AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL Lietuvos  Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymO XII-1215 2 STRAIPSNIO pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

 

1.  Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, įstatymų projektų tikslai ir uždaviniai.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomuoti įstatymas apibrėžia „jaunos šeimos“ sąvoką, kuri taip pat yra naudojama ir Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme. Šių dviejų įstatymų tikslas yra vykdyti valstybės demografinę ir socialinę politikas per paramą asmenims įsigyti pirmąjį būstą. Jei abu sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo yra iki 36 metų amžiaus, pagal dabar galiojantį įstatymą yra laikomi „jauna šeima“, nes toks amžius buvo įstatymo leidėjų pasirinkimas. Tačiau, dėl socialinės ir demografinės kaitos ši įstatymo formuluotė tampa problematiška.

Statistikos departamento duomenimis 2009-2019 metų laikotarpiu pirmosios santuokos amžius didėjo nuo 28,3 iki 30,7 metų vyrams ir nuo 26,1 iki 28,3 metų  moterims. Tendencija pirmosios santuokos amžiui didėti tęsiasi ir toliau, dėl vis ilgesnio laiko kurį jauni žmonės praleidžia aukštajame moksle ir sprendimą sudaryti santuoką daro vėliau.

Tai sukuria situaciją, kad vienas sutuoktinių dažnai gali būti vyresnis nei 36 metai, taigi sutuoktiniai negali pasinaudoti įstatymu apibrėžiama parama. Tai prieštarauja įstatymo leidėjo intencijai, kad kuo didesnė Lietuvos šeimų dalis turėtų galimybę įsigyti nuosavą būstą. 

 

2. Įstatymų projektų iniciatoriai ir rengėjai.

Įstatymo projektą parengė Seimo narys Gintautas Paluckas.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymų projektuose aptariami teisiniai santykiai.

Šiuo metu įstatymas apibrėžia „jaunas šeimas“, kaip šeimas kurių abu sutuoktiniai yra iki 36 metų.

 

4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Siūloma pakeisti įstatyme naudojamo termino „jauna šeima“ apibrėžimą, išplečiant amžiaus ribas iki 40 metų, taip suteikiant galimybę pirmąjį būstą su valstybės parama įsigyti atsisakyti didesniam žmonių skaičiui.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymų projektus toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo nebuvo atlikta.

 

6. Galima priimtų įstatymų įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai.

Priimtas įstatymo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Galima priimtų įstatymų įgyvendinimo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8. Ar įstatymų projektai neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams?

Įstatymo projektas strateginio lygmens planavimo dokumentams neprieštarauja.

9. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.

Įstatymo inkorporavimui į teisinę sistemą kitų teisės aktų priimti ar keisti nereikės.

 

10. Įstatymų projektų atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimams, sąvokų ir terminų įvertinimas.

Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. Įstatymo projektas tikslina jau egzistuojančios sąvokos apibrėžimą.

 

11. Įstatymų projektų atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

12. Įstatymams įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, juos priimti turintys subjektai.

Įstatymui įgyvendinti įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti.

Įstatymo įgyvendinimui papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų neprireiks, taip pat nenumatoma ir papildomo lėšų sutaupymo.

 

14. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Įstatymų projekto rengimo metu specialistų vertinimų ar išvadų negauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.

Reikšminiai Įstatymų projektų žodžiai, kurių reikia jiems įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „būstas“, „valstybės būstas“, „socialinis būstas“, „tinkamas būstas“, „savivaldybės būstas“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

 

 

Seimo narys                                                                                                              Gintautas Paluckas