi­gių pro­ku­ro­rų. Ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas be­stu­bu­ris, pi­gus, ko­rum­puo­tas pro­ku­ro­ras tie­siog nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl e. svei­ka­to­je vyks­tan­čių va­gys­čių. To­kius pro­ku­ro­rus pa­gim­dė ši­tie du po­li­ti­kai ir to­kie pa­tys kaip jie pri­si­dė­jo. Aš jums no­riu pri­min­ti, ši­tie du po­li­ti­kai su­kū­rė to­kią sis­te­mą, ku­rio­je pa­rei­gū­nai dar prieš ke­le­tą me­tų pra­šė sa­vo vai­kams mo­kyk­lo­se ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo. Šian­dien to nė­ra. Ir ki­tą­met ne­bus pi­gių pro­ku­ro­rų, bus to­kie pro­ku­ro­rai, ku­rie gins vie­šą­jį in­te­re­są ir vals­ty­bės in­te­re­są, o ne kurs vals­ty­bė­je kri­zes.

Po­nas Da­gy, ne­daug li­ko neš­ti to­kius vė­jus ir de­ma­go­gi­jas ši­to­je sa­lė­je, taip pat tą no­riu pa­sa­ky­ti ir po­nui A. Sy­sui, ku­ris ga­mi­no pi­gius po­li­ci­nin­kus, pi­gius pro­ku­ro­rus ir to­dėl tu­ri­me pi­gią svei­ka­tos sis­te­mą ir ne­tu­ri­me, kas ap­sau­go­tų tų pa­čių me­di­kų ir mo­ky­to­jų in­te­re­sus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti. Re­pli­kas lei­siu pa­sa­ky­ti po bal­sa­vi­mo.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 7, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes daž­nai su ger­bia­muo­ju P. Gra­žu­liu pa­si­kei­čia­me re­pli­ko­mis, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, ger­bia­ma­sis Ba­kai, jūs pra­len­kė­te ko­le­gą P. Gra­žu­lį. (Triukš­mas sa­lė­je) Nes šis žmo­gus vi­są lai­ką gi­na sa­vo… nuo­lat kei­kia kon­ser­va­to­rius ir kar­to­ja kai ku­riuos da­ly­kus, ku­riuos mes iš tik­rų­jų pa­da­rė­me. O jūs tie­siog ne­si­gė­di­ja­te čia kal­tin­ti ki­tų, pats ne­da­ly­va­vęs elek­tro­ni­nės… ty­ri­me, tik į pas­ku­ti­nį bal­sa­vi­mą at­ėjęs. Nė pir­šo ne­pa­ju­di­no­te.

2006 me­tais ši­tas žmo­gus, sto­vin­tis prie mik­ro­fo­no, pra­dė­jo ši­tą ty­ri­mą, ku­rį stab­dė jū­sų drau­gai, ar­ti­mie­ji, ne­ži­nau kas. Kas bu­vo la­bai su­in­te­re­suo­tas. Aš taip pat da­bar iš pirš­to lauž­tą kal­ti­ni­mą sa­kau. Tai čia me­to­das dis­ku­tuo­ti sa­lė­je? Vie­nuo­li­ka me­tų te­ko stab­dy­ti ši­tą elek­tro­ni­nę svei­ka­tą, jūs ap­kal­ti­na­te tuos… Kai jūs at­ei­da­vo­te kaip prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas pa­ra­mos, gau­da­vo­te tik ši­tų dvie­jų žmo­nių pa­ra­mą, kai rei­kė­jo spręs­ti dėl at­ly­gi­ni­mų. Ar jūs nors kiek nor­ma­liai ele­men­ta­raus pa­do­ru­mo tu­ri­te? Aš ma­nau, kad ne­tu­ri­te, ir aš dau­giau su ju­mis iš vi­so ne­ma­tau… dis­ku­tuo­ti. O jūs, ma­no nuo­mo­ne, va­do­vau­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui ne­ga­li­te iš prin­ci­po.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar A. Sy­sas bu­vo pa­mi­nė­tas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia aš krei­piuo­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad bū­tų ap­svars­ty­ta. Mes­ti kal­ti­ni­mai, kad aš ko­rum­puo­tas ir kū­riau kaž­ko­kią sis­te­mą. O V. Ba­kui no­riu pa­sa­ky­ti, kad per vi­sus me­tus, kol bu­vau Sei­me, nė kar­to ne­si­nau­do­jau ne­dar­bin­gu­mo la­pe­liu, nes esu svei­kuo­lis, gy­ve­nu svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, ir tuo la­biau man kur­ti elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos tik­rai ne­rei­kė­jo, nes pas dak­ta­rus ei­nu la­bai re­tai, ne­bent ko­kią trau­mą gau­nu var­žy­bo­se. Ar­ba jūs pa­tei­ki­te kal­ti­ni­mus, kad jūs tu­ri­te įro­dy­mų, kad A. Sy­sas ir R. J. Da­gys kū­rė ko­rum­puo­tą sis­te­mą, jei­gu ne, jūs tu­rė­si­te vie­šai at­si­pra­šy­ti. O Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją pra­šau iš­tir­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Raš­tu.

PIRMININKAS. Ma­tau, dar K. Ma­siu­lis no­ri.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip, aš no­rė­čiau pa­klaus­ti ši­to jau­no žmo­gaus, ar jis ži­no, kas yra de­ma­go­gas, to­kią są­vo­ką iš vi­so. Dėl jo iš­si­la­vi­ni­mo ir kul­tū­ros man ki­lo di­de­lių abe­jo­nių.

 

17.45 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 342, 346, 348, 3652 ir 3654 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1082(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ei­na­me prie ki­to klau­si­mo. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1082(2). Pra­ne­šė­ja A. Ši­rins­kie­nė pri­sta­to Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 6 die­ną svars­tė dar vie­ną ly­di­mą­jį Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą – tai Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1082, at­si­žvel­gė į di­dži­ą­ją da­lį gau­tų pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ir bal­sa­vo už pa­to­bu­lin­tą pro­jek­to va­rian­tą. Ko­mi­te­to iš­va­da: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vus sa­ky­ti taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.46 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 59 ir 119 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1083(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 59 ir 119 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1083(2). Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip pat gruo­džio 6 die­ną svars­ty­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riam pri­ta­rė­me bal­suo­da­mi: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vus sa­ky­ti – taip pat. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.47 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1433 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1433. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pro­jek­tą pri­sta­ty­siu la­bai trum­pai. Iš tie­sų tai yra pro­jek­tas, ku­ris yra ly­di­ma­sis Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­to. De­ja, taip įvy­ko, kad per ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą jis ne­bu­vo pa­teik­tas su vi­su pa­ke­tu. Kaip ži­note, mes svars­ty­mo sta­di­jo­je pri­ėmė­me spren­di­mą dėl vals­ty­bės po­li­ti­kų re­gu­lia­vi­mo ir pro­ku­ra­tū­ros dar­buo­to­jus at­ri­bo­jo­me. Ati­tin­ka­mai, siek­da­mi už­tik­rin­ti, kad jiems bū­tų tai­ko­mas so­cia­li­nis drau­di­mas, mes tu­ri­me pa­pil­dy­ti šį įsta­ty­mą, to­dėl tas pro­jek­tas yra tei­kia­mas, kad tie­siog nuo sau­sio 1 die­nos pro­ku­ro­rai iš­lik­tų draus­ti pri­va­lo­muo­ju so­cia­li­niu drau­di­mu.

PIRMININKAS. Pa­klaus­ti no­ri J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, iš ku­rio įsta­ty­mo da­bar jį iš­brau­kia­te, kad jis at­si­ran­da čia dėl pro­ku­ra­tū­ros dar­buo­to­jų?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi ne­li­ko pro­ku­ro­rų, kaip ži­no­te, prieš tai mū­sų bal­suo­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te, mes tu­ri­me tie­siog įra­šy­ti ši­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te juos kaip at­ski­rą ka­te­go­ri­ją. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­se, ku­rios bu­vo iš­reikš­tos ap­skri­tai dėl Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mų pa­ke­to, taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad yra pa­lik­ta re­gu­lia­vi­mo spra­ga. Tai bū­tent dėl ši­tos prie­žas­ties, kad ga­ran­tuo­tu­me pro­ku­ro­rų draus­tu­mą nuo sau­sio 1 die­nos, mes ir įre­gist­ra­vo­me įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tai yra pa­vyz­dys, kaip grei­tą dar­bą vel­niai gau­do. Ir ma­no klau­si­mas pir­mi­nin­kei. Ar jūs tik­ra, kad mes iš­tai­so­me vis­ką, nes ka­da mes taip grei­tai pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis pri­ima­me, ma­no pa­tir­tis lei­džia tvir­tin­ti, kad dar kaž­kur mes pro­kuro­rus už­mir­ši­me?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne, aš esu vi­siš­kai tik­ra, kad mes pro­ku­ro­rų nie­kur dau­giau ne­pa­mir­šo­me, ir ma­nau, kad re­gu­lia­vi­mą su­tvar­ko­me, bent jau ta ap­im­ti­mi, kiek ir ko­mi­te­to biu­ro dar­buo­to­jai yra at­krei­pę dė­me­sį, kiek ir Tei­sės de­par­ta­men­tas ar pa­ti pro­ku­ra­tū­ra yra pa­ste­bė­ju­si. Tai bu­vo bū­tent ši­tas pro­jek­tas, ku­ris li­ko kaip spra­ga, ne­pa­teik­tas su vi­su pa­ke­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti šiam pro­jek­tui? Ačiū, pri­tar­ta.

Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą šiuo klau­si­mu ir…

(Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Frak­ci­jos var­du aš pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes įre­gist­ra­vau pa­tai­sas dėl šio įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. No­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, dėl ku­rio klau­si­mo jūs čia?.. Dar ne­pra­dė­jo­me svars­ty­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Dėl vi­sų Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mų.

PIRMININKAS. Mes dar ne­pri­ta­rė­me ypa­tin­gos sku­bos tvar­kai.

A. SYSAS (LSDPF). Tai jūs da­bar siū­lo­te, kai pri­tar­si­me, bus jau per vė­lu. To­dėl aš pra­šau frak­ci­jos var­du vi­sam pa­ke­tui Pro­ku­ra­tū­ros…

PIRMININKAS. I. Ši­mo­ny­tė dar no­rė­tų.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš po bal­sa­vi­mo no­rė­jau tą re­pli­ką pa­sa­ky­ti, bet kad jau žo­dį su­tei­kė­te, tai iš kar­to ir pa­klau­siu. Nė vie­nas čia iš ap­tar­tų Sei­mo na­rių ne­pa­klau­sė, o aš vis dėl­to no­riu pa­klaus­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. Ką reiš­kia, kai vie­nas Sei­mo na­rys ki­tiems Sei­mo na­riams sa­ko, kad ne­daug li­ko? Ar tai yra kas nors, ką mes tu­rė­tu­me ži­no­ti?

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju pa­gal Sta­tu­tą, kaip jūs ga­li­te pra­šy­ti per­trau­kos, kai jau ki­tiems pa­ke­to pro­jek­tams yra pri­tar­ta po svars­ty­mo. Tai klau­si­mo svars­ty­mas jau yra baig­tas. Bus pri­ėmi­mo sta­di­ja, kai ga­lė­si­te ti­kė­tis per­trau­kos.

A. SYSAS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, ne­su­pra­to. Aš ir sa­kau, dėl Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo. Dėl šio siū­ly­ki­te, rei­kės vis tiek svars­ty­ti ko­mi­te­te, čia po­sė­dy­je mes ne­ga­li­me jo svars­ty­ti. Mes ge­riau­siu at­ve­ju ga­li­me ap­svars­ty­ti ry­toj po­sė­dy­je. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Šiek tiek pa­si­aiš­ki­no­me, kaip vis­kas tu­rė­tų vyk­ti. Pir­miau­sia tu­rė­tu­me bal­suo­ti dėl ypa­tin­gos sku­bos. Kvie­čiu dėl jos ir bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų ak­tų. Dėl Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1080(2) ir ly­di­mų­jų.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 9, su­si­lai­kė 19. Ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ta.

Frak­ci­jos var­du bu­vo pa­siū­ly­ta per­trau­ka. Tai kvie­čiu bal­suo­ti dėl per­trau­kos.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 27, prieš – 41, su­si­lai­kė 18. Per­trau­kai pri­tar­ta.

Da­bar dėl pas­ku­ti­nio ly­di­mo­jo pro­jek­to Nr. XIIIP-1433, ku­rį svars­tė­me. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Pa­pil­do­mas nė­ra siū­lo­mas. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti… Ar ga­lė­tu­me ket­vir­ta­die­nį svars­ty­ti?

A. Ši­rins­kie­nė – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog bus ne­iš­lai­ky­ti ter­mi­nai tarp iš­va­dos ir svars­ty­mo, tai to­kiu at­ve­ju grei­čiau­siai tu­rė­tu­me pla­nuo­ti ki­tą ant­ra­die­nį. Yra svar­bu, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų iki sau­sio…

PIRMININKAS. Mes pri­ta­rė­me ypa­tin­gai sku­bai, no­rė­čiau pri­min­ti.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). O! Ypa­tin­ga sku­ba, tai to­kiu at­ve­ju taip.

PIRMININKAS. Spė­tu­me. Tai ta­da įra­šo­me ket­vir­ta­die­nį, 14 die­ną.

 

17.54 val.

Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 7, 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-812(2) (svarstymas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-812(2). Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-812(2) gruo­džio 6 die­ną ir pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui pri­ta­rė. 10 bal­sa­vo už, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ag­ne, ne­pa­bė­ki­te dar šiek tiek. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pra­de­da­me svars­ty­ti pa­straips­niui.

Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rio S. Šed­ba­ro dėl 1 straips­nio. Ar no­rė­tų pri­sta­ty­ti?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš pats da­riau klau­sy­mus. Vi­si ma­no pa­siū­ly­mai yra su­de­rin­ti ir ga­lu­ti­nia­me va­rian­te vis­kas yra įver­tin­ta, to­dėl aš su­tin­ku su tuo, kaip ko­mi­te­tas nu­ta­rė.

PIRMININKAS. Pa­si­tiks­lin­siu – ar vi­sus at­si­i­ma­te? Dė­ko­ju.

Kaip su­pra­tau, dau­giau pa­siū­ly­mų kaip ir nė­ra.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Nė­ra dau­giau pa­siū­ly­mų. Tik Sei­mo na­rio S. Šed­ba­ro bu­vo.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Tai gal ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Gal Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą šiuo klau­si­mu? Ar ne­rei­kia? Siū­lo. Ge­rai. Siū­lo­ma ypa­tin­ga sku­ba. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Ka­dan­gi dėl vi­sų straips­nių nė­ra nau­jų siū­ly­mų, gal ga­li­me vi­siems kar­tu ir pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, vis dėl­to sa­ko, kad ne­ga­li­ma taip pri­tar­ti. Tu­ri­me ei­ti pa­straips­niui.

1 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis, taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 6 straips­nis, nė­ra pa­siū­ly­mų. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 7 straips­nis, pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 8 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 9 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 10 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

11 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 12 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 13 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 14 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 15 straips­nis, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. 16 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 17 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 18 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 19 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 20 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 21 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: 91 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta. Oi, at­si­pra­šau – pri­im­tas! Ypa­tin­ga sku­ba bu­vo tai­ko­ma. (Gon­gas)

 

18.00 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo Nr. I-1392 4 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1117(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo Nr. I-1392 4 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1117(2).

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas lap­kri­čio 29 die­ną svars­tė Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1117. At­si­žvel­giant ar iš da­lies pri­ta­riant Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tui ir bal­suo­jant, pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui bu­vo pri­tar­ta 7 bal­sais už ir 2 bal­sai su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svar­stė ši­tą klau­si­mą, pri­ta­rė net 9 bal­sais, su­si­lai­kiu­sių ir bal­sa­vu­sių ki­taip ne­bu­vo. Siū­lė­me at­kreip­ti dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų? Yra. Prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­ke­ti­nau kal­bė­ti prieš, ta­čiau si­tu­a­ci­ja to­kia. Kai svars­tė­me ko­mi­te­te, mes ga­vo­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas dėl au­to­rių pa­teik­tos re­dak­ci­jos. Ši­ta pa­ti au­to­rių re­dak­ci­ja da­bar yra jū­sų teis­mui pa­teik­ta. Čia yra pa­teik­ti dve­jo­po po­bū­džio kri­te­ri­jai – ne­ga­ty­vūs ir po­zi­ty­vūs. Bū­tent kai yra po­zi­ty­vūs kri­te­ri­jai dėl ri­bo­ji­mo, ju­ris­prudencijoje ne­rei­kia dar var­to­ti ir ne­ga­ty­vių. Tai yra tie, ku­rie bu­vo to­se po­stso­vie­ti­nė­se vi­so­kio­se są­jun­go­se, nes yra po­zi­ty­vus ri­bo­ji­mo kri­te­ri­jus tik Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riams, NATO, EBPO ir t. t. Šia pras­me ši­ta re­dak­ci­ja, ko­kia yra da­bar pa­teik­ta, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, yra blo­ga. Tai yra ne šiaip sau įsta­ty­mas, tai yra kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kai var­to­ja­me du kri­te­ri­jus – ne­ga­ty­vų ir po­zi­ty­vų, ga­li at­si­tik­ti taip, kad ku­ri nors iš vals­ty­bių, ku­ri bu­vo po 1990 me­tų to­je, tar­kim, Eu­ra­zi­jos są­jun­go­je, ji tam­pa NATO na­re ir tos NATO na­rės vals­ty­bės pi­lie­čiai ne­ga­lės įsi­gy­ti že­mės, nors pa­gal po­zi­ty­vų kri­te­ri­jų kaip ir ga­lė­tų, bet jie bu­vo ta vals­ty­bė kaž­ko­kio­je po­stso­vie­ti­nė­je są­jun­go­je. To­dėl iš­ei­na dis­kri­mi­na­ci­ja. Aš ma­nau, tai ne­ge­rai.

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Mes tu­ri­me tai tai­sy­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dau­giau dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: 69 – už, prieš – 1, su­si­lai­kė 20. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

18.04 val.

Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1809 315 ir 319 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1202(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1809 315 ir 319 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1202(2). Pra­ne­šė­jas – S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra įsta­ty­mo pro­jek­te, kur iš es­mės yra Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­das kei­čia­mas į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bą. Pa­va­di­ni­mas tam tik­ras, po to ir kon­kre­tes­nis reg­la­men­ta­vi­mas. To­kia yra ši­to pro­jek­to es­mė. Ko­mi­te­tas svars­tė lap­kri­čio 29 die­ną ir vi­sų po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ko­mi­te­tų na­rių 9 bal­sais už bu­vo pri­tar­ta šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įver­tin­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar tu­ri­me ką nors dėl mo­ty­vų? Nė­ra. Taip pat gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bos tvar­ką. Ar su­tin­ka­te ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, su­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.07 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2512 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1370(2) (svarstymas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2512 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1370. Pra­ne­šė­jas – R. J. Da­gys. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dos.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi ne­ži­nau, kiek man dar čia li­ko iki gra­si­ni­mo po­no V. Ba­ko pri­sta­ty­ti, tai pa­si­steng­siu la­bai trum­pai. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ne­ma­žai pa­sta­bų ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus. Su­re­da­ga­vo ati­tin­ka­mai įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ši­tam su­re­da­guo­tam pro­jek­tui ben­dru su­tari­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu dar Ri­man­tą grįž­ti at­gal į tri­bū­ną. Tu­ri­me du pa­siū­ly­mus. Pir­ma­sis – Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos. Gal ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gal ko­le­ga pri­sta­tys. Aš ta­da iš kar­to…

PIRMININKAS. Tuoj, mi­nu­tė­lę! Įjung­siu.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Kai ko­le­ga pri­sta­tys, aš pa­sa­ky­siu ko­mi­te­to iš­va­dą.

PIRMININKAS. Gal ga­lė­tų A. Dumb­ra­va?

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Siū­ly­mas yra la­bai pa­pras­tas: vie­toj 0,4 % už tai, kad žmo­gus iš­ei­na į iš­anks­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją, kas mė­ne­sį pen­si­jos su­ma­ži­ni­mo bū­tų įra­šy­ta 0,3 %. Gal­būt pa­grin­di­nis mo­ty­vas yra tas, kad mes di­di­na­me bū­ti­ną­jį dar­bo sta­žą nuo 30 iki 35 me­tų, to­dėl ma­nau, kad žmo­gus, są­ži­nin­gai ati­dir­bęs tė­vy­nei, ga­lė­tų iš­ei­da­mas į pen­si­ją tu­rė­ti ma­žes­nę ža­lą. Pa­lie­kant 0,4 %, jei­gu jis vi­są lai­ką bū­na iš­anks­ti­nė­je se­nat­vės pen­si­jo­je 60 mė­ne­sių, tai 24 % ma­žė­ja jo pen­si­jos dy­dis. Ši­tuo ma­no at­ve­ju ma­žė­tų 18 %. Toks yra mo­ty­vas. Ma­nau, kad bū­tų ga­li­ma tiems žmo­nėms pa­dė­ti ir kad tas iš­ėji­mas, nes žmo­gus ne­ga­li su­si­ras­ti sa­vęs dar­bo rin­ko­je dėl ko­kių nors prie­žas­čių, ne­tu­ri iš ko gy­ven­ti, tie­siog kad tas nuos­to­lis jam bū­tų kuo ma­žes­nis. Siū­lau pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ar bus 10 Sei­mo na­rių, pa­lai­kan­čių šį siū­ly­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ma­tau. Ne­ma­tau. Tai šio pa­siū­ly­mo ne­svars­to­me, ar ne?

Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos. Ne­no­ri­te pri­sta­ty­ti an­tro pa­siū­ly­mo? Mi­nu­tę! Tuoj įjungs jums mik­ro­fo­ną. Taip, jau įjun­gė.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. Ant­ras pa­siū­ly­mas bū­tų tas, kad… Aš da­bar ne­at­si­me­nu, koks ten pa­siū­ly­mas. At­si­i­mu.

PIRMININKAS. At­si­i­ma. Dė­ko­ju. Ne­rei­kia bal­suo­ti. Dėl vi­so. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ar Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir dėl šio įsta­ty­mo siū­lo ypa­tin­gą sku­bos tvar­ką? Taip. O kol kas ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ma­tau, V. Sin­ke­vi­čius no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Tai dėl pra­ei­to bal­sa­vi­mo. Pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į pro­to­ko­lą įra­šy­si­me – V. Sin­ke­vi­čius už.

Dar no­ri V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš iš tik­rų­jų ne­iš­sa­kiau nie­kam jo­kių gra­si­ni­mų, mes pui­kiai dir­ba­me ko­mi­te­te. Tam, kas ne­gir­dė­jo, dar kar­tą kar­to­ju, kad po­nas A. Sy­sas ir po­nas R. J. Da­gys, nuo­lat vyk­dy­da­mi tei­sė­sau­gos su­prie­ši­ni­mą su li­ku­sia vi­suo­me­nės da­li­mi, pa­gim­dė si­tu­a­ci­ją, ka­da tu­ri­me pi­gius ir dva­siš­kai, ir kom­pe­ten­ci­jos pras­me pro­ku­ro­rus, dėl to ne­ten­ka­ma 10 mln. eurų. Taip pat po­no A. Sy­so ir po­no R. J. Da­gio po­žiū­ris į tei­sė­sau­gą pri­ve­dė prie to, kad pa­rei­gū­nai pra­šė ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo sa­vo vai­kams. Štai to­kią si­tu­a­ci­ją tie du po­nai pa­gim­dė. Da­bar mes sten­gia­mės si­tu­a­ci­ją pa­keis­ti. Jei­gu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ma­ne dėl to svars­tys, svars­ty­ki­te. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, pa­mi­nė­jo pa­var­dę. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Aš ma­nau, kad mes pa­gim­dė­me ne tik tuos pro­ku­ro­rus, mi­li­ci­nin­kus, bet ir ger­bia­mą­jį V. Ba­ką. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ir R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš tie­siog dau­giau ne­be­re­a­guo­siu į po­ną V. Ba­ką, nes to­kio ci­niš­ko me­la­gio kaip jis aš ne­pa­žįs­tu. Iš tik­rų­jų taip ir yra, do­va­no­ki­te už tuos žo­džius, bet tai ne vie­ta sa­lė­je. Jūs tu­rė­si­te vis­ką pa­aiš­kin­ti, ką jūs tu­rė­jo­te ome­ny, ir tu­rė­si­te vie­šai at­si­pra­šy­ti. Bet čia jau, ma­nau, gry­nai tik­tai sta­tu­ti­niai for­ma­lu­mai. Bet kaip žmo­gus jūs ne­ga­li­te va­do­vau­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, nes gra­si­na­te ki­tiems. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. (Triukš­mas sa­lė­je)

Dar N. Pu­tei­kis. Pra­šau, pas­ku­ti­nė re­pli­ka, ir bai­gia­me.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, V. Ba­kas jau 20 me­tų nuo­sek­liai ko­vo­ja už so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, ma­žes­nę tur­ti­nę ne­ly­gy­bę ir pa­rei­gū­nų, ir vi­sų ki­tų ma­žas al­gas gau­nan­čių žmo­nių. Jis da­ro tai nuo­sek­liai nuo pat ju­dė­ji­mo, dar kar­tu su am­ži­ną­jį atil­sį K. Či­lins­ku da­rė Jung­ti­nia­me de­mo­kra­tiniame ju­dė­ji­me. Aš pra­šau jus vis dėl­to at­si­žvelg­ti į tai, kad jis yra ab­so­liu­čiai nuo­sek­lus, tik­tai kal­ba pik­tai, na, tie­siog jam per 20 me­tų pri­si­kau­pė. Šiuo at­ve­ju aš su juo so­li­da­ri­zuo­juo­si.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, nu­trau­kiu dis­ku­si­ją, nes ne­baig­si­me iki ry­to.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 6 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 7 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 8 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 9 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 10 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 11 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 12 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Taip, 13 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 14 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 15 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tarta. 16 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 17 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 18 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 19 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 20 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 21 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 22 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 23 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 24 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 25 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 26 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 27 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 28 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 29 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 30 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 31 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir 32 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2512 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1370(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

18.16 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17, 18 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1371(3) (svarstymas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17, 18 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1371(3). Pra­ne­šė­jas – R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė, su­re­da­ga­vo kai ku­riuos straips­nius ki­taip ir pri­ta­rė pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Yra vie­nas A. Dumb­ra­vos pa­siū­ly­mas. Ar yra 10 pa­lai­kan­čių Sei­mo na­rių? Ne­ma­tau. Ai, at­si­ra­do jau. Ge­rai. Pra­šom pa­teik­ti.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Es­mė yra ta, kad šal­pos iš­mo­kų dy­dis yra ma­tas, yra šal­pos pen­si­jų ba­zė, ku­ri su­sie­ta su vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos dy­džiu. Taip bu­vo iki 2016 me­tų. Mes da­bar ma­to­me, kad at­si­ran­da ato­trū­kis tarp šal­pos pen­si­jos ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos. Tuo­met nu­ken­čia vai­kai, ku­rie yra ne­įga­lūs, ku­riems yra mo­ka­ma ta šal­pos iš­mo­ka, taip pat tie žmo­nės, ku­rie pri­žiū­ri ne­įga­lius sa­vo ar­ti­muo­sius. Ma­no­me, kad jei­gu mes su­ge­ba­me pa­di­din­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nį dy­dį, tai ga­lė­tu­me to­kiu pat dy­džiu pa­di­din­ti ir šal­pos pen­si­ją, kad ji­nai ne­at­si­lik­tų ir kad žmo­nės ne­nu­ken­tė­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ši­tai nuo­sta­tai dėl to­kių prie­žas­čių. Mes 2017 m. gruo­džio 5 d. pri­im­ta­me So­cia­li­nės ap­sau­gos iš­mo­kų at­skai­tos ro­dik­lių ir ba­zi­nio baus­mių ir nuo­bau­dų dy­džio nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­me nu­sta­tė­me, kad šal­pos pen­si­jų ba­zė yra sie­ja­ma su mi­ni­ma­liu var­to­ji­mo po­rei­kių dy­džiu. Tai yra tei­sin­ges­nis spren­di­mas, ku­ris ver­ti­na­mas, ku­ris te­stuo­ja­mas. Ma­nau, kad tai iš tik­rų­jų yra tei­sin­ges­nė sis­te­ma, juo la­biau kad šal­pos pen­si­jų dy­džiai nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos bu­vo at­sie­ti nuo vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos.

Iš tik­rų­jų tur­būt ne­rei­kė­tų su­ta­pa­tin­ti ba­zi­nės pen­si­jos ir šal­pos pen­si­jų dy­džių. Tai yra at­ski­ros sis­te­mos, šiek tiek ki­to­kiais me­cha­niz­mais va­do­vau­ja­mės. Ba­zi­nės pen­si­jos kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas yra iki šiol ne­baig­tas, mes tik­tai 1 % per­ke­lia­me vals­ty­bės biu­dže­to, to­dėl, kol tas pro­ce­sas ne­pa­si­bai­gė, da­bar su­sie­ti šal­pos sis­te­mą, pa­brė­žiu, šal­pos sis­te­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mą bū­tų, mū­sų gal­va, tik­rai ne­tei­sin­ga ir tai bū­tų pra­stes­nė sis­te­ma.

PIRMININKAS. Ar pa­tai­sos au­to­rius su­tin­ka, ar pra­šo­te bal­suo­ti? Pra­šo bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko­te Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos siū­ly­mą, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 17, prieš – 23, su­si­lai­kė 36. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma. Pri­tar­ta.

 

18.21 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 32 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1372(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 32 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1372(2). Pra­ne­šė­jas – taip pat R. J. Da­gys. (Bal­sai sa­lė­je) Ly­di­mo­jo.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­ko­re­ga­vo vie­ną straips­nį ir pri­ta­rė pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Gal ga­lime ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiems abiems pro­jek­tams?

 

18.21 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17, 18 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1371(3) (pri­ėmi­mas)

 

Pri­ėmi­mas. Mi­nu­tę, įjungs. (Bal­sai sa­lė­je) Ei­na­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 6 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 7 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir 8 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. R. Šar­knic­kas – už.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dėl ku­rio? (Bal­sai sa­lė­je) At­si­sa­kau, dė­kui.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vi­si 81 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1372(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.23 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 32 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1372(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas. 1 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Tuo­jau. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1372(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.25 val.

Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 1 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1373(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 1 ir 7 straips­nių pa­kei­timo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1373(2). Pra­ne­šė­ja G. Skais­tė pri­sta­to So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­das. Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos. Iš tie­sų šis įsta­ty­mas kal­ba apie tai, kad tiks­li­nės kom­pen­sa­ci­jos ga­lė­tų bū­ti iš­mo­ka­mos Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems as­me­nims, ku­rie ne­bū­ti­nai yra de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­ko­re­guo­tai įsta­ty­mo re­dak­ci­jai pa­gal nau­jai pa­reng­tą Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo re­dak­ci­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to G. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Po svars­ty­mo gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bos tvar­ką? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 strai­ps­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dis­ku­tuo­ti ir kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me?.. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, pri­ėmi­mas. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1373(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.27 val.

Ki­no įsta­ty­mo Nr. IX-752 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1097(2) (svarstymas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ki­no įsta­ty­mo Nr. IX-752 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1097(2). Pra­ne­šė­jas – V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir vien­bal­siai pri­ta­rė jam.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė R. Šar­knic­kas. Pra­šau į tri­bū­ną. At­si­sa­ko­te.

Kvie­čiu V. Ker­na­gį at­gal į tri­bū­ną, nes yra pa­siū­ly­mų. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių L. Kas­čiū­no, V. Ba­ko ir V. Ker­na­gio. (Bal­sai sa­lė­je)

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ar rei­kia pri­sta­ty­ti L. Kas­čiū­nui, ar tik iš­va­dą pa­sa­ky­ti?

PIRMININKAS. Ar L. Kas­čiū­nas su­tin­ka su for­mu­luo­te?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, ar rei­kia pri­sta­ty­ti?

PIRMININKAS. Gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir for­mu­luo­tei.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė iš da­lies šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir dar yra vie­nas pa­siū­ly­mas. Mi­nu­tė­lę! Dėl 14 straips­nio.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Au­to­riai su­tin­ka?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Su­tin­ka.

PIRMININKAS. Su­tin­ka. Dė­ko­ju. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū.

Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. Ar siū­lo­te ypa­tin­gą sku­bą? Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą dėl šio klau­si­mo. Ar ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 4 strai­ps­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 6 strai­ps­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 7 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 8 strai­ps­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 9 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 10 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 11 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 12 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 13 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 14 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 15 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 16 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

1 straips­nis – 16 straips­nių, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: vi­si 83 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1097) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.31 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 496 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1098(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 496 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1098(2). Pra­ne­šė­ja A. Ši­rins­kie­nė pri­sta­to Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pro­jek­tą Nr. XIIIP-1098 svar­s­tė lap­kri­čio 29 die­nos po­sė­dy­je. Pri­tar­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mams. Už pa­to­bu­lin­tą va­rian­tą bal­sa­vo­me: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vų sa­ky­ti dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: vi­si 82 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1098) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.34 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1209(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1209(2). Pra­ne­šė­jas R. Že­mai­tai­tis, ta­da A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau J. Var­ka­lys pri­sta­to So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­das.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1209 ir pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – J. Ole­kas frak­ci­jos var­du. Pra­šom į tri­bū­ną.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš da­bar žiū­riu į tą va­rian­tą, ku­rį pri­sta­tė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ir no­riu pa­si­tiks­lin­ti, ar jū­sų pa­to­bu­lin­tas tai yra tas, ku­ria­me ko­e­fi­cien­tai yra 4 ir 4,95? Jei­gu taip, tai to­kiam va­rian­tui mū­sų frak­ci­ja la­bai pri­tar­tų. Ma­nau, kad iš tik­rų­jų mū­sų jau­nie­ji gy­dy­to­jai re­zi­den­tai tu­rė­tų gau­ti to­kį at­ly­gi­ni­mą, ku­ris jų ne­stum­tų iš Lie­tu­vos.

Taip jau su­si­klos­tė, kad mes nuo bu­vu­sios sis­te­mos per­ėjo­me prie šiuo­lai­kiš­kos va­ka­rie­tiš­kos sis­te­mos ir vie­nas iš tos nau­jos sis­te­mos ele­men­tų yra gy­dy­to­jų re­zi­den­tū­ra. Re­zi­den­tū­ra yra pa­kan­ka­mai il­gas moks­lo pe­ri­odas, ka­da, tu­rė­da­mas me­di­ko, gy­dy­to­jo di­plo­mą, gy­dy­to­jas dar net ket­ve­rius ar še­še­rius me­tus dir­ba pri­žiū­ri­mas vy­res­nio ko­le­gos. Tai yra pats jau­nys­tės, bran­dos am­žius, ka­da žmo­nės ku­ria šei­mas, su­si­lau­kia vai­kų, to­dėl ta dar­bo pra­džia yra iš tik­rų­jų fi­nan­siš­kai ga­na su­dė­tin­ga.

Jei­gu mes ga­li­me pri­si­min­ti sa­vo dar­bo pra­džią, ka­da už­dirb­da­vo­me 120 rub­lių ant po­pie­riaus ir į ran­kas gau­da­vo­me 102 rub­lius ir 50 ka­pei­kų, tai šian­die­ni­nis gy­dy­to­jas, pra­dė­jęs dirb­ti, taip pat gau­na mi­ni­ma­lią al­gą.

Siū­ly­mas da­bar pa­di­din­ti ko­e­fi­cien­tą iki 4 ar 4,95 bū­tų la­bai tin­ka­mas, bet siū­ly­mas pa­di­din­ti tik 3,5 ir 4 vy­res­nie­siems re­zi­den­tams, man at­ro­do, nė­ra tin­ka­mas. To­dėl aš frak­ci­jos var­du kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti siū­ly­mui, kad gy­dy­to­jų re­zi­den­tų ko­e­fi­cien­tai di­dė­tų: jau­nes­nių­jų gy­dy­to­jų – iki 4, o vy­res­nių­jų re­zi­den­tų – iki 4,95. Tai nors iš da­lies gal­būt lai­ki­nai ten­kin­tų mū­sų jau­nuo­sius ko­le­gas, nes ki­taip, ži­no­te, ne tik pa­ty­rę gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jos iš­va­žiuo­ja, bet iš­va­žiuo­ja ir tu­ri ga­li­my­bę iš­va­žiuo­ti ir gy­dy­to­jai re­zi­den­tai, nes pa­ruo­ši­mas mū­sų ko­le­gų yra iš tik­rų­jų pa­kan­ka­mas ir yra at­vi­ros du­rys be­veik vi­so­je Eu­ro­po­je, kur at­ly­gis už re­zi­den­to dar­bą taip pat yra daug di­des­nis. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti ma­no mi­nė­tiems ko­e­fi­cien­tams.

PIRMININKAS. Ki­tas Sei­mo na­rys – A. Ma­tu­las tu­rė­jo da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, bet aš jo ne­ma­tau sa­lė­je. Kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę į tri­bū­ną, nes yra pa­siū­ly­mų.

Pir­mas pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio. Sei­mo na­rė A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tas: pri­tar­ta Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mui. Aš no­rė­čiau pri­sta­ty­ti sa­vo.

PIRMININKAS. Ga­li­te.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pro­jek­to es­mė yra me­di­ci­nos gy­dy­to­jų re­zi­den­tų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gų su­vie­no­di­ni­mas su gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų re­zi­den­tų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­go­mis. Tai yra nu­sta­ty­ti spe­cia­liuo­ju įsta­ty­mu ir su­sie­ti ba­zi­nio dar­bo už­mo­kes­čio mė­ne­si­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus taip: jau­nes­nio­jo re­zi­den­to – 3,5, vy­res­nio­jo – 4. Tai yra jau­nes­nio­jo re­zi­den­to dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­tų per 70, vy­res­nio­jo re­zi­den­to – per 30. Ma­nau, kad star­ti­nės dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo po­zi­ci­jos tu­rė­tų bū­ti vie­no­dos abie­jų spe­cia­ly­bių re­zi­den­tams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą – D. Ka­mins­kas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su­dė­tin­ga kal­bė­ti šio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai tik­rai no­rė­tu­me pa­kel­ti tuos ko­e­fi­cien­tus re­zi­den­tams: tiek odon­to­lo­gams, tiek me­di­kams, bet kai tu­ri­me re­a­lius pi­ni­gus, ži­no­me, kiek tai kai­nuo­ja, 3,9 mln. eu­rų pa­pil­do­mai, tai, at­si­žvelg­da­mas į re­a­li­jas, pri­ta­riu pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Prieš pa­siū­ly­mą – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pa­tei­kė čia sa­vo pa­siū­ly­mą kaip ka­žin ko­kį tech­ni­nį pa­siū­ly­mą, bet tai nė­ra tech­ni­nis pa­siū­ly­mas, nes Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mas pa­tai­sas dėl įre­gist­ruo­to Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo, jau pri­ta­rė ma­no ir My­ko­lo pa­teik­tam pa­siū­ly­mui pa­di­lin­ti nuo da­bar esan­čio ly­gio re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­tį 30 %. Jei­gu Sei­mas tai pa­lai­ky­tų, kad pri­de­rin­tu­me prie ši­to pa­siū­ly­mo Odon­to­lo­gų prak­ti­kos įsta­ty­mą, tai tik­rai nė­ra la­bai su­dė­tin­gas da­ly­kas. Mes čia kal­ba­me vi­siš­kai ne apie tai, kad ką nors prie ko nors rei­kia pri­de­rin­ti, o apie tai, kad Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė į įsta­ty­mą per­kel­ti ga­lio­jan­čias nuo­sta­tas, tuo­met at­si­ra­do du kon­ku­ruo­jan­tys pa­siū­ly­mai, ar­ba skir­tin­gi pa­siū­ly­mai, ar pa­di­di­ni­mas tu­rė­tų bū­ti 10 %, ar 30 %.

Tai vis dėl­to grįž­ki­me prie pa­tai­sos es­mės. Tai, ką siū­lo ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, yra tie­siog su­ma­žin­ti da­bar pro­jek­te nu­ma­ty­tą dar­bo už­mo­kes­čio re­zi­den­tams pa­di­di­ni­mą iki 10 %. Dėl to mo­ty­vų, aiš­ku, tur­būt ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė tu­ri įvai­rių, bet aš vis dėl­to no­rė­čiau pri­min­ti, kad re­zi­den­tų pa­dė­tis, pa­ly­gin­ti su vi­sais ki­tais me­di­kais, tur­būt yra pa­ti blo­giau­sia. Jų sta­tu­sas yra nė vel­nio, nė ge­gu­tės, jų dar­bo už­mo­kes­tis yra že­mas. Taip, jie gau­na sti­pen­di­ją, tą vi­si ži­no­me, bet tos sti­pen­di­jos ne­ga­li pa­ro­dy­ti nei gau­da­mi būs­to kre­di­tą, nei ko­kius ki­tus sa­vo fi­nan­si­nius klau­si­mus spręs­da­mi. Tie­siog ape­liuo­ju į tai, ką sa­kė ger­bia­mas T. To­mi­li­nas pra­ei­tą sa­vai­tę, kai sa­kė, kad šio­je ka­den­ci­jo­je dar­bo už­mo­kes­čiai bus di­di­na­mi ne de­šim­ti­mis, o šim­tais. Tai bent jau nuo re­zi­den­tų gal­būt ga­li­ma bū­tų pra­dė­ti? Jei jau pro­ku­ro­rų dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­di­ni­mas ski­na­si ke­lią, tai gal­būt ga­li re­zi­den­tai bū­ti an­tri? Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Ka­dan­gi da­bar mes svars­to­me pa­tai­sas ir mū­sų kom­piu­te­riuo­se pa­ra­šy­ta, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė ger­bia­mo­jo M. Ma­jaus­ko ir I. Ši­mo­ny­tės pa­tai­soms, tai aš ne­ma­tau pa­teik­to ki­to siū­ly­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Čia yra skir­tin­gi siū­ly­mai. (Bal­sai sa­lė­je)

J. OLEKAS (LSDPF). Ko­kia yra ko­mi­te­to nuo­mo­nė? Aš no­riu iš­girs­ti.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ma­no siū­ly­mui, nes pri­ta­rė I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko siū­ly­mui. Tai ski­ria­si tik ko­e­fi­cien­tų dy­džiu.

PIRMININKAS. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo na­rės A. Ku­bi­lie­nės siū­ly­mui, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ki­te prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: 52 – už, prieš – 16, su­si­lai­kė 16. Sei­mo na­rės pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko. Pra­šom. Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo no­ri­te ar dėl ve­di­mo tvar­kos? J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš pa­pra­šy­čiau per­trau­kos, nes man pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se, ku­riuos mes tu­ri­me vi­si, la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs M. Ma­jaus­ko ir I. Ši­mo­ny­tės pa­teik­tiems va­rian­tams. Ne­ži­nau, ko­dėl mes už tai ne­bal­suo­ja­me ir ne­pri­ta­ria­me. Jei­gu yra ki­ti, nes ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, teks­te ir yra taip pa­ra­šy­ta, kad yra pri­tar­ta. Pra­šom. Dar A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog esu la­bai nu­ste­bu­si, kad tiek ka­den­ci­jų Sei­mo na­rys ne­ži­no, kad yra in­teg­ruo­ja­ma, kai ko­mi­te­tas pri­ta­ria po svars­ty­mo. Kai jūs ma­to­te kon­so­li­duo­tą ver­si­ją, tai jūs ma­to­te ta­me teks­te in­teg­ruo­tus M. Ma­jaus­ko ir I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mus. Tą jūs ma­tė­te jau ko­kius aš­tuo­ne­rius ar dau­giau me­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ka­dan­gi vis dėl­to yra pra­šy­mas dėl per­trau­kos, tai kvie­čiu bal­suo­ti. Iki ki­to po­sė­džio.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 43, su­si­lai­kė 11. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

18.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pavel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1398 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1398. Pra­ne­šė­jas – R. Kar­baus­kis. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas. Pa­kvie­čiau į tri­bū­ną, gal leis­ki­me pri­sta­ty­ti? Ar jūs rei­ka­lau­ja­te da­bar? Ge­rai, dėl ve­di­mo tvar­kos pir­miau­sia pri­ėjo L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Kal­bu frak­ci­jos var­du. Mes no­rė­tu­me pa­pra­šy­ti per­trau­kos šiuo klau­si­mu iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pra­šy­mas tei­sė­tas, ten­ka bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 26, prieš – 43, su­si­lai­kė 12. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

18.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1476 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1476. Pra­ne­šė­jas – R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ne­su­pra­tau, per­trau­kos nie­kas ne­pra­šo. Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos na­rių sky­ri­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas nu­spren­dė teik­ti Sei­mui svars­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties“ pro­jek­tą. Už bal­sa­vo 6, prieš nie­kas, su­si­lai­kiu­sių taip pat ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Jus no­ri pa­klaus­ti N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). At­si­i­mu.

PIRMININKAS. At­si­i­ma. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, at­si­i­mu aš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so – at­si­ė­mė taip pat. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Čia ypa­tin­ga sku­ba tai­ko­ma. Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą, ar ne? Dė­ko­ju.

Svars­ty­mas. Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti? Nie­kas ne­už­si­ra­šė, taip. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Ar už­si­ra­šė kas nors? Ne, taip pat ne­už­si­ra­šė, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti. Bal­suoja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vi­si 81 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.50 val.

Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461, At­lie­kų tvarky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1462, At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-290 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1463, At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-615 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1464 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras D. Kri­nic­kas.

D. KRINICKAS. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ga­li­te iš kar­to pri­sta­ty­ti vi­sus ke­tu­ris – ir ly­di­muo­sius.

D. KRINICKAS. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mi Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo ir jo ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tai, ku­rių tiks­las – nu­sta­ty­ti pa­rei­gą ūkio sub­jek­tams pro­ce­dū­ras, su­si­ju­sias su re­gist­ra­vi­mu­si, ga­mi­nių ir pa­kuo­čių tei­ki­mu rin­kai bei at­lie­kų tvar­ky­mu, vyk­dy­ti nau­do­jan­tis nuo 2018 m. sau­sio 1 d. pra­dė­sian­čia veik­ti bendra ga­mi­nių, pa­kuo­čių ir at­lie­kų ap­skai­tos in­for­ma­ci­ne sis­te­ma. Taip bus vyk­do­ma tiks­li at­lie­kų tvar­ky­mo ir ga­mi­nių bei pa­kuo­čių tei­ki­mo rin­kai sis­te­mos ana­li­zė ir gau­ti tiks­lūs at­lie­kų tvar­ky­mo ir ga­mi­nių ir pa­kuo­čių tei­ki­mo rin­kai ap­skai­tos duo­me­nys.

Taip pat nu­sta­ty­ti pa­rei­gą at­lie­kų tvar­ky­to­jams pil­dy­ti at­lie­kų ve­ži­mo lyd­raš­čius ve­žant ne tik pa­vo­jin­gas, bet ir ne­pa­vo­jin­gas at­lie­kas. Tai leis ver­tin­ti vi­są at­lie­kų ju­dė­ji­mo ke­lią, ma­ži­nant prie­lai­das at­si­kra­ty­ti ar­ba per­duo­ti at­lie­kas ne­leis­ti­nais bū­dais.

Taip pat kaip per­tek­li­nį rei­ka­la­vi­mą pa­nai­kin­ti prie­vo­lę elek­tro­ni­kos ga­min­to­jams ir im­por­tuo­to­jams pa­teik­ti su­tar­čių su at­lie­kų tvar­ky­to­jais ko­pi­jas, nes to­kia pa­rei­ga yra nu­sta­ty­ta jau pa­tiems at­lie­kų tvar­ky­to­jams. Nu­ma­ty­ti iš­im­tį da­ly­vau­ti ga­min­to­jų at­sa­ko­my­bės sis­te­mo­je ga­min­to­jams ir im­por­tuo­to­jams, ku­rie į rin­ką tei­kia ne dau­giau kaip pu­sę to­nos pa­kuo­čių pri­pil­dy­tų ga­mi­nių.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma pa­ves­ti ap­lin­kos mi­nist­rui nu­sta­ty­ti tvar­ką, su­si­ju­sią su pro­ce­dū­ro­mis dėl ga­min­to­jų re­gist­ra­vi­mo, pa­kuo­čių ir ga­mi­nių tei­ki­mo rin­kai bei at­lie­kų tvar­ky­mo, kai esant tech­ni­niams trik­džiams ne­bū­tų ga­li­my­bės nau­do­tis elek­tro­ni­ne at­lie­kų ap­skai­tos sis­te­ma, ir nu­sta­ty­ti pu­sės me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, per ku­rį ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai bei at­lie­kų tvar­ky­to­jai tu­rės su­ves­ti duo­me­nis į elek­tro­ni­nę at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą.

Dėl įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tų yra gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, yra pa­teik­tos aš­tuo­nios pa­sta­bos, ku­rios su­si­ju­sios su pro­jek­to nuo­sta­to­mis bei per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio ūkio sub­jek­tams nu­sta­ty­mu. Iš es­mės su­tik­da­mi su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­ta iš­va­da, ma­no­me, kad svars­tant pro­jek­tus ko­mi­te­tuo­se įsta­ty­mų pro­jek­tai bus ati­tin­ka­mai pa­kore­guo­ti.

Tiek bū­tų dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pra­šo­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ma­tau, no­ri dėl ve­di­mo tvar­kos S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, ši­tas Pa­kuo­čių įsta­ty­mo pa­ke­tas Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų su­lau­kė tik šian­dien po pie­tų, to­dėl no­rė­čiau pa­pra­šy­ti lai­ko su­si­pa­žin­ti, nes įsta­ty­mų pa­ke­tas da­rys įta­ką 25 tūkst. įmo­nių. Gal ga­lė­čiau frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio? Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Pra­šy­mas tei­sė­tas. Ten­ka bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko­te S. Gent­vi­lo siū­ly­mą dėl… R. Baš­kie­nė. Su­stab­do­me.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Su­stab­dy­ki­te bal­sa­vi­mą. Ko­le­gos, iš tik­rų­jų, kad nuo­sek­liai dirb­tu­me, gal­būt leis­ki­me pa­teik­ti, ta­da pa­pra­šy­ki­me per­trau­kos, nes iš tie­sų bū­tų taip lyg ir lo­giš­ka. Da­bar mes per pu­sę pa­ė­mė­me. Gal ger­bia­mas Si­mo­nas su­tiks su tuo, kad leis­ki­me at­sa­ky­ti į klau­si­mus, o ta­da jau jū­sų tei­sė­tas pra­šy­mas dėl per­trau­kos. Su­tin­ka­me taip? Leis­ki­me at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir bus pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ra įvyk­dy­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las su­tin­ka? Su­tin­ka. Ge­rai. Pra­šau at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Jū­sų klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, aš tu­riu to­kį ker­ti­nį klau­si­mą. 25 tūkst. įmo­nių yra pa­vei­kia­mos ši­tos sis­te­mos, ku­rią jūs da­bar ko­re­guo­ja­te, ir dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų Tei­sės de­par­ta­men­tas reiš­kia pa­sta­bą, kad bet koks tei­sės ak­tas, da­ran­tis įta­ką ver­slo są­ly­goms, tu­ri įsi­ga­lio­ti dviem da­to­mis, tai yra ar­ba ge­gu­žės 1 die­ną, ar­ba lap­kri­čio 1 die­ną. Po­įsta­ty­mi­niai ak­tai tu­ri bū­ti bent tris mė­ne­sius pa­reng­ti iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ši­tas įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja už tri­jų sa­vai­čių. Jūs sa­ko­te, kad Vy­riau­sy­bei pa­ve­da­ma po­įsta­ty­mi­nius ak­tus pa­reng­ti iki šių me­tų pas­ku­ti­nės die­nos, t. y. per tris sa­vai­tes, ir jūs pra­šo­te 25 tūkst. Lie­tu­vos įmo­nių – nuo smul­kių iki di­de­lių pri­si­tai­ky­ti prie ši­tos ver­slo sis­te­mos. Kaip jūs ver­ti­na­te sa­vo dar­bą ir kaip jūs ver­ti­na­te, ar su Lie­tu­vos ver­slu el­gia­ma­si nuo­šir­džiai…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

S. GENTVILAS (LSF). …ir ar jūs, kaip po­li­ti­kos for­muo­to­jas, esa­te nuo­sek­lus ir prog­no­zuo­ja­mas?

D. KRINICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se ir siū­lo­ma nu­sta­ty­ti va­di­na­mą­jį per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, ar­ba pri­si­tai­ky­mo prie sis­te­mos lai­ko­tar­pį. Siū­lo­mas lai­ko­tar­pis yra lie­pos 1 die­na. Tai yra pu­sės me­tų lai­ko­tar­pis, per ku­rį tik­rai įma­no­ma in­teg­ra­ci­jos bū­du pa­si­dary­ti są­sa­jas su sis­te­ma ar­ba pra­dė­ti pil­dy­ti tie­sio­giai. Po­įsta­ty­mi­niai tei­sės ak­tai, ar­ba įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai, yra pa­reng­ti, vi­sas pa­ke­tas. Yra 26 tei­sės ak­tai, ku­rie įgy­ven­dins įsta­ty­mų pro­jek­tų nuo­sta­tas. Pa­čiai sis­te­mai yra reng­ta­si pa­kan­ka­mai il­gai – nuo 2013 me­tų, kai bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad at­lie­kų ap­skai­ta yra ne­ak­tu­a­li šian­dien. Pa­gal ap­skai­tos duo­me­nis tiek ga­min­to­jai, im­por­tuo­to­jai, tiek ver­slas, tiek at­lie­kų tvar­ky­to­jai ne­ga­li vyk­dy­ti nor­ma­liai sa­vo veik­los, nes nei ri­zi­kų, nei ten­den­ci­jų ver­tin­ant at­ei­tį šian­dien nė­ra ga­li­my­bių ar­ba jos yra la­bai ri­bo­tos. Iš tik­rų­jų pa­ti sis­te­ma ap­ima ga­min­to­jus ir im­por­tuo­to­jus, nes jie pri­va­lo mo­kė­ti mo­kes­tį į vals­ty­bės biu­dže­tą tiek už ga­mi­nių, tiek už pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mą. Pa­ti sis­te­ma šian­dien leis ma­ty­ti ak­tu­a­lius duo­me­nis ir at­skir­ti, kai ga­min­to­jų at­sa­ko­my­bės ga­mi­niai ir pa­kuo­tės pri­klau­sys ga­min­to­jų at­sa­ko­my­bei, o už ku­rių at­lie­kų tvar­ky­mą tu­rės su­si­mo­kė­ti pa­tys gy­ven­to­jai. Aiš­ku, mes tu­ri­me Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to pa­si­ra­šy­tą pra­šy­mą pa­čią sis­te­mą įgy­ven­din­ti kuo sku­biau. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ko vyks­ta dis­ku­si­ja ir ką ak­cen­tuo­ja Tei­sės de­par­ta­men­tas, tai yra per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio, ar­ba pri­si­tai­ky­mo lai­ko­tar­pio, su­tei­ki­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, vi­ce­mi­nist­re. Iš­ties jūs at­sa­kė­te į ma­no klau­si­mą, ku­rį bu­vau su­gal­vo­jęs, bet tu­riu klau­si­mą ko­le­gai Si­mo­nui, nes bu­vo urė­di­jų re­for­ma, bu­vo ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų re­for­ma. Jis vi­sa­da sa­kė, kad pri­ori­te­tas yra at­lie­kos. At­lie­kos čia yra pro­ble­ma Nr. 1 ir pir­miau­sia rei­kia grieb­ti. Da­bar tu­ri­me tai, kad ko­le­ga pra­šo per­trau­kos, nors lyg ir pa­si­ren­gi­mas yra, vi­sa in­for­ma­ci­ja pa­teik­ta. Ko­le­ga, aš tik­rai ne­su­pran­tu, ko­dėl jū­sų tas klai­di­ni­mas, kad yra 25 tūkst. įmo­nių. Aš tu­riu ir jūs tu­ri­te Vals­ty­bės kon­tro­lės vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­tą, ku­rio­je yra pa­ra­šy­ta 15 tūkst. re­gist­ruo­tų ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų. Ki­ti duo­me­nys, ku­riuos jūs tei­kia­te. Ma­nau, tik­rai ne­ko­rek­tiš­ka klai­din­ti, pra­šy­ti per­trau­kos ir pas­kui kal­bė­ti, kad val­dan­tie­ji ne­spė­ja vyk­dy­ti re­for­mų. Ma­nau, į ši­tuos klau­si­mus jūs pa­tys tu­rė­tu­mė­te at­sa­ky­ti. Ko­le­gos, ma­nau, kad tik­rai tu­ri­me reng­tis ir ki­tą kar­tą tik­rai tu­ri­me su­si­telk­ti ir tik­rai ei­ti tvir­tu žings­niu pir­myn. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, la­bai džiu­gu, kad iš tik­rų­jų ima­ma­si spręs­ti at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos klau­si­mus, ką ir tei­gia Vals­ty­bės kon­tro­lė, kad šiuo me­tu tik­rai yra daug pro­ble­mų ir ne­ap­skai­ty­tas pa­kuo­čių tvar­ky­mas nuo 2013 me­tų. Da­bar ta sis­te­ma tik­rai pa­dė­tų tvar­ky­ti. Tik­tai klau­si­mas bū­tų tas, ar įsi­ga­lio­jus nuo sau­sio 1 die­nos, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, kad ar­ba ga­lės jung­tis į in­teg­ruo­tą sis­te­mą, ar­ba pil­dy­ti tie­sio­giai, ar ne­bus taip, kad pa­di­dės ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, gal­būt su­ma­ži­nant fi­nan­si­nę naš­tą tam tik­roms įmo­nėms, ku­rios pil­dys tie­sio­giai? Mes tu­ri­me prak­ti­ką ki­tų ap­lin­ko­sau­gos in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, kur tik­rai tek­da­vo… gal­būt jos ne­veik­da­vo pa­kan­ka­mai. Ar čia jau yra pa­kan­ka­mai iš­spręs­tos tos pro­ble­mos?

Ki­tas klau­si­mas. Jūs pa­mi­nė­jo­te apie ri­zi­kos ver­ti­ni­mo sis­te­mą kon­tro­lės sri­ty­je. Ar jau yra ku­ria­ma me­to­di­ka ir kuo pri­si­dės bū­tent ši­ta sis­te­ma ją įgy­ven­di­nant?

D. KRINICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Šian­dien tiek ga­min­to­jai, im­por­tuo­to­jai, tiek at­lie­kų tvar­ky­to­jai di­dži­ą­ja da­li­mi at­lie­kų ap­skai­tą, ga­mi­nių tei­ki­mo rin­kai ap­skai­tą vyk­do po­pie­ri­niais ata­skai­tos va­rian­tais. Ir at­ėjus kon­tro­liuo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai rei­kė­da­vo spaus­din­ti ga­na di­de­lį skai­čių la­pų, tik­rin­ti ke­lių sub­jek­tų tiek pa­kuo­čių, tiek ga­mi­nių, tiek at­lie­kų kie­kius ir teik­ti, be abe­jo, po­pie­ri­nes me­ti­nes ata­skai­tas.

Elek­tro­ni­nė sis­te­ma iš­spręs tiek pa­tik­ri­ni­mo, tiek ak­tu­a­lių duo­me­nų, tiek su­tik­ri­ni­mo, tiek ata­skai­tų tei­ki­mo naš­tos ver­slui klausimą. Vie­nin­te­lės yra dvi al­ter­na­ty­vos ver­slui – tai yra ar­ba pil­dy­ti tie­sio­giai duo­me­nis į elek­tro­ni­nę sis­te­mą, ar­ba su­si­kur­ti in­teg­ra­ci­ją ver­slo val­dy­mo sis­te­mos ir elek­tro­ni­nės at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. In­teg­ra­ci­jos bus pa­teik­tos sau­sio mė­ne­sį. Pu­sės me­tų lai­ko­tar­pis įves­ti duo­me­nis tie­sio­giai ar­ba pa­si­da­ry­ti in­teg­ra­ci­ją yra pa­kan­ka­mas.

Dėl kon­tro­lės la­bai trum­pas at­sa­ky­mas. Yra ku­ria­mas ri­zi­kos ver­ti­ni­mo mo­de­lis, ku­ris bus taip pat in­teg­ruo­tas į elek­tro­ni­nę sis­te­mą. Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad pa­gal tam tik­rus pa­žei­di­mus ar­ba pa­kei­ti­mus sis­te­mo­je bus ga­li­ma įmo­nes su­skai­dy­ti į di­džiau­sią ri­zi­ką ke­lian­čias, ma­žes­nę ar­ba ap­skri­tai ri­zi­kos ne­ke­lian­čias įmo­nes ir taip vyk­dy­ti efek­ty­ves­nę at­lie­kų tvar­ky­mo kon­tro­lę.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Gal dau­giau čia bū­tų re­to­ri­nis ir ma­žas pra­šy­mas vi­siems ko­le­goms, esan­tiems par­la­men­to sa­lė­je, ir opo­zi­ci­jos no­rė­čiau pa­pra­šy­ti, ka­dan­gi jūs taip pat pa­si­sa­ko­te už skaid­ru­mą ir po­ky­čius, kad ne­pa­si­duo­tu­mė­te vie­nam Sei­mo na­riui, ku­ris no­ri skelb­ti per­trau­ką. Iš­li­ki­me vi­si skaid­rūs ir ei­ki­me vi­si už po­ky­čius. Aš ži­nau, kad jūs ga­li­te, ir ju­mis ti­kiu. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Aš dar pa­klau­siu Si­mo­no. Ar jūs lei­džia­te pa­teik­ti, ar no­rė­tu­mė­te vis dėl­to pra­šy­ti per­trau­kos? (Bal­sai sa­lė­je)

S. GENTVILAS (LSF). Aš ne dėl to, kad ma­ne R. Šar­knic­kas ką tik­tai iš­va­di­no ne­skaid­riu po­li­ti­ku, ir ne prieš re­for­mas. Aš at­si­sa­kau sa­vo siū­ly­mo dėl per­trau­kos, bet tu­rė­siu pa­sta­bų. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip, mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū pir­miau­sia ko­le­gai, kad su­pra­to ir pri­ta­rė tiems po­ky­čiams, ku­rių rei­kia. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti. Kaip ma­to­me, mi­nis­te­ri­ja yra pa­da­riu­si di­de­lį įdir­bį, pa­si­ren­gu­si po­ky­čiams. Su­tei­ki­me jiems tą ga­li­my­bę.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Vy­tau­tai Ba­kai, vi­sų pir­ma jūs la­bai daug kal­bė­jo­te apie e. svei­ka­tos sis­te­mą, tai da­bar iš­girs­ki­te to­kį ak­ro­ni­mą GPAIS, tai yra sis­te­ma, ku­ria nau­do­sis 25 tūkst. Lie­tu­vos įmo­nių nuo Nau­jų­jų me­tų. Ši­tą sis­te­mą su­kū­rę žmo­nės šian­dien jau ne­be­dir­ba Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, bet jie ver­slo įmo­nėms pri­sta­to ši­tą sis­te­mą. Tos sis­te­mos in­teg­ra­ci­ja ne­su­kur­ta. Tai reiš­kia, kad smul­kios, vi­du­ti­nės įmo­nės tu­rės sam­dy­ti pa­pil­do­mus eta­tus tam, kad su­ves­tų, o di­des­nės įmo­nės mo­kė­tų bent po 10 tūkst. eu­rų tam, kad in­teg­ruo­tų sa­vo ver­slo val­dy­mo sis­te­mas į ši­tą. Ir tai pa­lies 25 tūkst. Lie­tu­vos įmo­nių. Jūs pri­si­min­ki­te ši­tą pa­va­di­ni­mą GPAIS, nes skam­bės dar la­bai daug kas. Ši­ta sis­te­ma iš tik­rų­jų su­kur­ta gal ir ge­rais tiks­lais.

Ger­bia­mas Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, tai nė­ra ma­no ko­kia nors kri­ti­ka, bet tai yra Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai per­duo­tas še­šių ver­slo aso­ci­juo­tų struk­tū­rų raš­tas, kad yra ai­bė pro­ble­mų, ne­ga­li pra­dė­ti dirb­ti nuo šios sau­sio 1 die­nos. Ir kai vi­ce­mi­nist­ras at­ne­ša do­ku­men­tą ir sa­ko, ker­ti­nės ver­slo są­ly­gos kei­čia­si po tri­jų sa­vai­čių, Tei­sės de­par­ta­men­tas dėl vi­sų ke­tu­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų sa­ko, ver­slo są­ly­gos kei­čia­mos ir tu­rit bent tris mė­ne­sius prieš keis­da­mi ver­slo są­ly­gas duo­ti su­si­pa­žin­ti… Na, ger­bia­mie­ji, ne­ap­kal­tin­ki­te ma­nęs ne­skaid­ru­mu, nes jūs tu­ri­te Vy­riau­sy­bė­je še­šių ins­ti­tu­ci­jų – Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos, In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo, Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ta­ry­bos, Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos, „Ža­lio­jo taš­ko“ raš­tą, kad ši­ta sis­te­ma yra tik­rai la­bai bran­gi ir yra mil­ži­niš­ka ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Bū­ki­te la­bai at­sar­gūs ir pra­šau ne­ap­kal­tin­­ti tų žmo­nių, ku­rie tie­siog no­ri pa­teik­ti pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to kar­tu su ly­di­mai­siais. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ly­di­mie­siems pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis dėl pa­grin­di­nio ir ly­di­mų­jų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 14 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Re­pli­ka po ba­la­vi­mo – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau, jei­gu jūs taip in­ter­pre­ta­vo­te… Aiš­ku, kiek­vie­nas žmo­gus yra kū­ry­bin­gas, ro­do jū­sų kū­ry­biš­ku­mą in­ter­pre­ta­ci­jos, bet iš šir­dies sa­kau, aš to­kių min­čių tik­rai ne­tu­rė­jau. Ir dė­kui ir bal­sa­vi­mą.

PIRMININKAS. Ir V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Taip, ka­dan­gi bu­vau pa­mi­nė­tas ir da­bar tar­si… Ger­bia­mas ko­le­ga Si­mo­nai, aš tik no­riu pri­min­ti, kad jū­sų frak­ci­ja va­do­vau­ja Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai. Tie­siog no­riu dar kar­tą pa­sa­ky­ti, bū­ki­te drą­sūs, tir­ki­te ko­rup­ci­jos at­ve­jus, ypač po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, kur tei­sė­sau­gai iki šiol gal­būt bu­vo sun­ku pri­ei­ti ar ne vi­sais lai­kais ga­lė­jo tai pa­da­ry­ti dėl auk­si­nių šaukš­tų po­li­ti­kos. Tir­ki­te, bet bū­ki­te drą­ses­ni, ka­da ver­ti­na­te A. Skar­džiaus veik­lą, ka­da ver­ti­na­te ki­tas veik­las, bū­ki­te drą­sūs, ne­si­dai­ry­ki­te per pe­tį, tir­ki­te. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ju.

 

19.08 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 37, 109 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 1091 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1416ES, Administraci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 308, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3081 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1417 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 37, 109 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 1091 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1416ES. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras D. Kri­nic­kas.

D. KRINICKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Kar­tu ir ly­di­muo­sius ga­li­te pri­sta­ty­ti.

D. KRINICKAS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas ir ly­di­ma­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rių tiks­las – įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­tą dėl gyv­si­dab­rio. Pri­ėmus šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, bus nu­ma­ty­tos ati­tin­ka­mos fi­zi­nių as­me­nų ir ju­ri­di­nių as­me­nų at­sa­ko­my­bės už gyv­si­dab­rio reg­la­men­te nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus vyk­dant veik­lą, su­si­ju­sią su gyv­si­dab­riu, gyv­si­dab­rio mi­ši­niais ir jun­gi­niais ir gyv­si­dab­rio tu­rin­čiais ga­mi­niais. Taip pat yra siū­lo­mos nu­sta­ty­ti ati­tin­ka­mos sank­ci­jos nuo 100 iki 4 tūkst. 300 eu­rų.

Dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų yra pa­teik­ta Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, yra pa­teik­tos ke­tu­rios pa­sta­bos, ku­rios su­si­ju­sios dau­giau­sia su pro­jek­to ly­gi­na­muo­ju va­rian­tu ir ati­tik­ties len­te­le. Vi­sos ma­no pa­sta­bos, ma­no­me, yra pri­im­ti­nos ir svars­tant pro­jek­tus ko­mi­te­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tai bus ati­tin­ka­mai pa­ko­re­guo­ti. Pra­šo­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą. Dė­kui.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1416ES pa­grin­di­nis yra Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1417 – pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

19.11 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 3, 15 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1440 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 3, 15 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1440. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras R. Ka­rob­lis.

R. KAROBLIS. La­bai ačiū. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, po­nios ir po­nai, pri­sta­tau Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 3, 15 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Prie­žas­tys, ko­dėl kei­čia­ma. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į tai, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2017 m. lie­pos 4 d. sa­vo nu­ta­ri­mu „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tos ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“ kon­sta­ta­vo, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­tas prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 20 straips­niui, 139 straips­nio 2 da­liai. Kon­kre­čiai – šiuo me­tu ga­lio­jan­ti ver­si­ja at­lei­do dva­si­nin­kus nuo ka­ri­nės tar­ny­bos, nuo ka­ro prie­vo­lės. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad nė­ra ga­lių tai įsta­ty­mu pri­im­ti, t. y. prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, nu­ma­to­ma po­zi­ty­vi dis­kri­mi­na­ci­ja.

To­dėl pa­reng­tas įsta­ty­mas, ku­rio tiks­lai: pir­ma, pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sia ga­lios Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čią Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­to nuo­sta­tą dėl dva­si­nin­kų at­lei­di­mo nuo ka­ro prie­vo­lės; an­tra, pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ati­dė­ti ju­ri­di­nio as­mens tei­ses tu­rin­čių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių ir ben­dri­jų na­riams, ku­rie šių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių ar ben­dri­jų ka­no­nų, sta­tu­to ar ki­tų nor­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka yra iš­rink­ti ar pa­skir­ti vyk­dy­ti pa­sto­ra­ci­nį dar­bą to­se re­li­gi­nė­se ben­druo­me­nė­se ar­ba ben­dri­jo­se, t. y. dar kar­tą yra są­ly­ga, kad re­li­gi­nė ben­druo­me­nė tu­ri tu­rė­ti ju­ri­di­nio as­mens tei­ses, taip pat, kad ka­no­nai, sta­tu­tas ir ki­tos šios re­li­gi­nės ben­druo­me­nės nor­mos nu­ma­to, kad tai yra pa­sto­vaus pa­sto­ra­ci­nio dar­bo po­bū­dis, o ne vien­kar­ti­nis.

Tre­čia. Aiš­ku, kas bū­tų, jei­gu bū­tų pa­skelb­ta mo­bi­li­za­ci­ja tiems as­me­nims, ku­rie nė­ra at­leis­ti nuo tar­ny­bos, o tie, ku­riems yra at­lei­di­mas, tai tuo 3 punk­tu nu­ma­to­ma, kad, pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją ir į tar­ny­bą pa­šau­kus ju­ri­di­nio as­mens tei­ses tu­rin­čių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių ir ben­dri­jų na­rius, vyk­dan­čius pa­sto­ra­ci­nį dar­bą to­se re­li­gi­nė­se ben­druo­me­nė­se ir ben­dri­jo­se, bū­tų ski­ria­mi į ka­ro ka­pe­lio­no pa­rei­gas. At­si­žvel­giant į įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą, pro­jek­tą pra­šy­tu­me svars­ty­ti sku­bos tvar­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ačiū už pri­sta­ty­mą. Aš ma­nau, kad tik­rai ra­do­te iš­min­tin­gą spren­di­mą iš tos si­tu­a­ci­jos, ku­ri bu­vo. Mes tu­rė­jo­me ge­rą po­kal­bį su kul­to at­sto­vais dėl ši­tų spren­di­mų, ir ma­nau, kad vi­si čia pri­tar­si­me. Tik tų dis­ku­si­jų me­tu iš­ki­lo gal­būt dėl ki­tų to­kių spe­cia­ly­bių, pa­vyz­džiui, me­di­kų, ar jie ga­lė­tų tu­rė­ti pa­siū­ly­mą tar­ny­bo­je pir­miau­sia ei­ti tar­nau­ti kaip me­di­kai, o tik po to kaip, sa­ky­kim, šau­liai? Ar ko­kių nors ki­tų pro­fe­si­jų, ku­rios ir­gi rei­ka­lin­gos? Ar to­kių pa­mąs­ty­mų nė­ra bu­vę ir mi­nis­te­ri­jo­je? Ačiū už at­sa­ky­mą.

R. KAROBLIS. La­bai at­vi­rai ta­riant, tai, po­ne Sei­mo na­ry, po­ne Juo­zai Ole­kai, ko ge­ro, jūs ge­riau ši­tą da­ly­ką jau­čia­te ir iš­ma­no­te, bet iš tik­rų­jų po­zi­ci­ja yra, kad per kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bą tu­ri­me at­si­žvelg­ti į ci­vi­li­nes spe­cia­ly­bes, ir tur­būt tas tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma su at­ski­rų kon­fe­si­jų va­do­vais ir ko­kie tie pa­grin­di­niai mo­ty­vai, pa­ska­ti­nę iš­vis to­kį klau­si­mą?

R. KAROBLIS. Bu­vo klau­si­mas dis­ku­tuo­tas ir su­de­rin­tas su ka­ta­li­kų… Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos sek­re­to­ria­tu ir as­me­niš­kai su ka­riuo­me­nės or­di­na­ru po­nu ar­ki­vys­ku­pu G. Gru­šu. Ma­tyt, kad ta nuo­sta­ta, mū­sų gal­va, yra tin­ka­ma vi­soms tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms, ku­rios (dar kar­tą) tu­ri ju­ri­di­nio as­mens tei­ses ir ku­rių dva­si­nin­kai vyk­do pa­gal jų tei­sės ak­tus, vi­di­nius ak­tus nuo­la­ti­nes pa­sto­ra­ci­nes funk­ci­jas, tai vie­nas da­ly­kas. O pa­ska­ti­ni­mas, kaip mi­nė­jau, kad po­zi­ty­vi dis­kri­mi­na­ci­ja, ku­rią nu­ma­to įsta­ty­mas, ir kad bu­vo bū­tent dėl to prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. O šiaip iš tik­rų­jų bu­vo ban­do­mos vi­sos op­ci­jos. Vie­na iš jų, kad mi­nist­ras in­di­vi­du­a­lia tvar­ka pri­im­tų spren­di­mą dėl kon­kre­čių dva­si­nin­kų iš­kvie­ti­mo, at­si­žvel­giant į ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus, bet ka­dan­gi pa­vy­ko, mū­sų gal­va, ben­dra mū­sų nuo­mo­ne, tų, ku­rie da­ly­va­vo ren­giant, ras­ti, įtvir­tin­ti ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus, to­dėl ben­dres­nė nuo­sta­ta ir li­ko. Ma­nau, kad tai yra ob­jek­ty­ves­nė nuo­mo­nė, nuo­sta­ta ne­gu tas ki­tas va­rian­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Da­bar no­rė­čiau pa­klaus­ti, pa­na­šiai čia jau klau­sė. Su vi­so­mis re­li­gi­nė­mis ben­druo­me­nė­mis, su re­for­ma­tais ir­gi bu­vo ap­svars­ty­tas ši­tas įsta­ty­mas? Ir kaip bu­vo at­si­žvelg­ta į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das?

R. KAROBLIS. Ne, su re­for­ma­to­riais kon­kre­čiai ne­bu­vo de­rin­ta, ta­čiau nuo­sta­ta, ku­ri yra įtrauk­ta, t. y. dar kar­tą pa­kar­to­siu tuos pa­čius bruo­žus, nuo­sta­tas, t. y., pir­mas da­ly­kas, ju­ri­di­nio as­mens tei­sės, re­for­ma­tų ben­druo­me­nės tą tu­ri. Ant­ras da­ly­kas, tu­ri sa­vo nuo­sta­tas ir sta­tu­tus. Tre­čias da­ly­kas, vyk­do nuo­la­ti­nes funk­ci­jas. Tai re­for­ma­to­riai vi­siš­kai pa­ten­ka į šį api­brė­ži­mą, t. y. tas pats sta­tu­sas, kaip ir ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės, ir re­for­ma­to­rių, taip sta­čia­ti­kių, bet aš ne­no­riu var­din­ti vi­sų, ku­rios pa­ten­ka, ku­rios ne.

Da­bar dėl Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mų. Iš tik­rų­jų yra pri­im­tas spren­di­mas, kad ka­pe­lio­nai, ku­rių tik­rai yra ne­daug ka­riuo­me­nė­je, yra šiuo me­tu ski­ria­mi ka­ta­li­kų, at­si­žvel­giant į esa­mą re­li­gi­nių ben­druo­me­nių pa­si­skirs­ty­mą Lie­tu­vo­je. Yra su­da­ry­tas me­mo­ran­du­mas bū­tent su re­for­ma­to­rių ben­druo­me­ne, kad jų pas­to­riai, dva­si­nin­kai ga­li ap­tar­nau­ti ir ka­rius, ku­rie to pra­šo, jiems yra vi­siš­kai at­vi­ras ke­lias į, sa­ky­sim, dis­lo­ka­ci­jos vie­tas, ka­rei­vi­nes, prie kon­kre­čių ka­rių. O dėl jų sky­ri­mo, pas­to­riams skir­tų ben­druo­me­nių, ne ka­ta­li­kų, na, pa­si­žiū­rė­jus skai­čių, kiek yra pra­šy­mų iš ka­rių, tai tik­rai nė­ra jo­kios kri­ti­nės ma­sės, bent ko­kios nors, ku­ri bū­tų pro­por­cin­ga, kad bū­tų ga­li­ma šiuo me­tu skir­ti, kad rei­kė­tų ki­tų kon­fe­si­jų, ne­gu ka­ta­li­kų šiuo me­tu. Bet taip, jei­gu bū­tų mo­bi­li­za­ci­ja, be jo­kios abe­jo­nės, vi­si re­for­ma­to­rių dva­si­nin­kai bū­tų (…) į ka­riuo­me­nę ka­pe­lio­nais ir jiems bū­tų są­ly­gos ab­so­liu­čiai kaip ir vi­siems ki­tiems dva­si­nin­kams, įskai­tant at­ly­gi­ni­mus, so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas ir ki­tus da­ly­kus.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Iš tie­sų, ger­bia­ma­sis mi­nist­re, kaip po­nas J. Ole­kas sa­kė, mes bu­vo­me Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jo­je, vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai, ku­ni­gas K. Smil­ge­vi­čius la­bai pa­gar­biai at­si­lie­pė apie jū­sų spren­di­mą ir la­bai džiau­gė­si, kad taip gra­žiai iš­spren­dė­te dėl ši­tos si­tu­a­ci­jos. Bet klau­si­mas, ar ka­ro ka­pe­lio­ną ski­ria, kaip aš su­pra­tau, ne Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, o pa­ti Baž­ny­čia jums?

R. KAROBLIS. Ka­ro ka­pe­lio­nas yra pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos… Bi­jau su­klys­ti, at­vi­rai ta­riant, bet ka­ro ka­pe­lio­nas yra pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos na­rys. Ką ga­li siū­ly­ti Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja, tai yra pa­teik­ti pa­siū­ly­mą.

A. VINKUS (LSDDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Ar už­si­ra­šė kas nors dėl mo­ty­vų? Taip. Mo­ty­vai už – J. Ole­kas. Ar no­rė­si­te kal­bė­ti?

J. OLEKAS (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Pa­ža­dė­jau, kad kal­bė­siu ir pa­ra­gin­siu ko­le­gas pri­tar­ti šiam spren­di­mui. Iš tik­rų­jų tai yra žings­nis į prie­kį. Anks­čiau pa­gal įsta­ty­mą dva­siš­kiai ne­tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je, da­bar yra pa­siū­ly­mas, ka­da ir kaip jie ga­lė­tų tar­nau­ti. Tur­būt ko­kio­mis są­ly­go­mis jie bū­tų pa­si­ruo­šę to­kiai tar­nys­tei, mes dis­ku­tuo­si­me ko­mi­te­te. O šiaip aš ma­nau, kad ka­ro ka­pe­lio­nai at­lie­ka la­bai svar­bų dar­bą, nes dva­si­nis, mo­ra­li­nis pa­lai­ky­mas, ku­ris yra ka­pe­lio­nų, tar­nau­jan­tiems ka­riams la­bai svar­bus, nes ka­riai su­si­du­ria ne su vie­na psi­cho­lo­gi­ne pro­ble­ma, ku­rią spręs­ti pa­de­da ka­ro ka­pe­lio­nai. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi mo­ty­vų sa­ky­ti prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė, gal ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną. Pri­ta­ria­me.

 

19.22 val.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1428 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 18 straips­nių pakei­ti­mo, 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo prie­du įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1441, Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 8, 9, 421 ir 71 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1442, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižengi­mų ko­dek­so 479, 480 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1443, Pareigū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 1 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1444 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1428 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1441. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras R. Ka­rob­lis. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

R. KAROBLIS. La­bai ačiū. Tei­kia­mas įsta­ty­mų pa­ke­tas, jei­gu ga­li­ma, pa­va­di­ni­mo ne­mi­nė­siu, tai yra Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mai ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai. Šie pa­siū­ly­mai yra su­si­ję su in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių sau­gu­mo sri­ties re­for­mo­mis, su ki­ber­ne­ti­ne sau­ga ir kon­so­li­da­ci­ja kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je. Su­tar­ta, kad vi­sos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo funk­ci­jos tu­rė­tų… Rei­ka­lin­gas vie­nas šei­mi­nin­kas, tai kol kas bu­vo Sei­me pa­da­ry­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai lap­kri­čio 20 die­ną dėl Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ati­tin­ka­mų funk­ci­jų per­kė­li­mo, kon­kre­čiai in­for­ma­ci­nės sau­gos, taip pat Vy­riau­sy­bės pri­im­tais nu­ta­ri­mais, su­si­ju­siais su Vy­riau­sy­bi­nių ry­šių cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mu į Na­cio­na­li­nį ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą ir Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bos re­for­ma­vi­mą į In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų tar­ny­bą.

Rei­kia už­baig­ti šią re­for­mą, li­kę pas­ku­ti­niai žings­niai įsta­ty­mų lei­dy­bos sri­ty­je, to­dėl to mi­nė­to įsta­ty­mo tiks­las, kad vie­šų­jų ry­šių tin­klo sau­gu­mo funk­ci­jos iš Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos yra per­duo­tos Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui. Tie­siog da­bar vyk­do­mos funk­ci­jos, ku­rios tu­rė­tų… Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­ba vyk­do vals­ty­bi­nių funk­ci­jų prie­žiū­rą ir vals­ty­bei svar­bios in­for­ma­ci­nės struk­tū­ros prie­žiū­rą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je, o ci­vi­li­nės funk­ci­jos pa­lie­ka­mos ati­tin­ka­mai Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos pa­da­li­niui. Tik­rai pa­gal tarp­tau­ti­nę funk­ci­ją yra pa­siek­tas eks­per­tų ly­giu kon­sen­su­sas, kad tu­ri bū­ti vie­no­se ran­ko­se, ne­tu­rė­tų bū­ti skai­do­ma, tai yra ir re­sur­sų kon­so­li­da­vi­mas, ir vie­nas po­žiū­ris, to­dėl es­mė yra bū­tent RRT funk­ci­jų per­da­vi­mas NKSC.

Ant­ras – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 479, 480 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Es­mė: vie­toj Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gumo cen­trui su­tei­kia­mi įga­lio­ji­mai tir­ti vie­šų­jų ry­šių tin­klo sau­gu­mo pa­žei­di­mus. Kei­čia­si sub­jek­tas.

Ir tre­čias – Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 1 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. Es­mė: iš Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo iš­brau­kia­mas Vy­riau­sy­bi­nių ry­šių cen­tras, nes nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos jis bus per­tvar­ky­tas, kei­čiant jo funk­ci­jas, pa­ve­di­mą ir at­si­sa­kant sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių, ku­rioms tai­ko­mos Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mų nuo­sta­tos. Tie­siog iš­ana­li­za­vus pri­ima­mas spren­di­mas, kad iš tik­rų­jų tin­ka­mas funk­ci­jas tu­ri at­lik­ti ci­vi­li­ai vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar­ba dar­bo su­tar­ti­nin­kai.

Pra­šo­me svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, ka­dan­gi, kaip mi­nė­jau, tai pas­ku­ti­nis ele­men­tas tam, kad bū­tų įvyk­dy­ta šios sri­ties re­for­ma nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tie­są sa­kant, su­pran­ta­ma, kon­so­li­da­ci­ja svei­kin­ti­na. (Aš nuo jū­sų iš kai­rės pu­sės.) Bet ter­mi­nai tik­rai la­bai glaus­ti. Kiek pro­ce­sas pa­ju­dė­jęs, nes pa­pra­s­tai pro­ce­sas pra­si­de­da, ka­da įsta­ty­mu yra įtvir­ti­na­mas per­da­vi­mas? Iš tik­rų­jų, ko­kio­je si­tu­a­ci­jo­je esa­te, ar tik­rai per tuos ter­mi­nus ga­li­ma su­spė­ti, jei­gu iš tik­rų­jų daug funk­ci­jų per­duo­da­ma Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui?

R. KAROBLIS. Tas pro­ce­sas bu­vo pra­dė­tas jau nuo šių me­tų sau­sio, va­sa­rio pra­džios. Kaip mi­nė­jau, lap­kri­čio 21 die­ną Sei­mas pri­ėmė spren­di­mus per­duo­ti kai ku­rias funk­ci­jas iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą. Tur­būt es­mi­niai spren­di­mai bu­vo 2017 m. rug­pjū­čio 16 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ka­da bu­vo įtvir­tin­ti pa­tys re­for­mos prin­ci­pai. Per tą lai­ką vy­ko iš tik­rų­jų vi­sas re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­sas. Dėl jo tik­rai įsta­ty­mi­nių pa­kei­ti­mų tuo me­tu nė­ra bu­vę.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos funk­ci­jų per­kė­li­mą, tai čia kal­ba­ma apie še­šių žmo­nių funk­ci­jų per­kė­li­mą iš vie­nos ins­ti­tu­ci­jos į ki­tą, bet žmo­nės ne­ju­da, lie­ka ten, kur bu­vę. Tie­siog kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je dirbs žmo­nės iš su­tau­py­tų žmo­nių ir fi­nan­si­nių re­sur­sų dėl re­for­mos. O Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bo­je žmo­nės at­liks ki­tas funk­ci­jas, pri­skir­tos nau­jos funk­ci­jos Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai, kur ne­bu­vo nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas ir žmo­giš­kie­ji re­sur­sai.

Spe­ci­fi­ka yra gal­būt dėl Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo iš­brau­ky­mų, ka­dan­gi bu­vo rei­ka­lin­ga ana­li­zė, bu­vo rei­ka­lin­gas kon­kre­čių eta­tų nu­ma­ty­mas, mes šiuo me­tu kal­ba­me apie Na­cio­na­li­nį ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą. Ga­lų ga­le pa­siū­ly­mu ati­tin­ka­mai… pir­miau­sia su­for­mu­la­vi­mas, ati­tin­ka­mų pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mas ir įsi­ti­ki­ni­mas, kad iš tik­rų­jų tai yra ne­su­si­ję su sta­tu­ti­niais pa­rei­gū­nais. Tai bu­vo iš es­mės tie pro­ce­sai, bet čia yra pa­ti pa­bai­ga, ku­ri nė­ra su­si­ju­si su pa­čia re­for­mos pa­bai­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pri­tar­da­mas jū­sų tei­kia­miems pa­siū­ly­mams ir re­for­mai, aš tu­riu du klau­si­mus.

Pir­mas. Dar man dir­bant mi­nis­te­ri­jo­je, mes bu­vo­me su­si­dū­rę su kai ku­rio­mis pro­ble­mo­mis dėl Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ros, (…) veik­la. Ar tos pro­ble­mos yra kaip nors pa­nai­kin­tos, iš­ny­ku­sios, nes tai dau­giau­sia bu­vo su­si­ję su sau­gu­mu, ypač su tais in­ci­den­tais net ir Sei­me? O ant­ras gal toks tech­ni­nis klau­si­mas. Jū­sų tei­kia­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio „Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo ins­ti­tu­ci­jos“ 2 da­ly­je jūs iš­brau­kė­te Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, o 3 da­ly­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš­lie­ka. Ar čia ne­ap­si­žiū­rė­ji­mas, ar ko­kie nors ki­ti pa­siū­ly­mai? Ačiū už at­sa­ky­mą.

R. KAROBLIS. Dėl pir­mo­jo klau­si­mo. Vals­ty­bi­nės įmo­nės in­fra­struk­tū­ra šiuo me­tu jau yra kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos da­lis, jei­gu ne­klys­tu, nuo lie­pos 1 die­nos. Aiš­ku, da­bar ji vei­kia ir tei­kia dar kol kas funk­ci­jas vie­šie­siems sub­jek­tams, kol kas at­lie­ka sa­vo funk­ci­jas, bet mes ma­no­me tik­rai, kad, dir­bant kar­tu, Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro in­fra­struk­tū­ros re­zul­ta­tai ge­rė­ja. O per me­tus, dar sun­ku pa­sa­ky­ti ka­da, (…) bū­tų vi­siš­kas jos žmo­nių in­teg­ra­vi­mas bū­tent į šias dvi mi­nė­tas kraš­to ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas: Na­cio­na­li­nį ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą ar­ba Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bą.

Dėl ant­ro­jo klau­si­mo, at­si­pra­šau, jei­gu lei­si­te, tik­rai ne­ga­liu at­sa­ky­ti da­bar stai­giuo­ju bū­du. Ti­kiuo­si, ry­toj ko­mi­te­to po­sė­dy­je at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Gal ga­li­me, ka­dan­gi nė­ra prieš, ne­kal­bė­ti? Ger­bia­ma­sis Juo­zas vis tiek pel­nė šian­dien dau­giau­sia kal­bė­ju­sio­jo no­mi­na­ci­ją. Aš ma­nau, kad jam už tai pa­dė­ko­si­me, už su­pra­ti­mą. Ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo. Pra­šom, sta­tis­ti­ka. Ger­bia­ma­sis J. Raz­ma pra­šo bal­suo­ti, grei­tai mes tą pa­da­ro­me. Dėl Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­tymo pro­jek­to Nr. XIIIP-1441 ir ly­di­mų­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-1442, Nr. XIIIP-1443 ir Nr. XIIIP-1444.

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas po pa­tei­ki­mo siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis dėl Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, kaip pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, tai ti­ki­mės, kad tai įvyks grei­tai. Jei ko­mi­te­tui pa­vyks su­tar­ti, tai gruo­džio 14 die­ną, jei ne, mes dar tu­ri­me 19 ir 21 die­ną.

Dėl Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo kaip pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­nu­ma­ty­ta. Da­ta ta pa­ti.

Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so – kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Da­ta ta pa­ti – gruo­džio 14 die­na.

Ir dėl Pa­rei­gū­nų, ka­rių – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, kaip pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – ta pa­ti.

Ir dar kar­tą kvie­čiu… Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti pa­siū­ly­toms da­toms ir ko­mi­te­tams.

 

19.32 val.

Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įstatymo Nr. I-555 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1439 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar kar­tą kvie­čiu ger­bia­mą­jį mi­nist­rą pa­teik­ti Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo Nr. I-555 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1439. Pra­šom.

R. KAROBLIS. La­bai ačiū. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 2 straips­nio 6 da­ly­je nu­sta­ty­tą ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo įren­gi­nių api­brė­ži­mą. Kon­kre­čiai tai da­bar nu­ma­ty­tas vie­nos ir ki­tos ša­lies ka­ri­nių ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas, pa­vyz­džiui, Lie­tuvos ir JAV, Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ir pa­na­šiai. Tiks­las yra iš­plės­ti šią są­vo­ką, kad bū­tų nu­sta­ty­tos, kad ki­ta ša­lis… ne­gu čia ka­ri­nė da­lis, kad ga­lė­tų bū­ti ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, įmo­nės, įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos. Čia bū­tų ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų ren­gi­niai. Kon­kre­čiai kal­ba­ma apie to­kius at­ve­jus, kai už­sie­nio ka­riai, esan­tys Lie­tu­vo­je, ben­drau­ja ir tei­kia pa­ra­mą Lie­tu­vos ci­vi­li­nėms ins­ti­tu­ci­joms – glo­bos na­mams, šei­my­nų ben­dri­joms ir pa­na­šiems da­ly­kams, kai ben­drau­ja, tei­kia pa­ra­mą.

Iš tik­rų­jų da­bar­ti­nio įsta­ty­mo nuo­sta­ta bu­vo reng­ta ta­da, kai tu­rė­jo­me tuos kla­si­ki­nius bū­dus, da­bar si­tu­a­ci­ja yra pa­si­kei­tu­si, aiš­ku, ka­rių, bū­nan­čių Lie­tu­vo­je, funk­ci­jos tam­pa di­des­nės. Tos są­vo­kos iš­plė­ti­mas leis­tų tai­ky­ti tas pa­čias pro­ce­dū­ras, pa­vyz­džiui, mui­ti­nės pro­ce­dū­ras, at­lei­di­mą nuo pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ir ki­tus da­ly­kus taip, kaip ir pa­gal dvi­ša­lio ka­ri­nio kla­si­ki­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nius.

Ko­dėl tą tu­rė­tų ar kas tai tu­rė­tų da­ry­ti? Ar Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ar pa­gal funk­ci­jas, sa­ky­ki­me, ar­ti­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ar So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja? Tie­siog ki­tų ša­lių prak­ti­ka, sa­ky­ki­me, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, yra to­kia, kad tai­ko­mas yra tas pats sub­jek­tas, tie pa­tys for­ma­lu­mai, tos pa­čios, sa­ky­ki­me, vi­sos for­mos. Ben­dra­dar­bia­vi­mo sub­jek­tai yra aiš­kūs, ki­tas da­ly­kas, kad tai yra vis dėl­to at­vy­ku­sių ka­rių pa­pil­do­ma veik­la.

O kad pro­ble­ma yra ne te­ori­nė, yra prak­ti­ka. 2017 me­tais JAV yra su­stab­džiu­si ke­le­tą pa­ra­mos pro­jek­tų vien dėl to, kad mes pa­gal mū­sų įsta­ty­mus ima­me kol kas PVM ir 2018 me­tais ren­gia­ma­si pa­ra­mą at­nau­jin­ti, bet, sa­kau, pa­gal JAV tai­syk­les pa­ra­ma ne­tei­kia­ma ta­da, ka­da nuo tam tik­ros pa­ra­mos pri­iman­ti ša­lis ima mo­kes­čius. Tie­siog tai yra su­de­rin­ta pir­miau­sia su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, tu­ri­me ir vi­siš­ką Vy­riau­sy­bės pa­ra­mą, kad to­kie at­ve­jai ir ši veik­la bū­tų vis dėl­to iš­plės­ta ir ne­ap­im­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo, bet ap­im­tų ir ka­ri­nį, ir ci­vi­li­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

R. KAROBLIS. Pra­šo­me sku­bos tvar­ka, at­si­žvel­giant į ar­tė­jan­čias JAV…

PIRMININKĖ. Su­pra­to­me. At­kreip­si­me į tai dė­me­sį. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti, jūs vis­ką pa­aiš­ki­no­te jau pa­teik­da­mas la­bai iš­sa­miai.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

Ar ga­li­me pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės siū­lo­mai ypa­tin­gai sku­bai? Sku­bos tvar­kai ga­li­me pri­tar­ti. Siū­lo­ma svars­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Ma­nau, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­si­rengs tai da­ry­ti ry­toj. Sku­ba. Vy­riau­sy­bė pra­šo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ja­me.

 

19.37 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-198 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-198. Ger­bia­mo­ji mi­nist­rė M. Vai­niutė jau tri­bū­no­je. Žo­dis jums. Pa­tei­ki­mas.

M. VAINIUTĖ. La­bas va­ka­ras, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Dė­ko­ju už su­teik­tą žo­dį ir ga­li­my­bę pa­teik­ti pro­jek­tą, ku­rio pa­va­di­ni­mas bu­vo ką tik pa­mi­nė­tas. Mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­tu yra sie­kia­ma įgy­ven­din­ti 2016 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį pri­im­tą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo 16 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tas bu­vo pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­sti­tu­ci­jai, o kon­krečiau, tai tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pu, taip pat Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tam 52 straips­niui, ku­riame ir nu­sta­ty­ta, kad „Vals­ty­bė lai­duo­ja pi­lie­čių tei­sę gau­ti se­nat­vės ir in­va­li­du­mo pen­si­jas, so­cia­li­nę pa­ra­mą ne­dar­bo, li­gos, naš­lys­tės, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo ir ki­tais įsta­ty­mų nu­ma­ty­tais at­ve­jais“.

Tai­gi šis pro­jek­tas tik­rai nė­ra su­dė­tin­gas. Jis yra, kaip ma­to­me, tik iš dvie­jų straips­nių. 1 straips­nis yra pa­pil­do­mas tam tik­ra nuo­sta­ta, o ta nuo­sta­ta yra ta, kad siū­lo­ma į sta­žą įskai­čiuo­ti ir fak­ti­nį tar­ny­bos lai­ką TSRS vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­me­nės pa­da­li­niuo­se, vyk­dant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je vei­ku­sių pa­tai­sos rei­ka­lų sis­te­mos įstai­gų ap­sau­gos kon­tro­lės funk­ci­jas, lai­ko­tar­piu nuo 1990 m. ko­vo 11 d., iki šių įstai­gų ap­sau­gą ir kon­tro­lę pe­rė­mė Lie­tu­vos Res­pub­li­ka. Tai šis lai­ko­tar­pis ap­im­tų 1990 m. ko­vo 11 d.–1991 me­tų gruo­džio mė­ne­sį.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas mi­nė­ta­me nu­ta­ri­me iš es­mės nu­sta­to ga­na daug ar­gu­men­tų, ko­dėl šį lai­ko­tar­pį rei­kė­tų įskai­čiuo­ti. Ir čia pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai yra to­kie, kad jau 2013 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, aiš­kin­da­mas 52 straips­nį, pa­brė­žė, kad, bū­tent skai­čiuo­jant vals­ty­bi­nes pen­si­jas, jų sky­ri­mas ir ga­vi­mas tu­ri bū­ti sie­ja­mas su as­mens tar­ny­ba Lie­tu­vos vals­ty­bei ir kad lo­ja­lu­mo mo­men­tai… Šiuo at­ve­ju pa­brė­žia­ma, kad jei­gu tas lai­ko­tar­pis bu­vo įskai­čiuo­ja­mas iki 1990 m. ko­vo 11 d., tai, aiš­ku, ne­bū­tų lo­giš­ka, jei tas lai­ko­tar­pis iki to lai­ko, kol Lie­tu­vos Res­pub­li­ka pe­rė­mė ši­tų įstai­gų kon­tro­lę, ne­bū­tų įskai­čiuo­tas. Juo la­biau kad tuo lai­ko­tar­piu iš es­mės per la­bai trum­pą lai­ką pa­rei­gū­nai bu­vo kvie­čia­mi to­liau są­ži­nin­gai dirb­ti sa­vo dar­bą, kad bū­tų iš­sau­go­tos so­cia­li­nės vi­daus rei­ka­lų dar­buo­to­jų ga­ran­ti­jos, taip pat ki­ti, sa­ky­kim, svar­būs mo­men­tai, kad tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ko­mos ir to­liau so­cia­li­nės, ma­te­ria­li­nės ga­ran­ti­jos. Ka­dan­gi tas dar­bas tu­rė­jo bū­ti tę­sia­mas, iš tik­rų­jų tas lai­ko­tar­pis tu­rė­tų bū­ti įskai­čiuo­ja­mas į sta­žą. Gal trum­pai bū­tų to­kie pa­grin­di­niai mo­men­tai.

Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to. Aiš­ku, vi­sa­da la­bai svar­bu at­si­žvelg­ti. Iš tik­rų­jų jo­kių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­pa­tei­kė. O mi­nė­to pro­jek­to 2 straips­nis čia yra toks vi­siš­kai gal, sa­ky­tu­me, tech­ni­nio po­bū­džio, nes iš es­mės yra kal­ba­ma apie tai, ko­kiu prin­ci­pu ir kaip tu­rė­tų bū­ti tas sta­žas ap­skai­čiuo­ja­mas, pats me­cha­niz­mas, taip sa­kant, tie pa­tys įgy­ven­di­ni­mo prin­ci­pai. Bet, kaip sa­kiau, pa­grin­di­nė nuo­sta­ta yra ši­to pro­jek­to 1 straips­nis. Tiek trum­pai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma mi­nist­re, aš su­pran­tu, kad ne jūs ren­gė­te tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet tu­riu kon­sta­tuo­ti, kad jus ap­ga­vo. De­ja, tai nė­ra nei pa­pras­tas, nei ele­men­ta­rus pro­jek­tas ir jis tik­rai yra po­li­ti­nis. Aš ne­ži­nau, ko­dėl pa­ra­šy­ta tik­tai apie pa­tai­sos įstai­gas, bet tie žmo­nės, ku­rie gy­ve­no prieš 30 me­tų, ži­no, kad ne pa­tai­sos įstai­gų rei­ka­las. Ar jums žino­ma, kad bu­vo 1988 me­tais toks „ba­na­nų ba­lius“ ir kas ta­me „ba­na­nų ba­liu­je“ bu­vo ak­ty­vūs vei­kė­jai? Aš tie­siog už­duo­du klau­si­mą ir pas­kui pa­si­sa­ky­siu prieš šį pro­jek­tą de­ta­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Gal dis­ku­tuo­si­me as­me­niš­kai? Ko­le­gos, klau­si­mas bu­vo mi­nist­rei. Mi­nist­rė at­sa­ko į jū­sų klau­si­mą. O su po­nu J. Ber­na­to­niu jūs pa­si­tar­si­te.

M. VAINIUTĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš at­si­pra­šau, bet, ži­no­ki­te, tik­rai man ta są­vo­ka, ap­gai­les­tau­ju, „ba­na­nų ba­lius“ nė­ra ži­no­ma. Tik­rai at­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Skai­tau, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra pa­ra­šy­ta, kad įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ro­dy­tu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu ga­lės pa­si­nau­do­ti apie 170 as­me­nų. Man ši­tas klau­si­mas, ko­dėl apie? Esa­mų ir bū­si­mų pa­rei­gū­nų. Ka­da čia ren­gia­si at­si­ras­ti dar nau­jų pa­rei­gū­nų, bu­vu­sių tuo me­tu? Man toks ne­su­pran­ta­mas… Ir dar, pa­aiš­kin­kit, pa­pil­do­mų lė­šų rei­kės 34 tūkst., apie 300. Čia me­tams tos pa­ja­mos bus ar čia… Kaip? Ačiū.

M. VAINIUTĖ. To­kie skai­čiai… Žo­džiu, ži­no­ki­te, ką aš ga­lė­čiau at­sa­ky­ti į ši­tą jū­sų klau­si­mą? Iš es­mės ši­tas pro­jek­tas jau yra pa­reng­tas, kaip tik­tai la­bai dė­ko­ju ger­bia­mam tei­sin­gu­mo mi­nist­rui J. Ber­na­to­niui, jūs į tai įsi­trau­kė­te, iš es­mės tas pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas dar jums bū­nant mi­nist­ru. Tie­siog, ka­dan­gi tik­rai lai­kas ei­na… Kaip aš mi­nė­jau, pro­jek­tas… Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas pa­kan­ka­mai se­niai, iš tik­rų­jų prie­der­mė įgy­ven­din­ti. Tik­rai, ži­no­ki­te, aš ne­no­rė­čiau čia ko nors ap­gau­di­nė­ti ir tu­riu są­ži­nin­gai pa­sa­ky­ti, kad tas aiš­ki­na­ma­sis raš­tas yra toks. Bet tik­rai mes ne­tu­ri­me jo­kio pa­grin­do ne­ti­kė­ti tais pa­teik­tais skai­čiais.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš bu­vau nu­si­tei­kęs pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pa­tai­są, bet esu la­bai ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nist­rė ne­ži­no pir­mos ag­re­si­jos prieš Są­jū­džio ir Lie­tu­vos žmo­nes, ku­rią įvyk­dė SSRS struk­tū­ros 1988 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį. „Ba­na­nų ba­lius“, ku­ris vy­ko prie Ka­ted­ros aikš­tės, yra vie­na iš tų ag­re­si­jų, ku­ri bu­vo pir­mą kar­tą pa­nau­do­jant jė­gą. Dir­bant tei­sin­gu­mo mi­nist­re, iš tik­rų­jų to­kius da­ly­kus rei­kė­tų ži­no­ti.

Ma­no klau­si­mas…

M. VAINIUTĖ. Aš…

J. OLEKAS (LSDPF). …yra tik­tai, ar jūs ta­me pa­pil­dy­me, ku­rį tei­kia­te, kal­ba­te tik apie tuos žmo­nes, ku­rie vyk­dė pa­tai­sos įstai­gų kon­tro­lę? Ne apie ki­tus, tar­na­vu­sius SSRS struk­tū­ro­se, bet bū­tent apie pa­tai­sos įstai­gas. Ačiū.

M. VAINIUTĖ. La­bai dė­kui už pa­sta­bą. Aš no­rė­čiau gal taip at­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų aš ne­su to­kia jau­na, kad to 1988 me­tų lai­ko­tar­pio ne­pri­si­min­čiau. Aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, be abe­jo, pri­si­me­na­me vi­sus tuos Są­jū­džio lai­kus. Aš tuo lai­ku jau dir­bau mo­ky­to­ja. Tai­gi tik­rai bu­vau pa­kan­ka­mai są­mo­nin­ga, kad ga­lė­čiau tuos įvy­kius ver­tin­ti. Tik­tai aš no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, aš gal tu­rė­jau pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti. Aš pa­sa­kiau, kad man ta są­vo­ka – „ba­na­nų ba­lius“ nė­ra ži­no­ma, bet šiaip tie įvy­kiai, be abe­jo­nės, tik­rai vi­siems yra ži­no­mi.

Ko­dėl tai, ką jūs pa­sa­kė­te, yra tik­tai apie pa­tai­sos įstai­gų dar­buo­to­jus? Iš tik­rų­jų, reng­da­ma­si ši­tam pri­sta­ty­mui, aš dar kar­te­lį įsi­gi­li­nau į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­riam įgy­ven­din­ti ir yra skir­tas ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ir bū­tent san­trau­ko­je, kur yra pa­teik­ta Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo… Jei­gu lei­si­te, trum­pai pa­ci­tuo­siu, ką kon­sta­ta­vo Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas: „Nė­ra jo­kio kon­sti­tu­ci­nio pa­grin­do tar­ny­bos lai­kui pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nei pen­si­jai skir­ti pri­lygin­ti fak­ti­nį tar­ny­bos po 1990 m. ko­vo 11 d. ki­tuo­se SSRS VRM vi­daus kon­tro­lės ir vi­daus rei­ka­lų pa­da­li­niuo­se, ki­tuo­se SSRS gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų pa­da­li­niuo­se, pa­sie­nio, mui­ti­nės, sau­gu­mo ir ki­to­se tar­ny­bo­se lai­ką.“ Tie­siog Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ci­ta­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas. Ačiū, mi­nist­re. Jūs ga­li­te at­si­sės­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš iš­sa­ky­siu nuo­mo­nę už su di­de­le abe­jo­ne da­bar po mi­nist­rės pri­sta­ty­mo, nes tas, kas čia bu­vo pa­ra­šy­ta, bu­vo pa­ra­šy­ta la­bai aiš­kiai, kad tik­tai tuo­se ka­riuo­me­nės pa­da­li­niuo­se, ku­rie vyk­dė pa­tai­sos įstai­gų ap­sau­gą. Kaip čia ma­no ko­le­ga klaus­da­mas ir sa­kė, kad bu­vo įvai­rių tar­ny­bų, bet mi­nist­rė pa­aiš­kin­da­ma da­bar la­bai pla­čiai iš­si­plė­tė, kad ir pa­sie­nio tar­ny­bo­je, ku­ri bu­vo tur­būt dar tais lai­kais KGB tar­ny­ba. To­dėl, man at­ro­do, tu­rė­tu­me tai­ky­ti skir­tin­gus ver­ti­ni­mus. Jei­gu mes kal­ba­me apie tuos žmo­nes, ku­rie dir­bo ar­ba li­ko tar­nau­ti pa­kvies­ti čia, iš Sei­mo, tuo me­tu Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos, per­ei­ti tar­nau­ti į Lie­tu­vos vals­ty­bės pu­sę ir jie vė­liau per­ėjo į Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas, to­dėl man at­ro­do, kad bū­tų lo­giš­ka tą lai­ko­tar­pį įskai­ty­ti. Bet jei­gu čia taip pla­čiai trak­tuo­ja­ma, ta­da man ky­la daug abe­jo­nių. Aš ma­nau, kad ko­mi­te­te į tai tu­rė­tų bū­ti la­bai rim­tai at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tai siū­lau tie­siog at­mes­ti šį pro­jek­tą. Pa­ci­tuo­siu, vis dėl­to yra kal­ba­ma ne apie ko­kius nors pa­vie­nius žmo­nes, ku­rie ka­lė­ji­muo­se vyk­dė ka­li­nių kon­tro­lę, o ci­tuo­ju: „Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­me­nės pa­da­li­niuo­se.“ Tie da­li­niai tu­rė­jo dvi­gu­bą pa­skir­tį: ir vež­da­vo ka­li­nius, ir sau­go­jo ka­lė­ji­mus, ir, esant rei­ka­lui, kas bu­vo 1988 m. rug­sė­jo 28 d., vai­ky­da­vo de­monst­ra­ci­jas. To­dėl šiuo at­ve­ju aš siū­lau vis dėl­to va­do­vau­tis tuo: per­ėjo jie į Lie­tu­vos ju­ris­dik­ci­ją, nuo to lai­ko ir gau­na tas pen­si­jas ir vi­sa tai, kas bu­vo jau Lie­tu­vos lai­kais. Tą fak­ti­nį lai­ką, ku­rį jie tar­na­vo iki tol, de­ja, vis dėl­to tai bu­vo tuo­me­ti­nio re­ži­mo at­ra­ma, kad ir kaip mes juos mė­gin­tu­me pri­temp­ti prie pa­pras­tų ka­lė­ji­mų sar­gų. Taip ne­bu­vo. To­dėl siū­lau tie­siog at­mes­ti. Aš ma­nau, tai bū­tų lo­giš­kas ir pro­tin­gas spren­di­mas. Gai­la, kad, aiš­ku, mi­nist­rei pa­ta­rė­jai gal ne­pa­ta­rė, ir­gi ne­ži­no­jo, ką reiš­kia tie įvy­kiai ir ką reiš­kia šie vi­daus ka­riuo­me­nės da­li­niai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi. Pra­šau.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 6, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną. Dė­ko­ju.

 

19.50 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1290 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1290. A. Ši­rins­kie­nė. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Sie­kiant ma­žin­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių kai­nas, tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad, ap­skai­čiuo­jant maž­me­ni­nę kom­pen­suo­ja­mo­jo vais­ti­nio pre­pa­ra­to kai­ną, ne di­des­ni ne­gu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti ant­kai­niai pri­de­da­mi ne prie de­kla­ruo­tos kai­nos kaip da­bar, bet prie Lie­tu­vos rin­kai tai­ko­mos kai­nos vais­ti­nio pre­pa­ra­to ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nės, ku­rie iš tik­rų­jų siū­lo­mi par­duo­ti Lie­tu­vo­je.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris vėl­gi įve­da­mas siū­lo­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu, yra tas, kad kei­čia­muo­se įsta­ty­mo 57 ir 59 straips­niuo­se yra siū­lo­ma su­teik­ti Vy­riau­sy­bei įga­lio­ji­mus nu­sta­ty­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių ne tik ba­zi­nes kai­nas, bet ir pa­cien­to prie­mo­kos ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką bei ba­zi­nės kai­nos ir pa­cien­to prie­mo­kos dy­džio, įra­šant vais­ti­nius pre­pa­ra­tus ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes į kai­ny­nus, rei­ka­la­vi­mus.

Taip pat nai­ki­na­ma tei­sės spra­ga, nes šiuo me­tu įsta­ty­mu yra nu­ma­ty­ta tik­tai ga­li­my­bė vyk­dy­ti ly­gia­gre­tų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų im­por­tą, tuo tar­pu ly­gia­gre­tus vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pla­tini­mas ne­bu­vo api­brėž­tas. Tai ati­tin­ka­mai tai­sant 57 straips­nį tarp sub­jek­tų yra įra­šo­mi ir sub­jek­tai, ku­rie už­si­i­ma ly­gia­gre­čiu vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pla­ti­ni­mu, tai yra įve­ža ly­gia­gre­čiai tuos pre­pa­ra­tus, ku­rie yra re­gist­ruo­ti Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ro­je, ne tik vals­ty­bė­se na­rė­se, kad yra da­bar.

Be to, yra da­ro­ma ne­ma­žai ir re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­tai­sy­mų. Ti­ki­ma­si, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą bus už­tik­rin­tas di­des­nis tei­si­nis aiš­ku­mas, at­si­sa­ky­ta per­tek­li­nio re­gu­lia­vi­mo, o vis dėl­to ga­li­my­bė Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti pa­mi­nė­tus da­ly­kus, kaip ir ba­zi­nės kai­nos ar prie­mo­kos ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką, leis kur kas lanks­čiau re­a­guo­ti į rin­kos po­ky­čius tiek Lie­tu­vo­je, tiek, ka­dan­gi ži­no­me, yra re­fe­ren­ci­nės vals­ty­bės, tai ir ati­tin­ka­mai į rin­kos po­ky­čius re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs iš­vis at­si­sa­ko­te de­kla­ruo­ja­mos kai­nos ir per­ei­na­te prie vais­ti­nių pre­pa­ra­tų Lie­tu­vai tai­ko­mų kai­nų, jų nie­kur ki­tur ne­be­lie­ka? Ir koks šian­dien tas san­ty­kis tarp de­kla­ruo­ja­mos kai­nos ir Lie­tu­vai tai­ko­mo vais­ti­nio pre­pa­ra­to kai­nos?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, iš tie­sų yra siū­lo­ma per­ei­ti nuo de­kla­ruo­tos kai­nos prie Lie­tu­vos rin­kai tai­ko­mos kai­nos ma­nant, kad toks re­gu­lia­vi­mas bus kur kas aiš­kes­nis. Be abe­jo, žiū­rint vėl­gi to­les­nį re­gu­lia­vi­mą, ku­ris ma­to­mas ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas taip pat jau yra pa­teik­tas de­rin­ti, tai ir kai­nų ly­gi­ni­mas re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se taip pat kei­sis. Bet tai yra ne įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ne­bus taip, kad daug ino­va­ty­vių eti­nių vais­tų, ku­rie yra bran­gūs pa­gal ga­min­to­jo są­nau­das, ne­pa­teks į kom­pen­suo­ja­mų­jų są­ra­šą? Ar yra ga­li­my­bė, sa­ky­ki­me, eti­nių, ge­ne­ri­nių me­di­ka­men­tų pa­te­ki­mui (…)?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas bus tai­ko­mas vi­sų pir­ma vi­soms gru­pėms vais­tų – tiek pa­ten­ti­niams vais­tams, tiek ge­ne­ri­niams vais­tams. Bet kai ku­rie as­pek­tai, kaip ma­no mi­nė­tas ly­gia­gre­tus pla­ti­ni­mas, pir­miau­sia, ti­kė­ti­na, bus tai­ko­mi pa­ten­ti­niams vais­tams. Kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių prak­ti­ka ro­do, ly­gia­gre­tus pla­ti­ni­mas ar ly­gia­gre­tus im­por­tas pir­miau­sia rin­ko­je at­si­ran­da ta­da, ka­da yra pa­ten­ti­niai vais­tai ir tam tik­ra pras­me su­ku­ria kon­ku­ren­ci­ją tarp pa­ten­ti­nių vais­tų, ka­da tie­siog ga­li­ma per­par­duo­ti tą pa­tį vais­ti­nį pre­pa­ra­tą, ku­ris yra re­gist­ruo­tas ki­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je na­rė­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Man šiek tiek ne­ra­mu, kai vals­ty­bė pra­de­da kiš­tis per daug į kai­nas, tai au­to­ma­tiš­kai daž­niau­siai tos kai­nos ne­su­ma­žė­ja, o daž­niau­siai ver­slas pri­si­tai­ko taip, kad tos kai­nos di­dė­ja. No­rė­čiau vis dėl­to pa­klaus­ti, ar tik­rai Vy­riau­sy­bė pa­da­rys ko­kias nors pro­tin­gas for­mu­les, kad ne­rei­kės ir rin­kos, ypač dėl prie­mo­kų, ku­rias tu­rė­tų su­re­gu­liuo­ti mi­nis­te­ri­ja? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Na, iš tie­sų vais­tų rin­ka yra iš­skir­ti­nė rin­ka Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kur vi­sos vals­ty­bės na­rės la­bai griež­tai re­gu­liuo­ja tiek pa­cien­tų prie­mo­kas, tiek maž­me­ni­nės ar did­me­ni­nės pre­ky­bos ant­kai­nius. Re­gu­lia­vi­mo pras­me mes tik­rai ne­si­ski­ria­me nuo ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių.

O dėl pa­cien­to prie­mo­kos, tai lie­ka po­įsta­ty­mi­niam re­gu­lia­vi­mui, tai nė­ra įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo da­ly­kas ir nie­ka­da ne­bu­vo. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė ar mi­nis­te­ri­ja, kiek man ži­no­ma, yra lin­ku­si gal­vo­ti apie fik­suo­tą prie­mo­ką vi­siems vais­ti­niams pre­pa­ra­tams. Tai grei­čiau­siai reikš­tų, kad ten, kur yra la­bai di­de­lės prie­mo­kos, jos la­bai žen­kliai pa­cien­tams su­ma­žės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Aš trum­pai, ko­le­ge. Klau­si­mas bū­tų dau­giau gal mi­nist­rui. Kas jums ži­no­ma, ar mes da­ly­vau­ja­me vais­tų pir­ki­me kar­tu su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, kad nu­muš­tu­me kai­ną per di­de­lį kie­kį, ar jau vyks­ta to­kie po­slin­kiai?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ti­kiu, kad jūs mi­nist­rui tą klau­si­mą už­duo­si­te per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Kiek man yra ži­no­ma, Vi­šeg­ra­do vals­ty­bių lyg­me­niu vyks­ta de­ry­bos. Kiek jos yra pa­žen­gu­sios, tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet ži­nau, kad mi­nist­ras tik­rai bu­vo su­si­ti­ki­muo­se ir tam tik­ri su­si­ta­ri­mai vyks­ta. Anks­čiau bu­vo links­ta­ma prie Pa­bal­ti­jo rin­kos vie­ni­ji­mo, da­bar ma­tant, kad vis dėl­to ta Pa­bal­ti­jo rin­ka ma­ža ir ban­dy­ti pir­ki­mai ne­pa­si­tei­si­no, tie­siog yra per­ei­na­ma prie Vi­šeg­ra­do for­ma­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me!“, „Ne!“) Bal­suo­ja­me dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1290 po pa­tei­ki­mo.

Ba­la­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų dar­bo lai­kas, nu­ma­ty­tas dar­bo­tvarkėje, kaip ir bai­gė­si. Ar ga­li­me su­tar­ti, kad mes lei­džia­me vi­sus li­ku­sius… (Triukš­mas sa­lė­je) Dar pu­sę va­lan­dos pra­tę­sia­me? (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad leis­tu­me pa­teik­ti, svars­ty­ti li­ku­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, su vie­na są­ly­ga, kad vi­si esan­tys tri­bū­no­je kal­bės trum­pai, ne­pa­sa­kos mums il­gų is­to­ri­jų.

PIRMININKĖ. Taip, su­ta­rė­me.

 

19.59 val.

Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-976 12 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1379 (pa­tei­ki­mas)

 

Su­ta­rė­me ir kvie­čiu Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mą pa­teik­ti ger­bia­mą­jį mi­nist­rą V. Sin­ke­vi­čių. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1379.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Kei­čia­mi Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo 12 ir 14 straips­niai. Įsta­ty­mo tiks­las yra įtvir­tin­ti efek­ty­vią lais­vų­jų zo­nų ste­bė­se­nos sis­te­mą.

LEZʼų ir vals­ty­bės pa­gal­bos ste­bė­se­nos trū­ku­mai bei bū­ti­ny­bė nu­sta­ty­ti efek­ty­vią lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų ste­bė­se­ną yra re­ko­men­duo­ja­ma net­gi vals­ty­bės au­di­to ata­skai­to­je, vi­sai ne­se­niai nag­ri­nė­to­je ko­mi­te­tuo­se. Ir siū­lo­ma keis­ti 12 straips­nį, nu­ma­ty­ti, kad bū­tent LEZʼų val­dy­mo ben­dro­vės tu­ri tei­sę gau­ti iš zo­no­je vei­kian­čių įmo­nių Vy­riau­sy­bės ar įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­tus duo­me­nis apie jų veik­lą ir veik­los re­zul­ta­tus. Taip pat svar­bus pa­kei­ti­mas yra 14 straips­nio, kad LEZʼų vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą at­lie­kan­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, at­si­žvelg­da­ma į LEZʼų ir jų val­dy­mo ben­dro­vių veik­los re­zul­ta­tus bei įver­ti­nu­si LEZʼų ste­bė­se­ną vyk­dan­čios vie­šo­sios įstai­gos pa­siū­ly­mus, pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pri­ima spren­di­mus dėl esa­mų lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų plėt­ros, jų veik­los ska­ti­ni­mo, tei­kia pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei ir Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Įgy­ven­di­nus pa­kei­ti­mus, bus su­teik­ta vie­ša­jai įstai­gai „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­gal kom­pe­ten­ci­ją at­lik­ti LEZʼų ste­bė­se­ną pa­gal tuos pa­teik­tus duo­me­nis. Ma­nau, kad to­kiu bū­du Ūkio mi­nis­te­ri­ja ga­lės at­lik­ti ko­ky­biš­ką LEZʼų ste­bė­se­ną, įver­tin­ti tą lė­šų nuo­la­ti­nį po­rei­kį ir in­ves­ti­ci­jas, taip bus už­tik­ri­na­ma pa­kan­ka­ma LEZʼų veik­los ir vals­ty­bės pa­gal­bos ste­bė­se­na, o šios ste­bė­se­nos pa­grin­du ir bus pri­ima­mi pa­grin­di­niai spren­di­mai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Trum­pai sten­giau­si.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si V. Rin­ke­vi­čius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Man dau­giau klau­si­mų ky­la dėl ben­dro­vių val­dy­mo. Ar iš tik­rų­jų yra di­de­lis po­rei­kis kiš­tis į jų rei­ka­lus, nes jie fak­tiš­kai no­ri dirb­ti ge­rai vien to­dėl, kad iš to gy­ve­na? Kiek gi­liai ruo­šia­ma­si kiš­tis ir ar ta prie­mo­nė ap­skri­tai rei­ka­lin­ga?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Ma­nau, kad prie­mo­nė rei­ka­lin­ga, nes aki­vaiz­du, kad da­bar yra nuo­lat iš vals­ty­bės pra­šo­ma vie­nų ar ki­tų in­ves­ti­ci­jų į vie­ną ar ki­tą eko­no­mi­nę zo­ną, ir kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ar tik­rai to rei­kia, ar ne. Pra­šo­ma ke­lią nu­ties­ti, vi­si ge­le­žin­ke­lio no­ri ir pa­na­šiai, tai čia aš ma­nau, kad la­bai svar­bus ste­bė­se­nos mo­de­lis. Jis leis mums vie­no­kias ar ki­to­kias iš­va­das pri­im­ti dėl vie­nos ar ki­tos, nes tu­ri­me sep­ty­nias eko­no­mi­nes zo­nas, o re­sur­sai nė­ra be­ga­li­niai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Įmo­nės tu­ri prie­vo­lę sa­vo veik­los me­ti­nių fi­nan­si­nių re­zul­ta­tų ata­skai­tas pri­sta­ty­ti Re­gist­rų cen­trui.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Taip.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ar ne­bus dub­lia­vi­mo čia ir ar ne­pa­blo­gins mū­sų in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos rei­tin­gų tarp­tau­ti­niu mas­tu?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ma­nau, kad ne, bet at­si­žvelg­si­me į tai, kad ne­bū­tų pa­pil­do­ma, be­si­dub­liuo­jan­ti ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Kai ku­rie duo­me­nys yra rei­ka­lin­gi, rei­ka­lin­gi ir tam, kad skir­tu­me pra­šo­mą pa­ra­mą, nes iš tie­sų daž­nai įmo­nės prieš at­ei­da­mos į lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną pa­tei­kia pro­jek­tą ir ko­kia veik­la už­si­ims, ir ko­kie bus re­zul­ta­tai. Vi­si tie duo­me­nys, ma­nau, kad rei­ka­lin­gi vals­ty­bei.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, čia aš ma­tau, kad at­si­ran­da dar vie­na kon­tro­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja. 1 straips­ny­je pa­ra­šy­ta, kad lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės tvar­ką at­lie­ka jos įga­lio­ta vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja. 2 straips­ny­je ra­šo­ma – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio mi­nist­ro įga­lio­ta vie­šo­ji įstai­ga ir taip to­liau, ir taip to­liau. Ir vėl tei­kia tuos duo­me­nis, dėl ku­rių čia ko­le­gos abe­jo­jo. Dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja. Man at­ro­do, kad čia iš tik­rų­jų yra žen­klus ver­slo ap­sun­ki­ni­mas. Jei­gu mes no­ri­me ste­bė­ti tas val­dy­mo įmo­nes, tai čia vie­nas da­ly­kas, bet jūs kal­ba­te ne tik apie lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų val­dy­mo ben­dro­ves, bet ir lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čių įmo­nių veik­lą, jų re­zul­ta­tus ir taip to­liau, ir taip to­liau. Jei­gu no­ri­te nu­ties­ti ko­kią nors in­fra­st­ruk­tū­rą, gal­būt stan­dar­ti­nę ar ko­kią, bet čia apie kon­kre­čios įmo­nės veik­lą. Dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Jau ir da­bar yra tas įga­lio­ji­mas „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, tik nė­ra pagal įsta­ty­mą pa­grin­do tą in­for­ma­ci­ją ana­li­zuo­ti ir teik­ti iš­va­das, tai vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas. Čia rei­kė­tų at­skir­ti, ką ir pa­mi­nė­jo ger­bia­ma­sis E. Pu­pi­nis, kad įmo­nė, ad­mi­nist­ruo­jan­ti LEZʼą, šiaip ar taip, yra su­in­te­re­suo­ta kuo ge­res­ne LEZʼo veik­la, bet la­bai re­tai yra su­in­te­re­suo­ta in­ves­tuo­ti į tą LEZʼą ir in­ves­ti­ci­jų žiū­ri link vals­ty­bės. Tai mums šiuo at­ve­ju taip pat rei­kia adek­va­čiai įver­tin­ti ne tik tą jų di­de­lį no­rą, bet adek­va­čiai įver­tin­ti ir Vy­riau­sy­bės, vals­ty­bės ga­li­my­bes in­ves­tuo­ti LEZʼe, o, šiaip ar taip, ta in­for­ma­ci­ja, daug jos yra tei­kia­ma, tik nė­ra įsta­ty­mu įtei­sin­ta.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, vis tiek iš jū­sų pa­tei­ki­mo sun­ku su­vok­ti, kur čia da­bar kas nau­jo at­si­ran­da, nes jūs pa­tys sa­kė­te, kad „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ da­bar pa­gal pa­ve­di­mą ga­li tuos da­ly­kus da­ry­ti. Ar čia jiems pa­ve­da­me ko­kius nors nau­jus duo­me­nis, ku­riuos, sa­ky­kim, Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ar ki­tos kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­jo, ir mes jiems su­tei­kia­me to­kią ga­li­my­bę? Tuos ben­druo­sius da­ly­kus jūs ga­lit bet kam pa­ves­ti žiū­rė­ti, ana­li­zuo­ti, vi­siš­kai to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų ne­rei­kia. Gal čia kaž­kas nau­jo, kaž­ko­kie įran­kiai, ku­rių anks­čiau jie ne­tu­rė­jo?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Pir­miau­sia po­įsta­ty­mi­niais ak­tais dar bus tvir­ti­na­ma pa­pil­do­mai, ko­kią in­for­ma­ci­ją tu­rė­tų „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ gau­ti bū­tent iš LEZʼų įmo­nių, LEZʼų ben­dro­vių. Aš ma­nau, kad pir­mas da­ly­kas, kas yra įtei­si­na­ma, t. y. įgy­ven­di­na­ma ir Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ja, kad vals­ty­bė tu­rė­tų at­lik­ti lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų ste­bė­se­ną, kaip yra pa­nau­do­ja­mos vals­ty­bės lė­šos, kaip jos sunaudoja­mos, ko­kią nau­dą ga­lų ga­le tas mū­sų in­ves­tuo­tas eu­ras duo­da.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš la­bai įdė­miai žiū­riu į jū­sų star­to pra­džią ir man iš tik­rų­jų smal­su, ka­da jūs pra­dė­si­me ge­ne­ruo­ti po­ky­čius. (R. Sin­ke­vi­čius: Čia su įsta­ty­mu su­si­ję…“) Gal­būt čia iš pra­ei­ties at­ei­nan­tis įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet vis tiek. Yra LEZʼų, ku­rie ne­blo­gai vei­kia, yra LEZʼų, kur ab­so­liu­čiai nie­ko ne­vyks­ta, fak­tiš­kai yra švais­to­mi pi­ni­gai. Tai da­bar jau ši­tą prie­mo­nę įdieg­si­te, vis­kas ap­si­vers, vi­si pra­dės pui­kiai dirb­ti, o jei­gu ne, tai kam čia lai­ką gai­ši­na­te mū­sų ir sa­vo?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš tur­būt at­sa­ky­čiau į klau­si­mą klau­si­mu. Kiek ka­den­ci­jų jūs esa­te Sei­mo na­rys ir ar ma­tė­te bent vie­ną įsta­ty­mą, ku­rį pri­ėmus ry­toj stai­ga vis­kas pa­si­kei­tė? Tai yra vie­na iš kom­plek­si­nių prie­mo­nių, ku­ri pa­dės efek­ty­viau val­dy­ti mū­sų lais­vą­sias eko­no­mi­nes zo­nas. Ša­lia to aš jau anks­čiau esu pa­tei­kęs pa­ke­tą lais­vų­jų zo­nų… ap­mo­kes­ti­ni­mo lais­vo­sios zo­no­s, taip pat reg­la­men­ta­vi­mo že­mės iš­si­pir­ki­mo klau­si­mų ir pa­na­šiai. Tai yra vi­sas kom­plek­tas, ku­ris pa­de­da mū­sų vals­ty­bei re­gio­ne bū­tų kon­ku­ren­cin­gai.

Ži­no­me, kad to­kias pa­čias spe­cia­li­ą­sias zo­nas tu­ri ir Len­ki­ja, tu­ri ir Lat­vi­ja. Ma­ty­da­mi, ana­li­zuo­da­mi jų si­tu­a­ci­ją, tei­kia­me ati­tin­ka­mus siū­ly­mus, ku­rie pa­dė­tų bū­ti mums kon­ku­ren­cin­ges­niems ir at­si­ves­ti vie­nas ar ki­tas in­ves­ti­ci­jas. Ma­nau, kad tai vei­kia, žiū­rint į tai, kaip už­si­pil­do Kau­no ar Klai­pė­dos LEZʼai. Kal­bant apie ki­tus LEZʼus – Šiau­lių ar Pa­ne­vė­žio, aš ma­nau, jiems taip pat rei­kia duo­ti lai­ko, nes prieš tai ma­no mi­nė­ti LEZʼai vei­kia per ge­rą de­šimt­me­tį. Aš ma­nau, kad vi­sos tos kom­plek­si­nės prie­mo­nės ga­le die­nos duos tą po­zi­ty­vų re­zul­ta­tą, o mes kar­tu sa­vo ruož­tu kaip vals­ty­bė, kaip in­ves­tuo­to­jas taip pat ma­ty­si­me, ką vis dėl­to, kiek mes in­ves­ta­vo­me ir ko­kią nau­dą iš to ga­vo­me – ar tik bu­kai in­ves­ta­vo­me į as­fal­tą, ar vis dėl­to tai duo­da kaž­ko­kią nau­dą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aki­vaiz­du, kad pa­si­ti­ki­te „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ kaip ins­ti­tu­ci­ja ir kal­ba­te apie pa­pil­do­mas funk­ci­jas ir at­sa­ko­my­bes jiems. Bet šian­dien dar čia, Sei­mo sa­lė­je, šykš­tė­jo­te jiems in­ves­ti­ci­jų, gai­lė­jo­te ins­ti­tu­ci­jai pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, ku­ri, aki­vaiz­du, dir­ba ge­rai, o da­bar kal­ba­me apie pa­pil­do­mas funk­ci­jas. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ap­si­spręs­ki­te – ge­ra ar blo­gai dir­ba „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, rei­kia ar ne­rei­kia di­din­ti jai fi­nan­sa­vi­mą?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš esu ap­si­spren­dęs ir tą esu pa­sa­kęs dar anks­čiau, kad „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ dir­ba ge­rai. Bet, kal­bant apie ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ bu­vo pa­kvies­ti į klau­sy­mus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, kur jiems bu­vo už­duo­tas la­bai kon­kre­tus klau­si­mas, ar rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas. Va­do­vo bu­vo pa­sa­ky­ta, kad šiuo me­tu ne, nes ir taip yra daug ne­už­pil­dy­tų eta­tų, pra­ei­tais me­tais, šiais me­tais yra skir­tas pa­pil­do­mas finan­sa­vi­mas. Įmo­nė, vie­šo­ji įstai­ga ne­spė­ja tiek aug­ti, to­dėl aš ma­nau, kad skir­ti tą ne­rei­ka­lin­gą mi­li­jo­ną… Skir­si­me, kai at­eis lai­kas, kai „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ bus pa­si­ruo­šu­si tam augi­mui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. K. Ma­siu­lis – nuo­mo­nė už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš vis dėl­to su tam tik­ro­mis re­zer­va­ci­jo­mis ma­nau, kad rei­kia pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Idė­jos yra aiš­kios. „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ yra vie­na iš ne­dau­ge­lio Lie­tu­vos agen­tū­rų, ku­ri iš tik­ro duo­da di­džiu­lę nau­dą ir ne­ša in­dė­lį į vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jas, ir to­kį žen­klų in­dė­lį. Man jau vien tai, kad šia­me pro­jek­te bus, LEZʼuo­se da­ly­vaus „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mą, bet pa­tys tiks­lai nė­ra iki ga­lo aiš­kūs. Ti­kiuo­si, gal iš­si­aiš­kins.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš ne griež­tai prieš­ta­rau­ju iš tik­rų­jų, bet man at­ro­do, kad tai tam tik­ras ap­sun­ki­ni­mas ir dar vie­na ad­mi­nist­ra­ci­nė ar biu­ro­kratinė naš­ta, nes jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, tai iš tų pa­teik­tų siū­ly­mų šia­me įsta­ty­me su­si­da­ro toks vaiz­das, kad mi­nist­ras nesu­si­tvar­ko su „In­ves­tuok Lie­tu­va“ ir jam rei­kia dar ko­kių nors pa­pil­do­mų įsta­ty­mų prie­mo­nių, kad „In­ves­tuok Lie­tu­va“ pa­teik­tų ana­li­zę, re­ko­men­da­ci­jas. Aš ma­nau, ka­dan­gi Ūkio mi­nis­te­ri­ja yra stei­gė­jas, tai stei­gė­jui pa­pras­tai ins­ti­tu­ci­jos tą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia.

Ki­tas siū­ly­mas ne­at­ly­gin­ti­nai iš vals­ty­bės re­gist­rų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie įmo­nių ir lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų ben­dro­vių veik­los re­zul­ta­tus. Jei­gu ga­li­ma tuos re­zul­ta­tus su­ras­ti re­gist­ruo­se, tai ne­rei­kia jų rei­ka­lau­ti at­ski­rai vėl iš įmo­nių, nes tai bus dar vie­nas in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo dub­lia­vi­mas.

Aš lin­kiu sėk­min­gai iš­ana­li­zuo­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, ku­ris tą įsta­ty­mą to­liau nag­ri­nės, tai, ką rei­kia, pa­tvir­tin­ti, bet tik­rai veng­ti tų da­ly­kų, ku­rių mes ban­dė­me at­si­sa­ky­ti, tai yra pa­pil­do­mai dub­liuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me ir ap­si­spren­džia­me dėl Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną.

 

20.12 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 5 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1261(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, re­zer­vi­niai klau­si­mai. Aš vi­sų pir­ma no­rė­čiau pra­šy­ti, kad mes svars­ty­mo sta­di­jos re­zer­vi­nį 5 klau­si­mą svars­ty­tu­me – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 5 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. N. Pu­tei­kis pa­teik­tų Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą. Ger­bia­ma­sis Pu­tei­ki, pra­šo­me į tri­bū­ną, Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­da. Ruo­šia­si Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dai dėl re­dak­ci­niu po­žiū­riu pa­to­bu­lin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 5 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1261(2).

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Bu­kaus­ko ne­ma­tau. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Po­vi­lai Urb­šy, gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­dą?

P. URBŠYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pa­tei­kė siū­ly­mus de­ta­li­zuo­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis tei­kia­ma lab­da­ra, ir at­si­žvelg­ti į nu­ro­dy­tas pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs lie­ka­te tri­bū­no­je dis­ku­tuo­ti. Ar, Po­vi­lai Urb­šy, no­ri­te dis­ku­tuo­ti? Pra­šom.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, po­sė­dis ar­tė­ja prie pa­bai­gos, no­riu mi­nu­tė­lę dė­me­sio. Mes esa­me pa­ste­bė­ję, kad kai ku­rių čia mū­sų esan­čių po­žiū­riai dėl sa­vi­val­dos tei­sių iš­si­sky­rė. Vie­nų nuo­mo­nė yra ta, kad iš tik­rų­jų tas tei­ses rei­kia siau­rin­ti, sa­ky­ki­me, dėl lab­da­ros sky­ri­mo, at­im­ti tą ga­li­my­bę iš sa­vi­val­dy­bės įmo­nių. Ki­ta nuo­sta­ta, sa­ky­ki­me, mū­sų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, yra pa­lik­ti tą tei­sę, bet aiš­kiau ir skaid­riau reg­la­men­tuo­ti. Tie siū­ly­mai ir bus to­kie. Au­di­to ko­mi­te­to, kad ne­ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bė­mis ir jų įmo­nė­mis, to­dėl rei­kia už­draus­ti ga­li­my­bę teik­ti pa­ra­mą ir lab­da­rą. Yra ki­tas bū­das – vis dėl­to gerb­ti sa­vi­val­dos kon­sti­tu­ci­nę tei­sę, bet kar­tu nu­sta­ty­ti tam tik­rus sau­gik­lius. Tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją ger­bia­mą­jį N. Pu­tei­kį. Ap­tar­si­me ir jūs pa­gar­sin­si­te pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­das ir ar­gu­men­tus. Pra­šau Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, ku­ris bu­vo teik­tas dėl 1 straips­nio, pri­sta­ty­ti. P. Urb­šį. Pra­šom.

P. URBŠYS (LVŽSF). Kaip ir kal­bė­jau jums iš tri­bū­nos, yra mū­sų siū­ly­mas aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti ir su­griež­tin­ti pa­ra­mos tei­ki­mo kon­tro­lę. Ši­to siū­ly­mo es­mė yra ta, kad tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tos pa­ra­mos val­dy­mo tai­syk­lės, ati­tin­kan­čios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo, dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­me api­brėž­tus vi­suo­me­nės nau­dos, efek­ty­vu­mo ir ra­cio­na­lu­mo prin­ci­pus. Tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti pa­ra­mos tei­ki­mo kri­te­ri­jai. Toks mū­sų siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Au­di­to ko­mi­te­tas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, ne­pri­ta­rė.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes ma­no, kad siū­lo­mi ne­va sau­gik­liai iš tik­rų­jų nė­ra sau­gik­liai. Mū­sų nuo­mo­nei pri­ta­rė ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už pa­siū­ly­mą Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to. Kal­ba J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš iš tik­rų­jų la­bai pri­ta­riu po­no P. Urb­šio pa­teik­tam pa­siū­ly­mui ir tam ma­ty­mui. Jei­gu mes no­ri­me, kad mes gerb­tu­me sa­vo vals­ty­bi­nes įmo­nes ar ins­ti­tu­ci­jas, mes ne­ga­li­me jų pa­sta­ty­ti į prie­šin­gą po­zi­ci­ją pri­va­čio­ms. Jei­gu pri­va­ti ga­li teik­ti pa­ra­mą ar lab­da­rą, tai ji jau yra ge­ra, o sa­vi­val­dy­bių įmo­nė jau au­to­ma­tiš­kai žmo­nėms at­ro­do blo­ga, nes ji nie­ko ne­ga­li su­teik­ti. To­dėl aš pa­si­sa­kau už tai, kad mes tu­rė­tu­me la­bai griež­tas tai­syk­les. Taip, su­pran­tu, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nė tu­ri mo­kė­ti di­vi­den­dus ar mo­kes­čius ar sa­vo už­dar­bį per­duo­ti vals­ty­bei ar sa­vi­val­dai ir sa­vi­val­da fi­nan­suo­tų, bet gy­ve­na­me to­kia­me pa­sau­ly­je, kad eg­zis­tuo­ja ir įmo­nės, ir tos įmo­nės iš tik­rų­jų tu­rė­tų tu­rė­ti ly­gias są­ly­gas.

To­dėl aš pa­si­sa­kau už griež­tes­nę tvar­ką, bet ga­li­my­bę to­kią pa­ra­mą su­teik­ti, ir kvie­čiu pri­tar­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to teik­tai pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu iš tie­sų mes no­ri­me iš­va­duo­ti sa­vi­val­dy­bių įmo­nes nuo vie­tos po­li­ti­kos įta­kų, skirs­tant kaž­ko­kias lė­šas kaip lab­da­rą, tai tik­rai ne­pri­im­ki­me šio pa­siū­ly­mo. Ma­ne tik­rai šiek tiek ste­bi­na, kad P. Urb­šys, ku­ris pa­si­sa­ko už įvai­rius skaid­ri­ni­mus, tei­kia to­kią pa­tai­są. Lyg ne­įsi­vaiz­duo­tų, kaip da­li­na lab­da­rą sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, kur yra aiš­kūs, įta­kin­gi val­dan­tie­ji po­li­ti­kai. Mes ga­li­me ne­sun­kiai nu­ma­ny­ti, kaip bus Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je da­li­na­ma pa­ra­ma ar pa­na­šiai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ar­ba mes ką nors pa­da­ro­me, ar­ba ne­vai­din­ki­me, kad čia, kaip siū­lo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pri­ims tai­syk­les ir ten vis­ką gra­žiai ap­ra­šys. Sa­vi­val­dy­bių įmo­nės yra to­kios, ku­rios ne­la­bai tu­rė­tų už­dirb­ti ko­kio pel­no ir ką nors skirs­ty­ti, nes tai yra ši­lu­mos įmo­nės, van­dens tie­ki­mo įmo­nės, ke­lei­vių ve­ži­mo įmo­nės ir pa­na­šios. Ge­rai, jei­gu jos dir­ba ne su mi­nu­su. To­dėl aš siū­lau iš­va­duo­ti jas nuo vi­sų įta­kų ir nuo pa­ra­mos tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ki­me ir ap­si­spręs­ki­me dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­teik­to pa­siū­ly­mo. Bal­suo­da­mi už, pri­ta­ria­te Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, bal­suo­da­mi prieš, pri­ta­ria­te Au­di­to ko­mi­te­to nuo­mo­nei. (Bal­sai sa­lė­je)

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Vy­tau­tai! Vir­šū­nė!

PIRMININKĖ. Pra­šo­me ne­dis­ku­tuo­ti iš tri­bū­nos, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau.

Sei­mo na­rių spren­di­mas. Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to po­zi­ci­ją pa­si­sa­kė 24, prieš – 14, su­si­lai­kė 20. Lie­ka pa­grin­di­nio Au­di­to ko­mi­te­to nuo­mo­nė, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dar vie­nas pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio. Ar šie pa­siū­ly­mai su­si­ję?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Su­si­ję. Ka­dan­gi ne­pri­tar­ta ši­tam, tai ki­tų svars­ty­ti ne­rei­kia. Dė­ko­ja­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo – J. Ole­kas. Gal ga­li­me, ko­le­gos, ne­be­kal­bė­ti ir po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Ačiū pra­ne­šė­jui.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ačiū už iš­lai­ky­tą eg­za­mi­ną.

 

20.20 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1321(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. Re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 29 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1321(2). Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, per pa­tei­ki­mą bu­vo pa­teik­ti du įsta­ty­mo va­rian­tai, ku­rie reg­la­men­tuo­ja, ar ko­le­gi­jų di­rek­to­riai tu­ri bū­ti moks­lų dak­ta­rais, ar ne­tu­ri bū­ti moks­lų dak­ta­rais. Mes ko­mi­te­te šiuos du įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rių vie­nam at­sto­va­vo G. Ste­po­na­vi­čius (jis ma­nė, kad ne­rei­kia, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vai bū­tų dak­ta­rais), ki­tam at­sto­va­vo­me A. Gu­mu­liaus­kas ir aš (mes ma­nė­me, kad rei­kia, kad bū­tų dak­ta­rais), pa­sie­kę ben­drą su­pra­ti­mą, su­jun­gė­me bū­tent mū­sų pa­siū­ly­mo pa­grin­du, ta­čiau per­kė­lė­me įsi­ga­lio­ji­mą į 2022 m. sau­sio 1 d. Tai reiš­kia, kad tiems žmo­nėms, ku­rie dar ne­su­spė­jo dėl ko­kių nors prie­žas­čių, mes su­da­ro­me ga­li­my­bę bū­ti moks­lų dak­ta­rais. Šis spren­di­mas ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Yra no­rin­čių po svars­ty­mo kal­bė­ti už. Gal ga­li­me ne­kal­bė­ti, ger­bia­mas Jur­gi? Ga­li­me ne­kal­bė­ti. Ak­cen­tuo­ju, kad su­jun­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIIIP-1204 ir Nr. XIIIP-1321. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

 

20.22 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1423(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 7 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1423(2). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis. E. Jo­vai­ša – ko­mi­te­to iš­va­da. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas lie­čia vals­ty­bi­nių moks­lo ins­ti­tu­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą vi­du­ti­niš­kai 20 %. Pi­ni­gai yra mū­sų šian­dien nu­bal­suo­ta­me biu­dže­te – 2,7 mln. Yra spe­cia­li iš­va­da, kad ne­rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ko­mi­te­te bu­vo pri­im­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­dą – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­le­gos, ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė gruo­džio 6 die­ną. Pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 12 – už, prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš? Kal­bė­ti ne­no­ri. Ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Dė­ko­ju.

 

20.23 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2534 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1424(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 pa­kei­ti­mo įsta­tymo Nr. XII-2534 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1424(2). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Svars­ty­mas. Ko­mi­te­to iš­va­da.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas lie­čia mū­sų stu­den­ti­ją. Čia yra vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mų stu­den­tų įmo­kų grą­ži­ni­mas. Su­da­ro­ma ga­li­my­bė tu­rė­ti di­des­nį skai­čių tų stu­den­tų, ku­riems bū­tų grą­ži­na­ma, su­vie­no­di­na­mos šios kom­pen­sa­ci­jos są­ly­gos. La­bai svar­bu ir tai, kad nu­ma­to­ma kas­met grą­žin­ti tas įmo­kas ge­rai be­si­mo­kan­tiems stu­den­tams, ku­rie iš­ei­na pro­gra­mą. Ko­mi­te­te yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Pra­šo­me, ger­bia­mo­jo J. Raz­mos siū­ly­mu, bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

20.25 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-687(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 415, 589 ir 611 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-688(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-687. J. Sa­ba­taus­kas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. J. Sa­ba­taus­ką ma­tau, jis la­bai pa­rei­gin­gai šian­dien dir­ba ir at­ei­na pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dos. Kar­tu tik­riau­siai ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas kaip ly­di­mą­jį pa­teiks ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 415, 589 ir 611 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-688(2). (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, klau­so­me.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui: 10 bal­sa­vo už, ne­bu­vo nė vie­no prieš ir su­si­lai­kiu­sio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš? Nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir ly­di­ma­jam taip pat, pro­jek­to Nr. XIIIP-688(2).

 

20.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1422 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

La­bai trum­pas įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas, bet prieš tai Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­pil­dy­mas. S. Šed­ba­ras, kad pa­pil­dy­tu­me dar­bo­tvarkę Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to…

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dė­ko­ju už su­teik­tą ga­li­my­bę. Iš tie­sų pra­šau leis­ti įtrauk­ti į pro­gra­mą ir pa­teik­ti vie­no sa­ki­nio pro­jek­tą, ku­ris yra su­si­jęs su My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo sau­gu­mo fa­kul­te­to dar­buo­to­jais. Ta pro­ble­ma at­si­ra­do dėl to, kad bu­vo kei­čia­mi tei­sės ak­tai. Žmo­nėms at­si­ra­do pro­ble­ma, ku­rią rei­kia iš­tai­sy­ti dar šiais me­tais.

PIRMININKĖ. Bū­tent dar šiais me­tais. Su­tin­ka­me įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­me. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Svars­ty­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra? Ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra? Bal­suo­ja­me. Dar­bo­tvarkė bus pa­pil­dy­ta.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Prieš pa­skelb­da­ma da­bar jau skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. Mi­nu­tė­lę, tuoj. Kad pa­pil­dy­tu­me dar­bų pro­gra­mą mi­nė­tu Sei­mo įsta­ty­mu, ku­rį tuoj pa­teiks S. Šed­ba­ras, iš vi­so bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.28 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1539 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1912 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1420 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1539 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1912 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1420. Pra­šau, ger­bia­ma­sis Šed­ba­rai. Pa­tei­ki­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai yra Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nau­jos re­dak­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pa­tai­sa. Tai yra su­si­ję su Vie­šo­jo sau­gu­mo fa­kul­te­to Kau­ne dės­ty­to­jais, pro­fe­so­riais, ku­rie dar iki šiol yra sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai. Jie tie­siog dir­bo sta­tu­ti­nį dar­bą, at­ėjo dės­ty­ti ir dės­to spe­cia­lius da­ly­kus: kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, po­li­ci­jos veik­lą ir t. t. Pri­imant Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, bu­vo aiš­ku, kad pa­gal vi­sus ter­mi­nus jie ga­lės iš­ei­ti į pen­si­ją, su­si­durs, kaip sa­kant, su pen­si­niu am­žiu­mi jų tu­ri­mas sta­žas ir am­žius iki 2018 m. ko­vo 1 d. Bet per tą lai­ką bu­vo pa­keis­tas Ka­rių ir pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mas ir vi­siš­kai lo­giš­kai bu­vo pa­di­din­tas, pail­gin­tas pen­si­nis am­žius, kaip ir ci­vi­liams as­me­nims, taip ir sta­tu­ti­niams, ir at­si­ra­do tas tar­pas. Tai da­bar jie ar­ba tu­ri mes­ti pro­fe­sū­ros tar­ny­bą, ei­ti tiems me­tams į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kas bū­tų vi­siš­ka ne­są­mo­nė, ar­ba mes pra­tę­sia­me ši­to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo for­mu­lę iki 2000 me­tų bir­že­lio mė­ne­sio. Žmo­nės ta­da nor­ma­liai dir­ba, ren­gia mū­sų sta­tu­ti­nius vals­ty­bės tar­nau­to­jus, čia vi­siš­kai nie­ko ne­at­si­tin­ka, nei čia fi­nan­sa­vi­mas pa­sikeičia, nie­ko to­kio, tik­tai už­tik­ri­na­ma ga­li­my­bė jiems gau­ti pa­rei­gū­no pen­si­ją. Dau­giau čia nie­ko nė­ra.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs la­bai iš­sa­miai vis­ką pa­sa­kė­te. No­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­me? Dė­ko­ju. Ir pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti, nes rei­kia pri­im­ti dar šie­met, gruo­džio 21 die­ną, o gal ir 19 die­ną. Su­ta­ria­me?

 

20.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1478 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Dar leis­ki­me pa­teik­ti tuos, ku­rie gruo­džio mė­ne­sį. Kam la­bai rei­kia, su­pran­tu, kad jums rei­kia iš­ei­ti, bet iš­tver­min­giau­sie­ji lie­ka. (Triu­kš­mas sa­lė­je) Aš skel­biu ir kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę pa­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mą Sei­mo nu­ta­ri­mu, re­zer­vi­nis 3a. Taip, mes pra­tę­si­me lai­ką, kol baig­si­me re­zer­vi­nius klau­si­mus. (Triukš­mas sa­lė­je) Kol triukš­mau­ja­me… Vis­kas ei­na iš ei­lės. Kol triukš­mau­ja­me, lai­kas bė­ga. A. Ši­rins­kie­nė pa­pil­do dar­bų pro­gra­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, tie­siog pra­šy­čiau jū­sų su­ti­ki­mo leis­ti pa­pil­dy­ti Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą įsta­ty­mo pro­jek­tu, ku­riuo mes ga­lė­tu­me nu­kel­ti įsi­ga­lio­ji­mą tei­sės ak­to, su­si­ju­sio su Elek­trė­nų teis­mo stei­gi­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar su­tin­ka­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs no­rė­jo­te pa­klaus­ti. At­si­pra­šau. A. Ši­rins­kie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo no­rė­jo­te pa­klaus­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, J. Ole­kas no­ri pa­klaus­ti, ar pil­dy­ti, ar ne­pil­dy­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš no­riu pa­klaus­ti, ar ši­tas klau­si­mas su­si­jęs su tuo, kad mes ne­dirb­tu­me, ne­įgy­ven­din­tu­me jau pri­im­tų įsta­ty­mų, ku­rie yra nu­ma­ty­ti, kad nuo sau­sio 1 die­nos tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ti dar­bai ir pra­si­dė­tų teis­mų veik­la? Jei­gu tai yra su­si­ję su tuo, kad ne­rei­kia tų dar­bų da­ry­ti, ne­rei­kia, kad įsta­ty­mas ga­lio­tų, tai ta­da aš su to­kiu jū­sų siū­ly­mu ne­su­tik­siu. No­riu iš­girs­ti at­sa­ky­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog nie­kas ne­sa­ko, kad mes kei­čia­me ar­ba nai­ki­na­me pri­im­tus spren­di­mus. Tie­siog tu­ri­me kon­sta­tuo­ti, kad, taip, nu­ma­ty­ta­me biu­dže­te, ku­rį mes ką tik pa­tvir­ti­no­me, nė­ra ki­tais me­tais lė­šų Elek­trė­nų teis­mui ati­da­ry­ti. To­dėl mes siū­lo­me nu­kel­ti me­tams įsi­ga­lio­ji­mą – iki 2019 m. sau­sio 1 d. Tai yra kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas, nes Vy­riau­sy­bės pro­jek­te bu­vo nu­ma­tyti 2020 me­tai.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į ko­le­gos klau­si­mą. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl ve­di­mo tvar­kos? J. Lie­sys – dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. LIESYS (LSF). Ačiū. Aš šiuo klau­si­mu frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sėdžio.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, bet čia yra as­me­ni­niai jū­sų su­in­te­re­suo­tu­mai.

J. LIESYS (LSF). Pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Kur frak­ci­ja? (Bal­sai sa­lė­je) Yra frak­ci­jos, dar yra frak­ci­jos li­ku­čiai – trys, ke­tu­ri. (Bal­sai sa­lė­je) Frak­ci­jo­je kiek na­rių? (Bal­sas sa­lė­je: „Ke­tu­ri.“) Se­niū­no nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) La­bai už­si­spy­ru­si frak­ci­ja. Jū­sų va­lia. Kas už tai, kad bū­tų Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du pa­skelb­ta per­trau­ka ir ne­lei­džia­ma pa­teik­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

Mie­lie­ji ko­le­gos, kai įsta­ty­mų pro­jek­tai su­si­ję su jū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­mis, ko ge­ro, to­kių tei­gi­nių tik­rai ne­rei­kė­tų, nes tai yra ša­liš­kas jū­sų as­me­ni­nis in­te­re­sas. Tai pa­sa­kiau aš ne kaip pir­mi­nin­kė, bet kaip Sei­mo na­rė R. Baš­kie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Re­pli­ka. Taip pat tu­riu tei­sę į to­kią. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo už per­trau­ką 20 Sei­mo na­rių. Skel­biu per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

J. Ole­kas – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu už­tar­ti ko­le­gas, nes gir­dė­jau Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką sa­kant, kad jis siū­ly­tų vien­man­da­tę rin­ki­mų sis­te­mą, kad Sei­mo na­riai dau­giau rū­pin­tų­si sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kių si­tu­a­ci­ja. To­dėl tu­ri­me Sei­mo na­rį J. Lie­sį, ku­ris pa­vyz­din­gai dir­ba pa­gal Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko nu­ro­dy­mus. Siū­lau sek­ti tuo gra­žiu pa­vyz­džiu ir ki­tiems.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už re­pli­kas, bet dau­giau re­pli­koms žo­džio ne­su­teik­siu.

 

20.35 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 pa­pil­dy­mo 91 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1466, Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 10 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 111 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1467, Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1468 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu P. Urb­šį. Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas. Ko­mi­te­tas pra­šo bū­ti­nai pa­teik­ti, nes pa­aiš­kins, ko­dėl to la­bai rei­kia.

P. URBŠYS (LVŽSF). Čia yra Vy­riau­sy­bės tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jis yra su­si­jęs su tuo, kad no­rint op­ti­mi­zuo­ti at­lie­ka­mas funk­ci­jas bū­tų ga­li­ma kai ku­riais at­ve­jais vyk­dy­ti tų funk­ci­jų cen­tra­li­za­vi­mą. Pa­vyz­džiui, jei­gu at­li­ki­mas bū­tų bū­tent dėl tech­ni­nės da­lies, jei­gu kal­bė­tu­me apie su­ves­tį į ap­skai­tos pro­gra­mą gau­tų są­skai­tų, bū­tent cen­tra­li­zuo­ti bu­hal­te­ri­ją ar su­si­ju­sius klau­si­mus su tei­sės kom­pe­ten­ci­ja, ju­ri­di­ne kom­pe­ten­ci­ja. Čia bū­tų nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bū­tų ga­li­ma įsteig­ti tą cen­tra­li­zuo­tą ins­ti­tu­ci­ją. Tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti sa­vi­val­dos lyg­me­niu ir tą pa­tį da­ly­ką bū­tų ga­li­ma da­ry­ti bū­tent biu­dže­ti­nių įstai­gų lyg­me­niu. Kar­tu tai ne­bū­tų toks prie­var­ti­nis bū­das sa­vi­val­dy­bėms. Sa­vi­val­dy­bėms bū­tų leis­ta pa­čioms ap­si­spręs­ti, jei­gu jos nu­spren­džia su­tau­py­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das ir cen­tra­li­zuo­ti kai ku­rias tech­ni­nes funk­ci­jas. Čia tų įsta­ty­mų to­kia es­mė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs tu­rė­tu­mė­te pa­mi­nė­ti, kad tai yra prie jau pri­im­to įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1351. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gal tiek to.

PIRMININKĖ. Ne­klau­si­te? Ačiū. E. Pu­pi­nis. Ir­gi ne­klau­si­te?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Pa­klau­siu.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų tas cen­tra­li­za­vi­mas jau da­bar ga­li ma­siš­kai pra­si­dė­ti, nes čia ne­pa­sa­ky­ta, kad tik­tai tei­si­niai da­ly­kai ir pa­na­šiai. Vy­riau­sy­bė iš es­mės ga­lės pri­im­ti taip ­cen­tra­li­zuo­ti, kad pro­vin­ci­jo­je ne­liks nė vie­nos įstai­gos, vis­ką pri­jungs prie mi­nis­te­ri­jų. Ar ne­ma­no­te, kad čia yra tam tik­ras pa­vo­jus ir ne taip vis­kas pa­pras­ta, kaip jūs pa­tei­kė­te?

P. URBŠYS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį – čia yra pa­tei­ki­mas. Mes kal­ba­me apie tai, kad Vy­riau­sy­bė siū­lo bū­tent svars­ty­ti jos siū­lo­mus va­rian­tus, nes, be abe­jo, ga­lė­si­me ta­da svars­ty­mo me­tu kai ku­riuos da­ly­kus glu­din­ti ir tai­sy­ti. Man at­ro­do, jei­gu mes tik­rai kal­ba­me apie vie­šo­jo sek­to­riaus tam tik­rą per­tvar­ką, mes tu­ri­me su­teik­ti ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bei tą per­tvar­ką da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­riu pa­klaus­ti apie tam tik­rą at­sa­ko­my­bę. Ypač čia yra ke­li įsta­ty­mai ir vie­nas iš jų Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas. Sa­ky­ki­me, mi­nis­te­ri­jų lyg­me­niu cen­tra­li­zuo­jant tam tik­ras funk­ci­jas, ko­kia yra tos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo at­sa­ko­my­bė, kai funk­ci­jas vyk­do ki­ta pa­sam­dy­ta įstai­ga? Nei prieš per­so­na­lą, nei prieš žmo­nes. Kiek­vie­ną kar­tą vie­nas va­do­vas sa­kys – aš no­riu cen­tra­li­zuo­ti, tam tik­rus žmo­nes at­lei­džiu, ki­tas sa­kys – aš no­riu ne­cen­tra­li­zuo­ti, nes tai yra ma­no at­sa­ko­my­bė. Tik­rai tų pro­ble­mų yra. Man at­ro­do, čia ne tai kad… Gal­būt su­tau­py­ti ga­li­me ko­kį nors vie­ną ki­tą li­tą, bet iš­plau­na­ma at­sa­ko­my­bė ir tas su­tau­py­tas li­tas ar eu­ras su­grįž­ta vė­liau vals­ty­bės iš­mo­ko­mis per ki­tas ins­ti­tu­ci­jas. Ar jūs jau­čia­te tą at­sa­ko­my­bės klau­si­mą?

P. URBŠYS (LVŽSF). Man at­ro­do, iš tik­ro kiek­vie­na val­dan­čio­ji dau­gu­ma pri­si­i­ma ir jau­čia tą at­sa­ko­my­bę. Bet kar­tu no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį – tai ne­bus vie­nas­me­nis mi­nist­ro spren­di­mas. Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu tai yra Vy­riau­sy­bės spren­di­mas, sa­vi­val­dos lyg­me­niu – sa­vi­val­dos ta­ry­bos spren­di­mas dėl vie­nų ar ki­tų funk­ci­jų op­ti­mi­za­vi­mo. Tai yra tam tik­ri sau­gik­liai, ku­rie…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

P. URBŠYS (LVŽSF). …sa­ky­kim, ap­sau­go­tų nuo vie­nas­me­nių mi­nist­ro ar sa­vi­val­dos ko­kio nors lyg­mens įstai­gos va­do­vo spren­di­mo.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar tik­rai jūs ma­no­te, kad cen­tra­li­za­vi­mas čia to­kia pa­na­cė­ja? Gal vie­ną bu­hal­te­ri­ją vi­soms įstai­goms pa­da­ry­ki­me ir bus vis­kas ge­rai, jei­gu taip juo­kau­jant? Bet iš prin­ci­po mes tu­ri­me vi­siš­kai prie­šin­gų pa­vyz­džių. To­je pa­čio­je svei­ka­tos sis­te­mo­je kaž­ka­da, kai tik pra­dė­jo dirb­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, vie­ti­nė mi­nis­te­ri­ja pa­da­rė ty­ri­mą, kad kuo di­des­ni to­kie cen­tra­li­zuo­ti vie­šie­ji pir­ki­mai, tuo pre­kės bran­ges­nės. Ir iki šiol ši­tas da­ly­kas ne­pa­si­tai­sė.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ma­to­te, yra tai, kad tą pa­tį plak­tu­ką ga­li nau­do­ti įvai­riai pa­skir­čiai – ir vi­nį įkal­ti, ir jis ga­li tap­ti nu­si­kal­ti­mo įran­kiu. Tai šiuo at­ve­ju, jei­gu mes kal­ba­me apie skaid­ru­mą, tai tik­rai ga­li­ma ig­no­ruo­ti, sa­ky­ki­me, jei­gu nie­kas ne­da­ro­ma, tai ir­gi yra pro­ble­ma. Bet pa­gal jū­sų ar­gu­men­tus, ta­da ne­rei­kė­tų da­ry­ti jo­kių per­tvar­kų, pa­lie­ka­me taip, kaip yra, nes tai ga­li ap­sau­go­ti nuo ko­kių nors ne­skaid­rių pa­sek­mių. Aš įsi­vaiz­duo­čiau tai, kad mes vis dėl­to tu­ri­me su­vok­ti vie­ną da­ly­ką, ar mes esa­mą sis­te­mą tu­ri­me pa­lik­ti, ko­kia ji­nai yra, ar mes tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad tą vie­šąjį ad­mi­nist­ra­vi­mą kiek ga­li­ma pro­tin­giau op­ti­mi­zuo­tu­me ne są­skai­ta, sa­ky­ki­me, ma­ži­ni­mo žmo­nių, ku­rie tie­sio­giai dir­ba… bū­tent tie, ku­rie gau­na tą pa­slau­gą, tą da­ly­ką da­ry­ti tuo lyg­me­niu, kur tos funk­ci­jos ga­li bū­ti, sa­ky­ki­me, per­dėm iš­plės­tos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar tei­kiant šį pro­jek­tą bu­vo at­lik­ta kaš­tų nau­dos ana­li­zė, ar bu­vo pa­si­žiū­rė­ta į pro­jek­tus re­gio­ni­nės jū­sų po­li­ti­kos as­pek­tu, kiek tai at­si­lieps pe­ri­fe­ri­jo­je dėl dar­bo vie­tų pra­ra­di­mo? Ir šiaip kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te ko­kios nors biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo dar­bą, jei­gu ša­lia jo ne­lie­ka fi­nan­si­nin­ko, o tų fi­nan­si­nių rei­ka­lų tvar­ky­mas pa­skęs­ta kaž­kur ben­dro­je cen­tra­li­zuo­to­je bu­hal­te­ri­jo­je? Ar tai bū­tų mo­kyk­los va­do­vas, ar ko­kios nors kul­tū­ros įstai­gos va­do­vas, kaip jam kas­die­ni­nę veik­lą pro­jek­tuo­ti ir at­ei­ties pla­nus reng­ti, kai ša­lia nė­ra jo fi­nan­si­nin­ko?

P. URBŠYS (LVŽSF). Aš esu va­do­va­vęs ins­ti­tu­ci­jos pa­da­li­niui – Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, val­dy­bai, tai pas mus nie­ka­da ne­bu­vo bu­hal­te­rio ir aš jo ne­pa­si­ge­dau. Jei­gu kal­bė­tu­me apie sa­vi­val­dos lyg­me­nį, tai tik­rai mes pa­li­ki­me jiems spręs­ti, kiek jie ga­li su­tau­py­ti tų lė­šų. Man toks įspū­dis su­si­da­ro, kad čia esan­tys žmo­nės iš kar­to pa­si­jun­ta, kad jie pa­tys kom­pe­ten­tin­giau­si, vi­si ki­ti yra kaž­ko­kie ant­ra­rū­šiai, ne­ge­ban­tys su­vok­ti, kaip rei­kia teik­ti tą vie­šą­ją pa­slau­gą. Man at­ro­do, mū­sų už­da­vi­nys yra vi­sais lyg­me­ni­mis de­le­guo­ti tam tik­rą at­sa­ko­my­bę ir tam tik­rą ga­lią pri­im­ti spren­di­mus. Šiuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bė ir no­ri pa­da­ry­ti pro­ver­žį. Aš su­tin­ku, kad yra tam tik­rų nuo­gąs­ta­vi­mų, bet kai vie­nos ar ki­tos re­for­mos bu­vo vyk­do­mos, mes la­bai jaut­riai žiū­rė­jo­me į tai, kad re­gio­ni­nis in­te­re­sas ne­nu­ken­tė­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus. Nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Šį kar­tą ne­at­si­sa­ky­siu pa­rem­ti ši­tą pro­jek­tą. Aš iš­ties iš ši­tos Vy­riau­sy­bės, iš S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės, lau­kiu ir ti­kiuo­si, ir la­bai no­riu re­for­mų įvai­rio­se sri­ty­se, jų rei­kia. Vie­na sri­tis – tai yra vie­šo­jo val­dy­mo sri­tis. Jo­je yra si­tu­a­ci­ja, su ku­ria ver­slas su­si­dū­rė jau se­niai. Tar­ki­me, ver­slas kaž­ką ga­mi­na, bet dar tu­ri ap­skai­tą da­ry­ti, re­kla­muo­tis ir pa­na­šiai. Tai ver­slas daž­niau­siai ne­pa­grin­di­nių veik­los sri­čių sten­gia­si at­si­sa­ky­ti, jas per­leis­ti kam nors ki­tam, sam­dy­ti ir pa­na­šiai. Taip yra su­tau­po­ma lė­šų ir iš­ven­gia­ma klai­dų, ku­rias imi ir pri­da­rai ne­la­bai ge­rai ži­no­da­mas.

Štai, si­tu­a­ci­ja ly­giai to­kia pa­ti yra ir vie­šo­jo sek­to­riaus. Mes tu­ri­me net prie Sei­mo ai­bę ins­ti­tu­ci­jų, 20 ke­lias ins­ti­tu­ci­jas, ku­rio­se yra po vie­ną ki­tą dar­buo­to­ją ar ke­lio­li­ka dar­buo­to­jų. Iš jų bū­ti­nai bus vie­nas fi­nan­si­nin­kas, vie­nas bu­hal­te­ris. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ne­triukš­mau­ki­me!

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ga­li­ma elg­tis pa­na­šiai, kaip el­gia­si ver­slas. Op­ti­mi­zuo­ti tas pa­slau­gas, su­telk­ti Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jas pa­grin­di­nėms, ba­zi­nėms funk­ci­joms. Jos ne­si­blaš­ky­tų ir ne­rei­ka­lau­tų at­sa­ko­my­bės iš va­do­vų dėl ša­lu­ti­nių funk­ci­jų. Čia tai yra da­ro­ma, tai žings­nis į prie­kį. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu kal­bė­tu­me tik­tai apie bu­hal­te­rius ar­ba sek­re­to­res, tai ga­li­ma bū­tų cen­tra­li­zuo­ti, bet iš es­mės mes įduo­da­me sver­tus Vy­riau­sy­bei į ran­kas, kai ga­li cen­tra­li­zuo­ti vis­ką. Ne­bū­tų mū­sų klau­sę ir ne­bū­tu­me čia sma­giai pa­si­gin­či­ję dėl miš­kų urė­di­jų, jau bū­tų se­niai vis­kas pa­da­ry­ta.

Ma­nau, kad pro­ble­ma ta, kad ir pa­klaus­ti nė­ra ko iš­va­dos, nes Vy­riau­sy­bė, sa­vai­me su­pran­ta­ma, pri­tar­tų to­kiam spren­di­mui. Ta­čiau ar mes ga­li­me pri­tar­ti ati­duo­ti vi­sus sver­tus iš sa­vo ran­kų, o po to sa­vo rin­ki­mų apy­gar­do­se klau­sy­tis prie­kaiš­tų už tai, kad vis­ką cen­tra­li­zuo­ja­me, tai aš abe­jo­ju. To­dėl siū­lau su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. (Bal­sai sa­lė­je) Gal, ko­le­gos, ne­py­ki­te, va­ka­ras vė­lo­kas, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, nuo­mo­nę ga­li­ma iš­sa­ky­ti ir bal­suo­jant. (Bal­sas sa­lė­je: „O ga­li­ma ei­ti mie­go­ti?“) Pa­si­jau­čiau vai­kų dar­že­ly­je. (Bal­sas sa­lė­je: „Ki­nas jau pa­si­bai­gė vai­kams!“)

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­dinis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ir siū­lo­ma gruo­džio 19 die­na, bet jei­gu ne­spė­si­te, mes tie­siog gal­vo­si­me ka­da. Taip pat ir dėl ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų tas pats komi­te­tas.

Li­ko re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo… Ši­to­kia da­ma no­ri dar pra­šy­ti pa­teik­ti. Ma­nau, E. Pu­pi­nis taip pat ne­pri­eš­ta­raus. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Vis dėl­to Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­kė­tų pa­pra­šy­ti dėl ano, pra­ėju­sio įsta­ty­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Ne Vy­riau­sy­bės, čia P. Urb­šio pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pra­šy­mo P. Urb­šys tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Mes ap­si­sprę­si­me.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­ry, aš su­pran­tu, kad tarp jū­sų gal ir yra toks ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vie­nas ki­tu, bet mū­sų yra ki­tas po­žiū­ris. Tik­rai tai yra Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­tas pro­jek­tas ir čia esan­tys… Jei­gu jū­sų no­ras yra bet ko­kia kai­na stab­dy­ti, be abe­jo, ga­li­te su­gal­vo­ti įvai­rių prie­žas­čių, bet mes ne­pa­si­duo­ki­me ši­tai pro­vo­ka­ci­jai.

PIRMININKĖ. Pa­siū­ly­mas bu­vo, pra­šau bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, spau­džia­te ki­tus myg­tu­kus. (Šur­mu­lys, bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, gi bus svars­ty­mas, tu­rė­si­me ga­li­my­bę dar tik­rai dis­ku­tuo­ti ir iš­si­aiš­kin­ti, o da­bar jū­sų va­lios iš­raiš­ka.

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: už Vy­riau­sy­bės iš­va­dą – 14, prieš – 23, su­si­lai­kė 13. Ne­pra­šo­me ir pa­si­ti­ki­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tu.

 

20.48 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1469 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja A. Nor­kie­nė. Pra­šau jus, nes ko­le­gos Sei­mo na­riai, gerb­da­mi jus kaip mo­te­rį ir ak­ty­vią, ir… Ne, ne, ne, ly­gių ga­li­my­bių ne­pa­žei­džiu, ne­pa­žei­džiu! (Šur­mu­lys, bal­sai sa­lė­je)

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1469. Kai tiek daug kal­bė­jo vy­rų, rei­kia ir ko­le­gės. Pa­tei­ki­mas. (Triukš­mas sa­lė­je)

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma…

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas. Lei­si­te pa­teik­ti?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne aš pir­mi­nin­kau­ju. Aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti…

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). No­riu pa­sa­ky­ti tik du sa­ki­nius. Tie­siog šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, kad ne­įga­liuo­sius na­muo­se slau­gan­tys as­me­nys ir to­liau nuo sau­sio 1 die­nos bū­tų drau­džia­mi pen­si­jų so­cia­li­niu drau­di­mu vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis ta pa­čia tvar­ka, kaip bu­vo iki šiol. Ka­dan­gi įsi­ga­lio­jan­čio nau­jo įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je sau­sio 1 die­ną ne­be­li­ko ši­tos nuo­sta­tos, to­dėl per­ke­lia­me į ši­tą įsta­ty­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ne spe­cia­liai bu­vo pra­žiop­so­ta, kaip jums at­ro­do, nes tai ir­gi su­si­ję su tam tik­rais fi­nan­sais, nes tai yra sta­žo di­di­ni­mas iš es­mės, tas pats, kas dar­bo vie­to­je, ir kiek tas kai­nuo­tų?

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ma­nau, kad tik­rai ne spe­cia­liai pra­žiop­so­jo. Tie­siog ne­per­kel­ta ši­ta nuo­sta­ta į ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar šian­dien pri­im­tuo­se įsta­ty­muo­se bu­vo nu­ma­ty­tos lė­šos šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti?

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Tie­siog rei­kia su­de­rin­ti…

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog ne­per­kel­ta tik ši­ta vie­na nuo­sta­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Ačiū ko­le­gei. (Bal­sai sa­lė­je) Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ski­ria­me kaip pa­grin­di­nį So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, jis ga­li­mai ar­ti­miau­siu me­tu svars­tys ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dė­ko­ja­me.

 

20.51 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16, 31 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1408 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, li­ko pas­ku­ti­nis – vie­nas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ir mes bū­si­me tie­siog ypač šau­nūs – ši­to­kia dar­bo­tvarkė! Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1408. P. Urb­šys. (Bal­sai sa­lė­je) La­bai iš­sa­miai. 33 Sei­mo na­riai pa­si­ra­šė­te kar­tu, to­dėl ne­ga­liu ne­leis­ti pa­teik­ti.

P. URBŠYS (LVŽSF). Pri­min­siu ger­bia­miems Sei­mo na­riams – mes bu­vo­me pri­ėmę įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria lei­do­me sa­vi­val­dy­bėms ap­si­spręs­ti kur­ti se­niū­ni­jas kaip biu­dže­ti­nes įstai­gas. Bet mes bu­vo­me įve­dę tam tik­rus ap­ri­bo­ji­mus, pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jų skai­čius – 1500. Bu­vo pa­ste­bė­ti to­kie pro­ce­sai sa­vi­val­dy­bė­se, kad, no­rė­da­mi pri­de­rin­ti prie ši­to skai­čiaus, jie pra­dė­jo stam­bin­ti se­niū­ni­jas. Ne­ga­na to, kai pra­dė­da­vo jau pa­tį pro­ce­są dėl biu­dže­ti­nės įstai­gos įstei­gi­mo se­niū­ni­jo­je, tai per tą lai­ką su­ma­žė­da­vo gy­ven­to­jų, nes yra to­kia si­tu­a­ci­ja, ir ta­da tu­rė­davo vėl iš nau­jo gal­vo­ti, ką rei­kia da­ry­ti. Mes re­a­guo­ja­me į sa­vi­val­dy­bių pra­šy­mus, kad bū­tų ga­li­ma pa­nai­kin­ti tuos ap­ri­bo­ji­mus ir leis­ti pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms nu­sta­ty­ti, ar jos se­niū­ni­jas stei­gia kaip biu­dže­ti­nes, ar vis dėl­to pa­lie­ka kaip bu­vo. To­kia ši­tų pa­kei­ti­mų es­mė.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš pir­miau­sia svei­ki­nu, kaip tik va­kar grį­žau iš vie­no to­kio su­si­ti­ki­mo su sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais, kur jie tą pro­ble­mą kė­lė. Tik aš no­riu, kad, ko­le­ga, pri­min­tu­mė­te, ka­da mes tuos ap­ri­bo­ji­mus įve­dė­me?

P. URBŠYS (LVŽSF). Aš jums taip tiks­liai ne­pa­sa­ky­siu, bet tai bu­vo ne taip se­niai, man at­ro­do, iš tik­ro mes… Gal­būt vals­ty­bė­je yra vie­nas žmo­gus, ku­ris yra ne­klys­tan­tis, bet mes čia esa­me vis dėl­to tie, ku­rie ga­li­me pri­pa­žin­ti, kad kai ką mes ga­li­me to­bu­lin­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Ma­lo­nu…

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš vie­nos pu­sės, jūs ką tik tei­kė­te pro­jek­tą, kur cen­tra­li­zuojant bu­hal­te­ri­jas siū­lo­te tau­py­ti. Da­bar jūs, kad ir ma­žy­tę se­niū­ni­ją, no­rit leis­ti pa­da­ry­ti biu­dže­ti­ne įstai­ga su vi­som iš to iš­plau­kian­čio­mis iš­da­vo­mis, taip sa­kant, ir di­des­niais kaš­tais, ir fi­nan­si­nin­ku, ir taip to­liau. Ko­dėl toks cha­o­tiš­kas tų pro­jek­tų tei­ki­mas ir nė­ra ben­dros sis­te­mos? Ar tik­rai ne­pa­kan­ka, kad tos ma­žos se­niū­ni­jos bū­tų tie­siog kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­niai, taip gy­ve­no, te­gu gy­ve­na?

P. URBŠYS (LVŽSF). Ma­to­te, bet ko­kiu at­ve­ju tas po­rei­kis at­ei­na iš sa­vi­val­dy­bių, bet, man at­ro­do, ne­rei­kia mes­tis į vie­ną ar į ki­tą kraš­tu­ti­nu­mą. Mes tu­ri­me iš­lai­ky­ti ba­lan­są tarp cen­tra­li­za­vi­mo ir de­cen­tra­li­za­vi­mo. Taip, vie­nu siū­lo­mu pro­jek­tu mes lei­džia­me cen­tra­li­zuo­ti, bet kar­tu su­tau­po­mos lė­šos, ku­rias sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pa­nau­do­ti ge­rin­ti sa­vo pa­slau­goms se­niū­ni­jų lyg­me­niu. Čia aš ne­ma­tau prieš­ta­ra­vi­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tik­riau­siai ma­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, kad jūs čia siū­lo­te ne tik da­ry­ti biu­dže­ti­nę įstai­gą, bet ir už biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vą tvir­tin­ti struk­tū­rą. Bet ne­siū­lo­te keis­ti Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo, ku­ria­me aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų struk­tū­rą tvir­ti­na tos įstai­gos va­do­vas. Tai vie­nas mo­men­tas.

Ka­dan­gi man ne­lei­do prie mik­ro­fo­no pa­sa­ky­ti, aš pa­sa­ky­siu da­bar. Ko­le­ga, jūs kal­ba­te apie tai, kad tai Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­tas pro­jek­tas, de­ja, nie­kur do­ku­men­tuo­se mes to ne­ma­tėme, mes ma­tė­me ini­cia­to­rių P. Urb­šį. To­dėl man toks įspū­dis, kad ne­pa­si­ti­ki­ma, ar Vy­riau­sy­bėje ne­pa­si­ti­ki vie­nas ki­tu mi­nist­rai, kad pa­pra­šo P. Urb­šio re­gist­ruo­ti pro­jek­tus, ar dar kas nors yra, bet kaž­kas čia ne­ge­rai. Kva­pas toks ne­la­bai ge­ras. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. …pa­si­sa­ky­ti apie kva­pus…

P. URBŠYS (LVŽSF). Žiū­riu, ger­bia­ma­sis Ju­liau, aš ne­ži­nau, gal jūs ne­pa­si­ti­ki­te ir sa­vo nau­juo­ju par­ti­jos va­do­vu? Jei­gu jūs ma­no­te, kad ga­li P. Urb­šys siū­ly­ti per­tvar­kas Vy­riau­sy­bė­je ne­su­de­ri­nęs su Vy­riau­sy­be, tai ta­da iš tik­rų­jų aš ne­be­ga­liu ką ko­men­tuo­ti.

O dėl tų įsta­ty­mų, dėl Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo, iš tik­ro yra tam tik­rų nuo­ro­dų ir Dar­bo ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­ima, at­lei­džia dar­buo­to­jus, dir­ban­čius pa­gal dar­bo su­tar­tį. Jei­gu bus po­rei­kis pa­pil­dy­ti pa­tai­so­mis ki­tuo­se įsta­ty­muo­se, tą vi­sa­da ga­li­ma pa­da­ry­ti. Čia yra siū­ly­mas pa­teik­ti jums, o to­liau jūs tik­rai tu­ri­te vi­sas ga­lias kaip Sei­mo na­riai to­bu­lin­ti ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­su klau­si­mus. Nuo­mo­nė už. R. Juš­kos ne­ma­tau. J. Ole­kas. Ger­bia­ma­sis Juo­zas Ole­kas tu­ri nuo­mo­nę už. Ak­ty­viau­sio Sei­mo na­rio no­mi­na­ci­ja šian­dien tik­rai jums pri­klau­so, gai­la, kad ne­tu­riu pri­zo.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai ne­si­ly­giuo­ju į jus ir ne­gal­vo­ju ap­lenk­ti, nes jū­sų ko­men­ta­rų šian­dien ir­gi pa­kan­ka­mai pa­ka­ko, bet, ko­le­gos, iro­niš­ka, kad mes prieš ke­le­tą mė­ne­sių įve­dė­me ap­ri­bo­ji­mus ir čia la­bai smar­kiai gin­či­jo­mės. Jei­gu pa­im­tu­me ste­nog­ra­mas, aš tik­rai pri­si­me­nu tuos de­ba­tus, ten ma­to­me, kaip rei­ka­lau­ja­ma ap­ri­bo­ji­mų. Da­bar siū­lo­me. Bet klys­ti žmo­giš­ka, o klai­do­je pa­si­lik­ti grie­kas, tai siū­lau iš to grie­ko lip­ti ir pa­ban­dy­ti tai­sy­ti. Dar kar­tą pa­sa­ky­siu – va­kar tu­rė­jau to­kią la­bai rim­tą dis­ku­si­ją su žmo­nė­mis, ku­rie dir­ba sa­vi­val­do­je, ir jie nie­kaip ne­su­ge­bė­jo tų mū­sų už­dė­tų kliū­čių per­lip­ti, nors tu­rė­jo la­bai ge­rų in­ten­ci­jų, to­dėl siū­lau pra­dė­ti svars­ty­mus ir ma­ty­ti, kaip mes juos už­baig­si­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš es­mės aš ne prieš, aš prieš tai, kad kai ku­rie Sei­mo na­riai pra­de­da at­sa­ki­nė­ti čia už vi­są Vy­riau­sy­bę. Iš tik­rų­jų no­rė­čiau pa­an­trin­ti ger­bia­ma­jam J. Sa­ba­taus­kui ir pa­sa­ky­ti, kad jei­gu Vy­riau­sy­bei at­sto­vau­jat, tai pa­sa­ky­ki­te ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo nu­me­rius. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­si­spren­džia­me po pa­tei­ki­mo dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1408.

Bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai: už – 40, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną. Pro­to­ko­lo sky­riaus no­riu pra­šy­ti, kad vi­sus Sei­mo nu­ta­ri­mus dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo su­jung­tų į vie­ną.

O jums, ger­bia­mie­ji, no­riu teig­ti, kad sun­ki, il­ga, bet la­bai dar­bin­ga die­na, ku­rios pa­bai­go­je pra­šau re­gist­ruo­tis. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Iš­ties dir­bo­me šian­dien il­gai, ti­kė­ki­mės, pa­si­tik­si­me šven­tes pa­da­rę ne­pa­pras­tai daug.

Už­si­re­gist­ra­vo 50 Sei­mo na­rių. Skel­biu šios die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas) Ra­mios nak­ties!* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.